Tài liệu Skkn giảng dạy kỹ năng nghe tiếng anh sao cho có hiệu quả

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

I. Ñaët vaán ñeà: Hieän nay vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh ôû baäc THCS ñaõ coù nhöõng thay ñoåi lôùn caû veà noäi dung laãn phöông phaùp giaûng daïy sao cho phuø hôïp vôùi muïc tieâu vaø yeâu caàu cuûa chöông trình saùch giaùo khoa môùi. Vôùi quan ñieåm cô baûn laø laøm sao phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc, chuû ñoäng cuûa hoïc sinh, taïo ñieàu kieän toái öu ñeå caùc em reøn luyeän phaùt huy khaû naêng söû duïng ngoân ngöõ vaøo muïc ñích giao tieáp chöù khoâng phaûi vieäc cung caáp kieán thöùc ngoân ngöõ thuaàn tuyù. Ñeå coù theå giảng dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh sao cho có hiệu quả, ngoõ ñaàu ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa chöông trình caûi caùch laø vaán ñeà maø giaùo vieân caàn quan taâm. Treân cô sôû söû duïng kyû naêng nghe ñeå giôùi thieäu ngöõ lieäu hay noäi dung cuûa chuû ñieåm môùi. Giaùo vieân caàn phaûi xaây döïng tình huoáng xoay quanh quan ñieåm chuû ñieåm cuûa baøi nghe, thieát keá nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát döôùi daïng troø chôi nhaèm höôùng caùc em vaøo chuû ñeà baøi nghe moät caùch nheï nhaøng. Vieäc laøm naøy nhaèm giuùp hoïc sinh coù theå luyeän taäp trau doài kyõ naêng nghe ñeå coù theå lónh hoäi ñöôïc lôøi thoaïi trong giao tieáp thoâng qua caùc baøi taäp nghe khaùc nhau nhö nghe ñoùan yù qua ngöõ caûnh, ngheâ laáy yù chính, nghe hieåu caùc thoâng tin chi tieát... II. Noäi dung chính : Khi hoïc tieáng Anh, thoâng thöôøng ngöôøi hoïc phaûi luyeän taäp boán kyõ naêng caàn thieát laø nghe - noùi - ñoïc - vieát, trong ñoù kyõ naêng nghe ñöôïc cho laø quan troïng nhaát bôûi leõ khi muoán giao tieáp baèng tieáng Anh ngöôøi hoïc phaûi nghe vaø hieåu ñöôïc ngöôøi ñoái thoaïi noùi gì, thì môùi coù theå ñaùp laïi ñuùng yù ngöôøi aáy. Theá neân, giaùo vieân ngoaïi ngöõ caàn phaûi ñaëc bieät chuù troïng kyû naêng nghe khi giaûng daïy. Nhöng chuù troïng nhö theá naøo vaø duøng thuû thuaät ra sao ñeå giuùp caùc em hoïc toát kyõ naêng naøy laø vaán ñeà maø baûn thaân toâi ñaëc bieät quan taâm. Qua caùc tieát döï giôø, hoïc hoûi ñoàng nghieäp cuõng nhö ñöôïc tham döï caùc khoaù hoïc thay saùch giaùo khoa cuøng vôùi kinh nghieäp giaûng daïy kyû naêng nghe nhö sau: Theo phöông phaùp môùi, khi daïy moät baøi Listen giaùo vieân caàn phaûi theo phöông phaùp The PPP Framework bao goàm: A. Presentation phrase : pre-listening. B. Practice phrase : while- listening. C. Production : post-listening. A/ Presentation Phrase/ Pre-listening: ( Phaàn giôùi thieäu baøi/ tröôùc khi nghe)  Trong phaàn naøy, giaùo vieân caàn xaây döïng moät hoaït hai hoaït ñoäng nhaèm ñeå giôùi thieäu baøi nghe. Phaàn naøy chuû yeáu laø giuùp hoïc sinh laøm quen vôí chuû ñeà saép ñöôïc nghe trong baøi, laøm cho hoïc sinh caûm thaáy höùng thuù maø quañoù oân laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc coù lieân quan ñeán baøi môùi.  Ñeå thöïc hieän giai ñoaïn naøy, Giaùo Vieân caàn chuù yù - Giaùo vieân thieát keá caùc hoaït ñoäng ngaén, deã hieåu, roõ raøng trong thôøi gian khoaûng 5 - 7 phuùt, baïn coù theå söû duïng tieáng Anh vaø caû tieáng Vieät (neáu hoïc sinh yeáu) - Ñeå phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh, giaùo vieân caàn taïo cô hoäi cho hoïc sinh trao ñoåi laãn nhau hay coù theå hoûi giaùo vieân. - Duøng caùc thuû thuaät phuø hôïp vôùi taâm lyù, löùa tuoåi cuûa hoïc sinh nhö yeâu caàu ñoaùn tranh, ñoaùn caâu traû lôøi, kích thích toø moø cuûa hoïc sinh...  Caùc böôùc tieán haønh: - Warm up ( khôûi ñoäng) - Background knowledge ( kieán thöùc neàn) xoay quanh chuû ñeà maø hoïc sinh saép ñöôïc nghe. Coù theå loàng phaàn Background vaøo phaàn warm up. - Giôùi thieäu töø vöïng môùi ( neáu coù) - Giaûi thích yeâu caàu vaø caùch laøm baøi. 1. Ñeå thöïc hieän phaàn background/warm up chuùng ta neân coù moät soá hoaït ñoäng nhö: a. Discussion: - Giaùo vieân duøng tranh coù noäi dung lieân quan ñeán baøi maø caùc em saép ñöôïc nghe. - Coù theå loàng caùc troø chôi (warm up) vaøo. - Hoïc sinh thaûo luaän veà tranh theo nhoùm (trao ñoåi yù kieán ñeå ñoaùn xem baøi nghe seõ ñeà caäp ñeán vaán ñeà gì, nhaân vaät naøo hay ñieàu gì...) Ví duï: Ñeå daïy phaàn Listen trong Unit 9 - saùch tieáng Anh 9 - Giaùo vieân caàn chuaån bò oâ chöõ gioáng trong troø chôi “chieác noùn kyø dieäu” vaø duøng tranh soá 2 trong SGK tieáng Anh 9. This is one of natural disasters  10 OÂ Tieán haønh : - Giaùo vieân giôùi thieäu troø chôi “Chieác noùn kyø dieäu”; hoïc sinh moãi nhoùm seõ ñoaùn oâ chöõ, nhoùm naøo ñoaùn sai  maát löôït, nhoùm khaùc seõ ñoaùn tieáp. Nhoùm ñoaùn ñuùng chuõ “earthquake” seõ laø nhoùm thaéng cuoäc. - Giaùo vieân giôùi thieäu chuû ñeà baøi nghe thoâng qua tranh. - Hoïc sinh nhìn tranh, ñoïc kyõ caùc caâu trong baøi taäp, thaûo luaän theo nhoùm ñeå ñoaùn xem neân laøm gì ñeå coù theå soáng cuøng vôùi caùc traän ñoäng ñaát. - Giaùo vieân giaûi thích yeâu caàu baøi taäp naøy laø nghe sau ñoù ñieàn thoâng tin vaøo khoaûng troáng. b. Brainstorming: - Ñeå thöïc hieän hoaït ñoäng naøy, giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm veà chuû ñeà maø caùc em saép ñöôïc nghe. - Moãi nhoùm coù moät ñaïi dieän leân baûng vieát ra töø troïng taâm, hay neâu yù kieán maø hoïc sinh ñoaùn xoay quanh ñeà taøi ñaõ cho. - Caùc nhoùm söûa loãi hoïc boå sung yù kieán laãn nhau. Ví duï: Ñeå daïy phaàn Listen trong Unit 1 saùch tieáng Anh 9 giaùo vieân caàn chuaån bò tranh cuûa baøi Listen (Trang 16) 2. Caùch tieán haønh: - Coù theå chia lôùp thaønh 8 nhoùm - Nhoùm 1, Nhoùm 2, Nhoùm 3 (caùc em coù theå di chuyeån choå ngoài ñeå hoïp thaønh 3 nhoùm). - Hoïc sinh seõ thaûo luaän veà ñeà taøi quaàn coù “Clothes” qua troø chôi “Networks”. Nhoùm 1 Nhoùm 2 Nhoùm 3 AÙo Quaàn Giaày Töøng nhoùm seõ ghi ra nhöõng töø veà aùo, quaàn, giaøy maø caùc em ñaõ ñöôïc hoïc vaøo baûng con. Sau ñoù ñaïi dieän moãi nhoùm seõ mang baûng con leân tröôùc lôùp. Nhoùm naøo ghi ñöôïc nhieàu töø, nhanh, chính xaùc  nhoùm ñoù seõ thaéng cuoäc. Qua troø chôi naøy, hoïc sinh seõ oân laïi caùc töø chæ veà quaàn aùo, giaøy deùp nhaèm höôùng caùc em vaøo chuû ñeà baøi nghe laø: Beù gaùi, Marry ñaõ ñi laïc ôû hoäi chôï trieãn laõm oâ toâ. Hoïc sinh nghe vaø xaùc ñònh xem beù aáy maëc aùo gì, quaàn gì, vaø mang gì? Giaùo vieân giaûi thích yeâu caàu cuûa baøi naøy laø nghe ñeå naém baét thoâng tin cuï theå. c. Questioning: Giaùo vieân coù theå duøng caùc tranh coù lieân quan ñeán chuû ñeà cuûa baøi nghe maø hoïc sinh saép ñöôïc nghe, coù theå loàng phaàn warm up vaøo ñeå taïo höùng thuù cho hoïc sinh. Cho hoïc sinh hoûi ñaùp laãn nhau döïa vaøo tranh, giaùo vieân caàn taïo ñieàu kieän cho taát caû caùc em ñeàu tham gia hoûi ñaùp. Giaùo vieân cung caáp 1, hoaëc 2 caâu hoûi (pre_questions) ñeå thu huùt söï chuù yù cuûa hoïc sinh tröôùc khi cho caùc em nghe. Hoïc sinh coù theå ñoaùn caâu traû lôøi tröôùc hoaëc sau khi ñöôïc nghe baøi taäp nghe. VD: Ñeå daïy baøi Listen cuûa Unit six, saùch tieáng Anh 9, giaùo vieân caàn chuaån bò : Tranh veà naïn oâ nhieãm + Caùc böôùc tieán haønh: - Giôùi thieäu caùc böùc tranh. - Cho HS hoaït ñoäng theo nhoùm (4 nhoùm), nhìn tranh vaø ñaët teân cho töøng böùc tranh  Nhoùm naøo nhanh, chính xaùc seõ thaéng cuoäc. - Hoaït ñoäng naøy nhaèm höôùng HS vaøo chuû ñeà baøi nghe laø söï oâ nhieãm ñaïi döông. - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi: + Do you think, is the ocean polluted? + Why is the ocean polluted? - Hoïc sinh hoûi ñaùp laãn nhau, coù theå hoûi giaùo vieân xoay quanh vaán ñeà do ñaâu maø ñaïi döông bò oâ nhieãm. - Giaùo vieân giaûi thích yeâu caàu baøi nghe naøy laø: nghe sau ñoù ñieàn thoâng tin vaøo choã troáng. 2. Pre_teaching new words: ÔÛ giai ñoaïn giôùi thieäu baøi nghe (The Presentation Phrase/ Pre_teaching) giaùo vieân caàn giaûi thích töø môùi hay caáu truùc ngöõ phaùp caàn thieát phaûi daïy heát caùc töø môùi neáu khoâng quan troïng hay coù theå ñeå cho hoïc sinh töï ñoaùn nghóa cuûa töø môùi qua ngöõ caûnh (ñoái vôùi hoïc sinh khaù, gioûi) B. Phaàn luyeän nghe (While listening/ The practice Phase): ÔÛ giai ñoaïn, hoïc sinh seõ ñöôïc nghe ñeå naém noäi dung baøi luyeän nghe, sau ñoù caùc em seõ laøm baøi taäp coù lieân quan ñeán noäi dung baøi taäp coù lieân quan ñeán noäi dung baøi vöøa nghe ( Hoïc sinh coù theå laøm moät hoaëc hai baøi taäp tuyø yeâu caàu töøng baøi). Giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh nghe ít nhaát 2 laàn, sau ñoù môùi kieåm tra ñaùp aùn sô boä ban ñaàu (cho hoïc sinh trao ñoåi ñaùp aùn vôùi beân caïnh hay trao ñoåi ñaùp aùn giöõa caùc nhoùm vôùi nhau). Cho hoïc sinh nghe laàn thöù 3, laàn nghe naøy seõ giuùp hoïc sinh töø söûa loãi hay töï tìm ñaùp aùn ñaày duû tröôùc khi ñöôïc giaùo vieân cho ñaùp aùn ñuùng. Khi cho HS nghe laàn 1: giaùo vieân neân cho hoïc sinh nghe toaøn boä noäi dung baøi 2, laàn 2: coù theå döøng laïi ôû nhöõng ñoaïn caàn thieát ñeå hoïc sinh coù thôøi gian suy gaãm vaø tìm thoâng tin chính xaùc ñeå hoaøn taát baøi taäp; nghe laàn 3: coù theå döøng hay khoâng döøng laïi (tuyø ñoái töôïng hoïc sinh). 1. Nhöõng hoaït ñoäng ôû giai ñoaïn While_ listening. a. General information: (thoâng tin chung) - Giaùo vieân ñöa ra moät soá caâu hoûi vaø yeâu caàu hoïc sinh cho caâu traû lôøi sau khi ñöôïc nghe caâu hoûi caàn xoaùy vaøo yù chính, giuùp hoïc sinh taäp trung yù töôûng vaø laøm baøi taäp deã daøng. VD: Ñeå daïy phaàn Listen trong Unit 9, saùch tieáng Anh 9, giaùo vieân thöïc hieän nhö sau: Task 1: Listen to the talk ofan expert and find out where heavy books should be placed, where the rollers should be blocked. - Cho hoïc sinh nghe baêng laàn 1 (khoâng döøng laïi). - Hoïc sinh laéng nghe, ghi thoâng tin traû lôøi ra giaáy. - Cho hoïc sinh trao ñoåi, so saùnh caâu traû lôøi vôùi nhau (theo nhoùm), giaùo vieân kieåm tra nhanh ñaùp aùn cuûa caùc em. Task 2: Listen again, check your answers and tell me what should be checked, where your bed shouldn’t be put and where you should stay, sit and stand when an earthquake happen. Cho hoïc sinh baûng laàn 2, giaùo vieân cho döøng laïi ôû moãi caâu hay moãi ñoaïn caàn thieát (tuyø töøng ñoái töôïng hoïc sinh, giaùo vieân coù theå cho döøng laïi nhieàu laàn hay ít laàn). Hoïc sinh nghe baûng, kieåm tra laïi caâu traû lôøi ôû phaàn task 1 vaø naém thoâng tin ñeå traû lôøi cho task 2. Giaùo vieân kieåm tra ñaùp aùn sau khi hoïc sinh so saùnh keát quaû. Coù theå cho nghe laàn 3 ñeå hoïc sinh kieåm tra ñaùp aùn laàn cuoái sau ñoù giaùo vieân cho ñaùp aùn ñuùng ñeå hoïc sinh ñieàn thoâng tin vaøo baûng. b. Specific information: Ñaây laø baøi luyeän nghe ñeå laáy thoâng tin ñaëc bieät. Giaùo vieân caàn löu yù hoïc sinh phaûi bieát boû qua nhöõng thoâng tin khoâng caàn thieát, chæ chuù troïng ñeán thoâng tin ñaùp öùng yeâu caàu cuûa baøi luyeän nghe. Hoïc sinh caàn phaûi nghe caån thaän (coù saøng loïc) sau ñoù traû lôøi caùc caâu hoûi trong baøi taäp: - Giaùo vieân cho hoïc sinh xem qua grid, chuù yù vaøo caùc thoâng tin coù saün (ñaây laø nhöõng chi tieát gôïi môû, giuùp hoïc sinh laøm baøi deã hôn). - Cho hoïc sinh nghe baêng vaø ñieàn thoâng tin coøn laïi vaøo grid. - Hoïc sinh trao ñoåi ñaùp aùn (theo caëp hoaëc nhoùm). - Cho hoïc sinh nghe laïi laàn 2, laàn 3 (neáu caàn)  cho ñaùp aùn ñuùng. VD: Ñeå daïy phaàn Listen / Unit 5/ Saùch Tieáng Anh 9 Task: Listen to a converstion between chau and her father. Fill in the table with the information you hear. Giaùo vieân cho HS nghe baêng laàn 1 (khoâng döøng laïi giöõa chöøng). Hoïc sinh nghe vaø töï ñieàn thoâng tin vaøo baûng. Giaùo vieân ñaët caâu hoûi ñeå kieåm tra möùc ñoä hieåu, naém noäi dung baøi nghe cuûa hoïc sinh: When was the telegraph invented? What were two new forms of news media? Did television become popular in the 1915 s? Cho Hoïc sinh nghe baêng laàn 2 (caàn döøng laïi ôû nôi caàn thieát) Hoïc sinh nghe laïi vaø kieåm tra laïi ñaùp öùng  so saùnh ñaùp aùn vôùi baïn (pairs work, groups work) Coù theå cho nghe laïi laàn 3 (tuyø töøng ñoái töôïng hoïc sinh). c. Deliberate mistakes: AÙp duïng cho caùc loaïi baøi taäp nghe döôùi daïng tranh aûnh. Sau khi cho hoïc sinh xem tranh, giaùo vieân giôùi thieäu chuû ñeà baøi nghe vaø yeâu caàu caùc em noùi xem trong tranh goàm nhöõng gì. Giaùo vieân moâ taû laïi böùc tranh nhöng coá yù noùi sai moät soá chi tieát. Hoïc sinh theo doõi vaø khi phaùt hieän chi tieát sai  giô tay hay noùi “you’re wrong”. VD: phaàn Listen/ Unit 2/ Saùch tieáng Anh 9. Task: listen and check (V) the better of the correct picture to show what Mary is wearing. Giaùo vieân chæ vaøo tranh C: This is a flower dress. Hoïc sinh seõ nhaän ra chi tieát sai vaø söûa laïi. Töông töï nhö vaäy vôùi caùc tranh khaùc. Sau ñoù giaùo vieân cho Hoïc sinh nghe baûng laàn 1 ( khoâng döøng laïi). - Cho hoïc sinh töï tìm ñaùp aùn. - Cho Hoïc sinh nghe baêng laïi laàn 2 (döøng laïi ôû caâu hay ñoaïn caàn thieát). - Hoïc sinh nghe vaø chænh söûa laïi ñaùp aùn ñaõ laøm  so saùnh vôùi baïn (pairs word, groups work). - Cho hoïc sinh nghe baêng laïi laàn 3 (neáu caàn)  giaùo vieân cho ñaùp aùn ñuùng. d. Listen and draw: AÙp duïng cho loaïi baøi taäp nghe vaø ñieàn thoâng tin vaøo sô ñoà hay baûn ñoà. Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt sô ñoà hay baûn ñoà. Sau ñoù yeâu caàu caùc em laéng nghe baûng vaø ñieàn thoâng tin caàn theát vaøo baûn ñoà hay sô ñoà. Hoïc sinh nghe laïi vaø kieåm tra ñaùp aùn. Vd: Khi daïy phaàn Listen /Unit3/ Saùch Tieáng Anh 9. - Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt baûn ñoà. Task: Look at the map. Listen to the trip to Ba’s village then match the places on the bus route with the letters on the map. - Giaûi thích yeâu caàu vaø nghe. - Cho hoïc sinh nghe baêng laàn 1 (khoâng döøng laïi) - Coù theå ñaët vaøi caâu hoûi ñeå kieåm tra möùc ñoä hieåu baøi cuûa hoïc sinh nhö: + Which direction did the bus continue, after picking up everyone? + Did it continue going straight on highway No 1? + Did it turn left to the airport? - Cho hoïc sinh nghe baêng laàn 2 vaø gheùp caùc teân nôi choán ôû trong khung vôùi caùc nôi choán ñöôïc bieåu thò baèng chöõ caùi treân baûng ñoà (tuøy ñoái töôïng hoïc sinh giaùo vieân coù theå cho döøng laïi ôû moãi caâu hay ôû moãi ñoaïn caàn thieát). - Hoïc sinh kieåm tra laïi ñaùp aùn cuûa minh vôùi baïn (pair word, group word) - Cho hoïc sinh nghe laïi laàn 3 (neáu caàu)  giaùo vieân cho ñaùp aùn ñuùng. e. Selecting: AÙp duïng cho loaïi baøi taäp nghe vaø coù caùc tranh gaàn gioáng nhau chæ khaùc nhau moät soá chi tieát nhoû. Caùc tranh naøy ñaõ ñöôïc ñaùnh soá. Giaùo vieân giôùi thieäu tranh, höôùng hoïc sinh vaøo vieäc phaân bieät caùc tranh vôùi nhau. Cho hoïc sinh nghe laïi ñeå kieåm tra ñaùp aùn. VD: Phaàn Listen/ Unit 1/ Saùch tieáng Anh 9. Task: Listen to their conversatoin and circle the letters of the correct pictures. Giaûi thích yeâu caàu baøi nghe. Cho hoïc sinh nghe baûng laàn 1 (khoâng döøng giöõa chöøng). Cho hoïc sinh töï tìm ñaùp aùn (choïn thanh phuø hoïc vôùi noäi dung baøi). Cho caùc em nghe laïi laàn 3 (neâuù caàn)  giaùo vieân cho ñaùp aùn ñuùng. f. True or false: AÙp duïng cho loaïi baøi taäp nghe döôùi daïng True or False. Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc qua caùc thoâng tin chi tieát trong chart. Cho hoïc sinh nghe baêng ít nhaát 2 laàn. Coù theå nghe laàn 3 (neáu caàn). VD: Phaàn Listen/ Unit 4/ Saùch tieáng Anh 9 Giaùo vieân giôùi thieäu chart. Task: Listen to the conversation between Nga and Kate. Check (V) the boxes and correct the false sentences. Cho Hoïc sinh nghe baêng laàn 1 (khoâng döøng laïi). Hoïc sinh töï laøm baøi True - False. Cho caùc em nghe laïi laàn 2(coù theå döøng laïi ôû caâu, ñoaïn caàn thieát) Giaùo vieân coù theå ñaët vaøi caâu hoûi gôïi yù, höôùng vaøo noäi dung baøi nghe ñeå giuùp hoïc sinh laøm ñöôïc baøi. Cho nghe lai laàn 3 ñeå kieåm tra ñaùp aùn GV cho ñaùp aùn ñuùng vaø söûa loãi cho hoïc sinh. g. Gap - filling: Duøng cho daïng baøi taäp ñieàn vaøo choã troáng. Giaùo vieân cho hoïc sinh xem qua thoâng tin chi tieát ñaõ ñöôïc cho saün trong baøi (coù theå duøng Flipchart/ hay cho leân maøn hình neáu daïy baèng OHP) VD: Phaàn listen ôû Unit 8/ Saùch tieáng Anh 9 Task: Listen to the song Auld Lang Syne and fill in the missing words. Giaùo vieân cho Hoïc sinh nghe baêng ñoàng thôøi nhìn vaøo lôøi baøi haùt (laàn 1) Hoïc sinh töï ñieàn vaøo choã troáng. Cho hoïc sinh nghe laïi baøi haùt laàn 2, kieåm tra laïi ñaùp aùn ñaõ ñieàn  so saùnh vôùi caùc baïn  Giaùo vieân cho ñaùp aùn ñuùng. C. Phaàn vaän duïng baøi nghe (post - listening/ The production phase) Caùc hoaït ñoäng tieáp theo sau khi hoïc sinh luyeän kyõ naêng nghe cuõng raát quan troïng. Sau khi nghe, giaùo vieân coù theå toå chöùc cho caùc em kieåm tra laïi ñaùp aùn baèng nhieàu caùch: cho caùc em hoûi, trao ñoåi ñaùp aùn laãn nhau vaø chöõa cheùo cho nhau; hoaëc coù theû cho hoïc sinh leân tröôùc lôùp hoûi caùc baïn vaø môøi baïn traû lôøi ñaùp aùn  giaùo vieân môùi cho ñaùp aùn cuoái cuøng. Hoïc sinh coù theå laøm moät ñoaïn ñoái thoaïi töông töï baøi ñaõ nghe vaø ñoùng vai luyeän taäp; hay hoïc sinh coù theå thaûo luaän veà ñeà taøi ñaõ nghe theo pass work hay group work. Hoïc sinh coù theå keå laïi baøi vöøa nghe baèng vieäc vaän duïng söï hieåu bieát cuûa mình (töï ñaët lôøi) hay coù theå vieát ra theo nhoùm hay caëp. Ñoái vôùi lôùp yeáu, giaùo vieân coù theå vieát Jape transcription ra döôùi daïng “gap filling” roài môùi cho hoïc sinh nghe ñeå ñieàn töøng choã troáng vaø baøi nghe. VD: Listen ôû Unit 6; Saùch giaùo khoa 9. Giaùo vieân kieåm tra ñaùp aùn baèng caùch goïi vaøi em leân cho ñaùp aùn cuûa mình tröôùc lôùp. Ñoái vôùi ñoaïn nghe khoù giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh nghe laïi baêng ñeå deã söõa loãi . Giaùo vieân coù theå neâu ra vaøi caâu hoûi cho hoïc sinh thaûo luaän. - Why did garbage drop into the sea not into the garbage dump? - What should we do to protect our ocean?  Keát quaû ban ñaàu: Ñaây laø naêm hoïc ñaàu tieân aùp duïng saùch giaùo khoa caûi caùch lôùp 9 ñöôïc duøng ñeå giaûng daïy ñaïi traø cho hoïc sinh khoái lôùp 9 THCS. Nhöõng yù kieán cho vieäc giaûng daïy phaàn nghe “Teaching listening” cuûa toâi treân ñaây ñaõ ít nhieàu taùc ñoäng tích cöïc ñeán quaù trình hoïc phaàn Listen trong töøng Unit. Khi aùp duïng caùc phöông phaùp treân, hoïc sinh coù veû höùng thuù, tham gia phaùt bieåu, xaây döïng baøi tích cöïc hôn, töï tin hôn trong caùc tieát hoïc. Thoâng qua hình thöùc caùc troø chôi thi ñua laãn nhau giöõa caùc nhoùm, tieát hoïc Listen ñaõ trôû neân vui nhoän, sinh ñoäng hôn treân tinh thaàn “hoïc maø chôi, chôi maø hoïc” chöù khoâng coøn khoâ khan, ñaùng sôï ñoái vôùi hoïc sinh. Keát quaû cuï theå nhö sau: Khoái 9 Gioûi Khaù TB Yeáu HKI 42,5% 40% 16,4% 1,2% Giöõa HKII 79,9% 8,9% 10,5% 0,6% III. Maët tích cöïc vaø haïn cheá: Nhìn chung khi aùp duïng caùc phöông phaùp neâu treân, hoïc sinh ña phaàn lónh hoäi caùc kieán thöùc maø giaùo vieân truyeàn ñaït. Phaàn Listen vaø phaàn baøi luyeän taäp khaù khoù ñoái vôùi haàu heát nhöõng ngöôøi hoïc ngoaïi ngöõ. Theá neân, vieäc öùng duïng phöông phaùp giaûng daïy theo SGK môùi ñoøi hoûi giaùo vieân phaûi ñaàu tö tìm ra phöông phaùp phuø hôïp vôùi ñoái töôïng hoïc sinh cuûa mình. Naêm hoïc saép keát thuùc vaø keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh ñaõ phaàn naøo phaûn aùnh ñöôïc hieäu quaû cuûa phöông phaùp ñaõ ñöôïc vaän duïng. Haïn cheá: soá löôïng ôû moãi lôùp khaù ñoâng (45 - 47 em) vì theá giaùo vieân khoù kieåm tra heát ñaùp aùn, hoïc sinh coù phaàn khoù taäp trung vì baêng cassette coù khi ñoïc nhoû, duø giaùo vieân ñaõ duøng microâphone trôï giuùp. IV. Nhöõng baøi hoïc khi thöïc hieän saùng kieán vaän duïng kinh nghieäm: Saùch giaùo khoa caûi caùch lôùp 9, Boä moân Tieáng Anh ñöôïc bieân soaïn theo chuû ñieåm vaø coù caùc phaàn reøn luyeän töøng kyõ naêng rieâng bieät nhö: nghe, noùi, ñoïc, vieát... Vì theá khi tieán haønh giaûng daïy kyõ naêng nghe, giaùo vieân coù theå chuû ñoäng thieát keá baøi daïy rieâng bieät cho phaàn nghe neân hoïc sinh khaù deã daøng lónh hoäi cuõng nhö luyeän taäp phaàn nghe töông ñoái toát. Vôùi nhöõng phöông phaùp ñaõ ñöôïc hoïc töø caùc khoùa hoïc boài döôõng thay saùch giaùo khoa cuøng vôùi kinh nghieäm hoïc hoûi töø ñoàng nghieäp vaø thöïc teá giaûng daïy taïi lôùp. Baûn thaân toâi nhaän thaáy caàn phaûi noã löïc hôn nöõa, saùng taïo hôn nöõa ñeå coù ñöôïc nhöõng tieát daïy “nghe” hoaøn haûo hôn, sinh ñoäng vaø thu huùt hoïc sinh nhieàu hôn trong thôøi gian tôùi. V. Keát luaän: Treân ñaây laø moät soá yù kieán cuûa toâi ñaõ ñöôïc aùp duïng ñeå giaûng daïy phaàn Listen trong chöông trình SGK caûi caùch lôùp 9. Vì ñaây laø naêm ñaàu tieân thöïc hieän neân khoâng theå traùch khoûi sai soùt, raát mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp chaân thaønh cuûa quyù Thaày Coâ vaø caùc anh chò ñeå phaàn giaûng daïy Listen ngaøy caøng hoaøn thieän hôn, goùp phaàn tích cöïc cho quaù trình ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc maø caùch treân ñaõ ñeà ra. Taân Bình, ngaøy 24 thaùng 4 naêm 2006 Giaùo vieân bieân soaïn HAØ THÒ PHÖÔÙC SANG Nhaän xeùt cuûa toå tröôûng (khoái tröôûng) ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Nhaän xeùt cuûa Chuû tòch Hoäi Ñoàng Saùng Kieán Kinh Nghieäm caáp tröôøng: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG SKKN Kyù teân
- Xem thêm -