Tài liệu Skkn hướng giải quyết một tiết dạy tiếng anh có nhiều ngữ liệu và yêu cầu

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i §Ò tµi: HƯỚNG GIẢI QUYẾT MỘT TIẾT DẠY TIẾNG ANH CÓ NHIỀU NGỮ LIỆU VÀ YÊU CẦU A. §Æt vÊn ®Ò 1. LÝ do chän ®Ò tµi: Ở nước ta,bắt đầu từ năm 2002 – 2003 cả nước đồng loạt triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với mục tiêu giáo dục là tập trung hướng vào việc phát triển tính năng động, sáng tạo và tích cực của học sinh. Để đạt được mục tiêu giáo dục này người dạy, đặc biệt người dạy tiếng Anh cần có những phương pháp dạy học phù hợp. Như chúng ta đã biết tiếng Anh là một môn học khó đối với học sinh, đặc biệt là học sinh các vùng nông thôn. Như vậy trong quá trình giảng dạy giáo viên phải gây được sự hứng thú, tự tin, say mê, cố gắng học tập của bản thân các em mới mang lại kết quả học tập tốt. Các em phải luôn là người chủ động tích cực tham gia vào quá trình dạy và học. Hơn nữa để nhấn mạnh việc học ngoại ngữ có ý nghĩa và mang tính thực tế, học sinh học ngoại ngữ để giao tiếp nên cần được rèn luyện đồng thời bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), từ vựng, ngữ pháp và các chức năng của nó. Vì vậy việc cải tiến phương pháp hướng dẫn học sinh thực hànhphải theo hướng gợi mở, nhằm kích thích trí tìm tòi, tránh đơn điệu nhàm chán, khô cứng trong một tiết học ngoại ngữ. Giáo viên gợi ý, học sinh thực hành theo bài vừa học đÓ đưa vào thực tế. 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i Trong thực tế, một số giáo viên thường thực hiện bước này bằng cách áp đặt học sinh bám sát vào kiến thức mới học, không có tính sáng tạo hoặc buộc học sinh học thuộc lòng từng từ, từng câu đang học. Do vậy, học sinh còn lệ thuộc nhiều vào giáo viên. Điều này rất hạn chế trong việc phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của các em. MÆt kh¸c trong bé s¸ch tiÕng Anh tõ líp 6 ®Õn líp 9 cã mét sè bµi häc cã nhiÒu ng÷ liÖu vµ nhiÒu yªu cÇu, nÕu ngêi d¹y kh«ng t×m ra c¸c ph¬ng ph¸p phï hîp, c¸ch gîi më cho häc sinh th× tiÕt d¹y ®ã rÊt khã thµnh c«ng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Qua nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y ®óc rót kinh nghiÖm vµ qua tham kh¶o mét sè ý kiÕn ®ång nghiÖp t«i xin ®a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ øng dông trong ®Ò tµi “ Híng gi¶I quyÕt mét tiÕt d¹y tiÕng anh cã nhiÒu ng÷ liÖu vµ yªu cÇu” 2. môc ®Ých ®èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu a. Môc ®Ých nghiªn cøu: Ngày nay, tiếng Anh được sử rộng rãi trên khắp thế giới vì vậy việc học tiếng Anh là một nhu cầu hết sức cần thiết không chỉ đối với học sinh mà còn cho tất cả mọi người.Tuy nhiên trong quá trình học,các em luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc lĩnh hội kiến thức từ dó làm cho các em không được thoải mái, có cảm giác như bị gò ép, bị áp đặt làm cho các em thiếu tự tin, không thể hiện được khả năng tư duy, sáng tạo trong giờ học dẫn đến kết quả học tập chưa cao. Vì vậy để giúp cho các em phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, tự tin chủ động trong học tập là một nhiệm vụ vô cùng cần thiết và quan trọng của người giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy ngoại ngữ. b. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Häc sinh THCS vµ bé s¸ch tiÕng Anh 6, 7, 8 vµ 9. B. I. Néi Dung C¬ së lÝ luËn: Vieäc höôùng cho hoïc sinh chủ động vµ hưng phấn vào nội dung baøi hoïc laø nhieäm vuï heát söùc quan troïng vaø caàn thieát. Kinh nghieäm cho thaáy, neáu giaùo vieân coù nhöõng caùch thöùc höôùng hoïc sinh vaøo baøi toát, biÕt c¸ch gîi më, gîi ý cho häc 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i sinh khi gÆp khã kh¨n thì tieát hoïc aây seõ ñaït ñöôïc hieäu quaû cao hôn. Caùc em haêng say trong quaù trình hoïc, hieåu baøi nhanh vaø vaän duïng ñöôïc toát nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc tiếp thu. Tuy nhieân, vieäc höôùng cho hoïc sinh vaøo baøi ñeå taïo höùng thuù hoïc taäp cho hoïc sinh thì giaùo vieân phaûi laøm như thế naøo? Tieán haønh ra sao? Caùc böôùc aáy coù gioáng hay khaùc so vôùi caùc moân nhö: Toaùn, Ngöõ vaên, Lòch söû…? Ñoù laø thuû thuaät, laø neùt rieâng ñoái vôùi töøng giaùo vieân ñang thöïc hieän nhieäm vuï giaûng daïy. II. C¬ së thùc tiÔn: Nh×n chung viÖc tiÕp cËn víi m«n TiÕng Anh míi chØ ph¸t triÓn trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y. Ngo¹i trõ nh÷ng tiÕt häc trªn líp häc sinh cã rÊt Ýt c¬ héi ®Ó thùc hµnh, øng dông vµ më réng vèn TiÕng Anh cña m×nh trong cuéc sèng hµng ngµy. V× vËy gi¸o viªn cÇn ph¶i tËn dông tèi ®a thêi gian trªn líp nh»m gióp häc sinh cã nhiÒu thêi gian vµ c¬ héi h¬n trong viÖc tiÕp cËn vµ thùc hµnh c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc. III. Néi dung gi¶i quyÕt 1. Nguyªn nh©n: VËy nh thÕ nµo lµm thÕ nµo ®Ó gióp häc sinh tÝch cùc h¬n, kh«ng bÞ ch¸n n¶n trong giê häc tiÕng Anh, lµm sao ®Ó gi¶i quyÕt mét tiÕt häc cã nhiÒu ng÷ liÖu vµ yªu cÇu, viÖc ®Çu tiªn gi¸o viªn cÇn lµm ®ã lµ x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n, vÊn ®Ò g©y ra nh÷ng khã kh¨n ®ã. Qua t×m hiÓu vµ qua kinh nghiÖm gi¶ng d¹y nhiÒu n¨m cña b¶n th©n, t«i xin ®a ra mét sè nguyªn nh©n nh sau:  Sè lîng tõ mµ häc sinh cha ®îc häc, cha biÕt vµ biÕt nhng Ýt khi sö dông nhiÒu  Yªu cÇu cña bµi nhiÒu vµ cao. Nh sè bµi tËp nhiÒu, c©u hái khã…  Chñ ®Ò míi, l¹ ®èi víi häc sinh  D¹ng bµi míi 2. Mét sè c¸ch gi¶i quyÕt 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i a. VÊn ®Ò vÒ lîng tõ: Chóng ta ®· biÕt trong mçi bµi häc chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®©u lµ passive words vµ ®©u lµ active words, sau ®ã míi cã c¸ch lùa chän kÜ thuËt d¹y Active words vµ passive words nh thÕ nµo. TÊt c¶ chóng ta ®Òu biÕt sè lîng active words mµ chóng ta ®a ra vµ d¹y trong mét tiÕt häc tèi ®a lµ kho¶ng 7- 8 tõ. Tuú tõng lo¹i tõ mµ gi¸o viªn chän kÜ thuËt d¹y cho hîp lÝ. VÊn ®Ò t«i ®a ra ®©y lµ lµm sao gi¶i quyÕt víi nh÷ng tõ cßn l¹i ( passive words). C¸ch gi¶i quyÕt passive words  §a lîng tõ nµy vµo phÇn trß ch¬i ch¼ng h¹n nh: + Cross words + Puzzle + Kim’s game + Networks …  §a lîng tõ nµy vµo phÇn: + Prediction: Khi ®a ra c¸c c©u guiding questions hay guiding statements Gi¸o viªn nªn ®a ra c¸c passive words vµo trong phÇn nµy vµ gi¶i thÝch qua nghÜa trong mçi c©u + Matching: Cã thÓ cho häc sinh nèi nghÜa víi tõ hoÆc tõ víi h×nh ¶nh hoÆc tõ víi tõ ®ång nghÜa hoÆc tr¸i nghÜa b. Yªu cÇu cña bµi nhiÒu vµ cao Yªu cÇu cña bµi nhiÒu vµ cao thêng xuÊt hiÖn trong c¶ bµi d¹y ng÷ liÖu vµ bµi d¹y kÜ n¨ng. Trong bµi d¹y ng÷ liÖu chñ yÕu lµ yªu cÇu luyÖn cÊu tróc hoÆc phÇn ng÷ ph¸p míi. Cßn trong kiÓu bµi kÜ n¨ng ( ®äc, nãi, nghe vµ viÕt) chóng ta thÊy xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu kiÓu yªu cÇu. Mçi yªu cÇu chóng ta ph¶i ®a ra mét c¸ch gi¶i quyÕt cô thÓ kh¸c nhau. Díi ®©y lµ mét sè ph¬ng ¸n nh»m gióp häc sinh gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu, c¸c d¹ng bµi tËp khã. 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i  §èi víi bµi ®äc: NÕu yªu cÇu cña bµi lµ tr¶ lêi c©u hái chóng ta nªn: - Sö dông multiple choice: §a ra mét sè ph¬ng ¸n tr¶ lêi vµ cho häc sinh chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt. - S¾p xÕp c¸c tõ theo ®óng vÞ trÝ ®Ó cã c©u tr¶ lêi hoµn chØnh - §a ra tõ gîi ý cho c©u tr¶ lêi vµ yªu cÇu häc sinh t×m c©u tr¶ lêi trong bµi.  §èi víi bµi nghe nÕu mµ yªu cÇu cao chóng cã thÓ: - §a ra tape scrip nhng nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt chóng ta ®Ó trèng cho häc sinh nghe vµ ®iÒn vµo. - Nh×n vµo tape scrip häc sinh cã thÓ dÔ dµng h¬n ®Ó lµm nh÷ng yªu cÇu kh¸c. - Còng nh bµi ®äc trong bµi nghe gi¸o viªn còng cã thÓ ®a ra nh÷ng c©u tr¶ lêi gîi ý.  §èi víi bµi d¹y kÜ n¨ng nãi vµ viÕt: - LuyÖn nãi/viÕt theo c¸ch m¸y mãc; cã sù kiÓm so¸t . - §a ra c¸c gîi ý phï hîp: + picture cues + words cues + broken sentences. VÝ dô ¸p dông vµo bµi: Unit: 6 The Environment Read – Page 51/ S GK TiÕng Anh 9 Read the poem about the environment. Mummy, Oh Mummy “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on?” “ Well the world will end up like a second – hand junk – yard, With all of its treasures quite gone. 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i The fields will be littered with plastics and tins, The streams will be covered with foam. Now throw those soda bottles over the hedge, Save us from taking them home.” “ But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles, Won’t that be polluting the woods?” Nonsense! That isn’t the same thing at all, You just keep quiet and be good. If A B 1. junk – yard a a) row of things forming a fence 2. end up b) people 3. treasure c) a piece of land full of rubbish 4. foam d) d) a flow of water 5. stream e) mass of bubbles of air or gas 6. hedge f) valuable or precious things 7. folk g) reach a state of you’re going to start getting silly ideas, I’ll take you home right away. Because pollution is something that other folk do, We’re just enjoying our day.” a) Match the each word in A to an appropriate explanation in B. 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i b) . Answer. Then write the answer in your exercise book. 1. According to the mother, what will happen if the pollution goes on? 2. Who does the mother think pollute the environment? 3. What will happen to the boy if he keep on asking his mother such questions? 4. Do you think the boy’s question ( lines 9- 10) is silly? Why (not)? 5. What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted? 6. What could you do in your school/ house to minimize pollution? * Gi¶i quyÕt lîng tõ nhiÒu trong bµi: VÝ dô trong bµi häc trªn chóng ta x¸c ®Þnh sè lîng: - Active words lµ: junk-yard; treasure; hedge; foam; folk, silly - Passive words: go on; second- hand; tin; stream; end up; according. Lîng passive words nµy sÏ ®îc gi¶i quyÕt trong phÇn Kim's game vµ prediction. * Tr¶ lêi c©u hái - Sö dông multiple choice VÝ dô: comprehension b/ p 51 TA 9 1. According to the mother, what will happen if pollution goes on? A. The world will end up like a first – hand junk - yard. B. The world won’t end up like a second – hand junk – yard. C. The world will end down like a second-hand junk-yard. D. A and B 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i - Lucky number... Gi¸o ¸n chi tiÕt Unit: 6 The Environment Read – Page 51/ S GK TiÕng Anh 9 A/ Aims and Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to understand specific and general ideas of the poem about the environment : - Mummy, Oh Mummy - To talk about what they could do in their house/ school to minimize pollution - Practice read a poem . B / Teaching aids : Textbooks , cassette , chalks and some boards . C. Language focus: - Vocabulary: junk-yard; treasure; hedge; foam; folk, silly - Grammar/ Structure: Conditional sentences: Type 1 C/ Procedure : 5 min I / Warm up : Brainstorming: personalization and networks - Are there any parks in your city/town? - Do you often go to the park? - What can you see in the park? - Do you see any garbage in the park? tree Park people tins bottles Work in groups grass flowers cans Garbage plastic bags ……. …………. 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i - Have Ss work in groups 2 min II / Pre – reading : 1. Set the sense: use pictures . Listen “ We will listen to a poem about : A mother and her son are having a picnic in a park . The son sees the place is polluted. He asks his mother about the problems of pollution “ 2. Vocabulary pre- teach : - Junk-yard (n) : - Treasure(n) : - Foam (n) : 10 min copy new words on the boards - Silly (a) - Hedge (n) - Folk (n) 3. Checking understand: - Rub out and remember: Hedge (n) Junk-yard (n) : Treasure(n) give right word 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Folk (n) NguyÔn Huy H¶i Silly (a) Foam (n) 4. Matching prediction: - group work ( activity a) - P. 51 A 5 min B 1. junk – yard a) a row of things forming a fence 2. end up b) people 3. treasure c) a piece of land full of rubbish 4. foam d) a flow of water 5. stream e) mass of bubbles of air or gas 6. hedge f)valuable or precious things 7. folk g) reach a state of Work in groups to predict . Give some cues: a) a row of things forming a fence c) a piece of land full of rubbish 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i d) a flow of water e) mass of bubbles of air or gas - Report their predictions aloud . f) valuable or precious things Listen to the tape carefully , read the poem and check their predictions . III / While – reading : 1. Prediction check - Ask ss to read the poem and use the cues to find out the answer - Answer keys A B 1. Junk-yard c. a piece of land full of rubbish 2. end up g. reach a state of 3. treasure f. valuable or precious things . 4. foam e. mass of bubbles of air or gas 5. stream d. a flow of water 6. hedge a. a row of things forming a fence 7. folk b. people Read them aloud , and copy down . 5 min 3 min Find out conditional sentences Write down . 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i 10 min 2. Quick grammar review : Conditional sentence type 1 : Work in group If S + V (present simple) .., S + will + V .. Example : - If the pollution goes on, the world will end up like a secondhand junk – yard. 3. Group work ( activity b - P 51) Play a game: " Lucky number" 1. According to the mother, If the pollution goes on, ..................................like a second – hand junk – yard . (answer: the world will end up ) Play game base on questions and the poem. 2. Lucky number 3. The mother thinks ........................but not her and her son. ( answer: other folk pollute the environment ) 4. Lucky number 5. Lucky number 6. If the boy keeps on asking such questions, his mother will ................................right away. (answer: take him home) 5min 7. ................ Because he is right: If he throws the bottles that will be polluting the woods. ( answer: No) 8. Lucky number . 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i 9 . The poet wants us to learn that everyone is ..................... for keeping the environment from pollution. (answer: responsible) - Work in 10 . Lucky number groups (Point: - Right answer: 15 points - Lucky number: 10 points) IV / Post – reading : Discussion - Ask Ss to work in group of four to discuss question 6 What we could do in our school / house to minimize the pollution? Put garbage bin around the school yard ............ ............. ............ Protecting our school environment ............ - Demonstrate in the front . .............. ............. Don't throw waste papers everywhere  Everyone is responsible for keeping the environment - Call on some representatives from each group to demonstrate in front of class. - Correct and give further information to the questions V/ Homework : 1. Learn by heart new words and copy down. 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i 2. Do the exercises in the workbook. 3. Prepare the next lesson. Như vậy trong tiết dạy trên chúng ta đã áp dụng lồng ghép dạy một số từ thụ động ( passive words): tin, go on, second - hand, stream, end up, và according trong các phần như network, prediction, lucky number... - Đối với các yêu cầu mà học sinh khó có thể giải quyết như activity a) - P51 chúng ta có thể dung hình ảnh để gợi ý. - Đối với câu hỏi ở phần activity b) - p51 chúng ta có thể biến nó thành trò chơi " Lucky number" để gây hứng thú cho học sinh tìm câu trả lời C. KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 1.KÕt luËn: Trên đây là một vài cách để giải quyết một bài học có nhiều ngữ liệu và yêu cầu. Mặc dù còn nhiều thiếu sót, nhưng với cách thức này sẽ giúp học sinh tạo được hứng thú, sự tự tin, tinh thần ham học hỏi, và vận dụng tốt kiết thức đã học vào thực tiễn… Đó là những kĩ thuật cơ bản mà bất cứ giáo viên giảng dạy bộ môn Tiếng Anh nào cũng đã biết, nhưng ở đây đòi hỏi mỗi giáo viên phải biết lựa chọn kĩ thuật và phương pháp sao cho phù hợp với từng kiểu, từng đối tượng học sinh thì mới đem lại kết quả tối ưu. Treân thöïc teá cho thaáy moãi giaùo vieân ñeàu coù nhöõng böôùc tieán haønh rieâng, nhöõng thuû thuaät rieâng trong quá trình truyền đạt kiến thức đến từng đối tượng học sinh. Luôn mong muốn học sinh hiểu bài và tham gia tích cực vào bài học. 2. Bµi häc kinh nghiÖm Nãi tãm l¹i ®Ó cã mét tiÕt d¹y nhÑ nhµng hiÖu qu¶ chóng ta cÇn cã sù ®Çu t, nghiªn cøu, chuÈn bÞ cÈn thËn tríc khi lªn líp. Khi ®· x¸c ®Þnh ®îc môc ®Ých yªu cÇu cña bµi xong chóng ta cÇn xem xÐt ®èi tîng häc sinh cña m×nh ë cÊp ®é nµo ®Ó ®a ra nh÷ng ph¬ng ¸n phï hîp cho mçi tiÕt d¹y. VÝ dô nh häc sinh ë cÊp ®é b×nh thêng vµ thÊp th× trong tiÕt d¹y cña chóng ta cÇn cã nh÷ng bíc gîi më ( elicitations) dÔ h¬n s¸t h¬n.cho häc sinh. 3. KhuyÕn nghÞ: Mong r»ng sau khi tham kh¶o mét sè kinh nghiÖm cña t«i c¸c ®ång nghiÖp sÏ gióp t«i t×m ra ®îc nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu trong bµi viÕt nµy. KÝnh mong c¸c ®ång chÝ gãp ý vµ phª b×nh th¼ng th¾n ®Ó kinh nghiÖm cña t«i ®îc ph¸t huy t¸c dông tèt h¬n n÷a trong việc gi¶ng d¹y ngo¹i ng÷ ë trêng THCS. 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn Huy H¶i - §Ò nghÞ cÊp trªn cho më mét sè cuéc héi th¶o vÒ m«n häc tiÕng Anh ®Ó gi¸o viªn cã c¬ héi giao lu häc hái lÉn nhau. Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn cña c¸ nh©n t«i mong ®îc sù tiÕp nhËn vµ phóc ®¸p. Thanh Long, Ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2009 Ngêi viÕt NguyÔn Huy H¶i Môc lôc 15
- Xem thêm -