Tài liệu Skkn de hoc sinh khai thac bai hoi thoai totdoc

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu TiÕng Anh lµ ng«n ng÷ ®îc nhiÒu quèc gia sö dông nhÊt, nã trë thµnh tiÕng b¶n ng÷ cña nhiÒu níc, lµ ng«n ng÷ giao tiÕp gi÷a con ngêi víi con ngêi trªn toµn thÕ giíi. Víi xu thÕ héi nhËp quèc tÕ, ViÖt Nam ®ang ngµy cµng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s½n cã trong mäi lÜnh vùc. Ng«n ng÷ giao tiÕp trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc vµ cã søc m¹nh tiªn quyÕt. Ngoµi tiÕng mÑ ®Î, ngêi ViÖt Nam ®· coi tiÕng Anh nh ng«n ng÷ giao tiÕp thø hai, hÕt søc coi träng vµ ®a ch¬ng tr×nh tiÕng Anh nh mét m«n chÝnh kho¸ vµo c¸c trêng häc, thËm chÝ ngay tõ bËc TiÓu häc. Chóng ta còng x¸c ®Þnh thÊy râ vÞ trÝ cña m«n häc ®èi víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi: lµ mét c«ng cô t¹o ®iÒu kiÖn hoµ nhËp víi céng ®ång quèc tÕ vµ khu vùc; tiÕp cËn th«ng tin quèc tÕ vµ khoa häc kÜ thuËt; tiÕp cËn nh÷ng nÒn v¨n ho¸ kh¸c còng nh nh÷ng sù kiÖn quèc tÕ quan träng. Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o ®a ra môc tiªu cho bé m«n: Ch¬ng tr×nh m«n tiÕng Anh cÊp THCS nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng c¬ b¶n vÒ tiÕng Anh vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. Riªng c¸ nh©n t«i, víi c¬ng vÞ lµ gi¸o viªn phô tr¸ch bé m«n tiÕng Anh ë trêng THCS, t«i n¾m râ ®Æc trng ph¬ng ph¸p cña bé m«n m×nh phô tr¸ch. Cïng víi thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y t«i lu«n nghiªn cøu, t×m tßi n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc bé m«n tiÕng Anh, ®Æc biÖt víi nh÷ng vïng miÒn xa x«i vµ cã nhiÒu khã kh¨n nh trêng t«i. Víi nh÷ng tiªu chÝ ®ã, t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi "Mét sè ph¬ng ph¸p d¹y héi tho¹i trong ph©n m«n tiÕng Anh THCS". Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ghi chÐp vÒ lÝ luËn thùc tiÔn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ®ång nghiÖp. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! I - PhÇn më ®Çu I. 1- LÝ do chän ®Ò tµi I. 1. 1 C¬ së lý luËn: Trong nhµ trêng, tiÕng Anh lµ mét bé m«n kh¸ míi mÎ, cã ®Æc thï riªng, g©y trÝ tß mß ham mª víi häc sinh xong còng kh«ng tr¸nh khái g©y ra nh÷ng khã kh¨n lµm n¶n trÝ ngêi häc. Do ®ã gi¸o viªn còng gièng nh mét ngêi nghÖ sÜ, cÇn nhËn 1 biÕt mét c¸ch tinh tÕ, nh¹y c¶m ®Ó cã thÓ t¹o cho ®èi tîng häc nh÷ng høng thó vµ niÒm yªu thÝch ®Æc biÖt víi bé m«n m×nh phô tr¸ch. NghÞ quyÕt Trung ¬ng 2- kho¸ VII, ®· quy ®Þnh ph¬ng ph¸p d¹y häc thay ®æi theo híng "kh¾c phôc lèi truyÒn thô mét chiÒu, rÌn luyÖn thµnh nÕp t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc, tõng bíc ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc". §Þnh híng nµy ®· ®îc ph¸p chÕ ho¸ trong luËt gi¸o dôc ®iÒu 24, 25:" Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tõng líp häc, m«n häc. Båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, rÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng t×nh c¶m ®em l¹i niÒm vui, høng thó cho häc sinh". XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm " lÊy ngêi häc lµm trung t©m ",ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc ®· cã nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n. Ngêi d¹y kh«ng ph¶i lµ ngêi duy nhÊt n¾m gi÷ kiÕn thøc vµ truyÒn ®¹t kiÕn thøc mµ chØ lµ ngêi híng dÉn, ngêi hç trî,ngêi cè vÊn ngêi kiÓm tra... Ngêi häc kh«ng cßn lµ ngêi thô ®éng tiÕp thu kiÕn thøc mµ lµ trung t©m cña qu¸ tr×nh d¹y häc, chñ ®éng s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh häc tËp nh»m ®¹t ®îc môc tiªu d¹y häc cña m×nh. D¹y Ngo¹i ng÷ nãi chung,tiÕng Anh nãi riªng, viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ rÊt râ rµng vµ quan träng ®Æc biÖt trong giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ . Tõ nh÷ng luËn ®iÓm trªn viÖc c¸c em häc sinh trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh häc tËp, cô thÓ ®ãng vai vµ sö dông héi tho¹i mét c¸ch tù nhiªn vµ linh häat sÏ t¹o ®îc niÒm vui høng khëi trong ph©n m«n tiÕng Anh I . 1.2 C¬ së thùc tiÔn: ë nh÷ng vïng ®« thÞ, thµnh phè tiÕng Anh trë thµnh nhu cÇu cÊp thiÕt cña nhiÒu ngêi. NhiÒu trung t©m, c©u l¹c bé më ra kh¾p n¬i ®¸p øng nguyÖn väng häc tiÕng cña mäi tÇng líp ngêi d©n. Xong ngîc l¹i, ë nh÷ng vïng xa x«i nh miÒn nói, h¶i ®¶o tiÕng Anh ®Õn víi ngêi häc cån míi mÎ, l¹ lÉm, nhËn thøc cña nhiÒu ngêi cßn h¹n chÕ. Do ®ã, t¹o ra ®îc niÒm ham thÝch cho ®èi tîng häc còng kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng. TiÕng Anh lµ bé m«n kh¸ thó vÞ nhng ®ßi hái sù cÇn cï, chÞu khã cao tõ phÝa ngêi häc nÕu kh«ng kiÕn thøc sÏ dÔ dµng ®øt qu·ng vµ dÔ quªn. T¹o dîc dÊu Ên cho häc sinh ngay tõ viÖc tiÕp thu c¸i míi gióp c¸c em nhí ngay vµ kh¾c s©u lµ niÒm b¨n kho¨n tr¨n trë cña c¸c gi¸o viªn. Trªn con ®êng t×m tßi sù thÓ nghiÖm, tÝch luü t liÖu vµ häc hái kinh nghiÖm ®ång nghiÖp, dù c¸c líp tËp huÊn chuyªn m«n cña së Gi¸o dôc- §µo t¹o Qu¶ng Ninh vµ phßng Gi¸o dôc- §µo t¹o Tiªn Yªn chóng t«i ®· 2 ¸p dông kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn ®¹i, häc vµ ch¬i, ch¬i mµ häc vµo c¸c tiÕt d¹y g©y høng thó cao nhÊt cho ®èi tîng häc vµ trong qu¸ tr×nh thùc nghiÖm cña c¸c líp chóng t«i ®· ®¹t kÕt qu¶ t¬ng ®èi khÝch lÖ. C¸c em ®· thÝch häc m«n tiÕng Anh h¬n, høng khëi vµ m¹nh d¹n h¬n. NhiÒu em ®¹t ®iÓm giái, kh¸ h¬n. C¶m gi¸c nÆng nÒ víi mét tiÕt häc kh«ng cßn vµ ®iÒu ®ã chøng tá híng ®i cña chóng t«i lµ ®óng ®¾n. I. 2 Môc ®Ých nghiªn cøu: T¹o ®îc dÊu Ên cho häc sinh trong viÖc tiÕp thu c¸i míi, rÌn kÜ n¨ng nghe nãi. Gióp häc sinh cã ®iÒu kiÖn thu nhËn vµ trao ®æi th«ng tin, n©ng cao tr×nh ®é tiÕng Anh, cã hiÓu biÕt thªm vÒ x· héi. t¹o ®îc cho c¸c em thãi quen cã ph¶n øng tøc th× trong ng«n ng÷ giao tiÕp. I. 3 Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu: I. 3. 1 Thêi gian t«i tiÕn hµnh : n¨m häc 2007- 2008 I. 3. 2 §Þa ®iÓm t¹i trêng I. 3. 3 Ph¹m vi ®Ò tµi I. .3. 3. 1 Giíi h¹n ®èi tîng nghتn cøu: Mét sè ph¬ng ph¸p d¹y héi tho¹i tiÕng Anh I. 3. 3. 2 Giíi h¹n ®Þa bµn nghiªn cøu I. 3. 3. 3 Giíi h¹n kh¸ch thÓ kh¶o s¸t: Häc sinh khèi THCS I. 4 §ãng gãp míi vÒ mÆt lÝ luËn, vÒ mÆt thùc tiÔn: I. 4. 1 VÒ mÆt lÝ luËn: §ãng vai vµ sö dông héi tho¹i trong ph©n m«n tiÕng Anh tøc la thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, häc sinh trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh häc tËp, chñ ®éng s¸ng t¹o, kh«ng bÞ gß bã theo khu«n mÉu. Theo tµi liÖu vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y th× ®Ò tµi nµy ®· ®¸p øng ®îc ph¬ng ph¸p d¹y häc nªu vÊn ®Ò, thÓ hiÖn ngêi d¹y t¹o ®îc t×ng huèng, ngêi häc cã c¬ héi rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc t duy. Chóng ta ®· biÕt mçi m«n häc ®Òu gãp phÇn vµo viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ngêi. C¸c kiÕn thøc kÜ n¨ng trong ph©n m«n tiÕng Anh cã nhiÒu øng dông trong ®êi sèng, chóng rÊt cÇn thiÕt ®Ó häc c¸c m«n häc kh¸c vµ häc tiÕp m«n Anh ë bËc häc trªn. I. 4. 2 VÒ mÆt thùc tiÔn: §èi víi häc sinh: Häc sinh vïng n«ng th«n, ®Æc biÖt häc sinh d©n téc rÊt khã kh¨n trong ho¹t ®éng giao tiÕp ng«n ng÷, h¬n n÷a l¹i lµ tiÕng níc ngoµi. ViÖc khuyÕn khÝch c¸c em ®ãng vai trß lµ nh©n vËt trong héi tho¹i gióp tiÕp cËn víi kiÕn 3 thøc tèt h¬n, ph¸t triÓn kÜ n¨ng nghe nãi. §ãng vai vµ sö dông héi tho¹i thêng xuyªn t¹o cho c¸c em tÝnh b¹o d¹n, béc lé ®îc c¶m xóc nh cö chØ, nÐt mÆt, ®iÖu bé, träng ©m, ng÷ ®iÖu. §èi víi GV: Gióp GV n¨ng ®éng s¸ng t¹o linh ho¹t trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, ®a kiÕn thøc ®Õn víi c¸c em mét c¸ch gi¶n dÞ, gÇn gòi, dÔ thÊy kh«ng m¸y mãc. T¹o cho GV thãi quen tù häc hái, t×m tßi vµ suy ngÉm, ®óc rót kinh nghiÖm ®a ra c¸c gi¶i ph¸p tèi u vµ hiÖu qu¶ nhÊt vËn dông vµo gi¶ng ¹y ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng vµ n©ng cao h¬n n÷a. II PhÇn néi dung: II. 1 Ch¬ng I: Tæng quan Mét sè ph¬ng ph¸p d¹y kiÓu bµi héi tho¹i trong ph©n m«n tiÕng Anh THCS II. 1. 1 LÞch sö vÊn ®Ò nghiªn cøu: §Ò tµi tuy kh«ng míi nhng rÊt quan träng, g¾n liÒn víi ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, s¸ch gi¸o khoa míi, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña d¹y vµ häc trong giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. §iÒu tr¨n trë cña nh÷ng gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ t¹i nh÷ng vïng miÒn nói xa x«i cßn nhiÒu khã kh¨n ®ã chÝnh lµ lµm sao t¹o ®îc sù yªu thÝch víi bé m«n m×nh phô tr¸ch, mµ trong khi ®ã héi tho¹i tiÕng Anh lµ mét phÇn quan träng trong giao tiÕp ng«n ng÷ . Bëi lÏ ®ã t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m t×m ra ®îc mét gi¶i ph¸p gióp c¸c em häc tËp tèt h¬n. II. 1. 2 C¬ së lÝ luËn " Mét sè ph¬ng ph¸p d¹y kiÓu bµi héi tho¹i trong ph©n m«n tiÕng Anh THCS " Ph¬ng ph¸p d¹y : ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tiªn tiÕn nh ph¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò vµ híng häc sinh vµo viÖc t×m kiÕm ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò , ®ång thêi kÕt hîp viÖc øng dông hiÖu qu¶ c¸c thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i . nhÊt lµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin , vµo qu¸ tr×nh d¹y häc, b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn thêi gian tù häc , tù nghiªn cøu cho häc sinh. §Þnh híng ph¬ng ph¸p bé m«n : + Thóc ®Èy ®éng c¬ häc tËp : Trong qu¸ tr×nh tiÕp thu ng«n ng÷, häc sinh sÏ ®¹t ®îc kÕt qu¶ häc tËp cao nÕu c¸c em cã ®éng c¬ häc tËp . §éng c¬ häc tËp cã ®îc khi c¸c em c¶m thÊy ®îc sù høng thó víi m«n häc vµ thÊy ®îc sù tiÕn bé cña chÝnh m×nh. Do vËy, gi¸o viªn nªn sö dông c¸c t×nh huèng th¸ch ®è, hÊp dÉn , l«i cuèn c¸c em vµo c¸c ho¹t ®éng trªn líp võa mang tÝnh chÊt yªu cÇu cao, võa phï hîp tr×nh ®é ®Ó c¸c em cã thÓ c¶m nhËn ®îc sù tiÕn bé cña m×nh trong häc tËp. §Ó 4 gióp c¸c em c¶m nhËn ®îc sù tiÕn bé trong häc tËp, gi¸o viªn cÇn ®Ò ra nh÷ng môc tiªu häc tËp võa søc, kh«ng qu¸ cac. Ngoµi ra cÇn khuyÕn khÝch häc sinh häc theo ph¬ng ch©m thö nghiÖm vµ chÊp nhËn m¾c lçi (trial and error ) trong qu¸ tr×nh thùc hµnh tiÕng - kh«ng nªn t¹o cho c¸c em t©m lÝ sî m¾c lçi trong thùc hµnh. + Ph¸t huy ph¬ng ph¸p häc tËp c¸ nh©n vµ tÝnh s¸ng t¹o cña HS: §iÒu quan träng n÷a gãp phÇn vµo viÖc tiÕp thu ng«n ng÷ cã hiÖu qu¶ lµ ph¬ng ph¸p häc tËp c¸ nh©n cña chÝnh c¸c em. GV cÇn gióp c¸c em ý thøc ®îc vÒ b¶n chÊt qu¸ tr×nh tiÕp thu ng«n ng÷ vµ khuyÕn khÝch c¸c em t×m ra ph¬ng ph¸p häc tËp thÝch hîp nhÊt cho chÝnh m×nh; híng dÉn c¸c em ph¬ng ph¸p tù häc vµ c¸c thñ thuËt häc tËp vµ thùc hµnh giao tiÕp. Ngoµi ra GV cÇn lu«n lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho HS ®îc tham gia ®ãng gãp kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt c¸ nh©n vµo qu¸ tr×nh häc, t¹o cho c¸c em tù chñ vµ ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o vµ tiÒm n¨ng cña c¸c em h¬n. + T¹o c¬ héi tèi ®a cho viÖc luyÖn tËp sö dông ng«n ng÷: Nh»m t¹o cho HS mét m«i trêng häc tiÕng thuËn lîi nhÊt, GV cÇn quan t©m sö dông tèi ®a thêi gian trªn líp, t¹o mäi c¬ héi ®Ó HS cã thÓ sö dông ng÷ liÖu ®· häc mét c¸ch cã nghÜa vµ hiÖu qu¶. §Ó lµm tèt viÖc nµy, cÇn ph¸t huy c¸c ho¹t ®éng cÆp vµ nhãm vµ c¸c thñ thuËt l«i cuèn c¸c em tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng trªn líp mét c¸ch tÝch cùc. CÇn sö dông tiÕng Anh trong giao tiÕp trªn líp häc ®Õn møc ®é tèi ®a cã thÓ: gi÷a HS vµ GV, gi÷a HS víi nhau, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em lµm quen viÖc sö dông tiÕng Anh vµo giao tiÕp thËt. Tuy nhiªn kh«ng nªn lo¹i trõ tiÕng mÑ ®Î (tiÕng ViÖt) mét c¸ch m¸y mãc. Nªn sö dông tiÕng ViÖt khi cÇn thiÕt nh: ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng tõ chØ kh¸i niÖm phøc t¹p, c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p khã hoÆc ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng yªu cÇu cña GV vÒ bµi tËp... + Phèi hîp c¸c kü n¨ng: Nh ®· tr×nh bµy, ch¬ng tr×nh m«n tiÕng Anh míi chó träng kÕt hîp c¶ 4 kü n¨ng lêi nãi ngay tõ ®Çu vµ ®îc ph¸t triÓn cã hÖ thèng trong suèt ch¬ng tr×nh tõ líp 6 ®Õn líp 9. Mäi bµi tËp trong c¸c ®¬n vÞ bµi häc, dï ë d¹ng ho¹t ®éng c¸ nh©n hay nhãm ë mäi tr×nh ®é tõ líp 6 ®Õn líp 9 ®Òu cã kÕt hîp tÊt c¶ c¸c kü n¨ng ë møc ®é cã thÓ, tuú theo ®Æc ®iÓm cña néi dung tõng bµi. Mét ®¬n vÞ bµi häc cã thÓ b¾t ®Çu b»ng mét ho¹t ®éng nghe hiÓu, giíi thiÖu chñ ®Ò míi mµ còng cã thÓ b¾t ®Çu b»ng mät bµi ®äc hiÓu hoÆc mét ho¹t ®éng vµo ®Ò trªn líp. C¸c ho¹t ®éng tiÕp theo cã thÓ lµ: luyÖn nãi theo cÆp, c¸ nh©n ®äc thÇm ®Ó thu lîm th«ng tin, nghe b¨ng lÊy th«ng tin cÇn thiÕt hoÆc ®iÒn vµo b¶ng trèng. C¸c bµi häc kh«ng nªn cã mét trËt tù cè ®Þnh vÒ viÖc sö dông c¸c kü n¨ng trong mét ®¬n vÞ bµi häc (unit). Thø tù s¾p xÕp vµ viÖc phèi hîp c¸c kü n¨ng ®îc xuÊt ph¸t tõ 5 viÖc xem xÐt c¸c mèi quan t©m, nhu cÇu, së thÝch cña HS còng nh ®Æc ®iÓm vµ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña chñ ®iÓm vµ chñ ®Ò. + Sö dông s¸ch gi¸o khoa mét c¸ch s¸ng t¹o: GV cÇn hiÓu râ ý ®å, yªu cÇu, môc tiªu cña tõng bµi, tõng môc d¹y trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó mét mÆt cã thÓ d¹y ®óng träng t©m bµi häc, mÆt kh¸c cã thÓ sö dông s¸ch gi¸o khoa mét c¸ch s¸ng t¹o phï hîp víi ®èi tîng HS. Trong trêng hîp cô thÓ, cÇn t×m c¸ch bæ xung hoÆc cËp nhËt néi dung trong bµi lµm cho gi¸o tr×nh lu«n míi, phï hîp víi ®èi tîng HS vµ víi cuéc sèng tiÕn triÓn vµ thay ®æi. * Héi tho¹i lµ ho¹t ®éng giao tiÕp gåm Ýt nhÊt 2 ngêi :ngêi nãi vµ ngêi nghe víi vai trß thay ®æi nh»m ph¸t triÓn kÜ n¨ng nghe nãi cho häc sinh. Héi tho¹i tiÕng Anh ë THCS ®îc ph©n bè ®Òu ë 4 khèi tõ khèi 6 tíi khèi 9. ë khèi 6 c¸c em míi chØ ®îc lµm quen víi nh÷ng d¹ng héi tho¹i ng¾n , c©u nãi ®¬n gi¶n dÔ hiÓu . Héi tho¹i ®îc giíi thiÖu tËp trung nhiÒu ë ch¬ng tr×nh Anh7 cã mÆt ë c¸c phÇn chøa ®ùng nhiÒu néi dung kh¸c nhau. ë tiÕng Anh 8 vµ tiÕng Anh 9 héi tho¹i ®îc giíi thiÖu ë phÇn " listen and read "còng theo c¸c chñ ®Ò nhng c¸c mÉu c©u phøc t¹p h¬n. * KÕt luËn ch¬ng mét. - B¶n th©n mçi GV cã sù s¸ng t¹o kh¸c nhau trong tõng tiÕt d¹y, trong tõng ®Ò tµi nghiªn cøu sao cho phï hîp víi HS t¹i ®Þa bµn m×nh c«ng t¸c. Ph¬ng ph¸p d¹y héi tho¹i ë khèi THCS chÝnh lµ t¹o ra ®îc nh÷ng thñ thuËt, kÜ n¨ng thÝch hîp cho tõng ®èi tîng HS. II. 2 Ch¬ng 2: Néi dung vÊn ®Ò nghiªn cøu II. 2. 1 NhiÖm vô nghiªn cøu: -NhiÖm vô vÒ lý luËn: HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn vÒ thñ thuËt vµ ho¹t ®éng cho c¸c bíc d¹y bµi héi tho¹i trong ph©n m«n tiÕng Anh THCS. - NhiÖm vô thùc tiÔn: +T×m hiÓu thùc tr¹ng c¸ch häc sinh tiÕp cËn víi c¸c bµi héi tho¹i ë khèi THCS + §Ò xuÊt mét sè c¸ch giíi thiÖu, luyÖn tËp thùc hµnh, s¶n sinh lêi nãi trong héi tho¹i. II. 2. 2 C¸c néi dung cô thÓ trong ®Ò tµi - Néi dung mét: §Æc ®iÓm cña bµi héi tho¹i - Néi dung hai: C¸ch tiÕp cËn bµi héi tho¹i 6 - Néi dung ba: Nªu vai trß cña ®ãng vai trong luyÖn bµi héi tho¹i. - Néi dung bèn: M« t¶ c¸ch tiÕn hµnh d¹y mét bµi héi tho¹i theo ba bíc: giíi thiÖu, luyÖn tËp vµ s¶n sinh lêi nãi. - Néi dung n¨m: Tr×nh bµy c¸c thñ thuËt vµ ho¹t ®éng cho c¸c bíc vµ c¸ch xö lÝ c¸c tõ míi, cÊu tróc míi trong bµi héi tho¹i. * KÕt luËn ch¬ng hai: - Mçi mét bµi héi tho¹i cã ph¬ng ph¸p d¹y kh¸c nhau. §iÒu cèt lâi lµ lµm sao t¹o ®îc sù høng thó cao cho HS trong viÖctiÕp thu kiÕn thøc míi vµ quan träng h¬n n÷a lµ gióp kh¾c s©u ®îc cho c¸c em ngay khi häc trªn líp vµ tù ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ng«n ngì tiÕng Anh cña m×nh mét c¸ch linh ho¹t vµ hiÖu qu¶. II. 3. Ch¬ng 3: Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu - KÕt qu¶ nghiªn cøu. II. 3. 1 Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý thuyÕt: Nghiªn cøu ®äc tµi liÖu ,gi¸o tr×nh cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nghiªn cøu b»ng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp , so s¸nh, m« h×nh ho¸ ®Ó rót ra nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cã tÝnh chÊt ®Þnh híng lµm c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, nhiÖm vô nghiªn cøu. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: T×m hiÓu thùc tr¹ng gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña gi¸o viªn vµ häc sinh cô thÓ trong viÖc lÜnh héi kiÕn thøc míi nh»m ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt, x¸c ®Þnh tÝnh phæ biÕn nguyªn nh©n , chuÈn bÞ cho c¸c bíc nghªn cøu tiÕp theo. Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i: Trao ®æi víi dång nghiÖp vÒ nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng khã kh¨n trong viÖc so¹n gi¶ng d¹y häc vµ c¸ch sö dông ph¬ng ph¸p míi hiÖn nay. Ph¬ng ph¸p quan s¸t: Th«ng qua c¸c tiÕt dù giê, thao gi¶ng cã thÓ quan s¸t trùc tiÕp t×nh h×nh häc sinh. Qua ®ã biÕt ®îc kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi , n¾m b¾t kiÕn thøc qua bµi gi¶ng. Bªn c¹nh ®ã tiÕp thu häc hái ®ång nghiÖp vµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng h¹n chÕ trong gi¶ng d¹y. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸: Th«ng qua nh÷ng tiÕt d¹y cña b¶n th©n, ®ång nghiÖp vµ kiÓm tra kh¶o s¸t häc sinh. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i cßn sö dông phèi hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nh: t¹o ra c¸c trß ch¬i, c¸c thñ thuËt d¹y tiÕng......... II. 3. 2 KÕt qu¶ nghiªn cøu thùc tiÔn: II. 3. 2. 1 Vµi nÐt vÒ ®Þa bµn nghiªn cøu: 7 Trêng PTCS §ång Rui c¸ch xa trung t©m 20 km, lµ n¬i vïng ®ång bµo di d©n chuyÓn xuèng. Tr×nh ®é d©n c cßn thÊp, kinh tÕ cßn nghÌo do ®ã häc sinh ph¶i thêng xuyªn lµm thªm, thêi gian viÖc häc Ýt. Mét sè vïng cha cã ®Þªn ¶nh hëng tíi viÖc tiÕp thu th«ng tin. Trang thiÕt bÞ cßn thiÕu, thËm chÝ cã häc sinh thiÕu s¸ch gi¸o khoa, kh«ng cã häc sinh nµo tù mua s¸ch tham kh¶o. T©m sinh lÝ cña häc sinh: ng¹i häc tiÕng, ng¹i nãi, e sî m¾c lçi, xÊu hæ víi b¹n bÌ thÇy c«. Lêi häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ. II. 3. 2. 2 Thùc tr¹ng: §éi ngò gi¸o viªn trÎ trung, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc d¹y m«n tiÕng Anh ë trêng THCS ®· cã nh÷ng biÕn chuyÓn theo ®Þnh híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. Mét sè gi¸o viªn lu©n chuyÓn liªn tôc, bÞ c«ng viÖc gia ®×nh chi phèi do ®ã sù ®Çu t trong gi¶ng d¹y cßn h¹n chÕ. Sè lîng häc sinh cã ý thøc cao cßn Ýt, coi nhiÖm vô häc tËp lµ phô. Thãi quen cña HS khi gÆp bµi héi tho¹i chØ ®äc lít qua sau ®ã gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp ë phÝa díi. NÕu GV kh«ng thùc sù s¸ng t¹o vµ ®Çu t gi¸o ¸n th× ®èi víi HS bµi héi tho¹i ®ã rÊt dÔ bÞ l·ng quªn ngay. Thùc tr¹ng trong häc tËp bé m«n, HS hay cã thãi quen thô ®éng, quen nghe, ghi chÐp gièng nh mét b¶n sao. PhÇn ®«ng HS cha cã thãi quen chñ ®éng t×m hiÓu, kh¸m ph¸ bµi häc nÕu kh«ng ®îc giao nhiÖm vô hoÆc nÕu cã ®îc giao nhiÖm vô th× còng cßn lóng tóng trong khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. C¸c em cha cã nhu cÇu tù th©n béc lé nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m, së thÝch, n¨ng khiÕu cña c¸ nh©n tríc tËp thÓ. ý thøc chuÈn bÞ tríc bµi hÇu nh kh«ng cã, tån t¹i thãi quen ®îi chê tiÕp nhËn kiÕn thøc tõ phÝa GV. NÕu cã khã kh¨n th× ®îi gi¶i thÝch tõ phÝa GV. II. 3. 2. 3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng: Tõ thùc tr¹ng trªn cã nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm sau: ¦u ®iÓm: ®éi ngò gi¸o viªn trÎ viÖc tiÕp thu c¸i míi , c«ng nghÖ th«ng tin nhanh nh¹y s¸ng t¹o vµ chÞu khã ®Çu t gi¸o ¸n bµi vë. Do ®ã viÖc øng dông ®Ò tµi vµo trong thùc tÕ gi¶ng d¹y lµ cÇn thiÕt . Häc sinh ham thÝch tiÕp thu c¸i míi l¹ ®Æc biÖt tù m×nh ®a ra ý kiÕn . Nhîc ®iÓm: gi¸o viªn lu©n chuyÓn liªn tôc nªn thêi gian thùc hiÖn bÞ ®øt qu·ng .Mét sè kh¸c do c«ng viÖc gia ®×nh chi phèi nªn viÖc ®Çu t cßn h¹n chÕ, sî lµm líp ån , sî mÊt nhiÒu thêi gian, hao tèn kinh phÝ. 8 Häc sinh cã thãi quen thô ®éng khi ho¹t ®éng nhãm cßn û l¹i vµo b¹n . ViÖc s¶n sinh lêi nãi cßn rôt rÌ. Nh vËy, khi gi¸o viªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ph¶i lu ý tr¸nh cho häc sinh nh÷ng ph¶n øng kh«ng tÝch cùc vµ nÕu cã x¶y ra th× kÞp thêi söa ch÷a, cè g¾ng khuyÕn khÝch, ®éng viªn khen thëng ®Ó häc sinh cã nh÷ng ph¶n øng tÝch cùc. II. 3. 2. 4 §Ò xuÊt biÖn ph¸p: * NhËn thøc chung vÒ d¹y bµi héi tho¹i cho häc sinh THCS: Môc ®Ých cña viÖc d¹y héi tho¹i lµ gióp cho häc sinh ph¸t triÓn kü n¨ng nghe nãi (®Æc biÖt lµ kü n¨ng nãi), phï hîp víi tr×nh ®é vµ løa tuæi cña häc sinh, gióp häc sinh cã ®iÒu kiÖn thu nhËn vµ trao ®æi th«ng tin, n©ng cao tr×nh ®é tiÕng Anh, cã hiÓu biÕt thªm vÒ x· héi. Héi tho¹i lµ lêi nãi gi÷a Ýt nhÊt lµ hai ngêi, víi vai trß thay ®æi( cã ngêi nãi vµ ngêi nghe). C¸c cuéc héi tho¹i th«ng thêng ®ßi hái sù ph¶n øng tøc th× cña thãi quen ng«n ng÷, chÝnh v× vËy bµi héi tho¹i kh«ng yªu cÇu cã sù chuÈn bÞ tríc. Ng«n ng÷ trong bµi ®èi tho¹i lµ lêi nãi ®· ®îc rót gän. C¸c tõ chªm, tõ ®Öm ®îc sö dông nh ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ hç trî. C¸c yÕu tè biÓu c¶m nh cö chØ, nÐt mÆt, ®iÖu bé, träng ©m, ng÷ ®iÖu cã t¸c dông hç trî rÊt nhiÒu ®Õn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña lêi ®èi tho¹i. CÊu tróc cña bµi héi tho¹i hoµn toµn kh¸c víi cÊu tróc mét bµi ®äc. Lêi nãi cña bµi héi tho¹i ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ng¾n gän sóc tÝch . C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña bµi héi tho¹i lµ ho¹t ®éng theo cÆp ®«i, theo nhãm vµ ®ãng vai. *C¸ch tiÕp cËn bµi héi tho¹i C¸c b- Néi dung Môc ®Ých C¸c ho¹t ®éng íc Bíc 1 Giíi thiÖu L«i cuèn sù høng thó cña Giíi thiÖu chñ ®iÓm cña bµi (Presentation) häc sinh. héi tho¹i, giíi thiÖu ng÷ c¶nh T¹o ra nhu cÇu muèn nh©n vËt. giao tiÕp cho häc sinh. §a ra c©u hái gîi ý. KhuyÕn khÝch HS suy Giíi thiÖu tõ míi. nghÜ vÒ chñ ®iÓm mµ hä sÏ häc. Bíc 2 LuyÖn tËp Gióp cho häc sinh Thùc hiÖn c¸c bµi tËp luyÖn thùc hµnh - HiÓu néi dung bµi héi nãi th«ng qua: (Practice) tho¹i. - LuyÖn tËp cã sù híng 9 Bíc 3 - Thuéc lßng c¸c lêi ®èi dÉn cña GV. tho¹i cña c¸c nh©n vËt. - LuyÖn tËp tù do - BiÕt vËn dông cÊu tróc trong bµi héi tho¹i mÉu ®Ó x©y dùng nh÷ng bµi héi tho¹i t¬ng tù theo sù híng dÉn cña GV S¶n sinh lêi Gióp häc sinh ph¸t triÓn - Thùc hiÖn c¸c bµi tËp. nãi kh¶ n¨ng giao tiiÕp - LuyÖn nãi th«ng qua luyÖn (Production) tËp tù do vµ liªn hÖ víi thùc tÕ. * C¸c thñ thuËt vµ ho¹t ®éng cho c¸c bíc d¹y bµi héi tho¹i: Chóng ta cã thÓ sö dông nhiÒu thñ thuËt kh¸c nhau ®Ó giíi thiÖu bµi héi tho¹i mét c¸ch phï hîp vµ hÊp dÉn víi tõng ®èi tîng häc sinh cô thÓ cña b¹n. Sau ®©y lµ mät sè ho¹t ®éng gîi ý ®Ó giíi thiÖu bµi héi tho¹i: a, B¹n cã thÓ dïng trùc quan (Using visuals): dïng tranh hoÆc ®å vËt thËt ®Ó giíi thiÖu: Dïng tranh vÏ, giíi thiÖu c¸c nh©n vËt vµ ng÷ c¶nh cña bµi héi tho¹i. Dïng tranh vÏ c¸c nh©n vËt, giíi thiÖu c¸c nh©n vËt vµ ng÷ c¶nh b»ng c¸ch ®Æt c©u hái cho HS dùa vµo tranh ®Ó tr¶ lêi. Dïng ®å dïng trùc quan nh tranh vÏ hoÆc ®å vËt thËt, cïng HS x©y dùng bµi héi tho¹i. VÝ dô: TiÕng Anh 6 (bµi 11- trang 116) "What do you eat?" Cã thÓ sö dông mét trong c¸c ho¹t ®éng sau: Dïng tranh vÏ hai nh©n vËt: Ba- mét HS phæ th«ng vµ c« b¸n thùc phÈm. Giíi thiÖu ng÷ c¶nh vµ nh©n vËt: Ba ®ang ë cöa hµng b¸n thùc phÈm, b¹n Êy muèn mua thÞt bß, b¬ vµ trøng gµ. Chóng ta h·y l¾ng nghe cuéc nãi chuyÖn gi÷a Ba vµ c« b¸n hµng . Dïng tranh vÏ hai nh©n vËt: Ba vµ c« b¸n hµng. Ba ®ang ®øng ë quÇy b¸n thùc phÈm. §Æt c©u hái cho HS dùa vµo tranh tr¶ lêi. Cã thÓ lùa chän mét sè c©u hái gîi ý sau: Who is this? (ChØ vµo Ba) Who is this? (ChØ vµo c« b¸n hµng) HoÆc: What can you see in the picture? What is Ba doing? 10 What is the salesgirl doing? Dïng ®å vËt thËt; 2 l¹ng thÞt bß, 12 qu¶ trøng. Giíi thiÖu nh©n vËt vµ ng÷ c¶nh cña bµi héi tho¹i b»ng c¸ch ®a ra tõ gîi ý vµ c©u hái. Mapped dialogue b, B¹n cã thÓ dïng b¨ng c¸t sÐt - BËt b¨ng cho HS nghe bµi héi tho¹i mÉu. - §äc mÉu bµi héi tho¹i theo giäng nãi cña c¸c nh©n vËt trong bµi héi tho¹i. - Cïng HS cã giäng ®äc hay trong líp ®äc mÉu bµi héi tho¹i theo ®óng sè nh©n vËt trong bµi héi tho¹i. - Cïng víi mét hay hai HS giái trong líp ®ãng mÉu bµi héi tho¹i (vÝ dô nh b¹n cã thÓ ®ãng vai ngêi b¸n hµng vµ mét HS cña b¹n ®ãng vai ngêi mua hµng). c, LuyÖn tËp (Practice) - §Ó gióp HS hiÓu vµ luyÖn tËp bµi héi tho¹i, thêng sö dông c¸c lo¹i ho¹t ®éng sau ®©y: §Æt c©u hái vµ c©u tr¶ lêi ( questions and answers). Bµi tËp ®óng sai (True/False statements) Bµi tËp lùa chän (Multiple choice) §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng (Gap - fill) Dïng tõ, nhãm tõ gîi ý ®Ó x©y dùng bµi héi tho¹i t¬ng tù (Substitutions controlled practice) Dïng tõ vµ nhãm tõ gîi ý ®Ó x©y dùng bµi héi tho¹i cã më réng (Substitutions free practice) S¾p xÕp c©u hái vµ c©u tr¶ lêi cho phï hîp (Matching questions and answers) Dùa vµo cÊu tróc cña bµi héi tho¹i mÉu, x©y dùng mét bµi héi tho¹i theo t×nh huèng (Situation - based role play) KÓ l¹i néi dung bµi héi tho¹i (theo h×nh thøc ®éc tho¹i hoÆc ®èi tho¹i Retelling) * Sau ®©y lµ mét sè ho¹t ®éng gîi ý ®Ó gióp HS luyÖn tËp bµi héi tho¹i. TiÕng Anh 6- Bµi 12 (A2), trang 116 "at the store" Bµi tËp lùa chän (Multiple choice): 11 1. Ba is......... A. on the treet B. at school C. at the store D. at home 2. He wants..........of beef A. two hundred grams B. two kilos C. two pounds D.half a kilo 3. He wants a dozen of........ A. carrots B. apples C. eggs D. oranges Bµi tËp thay thÕ (Substitution - making similar dialogues) Cues: A. Hoa/ cooking oil/ two bottles/ peas/ a can. B. Lan/ tomatoes/ one kilo/ lettuce/three hundred grams. TiÕng Anh 7- Bµi 2 (A4), trang 21 "Telephone Numbers": Bµi tËp ®óng sai ( true/ false statements ) 1 Tam is phoning Phong 2 Phong will be free tomorrow morning 3 Phong and Tam will see a movie 4 The movie will start at 6.45. 5 They will meet at Phong's house. Bµi tËp thay thÕ (Substitution) Cues: 1 Phone numbers: Students' phone numbers 2 Free time: Saturday evening/ Sunday morning......... 3 What to see: circus/ dr©m/ performance.......... 4 Time to start; 7.30/ 7.45/ 8.00 5 Where to meet: outside the gate/ at one's home ....... TiÕng Anh 8- Bµi 6, trang 55 "The young pioneers club" Tr¶ lêi c©u hái (questions). 1 Who is phoning? 2 Why is she phoning? 3 What does she have to fill in the application form? 4 What are her hobbies? 5 Who has to sign in her form? §iÒn vµo chç trèng (gap- fill). Secretary: Hello, May I help you? 12 You:........................................................................ Secretary: Let's fill in this application form.What's your full name' please? You........................................................................ Secretary: When were you born? You........................................................................ Secretary: What are your hobbies? You........................................................................ Secretary: Please take this form to your teacher and ask her to sign it. Then bring the form back to me. You..................................................................... *S¶n sinh lêi nãi (production). Nh÷ng thñ thuËt gîi ý ®Ó gióp HS vËn dông bµi häc vµo s¶n sinh lêi nãi . Th¶o luËn theo cÆp ®«i, theo nhãm vÒ nh÷ng bµi häc c¸c em rót ra ®îc qua néi dung bµi héi tho¹i (discussion). (TiÕng Anh 8- Unit 8- Lesson1- Getting started - listen and read) Discussion: T divides the class into 4groups . Two include students who prefer the city life and the others include students who prefer the country life. T asks Ss to work in groups to answer the questions Do you prefer the city or the country life? Why? T asks 4 pioneers from 4 groups to show their ideas before class. §ãng vai theo t×nh huèng gîi ý hoÆc t×nh huèng cã thËt trong líp. (free role play) +. T×nh huèng gîi ý: Role play (tiÕng Anh 7- Unit 9- lesson 3) Teacher asks students to work in pairs. One student play the roles of Liz's and the other plays the role of Liz's friend. They should talk about liz's family's trip back to HaNoi Liz's friend: Liz, how did you travel back to HaNoi? Liz: I traveled by bus. Liz's friend: What did you see on the way back? Liz: I saw paddies for the first time. Liz's friend:Were you excited about the countryside in VN Liz: Yes, I was. Liz's friend: It looked calm and peaceful. Liz's friend: Were you tired after the long trip? Liz: No, I felt happy. Liz's friend: When did you arrive in HaNoi? Liz: I arrived in HaNoi at about 7p.m 13 . So s¸nh ®èi chiÕu, ®¸nh gi¸ néi dung bµi víi thùc tÕ ®êi sèng. (Comparison) ( TiÕng Anh 8 - Unit 10 " Listen and read" page 89) Häc sinh häc xong bµi héi tho¹i vÒ c¸c c¸ch b¶o vÖ m«i trêng, gi¸o viªn yªu cÇu c¸c em so s¸nh, ®èi chiÕu víi thùc tÕ ë trêng häc cña m×nh. ex: We should reusing plastic bags We should use cloth bags ....................... . Bµy tá quan ®iÓm, th¸i ®é cña m×nh vÒ néi dung hoÆc nh©n v¹t trong bµi héi tho¹i (expressing feelings and opinions) ( TiÕng Anh 7- unit 3- B1- page 33) Sau khi häc xong bµi héi tho¹i h/s cã thÓ ®a ra quan ®iÓm cña m×nh vÒ gia ®×nh b¹n Hoa . ex: Hoa is from Hue. Her father is a farmer. He works on the farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle. Her mother is always busy. She works hard from morning till night. She does the housework, and helps on the farm . Both of them love working on their farm Tëng tîng b¶n th©n HS lµ chÝnh nh©n vËt, hoÆc ®ang ë n¬i cã sù viÖc ®ã x¶y ra vµ nªu c¶m tëng hoÆc nhËn xÐt ( Imagination) (TiÕng Anh 8 - unit 4-"listen and read" page 38) Häc sinh tëng tîng m×nh ®ãng vai nh©n vËt Nga nãi chuyÖn víi bµ vÒ 100 n¨m tríc ®©y vµ ®a ra c¶m tëng cña m×nh. 100 years ago, people used to live on a farm. There wasn't any electricity . My grandma had to do everything without the help of modern equipment....... VÝ dô minh ho¹ qua bµi héi tho¹i cña s¸ch tiÕng Anh 6 (bµi 11- A2- trang 116) Sö dông ho¹t ®éng ®ãng vai ( Role play) . Dïng ®å vËt thËt: c¸c lo¹i thùc phÈm rau, hoa, qu¶- sö dông c¸c tõ tiÕng Anh mµ HS ®· biÕt. . §a t×nh huèng gîi ý: mua s¾m. . Chia líp thµnh nh÷ng nhãm nhá ( mçi nhãm kho¶ng 3 ®Õn 4 HS). HS luyÖn tËp theo nhãm 9 mét em ®ãng lµm ngêi b¸n hµng, c¸c em kh¸c ®ãng lµ ngêi ®i mua hµng) II.3.2.5 Kh¶o nghiÖm tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p ®Ò xuÊt TiÕt d¹y thùc nghiÖm ( TiÕng Anh7- unit6- lesson 4-B1 ) Unit 6: After school Lesson B1 14 I . Objectives By the end of the lesson, student will be able to make suggestions; using let's.... what about....why don't. II. Teaching aids Textbooks, cards. III .Proceduce Organization Class Date absent students 7a 7b Rivision/ warm up *Brainstorming T gets Ss to think about their after shool activities . T gets them to go to the board and write down the activities they think play soccer listen to music read after school activities Possible answers: .tidy room .read comics .watch TV .go to the circus . go to the movies theatre . go to the zoo . go shopping . Play video games . Go to the cafeteria New lesson I. Presentation 1. Pre teach vocabulary - assignment (n): bµi tËp ®îc giao vÒ nhµ lµm. ( translation) - relax (v): : th gi·n, nghØ ng¬i. ( synonmy: take a rest) 15 - come on (v): nhanh lªn. (Synonym: hurry up!) - fun (n) : niÒm vui. (translation) * Checking vocabulary: Rub out and Remembar - Get students to copy the new words into their books and then ask them to close the books. - Get students to repeat chorally before and after you rub out each word. - When all the English words are rubbed out, ask students to repeat again when teacher points to the Vietnamese translation. - If there's time, get students to go to the board and write the English words again. 2. Presentation dialogue - Ask students to read the dialogue on page 64 and then answer the questions. - Get students to work in pairs. - Call on some students to answer before the class. - Give feedback and correction. * Questions and answers a, What does Nam want to do He wants to go to the movies. b, Why doesn't Lan want to go to the movies? Because there aren't any good movies on at the moment. c, What does Lan want to go to? She wants to go to her house to listen to some music. d, Why doesn't Hoa want to go to Lan's house? Because she has too many assignments. e, What day is it? It is Saturday. * Model sentences - Ask students to read the dialogue again and take out the suggestions. Answers . What about going to the movies? . Let's go to my house. . Why don't you relax. * Form: 16 . Let's + infinitive . What about + V - ing . Why don't you / we + infinitive II . Practice Suggestions Response Let's go to my house Yes. Let's What about going to the zoo That's a good idea Why don't you relax? Sorry. I can't *Word cue drill 1. Let's/ listen music 4. What/ cafertiria 2. What/ watch TV 5. Why / play soccer 3. Why / read comics 6. Let's/ computer games T runs through word cues T gives a model sentence T_Ss Ss practice: half- half open pairs closed pairs Use each card to drill the structure 1. Let's listen to some music Yes. Let's 2. What about watching TV? I'm afraid I can't 3. Why don't we read comics? That's a good idea 4. What about going to the cafeteria? Sorry. I can't 5. Why don't we play soccer? OK. Great idea 6. Let's play computer game No. Let's not III . Production Mapped dilogue You your friend What- do- afeternoon? movies No good movies Mai's house 17 too far. Not have a bike OK bus T presents the dialogue using sympols, cues, visuals.... Have students make each sentence then form the dialouge T models T- students Ss practice: half- half open pairs closed pairs Example dialogue You: What should we do in the afternoon ? Your friend: What about going to the movies? You:There aren't any good movies at the moment. Your friend: Let's go to Mai's house and listen to some music. You: Her house is very far from here. And we don't have a bike. Your friend: Why don't we take a bus. You: OK. That's agood idea. Summary: T asks Ss make other dialogues. Homework Ss do exercises (work book) * KÕt luËn ch¬ng 3: Qua c¸c tiÕt d¹y thùc nghiÖm, dù giê ®ång nghiÖp t«i nhËn thÊy viÖc øng dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc ®a d¹ng, phong phó vµ tiªn tiÕn lµ cÇn thiÕt. Víi viÖc thùc nghiÖm ph¬ng ph¸p trªn c¸c em HS ®· cã nh÷ng nhËn ®Þnh kh¸c nhau víi bé m«n míi mÎ nµy. Tõ viÖc cho r»ng häc tiÕng Anh khã, ®Æc biÖt khã trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc míi th× c¸c em ®· bÞ thu hót bëi nh÷ng trß ch¬i ho¹t ®éng thó vÞ. Do ®ã høng thó ®am mª víi bé m«n h¬n vµ lÏ tÊt nhiªn lµ sÏ häc tèt h¬n. Sè lîng HS kh¸, giái t¨ng lªn, sè lîng HS yÕu kÐm gi¶m. KÕt qu¶ cô thÓ lµ: KÕt qu¶ kh¶o s¸t ban ®Çu: + Giái : 5% + Kh¸ : 37% + Trung b×nh : 48% KÕt qu¶ sau khi thùc nghiÖm: + Giái : 10% + Kh¸ : 40% + Trung b×nh : 45% 18 + YÕu : 10% + YÕu III. PhÇn kÕt luËn - kiÕn nghÞ : 5% III.1. KÕt luËn. * Môc ®Ých cña viÖc d¹y héi tho¹i lµ gióp cho HS ph¸t triÓn kü n¨ng nghe nãi (®Æc biÖt lµ kü n¨ng nãi), phï hîp víi tr×nh ®é vµ løa tuæi cña HS, gióp HS cã ®iÒu kiÖn vµ trao ®æi th«ng tin, n©ng cao tr×nh ®é tiÕng Anh, cã hiÓu biÕt thªm vÒ x· héi. * Bµi héi tho¹i ®îc chia lµm 3 bíc: giíi thiÖu, luyÖn tËp vµ s¶n sinh lêi nãi.GV cÇn vËn dông c¸c ho¹t ®éng cô thÓ, thÝch hîp vµo ®óng c¸c gia ®o¹n vµ tõng néi dung bµi nhÊt ®Þnh. * C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña bµi héi tho¹i lµ cÆp ®«i, theo nhãm vµ ®ãng vai. * Môc ®Ých cña bµi héi tho¹i lµ rÌn luyÖn kü n¨ng nghe nãi cho HS. GV kh«ng nªn qu¸ chó träng tíi viÖc d¹y tõ míi. ChØ nªn giíi thiÖu cho HS nh÷ng tõ míi thËt cÇn thiÕt. Nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho HS tù suy ®o¸n nghÜa cña tõ míi theo ng÷ c¶nh. * Cã rÊt nhiÒu thñ thuËt ®Ó giíi thiÖu mét bµi héi tho¹i. NhiÖm vô cña ngêi GV lµ tuú thuéc vµo tr×nh ®é cô thÓ cña HS, biÕt vËn dông mét c¸ch linh ho¹t c¸c thñ thuËt kh¸c nhau vµo viÖc d¹y héi tho¹i ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých cuèi cïng lµ gióp HS vËn dông ®îc nh÷ng mÉu c©u ®· häc vµo thùc tiÔn giao tiÕp. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh c¬ së lÝ luËn vµ ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña GV vµ HS trong qu¸ tr×nh d¹y héi tho¹i ë ph©n m«n tiÕng Anh. Chóng t«i ®· ®Ò ra ® îc mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. §ång thêi qua qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ®Ò tµi thö nghiÖm ë khèi 7 trêng PTCS §ång Rui - Tiªn Yªn th× t«i thÊy Hs ®Òu cã sù tiÕn bé, giê häc diÔn ra nhÑ nhµng, tù nhiªn, HS kh«ng cßn cã c¶m gi¸c ng¹i häc tiÕng níc ngoµi. C¸c em tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cÇn cï, v« t, hµo høng do ®ã hiÖu qu¶ ®¹t rÊt cao. Nh vËy víi nh÷ng biÖn ph¸p ®· ®Ò xuÊt ®¶m b¶o ®îc viÖc thùc hiÖn dóng theo tinh thÇn thay s¸ch vµ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c cña viÖc d¹y häc nãi chung vµ cña ph©n m«n tiÕng Anh nãi riªng chøng tá tÝnh ®óng ®¾n cña ®Ò tµi. Víi tinh thÇn cÇn mÉn nghiªn cøu , ®óc rót kinh ngiÖm, khiªm tèn häc hái tõ ®ång nghiÖp vµ c¸c thÕ hÖ tríc t«i, t«i ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi "Mét sè ph¬ng ph¸p d¹y kiÓu bµi héi tho¹i ph©n m«n tiÕng Anh THCS". Tuy nhiªn biÖn ph¸p bao giê còng lµ c«ng cô, yÕu tè con ngêi míi lµ quyÕt ®Þnh cô thÓ lµ: lßng nhiÖt t×nh, yªu nghÒ, mÕn trÎ cña GV vµ sù cÇn cï cña HS sÏ lµm nªn thµnh c«ng cña giê d¹y. 19 Trªn ®©y chØ lµ mét sè ph¬ng ph¸p mµ t«i ®· sö dông khi d¹y kiÓu bµi héi tho¹i, nh÷ng ph¬ng ph¸p ®ã ®· mang l¹i kÕt qu¶ trong giê d¹y. Tuy nhiªn, nã còng cha thÓ trßn trÜnh ®îc, bëi v× ®èi víi h«m qua, h«m nay nh thÕ lµ tèt nhng víi ngµy mai, ngµy kia... ch¾c ch¾n ph¶i më réng, s¸ng t¹o nhiÒu h¬n ®Ó phï hîp vµ ®¶m b¶o yªu cÇu víi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc míi: "LÊy HS lµm trung t©m". III. 2 KiÕn nghÞ: Trªn ®©y lµ mét sè viÖc lµm nhá mµ t«i ®· vËn dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ë líp m×nh phô tr¸ch vµ ®¹t kÕt qu¶. T«i kÝnh mong sù ®Çu t thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc, tµi liÖu, më chuyªn ®Ò, cho th¨m quan ®Ó gióp b¶n th©n t«i vµ ®ång nghiÖp tÝch luü ®îc thªm nhiÒu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y vµ d¹y häc ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt ®¸p øng ®îc yªu cÇu gi¸o dôc hiÖn nay. KÝnh mong ®îc sù ®ãng gãp trao ®æi tõ c¸c ®ång chÝ, ®ång nghiÖp vµ c¸c chuyªn viªn ®Ó b¶n th©n t«i ngµy mét tiÕn bé vµ ®Ò tµi ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt gãp phÇn vµo c«ng cuéc Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ, ®a tiÕng níc ngoµi ®Õn gÇn víi c¸c em, th©m nhËp vµo cuéc sèng vµ trë thµnh c«ng côgiao tiÕp h÷u hiÖu vµ ®¾c lùc. §ã ph¶i ch¨ng lµ chóng ta ®· thùc hiÖn ®îc c¸i gäi lµ: "Gi¸o dôc kü thuËt tæng hîp, ®µo t¹o nh÷ng con ngêi toµn diÖn, cã Ých cho x· héi". T«i xin tr©n träng c¶m ¬n! IV. PhÇn danh môc tµi liÖu tham kh¶o- phô lôc IV.1. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Tªn t¸c gi¶ Tªn tµi liÖu ST T 1 NguyÔn H¹nh Dung §µo Ngäc Léc Vò ThÞ Lîi 2 3 4 5 Nhµ xuÊt b¶n Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®æi míi ph- Dù ¸n ph¸t triÓn ¬ng ph¸p d¹y häc ë trêng gi¸o dôc THCS-Bé THCS Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o NguyÔn V¨n Lîi -S¸ch gi¸o khoa líp 7 &8. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o NguyÔn H¹nh Dung - S¸ch gi¸o viªn tiÕng Anh líp dôc §Æng V¨n Hïng 7 &8 Th©n Träng Liªn Nh©n Lª ThÞ Thanh Quý - ThiÕt kÕ bµi gi¶ng tiÕng Anh Nhµ xuÊt b¶n §¹i Lª ThÞ DiÔm Tó 7&8 häc S ph¹m. Lª ThÞ DiÔm Tó - ThiÕt kÕ bµi gi¶ng tiÕng Anh Nhµ xuÊt b¶n Ph¹m ThÞ Tëng 7 Thanh niªn. Nhãm t¸c gi¶ biªn - Tµi liÖu Båi dìng thêng Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o so¹n xuyªn cho gi¸o viªn THCS dôc. 20
- Xem thêm -