Tài liệu Skkn giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo.

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm : Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. A. PhÇn më ®Çu “ TrÎ em h«m nay thÕ giíi ngµy mai” ThËt vËy, trÎ em kh«ng chØ lµ niÒm vui, niÒm h¹nh phóc cña mçi gia ®×nh mµ cßn lµ nh÷ng mÇm non t¬ng lai cña ®Êt níc. Ngay tõ lóc sinh ra trÎ em nh mét tê giÊy tr¾ng, c¸c em lu«n ph¶i chÞu sù t¸c ®éng rÊt lín cña m«i trêng xung quanh. Nh chóng ta ®· biÕt m«i trêng xung quanh cã tÇm ¶nh hëng quan träng hÕt søc to lín ®èi víi cuéc sèng vµ sinh ho¹t hµng ngµy cña trÎ. VËy, chóng ta ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó vÖ sinh m«i trêng xung quanh ®Ó mang l¹i cho trÎ mét cuéc sèng vui-khoÎ, tho¶i m¸i vµ bæ Ých ®ã còng chÝnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ mçi chóng ta cÇn ph¶i quan t©m. “ Bé trëng Bé GD&§T ®· cã chØ thÞ: NhiÖm vô trong t©m ®èi víi ngµnh gi¸o dôc mÇm non lµ cung cÊp cho trÎ nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ m«i trêng sèng cña b¶n th©n vµ m«i trêng sèng cña con ngêi nãi chung, cã mét hµnh vi øng xö phï hîp ®Ó gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i trêng, biÕt sèng hßa nhËp vµo m«i trêng nh»m ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ c¬ thÓ vµ trÝ tuÖ.” C¬ thÓ trÎ cßn non yÕu, rÊt dÔ bÞ c¸c yÕu tè vÒ m«i trêng t¸c ®éng lµm ¶nh hëng tíi søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña trÎ. V× vËy, trÎ em cÇn ph¶i ®îc sèng trong mét m«i trêng thËt sù an toµn, kh«ng bÞ « nhiÔm. Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã th× tríc hÕt chóng ta ph¶i x©y dùng cho trÎ tù ý thøc vÒ vÖ sinh vµ biÕt b¶o vÖ m«i trêng trong ®êi sèng hµng ngµy cña trÎ. VÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng ®ang lµ nhiÖm vô sèng cßn cña mçi chóng ta kh«ng ph¶i riªng mét ai , kh«ng ph©n biÖt lín, nhá. §©y lµ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng trong viÖc ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ vµ cµng ®îc quan t©m ngay tõ tuæi Êu th¬ nh»m h×nh thµnh cho trÎ kû n¨ng, thãi quen tèt vÒ vÖ sinh m«i trêng. Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp ( lín 1 ) T«i lu«n xem c«ng t¸c gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ch¬ng tr×nh ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ ë bËc häc MÇm non. ChÝnh v× thÕ mµ t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng cho trÎ mÉu gi¸o” ®Ó lµm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. T«i hy väng sù ®ãng gãp nhá nhoi cña m×nh “ mét h¹t c¸t gi÷a sa m¹c” sÏ gióp cho trÎ tù ý thøc ®îc vÒ vÖ sinh vµ biÕt b¶o vÖ m«i trêng sèng cña m×nh mét c¸ch lµnh m¹nh, ®¶m b¶o cho trÎ cã mét søc khoÎ tèt ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn h¬n. B. PhÇn néi dung Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Th¬ng- Trêng mÇm non Phong Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm : Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. 1. C¬ së lÝ luËn. §Ó gióp trÎ tù ý thøc ®îc vÒ vÖ sinh vµ biÕt b¶o vÖ m«i trêng th× chóng ta ph¶i cã mét kiÕn thøc v÷ng ch¾c vÒ m«i trêng. VËy m«i trêng lµ g×? M«i trêng chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè tù nhiªn vµ vËt chÊt nh©n t¹o bao quanh con ngêi, cã ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng s¶n xuÊt sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña con ngêi vµ sinh vËt. Theo nghÜa réng th× m«i trêng lµ tæng hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn ngoµi cã ¶nh hëng tíi mét vËt thÓ hoÆc mét sù kiÖn, mét vËt thÓ hay mét sù kiÖn nµo còng tån t¹i vµ diÔn ra trong mét m«i trêng. ChÝnh v× thÕ mµ ®èi víi c¬ thÓ sèng, m«i trêng sèng lµ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn ngoµi cã ¶nh hëng tíi ®êi sèng vµ sù ph¸t triÓn cña c¬ thÓ cho nªn trÎ em cÇn ph¶i thùc sù cã mét m«i trêng an toµn, xanhs¹ch- ®Ñp, ®îc sèng trong mét bÇu kh«ng khÝ trong lµnh, muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã th× ngêi gi¸o viªn ph¶i ®a néi dung gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng vµo c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ mét c¸ch hîp lÝ, rÌn kû n¨ng sèng v¨n minh cho trÎ, x©y dùng m«i trêng mÇm non kh«ng bÞ « nhiÓm vµ an toµn ®èi víi ®êi sèng cña trÎ. Thêng xuyªn phèi hîp víi phô huynh ®Ó tuyªn truyÒn phæ biÕn kiÕn thøc, kû n¨ng gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng t¹i céng ®ång. XuÊt ph¸t tõ tr¸ch nhiÖm vµ lßng nhiÖt huyÕt víi nghÒ, tõ môc tiªu gi¸o dôc con ngêi míi ph¸t triÓn toµn diÖn ®¸p øng nhu cÇu cña toµn x· héi. §èi víi trÎ viÖc gi¸o dôc vµ ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu ®ãng mét vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho trÎ. “TrÎ em nh bóp trªn cµnh BiÕt ¨n, biÕt ngñ,biÕt häc hµnh lµ ngoan” VËy lµm thÕ nµo ®Ó trÎ cã mét b÷a ¨n ngon, cho trÎ cã mét giÊc ngñ say, cã mét søc khoÎ tèt ®Ó vui ch¬i vµ häc hµnh th× tríc hÕt ph¶i cã mét m«i trêng gi¸o dôc vÖ sinh lµnh m¹nh vµ an toµn; ®ã còng chÝnh lµ ®iÒu mµ t«i lu«n b¨n kho¨n vµ tr¨n trë ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ hiÖn nay t¹i ®¬n vÞ. 2. C¬ së thùc tiÔn. Lµ mét gi¸o viªn t«i rÊt tù hµo khi ®ang ®îc gi¶ng d¹y t¹i mét m¸i trêng cã bÒ dµy thµnh tÝch vÒ phong trµo thi ®ua d¹y tèt vµ häc tèt, mét trêng ®¹t chuÈn quèc gia giai ®o¹n 2002-2005 vµ nhiÒu n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh, lµ trêng ®i ®Çu trong viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng Hai kh«ng do Bé GD& §T ph¸t ®éng, tuy víi ®ång l¬ng cßn h¹n chÕ , ®êi sèng gi¸o viªn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhng ®éi ngñ gi¸o viªn ë ®©y rÊt t©m huyÕt víi nghÒ, tËn t×nh vµ chu ®¸o trong viÖc ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Th¬ng- Trêng mÇm non Phong Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm : Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. Lµ gi¸o viªn gi¶ng d¹y trong nhµ trêng t«i x¸c ®Þnh râ vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh, cïng víi chÞ em phÊn ®Êu ®Ó trêng ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn, mµ tríc hÕt lµ viÖc n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. Khi bíc vµo thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i gÆp nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: * ThuËn lîi: B¶n th©n ®îc sù quan t©m chØ ®¹o s©u s¸t cña Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng vÒ båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô, kü n¨ng s ph¹m vµ cung cÊp trang thiÕt bÞ d¹y häc. NhÊt lµ ho¹t ®éng x©y dùng trêng häc Xanh- s¹ch- ®Ñp vµ mét x· héi trong lµnh. §iÒu may m¾n nhÊt lµ t«i ®îc sèng trong tËp thÓ chÞ em ®oµn kÕt, yªu th¬ng quan t©m, cïng nhau trao ®æi kinh nghiÖm, gióp ®ì nhau trong cuéc sèng còng nh trong c«ng viÖc. Tõ ®ã t«i häc ®îc ®iÒu hay lÏ ph¶i, nh÷ng kinh nghiÖm quý. B¶n th©n t«i còng cã nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh lµ ham t×m hiÓu häc hái phÊn ®Êu vµ cã ý thøc trong c«ng t¸c, nhanh nhÑn, ho¹t b¸t. Víi nh÷ng chøc n¨ng cao c¶ cña m×nh, võa lµ ngêi mÑ, võa lµ ngêi thÇy t«i lu«n cã tÊm lßng bao dung, réng më yªu th¬ng ch¨m sãc trÎ b»ng t©m huyÕt cña m×nh, say sa nghiªn cøu bµi d¹y , s¸ng t¹o nhiÒu c¸i míi trong gi¶ng d¹y. cè g¾ng rÌn luyÖn b¶n th©n vÒ chuÈn mùc ®¹o ®øc, nh©n c¸ch, hµnh vi, t¸c phong cña mét nhµ gi¸o lµm tÊm g¬ng s¸ng cho trÎ noi theo. * Khã kh¨n: Trêng MÇm non phong thuû lµ mét trêng n»m ë vïng n«ng th«n, phÇn lín lµ con em cña nh÷ng gia ®×nh n«ng nghiÖp, cuéc sèng con vÊt v·, lam lò. ViÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ cha ®îc quan t©m vµ coi träng. NhÊt lµ ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. NhiÒu trÎ ®Õn trêng ch©n tay, mÆt mòi cßn bÈn, trÎ cha cã ý thøc cho m«i trêng s¹ch sÏ, vøt r¸c bõa b·i. Bªn c¹nh ®ã sù t¸c ®éng cña m«i trêng xung quanh diÔn ra rÊt phøc t¹p, mÆt kh¸c ®éi ngñ gi¸o viªn cha ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ b¶o vÖ m«i trêng nªn kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn cha ®i s©u vµo gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng cho trÎ, chÝnh v× ®iÒu ®ã mµ sù tù ý thøc cña trÎ cha cao nh: vøt r¸c bõa b·i, ®i tiÓu tiÖn ®¹i tiÖn cha ®óng n¬i quy ®Þnh, hiÖn nay t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng ®ang diÔn ra trªn quy m« réng, tÇng oz«n ®ang bÞ chóng ta hñy ho¹i, sù biÕn ®æi vÒ khÝ hËu vµ tÇn xuÊt thiªn tai th× ngµy cµng gia t¨ng. C¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng con thiÕu thèn nh : thïng r¸c cã n¾p ®Ëy, dµn d©y leo. KiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cña gi¸o viªn cßn h¹n chÕ. NhËn thøc cña mét sè phô huynh trong viÖc gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng cha cao, cha biÕt phèi hîp víi c« gi¸o ®Ó thùc hiÖn. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Th¬ng- Trêng mÇm non Phong Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm : Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. Mét khã kh¨n n÷a lµ trÎ trong líp cã cïng mét ®é tuæi nhng cã trÎ sinh ®Çu n¨m, cã trÎ sinh cuèi n¨m nªn sù tiÕp thu cña trÎ kh«ng ®ång ®Òu. * §iÒu tra thùc tÕ ®Çu n¨m: STT Thµnh phÇn gia ®×nh 1 TS ch¸u Cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n TS Tû % Cã ý thøc vÖ Cã ý thøc b¶o sinh trong vµ vÖ m«i trêng ngoµi líp häc lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ % % Gia ®×nh c¸n bé viªn 5 2 40 3 60 1 20 chøc 2 Gia ®×nh n«ng nghiÖp 22 12 54,5 15 68 14 63,6 3 Gia ®×nh kinh doanh 6 4 60 3 50 2 33,3 Kh¶o s¸t trÎ vÖ sinh cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n - Tæng sè trÎ trong líp : 33 ch¸u - BiÕt thùc hiÖn thao t¸c vÖ sinh: 17 ch¸u, tû lÖ: 51,5% - TrÎ biÕt vÖ sinh ®å dïng ®å ch¬i trong vµ ngoµi líp häc: 20 ch¸u, tû lÖ: 60,6%. - TrÎ biÕt vÖ sinh trong ¨n uèng: 22 ch¸u, ®¹t tû lÖ: 66,6% Víi nh÷ng t×nh h×nh thùc tÕ cña líp t«i phô tr¸ch nh vËy nªn t«i rÊt b¨n kho¨n lo l¾ng, suy nghÜ t×m tßi biÖn ph¸p tèi u nhÊt ®Ó lµm sao gi¸o dôc cã hiÖu qu¶ vÒ gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng vµ t«i ®· m¹nh d¹n ®a ra mét sè biÖn ph¸p sau: 3 BiÖn ph¸p thùc hiÖn. 3.1. Lu«n tù häc tËp, båi dìng kiÕn thøc kü n¨ng vÒ gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. Häc tËp vµ nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n vµ chØ thÞ cÊp trªn vÒ gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. Tham gia tèt c¸c ®ît tËp huÊn do phßng vµ nhµ trêng tæ chøc. Trong ®ã chó träng vÒ gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng trong trêng mÇm non. Thêng xuyªn t×m tßi s¸ch b¸o, nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thªm vÒ vai trß vµ tÇm quan träng cña gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng nh»m ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ c¬ thÓ vµ trÝ tuÖ cho trÎ. Tham gia tèt c¸c ®ît thao gi¶ng dù giê ®Ó häc hái thªm kinh nghiÖm cho b¶n th©n. Thêng xuyªn ®a gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng vµo c¸c ho¹t ®éng h»ng ngµy. 3.2. Tham mu víi nhµ trêng mua s¾m ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Th¬ng- Trêng mÇm non Phong Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm : Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. T«i ®· tÝch cùc tham mu víi nhµ trêng ®Ó mua s¾m ®Çy ®ñ ®å dïng phôc vô cho c«ng t¸c vÖ sinh h»ng ngµy cña trÎ, mua s¾m thïng r¸c cã n¾p ®Ëy, thïng níc, mua kh¨n lau mÆt cho trÎ, dÐp ®eo, bµn ch¶i, x· phßng. KÕt hîp víi c¸c nhãm líp tham mu víi nhµ trêng tu söa l¹i hÖ thèng níc vµ bÓ röa mÆt, c¶i t¹o c«ng tr×nh vÖ sinh, c¶i t¹o khu«n viªn, trång c©y xanh, mua s¾m thªm ®å ch¬i ngoµi trêi vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng häc vµ ch¬i cña trÎ, x©y dùng t¹o m«i trêng th©n thiÖn. Ngoµi c¸c thiÕt bÞ ®å dïng ra nhµ trêng cßn mua m¸y b¬m níc tíi c©y h»ng ngµy nh»m t¹o ra mét khu«n viªn xanh-s¹ch-®Ñp cho trÎ ho¹t ®éng vui ch¬i ®¹t yªu cÇu thÈm mü. 3.3 Gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng ®îc lång ghÐp tÝch hîp vµo c¸c chñ ®Ò, c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. TrÎ mÇm non ®îc lµm quen víi m«i trêng xung quanh trÎ rÊt høng thó nhÊt lµ vÒ con ngêi vµ m«i trêng xung quanh. Gi¸o viªn gióp trÎ biÕt vÒ m«i trêng xung quanh cña trÎ. Líp, trêng, gia ®×nh, lµng xãm ph©n biÖt ®îc m«i trêng s¹ch vµ m«i trêng bÈn. Tõ ®ã trÎ trÎ cã ý thøc ph¶i gi÷ cho vÖ sinh vµ cho m«i trêng ®îc s¹ch sÏ nh kh«ng vøt r¸c, vøt ®å ch¬i bõa b·i. Tham gia vÖ sinh lau chïi s¾p xÕp ®å ch¬i ng¨n n¾p, bá r¸c vµo thïng r¸c. BiÕt ®i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh, biÕt gi÷ s¹ch sÏ nhµ vÖ sinh vµ rña tay b»ng xµ phßng sau khi ®i vÖ sinh. TiÕt kiÖm níc trong sinh ho¹t h»ng ngµy. Bªn c¹nh ngêi víi ®éng vËt thùc vËt gi¸o viªn gi¶i thÝch cho trÎ hiÓu con vËt vµ c©y cèi cã Ých cho con ngêi. C©y cèi lµm gi¶m « nhiÔm m«i trêng, gi¶m bôi, ttiÕng ån. Cung cÊp cho con ngêi thøc ¨n thuèc ch÷a bÖnh c©y xanh cña rõng cßn gióp ng¨n chÆn níc lò... Th«ng qua ®ã trÎ cã ý thøc trong ch¨m sãc b¶o vÖ c©y cèi nh tíi c©y lµm cá. VÒ con ngêi víi thiªn nhiªn gi¸o viªn gi¶i thÝch cho trÎ lîi Ých vµ t¸c h¹i cña giã, n¾ng, ma. C¸c biÖn ph¸p tr¸nh giã, tr¸nh ma, kh«ng ngåi l©u ë chæ giã lïa, mÆc Êm khi cã giã rÐt. §i díi n¾ng ph¶i ®éi mò. MÆt kh¸c th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cßn gióp trÎ nhËn biÕt con ngêi, c©y cèi, con vËt kh«ng thÓ tån t¹i nÕu kh«ng cã ®Êt, cÇn sö dông ®Êt hîp lý b¶o vÖ ®Êt kh«ng « nhiÔm. Sö dông níc tiÕt kiÖm vµ ®óng môc ®Ých. Gi¸o dôc trÎ cã nÒ nÕp ¨n uèng s¹ch sÏ nh : Röa tay s¹ch tríc khi ¨n, biÕt lÊy tay che miÖng, quay chç kh¸c khi h¾t x× h¬i, kh«ng bèc thøc ¨n tõ b¸t nµy sang b¸t kh¸c. VÖ sinh líp häc, ®å dïng ®å ch¬i s¹ch sÏ, gän gµng. §Æt thïng r¸c ë nhiÒu chæ ®Ó phô huynh vµ trÎ bá r¸c thuËn tiÖn, thïng ®ùng r¸c ph¶ cã n¸p ®Ëy vµ ®îc ®æ r¸c thêng xuyªn, thay s¹ch h»ng ngµy Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Th¬ng- Trêng mÇm non Phong Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm : Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. 3.4. Cho trÎ lµm quen ë mäi lóc mäi n¬i. §©y lµ mét h×nh thøc quan träng, nã hç trî vµ lµm giµu vèn biÓu tîng phong phó cho trÎ. Do vËy, ë mäi lóc mäi n¬i c« gi¸o ph¶i biÕt tËn dông mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt, thêng xuyªn tæ chøc cho trÎ thùc hµnh vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. §ång thêi, su tÇm tranh ¶nh ®Ó t¹o m«i trêng trong vµ ngoµi líp häc. Cho xem b¨ng ®Üa vÒ gi¸o dôc m«i trêng th«ng qua ho¹t ®éng chiÒu gåm c¸c néi dung gÇn gòi nh tæ chøc b÷a ¨n, ch¨m sãc trång c©y xanh.Th«ng qua ®ã, trÎ cã thÓ quan s¸t, t×m hiÓu ®îc c¸i tèt vµ c¸i cha tèt. Qu¸ tr×nh quan s¸t vµ t×m hiÓu trÎ rót ra ®îc kinh nghiÖm cho b¶n th©n. 3.5. Phèi kÕt hîp víi phô huynh vµ céng ®ång d©n c. §Ó viÖc gi¸o dôc trÎ ®em l¹i hiÖu qu¶, c«ng t¸c phèi hîp víi phô huynh ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Qua nh÷ng lóc ®ãn, tr¶ trÎ nh÷ng buæi häp phô huynh t«i trao ®æi víi phô huynh vÒ tÇm quan träng cña viÖc gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng cho phô huynh xem c¸c néi dung gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. Híng dÉn phô huynh c¸c thao t¸c vÖ sinh c¸ nh©n cña trÎ ®Ó phô huynh biÕt kÕt hîp híng dÉn hµng ngµy nh ®¸nh r¨ng, röa tay b»ng xµ phßng díi vßi níc s¹ch ®óng c¸c thêi ®iÓm trong ngµy, biÕt lau mÆt ®óng quy tr×nh. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cô thÓ ®Ó phô huynh cïng tham gia: Tæng vÖ sinh xãm lµng, thu gom r¸c th¶i, trång c©y quanh trêng. Tõ ®ã phô huynh sÏ nhËn thøc ®îc ý nghÜa cña viÖc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng nh»m ®em l¹i cho trÎ mét søc khoÎ tèt. T«i lu«n kÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng trong viÖc c¶i t¹o m«i trêng, vÖ sinh th«n xãm hµng tuÇn ®Ó xung quanh trêng lu«n s¹ch sÏ, an toµn, tho¸ng m¸t t¹o m«i trêng trong lµnh cho c¸c ch¸u vui ch¬i häc tËp, lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn. 4. KÕt qu¶ ®¹t ®îc: Qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p trªn t«i ®· thu ®îc kÕt q¶ ®¸ng phÊn khëi. Khu«n viªn cña nhµ trêng ngµy cµng “ xanh- s¹ch - ®Ñp” vµ an toµn tho¸ng m¸t, ®· gãp phÇn rÊt lín thu hót c¸c bËc phô huynh ®a trÎ ®Õn trêng ngµy mét ®«ng h¬n. §èi víi trÎ th«ng qua gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng trÎ biÕt ch¨m sãc gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n. BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh líp häc, biÕt cÊt ®å dïng vµ vËt liÖu gän gµng, ®óng chç. TrÎ biÕt ch¨m sãc c©y c¶nh, tíi gãc thiªn nhiªn. Cã ý thøc tèt b¶o vÖ m«i trêng cña líp, cña trêng lu«n xinh, Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Th¬ng- Trêng mÇm non Phong Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm : Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. lu«n ®Ñp. TrÎ cã nh÷ng ý thøc tèt b¶o vÖ m«i trêng nh nhÆt r¸c bá vµo thïng, kh«ng kh¹c nhæ bõa b¶i, kh«ng lµm r¬i v¶i , kh«ng bá thõa thøc ¨n, ¨n xong ®¸nh r¨ng biÕt tiÕt kiÖm níc. BiÕt cïng c« lµm ®å dïng ®å ch¬i tõ c¸c nguyªn vËt liÖu phÕ th¶i, chia sÎ hîp t¸c víi b¹n bÌ, cha mÑ. TrÎ cã hiÓu biÕt vÒ m«i tr êng sèng cña con ngêi. C¸c ch¸u cã thãi quen bá r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh C¸c ch¸u cã ý thøc tíi c©y, ch¨m sãc gãc thiªn nhiªn Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Th¬ng- Trêng mÇm non Phong Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm : Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. * KÕt qu¶ sau thùc hiÖn STT 1 2 3 Thµnh phÇn gia ®×nh Gia ®×nh c¸n bé viªn chøc Gia ®×nh n«ng nghiÖp Gia ®×nh kinh doanh TS ch¸u Cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n TS Tû % Cã ý thøc vÖ Cã ý thøc b¶o sinh trong vµ vÖ m«i trêng ngoµi líp häc lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ % % 5 5 100 4 80 4 80 22 6 22 6 100 100 21 5 95,4 83,3 20 5 99,9 83,3 Kh¶o s¸t trÎ vÖ sinh cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n - Tæng sè trÎ trong líp : 33 ch¸u - BiÕt thùc hiÖn thao t¸c vÖ sinh: 32 ch¸u, tû lÖ: 97% - TrÎ biÕt vÖ sinh ®å dïng ®å ch¬i trong vµ ngoµi líp häc: 32 ch¸u, tû lÖ: 97%. - TrÎ biÕt vÖ sinh trong ¨n uèng: 33 ch¸u, ®¹t tû lÖ: 100% * §èi víi gi¸o viªn: Gi¸o viªn ®· n¾m ch¾c néi dung gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng, vËn dông ®îc c¸c ph¬ng ph¸p phï hîp g¾n víi cuéc sèng thùc tÕ cña trÎ. H×nh thµnh cho trÎ nh÷ng hµnh vi th¸i ®é ®óng ®¾n b¶o vÖ m«i trêng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng mong muèn truyÒn ®¹t cho trÎ nh÷ng tri thøc ban ®Çu vÒ ph¸t triÓn tri thøc con ngêi míi ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi , nhÊt lµ nh÷ng chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc mµ ®iÒu ®ã thÓ hiÖn râ trong lÜnh vùc gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. V× lÏ ®ã, mµ b¶n th©n t«i lu«n cè g¾ng t×m tßi, häc hái, tham kh¶o, tµi liÖu vµ ®óc rót c¸c biÖn ph¸p trªn ®Ó b¶n th©n n¾m ch¾c ®îc ph¬ng ph¸p gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trªn gióp t«i tù tin, v÷ng vµng h¬n khi lªn líp. * §èi víi phô huynh vµ céng ®ång: Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc b¶n th©n t«i ®· t¹o ®îc lßng tin ®èi víi phô huynh lµm cho phô huynh cµng tin tëng yªn t©m ®a con ®Õn trêng. Qua ®ã n©ng cao nhËn thøc cña phô huynh vÒ viÖc gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng lµ cÇn thiÕt. Phô huynh phÊn khëi quan t©m , thêng xuyªn ch¨m lo trao ®æi th¨m hái . Tõ ®ã phô huynh ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, cung cÊp tranh ¶nh , hæ trî mua s¾m c©y c¶nh vµ thïng ®ùng r¸c cã n¾p ®Ëy, tham gia d¹y trÎ ë mäi lóc mäi n¬i. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Th¬ng- Trêng mÇm non Phong Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm : Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. 5 Bµi hoc kinh nghiÖm. Muèn thùc hiÖn tèt viÖc gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng cho trÎ, tríc hÕt c« gi¸o kh«ng ngõng tù häc tËp båi dìng kiÕn thøc, kü n¨ng, n¾m ch¾c néi dung vÒ gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. §Èy m¹nh c«ng t¸c tham mu víi nhµ trêng ®Ó mua s¾m ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. Phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ t¹o m«i trêng xanh- s¹ch- ®Ñp vµ an toµn. N©ng cao nhËn thøc cña c¸c bËc phô huynh th«ng qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. §Æc biÖt gi¸o viªn ph¶i thùc sù th¬ng yªu vµ t«n träng trÎ, ph¶i biÕt kiÒm chÕ vµ kiªn tr×, nhÉn n¹i lÊy t×nh c¶m lµm yÕu tè quan träng ®Ó gi¸o dôc trÎ cã lµm ®îc nh÷ng ®iÒu trªn th× ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. C. PhÇn kÕt luËn. Nh vËy m«i trêng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn m¹nh sèng cña con ngêi, viÖc gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng chóng t«i ®îc x¸c ®Þnh lµ mét trong c¸c nhiÖm vô träng t©m ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch trÎ. §Ó gióp trÎ cã nh÷ng kiÕn thøc vµ kû n¨ng thùc hµnh vÒ vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng phï hîp víi kh¶ n¨ng cña trÎ, ®iÒu quan träng gi¸o viªn ph¶i lu«n g¬ng mÉu cho trÎ lµm theo, lu«n cã ý thøc híng dÉn vµ nh¾c nhì trÎ kiªn tr× thùc hiÖn nh÷ng viÖc lµm cã ý nghÜa. Trªn c¬ së ®ã gi¸o dôc trÎ biªt yªu quý, gÇn gñi víi m«i trêng vµ ®¸nh gi¸ c¸c hµnh vi tèt, xÊu cña con ngêi trong viÖc ch¨m sãc b¶o vÖ m«i trêng. BiÖn ph¸p gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng chÝnh lµ biÖn ph¸p ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ.Gi¸o viªn khi lùa chän biÖn ph¸p ph¶i phï hîp vµ g¾n víi cuéc sèng thùc cña trÎ ®Ó qua ®ã h×nh thµnh cho trÎ nh÷ng hµnh vi th¸i ®é ®óng ®¾n h¬n ®èi víi m«i trêng. §Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng cho trÎ mÉu gi¸o ngêi gi¸o viªn kh«ng nh÷ng n¾m ch¾c néi dung, vËn dông c¸c biÖn ph¸p mét c¸ch linh ho¹t mµ ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc, ph¶i gi¸o dôc trÎ mét c¸ch thêng xuyªn, t¹o c¬ héi ®Ó trÎ ®îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng. Trªn ®©y lµ lµ nh÷ng vÊn ®Ò qua thùc tÕ mµ t«i ®· thùc hiÖn trong thêi gian qua, chóng t«i kh«ng chØ dõng l¹i ë ®ã mµ lu«n cã sù cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó häc Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Th¬ng- Trêng mÇm non Phong Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm : Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. hái t×m tßi nh÷ng biÖn ph¸p tèi u nhÊt ®Ó ®a kÕt qu¶ gi¸o dôc ngµy mét tèt h¬n. Tuy nhiªn víi kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ kÝnh mong héi ®ång khoa häc nhµ trêng vµ héi ®ång khoa häc Phßng gi¸o dôc LÖ Thñy xÐt duyÖt bæ sung, gãp ý ®Ó s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña t«i mang tÝnh kh¶ thi cao gãp phÇn n©ng cao ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®æi míi cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi trong giai ®o¹n hiÖn nay. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Phong Thñy, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2010 ý kiÕn cña Héi ®ång khoa häc nhµ trêng Ngêi viÕt SKKN Lª ThÞ Th¬ng Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Th¬ng- Trêng mÇm non Phong Thñy
- Xem thêm -