Tài liệu Skkn hiệu trưởng với công tác thư viện trường học

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC Nội dung Trang Phần I: Mở đầu 1. Lý do chọn sáng kiến 1 2. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 2 3. Mục đích nghiên cứu 2 4. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu 3 Phần II: Nội dung 1. Cơ sở lý luận 3 2. Thực trạng công tác Thư viện của trường 4 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 5 4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 13 Phần III: Kết luận, kiến nghị 1. Kết luận 14 2. Kiến nghị, đề xuất 15 Phần IV. Phụ lục 17 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Hiệu trưởng với công tác thư viện trường học 0 PHẦN I : MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn s¸ng kiÕn: a. Lý do khách quan: Ho¹t ®éng chñ yÕu cña thµy vµ trß trong nhµ trêng TiÓu häc lµ c«ng t¸c d¹y vµ häc nh»m gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh ®¹t yªu cÇu c¬ b¶n vÒ chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¸c m«n häc qui ®Þnh trong ch¬ng tr×nh TiÓu häc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 16 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®ång thêi n©ng cao nhËn thøc vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô häc sinh TiÓu häc, ®ång thêi gi¸o dôc häc sinh th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp nh»m x©y dùng nhµ trêng trë thµnh m«i trêng th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng nµy ®Òu ph¶i sö dông s¸ch b¸o cña Th viÖn trêng häc, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c ®å dïng, thiÕt bÞ d¹y häc ®· cã trong phßng thiÕt bÞ vµ ®å dïng tù lµm. Th«ng qua viÖc t×m hiÓu tri thøc qua s¸ch b¸o cña Th viÖn, sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin sÏ ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng trong viÖc gi¶ng d¹y cña thµy, häc tËp cña trß, ®æi míi ®îc ph¬ng ph¸p d¹y vµ c¸ch häc theo híng ®æi míi., mÆt kh¸c n©ng cao ®îc c«ng t¸c gi¸o dôc t tëng chÝnh trÞ, gi¸o dôc truyÒn thèng, gi¸o dôc ph¸p luËt, x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸, ph¬ng ph¸p lµm viÖc, s¸ng t¹o. XuÊt ph¸t tõ vai trß nhËn thøc ®îc tÇm quan träng ®ã, nhµ trêng nhËn thÊy viÖc x©y dùng Th viÖn trêng häc theo tiªu chuÈn, thư viện xuất sắc cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o, viÖc mua s¾m, b¶o qu¶n, khai th¸c, sö dông cã hiÖu qña c¸c thiÕt bÞ d¹y häc lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ nhiÖm vô míi trong viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. Nhµ trêng ®· tiÕn hµnh tuyªn truyÒn phæ biÕn cho c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh vµ phô huynh nhËn thøc ®óng c¸c tiªu chuÈn cña Th viÖn xuất sắc, x©y dùng phßng thiÕt bÞ d¹y häc, lËp kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng theo c¸c tiªu chuÈn, thµnh lËp, chØ ®¹o cho tæ Th viÖn, tæ tiÕp nhËn b¶o qu¶n, theo dâi sö dông thiÕt bÞ d¹y häc tæ chøc ho¹t ®éng, ph©n c«ng mét ®ång chÝ trong ban gi¸m hiÖu phô tr¸ch chØ ®¹o x©y dùng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ s¸ch b¸o t¹p chÝ cña Th viÖn, ®å dïng thiÕt bÞ d¹y häc cã hiÖu qu¶. b. Lý do chủ quan: Thư viện trường Tiểu học Tam Sơn đã được công nhận đạt chuẩn theo quyết định 01/2003 - BGD-ĐT năm 2005 và đạt thư viện Tiên Tiến năm 2010 và đến nay vẫn giữ vững các tiêu chuẩn thư viện Tiên Tiến. Tuy nhiên, nhiều tiêu chí cần được bổ sung nhằm cập với yêu cầu phát triển hiện nay của nhà 1 trường đó là diện tích sử dụng cho học sinh đọc sách, số lượng sách tham khảo, sách pháp luật, sách đạo đức và sách giáo dục kỹ năng sống... do số học sinh tăng và nhu cầu ngày càng cao của giáo viên và học sinh hiện nay cũng như xây dựng văn hóa đọc cho độc giả bằng các hoạt động đa dạng phong phú thu hút giáo viên, phụ huynh, học sinh sử dụng sách Thư viện của trường. Từ những lý do trên, đòi hỏi người cán bộ quản lý mà trực tiếp là hiệu trưởng phải có kế hoạch xây dựng bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm sách và tổ chức các hoạt động theo hướng xã hội hóa công tác Thư viện trường học. II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: * Phạm vi: Áp dụng trong các thư viện trường Tiểu học. * Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên, học sinh Tiểu học và hội cha mẹ học sinh của trường. III.. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Tìm các giải pháp hữu hiệu huy động các nguồn lực xây dựng Thư viện ngoài trời và nâng cấp Thư viện trung tâm, củng cố các Thư viện góc lớp. - Tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động Thư viện nhằm phát huy tối đa nguồn tài nguyên của thư viện, số lượng sách trong thư viện được bổ sung và luân chuyển thường xuyên, liên tục phục vụ cho công tác dạy và học, tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu các môn học, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. - Từ đó giáo dục cho các em ý thức bảo quản, giữ gìn và yêu quí sách vở cùng với việc xây dưng văn hóa đọc cho giáo viên, phụ huynh và học sinh của trường.. IV. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Sau khi có đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, số lượng đầu sách và bản sách theo ké hoạch, việc tổ chức các hoạt động đã tăng thêm về nhu cầu đọc sách của bạn đọc, ham mê chọn và đọc sách có mục đích, biết cách tra cứu mục lục nhằm sử dụng triệt để kho sách. Với vốn tài liệu dồi dào, phong phú, thư viện đã góp phần quyết định chất lượng và nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên, mở rộng kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu sách báo, 2 đồng thời giáo viên tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới trong nhà trường. Thư viện còn giúp các em xây dựng phương pháp học tập và phong cách làm việc khoa học; bồi dưỡng hứng thú, thói quen và phương pháp tự học; biết cách nghiên cứu sách báo, thảo luận, ghi chép tư liệu, sử dụng hệ thống mục lục để tra tìm và lựa chọn tài liệu, biết sử dụng kho sách và hào hứng tham gia các cuộc thi do Thư viện phối hợp với Tổng phụ trách tổ chức thi tìm hiểu sách và kể chuyện sách. Giáo viên thư viện trường luôn tận tâm, tận tụy với công việc,coi trường là nhà, làm hết công việc chứ không hết giờ, đồng thời luôn có thái độ hòa nhã, chân tình, cởi mở, yêu thương, hết lòng phục vụ cho bạn đọc. Tạo bầu không khí thoải mái thì số lượng bạn đọc đến thư viện ngày một đông hơn PHẦN II: NỘI DUNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN: a, Cơ sở lý luận: Thư viện có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội, là nơi tuyên truyền chính sách của Đảng và nhà nước, xây dựng thế giới quan khoa học, nếp sống văn minh. Thư viện trường học có vị trí vai trò, nhiệm vụ và chức năng vô cùng quan trọng . Mà hoạt động chủ yếu của giáo viên và học sinh trong nhà trường phổ thông là giảng dạy và học tập. Cả hai hoạt động này đều sử dụng công cụ là sách báo. Sách báo chỉ có thể được quản lý tốt và phát huy được tác dụng tích cực của nó. Trên cơ sở tổ chức tốt công tác thư viện. Vì vậy tổ chức hoạt động thư viện nhằm thoả mãn nhu cầu về sách, báo cho giáo viên và học sinh là một yêu cầu khách quan không thể thiếu được. Hoạt động của thư viện phải gắn liền với chương trình, nội dung học tập của từng loại trường, đồng thời gắn liền với nội dung đào tạo con người mới – Con người toàn diện theo mục tiêu của cấp học, bậc học.Với chức năng lưu trữ và luân chuyển sách, báo, thông qua nội dung sách báo, thư viện góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy và học. Tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Xây dựng thế giới quan khoa học, nếp sống văn minh cho giáo viên và học sinh. 3 b. Cơ sở thực tiễn Hiện nay thư viện trường có tổng diện tích là 54 m2,; tổng số sách có trong thư viện là: 8 750 bản. Trong đó: Sách nghiệp vụ: 612 bản; sách tham khảo: 2.475 bản; sách Kim Đồng: 2244 bản; sách giáo khoa dùng chung: 2 947 bản. Ngoài ra thư viện còn có các loại báo, tạp chí như: Báo Nhân dân, Báo Giáo dục thời đại, Báo Phú Thọ, Báo Nhi đồng, Tạp chí Giáo dục Đất Tổ, Toán tuổi thơ ... với vốn tài liệu phong phú như thế. Làm sao để lôi kéo, thu hút bạn đọc, từ chô chưa thích đến chô thích và có ý thức đọc sách. Điều đó đòi hỏi cán bọ thư viên thường xuyên tham mưu cùng Ban giám hiệu tìm ra những giải pháp hữu hiệu, lập kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng, có kiểm tra đánh giá. 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN CỦA TRƯỜNG: N¨m häc 2013 - 2014 nhµ trêng cã 13 líp víi 353 häc sinh, 22 c¸n bé gi¸o viªn vµ c«ng nh©n viªn, c¬ së vËt chÊt ®· ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn trêng ®¹t chuÈn Quèc gia møc ®é 1. Thư viện trường được công nhận thư viện Tiên Tiến từ năm 2010. C¸n bé phô tr¸ch Th viÖn lµ mét nh©n viªn hîp ®ång kh«ng ®îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh Th viÖn. Tuy nhiên cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu hiện tại, do số học sinh tăng, nhu cầu sử dụng sách tăng lên theo sự phát triển và trưởng thành của nhà trường do vậy đòi hỏi phải có diện tích phòng đọc và số đầu sách mới tăng lên trong khi đó trường chỉ có 01 phòng đọc cho học sinh và 01 phòng đọc cho giáo viên là phòng giáo viên, số đầu sách còn ít; các hoạt động thư viện còn đơn điệu không thu hút được bạn đọc và phụ huynh chưa biết sử dụng sách để hướng đẫn con học ở nhà. 4 Hình 1. Phòng thư viện trung tâm 3, CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT: Ngay vào đầu năm học Ban giám hiệu phân công biên chế tổ chức, ra quyết định thành lập tổ thư viện. Đồng chí Phó Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác thư viện trường học, chịu trách nhiệm theo dõi các mặt hoạt động của thư viện cũng như đề ra phương hướng và nhiệm vụ cụ thể cho thư viện hoạt động. Cán bộ thư viện nhà trường, kết hợp kế PHỤ TRÁCH CHUNG P.HT Trần Hồng Minh phòng, sở giáo dục và dựa vào kế hoạch của hoạch chỉ đạo của tình hình thực tế của địa phương, để lập ra kế hoạch hoạt động thư viện theo tuần,tháng, năm, chủ Kiêm nhiệm thư viện điểm, chuyên đề ... . Nguyễn Thị Hồng Thảo Hàng tháng hiệu trưởng trực tiếp duyệt kế hoạch, kịp thời đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi, tạo điều kiện cho thư viện hoạt động theo đúng quỹ đạo của mình. GVKhối lớp 1 Nguỵẹt GV Khối lớp 2 Thúy TPT BCH Liên Đội GV Khối lớp 3 Chình GV Khối lớp 4 Phượng GV Khối lớp 5 Xuân BĐDCM HS HS 4,5 GV TH Thuận 5 Sơ đồ tổ chức mạng lưới thư viện trường học Đầu tháng 9, thư viện xây dựng kế hoạch và trình hiệu trưởng duyệt. Tỏ Thư viện tiến hành phát động phong trào sử dụng sách của thư viện đến toàn thể giáo viên và học sinh trong nhà trường đồng thời nghiên cứu các tiêu chuẩn Thư Viện Xuất sắc theo quyét định 11185 của Bộ Giáo dục đào tạo để đề xuất tham mưu với hiệu trưởng có biện pháp tổ chức thực hiện. Sau khi nhận được kế hoạch đề xuất của tổ Thư viện, Hiệu trưởng giao cho tổ Thư viện xử lý kỹ thuật, nghiệp vụ và tổ chức hoạt động theo kế hoạch đồng thời hiệu trưởng trực tiếp tìm biện pháp tạo nguồn tài lực, vật lực cho thư viện và đề xuất một số hình thức tổ chức hoạt động thư viện giao cho tổ Thư viện và tổng phụ trách phối hợp tổ chức thực hiện. Sau đây là một số công việc tôi đã làm rất nhẹ nhàng mà đạt hiệu quả cao: a, Thu hút các nguồn lực xây dựng Thư viện ngoài trời, nâng cấp Thư viện trung tâm, củng cố thư viện góc lớp, tăng cường đầu sách cho thư viện: Để tăng thêm diện tích phòng đọc, theo tư vấn của tổ thư viện, hiệu trưởng quyét định xây dựng thêm 5 lán thư viện ngoài trời với tổng diện tích là 100 m2 với tổng chi phí dự toán gần 30 triệu đồng. Để có được nguồn vốn đó, trước hết chi bộ thảo luận sử dụng nguồn 50% Đảng phí để lại tại chi bộ không 6 dùng chi cho liên hoan tổng kết năm để xây dựng 1 lán, sau đó phát động đến các đoàn thể, tổ chức cá nhân ủng hộ: chi đoàn cùng BCH xã đoàn ủng hộ 1 lán, Liên Đội và Tổng phụ trach ủng hộ 1 lán, giáo viên trong trường ủng hộ 1 lán, hiệu trưởng ủng hộ toàn bộ vật liệu, lá cọ cho lán lợp lá cọ. Sau khi hình thành hoàn chỉnh 4 lán thư viện ngoài trời, nhà trường tổ chức họp phụ huynh cuối kỳ 1, cho phụ huynh tham quan thư viện trường cùng với việc tuyên truyền vai trò của thư viện với những thành quả thu được của nhà trường trong năm học và nhiều năm qua cũng như các hoạt động phong phú của thư viện sau khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất cùng với dự toán xây dựng lán thư viện ngoài trời bằng mái tôn với diện tích 50 m 2. tủ sách lưu đông và ghế đá ngồi đọc sách cho học sinh. Hội nghị thảo luận đồng ý ủng hộ theo hình thức tự nguyện không bắt buộc không phân đều cho phụ huynh hay học sinh, không định mức tối thiểu hay tối đa và giao cho ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thực hiện. Để tăng đầu sách cho thư viện theo kế hoạch, ngoài việc nhà trường chi nguồn ngân sách nhà nước để mua thêm sách hàng năm, hiệu trưởng dã phát động phong trào quyên góp sách trong cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, đặt vấn đề vận động với các tổ chức, cơ quan ủng hộ sách như Tư pháp xã ủng hộ sách Pháp luật, công ty sách ủng hộ sách Thiếu nhi, Viện Dinh dưỡng ủng hộ sách tham khảo các môn học và sách Đạo đức, các thày cô giáo ủng hộ sách nghiệp vụ, phụ huynh, học sinh ủng hộ sách cho Thư viện góc lớp của chính lớp có con mình đang học... đã tạo được một phong trào quyên góp sôi nổi, hiệu quả và tạo được sự chú ý tới các hoạt động của thư viện trường học. 7 b, Tổ chức đa dạng, phong phú các hình thức hoạt động thư viện: Trước hết chỉ đạo cho tổ thư viện tổ chức các hoạt động theo kế hoạch đã xây dựng đầu năm học, cụ thể là: CÊp thÎ b¹n ®äc cho 270 em học sinh, tæ chøc th«ng b¸o s¸ch míi vµ giíi thiÖu s¸ch míi, tæ chøc thi kÓ chuyện theo s¸ch 2 đợt (Cho gi¸o viªn vµ häc sinh). Tæ chøc ®äc to nghe chung cho häc sinh líp 1.. mçi th¸ng tæ chøc ®iÓm s¸ch 1 lÇn, tæ chøc ®iÓm s¸ch theo c¸c chñ ®Ò: Chµo mõng n¨m häc míi, ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam, ngµy Quèc phßng toµn d©n, ngµy Quèc tÕ phô n÷, ngµy thµnh lËp §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh, kỷ niệm chiến thắng 30/4, chiến thắng Điện biên phủ, mừng sinh nhật Đội, Bác Hồ kính yêu ... Th viÖn ®· tæ chøc thi t×m hiÓu s¸ch 2 lÇn * Lần thứ nhất : Bắt đầu từ tháng 11/2013 với nội dung thi tìm hiểu sách chủ đề 8 nhà trường, thầy cô giáo, đợt thi đã thu hót ®îc tÊt c¶ c¸c em häc sinh tham gia, thư viện đã tổ chức ra đề thi công khai trên bảng giới thiệu sách, ra thời hạn nộp là cuối tháng 11 cho nên học sinh hầu hết từ lớp 3,4,5 của toàn trường đã tham gia thi một cách rất tự giác và bước đầu đã đạt được kết quả tốt * Cuộc thi lần thứ hai tổ chức vào tháng 02 năm 2014 với chủ đề: mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày lễ lớn kết thúc vào trung tuần tháng 3 năm 2014. . Trong các đợt thi tìm hiểu sách, hiệu trưởng trực tiếp ra đề cho giáo viên và học sinh thi giới thiệu sách và giao lưu kiến thức hai môn Toán và Tiếng Việt thông qua các cuốn sách có trong thư viện mà các em đã đọc dưới hình thức " Sân khấu hóa".Cuộc thi này đã huy động tất cả giáo viên và học sinh trong toàn trường tham gia. + Đối với lớp 1 và lớp 2, thư viện tổ chức cho các em tham gia hai phần thi, sau màn chào hỏi tự giới thiệu về bản thân, môi em học sinh tham gia thi đọc một bài thơ mà em yêu thích, sau đó đọc một câu đố về vần hoặc các chữ mà các em đã được học, lớp hai môi đội tham gia thi sau phần giới thiệu về trường lớp mình đội thi tham gia giới thiệu một cuốn sách tham khảo Toán và Tiếng Việt có trong thư viện nhà trường. Đối với lớp 3,4,5 môi đội tham gia thi ngoài hai nội dung thi như lớp hai, môi đội thi tự ra 3 đề môn Toán, 03 đề môn Tiếng Việt mà có trong cuốn sách nâng cao các em vừa giới thiệu cho đội bạn giải sau đó các em tự chấm bài, đánh giá kết quả bài làm của đội bạn, các em có thể tranh luận trực tiếp khi các đáp án của đội bạn chưa thỏa mãn yêu cầu... Đối với giáo viên, môi tháng một đề với nội dung: tìm đọc một cuốn sách bổ trợ và nâng cao môn Toán , môn Tiếng Việt có trong Thư viện trường đọc và giới thiệu cuốn sách đó và hướng dẫn phụ huynh cách sử dụng cuốn sách qua cách giải các bài tập đại diện trong cuốn sách đã đọc. Kết hợp tuyên truyền ngày "Sách Việt Nam" năm 2014 phát động phong trào đọc sách và kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ qua các câu chuyện đã đọc trong tủ sách Đạo đức của Thư viện. 9 Giao cho Tổng phụ trách phối hợp với tổ Thư viện tổ chức đọc và thi Tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là luật giao thông đường bộ cho tất cả học sinh dưới hình thức thi viết và thi biểu diễn tiểu phẩm thường xuyên cho học sinh trong các giờ chào cờ và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Từ những hoạt động của thư viện kể trên đã tạo ra phong trào đọc sách sôi nổi và trở thành món ăn tinh thần đối với học sinh trong các giờ chơi và trước giờ vào lớp và đối với phụ huynh trong thời gian chờ đón con lúc hết giờ học. Đặc biệt, qua các đề thi dành cho giáo viên hàng tháng đã thúc đẩy giáo viên thường xuyên có ý thức tìm mượn và đọc những cuốn sách mơi và hay phục vụ luôn cho việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu của lớp mình đông thời tự nâng cao được khả năng nhận biết kiến thức kỹ năng cơ bản của lớp mình đang dạy và toàn cấp tiểu học mà tự tin hơn trước đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Sau một thời gian thực hiện, đã có giáo viên trước kia sợ bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán dám đảm nhận bồi dưỡng học sinh để đạt hiệu quả. Qua việc tổ chức thi lần thứ hai kết hợp viết bài và thi giao lưu trực tiếp thư viện thấy hiệu quả của việc tổ chức thi cao hơn, có ý nghĩa hơn. Ngoài việc các em đọc những cuốn sách theo các chuyên đề, các em còn tìm đọc những cuốn sách nâng cao, giúp các em nâng cao hiểu biết của các môn học, các em được rèn luyện về cách diễn đạt , trình bày cũng như kỹ năng tự đánh giá bản thân, tự đánh giá lẫn nhau thông qua tranh luận. Hình thức giao lưu này đã được tổ chức đúng ngày 26 tháng 3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nên đã được các vị đại biểu cũng như đông đảo phụ huynh học sinh rất hoan nghênh và đánh giá cao. 10 Ngoài các hoạt động trên hiệu trường cùng tổ Thư viện tìm thêm các câu dnh ngôn, câu đối có ý nghĩa thu hút bạn đọc như: "Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay"; hoặc :' Bạc vàng dẫu có trăm vạn lạng, chẳng bằng sách quý một vài pho" và ảnh các nhà Bác học nổi tiếng trên thế giới đã để lại cho nhân loại những pho sách quý. 11 Ngoµi ra c¸c ngµy trong tuÇn häc sinh tham gia ®äc s¸ch t¹i Th viÖn ngoài trời thêng xuyªn thu hót ®îc ®«ng ®¶o häc sinh vµ phô huynh ®äc s¸ch. Tû lÖ gi¸o viªn thêng xuyªn sö dông s¸ch cña Th viÖn d¹t 100%; Tû lÖ häc sinh sö dông s¸ch cña Th viÖn ®¹t 90%. * §¸nh gi¸: Th viÖn trêng tæ chøc ho¹t ®éng b»ng nhiÒu h×nh thøc, ®a d¹ng vµ phong phó, ®Æc biÖt häc sinh tham gia ®äc s¸ch t¹i Th viÖn ngoài trời víi ý thøc tù gi¸c , hµo høng vµ cã hiÖu qu¶, ý thøc tham gia c¸c cuéc thi cña gi¸o viªn vµ häc sinh víi nhiÒu chñ ®Ò kh¸c nhau ®¹t hiÖu qu¶ cao. 4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Sáng kiến kinh nghiệm đã được áp dụng tai trường Tiểu học Tam Sơn với đông đảo giáo viên và học sinh trong trường và hội cha mẹ học sinh được các lực lượng xã hội, các đoàn thể tổ chức trong và ngoài nhà trường nhiệt tình ủng hộ đạt kết quả cao. Kết quả áp dụng sáng kiến đã tạo cho thư viện trường từ chô chỉ có 01 phòng đọc với diện tích 54 m2 đến nay đã có tổng diện tích là 154m2; từ chô chỉ có 02 tủ sách đến nay có thêm 4 giá sách tại thư viện trung tâm, 01 tủ sách lưu động và 4 giá sách phục vụ Thư viện ngoài trời; Thư viện trung tâm và 5 lán Thư viện ngoài trời được trang trí đẹp, thân thiện, có ý nghĩa thu hút bạn đọc. Thư viện góc lớp tiếp tục được củng cố, tăng đầu sách, tăng lượng học sinh ủng hộ quyên góp, mượn và đọc sách. Qua triển khai thực hiện sáng kiến trên thư viện nhà trường đã huy động được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia ủng hộ với giá trị từ hai mươi nghìn đồng đến năm trăm nghìn đồng đói với ca nhân, tập thể từ một triệu hai trăm nghìn đồng ( Chi đoàn trường và xã đoàn); Một triệu năm trăm nghìn đồng (đối với mô tổ chức: Chi bộ, Liên đội, tập thể giáo viên), Viện dinh dưỡng ủng hộ 355 bản sách tham khảo và 30 bộ thực hánh Tiếng việt lớp 1, 60 bộ thực hành toán lớp 2,3, 60 bộ lắp ghép kỹ thuật lớp 4,5 với tổng giá trị mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng, phụ huynh và các cá nhân ủng hộ một lán thư viện mái tôn và 10 ghế đá với tổng giá trị mười sáu triệu năm trăm ba mươi tám nghìn đồng; đồng chí Chủ tịch công đoàn ủng hộ cho thư viện 01 máy tính trị giá ba triệu đồng. Giáo viên ủng hộ được hàng trăm cuốn sách tham khảo và sách nghiệp vụ; phụ 12 huynh học sinh ủng hộ tăng lượng đáng kể đầu sách cho Thư viện góc lớp. Số lượt mượn và đọc sách tăng đáng kể. Cụ thể như sau: - Gi¸o viªn mîn: Sách giáo khoa: 116 cuốn; Sách tham khảo: 393 cuốn; Sách nghiệp vụ: 207 cuốn. - HS mîn: STK + TruyÖn: 1117 cuốn; Sách giáo khoa: 78 cuốn - Số lượt bạn đọc mượn về nhà: 688 lượt. Tổng số bản:1425 bản. Qua việc thu hút bạn đọc và hướng dẫn sử dụng sách của giáo viên đặc biệt là sách nâng cao đã có nhiều học sinh tìm mượn, đọc, giải bài tập và làm quen hầu hết các dạng bài toán, Tiếng Việt cơ bản và nâng cao của cấp Tiểu học tham gia giao lưu đạt hiệu quả cao, cụ thể là 13 học sinh giỏi huyện và 03 học sinh giỏi tỉnh năm học này cùng hàng trăm học sinh giỏi cấp trường đều sử dụng sách của Thư viện trường PHẦN III: KẾT LUẬN 1. Kết luận a, Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm: Việc triển khai áp dụng sáng kiến của tôi đã tạo được sự chú ý và hứng thú tham gia của nhiều đối tượng, nhiều lực lượng xã hội ủng hộ xây dựng cơ sỏ vật chất, tăng cường đầu sách và hứng thú với sách tạo ra một văn hóa đọc thực sự cho giáo viên và học sinh toàn trường.. Tạo cho học sinh có thói quen đến thư viện, biết cách tìm sách, chọn sách theo nhu cầu của mình. Góp phần giúp các em tự nghiên cứu tìm tòi tự học hỏi ở sách vở, tài liệu tham khảo; đồng thời thấy được giá trị của sách, biết quí trọng, bảo quản và giữ gìn. b, Nhận định chung: Sáng kiến của tôi tuy rất nhẹ nhàng nhưng tôi thấy có sức thuyết phục các lực lượng xã hội, các cá nhân lâu nay lãng quên giá trị của sách thức tỉnh lại từ ý thức tham gia xây dựng cho đến việc đọc và sử dụng sách của Thư viện trường nói riêng cũng như các thư viện khác nói chung. Sáng kiến đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện. Giúp cho học sinh có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và gây được sự hứng thú để giáo viên, học sinh và phụ huynh đến thư viện. 13 Sáng kiến có thể áp dụng được cho thư viện các trường Tiểu học trong huyện trong việc xây dựng Thư viện theo tiêu chuẩn Thư viện Xuất sắc. c, Bài học rút ra từ áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Qua việc áp dụng sáng kiến này, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: - Sáng kiến phải xuất phát từ nhu cầu thực tế cùng với sự tuyên truyền có khả năng thuyết phục cao của người quản lý và người làm công tác Thư viện. - Người quản lý phải có được sự tâm huyết với nghề dạy học, với công tác thư viện cùng với trách nhiệm , uy tín, niềm tin của người đứng đầu đơn vị. - Vận dụng sáng tạo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phương pháp Nêu gương trong các hoạt động của nhà trường nói chung và công tác thư viện nói riêng. - Mọi hoạt động đòi hỏi phải đảm bảo nguyên tắc tập chung dân chủ, tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết của môi cá nhân, môi tổ chức dưới quyền; đảm bảo quyền được tham gia và được hưởng thụ từ hiệu quả công việc đã làm - Cán bộ thư viên phải thực sự yêu mến học sinh, hết lòng với công việc của mình, biết phối hợp cùng tập thể thì mới có quyết tâm thực hiện tốt việc việc xây dựng Thư viện xuất sắc. 2, Kiến nghị, đề xuất: Trước hết, để duy trì các hoạt động của Thư viện trong năm học và việc phát hành sách trong hè, chuẩn bị tài liệu phục vụ năm học mới, nhà trường cần được biên chế một giáo viên Thư viện chuyên trách trong năm học tới. Nhà trường cần tiếp tục được sự đầu tư ngân sách của Nhà nước để xây dựng đủ phòng học (01 phòng/01 lớp) để các phòng chức năng ( kể cả Thư viện) không phải hoạt động lồng ghép. Trên đây là một số việc làm nhỏ mang tính thường nhật của người hiệu trưởng một trường Tiểu học đang cố gắng vươn lên trong những khó khăn thử thách mà đã có hiệu trong công tác xây dựng Thư viện trường học đạt tiêu chuẩn Thư viện Xuát sắc. Tôi mong được sự góp ý tư vấn của đồng nghiệp, của hội đồng khoa học các cấp và sự chia sẻ của những nhà quản lý đã có nhiều kinh 14 nghiệm giúp đỡ tôi tiếp tục thực hiện được tốt trách nhiệm của người quản lý giáo dục trong thời gian tới. Tôi xin chân thành cám ơn! Tam Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2014 Xác nhận của Hội đồng khoa học Người viết sáng kiến ngành giáo dục huyện Cẩm Khê Xếp loại: ............................. Chñ tÞch héi ®ång Trần Minh Thức . 15 PHỤ LỤC Một số hình ảnh và hoạt động về thư viện trường Tiểu học Tam Sơn 16 17 18 19
- Xem thêm -