Tài liệu Skkn giúp học sinh có kỹ năng nhận biết biện pháp tu từ so sánh ở lớp 3

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “ GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG NHẬN BIẾT BIỆN PHÁP TU TỪ SO SÁNH Ở LỚP 3" PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò I. Lý do chän ®Ò tµi: V¨n häc lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt lÊy ng«n tõ lµm ph¬ng tiÖn thÓ hiÖn. Cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng t©m hån cña con ngêi. Trong ®ã biÖn ph¸p tu tõ so s¸nh gãp mét phÇn kh«ng nhá lµm lªn ®iÒu nµy. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®æi míi cña gi¸o dôc , trong nh÷ng n¨m qua §¶ng, Nhµ níc ta ®· ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ph¸t triÓn gi¸o dôc. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña gi¸o dôc ®µo t¹o hiÖn nay lµ: h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho häc sinh mét c¸ch toµn diÖn. Mét mÆt, so s¸nh cã kh¶ n¨ng kh¾c häc h×nh ¶nh vµ g©y Ên tîng m¹nh mÏ lµm nªn mét h×nh thøc miªu t¶ sinh ®éng, mÆt kh¸c so s¸nh cßn cã t¸c dông lµm cho lêi nãi râ rµng, cô thÓ sinh ®éng, diÔn ®¹t ®îc mäi s¾c th¸i biÓu c¶m. So s¸nh tu tõ cßn lµ ph¬ng thøc béc lé t©m t t×nh c¶m mét c¸ch kÝn ®¸o vµ tÕ nhÞ. Nh vËy ®èi víi t¸c phÈm v¨n häc nãi chung so s¸nh mang chøc n¨ng nhËn thøc vµ biÓu c¶m. Nhê nh÷ng h×nh ¶nh bãng b¶y, íc lÖ, dïng c¸i nµy ®Ó ®èi chiÕu c¸i kia nh»m diÔn t¶ nh÷ng ngô ý nghÖ thuËt mµ so s¸nh tu tõ ®îc sö dông phæ biÕn trong th¬ ca, ®Æc biÖt lµ th¬ viÕt cho thiÕu nhi. So s¸nh tu tõ gióp c¸c em hiÓu vµ c¶m nhËn ®îc nh÷ng bµi th¬, bµi v¨n hay, tõ ®ã gãp phÇn më mang tri thøc lµm phong phó vÒ t©m hån, t¹o høng thó khi viÕt v¨n, rÌn luyÖn ý thøc, yªu quý TiÕng ViÖt gi÷ g×n sù trong s¸ng cña TiÕng ViÖt cho häc sinh. * Môc ®Ých cña ®Ò tµi: Gãp phÇn gióp häc sinh cñng cè lý thuyÕt vÒ c¸ch dïng tõ so s¸nh, tõ ®ã häc sinh biÕt ph©n biÖt, biÕt c¸ch so s¸nh tu tõ. Gióp häc sinh tiÕp cËn kÞp thêi víi s¸ch gi¸o khoa ®ång thêi gióp gi¸o viªn cã ®îc c¸c ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn häc sinh kü n¨ng sö dông biÖn ph¸p tu tõ so s¸nh ë líp 3. II. Thùc tr¹ng: 1. VÒ s¸ch gi¸o khoa: 1 S¸ch gi¸o khoa TiÕng ViÖt líp 3 hiÖn nay nãi chung vµ ph©n m«n LuyÖn tõ vµ c©u nãi riªng cßn tån t¹i mét sè ®iÓm cha hîp lý: mÆc dï SGK ®· chó träng ph¬ng ph¸p thùc hµnh nhng nh÷ng bµi tËp s¸ng t¹o vÉn cßn Ýt, ®¬n ®iÖu, kiÕn thøc d¹y häc sinh cßn mang tÝnh trõu tîng nªn häc sinh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh lÜnh héi c¸c kiÕn thøc míi. 2. VÒ phÝa gi¸o viªn: Ngêi gi¸o viªn cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh c¬ së vËt chÊt, ph¬ng tiÖn d¹y häc vµ tµi liÖu tham kh¶o cßn Ýt. Mét sè bé phËn nhá gi¸o viªn vÉn cha chó träng quan t©m ®Õn viÖc lång ghÐp trong qu¸ tr×nh d¹y häc gi÷a c¸c ph©n m«n cña m«n TiÕng ViÖt víi nhau, ®Ó kh¬i dËy sù høng thó häc tËp vµ sù tß mß cña ph©n m«n nµy víi ph©n m«n kh¸c trong m«n TiÕng ViÖt. 3. VÒ phÝa häc sinh: Do kh¶ n¨ng t duy cña häc sinh cßn dõng l¹i ë møc ®é t duy ®¬n gi¶n, trùc quan nªn viÖc c¶m thô nghÖ thuËt tu tõ so s¸nh cßn h¹n chÕ. Vèn kiÕn thøc v¨n häc cña häc sinh, nhÊt lµ häc sinh vïng th«n quª cña chóng t«i cßn rÊt h¹n chÕ do nguån s¸ch b¸o, tµi liÖu v¨n häc cßn Ýt ái. V× ®a sè c¸c em ®Òu lµ con em gia ®×nh thuÇn n«ng. Mét sè em nhËn biÕt vÒ nghÖ thuËt cßn h¹n chÕ, häc sinh chØ míi biÕt mét c¸ch cô thÓ. Nªn khi tiÕp thu vÒ nghÖ thuËt so s¸nh tu tõ rÊt khã kh¨n. V× vËy ®ßi hái ngêi gi¸o viªn cÇn híng dÉn mét c¸ch tû mû thùc tÕ. * Qua kh¶o s¸t chÊt lîng vÒ kü n¨ng nhËn biÕt biÖn ph¸p tu tõ so s¸nh cña häc sinh líp 3B trong häc kú I n¨m häc 2010-2011 cã kÕt qu¶ nh sau: - Tæng sè häc sinh líp 3B lµ 29 em: Sè häc sinh ®¹t yªu cÇu vÒ nhËn biÕt tu tõ so s¸nh Sè häc sinh cha cã kü n¨ng nhËn biÕt tu tõ so s¸nh nhanh Sè häc sinh cßn nhÇm lÉn khi nhËn biÕt tu tõ so s¸nh 9/29 em 12/29 em 8/29 em PhÇn II: Néi dung I . C¬ së lý luËn: 1. C¬ së ng«n ng÷ häc: Ng«n ng÷ nãi chung, TiÕng viÖt nãi riªng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi ph¬ng ph¸p d¹y häc TiÕng ViÖt. Ng«n ng÷ bao gåm mét hÖ thèng, bao gåm c¸c bé phËn ng÷ ©m, tõ vùng vµ ng÷ ph¸p. Mçi bé phËn cña ng«n ng÷ lµ mét hÖ thèng nhá, cã c¬ cÊu tæ chøc riªng, cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong hÖ thèng ng«n ng÷. 2. C¬ së lý luËn d¹y häc: Ph¬ng ph¸p d¹y häc TiÕng ViÖt lµ mét bé m«n cña khoa häc gi¸o dôc nªn nã phô thuéc vµo nh÷ng quy luËt chung cña khoa häc nµy. Lý luËn d¹y häc ®¹i 2 c¬ng cung cÊp cho ph¬ng ph¸p d¹y häc TiÕng ViÖt nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c quy luËt chung cña viÖc d¹y häc m«n häc. Nã vËn dông nguyªn t¾c c¬ b¶n cña lý luËn d¹y häc theo ®Æc trng cña m×nh. M«n TiÕng ViÖt lµ mét trong nh÷ng bé m«n c¬ b¶n cña nhµ trêng phæ th«ng nªn ph¶i thùc hiÖn theo nguyªn t¾c gi¸o dôc häc. Bëi vËy nguyªn t¾c d¹y häc TiÕng ViÖt ph¶i cô thÓ hãa môc tiªu vµ c¸c nguyªn t¾c d¹y häc nãi chung vµo bé m«n cña m×nh. Nh vËy môc tiªu cña viÖc d¹y vµ häc TiÕng ViÖt n»m trong môc tiªu chung cña gi¸o dôc níc ta trong giai ®o¹n míi hiÖn nay: N©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi, nh»m h×nh thµnh ®éi ngò lao ®éng cã tri thøc, cã tay nghÒ, cã n¨ng lùc thùc hµnh, tù chñ, n¨ng ®éng s¸ng t¹o. 3. C¬ së thùc tiÕn: Ch¬ng tr×nh d¹y häc chØ quy ®Þnh ph¹m vi d¹y häc cña c¸c m«n. Cßn nhiÖm vô cña SGK lµ tr×nh bµy néi dung cña bé m«n mét c¸ch râ rµng, cô thÓ vµ chi tiÕt theo cÊu tróc cña nã. SGK cã chøc n¨ng lµ lÜnh héi cñng cè nh÷ng tri thøc tiÕp thu ®îc trªn líp, ph¸t triÓn nh©n lùc trÝ tuÖ vµ cã t¸c dông gi¸o dôc häc sinh. SGK còng gióp gi¸o viªn x¸c ®Þnh néi dung vµ lùa chän ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn d¹y häc, tæ chøc tèt c«ng t¸c d¹y häc cña m×nh. 4. Néi dung ch¬ng tr×nh: §Ó phôc vô cho môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi, t«i thèng kª ph©n tÝch c¸c híng nghiªn cøu biÖn ph¸p so s¸nh trong ph©n m«n: "LuyÖn tõ vµ c©u" cña ch¬ng tr×nh SGK líp 3 phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y. KiÕn thøc lý thuyÕt vÒ so s¸nh tu tõ ®îc ®a vµo gi¶ng d¹y trong ch¬ng tr×nh líp 3 ë ph©n m«n: "LuyÖn tõ vµ c©u". Toµn bé ch¬ng tr×nh TiÕng ViÖt 3 - TËp I ®· d¹y vÒ so s¸nh gåm 8 bµi víi c¸c m« h×nh sau: a) M« h×nh 1: So s¸nh: Sù vËt - Sù vËt. b) M« h×nh 2: So s¸nh: Sù vËt - Con ngêi. c) M« h×nh 3: So s¸nh: Ho¹t ®éng - Ho¹t ®éng. d) M« h×nh 4: So s¸nh: ¢m thanh - ¢m thanh. T¸c gi¶ SGK ®· gióp häc sinh nhËn diÖn d¹ng, lo¹i vµ ph©n biÖt hiÖu qu¶ so s¸nh qua c¸c d¹ng bµi tËp. 3 II. Nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ: V× trong SGK cã Ýt bµi tËp s¸ng t¹o vµ cßn ®¬n ®iÖu, kiÕn thøc cßn mang tÝnh trõu tîng nªn gi¸o viªn cÇn ph¶i su tÇm nhiÒu d¹ng bµi s¸ng t¹o vµ kiÕn thøc cô thÓ nãi theo t×nh huèng. V× khi gi¸o viªn ®a, cÇn ®a lÖnh bµi tËp râ rµng ®Ó häc sinh hiÓu ®îc môc ®Ých yªu cÇu cña bµi tËp. * VÝ dô 1: Bµi tËp 1 (Trang 6): T×m c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt trong khæ th¬ sau: "Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi Tay em ch¶i tãc Tãc ngêi ¸nh mai" Ta cã thÓ ®Æt lÖnh bµi nh sau: a) T×m c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt trong c¸c khæ th¬ sau: b) T×m c¸c tõ ng÷ chØ vËt mµ con thêng gÆp hµng ngµy (®å dïng häc sinh). §Ó häc sinh s¸ng t¹o kÓ tªn c¸c sù vËt thêng gÆp. * VÝ dô 2: Bµi tËp 2: (Trang 117). LÖnh cña bµi: T×m c¸c tõ chØ ®Æc ®iÓm trong nh÷ng c©u th¬ sau: Ta cã thÓ thay lÖnh: T×m c¸c tõ chØ ®Æc ®iÓm cña sù vËt trong nh÷ng c©u th¬ sau. Khi d¹y c¸c ph©n m«n thuéc bé m«n TiÕng ViÖt ngêi gi¸o viªn cÇn lång ghÐp gi÷a c¸c ph©n m«n trong m«n TiÕng ViÖt víi nhau. Nh khi d¹y bµi TËp ®äc: "Hai bµn tay em" SGK TiÕng ViÖt 3 tËp I (Trang 7). Trong bµi nµy cã rÊt nhiÒu h×nh ¶nh tu tõ so s¸nh gi¸o viªn cÇn nhÊn m¹nh ®Ó g©y høng thó cho tiÕt tiÕp theo cña m«n: "LuyÖn tõ vµ c©u". §Ó häc sinh häc tèt m«n TiÕng ViÖt ®Æc biÖt lµ ph©n m«n: "LuyÖn tõ vµ c©u" d¹ng bµi tu tõ so s¸nh häc sinh cÇn n¾m vµ lµm theo c¸c yªu cÇu sau: §äc kü ®Ò bµi, x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña bµi sau ®ã míi lµm bµi. Muèn häc sinh cña m×nh cã mét kü n¨ng nhËn biÕt biÖn ph¸p tu tõ so s¸nh v÷ng vµng ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i cã nghÖ thuËt khi híng dÉn bµi míi nh: a) M« h×nh 1: - So s¸nh: Sù vËt - Sù vËt. M« h×nh nµy cã c¸c d¹ng sau: A nh B. A lµ B. A ch¼ng b»ng B. A x B; x triÖt tiªu (Tõ chØ quan hÖ so s¸nh triÖt tiªu). 4 * VÝ dô: T×m sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u th¬, c©u v¨n díi ®©y: "Hai bµn tay em Nh hoa ®Çu cµnh" (Huy CËn) "MÆt biÓn s¸ng trong nh tÊm th¶m khæng lå b»ng ngäc th¹ch" (Vò Tó Nam) "C¸nh diÒu nh dÊu ¸ Ai võa tung lªn trêi" (L¬ng VÜnh Phóc) "¥ c¸i dÊu hái Tr«ng ngé ngé ghª Nh vµnh tai nhá Hái råi l¾ng nghe" (Ph¹m Nh Hµ) §Ó lµm tèt bµi tËp nµy häc sinh ph¶i n¾m ch¾c c¸c tõ chØ sù vËt, tõ ®ã häc sinh sÏ t×m ®îc sù vËt so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u th¬, c©u v¨n trªn lµ: + "Hai bµn tay em" so s¸nh víi "hoa ®Çu cµnh" + "MÆt biÓn" so s¸nh víi "tÊm th¶m khæng lå". + "C¸nh diÒu" so s¸nh víi "dÊu ¸" + "DÊu hái" so s¸nh víi "vµnh tai nhá". NÕu gi¸o viªn hái ngîc l¹i lµ v× sao "Hai bµn tay em" ®îc so s¸nh víi "Hoa ®Çu cµnh" hay v× sao nãi "MÆt biÓn" nh "tÊm th¶m khæng lå"? Lóc ®ã gi¸o viªn ph¶i híng häc sinh t×m xem c¸c sù vËt so s¸nh nµy ®Òu cã ®iÓm nµo gièng nhau, ch¼ng h¹n: + Hai bµn tay cña bÐ nhá xinh nh mét b«ng hoa. + MÆt biÓn vµ tÊm th¶m ®Òu ph¼ng, ªm vµ ®Ñp. + C¸nh diÒu h×nh cong cong, vâng xuèng gièng hÖt nh dÊu ¸. (Gi¸o viªn cã thÓ vÏ lªn b¶ng "C¸nh diÒu" vµ "DÊu ¸") + DÊu hái cong cong, në réng ë hai phÝa trªn råi nhá dÇn ch¼ng kh¸c g× vµnh tai. (Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh nh×n vµo vµnh tai b¹n). b) M« h×nh 2: 5 - So s¸nh: Sù vËt - Con ngêi. D¹ng cu¶ m« h×nh so s¸nh nµy lµ: A nh B: + A cã thÓ lµ con ngêi. + B sù vËt ®a ra lµm chuÈn ®Ó so s¸nh. * VÝ dô: T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong c¸c c©u díi ®©y: "TrÎ em nh bóp trªn cµnh BiÕt ¨n, biÕt ngñ, biÕt häc hµnh lµ ngoan" (Hå ChÝ Minh) "Bµ nh qu¶ ngät chÝn råi Cµng thªm tuæi t¸c cµng t¬i lßng vµng". (Vâ Thanh An) Víi d¹ng bµi tËp nµy häc sinh sÏ dÔ dµng t×m sù vËt so s¸nh víi con ngêi nhng c¸c em cha gi¶i thÝch ®îc "V× sao?". ChÝnh v× thÕ ®iÒu ®ã gi¸o viªn gióp häc sinh t×m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña sù vËt vµ con ngêi, ch¼ng h¹n: "TrÎ em" gièng nh "bóp trªn cµnh". V× ®Òu lµ nh÷ng sù vËt cßn t¬i non ®ang ph¸t triÓn ®Çy søc sèng non t¬, chøa chan niÒm hy väng. "Bµ" sèng ®· l©u, tuæi ®· cao gièng nh "qu¶ ngät chÝn råi" ®Òu ph¸t triÓn ®Õn ®é giµ giÆn cã gi¸ trÞ cao, cã Ých lîi cho cuéc ®êi, ®¸ng n©ng niu vµ tr©n träng. c) M« h×nh 3: - So s¸nh: Ho¹t ®éng - Ho¹t ®éng. M« h×nh nµy cã d¹ng nh sau: + A x B. + A nh B. * VÝ dô: Trong c¸c ®o¹n trÝch sau, nh÷ng ho¹t ®éng nµo ®îc so s¸nh víi nhau: + "Con tr©u ®en l«ng mît C¸i sõng nã vªnh vªnh Nã cao lín lªnh khªnh Ch©n ®i nh ®¹p ®Êt" (TrÇn §¨ng Khoa) + "Cau cao, cao m·i 6 Tµu v¬n gi÷a trêi Nh tay ai vÉy Høng lµn ma r¬i" (Ng« ViÕt Dinh) D¹ng bµi nµy gi¸o viªn gióp häc sinh n¾m ch¾c ®îc tõ chØ ho¹t ®éng, tõ ®ã häc sinh sÏ t×m ®îc c¸c ho¹t ®éng ®îc so s¸nh víi nhau. Ch¼ng h¹n: + Ho¹t ®éng "®i" so s¸nh víi ho¹t ®éng "®Ëp ®Êt" qua tõ "nh". d) M« h×nh 4: - So s¸nh: ¢m thanh - ¢m thanh: M« h×nh nµy cã d¹ng sau: A nh B: + A lµ ©m thanh thø 1. + B lµ ©m thanh thø 2. * VÝ dô: T×m nh÷ng ©m thanh ®îc so s¸nh víi nhau trong mçi c©u th¬ v¨n díi ®©y: Víi d¹ng bµi tËp nµy gi¸o viªn gióp häc sinh nhËn biÕt ®îc ©m thanh thø nhÊt vµ ©m thanh thø hai ®îc so s¸nh víi nhau qua tõ "nh". Ch¼ng h¹n: + "C«n S¬n suèi ch¶y r× rÇm Ta nghe nh tiÕng ®µn cÇm bªn tai" (NguyÔn Tr·i) "TiÕng suèi" ®îc so s¸nh víi "TiÕng ®µn cÇm" qua tõ "nh". Ngoµi c¸c m« h×nh so s¸nh trªn häc sinh cßn ®îc lµm quen víi kiÓu so s¸nh: Ngang b»ng vµ h¬n kÐm. Ch¼ng h¹n: + Trong c©u: "Ch¸u kháe h¬n «ng nhiÒu!" (Ph¹m Cóc) KiÓu so s¸nh h¬n kÐm: + Trong c©u: "¤ng lµ buæi trêi chiÒu Ch¸u lµ ngµy r¹ng s¸ng" (Ph¹m Cóc) KiÓu so s¸nh ngang b»ng: + Trong c©u: "Tr¨ng khuya tr¨ng s¸ng h¬n ®Ìn" (TrÇn §¨ng Khoa) KiÓu so s¸nh h¬n kÐm: 7 + Trong c©u: "Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con" (TrÇn Quèc Minh) * NhËn xÐt: Víi c¸c biÖn ph¸p trªn t«i ®· gióp häc sinh cã kü n¨ng t×m biÖn ph¸p tu tõ so s¸nh . Qua c¸c d¹ng bµi tËp cô thÓ häc sinh cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc, hiÓu vµ lµm tèt c¸c bµi tËp. PhÇn III: Bµi häc kinh nghiÖm - KÕt qu¶ ¸p dông 1. Bµi häc kinh nhgiÖm: Qua kinh nghiÖm rÌn kü n¨ng nhËn biÕt biÖn ph¸p tu tõ so s¸nh cho häc sinh líp 3. B¶n th©n t«i thÊy r»ng cÇn híng vµ rÌn cho häc sinh nh÷ng kü n¨ng sau: - Häc sinh tù cñng cè vèn kiÕn thøc cña m×nh th«ng qua ®äc nhiÒu s¸ch b¸o phï hîp víi løa tuæi, xem b¨ng h×nh, quan s¸t tranh... - Cho häc sinh giao lu trùc tiÕp víi c¸c b¹n trong líp, trong trêng sau mçi bµi häc: "LuyÖn tõ vµ c©u" d¹ng nµy ®Ó häc sinh kh¾c s©u kiÕn thøc. - Khi lµm bµi tËp yªu cÇu häc sinh ®äc kü ®µu bµi, x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña bµi, ph©n biÖt ®îc chóng thuéc kiÓu bµi so s¸nh d¹ng nµo råi míi b¾t tay vµo lµm bµi. 1 KÕt qu¶ ¸p dông n¨m häc 2010-2011: Qua thùc tÕ, b»ng nh÷ng ph¬ng ph¸p cña m×mh t«i ®· híng dÉn häc sinh t×m biÖn ph¸p tu tõ so s¸nh ë c¸c bµi häc cô thÓ vµ kh¶o s¸t häc sinh líp 3B cuèi n¨m häc 2010-2011 ®¹t kÕt qu¶ nh sau: Sè häc sinh ®¹t yªu cÇu vÒ nhËn biÕt tu tõ so s¸nh Sè häc sinh cha cã kü n¨ng nhËn biªt tu tõ so s¸nh 28/29 em 1/29 em PhÇn IV: kÕt luËn Qua qu¸ tr×nh suy nghÜ vµ t×m tßi t«i ®· t×m thÊy mét sè biÖn ph¸p nh ®· nªu ë trªn, ®Ó rÌn kü n¨ng nhËn biÕt biÖn ph¸p tu tõ so s¸nh cho häc sinh líp 3. Qua viÖc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p trªn t«i thÊy kü n¨ng nhËn biÕt cña häc sinh líp 3B t«i d¹y ®· ®îc n©ng lªn. Tuy nhiªn ®ã còng cã thÓ lµ nh÷ng biÖn ph¸p tèi u nhÊt. T«i chØ m¹nh d¹n nªu lªn ®Ó b¹n bÌ, anh chÞ em gi¸o viªn cïng tham kh¶o. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 8 §åi Ng« , ngµy 1 th¸ng 8 n¨m 2011 Ngêi viÕt s¸ng kiÕn NguyÔn ThÞ Pha NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña H§KH trêng TiÓu häc TT §åi Ng« NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña H§KH Phßng GD & §µo t¹o Lôc NAm 9 C¸c ®ît kh¶o s¸t KS ®Çu n¨m KS gi÷a kú I KS cuèi kú I KS gi÷a kú II KS cuèi kú II Giái Kh¸ 10 TB YÕu
- Xem thêm -