Tài liệu Skkn hổ trợ hs học ngữ văn thcs thông qua 1 số ứng dụng công nghệ thông tin

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ NáÛø ó èÛó céâèá èáâeä tâéâèá tiè (CNTT) câieám vx tìí ëïÛè tìéïèá tìéèá wôø i íéáèá xÛõâéäi. Sö ïpâÛùt tìieåè mÛïèâ meõcïûÛ CNTT wÛõvÛøwÛèá æÛø m tâÛó wéåi cïéäc íéáèá céè èáö ôø i. Vôùi mÛùó vi tíèâ, CNTT wÛõtìôû èeâè èáÛø ó cÛø èá pâéåbieáè tìéèá áiÛùé dïïc. Céâèá èáâeätâéâèá tiè wö ôïc ö ùèá dïïèá weåáiÛûi ëïóeát âÛfï âeát cÛùc èâieäm vïïëïÛûè æóù, wiefï âÛø èâ vÛøáiÛûèá dÛïó tìéèá èâÛøtìö ôø èá. Ö _èá dïïèá CNTT vÛø é dÛïó-âéïc èéùi câïèá vÛødÛïó âéïc Náö õVÛpè èéùi ìieâèá æÛøméät xï tâeátÛát óeáï. Tïó èâieâè tâö ïc íö ïæÛø , âieäï ëïÛû dÛïó âéïc vôùi íö ïâéi tìôïcïûÛ mÛùó tíèâ vÛiè câö Û wö ôïc èâö èâö õèá áì câïùèá tÛ méèá mïéáè. 1. Nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin (CNTT) trong daïy hoïc Ngöõ Vaên. Náâx ëïóeát TÑ2 cïûÛ ÑÛûèá, åâéùÛ VIII wÛõèâÛáè mÛïèâ: “Ñoåi môùi maïnh meõ phöông phaùp giaùo duïc - ñaøo taïo, khaéc phuïc loái truyeàn thuï moät chieàu, reøn luyeän thaønh neáp tö duy saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc. Töøng böôùc aùp duïng caùc phöông phaùp tieân tieán vaø phöông tieän vaøo quaù trình daïy vaø hoïc, ñaûm baûo ñieàu kieän vaø thôøi gian töï hoïc, töï nghieân cöùu cuûa hoïc sinh...” XïÛát pâÛùt tö øwxèâ âö ôùèá wéù, âieäè èÛó cÛùc tìö ôø èá pâéåtâéâèá wefï tìÛèá bx pâéø èá mÛùó, pâéø èá tììèâ câieáï wÛ èÛpèá, èéái mÛïèá Ièteìèet vÛøTiè âéïc wö ôïc áiÛûèá dÛïó câíèâ tâö ùc, tÛïé cô íôû âÛïtÛfèá CNTT câé áiÛùé vieâè íö û dïïèá vÛø é ëïÛù tììèâ dÛïó âéïc cïûÛ mìèâ. Nâö õèá èáÛâè âÛø èá dö õæieäï åâéåèá æéfvÛøwÛ dÛïèá wö ôïc åeát èéái vôùi èâÛï vÛøvôùi èáö ôø i íö û dïïèá ëïÛ èâö õèá mÛïèá mÛùó tíèâ åeåcÛû HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 1 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi Ièteìèet … céù tâeåwö ôïc åâÛi tâÛùc weåtÛïé èeâè èâö õèá wiefï åieäè cö ïc åì tâïÛäè æôïi vÛøèâiefï åâi åâéâèá tâeåtâieáï weåâéïc íièâ âéïc tÛäp tìéèá âéÛït wéäèá vÛøbÛèèá âéÛït wéäèá tö ïáiÛùc, tícâ cö ïc vÛøíÛùèá tÛïé, wö ôïc tâö ïc âieäè wéäc æÛäp âéÛëc tìéèá áiÛé æö ï. Méät béä pâÛäè æôùè âéïc íièâ céù wiefï åieäè æÛø m ëïeè tieáp xïùc vôùi mÛùó tíèâ vÛøIèteìèet tö øåâÛù íôùm. CÛùc em tâö ïc íö ïíÛó meâvôùi èâö õèá ö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè. Nâö vÛäó, èeáï bieát ö ùèá dïïèá CNTT âôïp æóù íeõtâïùc wÛåó íö ïâö ùèá tâïù, óeâï tâícâ méâè Náö õVÛpè tìéèá âéïc íièâ. Céâèá èáâeä tâéâèá tiè môû ìÛ tìieåè véïèá té æôùè tìéèá vieäc wéåi môùi cÛùc pâö ôèá pâÛùp vÛøâìèâ tâö ùc dÛïó âéïc. TÛát cÛû wiefï åieäè wéù tÛùc wéäèá weáè vieäc dÛïó vÛøâéïc méâè Náö õVÛpè. Náö ôø i áiÛùé vieâè Náö õVÛpè èáÛø ó èÛó åâéâèá tâeåtieáp tïïc áiÛûèá dÛïó câæ bÛèèá èâö õèá pâö ôèá pâÛùp dÛïó âéïc tìïóefè tâéáèá tìéèá åâi óeâï cÛfï wéåi môùi pâö ôèá pâÛùp dÛïó âéïc wÛët ìÛ câé áiÛùé vieâè èâö õèá èâieäm vïïmôùi pâïøâôïp vôùi íö ïpâÛùt tìieåè èâÛèâ câéùèá cïûÛ xÛõâéäi. 2. Nhöõng khoù khaên ñaët ra cho vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin (CNTT) trong daïy hoïc Ngöõ Vaên. Tìö ôùc âeát èáö ôø i áiÛùé vieâè Náö õVÛpè pâÛûi câÛáp èâÛäè méät tâö ïc teáæÛøméät béä pâÛäè åâéâèá èâéû âéïc íièâ èáÛø ó cÛø èá céù xï âö ôùèá åâéâèá tâícâ âéïc VÛpè èéùi ìieâèá vÛøåâéÛ âéïc xÛõâéäi èéùi câïèá, èÛpèá æö ïc tö ïâéïc âÛïè câeá, tâieáï íÛùèá tÛïé, ít íÛó meâvôùi méâè VÛpè. Tö øtìö ôùc weáè èÛó vieäc téåcâö ùc âö ôùèá dÛiè âéïc íièâ câieám æóèâ tìi tâö ùc vÛpè câö ôèá tâö ôø èá wi tâeé cÛùcâ tâö ùc tìïóefè tâéáèá åâieáè áiôøâéïc tâieáï íièâ wéäèá, âéïc íièâ èâÛø m câÛùè. Tïó mÛùó tíèâ wieäè tö û mÛèá æÛïi ìÛát èâiefï tâïÛäè æôïi câé vieäc dÛïó âéïc èâö èá tìéèá méät mö ùc wéä èÛø é wéù, tâì céâèá cïïâieäè wÛïi èÛø ó cïõèá åâéâèá tâeåâéi HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 2 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi tìôïáiÛùé vieâè âéÛø è téÛø è tìéèá cÛùc bÛø i áiÛûèá cïûÛ âéïwÛëc bieät wéái vôùi méät béä méâè cÛfè èâiefï cÛûm xïùc èâö méâè Náö õVÛpè. Nâö vÛäó vÛáè wefwÛët ìÛ ôû wÛâó æÛø åeát âôïp èâö tâeáèÛø é weåâÛø i âéø Û áiö õÛ pâö ôèá pâÛùp dÛïó âéïc tìïóefè tâéáèá vôùi vieäc vÛäè dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè tìéèá dÛïó âéïc Náö õVÛpè. Nâö õèá mÛïcâ åieáè tâö ùc wéø i âéûi áiÛùé vieâè pâÛûi åeát âôïp vôùi pâÛáè tìÛéèá bÛûèá weè vÛøcÛùc pâö ôèá pâÛùp dÛïó âéïc tìïóefè tâéáèá môùi ìeø è æïóeäè wö ôïc åó èÛpèá câé âéïc íièâ èâö wéïc dieiè cÛûm, cÛûm èâÛäè veftÛùc pâÛåm... Vieäc åeát èéái vÛøíö û dïïèá Ièteìèet câö Û wö ôïc tâö ïc âieäè tìieät weåvÛøcéù câiefï íÛâï; íö û dïïèá åâéâèá tâö ôø èá xïóeâè dé tâieáï åièâ pâí, dé téác wéä wö ôø èá tìïóefè. Céâèá tÛùc wÛø é tÛïé, Céâèá tÛùc béfi dö ôõèá, tö ïbéfi dö ôõèá wéäi èáïõáiÛùé vieâè câæ môùi dö ø èá æÛïi ôû vieäc xéÛù mïøtiè âéïc èeâè áiÛùé vieâè câö Û wïû åieáè tâö ùc, mÛát èâiefï tâôø i áiÛè vÛøcéâèá íö ùc weåíö û dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè tìéèá æôùp âéïc méät cÛùcâ céù âieäï ëïÛû XïÛát pâÛùt tö øèâö õèá wiefï åieäè tâïÛäè æôïi vÛøcÛùc åâéù åâÛpè tìeâè, câïùèá téâi mÛïèâ dÛïè wÛët vÛáè wefcÛfè pâÛûi hoã trôï hoïc sinh hoïc Ngöõ Vaên thoâng qua moät soá öùng duïng coâng ngheä thoâng tin pâéåbieáè âieäè èÛó vôùi méèá mïéáè tÛïé câé âéïc íièâ èiefm âö ùèá tâïù åâi âéïc tÛäp béä méâè, bö ôùc wÛfï tÛïé câé âéïc íièâ æÛø m ëïeè vôùi cÛùcâ âéïc tÛäp tìéèá wéù wéø i âéûi íö ïíÛùèá tÛïé, bieát cÛùcâ tö ïâéïc, câïû wéäèá tìm åieám tö æieäï âéïc tÛäp dö ôùi íö ïtéåcâö ùc âö ôùèá dÛiè cïûÛ áiÛùé vieâè HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 3 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi II. GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ Tâeé åeát ëïÛû èáâieâè cö ùï cïûÛ cÛùc èâÛøåâéÛ âéïc tâïéäc Vieäè Câieáè æö ôïc vÛøCâö ôèá tììèâ áiÛùé dïïc, wö ôïc tâö ïc âieäè tìéèá 2 èÛpm (2003-2005) tâì céù 4 mö ùc ö ùèá dïïèá CNTT cô bÛûè èâÛát cÛpè cö ù vÛø é âéÛït wéäèá cïûÛ ëïÛûè æóù, cïûÛ èáö ôø i dÛïó vÛøèáö ôø i âéïc: - Möùc 1: Sö û dïïèá CNTT weåtìôïáiïùp áiÛùé vieâè tìéèá méät íéátâÛé tÛùc èáâef èáâieäp èâö íéÛïè áiÛùé Ûùè iè Ûáè tÛø i æieäï, íö ï tÛfm tÛø i æieäï,… èâö èá câö Û íö û dïïèá CNTT tìéèá téåcâö ùc dÛïó âéïc cÛùc tieát âéïc cïïtâeåcïûÛ méâè âéïc. - Möùc 2: Ö _èá dïïèá CNTT weåâéi tìôïméät åâÛâï, méät céâèá vieäc èÛø é wéù tìéèá téÛø è béäëïÛù tììèâ dÛïó âéïc - Möùc 3: Sö û dïïèá pâÛfè mefm dÛïó âéïc weåtéåcâö ùc dÛïó âéïc méät câö ôèá, méät íéá tieát, méät vÛø i câïû wefméâè âéïc - Möùc 4: Tícâ âôïp CNTT vÛø é ëïÛù tììèâ dÛïó âéïc. Nâö vÛäó vieäc âéitìôïâéïc íièâ âéïc Náö õVÛpè tâéâèá ëïÛ méät íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè tâö ïc câÛát æÛøtìieåè åâÛi mö ùc 2, 3 vÛø4. Ñiefï èÛø ó wÛët ìÛ câé èáö ôø i tâö ïc âieäè èâö õèá óeâï cÛfï åâÛù cÛé vÛøcÛfè céù méät æéätììèâ âôïp æóù, vö ø Û íö ùc pâïøâôïp vôùi wiefï åieäè tâö ïc teá vÛøåâÛû èÛpèá cïûÛ âéïc íièâ. Câíèâ vì tâeácÛùc vieäc æÛø m cïûÛ èáö ôø i áiÛùé vieâè åâéâèá tâeåvéäi vÛø èá vÛøeùp bïéäc âéïc íièâ pâÛûi tâö ïc âieäè. Dé vÛäó, tììèâ tö ïcïûÛ cÛùc bö ôùc tâö ïc âieäè vieäc âéi tìôïâéïc íièâ céù tâeå dieiè ìÛ èâö íÛï: 1. Ñieàu tra thöïc traïng söï duïng coâng ngheä thoâng tin trong hoïc sinh Vôùi wiefï åieäè åièâ teáxÛõâéäi pâÛùt tìieåè tìéèá èâö õèá èÛpm áÛfè wÛâó, èâiefï áiÛ wìèâ wÛõmïÛ íÛém mÛùó vi tíèâ, èéái mÛïèá ièteìèet pâïïc vïïcâé cÛùc mïïc wícâ HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 4 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi åâÛùc èâÛï. Vì tâeáwéái vôùi âéïc íièâ, mÛùó vi tíèâ wÛõåâéâèá céø è xÛ æÛï. Nâiefï em wÛõ bieát íö û dïïèá tâÛø èâ tâÛïé weåcâôi wieäè tö û, câÛt vôùi bÛïè beø , èáâe èâÛïc, xem pâim... èáéÛø i ìÛ méät íéáâéïc íièâ wÛõbieát íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ, ièteìèet câé cÛùc mïïc wícâ âéïc tÛäp. Tïó èâieâè åâéâèá pâÛûi em èÛø é cïõèá íö û dïïèá tâÛø èâ tâÛïé, dé vÛäó èáö ôø i áiÛùé vieâè cÛfè pâÛûi wiefï tìÛ tâö ïc tìÛïèá íö û dïïèá céâèá èáâeä tâéâèá tiè weåèÛém bÛét tììèâ wéä vÛøåâÛû èÛpèá íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ cïûÛ âéïc íièâ weåcéù cÛùc áiÛûi pâÛùp âéitìôïpâïøâôïp. Vieäc wiefï tìÛ céù tâeåtieáè âÛø èâ tâéâèá ëïÛ cÛùc bö ôùc íÛï: + Tìm hieåu qua giaùo vieân daïy tin hoïc: Hieäè èÛó Tiè âéïc wö ôïc áiÛûèá dÛïó ôû èâÛøtìö ôø èá câïû óeáï ëïÛ cÛùc áiôøâéïc tö ïcâéïè. Héïc íièâ wö ôïc âéïc méät cÛùcâ âeätâéáèá åó èÛpèá cô bÛûè íö û dïïèá mÛùó tíèâ, íö û dïïèá cÛùc pâÛfè mefm vÛpè pâéø èá vÛøméät íéápâÛfè mefm åâÛùc. Tâéâèá ëïÛ áiÛùé vieâè dÛïó Tiè âéïc céù tâeåèÛém bÛét tììèâ wéäíö û dïïèá mÛùó tíèâ cïûÛ âéïc íièâ. + Laäp baûng ñieàu tra: LÛäp bÛûèá wiefï tìÛ, âö ôùèá dÛiè âéïc íièâ tìÛû æôø i weå céù íö ïpâÛûè âéfi câíèâ xÛùc tìïèá tâö ïc. BÛûèá wiefï tìÛ wö ôïc pâÛùt weáè tö ø èá âéïc íièâ áéfm céù cÛùc èéäi dïèá íÛï: - NâÛøem céù mÛùó vi tíèâ åâéâèá ? - Em céù bieát íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ åâéâèá ? - Em tâö ôø èá íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ weåæÛø m áì ? - Em tâö ôø èá câôi cÛùc tìéøcâôi wieäè tö û èÛø é? - MÛùó vi tíèâ èâÛøem céù åeát èéái ièteìèet åâéâèá ? - Béámeïem céù åieåm íéùÛt vieäc em íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ åâéâèá ? - Em tâö ôø èá íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ bÛé èâieâï áiôøtìéèá tïÛfè, - Em tâö ôø èá íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ ôû wÛâï ? - Em tâö ôø èá íö û dïïèá cÛùc ö ùèá dïïèá èÛø é? HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 5 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi - Em céù wxÛ câæ emÛiæ åâéâèá ? ÑxÛ câæ emÛiæ cïûÛ em æÛøáì ? - Em céù íÛüè íÛø èá íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ vÛø é mïïc wícâ âéïc tÛäp åâéâèá ? - Nâö õèá åâéù åâÛpè tìôû èáÛïi cïûÛ em åâi dïø èá mÛùó vi tíèâ æÛøáì ? + Toång hôïp vaø thoáng keâ keát quaû ñieàu tra: Keát ëïÛû wiefï tìÛ pâÛûè Ûùèâ wö ôïc tâö ïc tìÛïèá íö û dïïèá cÛùc ö ùèá dïïèá céâèá èáâeä tâéâèá tiè cïûÛ tö ø èá cÛù èâÛâè âéïc íièâ. Tâéáèá åeâåeát ëïÛû wiefï tìÛ weåcéù wxèâ âö ôùèá âéitìôïâéïc íièâ âéïc tÛäp. Tö øåeát ëïÛû wiefï tìÛ áiÛùé vieâè ëïóeát wxèâ cÛùc âìèâ tâö ùc âéi tìôïâéïc íièâ. QïÛ ëïÛù tììèâ wiefï tìÛ câïùèá téâi èâÛäè tâÛáó: - 90% íéáâéïc íièâ tâö ôø èá xïóeâè íö û dïïèá mÛùó tíèâ ôû èâÛøâéÛëc ôû wieåm dxcâ vïïIèteìèet. Tâôø i áiÛè íö û dïïèá mÛùó tíèâ tìïèá bìèâ æÛø 30 pâïùt méii èáÛø ó. - 80% áiÛ wìèâ âéïc íièâ céù mÛùó vi tíèâ tìéèá wéù 50% céù åeát èéái ièteìèet. - 90% pâïïâïóèâ câé pâeùp céè em mìèâ íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ tÛïi èâÛøvÛø é cÛùc mïïc wícâ âéïc tÛäp vÛøáiÛûi tìí. - 100% âéïc íièâ câé bieát íÛüè íÛø èá íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ weåâéïc tÛäp èeáï céù âö ôùèá dÛiè. (Keát quaû ñieàu tra 43 hoïc sinh lôùp 9 taïi tröôøng THCS Nguyeãn Du) Tö øåeát ëïÛû wiefï tìÛ câïùèá téâi ëïóeát wxèâ câïû óeáï èáâieâè cö ùï vÛøvÛäè dïïèá vieäc âéitìôïâéïc íièâ âéïc Náö õVÛpè ôû cÛùc åâÛâï: - Tìm tö æieäï âéïc tÛäp tâéâèá ëïÛ mÛïèá ièteìèet, - TÛpèá cö ôø èá æÛø m bÛø i tÛäp ôû èâÛøëïÛ tìÛé wéåi emÛiæ vôùi áiÛùé vieâè, - Cïûèá céáåieáè tâö ùc bÛèèá tìéøcâôi éâcâö õ. HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 6 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi 2. Coâng taùc chuaån bò: a. Giaùo vieân: NÛém vö õèá câö ôèá tììèâ vÛøíÛùcâ áiÛùé åâéÛ, æièâ âéÛït tìéèá vÛäè dïïèá pâö ôèá pâÛùp áiÛûèá dÛïó. Tìm âieåï vÛøæeâè åeáâéÛïcâ dö ïåieáè íeõâéi tìôïâéïc íièâ ôû cÛùc bÛø i èÛø é, vÛáè wefáì méät cÛùcâ cïïtâeå. Sö û dïïèá tö ôèá wéái tâÛø èâ tâÛïé cÛùc pâÛfè mefm ö ùèá dïïèá céâèá èáâeä tâéâèá tiè pâéåbieáè èâö Micìéíéft Ñéìd, Micìéíéft PéweìPéièt, âieåï bieát cô bÛûè tìéèá vieäc íö û dïïèá Ièteìèet weåtìm åieám tâéâèá tiè, íö ï tÛfm wxÛ câæ cÛùc tìÛèá ÑEB céù ícâ, íö û dïïèá tâÛø èâ tâÛïé vieäc tìÛé wéåi tâéâèá tiè ëïÛ emÛiæ (tâö wieäè tö û). TâÛm áiÛ vÛø é cÛùc dieiè wÛø è céù æieâè ëïÛè tìeâè mÛïèá Ièteìèet. Neáï céù wiefï åieäè áiÛùé vieâè èeâè æÛäp Bæéá ( méät âìèâ tâö ùc tìÛèá ÑEB) weåtâéâèá tiè câé âéïc íièâ èâö õèá èéäi dïèá cÛfè tâieát vÛø èâÛäè íö ïpâÛûè âéfi tö øâéïc íièâ. Tâï tâÛäp wxÛ câæ emÛiæ cïûÛ âéïc íièâ. Tâéâèá bÛùé vôùi BÛè áiÛùm âieäï èâÛø tìö ôø èá, Héäi pâïïâïóèâ âéïc íièâ cÛùc céâèá vieäc mÛøáiÛùé vieâè tieáè âÛø èâ. Pâéå bieáè câé âéïc íièâ èâö õèá óeâï cÛfï cïûÛ áiÛùé vieâè åâi íö û dïïèá ièteìèet Tìéèá ëïÛù tììèâ áiÛûèá dÛïó èáö ôø i áiÛùé vieâè béåíïèá vÛø é bÛø i áiÛûèá cÛùc åeâèâ âìèâ, tieáèá, mÛø ï íÛéc, cÛùc âieäï ö ùèá weåtÛpèá tíèâ âÛáp dÛiè íièâ wéäèá câé áiôøâéïc Náö õVÛpè. Tïó èâieâè åâéâèá wö ôïc bieáè áiôøâéïc Náö õVÛpè tâÛø èâ áiôø trình dieãn. Keát âôïp cÛùc pâö ôèá pâÛùp dÛïó âéïc wéåi môùi, tícâ cö ïc, áiÛùé vieâè téå câö ùc cÛùc âéÛït wéäèá dÛïó âéïc wÛ dÛïèá pâéèá pâïù bÛèèá pâö ôèá pâÛùp dÛïó âéïc tììèâ câieáï, dÛïó âéïc tâeé èâéùm, dÛïó âéïc tâeé dö ïÛùè... weåáiôøâéïc íièâ wéäèá, âieäï ëïÛû, âéïc íièâ câïû wéäèá èÛém bÛét åieáè tâö ùc. b. Hoïc sinh: HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 7 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi Tö ïâéïc âéûi ìeø è æïóeäè åó èÛpèá íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ. Céù óù tâö ùc íö û dïïèá mÛùó vi tíèâ vÛøcÛùc ö ùèá dïïèá CNTT vÛø é èâö õèá vieäc céù ícâ. LÛäp âéäp tâö wieäè tö û vÛøtâö ôø èá xïóeâè íö û dïïèá weåtìÛé wéåi tâéâèá tiè. Neáï céù wiefï åieäè tìÛèá bxèâö õèá pâö ôèá tieäè cÛfè tâieát èâö USB. CÛm åeát vôùi áiÛùé vieâè vÛøpâïïâïóèâ íö û dïïèá mÛùó tíèâ wïùèá mïïc wícâ. Tâö ôø èá xïóeâè tâéâèá bÛùé åxp tâôø i câé áiÛùé vieâè èâö õèá bÛïè tìéèá æôùp céù èâö õèá bieåï âieäè íö û dïïèá ièteìèet, tìÛé wéåi tâéâèá tiè åâéâèá æÛø èâ mÛïèâ. 3. Caùc hình thöùc hoã trôï hoïc sinh hoïc taäp Ngöõ Vaên thoâng qua moät soá öùng duïng coâng ngheä thoâng tin: a. Höôùng daãn hoïc sinh tìm kieám thoâng tin treân internet. - Muïc ñích: Tâéâèá ëïÛ âéÛït wéäèá èÛø ó áiïùp âéïc íièâ tìm åieám, béåíïèá èâö õèá åieáè tâö ùc, tâéâèá tiè vefbÛø i âéïc mÛøíÛùcâ áiÛùé åâéÛ câö Û céù wiefï åieäè cÛäp èâÛät. Ví dïïèâö tâéâèá tiè vÛøÛûèâ tÛùc áiÛû vÛpè âéïc, téÛø è béä tÛùc pâÛåm vÛpè âéïc, æôø i bìèâ tö øèâö õèá èáö ôø i óeâï tâícâ tÛùc pâÛåm. Tö øèâö õèá tâéâèá tiè èÛø ó âéïc íièâ íeõcéù cÛùi èâìè téÛø è dieäè âôè vef tÛùc pâÛåm, vieäc æÛø m èÛø ó cïõèá tö ôèá tö ï èâö áiÛùé vieâè áiÛé câé âéïc íièâ tìm tÛø i æieäï tìéèá tâö vieäè. NáéÛø i ìÛ âéc íièâ céù tâeådö ïÛ vÛø é cÛùc èáïéfè tâéâèá tiè tö øcÛùc tìÛèá ÑEB câïóeâè wefweåæÛø m bÛø i tÛäp béåíïèá. - Caùch tieán haønh: Tìéèá mỗi tiết âọc Náö õvÛpè wefï céù pâÛfè âö ôùèá dÛiè vefèâÛø . ÑÛâó æÛøcéâèá wéÛïè mÛøáiÛùé vieâè wxèâ âö ôùèá céâèá vieäc vefèâÛøcâé âéïc íièâ èâö æÛø m cÛùc bÛø i tÛäp, tìm tö æieäï weåíéÛïè bÛø i. GiÛùé vieâè céù tâeååeát âôïp weå âö ôùèá dÛiè âéïc íièâ tìm åieám tâéâèá tiè. CÛùc tâéâèá tiè cÛfè tìm åieám céù tâeåæÛø : Cïéäc wôø i vÛøíö ïèáâieäp cïûÛ tÛùc áiÛû vÛpè âéïc (pâÛfè èÛø ó SGK tâö ôø èá tììèâ bÛø ó HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 8 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi ìÛát èáÛéè áéïè), èâö õèá tÛùc pâÛåm céù áiÛù tìx èâÛát cïûÛ èâÛøvÛpè, wÛùèâ áiÛù cïûÛ cÛùc èâÛøcâïóeâè méâè vÛøwéäc áiÛû vefáiÛù tìx cïûÛ tÛùc pâÛåm, téÛø è béä tÛùc pâÛåm, âìèâ Ûûèâ veftÛùc áiÛû, cÛùc bÛø i âÛùt céù tâeåpâïïc vïïmièâ âéïÛ câé tÛùc pâÛåm ... Nâö õèá tö æieäï èÛø ó tâö ôø èá wö ôïc tììèâ bÛø ó tìéèá èâö õèá tìÛèá ÑEB èâö : -http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/ (bÛùcâ åâéÛ téÛø è tâö Vieät NÛm) mïïc VÛpè âéïc - âttp://vi.wiåipediÛ.éìá/wiåi/Tâể_æéại:NâÛø _văè_Việt_NÛm. -âttp://âéièâÛvÛèvietèÛm.vè/ tìÛèá ÑEB cïûÛ âéäi èâÛøvÛpè Vieät NÛm - âttp://www.éèbÛi.cém - âttp://www.âécmÛi.vè - âttp://www.éètâi.cém - âttp://www.Ûbcdéèæièe.vè - âttp://www.mééè.vè - âttp://tìÛcèáâiem.tïéitìe.èet.vè/ - âttp://tìïéèátìïctïóeè.vè/Héme/tÛbid/92/DefÛïæt.Ûípx Tìeâè wÛâó æÛøméät íéátìÛèá ÑEB cïûÛ cÛùc téåcâö ùc ïó tíè mÛøcâïùèá téâi wÛõ åieåm câö ùèá veftíèâ câÛâè tâö ïc cïûÛ tâéâèá tiè, åâéâèá vi pâÛïm tâïÛfè pâéèá mó tïïc cïõèá èâö åâéâèá céù èâö õèá bÛø i vieát câéáèá pâÛù wÛát èö ôùc. Náö ôø i áiÛùé vieâè céù tâeåóeâï cÛfï âéïc íièâ tìm åieám méät vÛø i vÛáè wefcïïtâeåmÛøíÛùcâ áiÛùé åâéÛ câö Û wef cÛäp, åâéâèá weåâéïc íièâ tö ïdé tìm åieám dÛiè weáè tâéâèá tiè íÛi æÛïc, åâéâèá pâïøâôïp. Ví dïïèâö : Nguyeân baûn truyeän ngaén Chieác löôïc ngaø cuûa Nguyeãn Quang Saùng, caäp nhaät naêm maát cuûa caùc taùc giaû Chính Höõu, Nhaø thô Phaïm Tieán Duaät, Coù caùc baûn in Truyeän Kieàu khaéc goã naøo ? Tìm tranh veõ veà truyeän Kieàu... Chaân dung moät soá nhaø vaên, tìm baøi haùt ca ngôïi bieån ñaûo Vieät HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 9 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi Nam... ÑÛâó æÛøvieäc æÛø m cÛfè âö ôùèá dÛiè cïïtâeåvì tâéâèá tiè tìeâè ièteìèet ìÛát wÛ dÛïèá pâïïc vïïcâé èâiefï mïïc wícâ åâÛùc èâÛï dé vÛäó áiÛùé vieâè cÛfè cïèá cÛáp wxÛ câæ tö ø èá tìÛèá web cïïtâeåcâö ùÛ tâéâèá tiè cÛfè tâieát câö ù åâéâèá weåâéïc íièâ tö ïtìm. Một vÛø i tâéâèá tiè Ièteìèet: Döõ lieäu veà Nguyeãn Tuaân treân wikipedia.org HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 10 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi Döõ lieäu veà Huy Caän treân thivien.net GiÛé céâèá vieäc tìm åieám tâéâèá tiè câé tö ø èá èâéùm âéÛëc cÛù èâÛâè cïïtâeå. Yeâï cÛfï âéïc íièâ áâi æÛïi tâéâèá tiè æÛáó tö øèáïéfè èÛø é weåáiÛùé vieâè åieåm câö ùèá. TÛäp âôïp cÛùc tâéâèá tiè tìm åieám wö ôïc, xö û æóù vÛøæÛáó tâéâèá tiè cÛfè tâieát. GiÛùé vieâè xem tìö ôùc vÛøcâæèâ íö ûÛ bÛùé cÛùé cïûÛ âéïc íièâ. Tìéèá áiôøâéïc áéïi cÛùc em tììèâ bÛø ó âéÛëc óeâï cÛfï âéïc íièâ æö ï tìö õweådïø èá åâi cÛfè tâieát. Vieäc âö ôùèá dÛiè âéïc íièâ tìm åieám tâéâèá tiè tìeâè mÛïèá Ièteìèet céù èâö õèá mÛët tícâ cö ïc èâö åícâ tâícâ vieäc câïû wéäèá tìm téø i cïûÛ âéïc íièâ, tÛïé câé cÛùc em âö ùèá tâïù åâi âéïc tÛäp, tÛpèá cö ôø èá åâÛû èÛpèá æÛø m vieäc tâeé èâéùm, tâeé dö ïÛùè... Tïó èâieâè áiÛùé vieâè pâÛûi câïù óù tâeé déõi, wxèâ âö ôùèá åó cÛø èá câé âéïc íièâ bÛèèá cÛùc óeâï cÛfï câéïè æéïc, vö ø Û íö ùc, åâéâèá câieám èâiefï tâôø i áiÛè vÛø ëïÛè tìéèá âôè æÛøåâéâèá tìïó cÛäp vÛø é cÛùc tâéâèá tiè èâÛïó cÛûm æieâè ëïÛè weáè câïû tìö ôèá wö ôø èá æéái câíèâ íÛùcâ cïûÛ ÑÛûèá, èâÛøèö ôùc, weáè tâïÛfè pâéèá mó tïïc... Tâéâèá ëïÛ vieäc tìm åieám tâéâèá tiè, áiÛùé vieâè dÛfè dÛfè âìèâ tâÛø èâ câé âéïc íièâ tâéùi ëïeè íö ï tÛfm cÛùc tÛùc pâÛåm vÛpè câö ôèá céù áiÛù tìxvefèéäi dïèá vÛø èáâeätâïÛät. b. Söû duïng thö ñieän töû ñeå taêng cöôøng baøi taäp cho hoïc sinh - Muïc ñích: Hieäè èÛó, vôùi tâôø i áiÛè câé méät tieát âéïc tìeâè æôùp èáö ôø i áiÛùé vieâè Náö õVÛpè åâéù céù tâeåwéfèá tâôø i åieåm tìÛ vieäc æÛø m bÛø i tÛäp cïûÛ âéïc íièâ. Ñiefï èÛø ó dÛiè weáè tìèâ tìÛïèá céù âéïc íièâ åâéâèá bieát cÛùcâ æÛø m bÛø i âéÛëc æÛø m bÛø i íÛi mÛøáiÛùé vieâè vÛiè åâéâèá bieát èáéÛø i ìÛ vì ít wö ôïc tâö ïc âÛø èâ åieåm tìÛ tìÛéc èáâieäm èeâè åâi æÛø m bÛø i, åó èÛpèá æö ïÛ câéïè wÛùp Ûùè cïûÛ âéïc íièâ cïõèá åâéâèá wö ôïc tâïÛfè tâïïc. Tö øtâö ïc teátìeâè áiÛùé vieâè céù tâeåtÛpèá cö ôø èá câé âéïc HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 11 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi íièâ ìeø è æïóeäè tâéâèá ëïÛ âeätâéáèá bÛø i tÛäp béåíïèá íÛï méii wôè vx bÛø i âéïc âÛó méii tïÛfè âéïc. Sö û dïïèá tâö wieäè tö û, èáö ôø i áiÛùé vieâè céù tâeåtìÛé wéåi tìö ïc tieáp vôùi tö ø èá âéïc íièâ weåáiÛé bÛø i tÛäp tâeâm. Héïc íièâ tìÛèâ tâïû tâôø i áiÛè íö û dïïèá mÛùó tíèâ weåâéø Ûè tâÛø èâ bÛø i tÛäp vÛøáö ûi câé áiÛùé vieâè câÛám. Hìèâ tâö ùc âéi tìôï èÛø ó áiïùp âéïc íièâ æÛø m tâeâm cÛùc bÛø i tÛäp cÛfè tâieát wÛ dÛïèá. áiïùp âéïc íièâ tieáp cÛäè cÛùcâ âéïc tÛäp âieäè wÛïi. - Caùch tieán haønh: GiÛùé vieâè óeâï cÛfï âéïc íièâ íö û dïïèá tâö wieäè tö û (emÛiæ) íÛüè céù ( céù tâeådïø èá emÛiæ âéÛëc èicåèÛme mÛøâéïc íièâ wÛèá íö û dïïèá weåcâôi cÛùc tìéøcâôi tìeâè mÛïèá ièteìèet) æieâè æÛïc vôùi áiÛùé vieâè. TÛäp âôïp tâÛø èâ dÛèâ íÛùcâ wxÛ câæ emÛiæ cïûÛ âéïc íièâ, áiÛùé vieâè câiÛ tâÛø èâ èâiefï èâéùm âéïc íièâ tâeé tö ø èá tììèâ wéä tö øwéù céù íö ïwiefï câæèâ bÛø i tÛäp câé âôïp æóù. Ñéái vôùi âéïc íièâ åâÛù áiéûi wefìÛ pâÛûi tâeåâieäè wö ôïc mïïc tieâï béfi dö ôõèá, céø è wéái vôùi èâéùm âéïc íièâ tìïèá bìèâ óeáï tâì câïù óù weáè mïïc tieâï pâïïwÛïé vôùi âeä tâéáèá cÛâï âéûi tâieâè vefåieáè tâö ùc cô bÛûè. GiÛùé vieâè íéÛïè weftâeé tieâï câí wÛõwÛët ìÛ. BÛø i tÛäp téåèá âôïp tâeé wôè vx åieáè tâö ùc mÛøcÛùc em wÛõwö ôïc âéïc tìéèá tïÛfè. Ñef ìÛ åâéâèá wö ôïc ëïÛù dÛø i vÛøcâïû óeáï ôû dÛïèá tìÛéc èáâieäm weåâéïc íièâ céù tâeåæÛø m èâÛèâ. ÑefbÛø i åieåm tìÛ wö ôïc áiÛùé vieâè áö ûi tâÛúèá vÛø é âéäp tâö wieäè tö û cïûÛ âéïc íièâ tìéèá wéù céù âö ôùèá dÛiè æÛø m bÛø i cïïtâeå, ëïi wxèâ tâôø i áiÛè èéäp bÛø i. GiÛùé vieâè íéÛïè bÛûèá tìÛû æôø i weåwíèâ åeø m vÛø é bÛø i tÛäp, âéïc íièâ tìÛû æôø i bÛèèá cÛùcâ wiefè vÛø é bÛûèá tìÛû æôø i íÛï wéù áö ûi æÛïi câé áiÛùé vieâè. Tâéâèá ëïÛ ö ùèá dïïèá Exceæ áiÛùé vieâè céù tâeåtÛïé ìÛ bÛûèá æéïc wÛùp Ûùè wïùèá. Vôùi cÛùcâ èÛø ó áiÛùé vieâè céù tâeå câÛám bÛø i ìÛát èâÛèâ, èâÛäè xeùt bÛø i æÛø m, óeâï cÛfï âéïc íièâ xem xeùt câö õÛ èâö õèá cÛâï íÛi, íÛï wéù áö ûi åeát ëïÛû bÛø i æÛø m câé âéïc íièâ, HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 12 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi Moät ví duï veà ñeà kieåm tra: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Bai chi em Thuy Kieu Thời gian làm bài: phút; (10 câu trắc nghiệm) Mã đề thi CETK4 Câu 1: Có người cho rằng chân dung của Thuý Vân, Thuý Kiều là những chân dung tính cách số phận. Đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Câu 2: Các phép tu từ đã sử dụng nhằm thể hiện vẻ đẹp gì của Thuý Vân? A. Quý phái. B. Phúc hậu. C. Gợi sự hoà hợp êm đềm. D. Cả A ,B đều đúng. Câu 3: Theo em với cách miêu tả Thuý Kiều, Nguyễn Du dự báo cuộc đời Kiều diễn ra theo chiều hướng nào? A. Trắc trở đau khổ. B. Giàu sang phú quý. C. Hạnh phúc vinh hiển. D. Bình lặng suôn sẻ. Câu 4: Bốn câu thơ đầu của đoạn trích “Chị em Thuý Kiều” có tác dụng gì? A. Gợi tả vẻ đẹp của Thuý Kiều. B. Gợi tả vẻ đẹp của Thuý vân. C. Giới thiệu khái quát các nhân vật. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 5: Đoạn “Chị em thuý Kiều” nói về những nhân vật nào? A. Thuý Kiều và Kim Trọng. B. Thuý Kiều và Từ Hải. C. Thuý Kiều và Vương Quan. D. Thuý Kiều và Thuý Vân. Câu 6: Câu thơ “Kiều càng sắc sảo mặn mà”giới thiệu vẻ đẹp Thuý Kiều ở phương diện nào? A. Nụ cười và giọng nói. B. Trí tuệ và tâm hồn. C. Làn da và mái tóc. D. Khuôn mặt và hàm răng. Câu 7: “Mai cố t cách tuyế t tinh thầ n” - câu thơ ý nói cả hai chi ̣ em: HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 13 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi A. đề u trắ ng như tuyế t B. đề u xinh đe ̣p như cây mai C. đề u duyên dáng, thanh cao trong trắ ng D. cả A, B, C đề u sai Câu 8: Khi miêu tả vẻ đẹp của Thuý Vân, tác giả không sử dụng phép tu từ nào? A. Ẩn dụ. B. Nhân hoá. C. So sánh. D. Liệt kê. Câu 9: Điểm chung trong cách tả hai nhân vật Thuý Vân và Thuý Kiều là: A. Tả hình dáng để thể hiện tính cách, dự báo số phận. B. Dùng thủ pháp ước lệ. C. Lấy vẻ đẹp Thuý Vân làm chuẩn mực cho vẻ đẹp con người. D. Cả ba ý trên . Câu 10: Đoạn “Chị em Thuý Kiều” nằm ở phần nào của Truyện Kiề u. A. Gia biến lưu lạc. B. Gặp gỡ và đính ước. C. Đoàn tụ với gia đình. D. Cả A,B đều đúng. -------------------------------------------------------- HẾT ---------Điề n đáp án vào phầ n ô trố ng bên dưới rồ i copy phần trả lời này vào thư gửi bài cho thầ y made cauhoi CETK4 1 CETK4 2 CETK4 3 CETK4 4 CETK4 5 CETK4 6 CETK4 7 CETK4 8 CETK4 9 CETK4 10 dapan NáéÛø i ìÛ, tâéâèá ëïÛ tâö wieäè tö û, áiÛùé vieâè tìÛû æôø i, áiÛûi ëïóeát cÛùc cÛùc tâÛéc mÛéc cïûÛ âéïc íièâ åâi tâôø i áiÛè tìeâè æôùp åâéâèá câé pâeùp. GiÛùé vieâè cïõèá céù tâeåáö ûi câé âéïc íièâ cÛùc tö æieäï vÛpè âéïc céù æieâè ëïÛè... c. Vaän duïng troø chôi oâ chöõ ñeå cuûng coá kieán thöùc Ngöõ Vaên: HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 14 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi - Muïc ñích: TÛïé ìÛ méät âéÛït wéäèá céù åâÛû èÛpèá tâï âïùt íö ïcâïù óù cïûÛ âéïc íièâ tìéèá èâö õèá pâïùt cïéái cïûÛ tieát dÛïó, íièâ wéäèá âéùÛ áiôøâéïc. Héïc íièâ wö ôïc câôi méät tìéøcâôi èáéâè èáö õwéø i âéûi íö ïtö dïó èâö èá åâéâèá åâéâcö ùèá vÛøëïÛù âÛø è æÛâm. Néäi dïèá cïûÛ cÛùc tö øâÛø èá èáÛèá, âÛø èá déïc tìéèá éâcâö õ æÛøèéäi dïèá âéïc íièâ wÛõ tìm âieåï tìéèá cÛùc âéÛït wéäèá dÛïó - âéïc tìö ôùc wéù. BÛèèá cÛùcâ èÛø ó áéùp pâÛfè åâÛéc íÛâï åieáè tâö ùc tâÛó vì wÛët cÛâï âéûi âéÛëc tâïóeát áiÛûèá. Méâè Náö õVÛpè æÛøméät méâè âéïc tâïéäc èâéùm åâéÛ âéïc xÛõâéäi. Kieáè tâö ùc cïûÛ èéù æieâè ëïÛè mÛät tâieát weáè èáéâè èáö õvÛødö ïÛ tìeâè èáéâè èáö õ. Dé vÛäó Ûùp dïïèá méät tìéø câôi èáéâè èáö õ weååâÛéc íÛâï åieáè tâö ùc æÛøvieäc æÛø m cÛfè tâieát. Tâeé ëïÛè wieåm dÛïó âéïc mÛøíÛùcâ áiÛùé åâéÛ môùi wÛõwefìÛ, âéïc íièâ wö ôïc pâÛùt âïó téái wÛ tíèâ tícâ cö ïc, tíèâ íÛùèá tÛïé tâéâèá ëïÛ cÛùc âéÛït wéäèá, tìéøcâôi câíèâ æÛø“ñaát laønh” weåcÛùc em tâeåâieäè. - Caùch tieán haønh: Kâi tâieát åeáéâcâö õáiÛùé vieâè tÛäp tìïèá vÛø é èéäi dïèá åieáè tâö ùc âéïc íièâ wö ôïc âéïc tìö ôùc wéù. Kieáè tâö ùc pâÛûi tìéïèá tÛâm. Téát èâÛát æÛø åieáè tâö ùc céù tìéèá íÛùcâ áiÛùé åâéÛ. Kieáè tâö ùc pâÛûi céù cÛû pâÛfè vÛpè bÛûè, wéïc âieåï vÛpè bÛûè, èéäi dïèá tieáèá Vieät vÛøèéäi dïèá tÛäp æÛø m vÛpè. Vì tâôø i áiÛè câé pâÛfè cïûèá céácïûÛ méii tieát âéïc åâÛù ít ( tâéâèá tâö ôø èá æÛø5pâïùt) èeâè téåèá íéá cÛùc tö øâÛø èá èáÛèá vÛøâÛø èá déïc åâéâèá èeâè ëïÛù 8 tö ø , wéái vôùi bÛø i téåèá åeát cÛû tÛùc pâÛåm tâì åâéâèá ëïÛù 20 tö ø . Cïïm tö øåâéâèá ëïÛù dÛø i. CÛùc áôïi óù pâÛûi wö ôïc dieiè wÛït ìéõìÛø èá, tìéèá íÛùèá vefèáö õèáâóÛ. dei âieåï, èâö èá åâéâèá wö ôïc dïø èá câíèâ cÛùc tö ø céù tâeå tieát æéä tâéâèá tiè cïûÛ cïïm tö ø . Neâè áôïi óù bÛèèá cÛùcâ âieåï vïi, bÛát èáôø . Tìéèá bÛø i vieát èÛø ó xiè tììèâ bÛø ó méät åièâ èáâieäm tâö ïc âieäè èâÛèâ vÛø céù âieäï ëïÛû èâÛát mÛøèáö ôø i vieát wÛõæö ïÛ câéïè tìéèá èâiefï cÛùcâ. Ñéù æÛøíö û dïïèá HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 15 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi pâÛfè mefm tiè âéïc HOT POTATOES phieân baûn 6.0 - saûn phaåm giaùo duïc cuûa trung taâm maùy tính vaø truyeàn thoâng thuoäc ñaïi hoïc Victoria Humanities – Ñòa chæ website http://www.halfbakedsoftware.com/hotpot/. PâÛfè mefm èÛø ó cïõèá wÛõ wö ôïc TS Vïõ Hïø èá áiôùi tâieäï tìeâè tìÛèá tÛø i èáïóeâè mÛïèá edï.èet.vè ( mÛïèá áiÛùé dïïc – Béä GDÑT). ÑÛâó æÛøpâÛfè mefm mieiè pâí. SÛï åâi cÛø i wÛët pâÛfè mefm èÛø ó, câïùèá tÛ câéïè Jcross tìeâè tâeû Potatoes. Ñeå câö ôèá tììèâ céù tâeåtö ïwéäèá áiïùp tÛïé éâcâö õ câïùèá tÛ câéïè æeäèâ Automatic Grid – Maker íÛï wéù wÛùèâ cÛùc cïïm tö øwÛ æö ïÛ câéïè vÛø é vÛøèâÛáè èïùt æeäèâ Make the grid mÛùó íeõtö ïwéäèá tÛïé ìÛ éâcâö õ. Sö ûÛ câö õÛ cÛùc æéii vefFéèt tieáèá Vieät xéèá câïùèá tÛ íeõcéù méät éâcâö õâéÛø è câæèâ. Méïi âéÛït wéäèá câæ mÛát åâéÛûèá 5 pâïùt weåâéÛø è tâÛø èâ éâcâö õ. Keát âôïp tììèâ câieáï weåâö ôùèá dÛiè âéïc íièâ cïûèá céábÛø i âéïc. GiÛùé vieâè cïõèá céù tâeåíö û dïïèá cÛùc éâcâö õpâö ùc tÛïp âôè weåáö ûi bÛø i tÛäp câé âéïc íièâ. O chöõ ñöôïc thieát keá baèng phaàn meàm Hotpotatoes HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 16 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi SÛï wÛâó æÛøéâcâö õtéåèá åeát Tìïóeäè Kiefï- GiÛùé vieâè wÛõíö û dïïèá éâcâö õ èÛø ó èâö méät bÛø i tÛäp áö ûi câé âéïc íièâ ëïÛ tâö wieäè tö û: Ô CHỮ TRUYỆN KIỀU Ô chữ gồm 16 hàng ngang và 1 cụm từ chìa khóa ở hàng dọc. Em hãy xem gợi ý bên dưới và điền vào ô chữ. ( chú ý từ không dấu và không có khỏang cách, vd: THUYKIEU ) Hoặc điền ô chữ vào bảng trả lời bên dưới phần gợi ý rồi gửi mail cho thầy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 17 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi 14 15 16 1. Thúy Kiều đã khen người này là “khôn ngoan đến mực nói năng phải lời” 2. Người “thông minh tài mạo tót vời” 3. Người cưu mang giúp đỡ Thúy Kiều 4. Người bị lừa chết đứng giữa trận tiền 5. Nguyễn Du đã dùng điệp ngữ này miêu tả tâm trạng Kiều ở lầu Ngưng Bích 6. Nơi Thúy Kiều hết kiếp đoạn trường 7. Tên một bản nhạc mà Thúy Kiều đã chơi 8. Người có vẻ đẹp “trang trọng khác vời” 9. Người cùng kiếp hồng nhan bạc mệnh như Kiều 10. Đối tượng ghen hờn trước vẻ đẹp của Kiều 11. Một ngày hội trong truyện Kiều 12. Địa danh quê hương của Nguyễn Du 13. Nơi Tú Bà đưa Kiều đến giam lỏng 14. Người bạn đồng môn với Kim Trọng 15. Tên chữ của Nguyễn Du 16. Kẻ đã phô bày bộ mặt con buôn xảo trá đê tiện trong cuộc mua bán Kiều BẢNG TRẢ LỜI HÀNG NGANG TRẢ LỜI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 18 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi 10 11 12 13 14 15 16 Hàng dọc là : ..... HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 19 LEHHÖ ÕU TUAG N ANH – Tìö ôø èá THCS Náïóeiè Dï, Pæeiåï, GiÛ LÛi III. KEÁT QUAÛ ÖÙNG DUÏNG VAØ BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM 1. Keát quaû: Tö øwÛfï èÛpm âéïc 2008 – 2009 câïùèá téâi bÛét wÛfï íö û dïïèá cÛùc ö ùèá dïïèá céâèá èáâeä tâéâèá tiè âéi tìôïâéïc íièâ âéïc Náö õVÛpè. Ñeáè èÛó téåèá íéáâéïc íièâ wö ôïc âéi tìôïmôùi wö ôïc 44 âéïc íièâ. Tìéèá íéáèÛø ó 2/3 âéïc íièâ tâö ôø èá xïóeâè tìÛé wéåi tìö ïc tieáp vôùi áiÛùé vieâè ëïÛ emÛiæ, íéácéø è æÛïi vì åâéâèá céù wiefï åieäè dïø èá mÛùó tíèâ ôû èâÛøèeâè cÛùc em tìÛé wéåi vôùi áiÛùé vieâè tìeâè æôùp. Dö ôùi íö ïâö ôùèá dÛiè cïûÛ áiÛùé vieâè béä méâè, âéïc íièâ wÛõtâö ïc âieäè 8 câïóeâè weftìm åieám tâéâèá tiè (Nguyeãn Du vaø truyeän Kieàu, nhöõng maåu chuyeän veà loái soáng giaûn dò cuûa Hoà Chí Minh, moät soá taùc phaåm trong Vuõ Trung tuøy buùt cuûa Phaïm Ñình Hoå, thaønh ngöõ trong Truyeän Kieàu, Tieåu söû caùc nhaø thô hieän ñaïi: Chính Höõu, Phaïm Tieán Duaät, Huy Caän, Nguyeãn Duy, Caùc baøi thô taùm chöõ, Nguyeãn Quang Saùng noùi veà ngheà vaên vaø hoïc vaên, Nguyeãn Ñình Chieåu vaø Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc) èéäi dïèá pâéèá pâïù: vÛpè bÛûè, âìèâ Ûûèâ, Ûâm tâÛèâ... GiÛùé vieâè béä méâè cïõèá wÛõtâö ïc âieäè vieäc áiÛé bÛø i tÛäp béåíïèá câé âéïc íièâ ëïÛ tâö wieäè tö û wö ôïc 6 bÛø i ( 4 bÛø i tìÛéc èáâieäm vÛøâÛi bÛø i vieát cÛûm èâÛäè tÛùc pâÛåm vÛpè âéïc. Ñéái vôùi vieäc cïûèá céáåieáè tâö ùc bÛèèá tìéøcâô éâcâö õ: Tö øèÛpm âéïc 20052006 weáè èÛó câïùèá téâi wÛõtieáè âÛø èâ tâö ïc âieäè vieäc vÛäè dïïèá tìéøcâôi éâcâö õ weåcïûèá céátieát dÛïó méâè Náö õVÛpè 6 vÛøméät íéátieát æôùp 7. Ñeáè èÛó íéátieát céù íö û dïïèá tìéøcâôi èÛø ó æÛø10 tieát tìéèá wéù : - DÛïó bìèâ tâö ôø èá: 5 tieát HéåtìôïHS âéïc Náö õvÛpè tâéâèá ëïÛ 1 íéáö ùèá dïïèá céâèá èáâeätâéâèá tiè Trang 20
- Xem thêm -