Tài liệu Skkn hiệu trưởng trường thcs với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1341 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

" Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ HÀO TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN BẦN YÊN NHÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên” Lĩnh vực: Quản lý Tên tác giả: Ngô Thị Thanh Hương Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị: Trường THCS thị trấn Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên Năm học 2015 - 2016 Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 1 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV PHẦN I: PHẦN LÝ LỊCH Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hương Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường THCS TT Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên Tên đề tài: “ Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên” PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG A. MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Thực trạng vấn đề Sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã và đang tích cực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện về chương trình và sách giáo khoa. Mỗi người thầy giáo phải tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao kĩ năng sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Bậc Trung học cơ sở (THCS) là bậc học nền tảng, mang tính bản lề, trang bị cho học sinh (HS) kiến thức, nhận thức để sau này các em học lên Trung học phổ thông và các trường chuyên nghiệp. Để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục phổ thông, công tác bồi dưỡng đội ngũ GV là rất quan trọng. Bồi dưỡng đội ngũ là cái gốc của đổi mới phương pháp dạy học. Việc bồi dưỡng đội ngũ tốt sẽ giúp cho GV đủ điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp. Đây là một giải pháp thiết thực nhất nhằm nâng cao chất lượng dạy học của GV và kết quả học tập của HS, là yêu cầu quan trọng và bức xúc của toàn ngành và là yêu cầu cần thiết đối với mỗi cán bộ quản lý, mỗi GV ở trường THCS. Yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kì mới đang đặt ra cho ngành GD&ĐT nói chung, cho mỗi ngành học, mỗi nhà trường nói riêng, cho mỗi cán bộ quản lý câu hỏi: Cần phải làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đặc Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 2 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV biệt là chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường? Là người cán bộ quản lý ở trường THCS, tôi thấy rằng: để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống trường lớp và hệ thống cơ chế quản lý giáo dục, chúng ta cần đổi mới biện pháp đào tạo, đặc biệt là công tác bồi dưỡng giáo dục, nhất là nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng GV, đây là vấn đề quan trọng, có một vị trí chiến lược lâu dài. Theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX, Nghị quyết 40 của Quốc hội và chỉ thị 40 của Ban Bí thư mục tiêu đề ra là: “Xây dựng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm tay nghề của nhà giáo… đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Do vậy, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ GV là một trong những việc làm thường xuyên, nhằm đáp ứng được sự phát triển của giáo dục, đồng thời cũng là yêu cầu đòi hỏi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở mỗi nhà trường. Đây là một định hướng đúng đắn phù hợp với yêu cầu của thời đại, một thời đại mà trí tuệ, tài năng của con người là tài sản vô giá nhằm đưa xã hội, cuộc sống con người phát triển đến toàn diện, toàn mĩ. Trong những năm qua, chúng ta xây dựng được đội ngũ GV THCS ngày càng đông đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan trọng nhu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.Tuy nhiên trước những yêu cầu của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ mới của đất nước, đội ngũ GV còn có những hạn chế, bất cập về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ, năng lực… Đội ngũ GV THCS có một lịch sử về trình độ đào tạo ban đầu còn thấp và đa dạng về nguồn đào tạo, trình độ ngoại ngữ và tin học còn hạn chế. Một bộ phận GV chưa ý thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp trồng người, chưa theo kịp được thời đại. Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện, đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 3 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV lược lâu dài. Xuất phát từ nhận thức trên, cũng như qua tìm hiểu thực trạng đội ngũ GV hiện nay nói chung và thực trạng đội ngũ GV trường THCS Bần Yên Nhân nói riêng, tôi lựa chọn vấn đề “Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV” làm đề tài nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm của mình. 2. Ý nghĩa, tác dụng của giải pháp mới Dạy học là một hệ thống toàn vẹn, một cấu trúc chặt chẽ gồm các yếu tố tác động qua lại lẫn nhau. Các yếu tố này gồm thầy và hoạt động dạy, trò và hoạt động học, mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp tổ chức và kết quả dạy - học. Giữa các yếu tố có mối quan hệ mật thiết với nhau trong một môi trường kinh tế, chính trị xã hội và văn hóa nhất định. Vì vậy, muốn quản lý tốt quá trình Dạy - Học và làm cho nó phát triển tối ưu, nhà quản lý cần quan tâm tới tất cả các yếu tố của quá trình này cũng như các điều kiện để các mối quan hệ giữa các yếu tố có hiệu quả cao nhất. Trên tinh thần đó thì chúng ta không thể xem nhẹ việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ GV, vì đó chính là giải pháp căn bản cho mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và rèn luyện nhân cách cho HS. Đất nước càng phát triển thì xu hướng giáo dục là quốc sách hàng đầu càng thể hiện rõ nét, đó là cơ sở, là động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. 3. Phạm vi, khách thể nghiên cứu của đề tài a/ Phạm vi, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài - Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác bồi dưỡng đội ngũ GV THCS. - Khảo sát thực trạng, tìm hiểu thực tiễn các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ GV của hiệu trưởng trường THCS BầnYên Nhân. - Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý, bồi dưỡng đội ngũ GV THCS nói chung và ở trường THCS BầnYên Nhân nói riêng trong thời gian tới. b/ Khách thể nghiên cứu Đội ngũ GV trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên. II. Phương pháp tiến hành Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 4 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 1.1. Cơ sở lý luận Với chức năng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài GD&ĐT được nhìn nhận như là con đường quan trọng nhất để phát triển xã hội. Trong nền văn minh hiện đại, giáo dục trở thành quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Lúc đương thời, Bác Hồ đã dạy: “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Chăm lo sự nghiệp “trồng người” nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là trách nhiệm của toàn xã hội, song ngành Giáo dục giữ vai trò trọng yếu. Giáo dục THCS là xây dựng và phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất của trẻ em nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đối với nhà trường, việc bồi dưỡng GV mang tính chiến lược vì đây là công việc phải làm thường xuyên, liên tục và lâu dài để xây dựng một đội ngũ đủ số lượng, phù hợp về cơ cấu và có chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ GV tương đối ổn định phục vụ cho chiến lược phát triển của nhà trường. Mặt khác công tác bồi dưỡng GV còn mang tính cấp bách vì nhà trường phải thực hiện ngay những yêu cầu của năm học, những chỉ đạo của ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như đổi mới chương trình sách giáo khoa, phương pháp học…Vì vậy đào tạo bồi dưỡng vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của GV. Công tác đào tạo bồi dưỡng sẽ đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn nghiệp vụ của tất cả GV, nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học trong nhà trường. Tham gia hoạt động đào tạo bồi dưỡng sẽ giúp cho GV thuận lợi khi làm việc với chương trình mới, có thái độ tích cực và thích ứng với những thay đổi nhanh và thách thức của thời đại. Hoạt động đào tạo và bồi dưỡng được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đặc biệt là hình bồi dưỡng tại cơ sở góp phần xây dựng tinh thần cộng tác, làm việc theo tổ, nhóm trong nhà trường. Tham gia bồi dưỡng thường xuyên sẽ góp phần nâng cao ý thức, phương pháp kỹ năng, thói quen tự học của GV, khuyến khích GV làm việc chăm chỉ, tích cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Công tác Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 5 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV đào tạo bồi dưỡng còn giúp GV có cảm nhận, tự đánh giá tốt hơn khi họ hoàn thành công việc và có sự tiến bộ trong công tác. Với trọng trách là “Người quyết định chất lượng giáo dục”, là người đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách, là người mẹ thứ hai của HS, thực hiện sứ mệnh cao cả, đầy tính nhân văn và trách nhiệm, người GV THCS phải hội tụ được một cách đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất cũng như năng lực chuyên môn để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục THCS. 1.2. Cơ sở thực tiễn Thực tế qua các năm làm công tác quản lý giáo dục ở trường THCS Bần Yên Nhân tôi nhận thấy: Bên cạnh những mặt mạnh, tích cực, tiến bộ là chủ yếu, vẫn còn những hạn chế, yếu kém nhất định, chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến chưa ổn định, phương pháp giảng dạy còn chậm đổi mới, chưa thật sự phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học. Một bộ phận GV còn ngại sử dụng các phương tiện thiết bị dạy học; một bộ phận GV tuổi cao trình độ chuyên môn còn hạn chế do tồn tại của quá trình đào tạo chắp vá còn dạy theo lối truyền thụ “một chiều”; một số GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn nhưng lại non yếu về phương pháp sư phạm…Tất cả các nguyên nhân nêu trên không thể đáp ứng yêu cầu của nền giáo dục tiên tiến hiện đại, khó có thể hoà nhập và đáp ứng được những yêu cầu của đất nước trong hiện tại và tương lai.Vì thế giáo dục cần có những bước đột phá mới mà khâu bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GV là rất cần thiết, người làm công tác quản lý phải tìm ra biện pháp khả thi trong công tác bồi dưỡng đội ngũ GV để đưa chất lượng giáo dục đi lên, đây là một việc làm cần thiết và thiết thực phải thực hiện ngay đối với mỗi nhà trường. 2. Các phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài của mình, tôi đã sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu sau đây: 2.1- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: - Tra cứu tài liệu, bài giảng quản lý về bồi dưỡng đội ngũ GV ở trường THCS. - Nghiên cứu các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết có liên quan. Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 6 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV - Nghiên cứu các hồ sơ, sổ sách, báo cáo năm học của nhà trường. 2.2- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát, trò chuyện. - Phương pháp điều tra, phỏng vấn trực tiếp. - Điều tra bằng phiếu. 2.3- Các phương pháp hỗ trợ khác: - Phương pháp so sánh, đối chiếu. -Tổng hợp thống kê, phân tích để xử lý số liệu B. NỘI DUNG I. MỤC TIÊU, CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI 1. Mục tiêu: Với đề tài “Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV” tôi đặt ra các mục tiêu nghiên cứu chính sau: - Phân tích, tìm ra nguyên nhân thực trạng đội ngũ GV ở trường THCS Bần Yên Nhân thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp thiết thực và cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng đội ngũ GV trường THCS để từ đó nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. 2. Cấu trúc của đề tài: Gồm 3 phần: A. Mở đầu B. Nội dung Chương I: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu Chương II: Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ GV của trường THCS Bần Yên Nhân Chương III: Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ GV. C. Kết luận II. GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ GV: Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 7 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV Bàn về vị trí vai trò của người thầy giáo trong sự nghiệp giáo dục, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là nhân vật trung tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết TW 2 khoá VIII của Đảng đã khẳng định “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển nhanh GD&ĐT, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”… Đại hội Đảng khóa VIII đã nêu: “GV là nhân tố quyết định đến chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh, GV phải có đủ đức, đủ tài, vì vậy phải nâng cao năng lực và phẩm chất cho đội ngũ GV”. Công tác bồi dưỡng GV có một ý nghĩa cực kỳ to lớn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV về chính trị, chuyên môn và quản lý giáo dục. Vai trò của người GV với những phẩm chất đạo đức tốt cùng với kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng sẽ tạo được uy tín và khả năng giáo dục to lớn đáp ứng yêu cầu của sự phát triển giáo dục và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng đội ngũ GV là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và phụ thuộc vào công tác đào tạo, công tác bồi dưỡng đội ngũ GV. Hai mặt này gắn bó với nhau một cách chặt chẽ trong một thể thống nhất, trong đó công tác bồi dưỡng thường xuyên có ý nghĩa đào tạo tiếp tục, là một yêu cầu không thể thiếu được. Ở một số nội dung thay đổi nhiều, bồi dưỡng thường xuyên còn mang ý nghĩa đào tạo lại, cung cấp cho GV những kiến thức mới, tạo cho họ có một tiềm lực tiếp cận với những yêu cầu thay đổi trong giảng dạy phổ thông và sự phát triển của khoa học giáo dục, khoa học bộ môn để vận dụng vào công tác giảng dạy và giáo dục HS trong giai đoạn mới. Nếu GV yếu về trình độ chuyên môn, yếu về năng lực sư phạm thì không thể nâng cao chất lượng giáo dục. Thực tế trong giai đoạn hiện nay, GV THCS thiếu về số lượng, yếu tố về chất lượng, không đồng đều về các môn và mất cân đối về cơ cấu, một điều bất cập nữa là đội ngũ GV còn non yếu về trình độ tay nghề vì có những lúc, những nơi số GV chưa được đào tạo chuẩn còn khá nhiều. Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 8 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV Vì vậy trong công cuộc đổi mới sự việc giáo dục đang đứng trước thách thức mới thì vai trò của người GV rất quan trọng. Họ không ngừng phải trao đổi tích lũy kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy, cùng với việc mở mang kiến thức mới để tồn tại và đáp ứng với đòi hỏi của xã hội. Do đó, việc bồi dưỡng đôi ngũ GV là việc làm hết sức cần thiết, công việc bồi dưỡng đội ngũ GV chính là phát triển nguồn nhân lực. 2. Vai trò của hiệu trưởng đối với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV: Luật Giáo dục đã ghi: “Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường hoặc các cơ sở giáo dục khác, nhằm thực hiện mục tiêu của giáo dục là truyền tri thức, hình thành kỹ năng, kĩ xảo và xây dựng nhân cách con người học". Mỗi GV đều có sự ảnh hưởng rộng rãi đến một tập thể HS và mỗi HS cũng tiếp nhận sự giáo dục của mỗi GV và tập thể GV. Chính vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ GV nên phải tạo động lực cho người dạy, phải xây dựng đội ngũ GV, xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh là việc làm cần thiết của người cán bộ quản lý để phát huy hết khả năng tiềm tàng của đội ngũ GV trong trường học. Cần nhấn mạnh rằng, việc bồi dưỡng đội ngũ GV cốt lõi là nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Do đó để nâng cao chất lượng đội ngũ GV, ngoài việc tạo điều kiện để GV đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn hay tự học các lớp bồi dưỡng chuyên đề do trung tâm bồi dưỡng thường xuyên tổ chức, người hiệu trưởng còn phải xây dựng được công tác bồi dưỡng thường xuyên trên cơ sở những việc làm thường ngày của mỗi cán bộ GV, phải tạo ra được một phong trào bồi dưỡng trên cơ sở phát huy “Nguồn lực tại chỗ” của cá nhân GV. Để thực hiện được nhiệm vụ này người hiệu trưởng cần có một số vai trò nhất định sau: + Hiệu trưởng là người cố vấn sư phạm, thúc đẩy cổ vũ việc bồi dưỡng nghiệp vụ GV. + Hiệu trưởng trường THCS có vai trò một công chức quản lý hành chính. + Hiệu trưởng là người quản lý việc vận hành hàng ngày bộ máy nhà trường. + Hiệu trưởng trong việc phối hợp giáo dục nhà trường với môi trường xã hội. Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 9 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV Bốn vai trò trên có quan hệ ràng buộc và tác động qua lại lẫn nhau giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục THCS. Là người hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn nhận thức rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thiện bản thân, đồng thời quản lý tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ GV, lấy công tác bồi dưỡng đội ngũ GV làm giải pháp chính, có tính quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường 3. Những nguyên tắc chung trong công tác bồi dưỡng GV: - Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức với chuyên môn nghiệp vụ và các nhiệm vụ đặt ra từ thực tiễn. Mỗi GV cần xác định phải học tập thường xuyên và suốt đời. Ở từng vị trí công tác khác nhau đều phải đối mặt với những yêu cầu công việc ngày càng cao, chính vì thế mà cần phải thực hiện công tác này thường xuyên, liên tục để đáp ứng yêu cầu đổi mới. - Mỗi nhà trường phải thiết kế chương trình bồi dưỡng riêng phù hợp với thực tế trường mình, bởi vì không có bất kỳ chương trình đào tạo bồi dưỡng chung nào là thật sự hoàn hảo. - Cần phải tạo điều kiện tốt và khuyến khích toàn thể cán bộ, GV, nhân viên của trường tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Hiệu trưởng cần phân tích nhu cầu và các mối quan tâm của GV để đưa ra nội dung và cách thức đào tạo bồi dưỡng phù hợp. Công tác đào tạo bồi dưỡng cần được triển khai thường xuyên liên tục và phải thiết thực để đem lại sự cải thiện cụ thể, hiệu quả trong hoạt động dạy và học của nhà trường. 4. Nội dung đào tạo bồi dưỡng GV: - Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đường lối quan điểm, đạo đức lối sống. - Bồi dưỡng những kiến thức pháp luật. - Bồi dưỡng những kiến thức về quản lý. - Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ: - Bồi dưỡng về văn hoá, ngoại ngữ, tin học - Bồi dưỡng sức khoẻ, thể dục thể thao, văn nghệ, kỹ thuật. Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 10 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV 5. Yêu cầu của người GV THCS 5.1. Về hiểu biết: - Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách, giáo dục của nhà nước và nắm được những quy chế, quy định của ngành. - Có kiến thức cần thiết về chuyên môn liên quan đến các môn học và các hoạt động giáo dục được quy định trong kế hoạch giáo dục THCS. - Có kiến thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học, các phương pháp giáo dục, dạy học tốt. - Có kiến thức thực tiễn liên quan đến cộng đồng (lịch sử, ngôn ngữ, phong cách, tập quán, địa lý, y tế…). - Tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với chính quyền, đoàn thể, kết hợp với gia đình trong việc giáo dục HS và duy trì sĩ số HS. 5.2.Về trình độ: - GV THCS phải đạt trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên. - GV THCS đào tạo dưới chuẩn phải được tiếp tục đào tạo dần về trình độ quy định. - GV THCS có trình độ trên chuẩn (Đại học, Cao học) là lực lượng nòng cốt ở các trường trọng điểm hoặc các trường THCS khác. 5.3. Về phẩm chất: - Gần gũi, yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với HS, an tâm với nghề dạy học. - Có ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy và sáng tạo trong lao động sư phạm. - Gắn bó mật thiết với tập thể sư phạm và với cộng đồng. - Sống giản dị, lành mạnh, trung hậu, bao dung, vui tươi, cởi mở. - Có tác phong mẫu mực. - Ham hiểu biết cái mới, luôn nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện tự hoàn thiện nhân cách. 6. Nhiệm vụ của người GV THCS GV dạy các môn học ở trường THCS có nhiệm vụ: Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 11 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV - Giảng dạy và giáo dục THCS theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, kiểm tra, đánh giá đúng quy định, lên lớp đúng giờ, không tùy tiện bỏ giờ, cắt xén chương trình, đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy, quản lý HS trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn. - Tham gia công tác phổ cập giáo dục THCS ở địa phương. - Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, các quyết định của hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục. - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà trường, gương mẫu trước HS, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với HS, bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của HS, đoàn kết giúp đỡ các bạn đồng nghiệp. - Chủ động phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với phụ huynh HS và các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GV CỦA TRƯỜNG THCS BẦN YÊN NHÂN 1. Vài nét về tình hình địa phương và nhà trường. 1.1. Tình hình địa phương: - Thị trấn Bần Yên Nhân là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Mỹ Hào, là địa phương có truyền thống cách mạng và hiếu học. Thị trấn có 3 thôn và 2 phố, vị trí địa lý nằm sát quốc lộ 5A, thuận lợi cho giao thông, buôn bán và phát triển nhiều ngành nghề. Trong những năm gần đây, trên địa bàn có nhiều công ty, doanh nghiệp về đầu tư phát triển, nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp được xây dựng thu hút nhiều nhân lực, lao động của địa phương, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, việc học tập của HS thị trấn có nhiều thuận lợi. - Trên địa bàn thị trấn Bần Yên Nhân có 5 trường mầm non, 2 trường Tiểu học, 2 trường THCS, 2 trường PTTH. Các nhà trường đều đã được công nhận Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 12 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV trường Chuẩn Quốc gia, là những trường có truyền thống học tập tốt, nhiều năm liền đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc của huyện, tỉnh. - Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể trong thị trấn luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của địa phương, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường tương đối đầy đủ. 1.2. Đặc điểm nhà trường: - Nhà trường được thành lập từ năm 1957. Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo rất nhiều thế hệ HS nay trở thành những kỹ sư, bác sỹ, những người lao động có tay nghề giỏi, những công dân có ích cho đất nước, quê hương. - Trường THCS Bần Yên Nhân có diện tích rộng 8350m 2, khuôn viên luôn sạch đẹp, thân thiện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay. - Nhà trường có đội ngũ GV đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng. Các đồng chí GV đều rất nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Tập thể sư phạm đoàn kết, các phong trào đoàn thể trong trường luôn đạt vững mạnh. - HS của trường đa số chăm ngoan, ý thức rèn luyện đạo đức tốt. Phụ huynh HS quan tâm đến việc học tập của con em, kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục, quản lý HS. - Chất lượng giáo dục của nhà trường ổn định. Tỷ lệ HS tốt nghiệp hàng năm đạt từ 98-100%, HS lên lớp đạt 99- 100%. 2. Thực trạng đội ngũ GV ở trường THCS Bần Yên Nhân trong thời gian qua 2.1. Số lượng, trình độ, độ tuổi của GV trực tiếp giảng dạy: Năm học 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Tổng số GV 41 41 43 47 48 Nữ 45 45 47 49 51 Đảng viên 21 21 22 24 25 21-35 14 15 23 28 32 Độ tuổi 36-50 Trên 50 19 19 15 16 17 13 12 10 7 4 Trình độ CM ĐH CĐ TC 18 23 26 34 41 23 18 17 13 7 0 0 0 0 0 Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 13 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV 2.2.Tổng hợp số lượng GV đã tham gia các lớp học nâng chuẩn trong 5 năm qua Năm học Trung cấp lên Cao đẳng 1 0 0 0 0 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Cao đẳng lên Đại học 8 2 4 5 1 Đại học lên Cao học 0 0 0 0 0 2.3. Tổng hợp số tiết GV tham gia bồi dưỡng thường xuyên hàng năm: Năm học 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Nội dung 1 Số GV Số tiết Nội dung 2 Số GV Số tiết Nội dung 3 Số GV Số tiết tham gia 41 41 43 47 48 tham gia 41 41 43 47 48 tham gia 41 41 43 47 48 BDTX 1230 1230 1290 1410 1440 BDTX 1230 1230 1290 1410 1440 BDTX 2460 2460 2580 2820 2850 3. Các công việc đã làm 3.1. Lập kế hoạch: a/ Kế hoạch ngắn hạn: - Hàng năm, hàng kỳ, hàng tháng qua việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại chuyên môn của từng GV, kết hợp với nhu cầu thực tế của nhà trường, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể cho đội ngũ GV của đơn vị mình. Việc thực hiện kế hoạch ngắn hạn này được tiến hành vào các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ, nhóm do hiệu trưởng quy định từng nội dung sinh hoạt cụ thể hoặc bồi dưỡng bằng chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên. Khuyến khích GV tự học vi tính vận dụng công nghệ thông tin ứng dụng vào dạy học để nâng cao chất lượng bộ môn và đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục hiện nay. b/ Kế hoạch dài hạn: - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đôi ngũ lâu dài (3-5 năm hoặc lâu hơn). Trên cơ sở kế hoạch đó, kết hợp với nguyện vọng của GV để tham mưu với Phòng GD&ĐT huyện cử GV đi học các lớp đại học hệ tại chức, Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 14 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV hệ từ xa, khuyến khích GV theo học các lớp đào tạo trình độ Cao học các bộ môn. - Việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý giáo dục, trình độ tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ GV, đặc biệt là các đồng chí trong Ban Giám hiệu, tổ trưởng tổ phó chuyên môn, nghiệp vụ các môn học… cũng được quan tâm thường xuyên, vừa để tạo điều kiện cho cá nhân các đồng chí nâng cao năng lực bản thân, vừa để tạo nguồn cho đội ngũ quản lý của nhà trường trong tương lai, phát huy tính sáng tạo, năng lực của tuổi trẻ… Trong công tác quản lý thì khâu lập kế hoạch để bồi dưỡng đội ngũ GV là rất quan trọng. Khi lập kế hoạch cần phải dựa trên thực trạng của đội ngũ GV, dựa vào nhu cầu phấn đấu nổ lực của từng GV. Từ đó cụ thể hóa thành những yêu cầu trong kế hoạch của nhà trường. Việc xây dung quy hoạch đội ngũ giúp hiệu trưởng định hướng việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV của trường mình; dự kiến những biến động về nhân lực có thể xảy ra để có kế hoạch bổ sung kịp thời (nghỉ hưu, thuyên chuyển, sinh đẻ, đi học...). Để xây dựng tốt chiến lược phát triển đội ngũ GV đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, làm tốt nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, hiệu trưởng cần căn cứ vào nhiệm vụ năm học, vào chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường để xây dung quy hoạch chiến lược đội ngũ GV đảm bảo tính thiết thực và khả thi, hoàn thành quy hoạch trước khi vào năm học mới. Khi lập kế hoạch, hiệu trưởng phải căn cứ vào các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT quy định về tỷ lệ GV, căn cứ vào những quy định hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, căn cứ vào nội dung, kế hoạch đào tạo và thực trạng của nhà trường để tiến hành phân tích tình hình, điều tra đội ngũ GV trong từng thời kỳ về hoàn cảnh gia đình, trình độ chuyên môn và chất lượng giảng dạy cụ thể các môn học để điều chỉnh kịp thời nội dung bồi dưỡng. Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên một cách phù hợp, bồi dưỡng nâng chuẩn băng nhiều hình thức như học tại chức, chuyên tu, từ xa… Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 15 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, hàng kỳ, qua việc kiểm tra đánh giá, xếp loại GV, kết hợp với nhu cầu thực tế đội ngũ GV mà hiệu trưởng xây dựng một kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn như: Bồi dưỡng cập nhật những kiến thức kỹ thuật mới (Kiến thức công nghệ thông tin, các phần mềm hỗ trợ quản lý và giảng dạy…); Bồi dưỡng khắc phục những điểm yếu của đội ngũ GV (Kiến thức về chuyên môn, về phương pháp giảng dạy mới, kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục... ) thông qua các hình thức tổ chức chuyên đề, báo cáo kinh nghiệm, hội thảo khoa học… 3.2. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động của hai tổ chuyên môn trong việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: - Ngay từ đầu năm học, trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu năm học của nhà trường, hai tổ chuyên môn lập kế hoạch hoạt động cho cả năm học, cho từng học kỳ, từng tháng cụ thể. Kế hoạch được đem ra thảo luận, trao đổi, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu, tiêu chí thi đua… Sau khi đã bàn bạc thống nhất, mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho riêng mình, lập kế hoạch cá nhân, kế hoạch bộ môn, kế hoạch kiểm tra… để Ban Giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn ký duyệt trước khi thực hiện. - Hoạt động chuyên môn là hoạt động trọng tâm của nhà trường. Tại trường THCS Bần Yên Nhân, tổ chuyên môn sinh hoạt thường kỳ vào các buổi chiều thứ 5 (2 tuần/lần). Trước mỗi buổi họp, BGH cùng các đồng chí tổ trưởng lập kế hoạch, nội dung công việc cần triển khai, duyệt nội dung chuyên đề của GV trước khi báo cáo, nhà trường luôn chú ý cải tiến hoạt động của tổ về cả nội dung và hình thức để tránh nhàm chán hoặc lý thuyết chung chung không hiệu quả thiết thực. - Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn thường xuyên cải tiến nội dung sinh hoạt để buổi sinh hoạt tổ có tác dụng thiết thực, các thành viên được học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau, cùng trao đổi những vấn đề mới và khó… Phát động GV xây dựng tủ sách nâng cao, có nhiều đầu sách hay, sưu tầm hệ thống các đề thi HS giỏi huyện, tỉnh để nắm bắt được cách thức ra đề, từ đó định hướng được nội dung bồi dưỡng triển khai đến GV. Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 16 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV - Bồi dưỡng theo chuyên đề nhỏ của từng phân môn cùng với các dạng bài, tiết học thiết thực; chuyên đề cải tiến bài soạn của GV; đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay. - Trong nhiều năm qua, GV của nhà trường luôn tham dự đầy đủ các chuyên đề do Sở GD&ĐT Hưng Yên, Phòng GD&ĐT Mỹ Hào tổ chức. Việc mở các chuyên đề cấp trường, cấp tổ được thực hiện thường xuyên, có tác dụng thiết thực với mỗi GV trong việc nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm. Cụ thể số chuyên đề GV đã tham gia trong 5 năm học gần đây như sau: Năm học Chuyên đề do Sở GD&ĐT tổ chức 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 9 chuyên đề 6 chuyên đề 11 chuyên đề 16 chuyên đề 13 chuyên đề Chuyên đề do Phòng GD&ĐT tổ chức 8 chuyên đề 5 chuyên đề 13 chuyên đề 10 chuyên đề 9 chuyên đề Chuyên đề do trường, tổ chuyên môn tổ chức 17 chuyên đề 19 chuyên đề 15 chuyên đề 16 chuyên đề 17 chuyên đề - Từ năm học 2015-2016 GV của nhà trường đã tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn trên mạng. Việc đưa sản phẩm lên trang "Trường học kết nối" để các thành viên trong tổ và đồng nghiệp các trường bạn tham khảo, tham gia ý kiến đã thành nếp sinh hoạt thường xuyên, có tác dụng thiết thực hiệu quả với mỗi GV trong việc tiếp cận với công nghệ thông tin, là cơ hội để mọi người học tập lẫn nhau, trao đổi những vấn đề mới và khó, khuyến khích việc tự học, tự rèn của GV nhà trường. Tính từ tháng 9/2015 đến hết tháng 2/2016, hai tổ Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội đã đưa lên trang "Trường học kết nối" được số sản phẩm cụ thể như sau: Khối Khối 6 Khối 7 Khối 8 Tổ Khoa học Tự nhiên Lĩnh vực Số chuyên đề Tin học 6 1 Toán học 6 1 Khoa học tự nhiên 1 Toán 7 1 Tin học 7 1 Tổ Khoa học Xã hội Lĩnh vực Số chuyên đề Ngữ văn 6 2 Tiếng Anh 6 1 Khoa học xã hội 1 Ngữ văn 7 1 Tiếng Anh 7 2 Thể dục 8 Tiếng Anh 8 1 1 Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 17 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV Khối 9 Tổng Sinh học 8 Vật lý 8 Tin học 8 Toán 8 Tin học 9 1 1 2 1 1 Khoa học xã hội Tiếng Anh 9 12 1 1 10 3.3. Chỉ đạo GV tham gia đầy đủ, sôi nổi các đợt hội giảng, các hội thi trong năm học - Để nắm chắc năng lực chuyên môn của từng GV trong trường, hiệu trưởng cấn thực hiện thường xuyên việc dự giờ thăm lớp với từng thành viên trong hội đồng. Việc dự giờ có thể theo các hình thức sau: + Dự giờ theo các đợt hội giảng: Trong mỗi năm học, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Mỹ Hào, nhà trường phát động 4 đợt hội giảng: Đợt 1: Từ 1/10 đến 20/10 - Chào mừng ngày 15/10 và 20/10 Đợt 2: Từ 1/11 đến 20/11- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam Đợt 3: Từ 3/2 đến 28/2 - với chủ đề "Mừng Đảng - Mừng xuân" Đợt 4: Từ 1/3 đến 30/3 - Chào mừng ngày 8/3 và 26/3. Tại các đợt Hội học - Hội giảng, 100% GV tham gia đăng ký thao giảng, các tiết dạy đều phải được chuẩn bị chu đáo, đăng ký trước ngày dạy ít nhất 3 ngày. Theo quy định của nhà trường, các tiết thao giảng phải sử dụng giáo án điện tử Power Point; trong 4 tiết thao giảng của 1 năm học, mỗi GV cần chọn bài dạy ở tất cả các môn, các phân môn đã được phân công chuyên môn trong năm học, tránh tình trạng chỉ đăng ký dạy ở các môn là thế mạnh của cá nhân, còn các môn phụ, môn dạy trái ban hoặc không phải sở trường thì ngại đăng ký, làm như vậy đã giúp GV học hỏi được nhiều hơn, tìm được phương pháp dạy phù hợp với những bộ môn không phải sở trường, chưa dạy nhiều năm hoặc dạy chéo ban… Trong các đợt Hội học - Hội giảng, GV của trường rất sôi nổi dự giờ của các GV trong cùng tổ, nhóm chuyên môn. Việc dự giờ đầy đủ, tham gia góp ý xây dựng bài giảng, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân là một tiêu chí để đánh giá thi đua của từng GV trong các đợt bình bầu thi đua của năm học. Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 18 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV + Dự giờ đột xuất của hiệu trưởng, Ban Giám hiệu nhà trường, tổ trưởng chuyên môn: Ngoài việc dự giờ theo đăng ký của GV, hiệu trưởng cần có những tiết dự đột xuất để đánh giá thực chất năng lực, phương pháp sư phạm của GV, đặc biệt chú ý quan tâm những GV mới ra trường, GV năng lực chuyên môn còn hạn chế hoặc những bộ môn mới được phân công giảng dạy. Hiệu trưởng cần quan tâm dự cả giờ sinh hoạt đối với những lớp có nền nếp chưa tốt, lớp có hiện tượng bất thường cần giải quyết….để nắm bắt kịp thời và có biện pháp phù hợp trong quá trình chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường. Hàng tháng, hàng tuần hiệu trưởng tiến hành dự giờ đột xuất với những GV có kế hoạch kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề để đánh giá xếp loại GV hàng năm một cách chính xác, khách quan. + Dự giờ xây dựng chuyên môn cho các đồng chí GV tham gia các hội thi trong năm học: Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Hào, trường THCS Bần Yên Nhân luôn tham gia đầy đủ, đạt kết quả cao tại các cuộc thi dành cho GV như: GV dạy giỏi, GV sử dụng thiết bị thí nghiệm giỏi, GV tổ trưởng chuyên môn giỏi… Để đạt kết quả cao tại các hội thi này, công việc chuẩn bị giáo án của người dự thi, việc đóng góp ý kiến của các đồng chí trong Ban Giám hiệu, GV cùng tổ, nhóm chuyên môn là rất quan trọng, không thể thiếu được trước mỗi cuộc thi. Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị nên tại các hội thi về chuyên môn trong các năm học vừa qua, GV của nhà trường luôn đạt kết quả tốt, có đồng chí đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh. Qua dự giờ, hiệu trưởng đã nắm được những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi GV, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho GV sát thực, việc phân công chuyên môn đúng người, đúng việc, phù hợp với thực tế của nhà trường trong từng giai đoạn cụ thể. 3.4. Chọn cử GV tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ và đi học nâng chuẩn: Là người hiệu trưởng nhà trường, tôi xác định việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV là khâu quan trọng, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục, nhà trường chúng tôi đã đưa nội dung này làm tiêu chí thi đua, đánh giá xếp loại GV. Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 19 " Hiệu trưởng trường THCS với công tác bồi dưỡng đội ngũ GV Hiệu trưởng đã động viên, tạo điều kiện cho GV tham gia học tập vào các dịp hè, và trong suốt năm học. Các đồng chí có nhu cầu học nâng chuẩn, nhà trường tạo điều kiện, sắp xếp thời khóa biểu để GV thuận lợi trong quá trình học tập. Đến nay, tỉ lệ GV của trường đạt chuẩn là 100%, trong đó trình độ Đại học chiếm 85%. * Các biện pháp và nội dung bồi dưỡng: a/ Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị: Trước những yêu cầu mới của giáo dục nói chung và giáo dục THCS nói riêng, người GV không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ mà cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, lương tâm và tình yêu nghề nghiệp sâu sắc để thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả của người thầy giáo. Đây là việc làm quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về thế giới quan, nhân sinh quan cho GV và tạo sự nhạy bén, sự mẫn cảm và khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay. Việc bồi dưỡng nhận thức, phẩm chất và nhân cách cho GV được tiến hành cụ thể, thiết thực, đúng đường lối của Đảng, Nhà nước và của ngành, đây là điểm mấu chốt đầu tiên để GV hiểu đúng và thấu suốt trong quá trình bồi dưỡng. Làm tốt công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về việc đổi mới, ý thức khắc phục khó khăn và xây dựng học tập cho đội ngũ GV. Đây là biện pháp quan trọng, vì muốn làm được việc gì thì trước hết tư tưởng phải thông suốt thì công việc mới có hiệu quả. Mỗi GV cần xác định trách nhiệm của bản thân trong nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, cần rèn luyện để mỗi nhà giáo thực sự là người có đủ phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, kiến thức và năng lực sư phạm, là tấm gương sáng cho HS noi theo. Bồi dưỡng đội ngũ GV là một quá trình liên tục trải suốt cuộc đời nghề nghiệp của mỗi người nhằm hoàn thiện nhân cách và nâng cao trình độ nghề nghiệp để sao cho họ có thể duy trì được động lực và lòng nhiệt tình, cập nhật hóa những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho bản thân. b/ Bồi dưỡng đội ngũ GV trực tiếp đứng lớp - yếu tố quyết định thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học theo chương trình THCS. Ngô Thị Thanh Hương- Trường THCS Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên 20
- Xem thêm -