Tài liệu Skkn giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A. §Æt vÊn ®Ò I. Lêi më ®Çu: Trong thêi ®¹i CNH - H§H ®Êt níc mçi chóng ta ph¶i lu«n lu«n ®èi míi c«ng viÖc cña m×nh. ViÖc d¹y häc lµ c¶ mét qu¸ tr×nh nghÖ thuËt, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nµy tèt hay xÊu, kh«ng chØ x¸c ®Þnh trong mét thêi gian ng¾n mµ nã ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh l©u dµi ®ã lµ vèn hiÓu biÕt ®· ®îc tÝch luü sù t×m tßi s¸ng t¹o cña ngêi gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. BËc THCS thuéc bËc trung häc ®ãng vai trß cÇu nèi gi÷a THPT vµ bËc tiÓu häc, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh lu th«ng víi hÖ thèng gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, tuy nhiªn còng cã vÞ trÝ ®éc lËp t¬ng ®èi. ¦u ®iÓm lín cña løa tuæi nµy lµ sù s½n sµng cña nã ®èi víi mäi ho¹t ®éng häc tËp lµm cho nã trë thµnh ngêi lín trong con m¾t cña m×nh. Häc sinh THCS bÞ cuèn hót vµo c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng nhËn thøc cña m×nh trong nh÷ng giíi h¹n cña nhµ trêng. Nhng sù nghÌo nµn cña løa tuæi nµy lµ ë chç: C¸c em cha biÕt c¸ch thùc hiÖn sù s½n sµng ®ã, cha n¾m ®îc c¸c ph¬ng thøc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc häc tËp míi. D¹y c¸c ph¬ng thøc ®ã mµ kh«ng lµm gi¶m sót høng thó häc tËp cña c¸c em lµ nhiÖm vô quan träng vµ khã kh¨n cña gi¸o viªn. Trong qu¸ tr×nh lÜnh héi tri thøc häc sinh lu«n chê ®îi nh÷ng h×nh thøc t×m hiÓu míi ®èi víi tõng bµi, ®ã lµ tÝnh tÝch cùc, tÝnh ®éng n·o cña t duy vµ tÝnh tù lËp cña chóng ®îc thùc hiÖn, c¸c kh¶ n¨ng trÝ tuÖ ®îc khªu gîi, yªu cÇu tù suy nghÜ vµ tù kh¸i qu¸t c¸c kh¸i niÖm ®îc ®Ò cao. Th¸i ®é tù nghiªn cøu ®· trë thµnh mét ®Æc trng cho häc sinh. ë mçi bµi sinh l¹i cã nh÷ng ®Æc trng riªng cña nã vµ cã thÓ cã nhiÒu c¸ch häc kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh d¹y m«n sinh häc ngêi gi¸o viªn ph¶i kÕt hîp mét c¸ch linh ho¹t, hîp lý nhiÒu ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc "Häc mét bµi sinh nh thÕ nµo". Nh vËy míi lµm cho c¸c em nghÜ nhiÒu h¬n th¶o luËn nhiÒu h¬n gãp phµn t¹o c¬ së quan träng cho viÖc ®æi míi thùc sù ph¬ng ph¸p d¹y häc mµ Nhµ níc ta ®· vµ ®ang thùc hiÖn. Qu¸ tr×nh nµy tu©n theo ®Þnh híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh trªn c¬ së tù gi¸c, tù do, tù kh¸m ph¸ díi sù tæ chøc, híng dÉn cña gi¸o viªn. Tõ ®ã x©y dùng ph¬ng ph¸p tù häc theo híng tÝch cùc. M«n sinh häc lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m cña ph¬ng ph¸p d¹y häc, bëi lÏ m«n sinh häc lµ m«n häc c¶ ngêi häc lÉn ngêi d¹y thêng xuyªn ph¶i lµm, ®Æc biÖt ®èi víi häc sinh THCS th× viÖc häc m«n sinh häc lµ h×nh thøc dùa trªn mÉu vËt ®Ó t×m ra kiÕn thøc cña m×nh. Lµ mét gi¸o viªn d¹y sinh häc vµo ngµnh cha l©u t«i lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu häc hái s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh d¹y m«n sinh häc vµ cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c ®ång nghiÖp còng ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong n¨m häc võa qua vµ häc kú I cña häc kú nµy. T«i mong muèn m×nh cã thÓ gãp phÇn vµo viÖc gi¸o dôc häc sinh, gióp c¸c em cã ®îc ph¬ng ph¸p häc tèt nhÊt, kÝch thÝch lßng say mª häc hái cña c¸c em. Tõ nh÷ng lý do ®ã mµ t«i viÕt ®Ò tµi "Giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7. 1 II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu . - Chóng ta ®· biÕt mét nguyªn t¾c c¬ b¶n cña lý luËn d¹y häc hiÖn ®¹i lµ ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ chÆt chÏ h÷u c¬ gi÷a 3 thµnh tè: Môc ®Ých - néi dung vµ ph¬ng ph¸p. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc cã biÕn ®æi thêng xuyªn vèn kinh nghiÖm cña häc sinh biÕn ®æi c¶ vÒ sè lîng cña hÖ thèng tri thøc, biÕn ®æi c¸c n¨ng lùc ngêi cïng víi sù biÕn ®æi ®ã th× n¨ng lùc trÝ tuÖ cña häc sinh còng ®îc ph¸t triÓn. Víi môc tiªu míi th× cÇn ph¶i cã néi dung míi vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc míi thÝch hîp, ph¬ng ph¸p d¹y häc míi cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó lùa chän néi dung ®Õn tèi u vµ thùc hiÖn môc ®Ých ë tÇm cao h¬n. Träng ®iÓm cña ph¬ng ph¸p ®æi míi lµ chuyÓn m¹nh tõ viÖc n¨ng truyÒn thô kiÕn thøc song viÖc chó träng båi dìng n¨ng lùc cho häc sinh ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc s¸ng t¹o, n¨ng lùc thùc hµnh. V× vËy viÖc ®èi míi ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa lÇn nµy tËp trung chñ yÕu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Ph¬ng ph¸p häc míi lµ gi¸o viªn hç trî, híng dÉn t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c ho¹t ®éng häc tËp lµm träng tµi trong c¸c cuéc th¶o luËn ë líp ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn hîp lý nhÊt, lµm cho tiÕt häc cã chÊt lîng cao h¬n . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c s¸ch b¸o khoa häc gi¸o dôc vµ trong thùc tÕ d¹y häc ®îc diÔn ®¹t b»ng c¸c thuËt ng÷ nh: "D¹y häc nªu vÊn ®Ò"; "D¹y häc coi häc sinh lµ trung t©m" ; " Ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc" ... Tuy nhiªn trªn thùc tÕ môc ®Ých cÇn ®¹t ®îc lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông tæng hîp nh÷ng khÝa c¹nh b¶n chÊt tÝch cùc trong c¸c xu híng lý luËn nãi trªn. Vµ kh«ng cã mét ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nµo lµ v¹n n¨ng cã thÓ ¸p dông cho mäi hoµn c¶nh, mäi ®èi tîng häc sinh. Chóng ta thêng ph¶i sö dông tæng hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p ®Æc biÖt lµ ®èi víi m«n sinh häc: Con ®êng h×nh thµnh kiÕn thøc chñ yÕu lµ con ®êng thùc nghiÖm, xuÊt ph¸t tõ kinh nghiÖm sèng cña häc sinh häc tõ nh÷ng quan s¸t trùc tiÕp, gi¶m nhÑ nh÷ng suy luËn lý thuyÕt phøc t¹p. *. C¸c nhiÖm vô vµ giíi h¹n ®Ò tµi. 1. NhiÖm vô: §Ó gãp phÇn vµo viÖc d¹y vµ häc tèt m«n sinh häc ë ®Ò tµi nµy t«i nghiªn cøu c¸c nhiÖm vô sau: - §a ra c¬ së lý luËn cña qu¸ tr×nh d¹y m«n sinh häc. - Thùc tr¹ng häc vµ d¹y m«n sinh ë trêng THCS Xu©n Phong. - Mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn vµ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc. - Mét sè bµi häc kinh nghiÖm vµ nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt. 2. Giíi h¹n ®Ò tµi. Nghiªn cøu vÒ: - Vai trß vµ môc ®Ých cña m«n sinh. - Nh÷ng thiÕu sãt cña häc sinh trong viÖc häc vµ viÖc d¹y cña gi¸o viªn. 2 - C¸c biÖn ph¸p ®· thùc hiÖn - KÕt qu¶ ®¹t ®îc. *. Nh÷ng luËn ®iÓm b¶o vÖ Trong thêi ®¹i hiÖn nay ®Ó t¨ng cêng thu nhËp theo ®Çu ngêi, tiÕn bé trong gi¸o dôc søc khoÎ, b¶o vÖ m«i trêng. Trªn thùc tÕ gi¸o dôc lµ yÕu tè rÊt quan träng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. §ång thêi gi¸o dôc còng lµ yÕu tè rÊt quan träng lµ nh©n tè tÝch cùc trong viÖc c¶i t¹o, x©y dùng cñng cè vµ ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt míi. LÞch sö ®· chøng minh vai trß to lín cña gi¸o dôc trªn mäi mÆt ®êi sèng vµ x· héi, cßn trong sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña häc sinh. NÕu nh tÝnh tÝch cùc ®îc thÓ hiÖn ë c¸c cÊp ®é b¾t chíc, t¸i hiÖn, t×m tßi, s¸ng t¹o th× häc sinh THCS cÇn ph¶i v¬n tíi hai cÊp: T×m tßi vµ s¸ng t¹o. Cã nh thÕ c¸c em míi trë thµnh nh÷ng con ngêi trong x· héi, míi lµ nh÷ng chñ nh©n cña ®Êt níc. §Æc biÖt løa tuæi THCS c¸c em cÇn ph¶i rÌn luyÖn phÊn ®Êu c¶ tµi lÉn ®øc. Ch¬ng tr×nh sinh häc THCS cã nhiÖm vô cung cÊp cho HS mét hÖ thèng kiÕn thøc c¬ b¶n, bíc ®Çu h×nh thµnh ë HS nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n phæ th«ng vµ thãi quen lµm viÖc khoa häc. §èi víi m«n sinh häc cã mèi quan hÖ g¾n bã chÆt chÏ, qua l¹i víi c¸c m«n kh¸c. NhiÒu kiÕn thøc vµ kü n¨ng ®¹t ®îc qua m«n sinh häc lµ c¬ së ®èi víi viÖc häc tËp c¸c m«n kh¸c. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y sinh häc mét c¸ch ®óng ®¾n, phï hîp víi môc tiªu gi¸o dôc cã nh÷ng kh¶ n¨ng to lín gãp phÇn h×nh thµnh vµ rÌn luyÖn ë häc sinh c¸ch thøc t duy vµ lµm viÖc khoa häc, còng nh gãp phÇn gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc th¸i ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi cuéc sèng, gia ®×nh x· héi vµ m«i trêng. *. Nh÷ng ®ãng gãp míi còng nh ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ò tµi. Tõ n¨m häc 2003 - 2004 ®Õn nay ch¬ng tr×nh ®æi míi s¸ch gi¸o khoa líp 7 qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra, t×m hiÓu, thu thËp th«ng tin t«i nhËn thÊy häc sinh cßn m¾c nhiÒu thiÕt sãt trong khi häc vµ ngay c¶ gi¸o viªn dï lu«n lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó cã nh÷ng giê d¹y tèt nhÊt th× cßn m¾c ph¶i mét sè thiÕu sãt trong khi d¹y. ë møc ®é cña ®Ò tµi nµy t«i chØ xin nªu lªn nh÷ng thiÕu sãt cña häc sinh vµ gi¸o viªn trêng THCS. * VÒ phÝa häc sinh: Do chÊt lîng ( vÒ mÆt kiÕn thøc) kh«ng ®ång ®Òu, ph¬ng ph¸p häc míi lµ chia nhãm tù t×m hiÓu, tù nghiªn cøu (cã sù tæ chøc híng dÉn cña gi¸o viªn) häc sinh tù lµm thÝ nghiÖm, hoÆc quan s¸t thÝ nghiÖm, nhËn xÐt sù vËt hiÖn tîng ®Ó rót ra kÕt luËn lµ ®iÒu hÕt søc khã kh¨n ®èi víi häc sinh tuy ®· ®îc lµm quen víi c¸ch häc nµy tõ líp 6. NhiÒu häc sinh häc kÐm, nh÷ng häc sinh häc kÐm lêi häc kh«ng n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®· ®µnh, cßn nhiÒu häc sinh chÞu khã häc bµi thuéc bµi nhng vÉn kh«ng tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái. Nh÷ng häc sinh ®ã thêng m¾c c¸c thiÕu sãt sau: Cha ®äc kü c¸c c©u hái ®· véi tr¶ lêi bëi vËy kh«ng biÕt n¾m b¾t ®Çu tõ ®©u, khi gÆp khã kh¨n kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®Ó t×m ra lêi gi¶i. Kh«ng chÞu kh¶o s¸t kü tõng chi tiÕt vµ kÕt hîp nh÷ng chi tiÕt cña bµi theo nhiÒu c¸ch kh«ng sö dông hÕt c¸c d÷ kiÖn cña bµi. 3 Kh«ng vËn dông hoÆc sö dông cha thµnh th¹o c¸c ph¬ng ph¸p suy luËn hoÆc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p mét c¸ch m¸y mãc thiÕu linh ho¹t. Kh«ng chÞu kiÓm tra l¹i c©u tr¶ lêi hoÆc vËn dông nhÇm kiÕn thøc, kh«ng më réng c¸c c©u tr¶ lêi do ®ã bÞ h¹n chÕ trong viÖc rÌn luyÖn n¨ng lùc sinh häc. * VÒ phÝa gi¸o viªn víi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nh hiÖn nay còng cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n cÇn ph¶i kh¾c phôc: PhÇn lín c¸c tiÕt d¹y trong ch¬ng tr×nh ®Òu ph¶i cã mÉu vËt. Trong khi ®ã c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng cßn nhiÒu khã kh¨n kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu thùc tÕ cña bé m«n, ngay c¶ khi ®· ®îc nhµ trêng cung cÊp thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc th× l¹i kh«ng cã phßng bé m«n, phßng thÝ nghiÖm ®Ó lµm thùc hµnh. §èi víi viÖc d¹y häc trªn líp còng cßn nhiÒu khã kh¨n, phßng häc thiÕu dÉn ®Õn häc sinh trong mçi líp häc ®«ng g©y bÊt lîi cho viÖc ph©n nhãm häc sinh th¶o luËn. ViÖc tæ chøc d¹y häc còng cÇn ph¶i ®æi nhiÒu cã gi¸o viªn cha t©m huyÕt víi nghÒ, hÕt lßng yªu th¬ng trÎ em, lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu, ttù c¶i t¹o m×nh, tù thu hÑp quyÒn uy cña m×nh "quyÒn ®éc tho¹i, gi¶ng gi¶i, minh ho¹, lµm mÉu, kiÓm tra, ®¸nh gi¸, kû n¨ng thùc hµnh, tÝnh to¸n, suy luËn, cßn häc sinh th× thô ®éng ngåi nghe, ngåi nh×n, cè mµ ghi nhí vµ nh¾c l¹i", dµnh cho HS vÞ trÝ chñ ®éng trong häc tËp. Bªn c¹nh ®ã cßn mét sè gi¸o viªn cßn b¶o thñ kh«ng tõ bá ®îc thãi quen trªn, kh«ng thÝch ®îc ®ßi hái míi häc sinh th× ®· quen häc thô ®éng, dùa vµo gi¶ng gi¶i tØ mØ, kü lìng cña gi¸o viªn, Ýt tù lùc t×m tßi nghiªn cøu. Do ®ã kü n¨ng tù häc ®· yÕu l¹i cµng yÕu h¬n, Dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, xong thÇy vµ trß trêng THCS ThiÖu To¸n chóng t«i vÉn ra søc tù rÌn luyÖn m×nh, quyÕt t©m thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chØ tiªu nhiÖm vô cña tõng n¨m häc, x©y dùng c¸c chØ tiªu nhiÖm vô cña tõng n¨m häc, x©y dùng c¸c chØ tiªu, biÖn ph¸p phï hîp víi ®Æc thï t×nh h×nh cña nhµ trêng, cña m«n häc ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ mµ cÊp trªn vµ x· héi c«ng nhËn ®îc. §Æc biÖt lµ ®èi víi m«n sinh häc theo ch¬ng tr×nh SGK ®· ®æi míi, chóng t«i sÏ nhanh chãng thùc hiÖn t×nh tr¹ng khã kh¨n trªn ngay tõ nh÷ng líp häc ®Çu tiªn cña cÊp häc chø kh«ng chØ ¸p dông cho nh÷ng häc sinh ë c¸c líp trªn. §Ò tµi nµy sÏ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã. *. C¬ së lý luËn vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. - §Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh mong muèn ngay tõ nh÷ng n¨m häc 2003 - 2004 ngêi gi¸o viªn ph¶i lµm cho c¸c em ý thøc ®îc vµ chÊp nhËn ®îc nh÷ng yªu cÇu cña m×nh ®èi víi m«n häc, biÕn chóng thµnh cña m×nh, gãp phÇn gióp häc sinh tù ®Ò ra cho m×nh nh÷ng môc tiªu phÊn ®Êu ®Êu trong cuéc sèng. Tù båi dìng, tù rÌn luyÖn, nh÷ng phÈm chÊt vµ n¨ng lùc míi cho b¶n th©n nh cÇn cï, tÝnh kü thuËt, tÝnh n¨ng ®éng, kh¶ n¨ng tù kh¸m ph¸ thuÇn thôc c¸c thao t¸c thùc hµnh khi lµm thÝ nghiÖm. * §Ò tµi cã thÓ ®¹t ®îc c¸c kÕt qu¶ cao nhÊt b¶n th©n t«i ®· tham kh¶o mét sè tµi liÖu liªn quan: + T©m lý häc ®¹i c¬ng. + Gi¸o dôc häc ®¹i c¬ng + Ph¬ng ph¸p d¹y sinh häc 4 + Gi¸o tr×nh: §VCXS + S¸ch gi¸o khoa - s¸ch gi¸o viªn. * Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. ë ®Ò tµi nµy t«i sö dông mét sè ph¬ng ph¸p nghiªn cøu sau: - Ph¬ng ph¸p tæng kÕt kinh nghiÖm d¹y m«n sinh ë trêng THCS ThiÖu To¸n. - Ph¬ng ph¸p pháng vÊn ®iÒu tra, thèng kª kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña häc sinh trong viÖc häc m«n sinh ë trêng THCS . - Ph¬ng ph¸p quan s¸t nghiªn cøu t×m tßi - Ph¬ng ph¸p biÓu diÔn thùc hµnh (do gi¸o viªn tiÕn hµnh) - Ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm thùc hµnh do häc sinh tiÕn hµnh. B. Gi¶I quyÕt vÊn ®Ò. I. C¸c gi¶I ph¸p thùc hiÖn: Møc ®é néi dung ch¬ng tr×nh sinh häc líp 7 theo ch¬ng tr×nh SGK ®æi míi lµ kh¶o s¸t ®Þnh tÝnh c¸c hiÖn tîng vµ qu¸ tr×nh sinh häc cña tù nhiªn, ®êi sèng vµ hiÓu biÕt cu¶ häc sinh. C¸c kÕt luËn hÇu hÕt cã thÓ do häc sinh tù lùc rót ra trªn c¬ së quan s¸t trùc tiÕp sù vËt, hiÖn tîng kÕt hîp víi nh÷ng suy luËn ®¬n gi¶n. Khèi lîng néi dung cña mçi tiÕt häc cÇn ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu sau: + T¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh cã thÓ quan s¸t trùc tiÕp c¸c mÉu vËt (trong tù nhiªn, ®êi sèng) + T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh thu thËp vµ xö lý th«ng tin, nªu ra ®îc c¸c vÊn ®Ò cÇn t×m hiÓu. + T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh trao ®æi nhãm t×m ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, tiÕn hµnh thùc hµnh, th¶o luËn kÕt qu¶ vµ rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt. + T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh n¾m ®îc néi dung chÝnh cña bµi häc trªn líp. II. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn: Víi nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra nh vËy trong qu¸ tr×nh d¹y häc häc sinh t«i ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn theo c¸c biÖn ph¸p sau: * BiÖn ph¸p 1: Thêng xuyªn Sö dông ph¬ng ph¸p quan s¸t nghiªn cøu t×m tßi vµ chia nhãm. Ph¬ng ph¸p nµy häc sinh tù lùc quan s¸t, m« t¶, ph©n tÝch ®èi tîng. Tù thu thËp th«ng tin tù sö lý th«ng tin, b»ng c¸c c©u hái. Rót ra ®Æc ®iÓm chung vµ riªng, ®Æc ®iÓm b¶n chÊt cña ®èi tîng, hiÖn tîng. VÝ dô 1: Bµi 18: Trai s«ng Gi¸o viªn: Cho häc sinh chia nhãm vµ kiÓm tra mÉu vËt 1. H×nh d¹ng, cÊu t¹o: a. Vá trai: 5 Gi¸o viªn: Cho häc sinh tù quan s¸t h×nh 18.1; 18.2 SGK råi kÕt hîp víi mÉu vËt tù thu thËp th«ng tin. Gi¸o viªn: Cho c¸c nhãm th¶o luËn c©u hØ SGK sau ®ã ®¹i diÖn tr¶ lêi. Häc sinh: Tù rót ra kÕt luËn. - Vá trai ®îc chia thµnh 3 líp: + Líp sõng + Líp ®¸ v«i +Líp xµ cõ - H×nh d¹ng ngoµi: §Çu vá, ®Ønh vá, b¶n lÒ vá, ®u«i vá, vßng t¨ng trëng. ? C¨n cø vµo vßng ®ã x¸c ®Þnh ®îc ®iÒu g× ? Häc sinh: X¸c ®Þnh tuæi cña trai. ? Muèn më vá trai quan s¸t ta ph¶i lµm g× ? Häc sinh: §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi: C¾t d©y ch»ng phÝa lng c¾t 2 c¬ khÐp trµo vá. ? Mµi mÆt ngoµi cña trai ngöi cã mïi khÐt v× sao ? Häc sinh: Mµi mÆt ngoµi -> Cã mïi khÐt v× líp sõng b»ng chÊt hu c¬ bÞ ma s¸t -> ch¸t -> mïi khÐt. Gi¸o viªn: Líp xµ cõ ãng ¸nh cã mµu cÇu vång do tèc ®é h×nh thµnh ë c¸c mïa nãng l¹nh trong n»m kh«ng gièng nhau. b. C¬ thÓ trai. Häc sinh: C¸ nh©n tù thu nhËp th«ng tin trong s¸ch vµ kÕt hîp víi mÉu vËt thËt sau ®ã th¶o luËn c©u hái SGK -> tù rót ra kÕt luËn. - C¬ thÓ cã 2 m¶nh vá ®¸ v«i che chë bªn ngoµi. - CÊu t¹o: + Ngoµi: ¸o trai t¹o thµnh khoang ¸o, cã èng hót vµ èng tho¸t níc + Gi÷a: TÊm mang + Trong: Th©n trai + Ch©n r×u Gi¸o viªn: §Çu trai bÞ tiªu gi¶m 2. Di chuyÓn: Gi¸o viªn: Cho häc sinh quan s¸t sù di chuyÓn cña con trai ? Trai di chuyÓn nh thÕ nµo ? Häc sinh: Ch©n trai h×nh lìi r×u th« ra thôt vµo kÕt hîp ®ãng më -> di chuyÓn. ? Ch©n trai vµ th©n trai cã di chuyÓn cïn híng kh«ng ? Häc sinh: Cïng híng 3.Dinh dìng vµ sinh s¶n: Häc sinh: Lµm viÖc ®éc SGK tù thu thËp th«ng tin. - Th¶o luËn nhãm tù rót ra kÕt luËn. - Thøc ¨n: §VNS vµ vôn h÷u c¬, dinh dìng thô ®éng. 6 - Oxi trao ®æi qua mang. - Trai ph©n tÝnh, trõng ph¸t triÓn qua giai ®o¹n Êu trïng. Gi¸o viªn: Cho häc sinh ®äc phÇn kÕt luËn chung ®Ó n¾m v÷ng bµi h¬n. Gi¸o viªn: Ra mét sè c©u hái tr¨c nghiÖm. VÝ dô 2: Bµi 31: C¸ chÐp Tríc khi vµo bµi gi¸o viªn cho c¶ líp chia nhãm vµ kiÓm tra mÉu vËt. Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ b¶ng phô 1. §êi sèng: Gi¸o viªn: Cho c¸ nh©n (HS) tù nghiªn cøu thu thËp kiÕn thøc trong s¸ch gi¸o khoa vµ kÕt hîp víi ®êi sèng hµn ngµy sau ®ã th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? C¸ chÐp sèng ë ®©u ? thøc ¨n cña chóng lµ g× ? Häc sinh: Sèng ao hå, s«ng suèi, ¨n ®éng vËt vµ thùc vËt. ? T¹i sao nãi c¸ chÐp lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt. Häc sinh: NhiÖt ®ä c¬ thÓ phô thuéc vµo m«i trêng. ? V× sao sè lîng trøng trong mçi løa ®Î cña c¸ chÐp l¹i lªn tíi hµng v¹n ? Sè lîng nhiÒu nh vËy cã ý nghÜa g× ? Häc sinh: Kh¶ n¨ng trøng gÆp tinh trïng Ýt, nhiÒu trøng kh«ng ®îc thô tinh. Sè lîng nhiÒu ®Ó duy tr× nßi gièng ? Qua ®Çu rót ra kÕt luËn g× vÒ ®êi sèng cña c¸ chÐp. - M«i trêng sèng: níc ngät - §êi sèng: u vùc níc lÆng, ¨n t¹p. - Lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt - Sinh s¶n: Thô tinh ngoµi, ®Ó trøng, trøng thô tinh -> ph«i 2. CÊu t¹o ngoµi a. CÊu t¹o ngoµi: Häc sinh: B»ng ®èi chiÕu gi÷a mÉu vËt vµ h×nh vÏ -> ghi nhí c¸c bé phËn cÊu t¹o ngoµi. Gi¸o viªn: Cho c¸c nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái sau: (§¹i diÖn nhãm cÇm con c¸ lªn ®Ó chØ tõng bé phËn) -> Nhãm kh¸c bæ sung ? C¬ thÓ c¸ ®îc chia lµm mÊy phÇn ? Häc sinh: 3 phÇn: + §Çu + M×nh + Khóc ®u«i ? Mçi phÇn nh vËy gåm nh÷ng bé phËn nµo ? Häc sinh: PhÇn ®Çu: MiÖng, s©u, mòi, m¾t, mang PhÇn m×nh: V©y lng, v©y bông, v©y ngùc, hËu m«n, c¬ quan ®êng bªn. 7 PhÇn khóc ®u«i: v©y ®u«i, v©y hËu m«n Gi¸o viªn: Ngoµi c¸c nhãm hoµn thµnh b¶ng: §Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi cña c¸ thÝch nghi víi ®êi sèng b¬i lÆn. Häc sinh: §¹i diÖn nhãm lªn ®iÒn -> nhãm kh¸c bæ sung Gi¸o viªn: Treo b¶ng kiÕn thøc chuÈn (B¶ng phô) Häc sinh: C¸c nhãm tù söa ch÷a (nÕu cÇn) §Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi Sù thÝch nghi 1 B 2 C 3 E 4 A 5 G ? Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm ngoµi cña c¸ thÝch nghi víi ®êi sèng b¬i léi. Häc sinh: Dùa vµo b¶ng tr¶ lêi b. Chøc n¨ng cña v©y c¸: Gi¸o viªn: Cho häc sinh c¸c nhãm luéc tõng lo¹i v©y mät l¹i råi quan s¸t sù di chuyÓn. ? Nªu vai trß cña tõng lo¹i v©y c¸. Häc sinh: §¹o diÖn nhãm tr¶ lêi -> Nhãm kh¸c bæ sung Gi¸o viªn: Cho 1 em rót ra kÕt luËn - V©y ngùc, v©y bông: gi÷ th¨ng b»ng, rÏ ph¶i, rÏ tr¸i lªn xuèng - V©y lng, v©y hËu m«n: gi÷ th¨ng b»ng theo chiÒu däc. - Khóc ®u«i mang v©y ®u«i: gi÷ chøc n¨ng chÝnh trong sù di chuyÓn cña c¸. Gi¸o viªn: Cho häc sinh ®äc kÕt luËn s¸ch gi¸o khoa Gi¸o viªn: Treo b¶ng phô cã ghi c©u hái ®Ó c¸ nh©n tù lµm. H·y chän nh÷ng môc t¬ng øng cña cét A víi cét B trong b¶ng díi ®©y: Cét A Cét B 1. V©y (ngùc, bông) 2. V©y (lng, hËu m«n) a. Gióp c¸ di chuyÓn vÒ tríc b. Gi÷ th¨ng b»ng, rÏ tr¸i, ph¶i, lªn xuèng 3. Khóc ®u«i v©y ®u«i c. Gi÷ th¨ng b»ng theo chiÒu däc Tr¶ lêi 1-b 2-c 3-a Cuèi mçi tiÕt cÇn cã b¶ng phô ghi c©u hái ®Ó cñng cè l¹i kiÕn thøc cho häc sinh. VÝ dô 3: Bµi 22: T«m s«ng Gi¸o viªn: Cho líp chia nhãm vµ kiÓm tra mÉu vËt 1. CÊu t¹o vµ di chuyÓn 8 GV: Cho c¸ nh©n tù cÇm mÉu vËt ®Ó quan s¸t cÊu t¹o ngoµi. ? C¬ thÓ t«m chia lµm mÊy phÇn VÞ trÝ c¸c phÇn phô TT Chøc n¨ng Tªn c¸c phÇn phô Bôn §Çu - ngùc g 1 §Þnh híng ph¸t hiÖn måi 2 m¾t kÐp, ®«i r©u V 2 Gi÷ vµ xö lý måi Ch©n hµm q V 3 B¾t vµ bß Ch©n k×m, bß V 4 B¾t gi÷ th¨ng b»ng «m trøng Ch©n b¬i V 5 L¸i vµ gióp t«m nh¶y TÊm l¸i V - Bông GV: PhÇn ®Çu vµ ngùc gåm 13 ®èt khíp l¹i víi nhau nªn gäi lµ gi¸p ®Çu ngùc. a. Vá c¬ thÓ: HS: Tù sê vµo vá t«m, sau ®ã th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái -> nhãm kh¸c theo dâi bæ sung. ? Vá ®îc cÊu t¹o b»ng g×? cã t¸c dông g×? HS: Vá: Kitin ngÊm can xi -> cøng che chë vµ lµm chç b¸m cho c¬ thÓ. ? V× sao díi t¸c dông cña nhiÖt t«m chuyÓn mµu hång? HS: Cã s¾c tè -> díi t¸c dông cña nhiÖt, c¸c h¹t bÞ chuyÓn mµu ? V× sao t«m (sèng) cã mµu s¾c kh¸c nhau. HS: Do m«i trêng sèng b. C¸c phÇn phô vµ chøc n¨ng. HS: c¸c nhãm xem híng dÉn SGK vµ kÕt hîp mÉu vËt x¸c ®Þnh c¸c bé phËn cña t«m. GV: Cho häc sinh cÇm con t«m ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? PhÇn ®Çu ngùc gåm nh÷ng bé phËn nµo? HS: Hai m¾t kÐp, ®«i r©u, ch©n hµm, ch©n k×m, 5 ®«i ch©n bß PhÇn bông: 5 ®«i ch©n b¬i (ch©n bông), tÊm l¸i GV: Cho c¸c nhãm hoµn thµnh b¶ng chøc n¨ng phÇn phô. HS: Lªn ®iÒn vµo b¶ng phô -> nhãm kh¸c bæ sung. GV: Treo b¶ng kiÕn thøc chuÈn -> c¸c nhãm tù söa GV: Cho 1 häc sinh nh¾c l¹i chøc n¨ng cña phÇn phô. c. Di chuyÓn: 9 GV: Cho häc sinh ®Ó t«m vµo chËu níc, vµo c¸i khay råi lÊy que ®ông vµo ®u«i t«m xem hiÖn tîng. ? T«m cã mÊy c¸ch di chuyÓn? HS: B¬i, bß, nh¶y 2. Dinh dìng: HS: Tù ®äc th«ng tin SGK -> thu thËp th«ng tin -> th¶o luËn c©u hái trong s¸ch. HS: §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi -> nhãm kh¸c bæ sung -> tù rót ra kÕt luËn. - Tiªu ho¸: T«m ¨n t¹p, thøc ¨n tiªu ho¸ ë d¹ dµy. - H« hÊp: thë b»ng mang - Bµi tiÕt: Qua tuyÕn bµi tiÕt 3. Sinh s¶n: HS: Tù ®äc th«ng tin trong SGK -> c¸c nhãm th¶o luËn -> rót ra kÕt luËn. - T«m ph©n tÝnh: §ùc cã cµng to vµ con c¸i «m trøng (b¶o vÖ trøng) ? V× sao Êu trïng t«m lét x¸c nhiÒu lÇn? HS: V× líp vá cøng r¾n bao bäc kh«ng lín theo c¬ thÓ. GV: Cho häc sinh ®äc kÕt luËn SGK. GV: Treo b¶ng phô, ghi bµi tËp ®Ó häc sinh tù lµm. * BiÖn ph¸p 2: Ph¸t huy giê thùc hµnh do häc sinh tù lµm. §èi víi ph¬ng ph¸p nµy, häc sinh nhËn thøc ®îc môc ®Ých cña bµi thùc hµnh, tù lùc tiÕn hµnh quan s¸t c¸c bé phËn ®Ó tù thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ nh©n qu¶, gi¶i thÝch. VD 4: Bµi 16: Mæ quan s¸t giun ®Êt. GV: KiÓm tra mÉu vËt cña tõng nhãm vµ ph¸t ®å dïng thùc hµnh sau ®ã nªu môc ®Ých cña bµi. 1. C¸ch xö lý mÉu. HS: C¸ nh©n tù ®äc th«ng tin -> ghi nhí kiÕn thøc. HS: §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy c¸ch xö lý. GV: KiÓm tra mÉu thùc hµnh. 2. Quan s¸t cÊu t¹o ngoµi: GV: Yªu cÇu c¸c nhãm quan s¸t c¸c ®èt, vßng t¬, mÆt lng, mÆt bông, sö dông kÝnh lóp. ? Lµm thÕ nµo quan s¸t vßng t¬? mÆt lng,mÆt bông. HS: KÐo giun trªn giÊy thÊy l¹o x¹o, mÆt lng vµ mÆt bông dùa vµo mµu s¾c. GV: C¸c nhãm chó thÝch vµo h×nh HS: §¹i diÖn nhãm ®iÒn vµo tranh c©m 3. C¸ch mæ: 10 GV: yªu cÇu c¸c nhãm ®äc th«ng tin trong SGK -> ghi nhí tõng bíc mæ -> kiÓm tra s¶n phÈm. HS: §¹i diÖn lªn tr×nh bµy - > nhãm kh¸c bæ sung. GV: Khi mæ §VKXS chó ý: Më mÆt lng, nhÑ tay ®øng kÐo ng¾n, l¸ch néi quang tõ tõ, ng©m vµo níc. 4. Quan s¸t cÊu t¹o trong. GV: Híng dÉn cßn häc sinh theo dâi. Dïng kÐo nhän t¸ch nhÑ néi quang -> dùa vµo h×nh 16.3A - 16.3B ®Ó x¸c ®Þnh c¸c c¬ quan. HS: C¸c nhãm hoµn thµnh, chó thÝch h×nh 16B vµ C. GV: Gäi ®¹i diÖn nhãm lªn ch÷a trªn tranh c©m -> nhãm kh¸c bæ sung. * KÕt luËn chung: GV: Gäi ®¹i diÖn 1-3 nhãm: + Tr×nh bµy c¸ch quan s¸t cÊu t¹o ngoµi. + Tr×nh bµy thao t¸c mæ vµ quan s¸t cÊu t¹o trong. + NhËn xÐt vµ vÖ sinh. GV: Cho ®iÓm 1 - 2 nhãm, viÕt b¶n thu ho¹ch. BiÖn ph¸p 3: T¨ng cêng thùc hµnh do gi¸o viªn tiÕn hµnh. - Ph¬ng ph¸p nµy do gi¸o viªn tiÕn hµnh hoÆc tr×nh bµy s¾n (gäi lµ t duy trùc tiÕp) b»ng c¸c c©u hái vµ bµi tËp ®Þnh híng, gi¸o viªn kÝch thÝch kh¶ n¨ng t×m tßi ®éc lËp chñ ®éng cña häc sinh ®Ó thu nhËn th«ng tin, nªu gi¶ thuyÕt, dù ®o¸n kÕt qu¶, t×m ra kÕt luËn vÒ b¶n chÊt, tÝnh quy luËt, hiÖn tîng. VD 5: Bµi 36: Thùc hµnh. Quan s¸t cÊu t¹o trong cña Õch ®ång trªn mÉu mæ. Víi d¹ng bµi nµy gi¸o viªn mæ s¾n Õch ®Ó ®ñ cho c¸c nhãm quan s¸t cã s½n bé x¬ng vµ m« h×nh n·o. GV: Cho líp chia nhãm. 1. Quan s¸t bé x¬ng Õch. GV: Ph¸t cho mçi nhãm 1 bé x¬ng Õch råi kÕt hîp víi h×nh 36.1 ®Ó nhËn biÕt trªn x¬ng. HS:C¸c nhãm tù ghi nhí kiÕn thøc -> ®¹i diÖn tr¶ lêi. ? Bé x¬ng Õch gåm cã nh÷ng phÇn nµo? HS: X¬ng ®Çu, x¬ng cét sèng, x¬ng ®ai, x¬ng chi. ? Bé x¬ng cã chøc n¨ng g×? HS: T¹o bé khung n©ng ®ì c¬ thÓ,lµ n¬i b¸m cña c¬ -> di chuyÓn, t¹o thµnh khoang b¶o vÖ n·o, tuû sèng vµ néi quan. 11 2. Quan s¸t da. GV: Cho häc sinh sê tay lªn da -> th¶o luËn. ? Da cã ®Æc ®iÓm g×? Nªu vai trß? HS: Da trÇn (Èm, ít) mÆt trong cã nhiÒu m¹ch m¸u -> trao ®æi khÝ. 3. Quan s¸t néi quan: GV: Giíi thiÖu qua c¸ch mæ Õch vµ c¸ch lµm cho nã bÞ chÕt. GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh, ®è chiÕu víi mÉu mæ -> x¸c ®Þnh vÞ trÝ hÖ c¬ quan. GV: Yªu cÇu chØ tõng hÖ c¬ quan trªn mÉu mæ. HS: §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy HS: Nghiªn cøu b¶ng trang 118 -> th¶o luËn. ? HÖ tiªu ho¸ cña Õch cã g× kh¸c so víi c¸? HS: Lìi phãng ra b¾t måi, d¹ dµy, gan lín cã tuyÕn tuþ. ? V× sao Õch xuÊt hiÖn phèi mµ vÉn trao ®æi khÝ qua da. HS: Phæi ®¬n gi¶n h« hÊp qua da lµ chñ yÕu. ? Tim Õch kh¸c c¸ ®iÓm nµo? HS: Tim 3 ng¨n, 2 vßng tuÇn hoµn. ? Quan s¸t m« n·o Õch -> x¸c ®Þnh c¸c bé phËn n·o? GV: - NhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é cña häc sinh trong giê thùc hµnh. - NhËn xÐt kÕt qu¶ quan s¸t cña häc sinh. - Cho häc sinh thi dän vÖ sinh. C. KÕt luËn Lµ gi¸o viªn vµo ngµnh cha l©u, song víi n¨ng lùc phÊn ®Êu cña b¶n th©n víi sù hiÓu biÕt th«ng qua viÖc nghiªn cøu c¸c tµi liÖu, chÞu khã häc hái kinh nghiÖm cña c¸c ®ång nghiÖp ®i tríc, sù gióp ®ì tËn t×nh cña Ban gi¸m hiÖu vµ tæ trëng chuyªn m«n vµ c¸c gi¸o viªn trong trêng ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ thµnh c«ng nh ngµy h«m nay. Víi mong muèn n©ng cao chÊt lîng, t«i m¹nh d¹n ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p trªn vµo qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. V× tr×nh ®é cßn h¹n kÐm nªn rÊt mong ®îc sù gãp ý ch©n thµnh cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp vµ cÊp trªn. Qua ®Ò tµi nµy t«i còng xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: CÇn tæ chøc thªm nhiÒu buæi dù giê ë côm ®Ó cã thÓ nãi chuyÖn, trao ®æi kinh nghiÖm gi÷a gi¸o viªn trong trêng víi gi¸o viªn trêng kh¸c ®Ó tõ ®ã n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. CÇn ph¶i cã thªm ®å ®ïng häc tËp nh b¨ng h×nh ®Ò giê häc cã hiÖu qu¶ h¬n. KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a nhµ trêng, gia ®×nh vµ x· héi nh»m thùc hiÖn tèt nhiÖm vô gi¸o dôc. 12 ThiÖu D¬ng: ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2011 Ngêi thùc hiÖn: Gi¸o viªn Ph¹m - ThÞ - H»ng Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o huyÖn thiÖu ho¸ Trêng thcs thiÖu d¬ng ===o0o=== Tªn ®Ò tµi G©y høng thó cho häc sinh trong giê sinh häc líp 7 13 T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ H»ng Chøc vô : Gi¸o viªn §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng THCS ThiÖu D¬ng SKKN thuéc m«n: Sinh häc. N¨m häc: 2010- 2011 Kính chào quý thầy cô và các bạn. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý thầy cô và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Khi thầy cô và các bạn đọc bài viết này nghĩa là thầy cô và các bạn đã có thiên hướng làm kinh doanh Nghề giáo là một nghề cao quý, được xã hội coi trọng và tôn vinh. Tuy nhiên, có lẽ cũng như tôi thấy rằng đồng lương của mình quá hạn hẹp. Nếu không phải môn học chính, và nếu không có dạy thêm, liệu rằng tiền lương có đủ cho những nhu cầu của thầy cô. Còn các bạn sinh viên…với bao nhiêu thứ phải trang trải, tiền gia đình gửi, hay đi gia sư kiếm tiền thêm liệu có đủ? Bản thân tôi cũng là một giáo viên dạy môn Ngữ Văn. vì vậy thầy cô sẽ hiểu tiền lương mỗi tháng thu về sẽ được bao nhiêu. Vậy làm cách nào để kiếm thêm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng ngoài tiền lương. Thực tế tôi thấy rằng thời gian thầy cô và các bạn lướt web trong một ngày cũng tương đối nhiều. Ngoài mục đích kiếm tìm thông tin phục vụ chuyên môn, các thầy cô và các bạn còn sưu tầm, tìm hiểu thêm rất nhiều lĩnh vực khác. Vậy tại sao chúng ta không bỏ ra mỗi ngày 5 đến 10 phút lướt web để kiếm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng. Điều này là có thể?. Thầy cô và các bạn hãy tin vào điều đó. Tất nhiên mọi thứ đều có giá của nó. Để quý thầy cô và các bạn nhận được 4, 5 triệu mỗi tháng, cần đòi hỏi ở thầy cô và các bạn sự kiên trì, chịu khó và biết sử dụng máy tính một chút. Vậy thực chất của việc này là việc gì và làm như thế nào? Quý thầy cô và các bạn hãy đọc bài viết của tôi, và nếu có hứng thú thì hãy bắt tay vào công việc ngay thôi. Thầy cô chắc đã nghe nghiều đến việc kiếm tiền qua mạng. Chắc chắn là có. Tuy nhiên trên internet hiện nay có nhiều trang Web kiếm tiền không uy tín ( đó là những trang web nước ngoài, những trang web trả thù lao rất cao...). Nếu là web nước ngoài thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ, những web trả thù lao rất cao đều không uy tín, chúng ta hãy nhận những gì tương xứng với công lao của chúng ta, đó là sự thật. Ở Việt Nam trang web thật sự uy tín đó là : http://satavina.com .Lúc đầu bản thân tôi cũng thấy không chắc chắn lắm về cách kiếm tiền này. Nhưng giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng, đơn giản vì tôi đã được nhận tiền từ công ty.( thầy cô và các bạn cứ tích lũy được 50.000 thôi và yêu cầu satavina thanh toán bằng cách nạp thẻ điện thoại là sẽ tin ngay).Tất nhiên thời gian đầu số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng sau đó số tiền kiếm được sẽ tăng lên. Có thể thầy cô và các bạn sẽ nói: đó là vớ vẩn, chẳng ai tự nhiên mang tiền cho mình. Đúng chẳng ai cho không thầy cô và các bạn tiền đâu, 14 chúng ta phải làm việc, chúng ta phải mang về lợi nhuận cho họ. Khi chúng ta đọc quảng cáo, xem video quảng cáo nghĩa là mang về doanh thu cho Satavina, đương nhiên họ ăn cơm thì chúng ta cũng phải có cháo mà ăn chứ, không thì ai dại gì mà làm việc cho họ. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây. Thầy cô và các bạn làm như này nhé: 1/ Satavina.com là công ty như thế nào: Đó là công ty cổ phần hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trụ sở tại tòa nhà Femixco, Tầng 6, 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. GPKD số 0310332710 - do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp. Giấy phép ICP số 13/GP-STTTT do Sở Thông Tin & Truyền Thông TP.HCM cấp.quận 1 Thành Phố HCM. Khi thầy cô là thành viên của công ty, thầy cô sẽ được hưởng tiền hoa hồng từ việc đọc quảng cáo và xem video quảng cáo( tiền này được trích ra từ tiền thuê quảng cáo của các công ty quảng cáo thuê trên satavina) 2/ Các bước đăng kí là thành viên và cách kiếm tiền: Để đăng kí làm thành viên satavina thầy cô làm như sau: Bước 1: Nhập địa chỉ web: http://satavina.com vào trình duyệt web( Dùng trình duyệt firefox, không nên dùng trình duyệt explorer) Giao diện như sau: Để nhanh chóng quý thầy cô và các bạn có thể coppy đường linh sau: http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 ( Thầy cô và các bạn chỉ điền thông tin của mình là được. Tuy nhiên, chức năng đăng kí thành viên mới chỉ được mở vài lần trong ngày. Mục đích là để thầy cô và các bạn tìm hiểu kĩ về công ty trước khi giới thiệu bạn bè ) 15 Bước 2: Click chuột vào mục Đăng kí, góc trên bên phải( có thể sẽ không có giao diện ở bước 3 vì thời gian đăng kí không liên tục trong cả ngày, thầy cô và các bạn phải thật kiên trì). Bước 3: Nếu có giao diện hiện ra. thầy cô khai báo các thông tin: Thầy cô khai báo cụ thể các mục như sau: + Mail người giới thiệu( là mail của tôi, tôi đã là thành viên chính thức): dungtam2010@ymail.com + Mã số người giới thiệu( Nhập chính xác) : 00022077 Hoặc quý thầy cô và các bạn có thể coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 + Địa chỉ mail: đây là địa chỉ mail của thầy cô và các bạn. Khai báo địa chỉ thật để còn vào đó kích hoạt tài khoản nếu sai thầy cô và các bạn không thể là thành viên chính thức. + Nhập lại địa chỉ mail:..... + Mật khẩu đăng nhập: nhập mật khẩu khi đăng nhập trang web satavina.com + Các thông tin ở mục: Thông tin chủ tài khoản: thầy cô và các bạn phải nhập chính xác tuyệt đối, vì thông tin này chỉ được nhập 1 lần duy nhất, không sửa được. Thông tin này liên quan đến việc giao dịch sau này. Sai sẽ không giao dịch được. + Nhập mã xác nhận: nhập các chữ, số có bên cạnh vào ô trống + Click vào mục: tôi đã đọc kĩ hướng dẫn..... + Click vào: ĐĂNG KÍ Sau khi đăng kí web sẽ thông báo thành công hay không. Nếu thành công thầy cô và các bạn vào hòm thư đã khai báo để kích hoạt tài khoản. Khi thành công quý thầy cô 16 và các bạn vào web sẽ có đầy đủ thông tin về công ty satavina và cách thức kiếm tiền. Hãy tin vào lợi nhuận mà satavina sẽ mang lại cho thầy cô. Hãy bắt tay vào việc đăng kí, chúng ta không mất gì, chỉ mất một chút thời gian trong ngày mà thôi. Kính chúc quý thầy cô và các bạn thành công. Nếu quý thầy cô có thắc mắc gì trong quá trình tích lũy tiền của mình hãy gọi trực tiếp hoặc mail cho tôi: Dương Văn Dũng Email người giới thiệu: dungtam2010@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00022077 Quý thầy cô và các bạn có thể coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 Di động: 0168 8507 456 \ 2/ Cách thức satavina tính điểm quy ra tiền cho thầy cô và các bạn: + Điểm của thầy cô và các bạn được tích lũy nhờ vào đọc quảng cáo và xem video quảng cáo. Nếu chỉ tích lũy điểm từ chính chỉ các thầy cô và các bạn thì 1 tháng chỉ được khoảng 1tr.Nhưng để tăng điểm thầy cô cần phát triển mạng lưới bạn bè của thầy cô và các bạn. 3/ Cách thức phát triển mạng lưới: - Xem 1 quảng cáo video: 10 điểm/giây. (có hơn 10 video quảng cáo, mỗi video trung bình 1 phút) - Đọc 1 tin quảng cáo: 10 điểm/giây. (hơn 5 tin quảng cáo) _Trả lời 1 phiếu khảo sát.:100,000 điểm / 1 bài. _Viết bài.... Trong 1 ngày bạn chỉ cần dành ít nhất 5 phút xem quảng cáo, bạn có thể kiếm được: 10x60x5= 3000 điểm, như vậy bạn sẽ kiếm được 300đồng . - Bạn giới thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi là Mức 1 của bạn), 10 người này cũng dành 5 phút xem quảng cáo mỗi ngày, công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày. - Cũng tương tự như vậy 10 Mức 1 của bạn giới thiệu mỗi người 10 người thì bạn có 100 người (gọi là mức 2 của bạn), công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày. - Tương tự như vậy, công ty chi trả đến Mức 5 của bạn theo sơ đồ sau : - Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn được 3.000đồng/ngày → 90.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn được 30.000đồng/ngày → 900.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 3, bạn được 300.000đồng/ngày → 9.000.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 4, bạn được 3.000.000đồng/ngày → 90.000.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 5, bạn được 30.000.000đồng/ngày 17 → 900.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên thầy cô và các bạn không nên mơ đạt đến mức 5. Chỉ cần cố gắng để 1tháng được 1=>10 triệu là quá ổn rồi. Như vậy thầy cô và các bạn thấy satavina không cho không thầy cô và các bạn tiền đúng không. Vậy hãy đăng kí và giới thiệu mạng lưới của mình ngay đi. Lưu ý: Chỉ khi thầy cô và các bạn là thành viên chính thức thì thầy cô và các bạn mới được phép giới thiệu người khác. Hãy giới thiệu đến người khác là bạn bè thầy cô và các bạn như tôi đã giới thiệu và hãy quan tâm đến những người mà bạn đã giới thiệu và chăm sóc họ( khi là thành viên thầy cô và các bạn sẽ có mã số riêng).Khi giới thiệu bạn bè hãy thay nội dung ở mục thông tin người giới thiệu là thông tin của thầy cô và các bạn. Chúc quý thầy cô và các bạn thành công và có thể kiếm được 1 khoản tiền cho riêng mình. Nếu có gì cần hỗ trợ quý thầy cô và các bạn hãy gọi điện, hay gửi Email cho tôi, tôi sẽ giải đáp và hỗ trợ sớm nhất. Dương Văn Dũng Email người giới thiệu: dungtam2010@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00022077 Quý thầy cô và các bạn có thể coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 Di động: 0168 8507 456 Website: vandung80.violet.vn 18
- Xem thêm -