Tài liệu Skkn giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục với năng lực thực từ của học sinh trường th phú thuỷ

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi: “ Giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục với năng lực thực Từ của học sinh trường TH Phú Thuỷ” A. §ÆT VÊN §Ò Trong nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû XX vµ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû XXI, gi¸o dôc ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc tiÕn triÓn ®¸ng kÓ, ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc c¬ b¶n .Tuy nhiªn trong nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc ®ã th× gi¸o dôc ViÖt Nam l¹i cã nh÷ng khiÕm khuyÕt v« cïng lín ®ã lµ chÊt lîng gi¸o dôc h¹n chÕ vµ cã chiÒu híng gi¶m sót khã lêng. Gi¸o dôc ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc to lín tríc thêi héi nhËp. N¾m b¾t ®îc nh÷ng tån t¹i thiÕu sãt c¬ b¶n ®ã, bíc vµo n¨m häc 2006 -2007, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· cã cuéc vËn ®éng “ Nãi kh«ng víi tiÕu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc” . §©y lµ cuéc vËn ®éng lín ®îc Bé GD- §T chÝnh thøc ph¸t ®éng vµo ngµy 31/7/2006 ®· g©y ®îc sù chó ý , quan t©m ®Æc biÖt cña d luËn x· héi, l·nh ®¹o §¶ng , chÝnh quyÒn c¸c cÊp tõ TW ®Õn c¬ së, cña ®éi ngò nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ,cña phô huynh vµ toµn thÓ häc sinh. Cuéc vËn ®éng ®îc x¸c ®Þnh lµ kh©u ®ét ph¸, lµm tiÒn ®Ò cho ngµnh gi¸o dôc tù kh¼ng ®Þnh m×nh, phÊn ®Êu v¬n lªn , xo¸ bá nh÷ng tiªu cùc ®ang tån t¹i, thùc hiÖn sù ®æi míi v× sù ph¸t triÓn cña níc nhµ , v× vinh dù vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc , v× t¬ng lai cña thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam. N¨m häc 2007 - 2008, toµn ngµnh tiÕp tôc thùc hiÖn ChØ thÞ sè 33/2006 TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng” víi bèn néi dung : “ Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc, víi vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ víi t×nh tr¹ng häc sinh kh«ng ®¹t chuÈn lªn líp “”. ChÊt lîng gi¸o dôc lµ môc tiªu träng t©m vµ c¬ b¶n xuyªn suèt trong c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña gi¸o dôc phæ th«ng mµ c¬ b¶n lµ cÊp TiÓu häc. ®Æc biÖt viÖc n¾m v÷ng ®èi tîng HS vÒ lùc häc vµ ®¹o ®øc lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc nh»m t×m , lùa chän gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng toµn diÖn, ®¸p øng môc tiªu ®µo t¹o phï hîp víi nÒn t¶ng gi¸o dôc TiÓu häc Phó Thuû ®Ò ra tõ ®Çu n¨m häc. 1 §Ó cã c¬ së ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt chÊt lîng häc tËp thùc tÕ cña HS , tõ ®ã ®Ò ra ph¬ng híng , nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp trong chØ ®¹o d¹y vµ häc , c¸c tæ cÇn ph¶i tæ chøc kiÓm tra, kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m. §©y lµ qu¸ tr×nh kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt lîng thùc tÕ cña HS so víi chuÈn kiÕn thøc c¬ b¶n cña tõng khèi líp nh»m gióp ngêi HiÖu trëng thu nhËn ®îc th«ng tin vÒ häc lùc cña häc sinh mét c¸ch chÝnh x¸c , ®Ó tõ ®ã cã c¬ së v÷ng ch¾c trong x©y dùng kÕ ho¹ch , cã biÖn ph¸p xö lý , ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh chØ ®¹o d¹y , häc cña nhµ trêng vµ cã nh÷ng yªu cÇu hîp lý ®èi víi c¸n bé , gi¸o viªn. Song qua ®ît kiÓm tra kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m häc . Häc sinh kh«ng ®¹t yªu cÇu ; Tû lÖ häc sinh cã kÕt qu¶ kiÓm tra thÊp : Cô thÓ häc sinh ®¹t ®iÓm díi trung b×nh ( tõ ®iÓm 4  ®iÓm 1 ) chiÕm tû lÖ h¬n 8%. Víi sè liÖu trªn , râ rµng chÊt lîng gi¸o dôc thùc chÊt cña häc sinh cha ®¶m b¶o víi yªu cÇu n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc hiÖn nay . §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cÇn quan t©m. Víi chøc n¨ng cña ngêi HiÖu trëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc x· héi vÒ chÊt lîng gi¸o dôc cña nhµ trêng. Do ®ã cÇn ph¶i lµm g× ®Ó n©ng cao chÊt lîng theo yªu cÇu gi¸o dôc hiÖn nay . §ã lµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi HiÖu trëng . Víi lý do trªn t«i chän néi dung “ Gi¶i quyÕt sù bÊt cËp qua yªu cÇu n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc víi n¨ng lùc thùc tÕ cña häc sinh trêng TH Phó Thuû” ®Ó lµm ®Ò tµi kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh qu¶n lý,chØ ®¹o. B. néi dung I. C¬ së thùc tiÏn. Hëng øng cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng “ víi 4 néi dung cña ngµnh , ngay tõ ®Çu n¨m häc 2007 – 2008 Trêng TH Phó Thuû ®· tæ chøc x©y dùng ph¬ng híng nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m häc trªn c¬ së chøc n¨ng nhiÖm cô cña trêng TiÓu häc vµ dùa trªn c¬ së híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc sè 8232/BGD§T- GDTH ngµy 8/8 /2007 cña Bé GD ,, híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2007 - 2008 sè 22/GD-TH ngµy 14/9/2007 cña Phßng GD LÖ Thuû. Trong kÕ ho¹ch n¨m häc Trêng TH Phó Thuû ®· ®Ò ra nhiÒu gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc, trong ®ã cã kÕ ho¹ch kh¶o s¸t thÈm ®Þnh chÊt lîng chuyÓn giao ®Çu n¨m , nh»m x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c chÊt lîng thùc chÊt cña häc sinh ®Ó tõ ®ã x©y dùng hÖ thèng biÖn ph¸p , gi¶i ph¸p thÝch hîp trong chØ ®¹o d¹y vµ häc ®¹t kÕt qu¶ thùc chÊt theo yªu cÇu cña c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc vµ yªu cÇu cña cuéc vËn ®éng. 2 Ngµy 3/10/2007 HiÖu trëng cã quyÕt ®Þnh tæ chøc kh¶o s¸t, chuyÓn giao chÊt lîng hai m«n To¸n vµ TiÕng viÖt cho tÊt c¶ c¸c khèi líp tõ líp 1 ®Õn líp 5 kÕt qu¶ cô thÓ nh sau : * M«n TiÕng ViÖt: Sè HS cã ®iÓm yÕu 31em ,tû lÖ 4,6%,cô thÓ: Khèi líp1: 8 em ; Tû lÖ: 7,8% Khèi líp2: 5 em ; Tû lÖ: 4,4% Khèi líp3: 8 em ; Tû lÖ: 6,4% Khèi líp4: 7 em ; Tû lÖ:5,6% Khèi líp5: 3 em ; Tû lÖ 1,7% * M«n To¸n: Sè HS cã ®iÓm yÕu 76 em ,tû lÖ 11,5% Khèi líp1: 18 em ; Tû lÖ:17,8% Khèi líp2: 5 em ; Tû lÖ:4,4% Khèi líp3: 15 em ; Tû lÖ: 11,2% Khèi líp4: 23 em ; Tû lÖ: 16,3% Khèi líp5: 15 em ; Tû lÖ: 8,5% Nh vËy , nÕu xÐt theo tiªu chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n theo quyÕt ®Þnh 16/2005 Bé GD-§T,th× nh÷ng häc sinh cã kÕt qu¶ díi ®iÓm trung b×nh thuéc vµo lo¹i kh«ng ®¹t chuÈn lªn líp . §èi víi nh÷ng häc sinh nµy nÕu tiÕp tôc vÉn ®Ó c¸c em theo häc c¸c líp trªn th× kh«ng thùc hiÖn ®óng theo tinh thÇn cña cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng” víi 4 néi dung mµ ngµnh ®· ph¸t ®éng thùc hiÖn. ThÕ nhng, kÕ ho¹ch ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m häc ®· ®îc th«ng qua héi nghÞ c¸n bé- gi¸o viªn vµ ®· trë thµnh nghÞ quyÕt thùc hiÖn , trong nghÞ quyÕt cã nhiÒu néi dung song cã néi dung giao chØ tiªu chÊt lîng cho c¸c khèi líp lªn : Tû lÖ häc sinh trung b×nh trë lªn cho c¸c khèi 1 ®Õn khèi 4 lµ 97% , tû lÖ kh¸ giái lµ 53% . Khèi 5 tû lÖ trung b×nh trë lªn lµ 98% , kh¸ giái 55% ®Õn 60% . Häc sinh líp 5 hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc ®¹t 100%. Nh vËy so víi kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Çu n¨m häc th× chØ tiªu ®Ò ra cho c¸c khèi líp qu¸ cao , gi¶i ph¸p nµo ®Ó thùc hiÖn ®¹t dîc kÕt qu¶ ,®iÒu ®ã ngêi HiÖu trëng cÇn ph¶i quan t©m. II.c¬ së lý luËn. Trong t×nh h×nh hiÖn nay , tríc yªu cÇu ®ßi hái thøc chÊt trong chÊt lîng gi¸o dôc , vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®µo t¹o ®¸p øng ®îc xu thÕ ph¸t triÓn cña ®¸t níc . ViÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nªu trªn lµ hÕt søc quan träng , nã trùc tiÕp n©ng cao chÊt lîng thùc chÊt cña häc sinh vµ kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß tr¸ch nhiÖm l¬ng t©m 3 cña tËp thÓ gi¸o viªn , h¬n thÕ n÷a nã còng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ n¨ng lùc qu¶n lý, chØ ®¹o cña HiÖu trëng nhµ trêng . Qua ®ã , rót ra nhiÒu bµi häc quÝ b¸u cho nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc nãi chung, nhÊt lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp gi¶ng d¹y , trùc tiÕp qu¶n lý chØ ®¹o ë trêng tiÓu häc Phó Thuû. Do ®ã , môc tiªu cÇn ®¹t ®îc lµ: - Thø nhÊt : ThiÕt lËp vµ gi÷ v÷ng kü c¬ng nÒ nÕp trong viÖc d¹y häc cña tËp thÓ gi¸o viªn mµ cô thÓ lµ viÖc kiÓm tra kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ chÊt lîng häc sinh theo quyÕt ®Þnh 30. - Thø hai: T¹o ®îc sù c«ng b»ng trong gi¸o dôc tõ ®ã gióp häc sinh cã ý thøc tù häc vµ ch¨m häc h¬n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc , gióp cho c¸c em cã ý chÝ v¬n lªn tù tin h¬n trong chiÕm lÜnh tri thøc, n¾m b¾t ®îc kiÕn thøc kü n¨ng tèi thiÓu cÇn ®¹t ®îc theo quyÕt ®Þnh 16. - Thø ba: Cñng cè ®îc lßng tin cña phô huynh , cña ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, cña l·nh ®¹o chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ cña c¬ quan l·nh ®¹o chuyªn m«n ®èi víi tËp thÓ nhµ trêng. Gióp cho mäi ngêi nh×n nhËn ®óng ®¾n vÒ n¨ng lùc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn , n¨ng lùc qu¶n lý chØ ®¹o cña tËp thÓ ban gi¸m hiÖu . Tõ ®ã t¹o ®îc niÒm tin thËt sù cña x· héi cho c«ng t¸c gi¸o dôc , v× thÕ uy tÝnh cña ngêi thÇy l¹i tiÕp tôc ®îc t«n vinh. - Thø t : Cñng cè ®îc khèi ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong tËp thÓ héi ®ång s ph¹m , t¹o ®îc niÒm tin thùc sù cho ®éi ngò gi¸o viªn vÒ n¨ng lùc , qu¶n lý , chØ ®¹o cña tËp thÓ Ban gi¸m hiÖu nh»m thùc hiÖn tèt nghÞ quyÕt héi nghÞ c¸n bé gi¸o viªn vµ nhiÖm vô n¨m häc 2007 -2008 ®Ò ra. - Thø n¨m: Cuéc vËn ®éng “ hai kh«ng “ víi 4 néi dung mµ Bé gi¸o dôc ph¸t ®éng ®i vµo cuéc sèng vµ ®îc toµn x· héi ®ång t×nh ñng hé . §©y lµ viÖc lµm ®Çy ý nghÜa ®Ó x©y dùng ®Êt níc phån thÞnh v÷ng bíc ®i vµo nÒn kinh tÕ tri thøc mµ c¶ khu vùc vµ thÕ giíi ®· vµ ®ang thùc hiÖn. III.X©y dùng, ph©n tÝch vµ lùa chän ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cuéc v©n ®éng “ hai kh«ng “ trong ®ã cã néi dung “ Nãi kh«ng víi t×nh tr¹ng häc sinh kh«ng ®¹t chuÈn lÓn líp”( ngåi nhÇm líp) . Chóng t«i ®a ra ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt sau: Ph¬ng ¸n : LËp danh s¸ch häc sinh kh«ng ®¹t chuÈn ë c¸c khèi líp trong kú kiÓm tra kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m häc 2007-2008 . Cho c¸c em nµy ®îc tiÕp tôc theo häc b×nh 4 thêng . HiÖu trëng , vµ toµn thÓ gi¸o viªn lËp vµ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p , biÖn ph¸p thiÕt thùc , triÓn khai kÕ ho¹ch thùc hiÖn båi dìng häc sinh yÕu kÐm , kh¾c phôc t×nh tr¹ng häc sinh( ngåi nhÇm líp ). Thùc hiÖn ph¬ng ¸n nµy cã u ®iÓm vµ h¹n chÕ sau: *¦u ®iÓm: - T¹o t©m lý häc tËp , tu dìng rÌn luyÖn cho toµn thÓ häc sinh , cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó häc sinh thùc sù næ lùc phÊn ®Êu trong tù «n tËp vµ tù kiÓm ®Þnh kiÕn thøc míi b»ng nh÷ng gi¶i ph¸p , biÖn ph¸p mµ ®éi ngò gi¸o viªn thùc hiÖn gi¶ng d¹y , hiÖu trëng thùc hiÖn qu¶n lý chØ ®¹o . Nh thÕ hy väng sÏ ®îc häc , ®îc ®Õn trêng cña nh÷ng ®èi tîng nµy ®îc kh¬i dËy . - Phô huynh , chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ l·nh ®¹o chuyªn m«n c¸c cÊp cã sù tin tëng b»ng ho¹t ®éng chuyªn m«n cña nhµ trêng . TiÕp tôc t¹o ®îc uy tÝn vµ nghÒ d¹y häc l¹i ®îc t«n vinh . - Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ gi¸o viªn d¹y chuyªn biÖt ë c¸c khèi líp cã ®Þnh híng båi dìng, phô ®¹o nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc thùc ch©t , yªn t©m tíi tû lÖ chÊt lîng ®· ®îc giao trong nghÞ quyÕt , kÕ ho¹ch thùc hiÖn n¨m häc 2007-2008 . - N©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc cã ®é tin cËy cao , h¹n chÕ tèi ®a häc sinh yÕu kÐm , chÊm døt t×nh tr¹ng häc sinh kh«ng ®¹t chuÈn lªn líp ; b¶o ®¶m ®îc nÒ nÕp kû c¬ng trong qu¶n lý, chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn d¹y häc trong nhµ trêng tiÓu häc . - Gi¸o dôc båi dìng ®îc nh÷ng thÕ hÖ trÎ cã ®ñ tr×nh ®é , n¨ng lùc , trÝ tuÖ ®Ó tiÕp tôc häc lªn c¸c cÊp häc kh¸c. - TËp thÓ ban gi¸m hiÖu nhµ trêng rót ®îc kinh nghiÖm ®Ó lËp l¹i kü c¬ng trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng mét c¸ch thùc chÊt . - Gi¶i quyÕt hîp lý vµ tho¶ ®¸ng c¸c m©u thuÈn n¶y sinh trong néi bé nhµ trêng * H¹n chÕ:-Gi¸o viªn chñ nhiÖm rÊt vÊt v¶ ®Ó «n luyªn l¹i kiÕn thøc cña líp häc tríc , thËm chÝ ph¶i d¹yl¹i kiÕn thøc cña líp häc tríc ®ång thêi ph¶i d¹y kiÕn thøc líp míi , t¹o cho hä t©m lý nÆng nÒ . - Sù phèi kÕt hîp gi÷a nhµ trêng vµ gia ®×nh häc sinh hÕt søc chÆt chÏ míi hoµn thµnh ®îc c«ng viÖc . ThÕ nhng ®èi víi vïng n«ng th«n th× viÖc quan t©m cña phô huynh thËt h¹n chÕ do ®ã còng g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho nhµ trêng. 5 - §Çu t nhiÒu c«ng søc , thêi gian , kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nµy. IV.LËp c¸c biÖn ph¸p,gi¶i ph¸p thùc hiÖn . 1. C¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn : Víi môc tiªu n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc, thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc cuéc vËn ®éng thùc hiÖn “ Hai kh«ng” do Bé GD-§T ph¸t ®éng , chóng ta ph¶i thùc sù coi träng kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ . VÒ mÆt gi¸o dôc , viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ mét c¸ch nghiªm tóc sÏ t¹o cho häc sinh thùc sù cã ý thøc tù häc , cè g¾ng v¬n lªn trong häc tËp, n©ng cao tÝnh tù gi¸c, tù lùc, kh¾c phôc t×nh tr¹ng chñ quan , û l¹i, ®Ó ®¹t kÕt qu¶ häc tËp tèt h¬n . C¨n cø vµo luËt gi¸o dôc n¨m 2005 vµ ®iÒu lÖ trêng tiÓu häc n¨m 2007 ; trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña Bé GD vµ së GD§T , c¨n cø vµo c«ng v¨n sè 22/GDTH ngµy 14/9/2007 cña Phßng GD vÒ híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2007 –2008 , dùa trªn c¬ së nghÞ quyÕt héi nghÞ triÓn khai nhiÖm vô n¨m häc 2007 - 2008 cña trêng TiÓu häc Phó Thuû . C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 16 / Q§-BGD-§T vÒ ban hµnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ quyÕt ®Þnh 30/Q§ - BGD-§T -GDTH vÒ ®¸nh gi¸ chÊt lîng häc sinh tiÓu häc . Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tiÔn cña trêng tiÓu häc Phó Thuû ®Ó lËp kÕ ho¹ch lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p ,gi¶i ph¸p phï hîp thùc hiÖn. 2. C¸c gi¶i ph¸p , biÖn ph¸p chèng yÕu kÐm nh»m gi¶i quyÕt sù bÊt cËp. Sau kÕt qu¶ kh¶o s¸t, chóng t«i xin ®a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó båi dìng , phô ®¹o häc sinh yªu kÐm , gi¶i quyÕt døt ®iÓm t×nh tr¹ng häc sinh (ngåi nhÇm líp)nh sau: 2.1. C«ng t¸c qu¶n lÝ chØ ®¹o cña HiÖu trëng. - Bè trÝ phÇn hµnh cô thÓ cho CBQL: + §/C HiÖu trëng: Phô tr¸ch chung, chØ ®¹o chuyªn m«n khèi 5 + §/C Phã hiÖu trëng1: Phô tr¸ch chuyªn m«n, chØ ®¹o chuyªn m«n khèi 3,4. +§/C Phã HiÖu trëng2: Phô tr¸ch ho¹t ®éng ngoµi giê , chØ ®¹o chuyªn s©u khèi 1,2 vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Tæ chøc tèt c«ng t¸c båi dìng, tù båi dìng cña ®éi ngò s ph¹m vÒ c¶ chuyªn m«n nghiÖp vô, kü n¨ng thùc hµnh, kü n¨ng giao tiÕp, lËp kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ c«ng t¸c thao gi¶ng, dù giê, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c m«n häc, ®Çy ®ñ ®èi tîng gi¸o viªn. Qua thao gi¶ng, dù giê, cÇn cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi, tr¸nh hiÖn tîng dù giê nhng ng¹i gãp ý hoÆc gãp ý x©y dùng mét c¸ch nÓ nang, thiÕu kiªn quyÕt. 6 LËp hå s¬ x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ c«ng t¸c båi dìng, phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm cho c¶ n¨m häc vµ sau mçi ®ît kiÓm tra ®Þnh kú ( kÕ ho¹ch thèng nhÊt tõ HiÖu trëng, Phã hiÖu trëng vµ tæ trëng chuyªn m«n vµ toµn thÓ gi¸o viªn). Sau mçi ®ît cÇn ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi. Trong kÕ ho¹ch ph¶i x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu vµ gi¶i ph¸p vµ theo dâi cô thÓ ®èi tîng cña tõng líp, tõng khèi. - Phã HiÖu trëng phô tr¸ch chuyªn m«n, x©y dùng quy tr×nh chØ ®¹o d¹y phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm, ngåi nhÇm líp. Trong quy tr×nh cÇn x©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, néi dung cô thÓ vµ cã sæ theo dâi cho tõng khèi líp nh»m qu¶n lý chÆt chÏ kÕ ho¹ch phô ®¹o cña gi¸o viªn. - T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra viÖc thùc hiÖn cña c¸c bé phËn ®îc ph©n c«ng vµ cña gi¸o viªn trong ®ã tËp trung vµo kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch d¹y häc,trong kÕ ho¹ch d¹y häc ph¶i thÓ hiÖn x¸c ®Þnh râ môc tiªu kiÕn thøc,kü n¨ng cÇn ®¹t cho tõng lo¹i ®èi tîng, qu¸ tr×nh d¹y trªn líp ph¶i tæ chøc ho¹t ®éng cô thÓ cho tõng lo¹i ®èi tîng tr¸nh t×nh tr¹ng giao viÖc chung chung . Qu¸ tr×nh båi dìng c¸ biÖt ngoµi giê chÝnh kho¸, chØ ®¹o bè trÝ s¬ ®å chç ngåi, kiÓm tra thùc hiÖn s¬ ®å chç ngåi. - HiÖu trëng bæ trÝ BGH d¹y ®Òu tÊt c¶ c¸c líp dÓ n¾m b¾t t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh ,tõ ®ã cã ®Þnh híng gióp ®ì cho gi¸o viªn trong c«ng t¸c chèng yÕu lâi. - HiÖu trëng trùc tiÕp bè trÝ gêi d¹y thao gi¶ng cho c¸c khèi ,bè trÝ viÖc dù giê cña BGH vµ Tæ trëng chuyªn m«n. - Bè trÝ ph©n c«ng gi¸o viªn ®¶m nhiÖm c«ng viÖc ®óng n¨ng lùc, së trêng tr¸nh hiÖn tîng bè trÝ gi¸o viªn nhÇm chç tõ ®ã kh«ng ph¸t huy hÕt n¨ng lùc hoÆc kh«ng ®¶m ®ong næi c«ng viÖc cña m×nh. - ThiÕt lËp thèng nhÊt bé hå s¬ theo dâi diÔn biÕn chÊt lîng cña tõng häc sinh, cña tõng líp ®èi víi ®èi tîng häc sinh yÕu kÐm, ngåi nhÇm líp. - Tæ chøc ra ®Ò, kiÓm tra ®Þnh kú ®¶m b¶o ®óng chuÈn kiÕn thøc quy ®Þnh, kh«ng h¹ thÊp hoÆc n©ng cao. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i ph©n lo¹i ®èi tîng, bè trÝ c¸c lo¹i ®èi tîng phï hîp ®Ó häc sinh ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh. ChØ ®¹o chÊm kiÓm tra chÆt chÏ, ®óng quy ®Þnh, ®óng biÓu ®iÓm. Tæ chøc chÊm l¹i 10% sè bµi häc sinh ®Æc biÖt ph¶i chÊm l¹i toµn bé bµi KT§K cña HS yÕu kÐm ®Ó t×m ra nh÷ng ®iÓm yÕu kÐm cÇn kh¾c phôc cÇn båi dìng. - Bè trÝ CBQL trùc tiÕp kiÓm tra c¸c néi dung ®¸nh gi¸ trùc tiÕp nh ®äc kü thuËt, ®äc phiÕu. 7 - Kiªn quyÕt kh«ng bè trÝ gi¸o viªn trong cïng tæ,khèi thùc hiÖn coi KT vµ chÊm KT häc sinh khèi ®ã. - Sau mçi ®ît KT§K tæ chøc häp toµn thÓ phô huynh häc sinh ®Ó GVCN th«ng b¸o kÕt qu¶ KT§K, cho phô huynh trùc tiÕp xem bµi KT§K cña con m×nh,tiÕn hµnh ký x¸c nhËn vµo bµi kiÓm tra.Phèi hîp víi GVCN t×m biÖn ph¸p gi¸o dôc gióp ®ì. - Lµm tèt c«ng t¸c tham mu víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi. Trong ®ã, cÇn quan t©m phèi hîp víi héi cùu gi¸o chøc, b¸o c¸o cô thÓ, tranh thñ sù hç trî cña cùu gi¸o chøc trong viÖc vËn ®éng, gi¸o dôc cô thÓ tõng ®èi tîng. - Phèi hîp víi héi cha mÑ häc sinh ®Ó cã biÖn ph¸p tuyªn truyÒn gi¸o dôc phï hîp. T¹o ra sù ®ång thuËn trong viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng”. - Phèi hîp víi ban chÊp hµnh c«ng ®oµn ®Ó triÓn khai cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” vµ cuéc vËn ®«ng “Kü c¬ng- T×nh th¬ng - Tr¸ch nhiÖm”. - T¹o lËp quy chÕ thi ®ua, g¾n thi ®ua víi chÊt lîng vµ sè lîng, kiªn quyÕt kh«ng ®îc ch¹y theo thµnh tÝch hoÆc kh«ng ®îc bu«ng th¶, ®Èy lïi t tëng chñ quan trung b×nh. - X©y dùng quy chÕ khuyÕn häc, khuyÕn tµi, kÞp thêi nh»m t¹o ®îc ý thøc phÊn ®Êu cña gi¸o viªn vµ häc sinh.LÊy kÕt qu¶ KT§K ®ît 1 lµm c¨n cø x©ydùng ®Ò ¸n thëng cho häc sinh vµ gi¸o viªn,Cô thÓ cho tõng m«n: *Häc sinh cã ®iÓm tõ 1-2 v¬n lªn ®¹t diÓm TB hoÆc kh¸ thëng 40.000® *Häc sinh cã ®iÓm 3 v¬n lªn ®¹t diÓm TB hoÆc kh¸ thëng 30.000® *Häc sinh cã ®iÓm 4 v¬n lªn ®¹t diÓm TB hoÆc kh¸ thëng 20.000® ( Lu ý: ChØ thëng vµo thêi ®iÓm cuèi ®ît 2 vµ cuèi ®ît 4,trong n¨m häc cã häc sinh xuÊt hiÖn yÕu GVCN tù gi¶i quyÕt) Kinh phÝ trªn ®· ®îc l·nh ®¹o trêng tham mu víi héi khuyÕn häc x· trÝch tõ quü khuyÕn häc, khuyÕn tµi cña x· ®Ó chi thëng. 2.2.Gi¶i ph¸p cña Tæ chuyªn m«n: - T¨ng cêng c«ng t¸c chØ ®¹o båi dìng trùc tiÕp cho ®éi ngò b»ng nhiÒu h×nh thøc: Båi dìng vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc, kÜ n¨ng thiÕt kÕ bµi d¹y, thêng xuyªn «n luyÖn c¸c c«ng v¨n híng dÉn, chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng c¬ b¶n cÇn ®¹t theo quyÕt ®Þnh 16, C«ng v¨n 896 vµ QuyÕt ®Þnh 30. 8 - Tæ chøc tèt thao gi¶ng chuyªn ®Ò vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc cho tõng m«n häc cô thÓ. §Þnh h×nh ®îc c¸ch d¹y, c¸ch häc cña tõng lo¹i bµi, trong ®ã ®Þnh râ biÖn ph¸p kÜ thuËt cña GV vÒ t¹o c¬ héi vµ c¸ch tiÕp cËn kÌm cÆp, gióp ®ì tiÕp søc cho HS yÕu kÐm trong tõng tiÕt häc trªn líp. Héi th¶o c¸c chuyªn ®Ò “ Gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp”; “ Båi dìng häc sinh giái,phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm”,”kinh nghiÖm tiÕp cËn phô huynh häc sinh yÕu kÐm”. - Chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch thao gi¶ng, dù giê tËp trung vµo c¸c tiÕt thùc hµnh, phô ®¹o båi dìng. Sau thao gi¶ng dù giê cÇn rót kinh nghiÖm cô thÓ rót ra ®iÒu lµm ®îc, ®iÒu cÇn bæ sung rót kinh nghiÖm. Ngoµi ra bè trÝ cho tæ trëng, tæ phã dù ®Òu c¸c thµnh viªn trong tæ vµ dù ®Òu c¸c m«n häc ®Ó cã biÖn ph¸p tiÕp søc cho cho GV trong tæ m×nh. - Theo dâi chÆt chÏ sè lîng HS yÕu kÐm tõng líp, cã ch¬ng tr×nh phô ®¹o båi dìng phï hîp, thèng nhÊt trong tæ song ph¶i phï hîp víi ®èi tîng cña líp. - §æi míi néi dung sinh ho¹t tæ theo híng, trao ®æi kinh nghiÖm, lùa chän néi dung «n luyÖn, thùc hµnh, båi dìng. - Thêng xuyªn kiÓm tra hå s¬ theo dâi HS yÕu kÐm cña GV trong tæ, tiÕn hµnh kiÓm tra chÊm ch÷a cña GV ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i ®èi tîng, trong ®ã tËp trung kÜ h¬n vµo ®èi tîng yÕu kÐm. - TÝch cùc chØ ®¹o tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng ®Ó trau dåi chuyªn m«n nghiÖp vô. 2.3.Gi¶i ph¸p cña gi¸o viªn: - Sau kÕt qu¶ ph©n lo¹i ®èi tîng ®Çu n¨m, qua ®ît KT§K lÇn1 , GV ph¶i ph©n ®Þnh râ tõng lo¹i ®èi tîng cô thÓ nh: yÕu tõng néi dung, tõng kÜ n¨ng, tõng m«n mét c¸ch chÝnh x¸c. Cô thÓ lµ yÕu phÇn nµo, ®Õn møc ®é nµo, sau ®ã ghi chÐp vµo sæ hå s¬ theo dâi HS yÕu kÐm. - Trong qu¸ tr×nh so¹n bµi, chuÈn bÞ bµi GV ph¶i xem ®©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc tr¸nh m¸y mãc, chÐp l¹i gi¸o ¸n. Gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu kü SGK, SGV, dùa trªn ®èi tîng cô thÓ cña líp m×nh ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu cÇn ®¹t cho mçi lo¹i ®èi tîng. Trong phÇn môc tiªu cÇn ghi râ yªu cÇu cÇn ®¹t vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cho tõng lo¹i ®èi tîng. Trong c¸c néi dung ho¹t ®éng cÇn bè trÝ thêi gian hîp lÝ cho mçi thêi gian ho¹t ®éng, ®Þnh râ thêi gian cÇn lµm cho mçi 9 ho¹t ®éng. Trong ho¹t ®éng cÇn x¸c ®Þnh phÇn nµo cÇn kh¾c s©u, chèt kÜ. X¸c ®Þnh ®èi tîng cÇn quan t©m vµ quan t©m ë néi dung nµo ,møc ®é nµo ®é nµo. - Ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp ph¶i thÓ hiÖn ®îc vai trß GV lµ ®iÒu hµnh dÉn ®¾t chø kh«ng lµm thay nãi hé, t¹o c¬ héi cÇn thiÕt cho häc sinh ®èi tîng yÕu kÐm ®îc chøng tá m×nh, kh«ng d¹y theo lèi ph¸t vÊn cho ®èi tîng kh¸, giái. CÇn lu ý tèi ®a ®Õn ®èi tîng yÕu, kÐm b»ng hai h×nh thøc: GV theo dâi gióp ®ì, §«i b¹n cïng tiÕn gióp ®ì.Qua mçi ®ît ph¶i xem xÐt thay ®æi ®«i b¹n cïng tiÕn cho phï hîp. - Bè trÝ s¾p xÕp hîp lÝ ®Õn c¸c ®èi tîng cÇn quan t©m ë nh÷ng n¬i thuËn tiªn nhÊt ®Ó ®îc theo dâi, bè trÝ chç ngåi ®¶m b¶o yªu cÇu §«i b¹n cïng tiÕn, sau mçi häc k× cÇn ho¸n ®æi vÞ trÝ sao cho hîp lý ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng HS nhê nhau mµ GV kh«ng kiÓm so¸t ®îc. - Bè trÝ thêi gian båi dìng phô ®¹o thÝch hîp kÓ c¶ trong giê d¹y, ngoµi ra tranh thñ thêi gian cuèi giê, hay ngµy nghØ ®Ó båi dìng phô ®¹o thªm cho HS c¸ biÖt ( ®©y lµ vÊn ®Ò cèt lâi ®Ó chèng HS ngåi nhÇm líp). Néi dung phô ®¹o båi dìng cuèi buæi hoÆc ngµy nghØ ph¶i ®îc GV ghi nhËt kÝ vµo mét quyÓn sæ, HS thùc hiÖn mét lo¹i vë riªng vµ ph¶i ®îc sù ®ång ý cho phÐp cña HØÖu trëng. - C«ng t¸c kiÓm tra chÊm ch÷a: Thùc hiÖn tèt quy ®Þnh chÊm ch÷a cña chuyªn m«n, ®¶m b¶o chÊm chÝnh x¸c, söa lçi kÜ lìng ë tõng bµi. Riªng ®èi víi HS yÕu kÐm, GV cÇn chÊm vµ söa lçi thËt kÜ, t¹o mÉu cÇn thiÕt ®Ó HS thùc hiÖn, tr¸nh hiÖn tîng sî kh«ng ®¹t vë s¹ch, ch÷ viÕt ®Ñp mµ bá quªn sè ®èi tîng nµy. - Th¸i ®é ch¨m sãc HS nãi chung ph¶i ®¶m b¶o t¸c phong m« ph¹m, t«n träng nh©n c¸ch HS. Riªng ®èi víi HS yÕu kÐm cÇn cã sù ®éng viªn khÝch lÖ, t¹o c¬ héi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó HS chøng tá m×nh, kh«ng nhôc m¹, ch× chiÕt hoÆc bá quªn. - C«ng t¸c phèi kÕt hîp víi Héi cha mÑ HS vµ phô huynh HS còng ®îc quan t©m ®óng møc. Gi¸o viªn cÇn liªn hÖ chÆt chÏ víi phô huynh b»ng phiÕu liªn l¹c hoÆc ®Õn trùc tiÕp t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó phô huynh quan t©m, tr¸nh t×nh tr¹ng gäi phô huynh ®Õn ®Ó trót hÕt sù yÕu kÐm cña HS hoÆc ®æ lçi cho phô huynh lµ cho phô huynh thiÕu kÕt hîp. Hå s¬ theo dâi HS ph¶i ®îc cËp nhËt ®Çy ®ñ theo tõng th¸ng, tõng ®ît. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cÇn ghi nhËn xÐt chÝnh x¸c sù tiÕn bé hoÆc cã nh÷ng biÓu hiÖn sa sót cña HS. Hå s¬ ®îc lu gi÷ vµ chuyÓn giao c¸c líp ®Çy ®ñ. §©y lµ mét trong nh÷ng hå s¬ quan träng ®Ó tiÕp tôc chèng yÕu lâi, chèng ngåi nhÇm líp. . V . KÕT QU¶ §¹T §¦îC : 10 Sau mét n¨m triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch “Båi dìng ,chèng yÕu lâi häc sinh yÕu kÐm”vµ kinh nghiÖm chØ ®¹o “Gi¶i quyÕt sù bÊt cËpqua yªu cÇu n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôcvíi yªu cÇu thùc tÕ chÊt lîng cña häc sinh” ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng phÊn khëi, ®ã lµ :Phô huynh quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn chÊt lîng häc tËp cña con em m×nh,häc sinh tù gi¸c vµ cã ý thøc häc tËp tèt h¬n kh«ng cã t tëng û l¹i ,lêi häc,chÊt lîng gi¸o dôc dîc ®¸nh gi¸ thùc chÊt vµ ®îc n©ng cao h¬n.Cô thÓ: *ChÊt lîng gi¸o dôc ®¹o ®øc, v¨n hãa ®îc thÓ hiÖn: Khèi líp H¹nh kiÓm Häc lùc §¹t Cha ®¹t To¸n TiÕng ViÖt C¸c mÆt SL % SL % SL % SL % Lo¹i Giái 665 100 0 0 372 57.1 345 53.0 Kh¸ 182 28.0 277 42.5 TB 92 14.1 29 4.5 YÕu 5 0.8 0 0 - Häc sinh giái líp : 95 em - Häc sinh tiªn tiÕn : 193 So víi ®Çu n¨m: M«n TiÕng ViÖt: yÕu 0 em ,gi¶m 4,6% M«n To¸n : yÕu 5 em tû lÖ 0,8% gi¶m 11% VI. bµi häc kinh nghiÖm : §Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®¸p øng yªu c©u chÊt lîng häc sinh , chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp , chÊt lîng c¸n bé qu¶n lý trong c¸c trêng tiÓu häc nh»m ®¶m b¶o môc tiªu gi¸o dôc , ®¸p øng sù ®ßi hái ngµy cµng cao vÒ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc thùc chÊt , thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c cuéc vËn ®éng , c¸c chñ tr¬ng lín cña ngµnh , ®Æc biÖt lµ cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng” víi 4 néi dung ®Ó lËp l¹i kû c¬ng nÒn nÕp d¹y vµ häc trong c¸c c¬ së gi¸o dôc nãi chung nhÊt lµ trong c¸c trêng tiÓu häc nãi riªng ( §©y lµ bËc häc nÒn t¶ng). Qua thùc tiÔn c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o vµ thùc tÕ gi¶i quyÕt sù bÊt cËp cña häc sinh yÕu kÐm, b¶n th©n t«Èpót ra mét sè bµi häc: * §èi víi ngêi gi¸o viªn ®øng líp: TÝch cùc häc hái, trau dåi chuyªn m«n nghiÖp vô, kh«ng ngõng n©ng cao hiÓu biÕt vÒ lý luËn chÝnh trÞ tr×nh ®é tay nghÒ. HÕt lßng th¬ng yªu häc sinh, quan t©m gióp ®ì häc sinh tËn t×nh, ®¸nh gi¸ ®óng thùc chÊt n¨ng lùc häc cña häc sinh, tr¸nh vÞ nÓ hoÆc th¬ng h¹i häc sinh, thêng xuyªn c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi ®èi tîng thùc tÕ líp m×nh phô tr¸ch. *§èi víi phô huynh: CÇn quan t©m h¬n n÷a trong viÖc ch¨m lo gi¸o dôc con em tr¸nh hiÖn tîng kho¸n tr¾ng cho nhµ trêng vÒ chÊt lîng häc tËp cña con em m×nh. 11 *§èi víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng: Sím h×nh thµnh quy chÕ, sö dông quü khuyÕn häc ®Ó thùc hiÖn kh«ng nh÷ng khuyÕn tµi mµ cÇn thùc hiÖn c«ng t¸c khuyÕn häc ®èi víi häc sinh cã nhiÒu cè g¾ng tõ yÕu v¬n lªn trung b×nh hoÆc kh¸ x©y dùng ( x©y dùng quü khen thëng cho nh÷ng häc sinh nµy). * §èi víi ngêi HiÖu trëng: Kh«ng ngõng häc tËp, tu dìng ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, xö lý c«ng viÖc, thùc hiÖn x©y dùng nÒ nÕp, kû c¬ng nhµ trêng. Tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c cuéc vËn ®éng. Qu¶n lý chÆt chÏ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh cña gi¸o viªn cãi chung, gi¸o viªn chñ nhiÖm nãi riªng. Thùc sù mÉu mùc trong mäi lÜnh vùc. * CÇn cã sù nh¹y bÐn trong xö lý c«ng viÖc, chèng t tëng tr× trÖ, nÐ tr¸nh. Thêng xuyªn tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t kü lìng ho¹t ®éng cña gi¸o viªn trong mäi c«ng viÖc. X©y dùng, cñng cè ®îc khèi ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong tËp thÓ s ph¹m. VIi.KÕt luËn NÒn gi¸o dôc ViÖt Nam víi vÞ trÝ lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, ®¶m b¶o môc tiªu nang cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi. Con ®êng c¬ b¶n ®µo t¹o, båi dìng c¸c thÕ hÖ con ngêi cã ®ñ b¶n lÜnh ®Ó ®a d©n téc chóng ta vît qua nh÷ng nguy c¬ tôt hËu so víi ph¸t triÓn cao trong thêi ®¹i nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Víi vÞ trÝ ®Æc biÖt Êy cña ngµnh gi¸o dôc, víi môc tiªu ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ thµnh nh÷ng ngêi chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc, phôc vô cho c«ng cuéc CNH – H§H, nh»m thùc hiÖn môc tiªu nªu trong nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®Æt ra. “ D©n giµu, níc m¹nh, x· héi b»ng, d©n chñ v¨n minh”. ViÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc, chÊn hng nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ rÊt quan träng: Bëi v× nã t¹o ra s¶n phÈm ®Æc biÖt – Nh÷ng con ngêi lao ®éng tù chñ, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, cã lßng tù hµo d©n téc, yªu níc, yªu chñ nghÜa x· héi, cã ®Çy ®ñ trÝ tuÖ, n¨ng lùc t duy s¸ng t¹o. §Æc biÖt víi häc sinh trêng tiÓu häc, nh môc tiªu gi¸o dôc ®Æt ra ®ã lµ cÊp häc nÒn t¶ng, h×nh thµnh nh©n c¸ch, phÈm chÊt ®Æc biÖt cho con ngêi, t¹o nh÷ng c¬ së ban ®Çu ®Ó c¸c em tiÕp tôc häc lªn c¸c cÊp häc kh¸c. Do vËy chÊt lîng trong c¸c trêng tiÓu häc ®îc xem lµ môc tiªu cÇn thiÕt, u tiªn hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng, n¨ng lùc ®éi ngò gi¸o viªn, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña tËp thÓ ban gi¸m hiÖu mµ ®øng ®Çu lµ HiÖu trëng. ChÝnh v× tÇm quan träng cña nã ®ßi hái cÇn nh×n nhËn kh¸ch quan vÒ n¨ng lùc häc tËp thùc tiÔn vµ yªu cÇu n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc hiÖn nay ®Ó tËp thÓ s ph¹m ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p hîp lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tõng trêng häc cô thÓ nh»m 12 kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng d¹y häc mét c¸ch thùc chÊt, cã ®é tin cËy cÇn thiÕt. T¹o cho c¸c em häc sinh cã c¬ héi ®îc häc tËp ®Ó sím trë thµnh nh÷ng ngêi cã Ých cho x· héi, t¹o ®îc niÒm tin cho nh©n d©n, cho phô huynh vµo nÒn gi¸o dôc cña c¸c trêng tiÓu häc. Tõ néi dung nªu trªn ®ßi hái ngêi HiÖu trëng , tËp thÓ héi ®ång s ph¹m thËt sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã t©m huyÕt thùc sù víi nghÒ gi¸o dôc, cã lßng vÞ tha, cã tÝnh nh©n v¨n cao c¶ ®Ó lµm tèt c«ng viÖc d¹y häc nh»m thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng”, tõng bíc n©ng cao chÊt lîng mét c¸ch thùc chÊt ®Ó chÊn hng nÒn gi¸o dôc níc nhµ./. Lª V¨n Cìng HiÖu trëng trêng tiÓu häc Phó Thuû 13
- Xem thêm -