Tài liệu Skkn giáo dục bảo vệ môi trường lồng ghép trong dạy môn đạo đức cho học sinh lớp 1

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1239 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm ñy ban nh©n d©n quËn Thanh Xu©n Trêng tiÓu häc NguyÔn tr·i -------™ ˜ ------- S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tªn ®Ò tµi: “gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng lång ghÐp trong d¹y m«n ®¹o ®øc cho häc sinh líp 1” LÜnh vùc : Chuyªn m«n Ngêi viÕt : NguyÔn Thóy Anh Chøc danh : Gi¸o viªn chñ nhiÖm líp 1K §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng TiÓu häc NguyÔn Tr·i N¨m häc: 2013 - 2014 GV: NguyÔn Thóy Anh 0 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm PhÇn I §Æt vÊn ®Ò Gi¸o dôc TiÓu häc lµ nÒn mãng v« cïng quan träng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc gia, nh»m ®¹t ®îc môc tiªu gi¸o dôc con ngêi míi ph¸t triÓn toµn diÖn. Gi¸o dôc TiÓu häc võa t¹o ®iÒu kiÖn c¬ së cho trÎ cã thÓ tiÕp tôc häc lªn trung häc, võa chuÈn bÞ kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn thiÕt ®Ó c¸c em cã thÓ bíc vµo cuéc sèng lao ®éng, dÔ dµng thÝch nghi víi c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Nh chóng ta ®· biÕt: “Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ngêi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, cã tri thøc, søc kháe, thÈm mÜ vµ nghÒ nghiÖp, trëng thµnh víi lÝ tëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi; h×nh thµnh vµ båi dìng phÈm chÊt, nh©n c¸ch, n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc” (§iÒu 2 – LuËt gi¸o dôc). M«i trêng lµ tËp hîp c¸c ®iÒu kiÖn vËt lÝ vµ sinh häc mµ c¸c sinh vËt tån t¹i trong ®ã. M«i trêng cña con ngêi gåm c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau, c¸c khu vùc vµ nhiÒu ®Þa ph¬ng. V× nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ m«i trêng cña con ngêi ®ang bÞ hñy ho¹i nghiªm träng. Do ®ã viÖc gi¸o dôc m«i trêng cÇn nhÊn m¹nh tíi sù gi¶i quyÕt vµ tham gia phßng ngõa c¸c vÊn ®Ò bøc xóc cña m«i trêng. Gi¸o dôc m«i trêng cã ý nghÜa rÊt quan träng cho cuéc sèng cña mçi con ngêi. B¶o vÖ m«i trêng lµ vÊn ®Ò mang tÝnh sèng cßn cña ®Êt níc, cña nh©n lo¹i, lµ mét trong yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - xax héi, g¾n liÒn víi sù xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi, æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ an ninh quèc gia. C«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng nãi chung vµ gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng nãi riªng ®· ®îc §¶ng, Nhµ níc quan t©m tõ nhiÒu n¨m nay vµ ®· cã quyÕt ®Þnh: “Gi¸o dôc vÒ m«i trêng lµ mét néi dung cña ch¬ng tr×nh chÝnh khãa cña c¸c cÊp häc phæ th«ng” (§iÒu 107, kho¶n 2, n¨m 2005). Con ngêi muèn cã søc kháe tèt, ngoµi viÖc ¨n uèng sinh ho¹t cã khoa häc vµ tËp thÓ dôc hµng ngµy cßn bÞ ¶nh hëng rÊt nhiÒu bëi m«i trêng sèng. Con ngêi sÏ ®îc kháe m¹nh h¬n nÕu ®îc sèng trong mét m«i trêng trong s¹ch. VËy gi¸o dôc m«i trêng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi c«ng t¸c gi¸o dôc cho häc sinh c¸c cÊp nãi chung vµ cÊp TiÓu häc nãi riªng v× gi¸o dôc m«i trêng lµ c«ng cô chi phÝ hiÖu qu¶ trong qu¶n lÝ m«i trêng. Gi¸o dôc m«i trêng lµ mét qu¸ tr×nh t¹o dùng cho con ngêi nh÷ng nhËn thøc vµ mèi quan t©m ®èi víi m«i trêng vµ c¸c vÊn ®Ò m«i trêng, t¹o cho mçi ngêi cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc, th¸i ®é, ý thøc vµ kÜ n¨ng ®Ó cã thÓ ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp, ng¨n chÆn nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ x¶y ra trong t¬ng lai. GV: NguyÔn Thóy Anh 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Gi¸o dôc m«i trêng cho häc sinh TiÓu häc ®îc d¹y ë rÊt nhiÒu m«n, xuyªn suèt c¸c líp häc. Nhng gi¸o dôc m«i trêng ë ph©n m«n ®¹o ®øc ®îc thÓ hiÖn râ h¬n c¶ bëi: D¹y m«n §¹o ®øc cÇn ®i tõ quyÒn trÎ em, tõ lîi Ých cña trÎ em ®Õn tr¸ch nhiÖm, bæn phËn cña c¸c em. Gi¸o dôc b»ng con ®êng tõ nhËn thøc ®Õn ý thøc vµ t¹o thãi quen cho c¸c em biÕt b¶o vÖ m«i trêng. HiÓu râ ®îc vai trß cña viÖc b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi cuéc sèng vµ tÇm quan träng cña viÖc gi¸o dôc häc sinh ý thwucs b¶o vÖ m«i trêng. T«i tr¨n trë, suy nghÜ vµ ®· chän ®Ò tµi: “Gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng lång ghÐp trong d¹y m«n §¹o ®øc cho häc sinh líp 1“. (§Ò tµi ®îc thùc hiÖn t¹i trêng TiÓu häc NguyÔn Tr·i “ líp 1K n¨m häc 2013 “ 2014). GV: NguyÔn Thóy Anh 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm PhÇn II: Néi dung chÝnh A- C¬ së khoa häc: Gi¸o dôc trÎ em lµ mét nhiÖm vô v« cïng quan träng mµ c¶ x· héi ph¶i quan t©m, bëi v× “trÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai”. §Ó ngµy mai cã nh÷ng ngêi c«ng d©n tèt th× ngay tõ h«m nay, khi trÎ em lµ nh÷ng m¨ng non míi lín, thÕ hÖ ®i tríc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm d¹y dç, híng dÉn trÎ ®i ®óng híng. MÆc dï nhiÖm vô gi¸o dôc trÎ em ®îc c¶ x· héi quan t©m nhng quan träng h¬n c¶ vÉn lµ nhµ trêng, nhÊt lµ nhµ trêng TiÓu häc. Trêng häc ch©n chÝnh kh«ng chØ lµ n¬i trÎ tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc vÒ khoa häc, mµ cßn lµ n¬i d¹y cho trÎ nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc toµn diÖn. Bëi trÎ TiÓu häc lµ nÒn mãng, lµ nÒn t¶ng ®¹o ®øc, quyÕt ®Þnh híng ph¸t triÓn con ngêi. Do ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ cña häc sinh TiÓu häc nãi chung vµ häc sinh líp 1 nãi riªng cha ph¸t triÓn toµn diÖn, kh¶ n¨ng nhËn thwucs lÝ tÝnh tÝnh cßn thÊp nªn c¸c tri thøc vÒ gi¸o dôc m«i trêng ®îc ®a ra díi d¹ng mÉu hµnh vi ®¹o ®øc cô thÓ, ®¬n gi¶n, gÇn gòi trong c¸c mèi quan hÖ hµng ngµy cña c¸c em. Theo t«i, løa tuæi häc sinh TiÓu häc, ®Æc biÖt lµ häc sinh líp 1, mäi sù t¸c ®éng ë løa tuæi nµy ®Ó l¹i dÊu Ên l©u dµi trong t chÊt, trÝ tuÖ cña c¸c em. VËy chóng ta, nh÷ng ngêi ®Æt nÒn mãng cho sù ph¸t triÓn ®ã sÏ lµm thÕ nµo ®Ó cung cÊp kiÕn thøc c¬ b¶n vµ gióp c¸c em vËn dông thùc hµnh tèt trong thùc tÕ hµng ngµy. Qua ®ã båi dìng cho trÎ nh÷ng c¶m xóc, biÕn chuÈn mùc ®¹o ®øc thµnh ®éng c¬ bªn trong th«i thóc c¸c em hµnh ®éng theo nh÷ng chuÈn mùc ®· ®îc quy ®Þnh. X©y dùng cho trÎ hµnh vi thãi quen phï hîp. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu gi¸o dôc cho häc sinh TiÓu häc nãi chung vµ häc sinh líp 1 nãi riªng cã nhiÒu con ®êng vµ nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kh¸c nhau: Gi¸o dôc qua c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ gi¸o dôc qua d¹y c¸c m«n häc. Trong ®ã gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng lång ghÐp trong m«n häc ®¹o ®øc cã kh¶ n¨ng cung cÊp kiÕn thøc, x©y dùng vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng sèng ®¹o ®øc cã hÖ thèng theo mét ch¬ng tr×nh chÆt chÏ h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. B – Thùc tr¹ng t¹i trêng TH NguyÔn Tr·i: Tríc ®©y, c«ng t¸c gi¸o dôc m«i trêng cha ph¸t triÓn theo híng ph¸t triÓn hoµn thiÖn c¶ vÒ néi dung, ®èi tîng, c¸ch tiÕp cËn vµ ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh. Do ®ã c«ng t¸c gi¸o dôc m«i trêng chØ chó träng gi¸o dôc vÒ m«i trêng, nghÜa lµ míi chØ dõng l¹i ë viÖc cung cÊp kiÕn thøc vµ nhËn thøc vÒ m«i trêng trong nhµ trêng. Gi¸o viªn cha chó träng nhiÒu ®Õn gi¸o dôc trong m«i trêng vµ viÖc gi¸o GV: NguyÔn Thóy Anh 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dôc v× m«i trêng. Nªn häc sinh ®· cã mét sè kiÕn thøc vÒ m«i trêng nhng thiÕu ®Çy ®ñ, thiÕu hÖ thèng vµ toµn diÖn, cha cã th¸i ®é tÝch cùc, chñ ®éng vµ s½n sµng v× m«i trêng. Thùc tÕ, c«ng t¸c gi¸o dôc m«i trêng cßn h¹n chÕ c¶ vÒ chÊt lîng vµ hiÖu qu¶, ho¹t ®éng gi¶ng d¹y lång ghÐp néi dung gi¸o dôc m«i trêng trong m«n ®¹o ®øc cßn nhiÒu h¹n chÕ. T«i ®· trao ®æi c¸c ®ång nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c khèi líp t¹i trêng vµ nhËn thÊy r»ng: (Cô thÓ lµ) + Häc sinh nhËn thøc vÒ m«i trêng cha phong phó, thiÕu s©u s¾c vµ cha toµn diÖn, kiÕn thøc thiÕu tÝnh hÖ thèng. C¸c em chñ yÕu nhËn thwucs c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i trêng cô thÓ ë ®Þa ph¬ng, cßn c¸c vÊn ®Ò chung cña ®Êt níc vµ cña thÕ giíi th× h¹n chÕ. + hiÒu em cha quan t©m ®Õn nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cña biÕn ®æi m«i trêng ®èi víi ®êi sèng con ngêi. Sù t¸c ®éng cña bµi häc trªn líp ë bé m«n §¹o ®øc cßn Ýt. + Gi¸o viªn vµ häc sinh cßn cã kho¶ng c¸ch giíi h¹n trong nhËn thøc vÒ m«i trêng. + C«ng t¸c gi¸o dôc m«i trêng cha híng vµo yªu cÇu vÒ m«i trêng, v× m«i tr¬ng vµ trong m«i trêng. + §éi ngò gi¸o viªn cha ®îc båi dìng kiÕn thøc, hiÓu biÕt nhiÒu vÒ gi¸o dôc m«i trêng. NhËn thøc, th¸i ®é, kÜ n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho häc sinh cã nhiÒu h¹n chÕ. + Qua thùc tÕ nhiÒu lÇn cho häc sinh ®i th¨m quan, hµng ngµy ë trêng, cã mét sè em tù ng¾t hoa hoÆc dÉm lªn th¶m cá; nh×n thÊy b¹n ng¾t l¸ c©y hoÆc ®u lªn c©y ë trêng, em ®ã kh«ng khuyªn ng¨n b¹n, kh«ng tha víi c« gi¸o, b×nh th¶m cho viÖc lµm ®ã lµ chuyÖn b×nh thêng. + NhiÒu em ¨n s¸ng xong cßn vøt giÊy r¸c ra s©n trêng – nh×n thÊy giÊy ë s©n trêng, ë trong líp cha cã ý thøc nhÆt lªn bá vµo thïng r¸c. Cßn mét sè Ýt häc sinh ®i vÖ sinh cha ®óng n¬i quy ®Þnh. + Gi¸o viªn cßn ph¶i thêng xuyªn nh¾c nhë häc sinh gi÷ g×n vÖ sinh trêng, líp, ý thøc tù gi¸c cña c¸c em cha cao. ChÝnh v× nhËn thÊy c¸i khã kh¨n khi gi¸o dôc häc sinh b¶o vÖ m«i trêng nªn t«i ®· chän “gi¶ng d¹y lång ghÐp néi dung gi¸o dôc m«i tr êng vµo m«n §¹o ®øc” vµ d¹y ngay b¾t ®Çu tõ líp 1 ®Ó häc sinh nhËn thøc, sím h×nh thµnh ý thøc vµ t¹o thãi quen tèt; thãi quen Êy sÏ theo c¸c em ë mäi lóc, mäi n¬i trong cuéc sèng hµng ngµy. C - §èi tîng nghiªn cøu: - §èi tîng nghiªn cøu: Häc sinh líp 1K Trêng TiÓu häc NguyÔn Tr·i. GV: NguyÔn Thóy Anh 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ph¹m vÞ nghiªn cøu: Nghiªn cøu trong nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y vµ thùc tÕ, qua tµi liÖu, qua chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y m«n §¹o ®øc ë Líp 1. Khi d¹y bµi: “B¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng” T«i x¸c ®Þnh cã c¸c gi¶i ph¸p sau: 1. X¸c ®Þnh môc tiªu cô thÓ khi tæ chøc ho¹t ®éng gi¶ng d¹y lång ghÐp néi dung gi¸o dôc m«i trêng vµo bµi d¹y: - VÒ kiÕn thøc: Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ban ®Çu phï hîp víi ®é tuæi, ®Æc ®iÓm t©m lÝ. Häc sinh hiÓu ®îc vai trß cña con ngêi ®èi víi m«i trêng, quan hÖ cña m«i trêng ®èi víi con ngêi. VD: Häc sinh hiÓu + Lîi Ých cña c©y vµ hoa ®èi víi cuéc sèng con ngêi + C¸ch b¶o vÖ c©y hoa vµ hoa n¬i c«ng céng + TrÎ em cã quyÒn ®îc sèng trong m«i trêng trong lµnh. - VÒ nhËn thøc: Th«ng qua tiÕt d¹y m«n §¹o ®øc, t«i ®· gips häc sinh cã nhËn thøc vµ sù nh¹y c¶m ®èi víi m«i trêng, víi c¸c vÊn ®Ò cña m«i trêng nh thÕ nµo. - VÒ th¸i ®é: Th«ng qua bµi gi¶ng, t«i ®· khuyÕn khÝch häc sinh t«n träng vµ quan t©m tíi vai trß quan träng cña m«i trêng, thóc dôc häc sinh cã ý thøc tham gia tÝch cùc vµo viÖc c¶i thiÖn vµ b¶o vÖ m«i trêng; nh¾c nhë ngêi kh¸c cïng thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi c¶i thiÖn vµ b¶o vÖ m«i trêng. VD: §ång t×nh víi nh÷ng viÖc lµm ®óng, khuyªn ng¨n nh÷ng viÖc lµm sai trong viÖc b¶o vÖ c©y vµ hoa. - VÒ kÜ n¨ng: Th«ng qua bµi gi¶ng, t«i ®· h×nh thµnh vµ rÌn luyÖn cho häc sinh nh÷ng kü n¨ng ®Ó c¶i thiÖn, b¶o vÖ vµ gi÷ g×n m«i trêng nh: kÜ n¨ng nhËn biÕt vµ ph©n biÖt, kÜ n¨ng ph©n tÝch dÊu hiÖu víi nguyªn nh©n ®Ó x¸c ®Þnh, dù ®o¸n, ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò bøc xóc cña m«i trêng. T«i t¹o ra nh÷ng t×nh huèng (c¬ héi) ®Ó thóc ®Èy häc sinh tham gia tÝch cùc trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò m«i trêng, gióp c¸c em tù biÕt ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh b¶o vÖ m«i trêng ®óng ®¾n. VD: BiÕt b¶o vÖ c©y hoa vµ hoa n¬i c«ng céng  BiÕt b¶o vÖ m«i trêng xung quanh.  Nãi tãm l¹i th«ng qua bµi gi¶ng nh»m gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm c¶i thiÖn m«i trêng, b¶o vÖ ph¸t triÓn m«i trêng bÒn v÷ng. 2. Lùa chän thiÕt bÞ d¹y häc: + Tranh vÏ: Tranh phãng to SGK, tranh t liÖu vÒ sù ¶nh hëng cña m«i trêng tíi thiªn nhiªn, tíi con ngêi. GV: NguyÔn Thóy Anh 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm + B¨ng h×nh + §å dïng tæ chøc trß ch¬i 3. Ph¬ng ph¸p vµ kÜ n¨ng tæ chøc ho¹t ®éng gi¶ng d¹y lång ghÐp gi¸o dôc vÒ m«i trêng, v× m«i trêng vµ trong m«i trêng: a) Lùa chän vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mét sè ph¬ng ph¸p d¹y: Tæ chøc ho¹t ®éng gi¶ng d¹y lång ghÐp gi¸o dôc m«i trêng vµo m«n §¹o ®øc thêng sö dông mét sè ph¬ng ph¸p d¹y häc. Song ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao th× ngêi gi¸o viªn ph¶i biÕt sö dông phèi kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p víi nhau mét c¸ch linh ho¹t, phï hîp vµ s¸ng t¹o, trªn c¬ së x¸c ®Þnh râ ph¬ng ph¸p chÝnh, ph¬ng ph¸p hç trî. Mét sè ph¬ng ph¸p tæ chøc trß ch¬i, ®iÒu tra thùc tiÔn, ph¬ng ph¸p ®éng n·o, ph¬ng ph¸p b¸o c¸o, ®µm tho¹i, kÓ chuyÖn, gi¶ng gi¶i, ph¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn, ph¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc huy ®éng sù tham gia cña c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc (®Æc biÖt lµ phô huynh häc sinh) cïng tham gia gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng gãp phÇn phôc vô gi¶ng d¹y gi¸o dôc m«i trêng. Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn lÊy ngêi häc sinh lµm trung t©m trong tiÕt d¹y: trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y lång ghÐp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng vµo tiÕt §¹o ®øc, ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, t«i ®· thÓ hiÖn c«ng viÖc cña häc sinh theo th¸p häc nh sau: + Gi¶m bít cho häc sinh ®äc, v× c«ng viÖc nµy chØ cã t¸c dông gióp häc sinh ghi nhí bµi häc ®îc 7 – 10% kiÕn thøc cña bµi. + Cho häc sinh nghe gi¶ng gi¶i, minh häa, v× c«ng viÖc nµy cã t¸c dông gióp häc sinh ghi nhí ®îc 10% kiÕn thøc cña bµi. + Cho häc sinh quan s¸t (nh×n) kÕt hîp víi nghe gióp sÏ gióp häc sinh nhí ®îc tõ 25 – 30% kiÕn thøc cña bµi. + Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn nhãm sÏ gióp häc sinh nhí ®îc 55% kiÕn thøc cña bµi. + Khai th¸c vµ sö dông kinh nghiÖm cña b¶n th©n häc sinh ®Ó gi¶ng bµi sÏ gióp häc sinh nhí ®îc 70 – 75% kiÕn thøc cña bµi. + Tæ chøc cho häc sinh ®îc thùc hµnh híng dÉn cho häc sinh kh¸c sÏ gióp häc sinh nhí ®îc 90% kiÕn thøc cña bµi. b) KÜ n¨ng ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng gi¶ng d¹y lång ghÐp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng: Khi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng lång ghÐp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng vµo m«n §¹o ®øc t«i tù t×m hiÓu vµ sö dông thµnh th¹o mét sè kÜ n¨ng quan träng nh»m gióp häc sinh cã ®îc kÜ n¨ng thùc hµnh ®Ó tÝch cùc tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò m«i trêng. - KÜ n¨ng nhËn biÕt c¸c vÊn ®Ò m«i trêng (VÊn ®Ò bøc xóc cña m«i trêng). VD: T«i ®a bøc tranh c¶nh chÆt ph¸ rõng ngay tõ khi giíi thiÖu bµi (tiÕt 1): GV: NguyÔn Thóy Anh 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - KÜ n¨ng x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò m«i trêng (ph©n biÖt c¸c dÊu hiÖu vµ nguyªn nh©n cña c¸c vÊn ®Ò m«i trêng. VD: T«i da tranh c¶nh b¸o lò vµ hái : Bøc tranh vÌ c¶nh g×? ( B·o lò, ngËp lôt). VD1: Khi d¹y song bµi “ Gän gµng, s¹ch sÏ” §Ó gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng th«ng qua bµi d¹y, t«i ®Ò xuÊt ®a ra mét sè c¸c gi¶i ph¸p: NÕu con kh«ng biÕt gi÷ g×n th©n thÓ s¹ch sÏ m¾c bÖnh tiªu ch¶y. * Phßng chèng bÖnh tiªu chÈy con ph¶i: a- Gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ s¹ch sÏ. b- §å dïng ë líp vµ ë nhµ lu«n ®î xÕp gän gµng, ng¨n l¾p. c – Thêng xuyªn vÖ sinh nhµ ë, líp häc vµ m«i trêng xung quanh. * BÖnh tiªu chÈy bÞ l©y lan, sÏ ¶nh hëng ®Õn m«i trêng nh thees nµo? a- ¤ nhiÔm nguån níc. b- ¶nh hëng ®Õn m«i trêng sèng cña mäi ngêi. VD2: Hµng tuÇn häc sinh vÖ sinh líp thêng xuyªn. Hµng th¸ng c¸ nh©n b¸o c¸o viÖc m×nh ®· lµm ®Ó gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i trêng xung quanh nh thÕ nµo. * GV: M«i trêng cã tr¸nh ®îc th¶m häa nµy hay kh«ng chÝnh lµ nhê bµn tay cña c¸ con. B¶o vÒ b»ng nµo? vµ bao giê? C¸c con cÇn pahir b¶o vÖ m«i trêng ngay tõ b©y giê vµ b¶o vÖ b»ng c¸ch tham gia trång c©y. Trång vµ b¶o vÖ c©y nh thÕ nµo c¸c con sÏ häc qua Bµi 14: “ b¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng“ - Kü n¨ng thu thËp, ph©n tÝch vµ sö lý th«ng tin vÒ c¸c vÊn ®Ò m«i trêng. VD: Tõ c¸c bµi tËp 3,4 ë SGK, t«i tæ chwucs c¸c ho¹t ®éng ®Ó cho häc sinh nhËn biÕt ®îc nh÷ng viÖc lµm nµo thÓ hiÖn biÕt b¶o vÖ c©y vµ nh÷ng viÖc lµm nµo cha biÕt b¶o vÖ c©y.  Tõ ®ã häc sinh biÕt m×nh cÇn ph¶i häc tËp ai vµ ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ c©y (b¶o vÖ m«i trêng) 1. KÜ n¨ng ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m b¶o vÖ gi÷ g×n vÒ c¸c vÊn ®Ò m«i trêng. 2. KÜ n¨ng tæ chøc chøc x©y dùng thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµnh ®éng gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng. 3. KÜ n¨ng thiÕt kÕ gi¸o ¸n lång ghÐp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng vµo m«n häc. §Ó cã ®îc gi¸o ¸n gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng, t«i nhËn thÊy kÜ n¨ng lÜnh héi tri thøc cÇn ®îc lång ghÐp vµo qu¸ tr×nh häc cña häc sinh. Nh÷ng kÜ n¨ng lÜnh héi tri thøc nµy bao gåm: + Quan s¸t nh÷ng sù vËt hiÖn tîng ®îc sö dông trong tiÕt häc. + L¾ng nghe vµ ghi nhí kiÕn thøc. + LÜnh h«i kiÕn thøc: Häc sinh cã thÓ th¶o luËn, gi¶i thÝch, x¸c ®Þnh vµ tãm t¾t c¸c th«ng tin ®îc cung cÊp hoÆc tù ph¸t hiÖn ra. GV: NguyÔn Thóy Anh 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm + Ph©n tÝch: T«i gióp häc sinh chia nhá th«ng tin thµnh nhiÒu phÇn, nhiÒu ý tëng cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Trªn c¬ së ®ã häc sinh cã thÓ suy luËn, t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®a ra kÕt luËn. + Tæng hîp: T«i gióp c¸c häc sinh liªn kÕt c¸c ý tëng rêi r¹c, kh¸c nhau thµnh mét vÊn ®Ò tæng thÓ, ®ång thêi gióp häc sinh cã kh¶ n¨ng suy ®o¸n, tù ph¸t hiÖn vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña bµi häc. + Ph©n biÖt: T«i gióp häc sinh cã kh¶ n¨ng ®èi chiÕu c¸c ý tëng kh¸c nhau t×m ra nh÷ng ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau cña c¸c hiÖn tîng ®Ó t×m ra ý tëng hîp lÝ nhÊt. + DiÔn ®¹t: lu lo¸t, m¹ch l¹c, râ rµng ý tëng cña m×nh. + §¸nh gi¸: T«i gióp häc sinh cã thÓ tù nhËn xÐt ®¸nh gi¸ viÖc lµm trong c¸c t×nh huèng cô thÓ hoÆc c¸c th«ng ®iÖp kh¸c nhau, tiÕn tíi c¸c em tù ra quyÕt ®Þnh vµ t¸n thµnh theo quyÕt ®Þnh ®ã (®óng – sai). + ¸p dông: T«i gióp häc sinh biÕt ¸p dông kiÕn thøc ®· häc vµo hoµn c¶n (t×nh huèng) míi, kh¸c víi hoµn c¶nh ®· ®îc häc.  KÕt luËn: Ph¬ng ph¸p vµ kÜ n¨ng, tÝnh chÊt ho¹t ®éng gi¸o dôc m«i trêng lång ghÐp vµo d¹ng m«n §¹o ®øc rÊt cã hiÖu qu¶. T¹o cho häc sinh kh«ng khÝ häc s«i næi. VD: T«i ®· thiÕt kÕ gi¸o ¸n d¹y gi¸o dôc m«i trêng lång ghÐp trong m«n §¹o ®øc (Líp 1) rÊt phï hîp víi c¸c em. C¸c em c¶m thÊy häc rÊt nhÑ nhµng, kh«ng bÞ thiªn cìng nhng vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu chÆt chÏ cña tiÕt häc theo bé m«n. GV: NguyÔn Thóy Anh 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm III. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng: Gi¸o dôc m«i trêng lång ghÐp trong m«n §¹o ®øc líp 1 Bµi 14: B¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng (tiÕt 2) Gi¸o viªn: NguyÔn Thóy Anh Trêng TiÓu häc NguyÔn Tr·i I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu - Lîi Ých cña c©y vµ hoa ®èi víi cuéc sèng con ngêi. - C¸ch b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng. - TrÎ em cã quyÒn ®îc sèng trong m«i trêng trong lµnh. 2. KÜ n¨ng: - BiÕt b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng. 3. Th¸i ®é: - §ång t×nh víi nh÷ng viÖc lµm ®óng. Khuyªn r¨n nh÷ng viÖc lµm cha ®óng táng viÖc b¶o vÖ c©y vµ hoa. II. Ph¬ng ph¸p: - Phèi hîp c¸c ph¬ng ph¸p: Quan s¸t, ®µm tho¹i, th¶o luËn nhãm, lµm viÖc c¸ nh©n, ®èng tiÓu phÈm. - Träng t©m: Quan s¸t, th¶o luËn nhãm. III. ChuÈn bÞ: 1- Gi¸o viªn: 2 – Häc sinh: - Tranh phãng to bµi tËp 3. - ThÎ sè - Néi dung c¸c bµi tËp, néi dung tiÓu phÈm - 3 mò c©y - B¨ng ®Üa cã h×nh ¶nh tranh vÏ vÒ gi¸o dôc m«i trêng - Mçi häc sinh 1 vë bµi tËp §¹o ®øc; 1 bót s¸p mµu. - Thuéc bµi th¬: Ch¨m vên hoa. - Thuéc bµi h¸t: Ai trång c©y + Ra ch¬i vên hoa IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: A. KiÓm tra bµi cò: Thêi gian 5’ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Nh¾c tªn bµi 14 (tiÕt 1) - Yªu cÇu häc sinh h¸t bµi: Ai trång c©y. - Qua bµi h¸t, c©y vµ hoa gióp Ých g× cho cuéc sèng con ngêi? GV: NguyÔn Thóy Anh Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung - H¸t, móa bµi “Ai trång c©y” - Qua bµi h¸t con thÊy c©y - Ých lîi cña c©y vµ hoa cã gióp cho con ngêi cã bãng m¸t, cã 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm chim hãt… - §äc l¹i ghi nhí. - 2 häc sinh ®äc - Muèn b¶o vÖ c©y vµ hoa - Muèn b¶o vÖ c©y hoa - CÇn biÕt b¶o vÖ con cÇn ph¶i lµm g×? con cÇn ph¶i tíi c©y, ch¨m c©y. sãc c©y hµng ngµy, kh«ng bÎ cµnh, h¸i hoa n¬i c«ng céng... - NhËn xÐt - ®¸nh gi¸ B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: §óng nh lêi bµi h¸t “Ai trång c©y”, c©y xanh cho ta bãng m¸t, cho c¶nh ®Ñp, cho kh«ng khÝ trong lµnh, cho cuéc sèng thªm h¹nh phóc. §Ó biÕt b¶o vÖ c©y vµ hoa thËt tèt, c¸c con häc tiÕp bµi 14: b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng (tiÕt 2). 2. Ho¹t ®éng 1: lµm bµi tËp 3 (tr – 47) - Môc tiªu: häc sinh nhËn biÕt vµ ph©n biÖt hµnh ®éng §óng – Sai trong viÖc b¶o vÖ hoa vµ c©y hoa. - TiÕn hµnh: Thêi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS Néi dung gian 7’ - Treo tranh bµi tËp 3 (phÇn a) - Më SGK (tr-47) - Gi¶i thÝch vµ yªu cÇu bµi tËp: - §äc bµi tËp 3 (a) * Quan s¸t kÜ c¸c tranh: + Nèi viÖc lµm ®óng víi khu«n mÆt cêi. + Nèi viÖc lµm cha ®óng víi khu«n mÆt mÕu. - Nèi – 1hs ch÷a - Ai nhÊt trÝ víi c¸ch nèi cña - Häc sinh gi¬ tay b¹n - T¹i sao con nèi tranh 1 víi - Hs tr¶ lêi vµ nªu ý khu«n mÆt cêi? kiÕn - tranh 2, 3, 4 nèi víi khu«n mÆt cêi, v× sao? - V× sao tranh 5, 6 nèi víi - NhËn xÐt bæ sung khu«n mÆt mÕu? - VËy qua bµi nµy c¸c b¹n nhá - Hs nªu ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoa vµ c©y? - Con biÕt nh÷ng viÖc lµm nµo 3 – 4 hs nªu b¶o vÖ hoa vµ c©y.  ...Ngoµi tÊt c¶ nh÷ng viÖc c¸c con võa kÓ, c¸c r¸c th¶i, khãi bôi (®a tranh) cña nhµ m¸y còng lµm ¶nh hëng ®Õn sù sèng cña c©y. - Quan s¸t tranh GV: NguyÔn Thóy Anh 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 5’ - §äc ®Ò bµi - Treo tranh bµi tËp 3 Bµi tËp 3 yªu cÇu g×? - Con t« mµu vµo bøc tranh cã - T« mµu viÖc lµm gãp phÇn lµm cho m«i trêng trong lµnh. - Con t« mµu vµo nh÷ng tranh - HS tr¶ lêi nµo? V× sao? - Tranh nµo con kh«ng t«? V× sao? - Con ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ c©y? CÇn trång c©y, tíi c©y, vun gèc, lµm hµng rµo...®Ó b¶o vÖ hoa vµ c©y  KÕt luËn: C« còng nhÊt trÝ víi c¸ch t« mµu nh c¸c con, v× trång c©y, tíi c©y, vun gèc, lµm hµng rµo lµ nh÷ng viÖc b¶o vÖ c©y vµ hoa, gãp phÇn lµm cho m«i trêng trong lµnh. 3. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn bµi tËp 4. - Môc tiªu: Häc sinh nhËn biÕt vµ lùa chän nh÷ng hµnh vi nªn/ kh«ng nªn trong viÖc b¶o vÖ c©y vµ hoa. - TiÕn hµnh: Thêi gian 5’ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS Néi dung - Treo néi dung bµi tËp 4. - §äc yªu cÇu Bµi nµy c¸c con sÏ th¶o luËn nhãm nh mäi ngµy. - Híng dÉn luËt ch¬i. - Th¶o luËn - Gi¬ thÎ bµy tá - §· cã nh÷ng ®¸p ¸n kh¸c nhau. Con chän ý 3,4 lµ con lµm g×? - Con khuyªn ng¨n b¹n ®Ó lµm - HS tr¶ lêi vµ nªu ý g×? kiÕn. - NÕu khuyªn ng¨n mµ b¹n vÉn kh«ng nghe, con sÏ lµm g×? V× sao? - C¶ líp kh«ng ai chän ý 1 vµ 2, v× sao vËy?  C« còng nhÊt trÝ chän ý 3 vµ 4 cña c¸c con. VËy con khuyªn ng¨n b¹n hoÆc m¸ch ngêi lín GV: NguyÔn Thóy Anh 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®Ó lµm g×?  KÕt luËn: Con nªn khuyªn ng¨n b¹n hoÆc m¸ch ngêi lín khi kh«ng c¶n ®îc b¹n. Lµm nh vËy lµ gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng trong lµnh, lµ thùc hiÖn quyÒn ®îc sèng trong m«i trêng trong lµnh. 4. Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu tranh vµ kÕ ho¹ch b¶o vÖ hoa vµ c©y. - Môc tiªu: Häc sinh tù giíi thiÖu viÖc ®· lµm, kÕ ho¹ch b¶o vÖ hoa vµ c©y. - TiÕn hµnh: Thêi gian 5’ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS Néi dung - HS tù ®Ó tranh cña nhãm m×nh trªn mÆt bµn - Treo 3 bøc tranh (®¹i diÖn) - 3HS giíi thiÖu néi dung bµi tËp cña nhãm m×nh. - GV nhËn xÐt nh÷ng tranh - HS nªu ý kiÕn vµ tr¶ kh¸c: khen vÏ ®Ñp, ®óng chñ ®Ò lêi. b¶o vÖ hoa vµ c©y. - Con nªu kÕ ho¹ch ch¨m sãc c©y vµ hoa ë trêng. - Nªu kÕ ho¹ch ch¨m sãc c©y vµ hoa ë nhµ. - C¸c con ch¨m sãc hoa vµ c©y ë nhµ, ë trêng ®Ó lµm g×? - Ngoµi biÕt b¶o vÖ hoa vµ c©y ë nhµ, ë trêng cßn biÕt b¶o vÖ hoa vµ c©y ë ®©u? M«i trêng trong  KÕt luËn: lµnh gióp c¸c con kháe m¹nh vµ ph¸t triÓn. C¸c con cÇn cã hµnh ®éng ®Ó b¶o vÖ, ch¨m sãc c©y vµ hoa. 5. Ho¹t ®éng 4: §ãng tiÓu phÈm. GV: NguyÔn Thóy Anh 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Môc tiªu: Häc sinh biÕt b¶o vÖ hoa vµ c©y. - TiÕn hµnh: Thêi gian 5’ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung - Giíi thiÖu ®éi tr×nh bµy tiÓu - Giíi thiÖu tªn tiÓu phÈm. phÈm, tãm t¾t néi dung vµ ph©n vai. HS tr×nh bµy tiÓu phÈm. - C¶ líp quan s¸t, nghe hiÓu. - Khen, ®éng viªn. - TiÓu phÈm khuyªn c¸c con ®iÒu g×? Nh¾c nhë,  KÕt luËn: khuyªn ng¨n b¹n kh«ng nªn h¸i hoa, ph¸ c©y. 6. Ho¹t ®éng 5: §äc th¬ hoÆc h¸t. - Môc tiªu: Häc sinh biÓu diÔn bµi th¬, bµi h¸t vÒ B¶o vÖ hoa vµ c©y. (®©y lµ h×nh thøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng tíi tÊt c¶ mäi ngêi) - TiÕn hµnh: Thêi gian 2’ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS - Nªu yªu cÇu HS h¸t hoÆc ®äc - §äc th¬. bµi th¬. - H¸t 1 bµi  KÕt luËn: C¸c bµi th¬, bµi h¸t c¸c con võa tr×nh bµy ®Òu thÓ hiÖn b¶o vÖ hoa vµ c©y. VËy tõ nay c¸c cãn Ï tiÕp tôc b¶o vÖ hoa vµ c©y thêng xuyªn ®Ó s©n trêng lu«n m¸t mÎ, kh«ng khÝ trong lµnh, c¸c con kháe m¹nh vµ häc tËp tèt. Néi dung Ch¨m sãc vµ b¶o vÖ hoa vµ c©y. C. Më réng vµ dÆn dß: (2–). a) BËt v« tuyÕn cã h×nh ¶nh vµ nªu: Kh«ng cã c©y xanh vµ hoa m«i trêng sÏ mÊt ®i vÎ ®Ñp vµ bÞ « nhiÔm, con ngêi sÏ bÞ m¾c rÊt nhiÒu bÖnh dÞch nhÊt lµ bÖnh tiªu ch¶y hiÖn nay. BÖnh dÔ l©y lan vµ cã thÓ dÉn ®Õn chÕt, con vËt còng kh«ng cã n¬i sinh sèng. (GV ®a h×nh ¶nh: BÖnh nh©n cÊp cøu ë bÖnh viÖn, c¸ ë ao bÞ chÕt do m«i trêng « nhiÔm). GV: NguyÔn Thóy Anh 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm VËy ngay tõ h«m nay, c¸c con h·y tham gia trång c©y vµ b¶o vÖ c©y ë nhµ hoÆc ë trêng, ë mäi n¬i, tuyªn truyÒn ®Ó mäi ngêi cïng tham gia b¶o vÖ hoa vµ c©y xanh, cÊm chÆt c©y ph¸ rõng v× hoa vµ c©y xanh kh«ng chØ t¹o m«i trêng ®Ñp vµ trong lµnh, ®em l¹i søc kháe cho mäi ngêi mµ cßn lµ n¬i sinh sèng cña rÊt nhiÒu ®éng vËt quý hiÕm cÇn ®îc b¶o tån. C©y xanh lµ tµi nguyªn v« gi¸ cÇn ®îc bµn tay con ngêi ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn. (§a h×nh ¶nh rõng c©y xanh c¸c con thó sèng trong rõng). - BËt nh¹c bµi h¸t: Tæ quèc ViÖt Nam yªu dÊu, cã cßn ®Ñp m·i ®îc kh«ng. §iÒu ®ã cßn tïy thuéc vµo b¹n, tïy thuéc vµo b¹n mµ th«i. b) Mét sè bµi cã néi dung lång ghÐp mét phÇn mang néi dung gi¸o dôc m«i trêng. - Bµi “Gi÷ g×n s¸ch vë vµ ®å dïng häc tËp” (T2) - Tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng c¸ nh©n, thi xem ai s¾p xÕp ®å dïng häc tËp gän gµng, ng¨n n¾p trªn mÆt bµn vµ tñ c¸ nh©n.  Gi¸o dôc m«i trêng lµ gi¸o dôc häc sinh biÕt gi÷ g×n vÖ sinh líp häc: kh«ng vøt giÊy r¸c, kh«ng vÏ bÈn ra têng, bµn ghÕ. - Bµi “Gia ®×nh em” (T2) cuèi bµi d¹y. - Tæ chøc cho häc sinh nhãm ®«i kÓ cho nhau nghe nh÷ng viÖc m×nh ®· lµm gióp ®ì bè mÑ ®Ó gi÷ g×n vÖ sinh n¬i ë. - Gi¸o dôc m«i trêng lµ gi¸o dôc häc sinh biÕt gi÷ g×n vÖ sinh n¬i ë.  C¶ 2 vÝ dô trªn ®Òu gióp ta thÊy r»ng, tõ 1 bµi d¹y gi¸o viªn ®· ®a ra liªn hÖ thùc tÕ ®Ó gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng sèng cho häc sinh  gi÷ g×n b¶o vÖ m«i trêng ë mäi lóc, mäi n¬i. D. KÕt qu¶: ViÖc t«i d¹y gi¸o dôc m«i trêng cho häc sinh lång ghÐp vµo m«n §¹o ®øc rÊt cã hiÖu qu¶. TiÕt d¹y rÊt thµnh c«ng, häc sinh lÜnh héi kiÕn thùc nhÑ nhµng, n¾m b¾t bµi s©u vµ kiÕn thøc ®îc më réng h¬n, hiÓu biÕt h¬n vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng. ë nhµ còng nh ë trêng c¸c em ®· tham gia trång c©y vµ ch¨m sãc c©y hµng ngµy. Kh«ng cßn häc sinh trÌo c©y, ng¾t l¸. Hµng th¸ng c¸c em b¸o c¸o víi c« gi¸o vÒ viÖc m×nh ®· lµm ®Ó b¶o vÖ m«i trêng nh: Gi÷ vÖ sinh trêng líp lu«n s¹ch ®Ñp, gióp ®ì bè mÑ dän nhµ cöa, tham gia ch¨m sãc c©y xanh ë nhµ vµ ë trêng, quan träng lµ h×nh thµnh thãi quen vøt r¸c ®óng n¬i qui ®Þnh. C«ng t¸c gi¸o dôc m«i trêng cña t«i ®îc sù ñng hé nhiÖt t×nh cña phô huynh häc sinh. Phô huynh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c con tham gia mét c«ng tr×nh “M¨ng non” b¶o vÖ m«i trêng. DÇn dÇn ®· t¹o cho c¸c em mét thãi quen tèt, ®ã lµ ®Çu giê s¸ng, c¸c em häc sinh biÕt bá r¸c ®óng n¬i qui ®Þnh nh: giê Thñ c«ng häc sinh kh«ng cßn hiÖn tîng vøt giÊy, r¸c ra líp, giê ¨n b¸n tró c¸c em kh«ng ®Ó c¬m vµ thøc ¨n bÈn ra 14 GV: NguyÔn Thóy Anh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm bµn ghÕ ra líp häc. NhiÒu em ngñ dËy cïng c« gi¸o s¾p xÕp ®å dïng trong líp gän gµng. Hµng ngµy c¸c em biÕt tù dän sÑp ®å dïng häc tËp n¬i m×nh ngåi häc. BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ, ®Çu tãc, quÇn ¸o gän gµng. Do ®ã nhiÒu lÇn Ban phô tr¸ch TN ®i kiÓm tra nÒ nÕp vµ vÖ sinh líp t«i lu«n lu«n ®¹t ®iÓm tèi ®a vµ ®îc khen. GV: NguyÔn Thóy Anh 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm phÇn iii: kÕt luËn Gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc tæ chøc ho¹t ®éng gi¶ng d¹y lång ghÐp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng vµo m«n §¹o ®øc ®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh ý thøc vµ hiÓu biÕt vÒ m«i trêng, h×nh thµnh th¸i ®é tÝch cùc, chñ ®éng, tù gi¸c vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n ®èi víi viÖc b¶o vÖ, gi÷ g×n vµ c¶i thiÖn m«i trêng, h×nh thµnh ë c¸c em nh÷ng gi¸ trÞ ban ®Çu, c¬ b¶n, ®óng ®¾n vÒ m«i trêng, bíc ®Çu h×nh thµnh ë c¸c em nh÷ng n¨ng lùc cÇn thiÕt ®Ó c¸c em cã kh¶ n¨ng tham gia c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ nh»m b¶o vÖ, g×n gi÷ vµ c¶i thiÖn m«i trêng. H×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng gi¶ng d¹y lång ghÐp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng vµo m«n §¹o ®øc lµ ph¬ng thøc gi¸o dôc rÊt thiÕt thùc, cã hiÖu qu¶ cao, ph¸t huy ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c¸c em vµ mäi ngêi. C¸c gi¶i ph¸p ®óc rót trong ®Ò tµi nµy cã ý nghÜa vµ gi¸ trÞ thùc tiÔn cao. Gãp phÇn kh«ng nhá vµo ch¬ng tr×nh hµnh ®éng b¶o vÖ m«i trêng t¹i trêng TiÓu häc NguyÔn Tr·i nãi riªng vµ trêng TH nãi chung. GV: NguyÔn Thóy Anh 16 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm PhÇn IV KiÕn nghÞ - ®Ò xuÊt - T¨ng cêng båi dìng, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ n¨ng lùc cho tÊt c¶ gi¸o viªn vÒ kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng. - C«ng t¸c gi¸o dôc m«i trêng lµ viÖc kh«ng thÓ thiÕu trong kÕ ho¹ch n¨m häc. - C«ng viÖc tuyªn truyÒn vÒ gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng ph¶i ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, ph¸t thanh tuyªn truyÒn vµo ®Çu giê, giê ra ch¬i hµng ngµy (hoÆc 1 tuÇn Ýt nhÊt 3 lÇn). - T¨ng cêng hç trî c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, tµi liÖu vµ nh÷ng ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng trong nhµ trêng. - C«ng t¸c gi¸o dôc m«i trêng kh«ng chØ tiÕn hµnh trong giê chÝnh khãa mµ cßn ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng kh¸c mang tÝnh chÊt phong phó, ®a d¹ng kh«ng chØ giíi h¹n trong nhµ trêng mµ cßn më réng trong c¸c ®Þa ph¬ng vµ toµn x· héi. Hµ Néi, ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2014 T«i xin cam ®oan ®©y lµ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm do m×nh viÕt kh«ng sao chÐp néi dung cña ngêi kh¸c. Ngêi viÕt NguyÔn Thóy Anh GV: NguyÔn Thóy Anh 17 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NhËn xÐt cña héi ®ång xÐt duyÖt SKKN trêng ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. NhËn xÐt cña héi ®ång xÐt duyÖt skkn phßng gd Thanh Xu©n ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ GV: NguyÔn Thóy Anh 18 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Môc lôc PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò........................................................................................... 1 PhÇn II: Néi dung chÝnh................................................................................... 3 A. C¬ së khoa häc....................................................................................................... 3 B. Thùc tr¹ng t¹i trêng TiÓu häc NguyÔn Tr·i........................................................... 5 C. §èi tîng nghiªn cøu............................................................................................... 5 1. X¸c ®Þnh môc tiªu cô thÓ ...................................................................................... 5 2. Lùa chän thiÕt bÞ d¹y häc....................................................................................... 6 3. Ph¬ng ph¬ng vµ kÜ n¨ng tæ chøc ........................................................................... 6 4. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng................................................................................................... 10 D. KÕt qu¶................................................................................................................... 17 PhÇn III: KÕt luËn............................................................................................ 18 PhÇn IV: KiÕn nghÞ - ®Ò xuÊt.......................................................................... 19 GV: NguyÔn Thóy Anh 19
- Xem thêm -