Tài liệu Skkn dạy khẩu ngữ trong môn tiếng anh cho học sinh ở thcs

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen A. PhÇn më ®Çu : I. Lý do chän ®Ò tµi : Hëng øng cuéc vËn ®éng lín cña ngµnh gi¸o dôc : §æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nãi chung, ph¬ng ph¸p d¹y häc, häc TiÕng Anh nãi riªng. Víi ch¬ng tr×nh TiÕng Anh c¬ së (Líp 6 ®Õn 9) ë ch¬ng tr×nh ®æi míi, víi sù hîp nhÊt cña 4 bé s¸ch, thùc sù thay ®æi, gi¶m t¶i . Nh÷ng kiÕn thøc tríc ®©y lµ trong lÝ thuyÕt nay ®îc ®a vµo trong bµi häc, cho thÊy nhãm t¸c gi¶ nµy ®· nghiªn cøu kÜ vµ cã dông ý rÊt râ rµng, gi¶m nh÷ng bµi tËp mang tÝnh chÊt lÆp l¹i mµ kh«ng cÇn thiÕt, rÌn luyÖn kÜ n¨ng øng dông trong c¸c bµi tËp. Tuy néi dung thay ®æi nhng ph¬ng ph¸p d¹y häc trªn thùc tÕ cha kÞp thay ®æi, nhiÒu gi¸o viªn cßn ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc thuyÕt tr×nh dµi, cã tÝnh ¸p ®Æt, häc sinh n¾m kiÕn thøc cßn hêi hît, lÖ thuéc hoµn toµn vµo gi¸o viªn . §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy mçi gi¸o viªn cÇn ph¶i t×m tßi, lùa chän ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y sao cho phï hîp víi ®èi tîng häc sinh vµ thùc sù l«i kÐo häc sinh vµo ho¹t ®éng tù gi¸c, cã lßng say mª m«n häc, ph¸t huy ®îc t duy linh ho¹t s¸ng t¹o. Tõ môc ®Ých gi¶ng d¹y ®ã, qua nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y, t«i rót ra ®îc mét vÊn ®Ò lµ : BÊt k× ph¬ng ph¸p nµo mµ ph¸t huy ®îc trÝ tuÖ, tÝnh s¸ng t¹o ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi häc ph¸t huy ®îc cuéc sèng c¸ nh©n, lµm chñ tri thøc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i t¹o nªn høng thó häc TiÕng Anh, ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc c¸ nh©n, kÜ n¨ng thùc hµnh giái, kû luËt cao. II. Môc ®Ých nghiªn cøu : Mçi gi¸o viªn TiÕng Anh trong líp d¹y, tõng ch¬ng phÇn cô thÓ lu«n tr¨n trë nghiªn cøu, lùa chän ph¬ng ph¸p tèi u nhÊt cho viÖc thiÕt kÕ bµi d¹y cho phï hîp víi tiÕt d¹y cña m×nh, nh»m ph¸t huy tèi ®a tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o cña häc sinh . §ång thêi qua ®ã häc sinh n¾m ®îc nhiÒu nhÊt kiÕn thøc cña ch¬ng tr×nh. 1 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen T«i mong muèn r»ng víi ®Ò tµi nµy sÏ phÇn nµo thóc ®Èy ®éng c¬ häc tËp cña häc sinh trong qu¸ tr×nh tiÕp thô TiÕng Anh. Häc sinh sÏ ®¹t ®îc kÕt qu¶ häc tËp cao nÕu c¸c em cã ®éng c¬ häc tËp cã ®îc khi c¸c em c¶m thÊy ®îc sù høng thó víi m«n häc vµ thÊy ®îc sù tiÕn bé cña chÝnh m×nh bªn c¹nh ®ã sÏ ph¸t huy ®îc ph¬ng ph¸p häc tËp c¸ nh©n, t¹o c¬ héi tèi ®a cho viÖc luyÖn tËp vµ sö dông TiÕng Anh, nh»m t¹o cho häc sinh mét m«i trêng häc TiÕng Anh thuËn lîi nhÊt, gióp c¸c em ý thøc ®îc vÒ b¶n th©n trong qu¸ tr×nh tiÕp thu TiÕng Anh vµ khuyÕn khÝch c¸c em t×m ra ph¬ng ph¸p häc tËp thÝch hîp, c¸c thñ thuËt häc tËp vµ thùc hµnh giao tiÕp III. §èi tîng nghiªn cøu: NhiÒu gi¸o viªn ngo¹i ng÷ ®· tËn t©m ®i t×m mét ph¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó gióp häc sinh bµng con ®êng ng¾n nhÊt lµm chñ ®îc mét ngo¹i ng÷ nµo ®ã vµ b¶n th©n t«i còng vËy lu«n tr¨n trë vµ tin tëng r»ng mét khi t«i t×m ra ®îc mét ph¬ng ph¸p phï h¬p nhÊt ®Ó d¹y ngoaÞ ng÷ th× mäi vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc d¹y vµ häc ngo¹i ng÷ sÏ ®îc gi¶i quyÕt. VÝ nh ®èi víi tõng ®èi tîng häc sinh th× gi¸o viªn biÕt m×nh cÇn ph¶i lµm g×. Chóng ta cÇn nhí r»ng khi chóng ta nghiªn cøu mét ®Ò tµi nµo ®ã chóng ta ph¶i ®Æt c©u hái liÖu ®Ò tµi ®ã chóng lµm cã môc ®Ých g×, ®èi tîng mµ chóng ta nghiªn cøu lµ g× vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi ®ã ®Æt ra nh thÕ nµo. Khi chóng ta t×m ®îc mét ph¬ng ph¸p nµo ®ã dï cã vÎ hÊp dÉn ®Õn mÊy khi ta míi biÕt vÒ nã còng kh«ng thÓ lµ ph¬ng ph¸p tèt nhÊt. Ph¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ ph¬ng ph¸p mµ mçi gi¸o viªn tù t×m ra ®îc th«ng qua mét qu¸ tr×nh t×m tßi, thö nghiÖm vµ ®iÒu chØnh nghiªm tóc vµ c«ng phu trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ lý thuyÕt cña nh÷ng nguyªn lý d¹y vµ häc ngo¹i ng÷ bëi ®èi tîng mµ chóng ta quan t©m nhÊt chÝnh lµ nh÷ng häc sinh th©n yªu cña chóng ta bëi hä kh«ng chØ lµ nh÷ng mÇm non mµ cßn lµ nh÷ng nh©n tµi nªó c¸c thÇy c« chóng ta quan t©m ®óng mùc. IV. Ph¹m vi nghiªn cøu: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i ®· lu«n t×m tßi thay ®æi vµ vËn dông ë c¸c khèi líp. Thùc tÕ cho thÊy nÕu vËn dông ph¬ng ph¸p míi phï hîp ®èi tîng, phï hîp kiÕn thøc th× kÕt qu¶ häc tËp cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®Æt ra cña gi¸o dôc trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. 2 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen Trong d¹y häc theo ph¬ng ph¸p míi “thÇy” võa lµ ngêi híng ®¹o, võa lµ tæng c«ng tr×nh s t¹o cho häc sinh thãi quen nh×n nhËn mét sù viÖc ë mäi gãc ®é kh¸c nhau, tham gia vµo ho¹t ®éng nhËn thøc tù gi¸c cã ý thøc kh«ng b»ng lßng víi nh÷ng g× m×nh ®· biÕt. §Æc biÖt qua ®ã gióp häc sinh cã kh¶ n¨ng øng pho vµ thÝch øng nhanh trong mäi t×nh huèng,®¸p øng c«ng cuéc ®æi míi phï hîp víi quan ®iÓm gi¸o dôc cña ®¶ng ®Ó gi¸o dôc tèt tríc hÕt mçi ngi¸o viªn ph¶i thiÕt kÕ thµnh c«ng bµi so¹n cña m×nh. V. NhiÖm vô. Mét nhiÖm vô ®Æt ra cho c¸c gi¸o viªn ngo¹i ng÷ nãi chung vµ b¶n th©n t«i nãi riªng lµ kh¾c phôc ®îc sù dao ®éng trong viÖc d¹y ngo¹i ng÷. Sù dao ®éng ®ã lµ ch¹y theo mèt vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. Lµ ngêi gi¸o viªn t«i lu«n nghiªn cøu ph¬ng ph¸p d¹y tiÕng anh th«ng qua nh÷ng kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cña b¶n th©n m×nh. Chóng ta thö nghiÖm tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c thñ ph¸p gi¶ng d¹y råi tù rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt vÒ nh÷ng ho¹t ®éng hoÆc thñ thuËt nµo phï hîp víi ®èi tîng d¹y vµ ®iÒu kiÖn gi¶ng d¹y cña b¶n th©n. Tõ thö nghiÖm ®Õn thay ®æi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cho phï hîp víi tõng nhãm häc sinh cô thÓ trong tõng hoµn c¶nh d¹y vµ häc cô thÓ theo nh÷ng môc ®Ých cô thÓ chÝnh lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ x©y dùng ph¬ng ph¸p d¹y tõ kinh nghiÖm thùc tÕ cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã t«i lu«n chó träng tíi c¸c yÕu tè nh lßng tù träng cña c¸ nh©n ngêi häc, sù hîp t¸c trong häc tËp, nh÷ng chiÕn lîc ®Ó häc ngo¹i ng÷ thµnh c«ng cña ngêi häc vµ quan träng h¬n c¶ lµ sù quan t©m ®Õn qu¸ tr×nh giao tiÕp trong häc ngo¹i ng÷. VI. Giíi h¹n ®Ò tµi. Tõ khi triÓn khai ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ë c¸c bËc häc, cÊp häc vµ ®Æc biÖt lµ tõ khi triÓn khai thay s¸ch cho cÊp THCS th× d¹y häc theo ph¬ng ph¸p ®æi míi lµ mét néi dung kh«ng thÓ thiÕu ®îc. V× vËy t«i còng m¹nh d¹n ®a ra mét sè ý kiÕn trao ®æi xem nh lµ mét ph¬ng ph¸p hay nãi ®óng h¬n lµ kinh nghiÖm cña riªng t«i vÒ lÜnh vùc d¹y khÈu ng÷ trong trêng THCS. Trong viÖc tiÓn khai d¹y c¸c kü n¨ng( Skills) trong tiÕng anh nh :§äc hiÓu( Reading), nghe( listening), nãi( speaking), viÕt( writing): Trong ®ã kü n¨ng nãi 3 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen lµ kü n¨ng lu«n ®îc tiÕn hµnh phèi hîp trong tÊt c¶ c¸c phÇn, lu«n tiÕn hµnh song song c¸c bµi tËp viÕt. Trong ch¬ng tr×nh 6,7 th× kü n¨ng nµy ®îc d¹y phèi hîp song song víi lo¹i bµi tËp kh¸c nhau. Nªn còng g©y cho gi¸o viªn mét sè khã kh¨n khi cho c¸c em thùc hµnh. V× vËy t«i ®a ra ph¬ng ph¸p nµy mong r»ng mét sè gi¸o viªn cã thÓ tham kh¶o bëi nã cã thÓ ¸p dông trong c¸c khèi líp THCS. VII. C¸c luËn ®iÓm b¶o vÖ. Ph¬ng ph¸p d¹y ngo¹i ng÷ kh«ng chØ dùa trªn nh÷ng ph¸t hiÖn mang tÝnh lý thuyÕt cña t©m lý häc vµ ng«n ng÷ häc mµ nã cßn dùa trªn nh÷ng c¬ së néi t¹i cña chÝnh nghÒ d¹y häc ngo¹i ng÷. Cã 3 c¬ së chñ yÕu n»m ngay trong viÖc d¹y- häc ngo¹i ng÷ mµ c¸c gi¸o viªn cã thÓ dùa vµo ®ã ®Ó t×m ra cho m×nh ph¬ng ph¸p d¹y h÷u hiÖu. 1- Tríc khi trë thµnh gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ b¶n th©n gi¸o viªn ®· tõng lµ häc sinh nªn gi¸o viªn cã thÓ b¾t tríc nhngx ph¬ng ph¸p mµ c¸c thÇy c« gi¸o cò ®· tõng ¸p dông ®Ó d¹y hä. Muèn n©ng cao chÊt lîng d¹y, ngêi gi¸o viªn ph¶i biÕt c¸ch nghiªn cøu vµ so s¸nh c¸c ph¬ng ph¸p cña m×nh víi nh÷ng ph¬ng ph¸p cña ngêi kh¸c. 2- Lµ gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ t«i lu«n nghiªn cøu ph¬ng ph¸p d¹y ngo¹i ng÷ th«ng qua nh÷ng kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cña chÝnh b¶n th©n m×nh. T«i ®· thö nghiÖm tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c thñ ph¸p gi¶ng d¹y råi tù rót ra kÕt luËn cÇn thiÕt vÒ nh÷ng ho¹t ®éng hä¨c thñ thuËt nµo phï hîp víi ®èi tîng d¹y vµ ®iÒu kiÖn gi¶ng d¹y. §iÒu nµy sÏ gióp c¸c b¹n thay ®æi mét c¸ch tù nhiªn ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ triÕt lý gi¶ng d¹y cña b¶n th©n . 3- T«i lu«n nghiªn cøu vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y b»ng c¸ch t×m hiÓu t©m lý cña mçi häc sinh khi häc m«n ngo¹i ng÷ nµy. C«ng viÖc nµy sÏ mÊt nhiÒu thêi gian xong gióp t«i biÕt c¸ch ®¸nh gi¸ ®óng kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc cña tõng häc sinh vµ chÝnh ®iÒu nµy lµm n¶y sinh nh÷ng ý tëng míi trong t«i. V× vËy t«i sÏ rót ra ®îc kÕt luËn ph¬ng ph¸p nµo lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn gi¶ng d¹y cña m×nh. 4 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen VIII. ý nghÜa lý luËn thùc tiÔn. - TiÕng anh lµ mét m«n häc míi nhng nã ®· nhanh chãng chiÕm ®îc mét vÞ trÝ quan träng trong x· héi vµ nhµ trêng vµ ®Æc biÖt c¸c em häc sinh rÊt h¸o høc khi ®îc lµm quen víi m«n ngo¹i ng÷ nµy bëi nã lµ mét m«n häc rÊt thó vÞ vµ sinh ®éng. Khi lµm quen víi m«n tiÕng anh ®Æc biÖt lµ phÇn khÈu ng÷ tuy lóc ®Çu häc sinh cßn e ng¹i nhiÒu v× vèn tõ vµ ng÷ ph¸p cña c¸c em cha ®¸p øng ®îc. Tuy vËy cµng lµm cho häc sinh thªm cè g¾ng ®Ó chinh phôc nã. Khi häc sinh ®· quen víi viÖc dïng ngo¹i ng÷ ®Ó giao tiÕp chóng ta cã thÓ thÊy râ sù tù tin vµ n¨ng ®éng cña c¸c em trong cuéc sèng vµ tríc líp mçi khi c¸c em ph¸t biÓu. - Tuy tÊt c¶ häc sinh cha hoµn toµn thÝch thó víi phÇn häc nµy nhng c¸c em ®· lu«n mong muèn m×nh cã thÓ nãi ®îc dï lµ rÊt Ýt. VËy ®Ó biÕn íc muèn cña c¸c em thµnh hiÖn thùc t«i, c¸c b¹n vµ tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn tiÕng anh h·y lu«n t×m tßi ra nh÷ng ph¬ng ph¸p hay vµ bæ Ých bëi vai trß tiÕng anh nãi chung vµ tiÕng anh giao tiÕp nãi riªng lµ rÊt h÷u dông trong cuéc sèng cña c¸c em sau nµy. IX. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. Ta cã thÓ hiÓu r»ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ngo¹i ng÷ lµ sù øng dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ mÆt lý thuyÕt. nãi c¸ch kh¸c ph¬ng ph¸p d¹y ngo¹i ng÷ lµ “ nh÷ng lý thuyÕt trong thùc hµnh”. Lµ mét nghµnh häc vÒ nh÷ng ho¹t ®éng vµ c¸c quy tr×nh ®îc sö dông trong viÖc d¹y häc vµ nh÷ng nguyªn lý, nh÷ng niÒm tin lµm c¬ së cho nh÷ng ho¹t ®éng vµ quy tr×nh ®ã. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy: - Nghiªn cøu b¶n chÊt cña kü n¨ng nãi vµ c¸c quy tr×nh d¹y kü n¨ng nµy. - Nghiªn cøu viÖc chuÈn bÞ kÕ ho¹ch bµi gi¶ng, t liÖu vµ s¸ch gi¸o khoa ®Ó d¹y kü n¨ng nµy. - N¾m ®èi tîng häc sinh vÒ kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc cña c¶ líp vµ tõng häc sinh. - §¸nh gi¸ giê d¹y b»ng hÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm. B: phÇn néi dung : 5 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen I. c¬ së khoa häc lý luËn: - Bé m«n TiÕng Anh lµ mét bé m«n khoa häc x· héi, nã lµ ch×a kho¸ cho mäi ngêi më ra mét ch©n trêi tri thøc míi kh«ng chØ trong níc mµ c¶ thÕ giíicòng nh trong ®êi sèng hµng ngµy. V× vËy bÊt k× häc sinh nµo còng ph¶i cã kiÕn thøc Ngo¹i Ng÷ nãi chung vµ bé m«n TiÕng Anh nãi riªng dï lµ ®¬n gi¶n nhÊt, víi v«n kiÕn thøc vÒ TiÕng Anh v÷ng ch¾c lµ nÒn t¶ng tèt ®Ó häc sinh cã ®iÒu kiÖn giao lu víi b¹n bÌ bªn ngoµi vµ víi b¹n bÌ n¨m ch©u. - TiÕng Anh góp ®µo t¹o nh÷ng con ngêi n¨ng ®éng, ho¹t b¸t, cã t tëng cÇu tiÕn gãp phÇn ®a ®Êt níc héi nhËp cïng c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, ®¸p øng ®îc møc ®é ph¸t triÓn cña khoa häc x· héi nh vò b·o. + Gi¸o dôc häc sinh long ham mª khoa häc, cã høng thó häc tËp bé m«n. + Gi¸o dôc häc sinh cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt, tù tin trong cuéc sèng vµ c«ng viÖc. II. C¬ së thùc tiÔn : - Nh÷ng yªu cÇu míi cña §¶ng vµ nhµ níc ta còng nh vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt cña gi¸o dôc. ThÕ hÖ häc sinh bíc vµo nhµ trêng cÇn ®µo t¹o, gi¸o dôc ®Ó hä trë thµnh nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng ®¬ng ®Çu víi nh÷ng vÊn ®Ò cña thÕ kû sau ®Æt ra, ®¸p øng ®îc trong t×nh h×nh biÕn ®æi nhanh chãng vÒ khoa häc kÜ thuËt kinh tÕ vµ x· héi, ph¶i lu«n tù ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi. - Trong thùc tÕ hiÖn nay vÒ mÆt t©m lÝ, nhiÒu häc sinh sî häc TiÕng Anh, nhÊt lµ TiÕng Anh giao tiÕp v× phÇn lín møc ®é t duy, t chÊt TiÕng Anh cßn non, cã 1 sè häc sinh cã thãi quen kh«ng tèt khi häc TiÕng Anh: HÔ gÆp cÊu tróc míi lµ ghi chÐp lia lÞa mÆc dï cha hiÓu c¸c thµnh phÇn, ý nghi· cña nã phôc vô cho môc ®Ých g× ? HoÆc mét sè häc sinh tù b»ng lßng víi kÕt qu¶ ®¹t ®îc. Ch¼ng h¹n trong qu¸ tr×nh lµm bµi häc sinh tù tho¶ m·n khi ®· t×m ra c¸ch lµm cho bµi tËp ®ã. - Do kh«ng cã líp chuyªn, chän nªn n¨ng lùc häc sinh trong mét líp rÊt kh«ng ®ång ®Òu, g©y khã kh¨n cho c¶ ngêi d¹y vµ ngêi häc : Cã 6 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen vÊn ®Ò lµ qu¸ khã víi häc sinh nµy nhng l¹i dÔ víi häc sinh kh¸c. V× vËy gi¸o viªn ph¶i lµ ngêi nghÖ sÜ thùc thô. Ph¶i bݪt lµm thÕ nµo ®Ó thu hót mäi häc sinh trong líp, kh«ng ph¶i gi¸o viªn nµo còng lµm ®îc. - Mét sè gi¸o viªn hoÆc vÉn dông theo ph¬ng ph¸p cò hoÆc khi gi¶ng d¹y chØ dõng l¹i ë viÖc d¹y xong bµi, bµi d¹y mµ cha khuyÕn khÝch ®îc häc sinh t×m tßi nh÷ng c¸ch gi¶i kh¸c. HoÆc ¸p dông mét c¸ch m¸y mãc cha nãi ®Õn viÖc ®Þnh híng ph¸t triÓn. V× vËy kÕt qu¶ c¸c giê häc cha cao, cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ph¬ng ph¸p míi, chung qui l¹i lµ v× nh÷ng nguyªn nh©n sau : + Sù ®æi míi ph¬ng ph¸p cha ®ång bé trong gi¸o viªn. + Gi¸o viªn thay ®æi ph¬ng ph¸p d¹y, häc sinh cha thay ®æi ph¬ng ph¸p häc. + Mäi kiÕn thøc cßn chung chung cha cã híng dÉn cô thÓ cho khèi d¹y, tiÕt d¹y. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i xin tr×nh bµy viÖc gi¶ng d¹y bµi häc theo t«i cã thÓ lµ ph¬ng ph¸p míi (Bµi gi¶ng t«i ®a ra sau ®©y cã thÓ xem lµ bµi d¹y ®¬n gi¶n, dÔ nhµm ch¸n song nÕu biÕt thiÕt kÕ bµi gi¶ng th× nã còng thùc sù hÊp dÉn). III. ph¹m vi nghiªn cøu thÓ hiÖn : - Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i ®· lu«n t×m tßi thay ®æi vµ vËn dông ë c¸c khèi líp 6, 7, 8, 9 thùc tÕ cho thÊy nÕu vËn dông ph¬ng ph¸p míi, ®èi tîng phï hîp kiÕn thøc th× kÕt qu¶ häc tËp cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®Æt ra cña gi¸o dôc trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. - Trong gi¶ng d¹y theo ph¬ng ph¸p míi, gi¸o viªn võa lµ ngêi híng ®¹o võa lµ tæng c«ng tr×nh sù. T¹o cho häc sinh thãi quen nh×n nhËn mét sù viÖc ë mäi gãc ®é kh¸c nhau, tham gia vµo ho¹t ®éng nhËn thøc mét c¸ch tù gi¸c cã ý thøc IV. D¹y theo ph¬ng ph¸p ®æi míi : * N¾m ®èi tîng häc sinh vÒ kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc cña c¶ líp vµ tng häc sinh. * N¾m v÷ng néi dung bµi d¹y, x¸c ®Þnh träng t©m, mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc bµi d¹y. 7 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen *X¸c ®Þnh kiÕn thøc liªn quan ®Õn bµi d¹y, thêi gian øng víi ph©n phèi ch¬ng tr×nh. * §äc s¸ch híng dÉn vµ lùa chän ph¬ng ph¸p d¹y phï hîp víi ®èi tîng häc sinh . * ChuÈn bÞ hÖ thèng c©u hái, ®å dïng d¹y häc cÇn thiÕt, t×nh huèng cã vÊn ®Ò. * Dù ®o¸n c¸c t×nh huèng x¶y ra. * §¸nh gi¸ giê d¹y b»ng hÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm c¸c bíc d¹y khÈu ng÷ : Trong 4 kÜ n¨ng : Nghe, nãi, ®äc, viÕt th× kÜ n¨ng “nãi” cã vai trß rÊt quan träng bëi lÏ ®iÒu ®Çu tiªn ph©n biÖt gi÷a ngêi biÕt vµ kh«ng biÕt mét ngo¹i ng÷ lµ ngêi biÕt nãi ®îc ngo¹i ng÷ ®ã, kh«ng biÕt th× kh«ng nãi ®îc ngo¹i ng÷ ®ã. Do vËy, c¸c ho¹t ®éng nh»m ph¸t triÓn kh¶ n¨ng diÔn ®¹t vÒ b¶n th©n qua lêi nãi cña ngêi häc lµ mét bé phËn quan träng trong bÊt k× kho¸ häc ngo¹i ng÷ nµo. Khi d¹y khÈu ng÷ gi¸o viªn ph¶i tæ chøc c¸c ho¹t ®äng qua ®ã khuyÕn khÝch häc sinh sö dông ngo¹i ng÷ . HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng d¹y khÈu ng÷ sÏ rÊt h¹n chÕ nÕu gi¸o viªn kh«ng lu ý ®Õn nh÷ng khã kh¨n mµ häc sinh ViÖt Nam cã thÓ gÆp khi häc Ngo¹i Ng÷. Ch¼ng h¹n häc sinh sî bÞ phª b×nh, sî bÞ ngêi kh¸c chó ý khi nãi n¨ng tríc líp. Ngoµi ra, sù tham gia kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c häc sinh trong líp vµ viÖc häc sinh dïng tiÕng mÑ ®Î còng lµ nh÷ng khã kh¨n cho c¶ häc sinh lÉn gi¸o viªn trong líp d¹y khÈu ng÷. Tuy nhiªn, nh÷ng khã kh¨n trªn cã thÓ ®îc kh¾c phôc nÕu dÇn dÇn gi¸o viªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y : 1. D¹y cho ngêi b¾t ®Çu häc : - Mçi bµi thùc hµnh chØ nªn nh»m luyÖn tËp 1 vÊn ®Ò ®Ó tr¸nh lµm ngêi häc lóng tóng - KÕt hîp gi÷a luyÖn nãi vµ nghe hiÓu. Häc sinh cÇn ph¶i ®îc nghe gi¸o viªn nãi vµ xem ngêi kh¸c lµm mÉu tríc - Sö dông c¸c lo¹i héi tho¹i cho häc sinh thùc hµnh nãi 8 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen - Gi¸o viªn kh«ng nªn qu¸ chó ý ®Õn lçi cña häc sinh mµ chØ nªn tËp chung s÷a ch÷a lçi lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc giao tiÕp hoÆc nh÷ng ®iÓm ng÷ ph¸p ®· d¹y kÜ - Häc sinh ph¶i n¾m ®îc môc ®Ých luyÖn tËp tríc khi b¾t ®Çu 2. S¾p xÕp häc sinh trong giê day khÈu ng÷ : - Môc tiªu cña d¹y khÈu ng÷ trong líp lµ t¹o cµng nhiÒu c¬ héi cho häc sinh nãi cµng tèt trong giê d¹y gi¸o viªn cã thÓ bè trÝ häc sinh theo mét trong 2 c¸ch sau : + C¸ch 1 : S¾p xÕp häc sinh ngåi nh trong giê * * * * * * O * * * * * * * *H×nh 1 : LÊy gi¸o viªn lµm m« h×nh trung * t©m* ThÇy ®øng tríc líp hoÆc ngåi t¹i bµn con, häc sinh ngåi t¹i bµn (H×nh 1) Error: Reference source not found * Student Teacher Víi m« h×nh nµy gi¸o viªn chiÕm mÊt nöa thêi gian luyÖn tËp cña häc sinh - C¸ch 2 : Gi¸o viªn còng cã thÓ t¸i bè trÝ vÞ trÝ cña tõng häc sinh (H×nh 2) Teacher H×nh 2: M« h×nh lÊy häc sinh lµm trung t©m. Student 3. D¹y khÈu ng÷ trong líp : 9 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen Nãi chung khi d¹y khÈu ng÷ tríc tiªn gi¸o viªn giíi thiÖu t×nh huèng hoÆc chñ ®iÓm cña vÊn ®Ò s¾p luyÖn, dïng ng÷ ®iÖu míi häc ®Ó diÔn t¶ ý tëng cña m×nh hoÆc nãi vÒ b¶n th©n 1 c¸ch s¸ng t¹o D¹y khÈu ng÷ cßn bao gåm viÖc d¹y c¸c ®o¹n héi tho¹i dï vÉn theo nh÷ng bíc c¬ b¶n cña d¹y khÈu ng÷. D¹y héi tho¹i vÉn Ýt nhiÒu víi d¹y khÈu ng÷ nãi chung ë chç héi tho¹i lµ mét v¨n b¶n hoµn chØnh. C¸c bíc d¹y mét héi tho¹i nh sau : - Gi¸o viªn giíi thiÖu t×nh huèng x¶y ra cuéc héi tho¹i hay më b¨ng cho häc sinh nghe 1 lÇn . - Giíi thiÖu ng÷ ®iÖu míi trong bµi vµ cho häc sinh ®äc. - Häc sinh vÉn gÊp s¸ch gi¸o viªn ®äc ®o¹n héi tho¹i hay më b¨ng vµ yªu cÇu häc sinh lËp l¹i 1 ®Õn 2 lÇn. - Gi¸o viªn ®Æt c©u hái vÒ néi dung cña ®o¹n héi tho¹i hay më b¨ng vµ yªu cÇu häc sinh lËp l¹i tõ 1 ®Õn 2 lÇn. - Gi¸o viªn ®¹t c©u hái vÒ néi dung cña ®o¹n héi tho¹i ®Ó kiÓm tra møc ®é tiÕp thu cña häc sinh - Gi¸o viªn cho häc sinh luyÖn tËp ®oan héi tho¹i theo tr×nh tù sau: Gi¸o viªn vµ mét häc sinh häc kh¸ trong líp ®ãng vai c¸c nh©n vËt trong ®o¹n héi tho¹i vµ nãi l¹i lêi c¸c nh©n vËt trong ®oan héi tho¹i ®Ó lµm mÉu (Cho c¸c häc sinh kh¸ - giái lµm mÉu tríc) + Gi¸o viªn mêi häc sinh lµm mÉu nh vËy + C¸c cÆp häc sinh thùc hµnh dïng th«ng tin thËt vÒ m×nh thay vµo ®o¹n héi tho¹i + Yªu cÇu 1 vµi cÆp dÞch sang tiÕng mÑ ®Î vµ söa ch÷a 4. C¸c lo¹i h×nh luyÖn tËp d¹y khÈu ng÷ : a, LuyÖn tËp cã híng dÉn: Lo¹i h×nh nµy kh«ng ®ßi hái nhiÒu sù s¸ng t¹o n¬i häc sinh. Gi¸o viªn cã thÓ ®äc mét ®o¹n héi tho¹i hay më b¨ng, yªu cÇu häc sinh lµm l¹i, hoÆc gi¸o viªn nãi ra mét c©u bá trèng, mét phÇn häc sinh thÒm tõ vµo nãi l¹i thµnh 1 c©u hoµn chØnh: VÝ dô : Teacher : There is…..on the table. Student : There is a book/ pen on the table. 10 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen §Ó khuyÕn khÝch häc sinh ®éng n·o gi¸o viªn nãi ra 1 c©u cho häc sinh lÆp l¹i, sau ®ã ®a ra 1 vµi gîi ý cho häc sinh ®Æt c©u. VÝ dô : Teacher : Let’s go to the cinema. Student : Let’s go to the cinema. Teacher : School Student : Let’s go to school. Gi¸o viªn còng cã thÓ lµm kh¸c ®i 1 chót b»ng c¸ch sau khi häc sinh lÆp l¹i gi¸o viªn lÇn lît ®a ra c¸c tõ gîi ý víi tõ lo¹i vµ chøc n¨ng kh¸c nhau ®Ó häc sinh ®Æt c©u. VÝ dô : Teacher : I enjoy playing football. Student : I enjoy playing fooball. Teacher :Tennis. Student: I enjoy playing tennis. Teacher :Watch Student : I enjoy watching tennis. Teacher : Minh Student : Minh hates watching tennis Gi¸o viªn cã thÓ kÕt hîp c¸c ng÷ ph¸p theo c¸ch cho häc sinh lÆp l¹i mét c©u råi ®a ra mét chØ dÉn ng¾n ®Ó häc sinh theo ®ã mµ chuyÓn ®æi cÊu tróc cña c©u. VÝ dô : Teacher : He plants trees. Student : He plants trees. Teacher : Tomorrow. Student : He will plant trees tomorrow. Teacher : Now. Student : He is planting trees now. Teacher : Yesterday. Student : He planted trees yesterday. Teacher : Before. Student : He has planted trees before. §«i khi nh»m t¹o ra sù thay ®æi cho ho¹t ®«ng vµ g©y høng thó cho häc tËp, gi¸o viªn cã thÓ tËp cho häc sinh bµi h¸t TiÕng Anh. 11 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen Qua bµi h¸t häc sinh häc ®îc c¸ch nãi cña ngêi b¶n ng÷ trong t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ. VÝ dô : Gi¸o viªn h¸t hoÆc më b¨ng cho häc sinh nghe theo bµi h¸t sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng vµ h¸t theo : Do you speak English ? Alice: Do you speak English?__you speak English(Do) Victor : Yes__Just alittle bit (But) Alice : Do__speak English ?(you) Victor : Yes, but just a__bit (little) Alice : Are you from Chile ?__You from Chile (are) Victor : No, I’m not. __from Brazil (I’m) Alice : Are you from Chile ? Are__from Chile? (you) Victor : No, __not.I’m from Brazil (I’m) b, C¸c lo¹i ho¹t ®éng luyÖn tËp giao tiÕp khÈu ng÷ : Trong khi ®ang cho häc giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ gi¸o viªn cã thÓ sö dông nh÷ng thñ thuËt sau : - S¾p xÕp thø tù : Gi¸o viªn ph©n líp thµnh nhãm nhá. Mçi nhãm ®îc ph¸t vµi mÉu giÊy, trªn mçi mÉu lµ mét c©u c¾t ra tõ mét ®o¹n v¨n. Häc sinh ph¶i s¾p xÕp c¸c mÉu giÊy theo thø tù ®Ó kh«i phôc ®o¹n v¨n gèc vµ gi¶i thÝch b»ng TiÕng Anh trong nhãm lÝ do mét trËt tù nµo ®ã ®îc chän. - KÓ chuyÖn : Gi¸o viªn cho c¶ líp xem mét sè tranh minh ho¹ mét c©u chuyÖn vµ yªu cÇu häc sinh kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã b¨ng TiÕng Anh . - Miªu t¶ tranh : Gi¸o viªn cho häc sinh nh×n vµo mét bøc tranh vµ hái vÒ néi dung tranh. Sau khi häc sinh tr¶ lêi, gi¸o viªn yªu cÇu mét vµi häc sinh miªu t¶ l¹i bøc tranh b»ng TiÕng Anh VÝ dô : What are in the picture ? Who are in the picture ? What are they doing ? - §ãng vai giao tiÕp : Yªu cÇu häc sinh ®ãng vai c¸c nh©n vËt kh¸c nhau vµ giao tiÕp b¨ng TiÕng Anh. 12 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen - Miªu t¶ hµnh ®éng : Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh diÔn mét c©u chuyªn ®¬n gi¶n, ng¾n b»ng ®éng t¸c tríc líp vµ mét vµi häc sinh kh¸c dung TiÕng Anh miªu t¶ - Pháng vÊn : Häc sinh pháng vÊn lÉn nhau, dïng c¸c c©u hái gi¸o viªn ®· cho VÝ dô : How old are you ? Where were you born ? What do you do in your free time ? - Th¶o luËn tù do : Gi¸o viªn cho häc sinh th¶o luËn mét vµi “c©u hái bá ngâ” ( open – ended questions ) theo cÆp hoÆc nhãm nhá VÝ dô : What was your most memorable day in the past ? What do you think of teaching ? Which occupation do you like best ? Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh mét sè chñ ®iÓm, mçi häc sinh chän mét ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn cña riªng m×nh nh : Family, sports, Jobs, hobbies….. V. KÕt qu¶ (kh¶o s¸t tríc vµ sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi) : Sau khi ¸p dung ph¬ng ph¸p míi ë trªn thêi gian tõ 2004 ®Õn nay t¹i trêng THCS ThiÖu Nguyªn. T«i ®· thÊy cã kÕt qu¶ ban ®Çu. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè rÊt Ýt häc sinh kh«ng lµm ®îc ®iÒu nµy bëi c¸c em cã nh÷ng khiÕm khuyÕt vÒ b¶n th©n nh nãi l¾p, n¨ng khiÕu vÒ TiÕng Anh h¹n chÕ . Sau ®©y lµ kÕt qu¶ kh¶o s¸t tríc vµ sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi: Häc lùc Giái Kh¸ TB YÕu KÐm Tríc khi thùc hiÖn ®Ò tµi Sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi Khèi 6 5% 30% 47% 17% 1% Khèi 6 10% 50% 34% 5% 1% Khèi 8 8% 25% 40% 27% 0% Khèi 9 8% 16% 45% 29% 2% VI. Nguyªn nh©n ®¹t kÕt qu¶ : 13 Khèi 8 15% 47% 36% 2% 0% Khèi 9 16% 42% 33% 8% 1% SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen 1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan : Quan niÖm chung tríc ®©y c¸c bËc phô huynh cha thùc sù quan t©m ®Õn TiÕng Anh v× hä nghÜ häc TiÕng Anh ch¼ng ®Ó lµm g×. V× vËy hä ®· kh«ng thùc sù t¹o ®iÒu kiÖn cho con em häc tËp ®Õn n¬i ®Õn chèn. Do c¬ chÕ thÞ trêng cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi TiÕng Anh ®· ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc. Tõ ®ã bé m«n TiÕng Anh cã mét vai trß quan träng trong nhµ trêng . V× vËy, c¸c bËc phô huynh thÊy ®îc tÇm quan träng cña bé m«n TiÕng Anh ®èi víi con em hä. Tõ ®ã ý thøc häc tËp m«n TiÕng Anh cña c¸c em häc sinh còng tiÕn bé râ rÖt. 2. Nguyªn nh©n chñ quan : Cã ®îc kÕt qu¶ trªn lµ nh÷ng næ lùc hÕt m×nh cña gi¸o viªn lu«n tr¨n trë t×m ph¬ng ph¸p d¹y phï hîp víi tr×nh ®é, m«i trêng cña häc sinh - Tæ chøc cho häc sinh luyÖn tËp theo nhãm thêng xuyªn (group work). Lo¹i ho¹t ®éng nµy lµm t¨ng ®¸ng kÓ thêi lîng nãi TiÕng Anh cña häc sinh trong líp vµ lµm gi¶m bít sù rôt rÌ, e thÑn, lo l¾ng cña häc sinh khi häc TiÕng Anh trªn líp. - ThiÕt kÕ ho¹t ®éng trªn c¬ së dïng ng«n ng÷ ®¬n gi¶n. Ng«n ng÷ dÔ nhí, dÔ dïng, häc sinh míi cã thÓ nãi tr«i ch¶y. Tríc khi häc sinh b¾t ®Çu nãi gi¸o viªn nªn nh¾c l¹i tõ vùng ®· d¹y hoÆc cung cÊp thªm ng÷ liÖu cÇn thiÕt. - CÈn thËn lùa chän chñ ®iÓm vµ lo¹i bµi tËp ®Ó kÝch thÝch høng thó cña häc sinh. - Híng dÉn cô thÓ c¸c kÜ n¨ng th¶o luËn khi lµm viÖc theo nhãm. Häc sinh cÇn ph¶i biÕt lóc b¾t ®Çu , khi nµo dõng, lµm g× trong khi ho¹t ®éng, cö ra nhãm trëng ®¹i diÖn, cö ra mét häc sinh gióp gi¸o viªn nh¾c nhë häc sinh kh¸c dïng TiÕng Anh trong líp. C. KÕt luËn : Nh chóng ta ®· biÕt häc sinh chóng ta lµ häc sinh n«ng th«n, viÖc tiÕp xóc víi m«i trêng bªn ngoµi nh thµnh thÞ hay thµnh phè lín 14 SKKN “D¹y khÈu ng÷ ë bé m«n Anh V¨n THCS” - GV: TrÇn ThÞ Mai THCS Thiệu Nguyen lµ rÊt Ýt. B¶n th©n t«i còng cho r»ng TiÕng Anh lµ m«n häc khã. Cho nªn häc sinh cha thÝch øng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Víi viÖc gi¶ng d¹y theo ph¬ng ph¸p míi, sù lùa chän ph¬ng ph¸p phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, xong nÕu gi¸o viªn lùa chän hîp lÝ, kÕt qu¶ nhuÇn nhuyÔn c¸c ph¬ng ph¸p sÏ cho ta mét kÕt qu¶ tèt ®Ñp. §Ó lµm t«t ®iÒu nµy gi¸o viªn cÇn ph¶i : - CÇn thiÕt kÕ ®îc bµi gi¶ng, dù ®o¸n mäi t×nh huèng cã thÓ s¶y ra trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Liªn hÖ c¸c kiÕn thøc bµi gi¶ng ®Ó lµm to¸t lªn tÝnh l«gÝc cña TiÕng Anh . - Sau tiÕt d¹y gi¸o viªn cÇn kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ t×m ®îc b»ng hÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm. Trªn ®©y lµ nh÷ng suy nghÜ cña t«i vÒ ph¬ng ph¸p míi vµ thùc hiÖn ph¬ng ph¸p míi. Trong thêi gian cã h¹n, khu«n khæ h¹n hÑp ch¾c ch¾n bµi viÕt cha thùc sù hoµn thiÖn. Mong r»ng c¸c ®ång nghiÖp xem xÐt, gãp ý cho t«i nh÷ng khiÕm khuyÕt ®Ó t«i ®îc häc hái ë ®ång nghiÖp nh÷ng bµi häc quÝ gi¸ ®Ó t«i cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n trong gi¶ng d¹y. 15
- Xem thêm -