Tài liệu Skkn hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn PhÇn I. §Æt vÊn ®Ò HiÖn nay trong c¸c trêng ®· vµ ®ang vËn dông ph¬ng ph¸p d¹y häc ®æi míi, ®ã lµ c¸ch d¹y híng vµo ngêi häc hay cßn gäi lµ “LÊy HS lµm trung t©m CCM” ngêi thÇy lµ ngêi híng dÉn chØ ®¹o trong qu¸ tr×nh chiÕn lÜnh kiÕn thøc cña HS, víi c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n To¸n nãi riªng. §Ó vËn dông tèt ®îc c¸ch d¹y häc míi nµy ®ßi hái ngêi GV ph¶i t©m huyÕt víi nghÒ, ph¶i dµy c«ng nghiªn cøu t×m ra gi¶i ph¸p thÝch hîp víi ®èi tîng HS m×nh d¹y. Qua xem xÐt vµ nghiªn cøu thùc tÕ d¹y häc to¸n cã lêi v¨n cña khèi líp 2 trêng TiÓu häc sè 1 Kim S¬n. T«i thÊy chØ ®îc kho¶ng 40% HS biÕt gi¶i to¸n, cßn 60% häc sinh rÊt l¬ m¬, lóng tóng khi HS ph¶i ®øng tríc mét bµi to¸n cã lêi gi¶i. Theo t«i nhËn ®Þnh d¹y häc to¸n cã lêi v¨n cha ®îc gi¸o viªn quan t©m ®óng mùc. GV cha cung cÊp cho HS ®Çy ®ñ mét quy tr×nh c¸c bíc tiÕn hµnh mét bµi to¸n cã lêi gi¶i, mµ míi d¹y theo kiÓu lµm bµi mÉu ®Ó HS b¾t chíc, chø cha d¹y theo tinh thÇn tæ chøc d¹y ®Ó HS ho¹t ®éng ®éc lËp vµ s¸ng t¹o, tÝch cùc vµ tù gi¸c. V× vËy nªn khi gÆp bµi to¸n kh¸c víi mÉu mét chót lµ HS lóng tóng, kh«ng gi¶i ®îc. D¹y häc to¸n cã lêi v¨n lµ mét bé phËn kiÕn thøc to¸n häc hoµn chØnh cho HS tiÓu häc. Mçi bµi to¸n cã lêi v¨n lµ mét t×nh huèng cã vÊn ®Ò buéc c¸c em ph¶i t duy, suy luËn vµ ph©n tÝch tæng hîp ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. NÕu c¸c em lµm tèt ®îc bµi to¸n th× nh÷ng vÊn ®Ò mµ c¸c em gÆp ph¶i trong cuéc sèng sÏ ®îc c¸c em vËn dông to¸n häc ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt t×nh huèng. Bëi vËy, viÖc d¹y häc gi¶i to¸n cÇn ®îc x¸c ®Þnh râ rµng ngay tõ nh÷ng líp ®Çu cÊp vÒ môc ®Ýnh yªu cÇu, néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc. Qua gi¶ng d¹y thùc tÕ cña líp 2 vµi n¨m tríc (n¨m häc 2006-2007) t«i thÊy HS gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ tÝnh to¸n, t duy, kÜ n¨ng trong viÖc gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn b¶n th©n t«i chän kinh nghiÖm: “ Híng dÉn häc sinh líp 2 gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n” . PhÇn ii. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh nhµ trêng, líp 1. Kh¸i qu¸t chung Trêng TiÓu häc sè 1 Kim S¬n, n»m c¸ch trung t©m huyÖn lÞ kho¶ng 24km vÒ phÝa T©y. §©y lµ trêng vïng 3 ®Æc biÖt khã kh¨n, gåm 3 ®iÓm trêng: Trung t©m, S©n bãng, Cao s¬n víi tæng sè häc sinh 315, chñ yÕu lµ d©n téc tµy, dao, xa phã. Riªng khèi líp 2 gåm 3 líp víi 52 häc sinh. Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Phóc Cêng Trang 1 Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn 2. ThuËn lîi, khã kh¨n * ThuËn lîi : - PhÇn ®«ng c¸c em cã nhµ gÇn trêng, tØ lÖ ®i häc chuyªn cÇn cao. - Ng«n ng÷ cña c¸c em khi nãi tiÕng phæ th«ng lµ t¬ng ®èi tèt. - §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña trêng líp t¬ng ®èi khang trang, líp cãn ®ñ ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc tËp. * Khã kh¨n: - HÇu hÕt phô huynh häc sinh lµm nghÒ n«ng ®a sè gia ®×nh c¸c em cã hoµn c¶nh khã kh¨n nªn cha cã ®iÒu kiÖn quan t©m ®Õn häc sinh, cha coi träng viÖc häc mµ chØ cho r»ng häc ®Ó biÕt ch÷, cha dµnh nhiÒu thêi gian cho c¸c em häc tËp. - §a sè nhµ c¸c em cha cã gãc häc tËp riªng, nÕu cã th× còng cha ®óng quy c¸ch, nhiÒu em ph¶i n»m, ngåi trªn giêng khi häc bµi, viÕt bµi. - PhÇn ®a c¸c em häc tËp trªn líp, vÒ nhµ c¸c em kh«ng cã thêi gian häc bµi vµ phô huynh häc sinh kh«ng ®«n ®èc c¸c em tù häc, thËm trÝ nhiÒu phô huynh kh«ng biÕt ch÷ nÓn khã kh¨n cho viÖc d¹y b¶o c¸c em. - C¸c em lµ d©n téc nªn ¶nh hëng nhiÒu cña tiÕng mÑ ®Î. - NhËn thøc cña c¸c em cßn chËm. II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò ViÖc d¹y to¸n ë tiÓu häc mµ ®Æc biÖt lµ ë líp 2 ®îc h×nh thµnh chñ yÕu lµ thùc hµnh, luyÖn tËp thêng xuyªn ®îc «n tËp, cñng cè, ph¸t triÓn vËn dông trong häc tËp vµ trong ®êi sèng, song trong thùc tÕ dù giê, th¨m líp, t«i thÊy gi¸o viªn d¹y cho HS gi¶i to¸n cã lêi v¨n thêng theo c¸c h×nh thøc sau: + HS ®äc ®Ò bµi 1, 2 lÇn. + GV tãm t¾t lªn b¶ng. + Sö dông mét vµi c©u hái gîi ý ®Ó tr¶ lêi, sau ®ã GV gäi 1HS kh¸ lªn b¶ng gi¶i bµi to¸n. - HS ®äc ®Ò bµi 1, 2 lÇn. GV ®Æt c©u hái: - Bµi to¸n cho biÕt g×? - Ta ph¶i ®i t×m c¸i g×? - Ta ph¶i lµm phÐp tÝnh g×? Em nµo xung phong lªn b¶ng lµm bµi? - HS lªn b¶ng lµm bµi xong GV kiÓm tra, söa ch÷a hoÆc bæ sung. T«i thÊy 2 h×nh thøc võa nªu ë trªn chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ HS gi¶i to¸n cã lêi v¨n ®¹t chÊt lîng thÊp trong nhµ trêng. ChÝnh c¸ch d¹y trªn ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng t duy cña HS, kh«ng ph¸t huy ®îc n¨ng lùc cho c¸c em trong viÖc gi¶i to¸n. Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Phóc Cêng Trang 2 Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn V× vËy nªn chÊt lîng cña mét sè líp ®Æc biÖt lµ khèi líp 2 chØ chiÕn 40% HS biÕt gi¶i to¸n, trong ®ã gi¶i thµnh th¹o chØ chiÕn tõ 5- 8%. PhÇn lín khi c¸c em ®øng tríc mét bµi to¸n c¸c em chØ ®äc s¬ sµi 1, 2 lÇn ®Ò bµi råi ¸p dông c¸c thao t¸c theo bµi thÇy gi¶ng d¹y ®Ó gi¶i. VÝ dô: Bµi to¸n 4 trong SGK To¸n 2 (trang 33) MÑ mua vÌ 26kg võa g¹o nÕp võa g¹o tÎ, trong ®ã cã 16kg g¹o tÎ. Hái mÑ mua vÒ bao nhiªu ki-l«-gam g¹o nÕp? Bµi gi¶i: 26 - 16 = 10(kg) §¸p sè: 10 kg. - Nguyªn nh©n lµ c¸c em kh«ng hiÓu hÕt c¸c tù quan träng trong bµi to¸n ®Ó ph©n tÝch, suy luËn t×m ra c¸ch gi¶i. Bëi v× to¸n cã lêi v¨n th× c¸c em ph¶i hiÓu lêi v¨n th× míi lµm phÐp tÝnh ®óng. Khi lµm phÐp tÝnh th× ph¶i hiÓu lêi gi¶i nµy tr¶ lêi cho c©u hái nµo, lý do chÝnh ®ã ®· lµm cho c¸c em tÝnh sai. - Bªn c¹nh ®ã cßn céng thªm vèn TiÕng ViÖt cña c¸c em cßn h¹n chÕ. V× vËy khi gÆp bµi to¸n hîp c¸c em cha biÕt t duy ph©n tÝch ®Ó t×m lêi gi¶i råi ®a vÒ mét bµi to¸n hîp gi¶i hoµn chØnh yªu cÇu cña ®Ò bµi. Nh÷ng lý do vµ nguyªn nh©n trªn khiÕn c¸c em rÊt lo sî khi häc to¸n ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi to¸n cã lêi v¨n. - Qua ®Ò tµi, nµy t«i hi väng gióp cho GV ®ang gi¶ng d¹y ë líp 2 trêng TiÓu häc vïng cao cña huyÖn B¶o Yªn sö dông cã hiÖu qu¶ ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n cã lêi v¨n víi néi dung thùc tÕ gÇn gòi víi cuéc sèng HS, trong ®ã cã c¸c lo¹i to¸n sau: 1. Bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n. 2. Bµi to¸n vÌ Ýt h¬n. 3. T×m mét sè h¹ng trong mét tæng. * Mét sè bµi to¸n n©ng cao líp 2. - BiÕt tr×nh bµy bµi gi¶i ®Çy ®ñ c¸c c©u tr¶ lêi gi¶i, c¸c phÐp tÝnh vµ ®¸p ¸n. III. BiÖn ph¸p kh¾c phôc §Ó kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng gi¶i to¸n trªn t«i t«i tiÕn hµnh theo 5 bíc: * Bíc 1. T×m hiÓu néi dung bµi to¸n: - Th«ng qua viÖc ®äc bµi to¸n, HS ph¶i ®äc kÜ ®Ó hiÓu râ bµi to¸n cho biÕt g×? cho biÕt ®iÒu kiÖn g×? Bµi to¸n hái c¸i g×? Khi ®äc bµi to¸n ph¶i hiÓu thËt râ mét sè tõ, thuËt ng÷ quan träng chØ râ t×nh huèng quan träng chØ râ t×nh huèng to¸n häc ®îc diÔn ®¹t theo ng«n ng÷ th«ng thêng sau ®ã HS “thuËt l¹i” v¾n t¾t bµi to¸n mµ kh«ng cÇn ®äc l¹i nguyªn v¨n bµi, ®ã lµ bíc 1. * Bíc 2. Tãm t¾t bµi to¸n: Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Phóc Cêng Trang 3 Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn Lµ bíc quan träng ®Ó thÓ hiÖn phÇn träng t©m vµ to¸t lªn nh÷ng c¸i ph¶i t×m cña ®Ò bµi. * Bíc 3. T×m tßi c¸ch gi¶i bµi to¸n: G¾n liÒn víi viÖc ph©n tÝch c¸c gi÷ liÖu, ®iÒu kiÖn vµ c©u hái cña bµi to¸n nh»m x¸c lËp mèi liªn hrÖ gi÷a chóng vµ t×m ®îc c¸c phÐp tÝnh sè häc thÝch hîp. - Minh ho¹ bµi to¸n b»ng tãm t¾t ®Ò to¸n, dïng s¬ ®å hoÆc dïng mÉu thÝch hîp, tranh, ¶nh... - LËp kÕ ho¹ch gi¶i bµi to¸n, cã hai h×nh thøc thÓ hiÖn: §i tõ c©u hái cña bµi to¸n ®Õn c¸c sè liÖu, hoÆc ®i tõ sè liÖu ®Õn c¸c c©u hái cña bµi to¸n. VÝ dô: Lan h¸i ®îc 24 b«ng hoa, Liªn h¸i ®îc nhiÒu h¬n Lan 16 b«ng hoa. Hái Liªn h¸i ®îc bao nhiªu b«ng hoa? - XuÊt ph¸t cña bµi to¸n ®Õn d÷ kiÖn: + Bµi to¸n hái g×? (Liªn cã bao nhiªu b«ng hoa?) + Cã thÓ biÕt ngay cha? + V× sao? + Cã thÓ biÕt ®îc sè hoa Liªn h¸i ®îc nhiÒu h¬n Lan cha? V× sao? + VËy viÖc ®Çu tiªn sÏ ph¶i t×m c¸i g×? B»ng c¸ch nµo? + Sau ®ã lµm g× n÷a? B»ng c¸ch nµo? §· tr¶ lêi c©u hái cña bµi to¸n cha? - XuÊt ph¸t tù d÷ kiÖn ®Õn c©u hái cña bµi to¸n. - KÕt qu¶ cuèi cïng cã ph¶i lµ ®¸p sè cña bµi to¸n kh«ng? * Bíc 4. Thùc hiÖn c¸ch gi¶i: Bµi gi¶i: Liªn h¸i ®îc sè b«ng hoa lµ: 24 + 16 = 40 (b«ng hoa) §¸p sè: 40 b«ng hoa. * Bíc 5. C¸ch gi¶i bµi to¸n: - Ph©n tÝch c¸ch gi¶i ®óng hay sai, sai ë chç nµo ®Ó söa ch÷a. NÕu kÕt qu¶ ®óng th× ghi ®¸p sè. C. Híng dÉn HS líp 2 gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n, th«ng qua vÝ dô sau: Hoµ cã 4 b«ng hoa, b×nh cã nhiÒu h¬n Hoµ 2 b«ng hoa. Hái B×nh cã mÊy b«ng hoa? - Bíc 1: T×m hiÓu néi dung bµi to¸n: + Bµi to¸n nµy thuéc d¹ng to¸n nµo? + §Ò bµi cho chóng ta biÕt c¸i g×? + GV híng dÉn cho HS t×m hiÓu bíc 2. Tãm t¾t ®Ò to¸n: BiÓu thÞ sè b«ng hoa b»ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng. 4 b«ng hoa Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Phóc Cêng Trang 4 Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn Hoµ: B×nh: 2 b«ng hoa + T×m c¸ch gi¶i bµi?to¸n: b«ng hoa Nh×n vµo tãm t¾t cho thÊy B×nh cã nhiÒu h¬n Hoµ 2 b«ng hoa. - Muèn t×m sè b«ng hoa cña B×nh th× ta ph¶i t×m thÕ nµo? * Thùc hiÖn c¸ch gi¶i: 4 + 2 = 6 (b«ng) §¸p sè: 6 b«ng hoa. * VÝ dô: vên nhµ Mai cã 17 c©y cam, vên nhµ Hoa cã Ýt h¬n vên nhµ Mai 7 c©y cam. Hái vên nhµ Hoa cã mÊy c©y cam? (Bµi tËp 1, Tr. 30- SGK To¸n 2) - Híng dÉn HS tãm t¾t: 17 c©y Vên nhµ Mai: Vên nhµ Hoa: ? c©y 7 c©y Bµi gi¶i: Vên nhµ Hoa cã sè c©y cam lµ: 17 - 7 = 10 (c©y) §¸p sè: 10 c©y cam. * KiÓm tra bµi gi¶i: Qua mÊy vÝ dô trªn em nµo biÕt: Muèn lµm mét bµi to¸n cã lêi v¨n th× ta thùc hiÖn mÊy bíc? (Thùc hiÖn 5 bíc) - HS x©y dùng thµnh ghi nhí. - GV ghi lªn b¶ng tõng bíc sau ®ã gäi 1,2 HS ®äc to cho c¶ líp nghe. Gi¸o viªn thùc nghiÖm TiÕt 24: Bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n I. môc tiªu: - KiÕn thøc: Gióp HS HiÓu kh¸i niÖm “nhiÒu h¬n” vµ biÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n nhiÒu h¬n. - KÜ n¨ng: Gióp HS biÕt c¸ch tr×nh bµy vµ gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n vÒ nhiÒu h¬n. - Th¸i ®é: Yªu thÝch häc to¸n vµ cã ý thøc gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. II. §å dïng d¹y häc: 7 qña cam cã nam ch©m (hoÆc h×nh vÏ trong SGK) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Phóc Cêng Trang 5 Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn 1. Bµi míi. a. KiÓm tra bµi cò Gäi 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: HS1: §Æt tÝnh vµ tÝnh: 38 + 15; 78 + 9; HS2: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t. V¶i xanh: 28 dm. V¶i ®á: 25 dm. C¶ hai m¶nh: ...dm? NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. b. Giíi thiÖu bµi: Trong giê to¸n h«n nay chóng ta sÏ ®îc häc vµ lµm quen víi d¹ng to¸n cã lêi v¨n míi, ®ã lµ: Bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n. 2. Ph¸t triÓn bµi. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu vÒ bµi to¸n nhiÒu h¬n: * Môc tiªu: Gióp HS nhËn biÕt ®îc c¸ch gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n. * C¸ch tiÕn hµnh: Yªu cÇu c¶ líp tËp trung theo dâi lªn b¶ng. - Cµi 5 qu¶ cam trªn b¶ng vµ nãi: Cµnh trªn cã 5 qu¶ cam. - Cµi 5 qu¶ cam xuèng díi vµ nãi: Cµnh díi cã 2 qu¶ cam thªm 2 qu¶ cam n÷a (gµi thªm 2 qu¶) - H·y so s¸nh sè cam 2 cµnh víi nhau. Cµnh díi cã nhiÒu h¬n bao nhiªu qu¶ - Cµnh díi cã nhiÒu cam h¬n cµnh (nèi 5 qu¶ trªn t¬ng øng víi 5 qu¶ d- trªn (3HS tr¶ lêi). íi, cßn thõa 2 qu¶). - NhiÒu h¬n 2 qu¶ (3 HS tr¶ lêi). + Nªu bµi to¸n: Cµnh trªn cã 5 qu¶ cam, cµnh díi cã nhiÒu h¬n cµnh trªn 2 qu¶ cam. Hái cµnh díi cã bao nhiªu qu¶ cam? - Muèn biÕt cµnh díi cã bao nhiªu qu¶ cam ta lµm nh thÕ nµo? - H·y ®äc cho thÇy c©u tr¶ lêi cña - Thùc hiÖn phÐp céng: 5 + 2. bµi to¸n. - Sè qu¶ cam cµnh díi cã lµ Yªu cÇu HS lµm bµi ra giÊy nh¸p, Cµnh díi cã sè qu¶ cam lµ Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Phóc Cêng Trang 6 Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn 1HS lµm bµi trªn b¶ng líp. Tãm t¾t: Cµnh trªn: 5 qu¶. Cµnh díi nhiÒu h¬n cµnh trªn: 2 qu¶. Cµnh díi:... qu¶? ChØnh söa cho c¸c em nÕu c¸c em cßn sai. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp thùc hµnh. Bµi 1: *Môc tiªu: Cñng cè c¸ch gi¶i vÒ bµi to¸n nhiÒu h¬n. * C¸ch tiÕn hµnh: - Gîi ý 1HS ®äc ®Ò bµi. - Gîi ý 1HS tãm t¾t. - Bµi to¸n cho biÕt g×? - Lµm bµi: Bµi gi¶i: Sè qu¶ cam cµnh díi cã lµ: 5 + 2 = 7 (qu¶) §¸p sè: 7 qu¶ cam. - §äc ®Ò bµi - §äc tãm t¾t - Hoµ cã 4 b«ng hoa, B×nh cã nhiÒu h¬n Hoµ 2 b«ng hoa. - Bµi to¸n hái g×? - Muèn biÕt B×nh cã bao nhiªu b«ng - B×nh cã bao nhiªu b«ng hoa. hoa ta lµm nh thÕ nµo? - Tríc khi lµm phÐp tÝnh ta ph¶i tr¶ Ta thùc hiÖn phÐp tÝnh 4 + 2 lêi nh thÕ nµo? - Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë sau ®ã chØnh söa, nhËn xÐt. Bµi 2: *Môc tiªu: Cñng cè gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n. * C¸ch tiÕn hµnh: Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi, ®äc tãm t¾t. - Bµi to¸n hái g×? - Bµi to¸n cho biÕt nh÷ng g× cã liªn quan ®Õn sè bi cña B¶o. §Ó gi¶i bµi to¸n nµy, chóng ta lµm phÐp tÝnh g×? - Yªu cÇu HS tù gi¶i bµi to¸n. Bµi 3: Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Phóc Cêng - Sè b«ng hoa cña B×nh lµ B×nh cã sè b«ng hoa lµ - HS lµm bµi. - HS ®äc ®Ò bµi tãm t¾t. - Bµi to¸n hái sè bi cña B¶o. - B¶o cã nhiÒu h¬n Nam 5 viªn bi. Nam cã 10 viªn bi. - PhÐp céng 10 + 5 Bµi gi¶i: B¹n B¶o cã sè bi lµ: 10 + 5 = 15 (viªn) Trang 7 Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn *Môc tiªu: TiÕp tôc cñng cè vÒ gi¶i §¸p sè: 15 viªn bi. bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n. * C¸ch tiÕn hµnh: Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi. Bµi to¸n cho biÕt g×? - HS ®äc ®Ò bµi. MËn cao 95 cm. §µo cao h¬n MËn Bµi to¸n hái g×? - §Ó biÕt §µo cao bao nhiªu cm ta 3cm. - §µo cao bao nhiªu cm? lµm nh thÕ nµo? V× sao? - Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë, 1 HS - Thùc hiÖn phÐp céng 95 + 3 v× “cao h¬n” còng gièng nh “nhiÒu h¬n”. lªn b¶ng lµm bµi. - HS lµm bµi. Tãm t¾t: MËn cao : 95cm. Bµi gi¶i: §µo cao h¬n MËn : 3cm. B¹n §µo cao lµ: §µo cao :...cm? 95 + 3 = 98 (cm) 4. Cñng cè- dÆn dß: §¸p sè: 98 cm. H«m nay chóng ta võa häc d¹ng to¸n g×? - Chóng ta gi¶i c¸c bµi to¸n nhiÒu - Bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n. - PhÐp céng h¬n trong bµi b»ng phÐp tÝnh g×? - Tæng kÕt tiÕt häc, tuyªn d¬ng mét sè em cã tinh thÇn häc tèt. IV. KÕt qu¶ ®¹t ®îc Qua viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p trªn vµo viÖc híng dÉn häc sinh gi¶i to¸n cã lêi v¨n ë líp 2 cña trêng TiÓu häc sè 1 Kim S¬n, t«i thÊy kÕt qu¶ ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn nhÊt ®Þnh. Häc sinh biÕt gi¶i to¸n cã lêi v¨n ®· ®îc n©ng cao. KÕt qu¶ cô thÓ ®¹t ®îc qua c¸c n¨m: N¨m 2006-2007 t«i ¸p dông ph¬ng ph¸p trªn vµo líp 2 Cao S¬n do trùc tiÕp t«i gi¶ng d¹y, kÕt qu¶ ®¹t ®îc ®Õn cuèi n¨m häc lµ: N¨m häc Líp Tæng sè häc sinh 2006-2007 2007-2008 2 Cao S¬n 2A 10 22 Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Phóc Cêng Häc sinh biÕt gi¶i to¸n cã lêi v¨n 9/10 20/22 Gi¶i to¸n cã lêi v¨n thµnh th¹o 8/10 18/22 Trang 8 Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn 2008-2009 2009-2010 2010-2011 (Gi÷a häc k× 2) 2A,2B 2A 2C 45 26 20 41/45 24/26 20/20 39/45 20/26 19/20 PhÇn iii. kÕt luËn 1. KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi, b¶n th©n t«i ®· häc hái ®îc rÊt nhiÒu ®iÒu bæ Ých vµ lý thó cho nghiÖp vô chuyªn m«n, ®ång thêi ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®Æt ra cña thùc tÕ gi¶ng d¹y häc m«n to¸n ë tiÓu häc. - Qu¸ tr×nh d¹y häc m«n to¸n ë tiÓu häc vµ riªng líp 2 cã hai ho¹t ®éng râ rµng: + Ho¹t ®éng d¹y cña thÇy (gi÷ vai trß chØ ®¹o) + Ho¹t ®éng häc cña trß (gi÷ vai trß tÝch cùc, chñ ®éng). Hai ho¹t ®éng nµy ph¶i diÔn ra ®ång bé, t¹o mèi quan hÖ mËt thiÕt ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao. - Trong ®ã, d¹y gi¶i to¸n cã lêi v¨n lµ mét bé phËn quan träng cña ch¬ng tr×nh to¸n tiÓu häc. Nã ®îc kÕt hîp chÆt chÏ víi néi dung cña c¸c kiÕn thøc vÒ sè häc, c¸c yÕu tè ®¹i sè, c¸c yÕu tè h×nh häc. D¹y gi¶i to¸n lµ mét ho¹t ®éng khã kh¨n, phøc t¹p vÒ mÆt trÝ tuÖ, do ®ã khi gi¶i to¸n cã lêi v¨n ®ßi hái HS ph¶i ph¸t huy trÝ tuÖ mét c¸ch tÝch cùc linh ho¹t, chñ ®éng s¸ng t¹o, ®ång thêi qua viÖc gi¶i to¸n cña HS mµ GV dÔ dµng ph¸t hiÖn ra nh÷ng nhîc ®iÓm vµ u ®iÓm ®Ó gióp c¸c em kh¾c phôc vµ ph¸t huy. D¹y to¸n gãp phÇn quan träng vµo viÖc rÌn luyÖn n¨ng lùc t duy vµ nh÷ng ®øc tÝnh tèt ®Ñp cña ngêi lao ®éng míi. 2. KiÕn nghÞ Víi kh¶ n¨ng cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ rÊt Ýt kinh nghiÖm nghiªn cøu, t«i xin nªu lªn vµi ý kiÕn nhá cña b¶n th©n nh»m gióp GV tham kh¶o khi híng dÉn HS líp 2 gi¶i to¸n cã lêi v¨n. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o, mong c¸c b¹n ®ång nghiÖp gãp ý bæ sung thªm cho ®Ó tµi nµy hoµn thiÖn h¬n. Xin tr©n träng c¶m ¬n! Kim S¬n, ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2011 Ngêi viÕt s¸ng kiÕn NguyÔn Phóc Cêng Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Phóc Cêng Trang 9 Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn §¸nh gi¸, nhËn xÐt cña héi ®ång gi¸m kh¶o Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn Phóc Cêng Trang 10
- Xem thêm -