Tài liệu Skkn dạy học vần cho học sinh lớp 1

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I - §Æt vÊn ®Ò 1- Lý do chän ®Ò tµi: “Vai trß vµ tÇm qua träng cña viÖc d¹y m«n TiÕng ViÖt ë trêng tiÓu häc. Nh chóng ta ®· biÕt, häc sinh tiÓu häc lÇn ®Çu tiªn ®Õn trêng tiÕp xóc, víi m«i trêng réng bªn ngoµi, c¸c em cã thªm nhiÒu bÌ b¹n vµ nhiÒu thÇy c« gi¸o míi, nhu cÇu giao tiÕp më réng trong khi vèn ng«n ng÷ ®Ó giao tiÕp l¹i hÕt søc Ýt ái, h¹n chÕ cho nªn viÖc d¹y häc TiÕng ViÖt trong trêng tiÓu häc lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cã vai trß hÕt søc quan träng. M«n TiÕng ViÖt lµ m«n häc c«ng cô kh¨ng khÝt víi c¸c bé m«n kh¸c trong nhµ trêng. ViÖc d¹y TiÕng ViÖt trong trêng tiÓu häc sÏ t¹o cho häc sinh cã n¨ng lùc sö dông TiÕng ViÖt v¨n hãa ®Ó suy nghÜa, giao tiÕp vµ häc tËp th«ng qua viÖc d¹y TiÕng ViÖt rÌn luyÖn cho c¸c em t×nh c¶m trong s¸ng lµnh m¹nh. * Vai trß, tÇm quan träng cña viÖc d¹y häc vÇn cho häc sinh líp 1. ë líp 1 ph©n m«n häc vÇn cïng víi ph©n m«n tËp häc. TËp viÕt lµ nhãm bµi häc gióp häc sinh chiÕm lÜnh ®îc c«ng cô giao tiÕp míi. Gi¸o tiÕp b»ng ch÷ viÕt. Tõ ®ã t¹o cho häc sinh cã n¨ng lùc míi ®äc th«ng viÕt th¹o ®Ó cã thÓ n¾m b¾t, tiÕp nhËn ®îc kho tµng tri thøc v¨n hãa cña loµi ngêi qua ®ã më réng vèn hiÓu biÕt vÒ thiªn nhiªn, vÒ cuéc sèng con ngêi vÒ v¨n hãa v¨n minh, vÒ phong tôc tËp qu¸n cña c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. ë líp 1 ph©n m«n häc vÇn gióp cho häc sinh ®äc ®óng c¸c ©m, vÇn, ®äc ®óng tõ vµ c©u øng dông, ®äc ®óng, ®äc lu lãat, ®äc diÔn c¶m c¸c ®äan v¨n, ®o¹n th¬. Kh«ng nh÷ng thÕ ph©n m«n häc vÇn cßn rÌn cho häc sinh kü n¨ng giao tiÕp th«ng qua c¸c bµi luyÖn nãi theo chñ ®Ò cho tríc gióp c¸c em m¹nh d¹n h¬n, tù tin h¬n trong viÖc häc tËp m«n TiÕng ViÖt vµ c¸c m«n häc kh¸c ë líp 1 còng nh c¸c líp häc tiÕp theo. V× vËy d¹y häc vÉn cho häc sinh líp 1 cã ý nghÜa gi¸o dôc, gi¸o dìng vµ ph¸t tiÓn rÊt lín. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc d¹y TiÕng ViÖt nãi chung vµ viÖc d¹y häc vµo ë líp 1 thu ®îc nhiÒu thµnh c«ng. VÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vÉn ®ang trë thµnh vÊn ®Ò bøc xóc vµ nãng hæi nhÊt ®îc nhiÒu nhµ gi¸o quan t©m vµ bíc ®Çu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®· ®em l¹i kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i ®ã lµ mét sè ®Þa ph¬ng cßn ph¸t ©m sai, thËm chÝ ngay c¶ gi¸o viªn tiÓu häc d¹y líp 1 còng cßn cã nh÷ng ®ång chÝ ph¸t ©m cha chuÈn. Do ®ã viÖc d¹y chÝnh ©m cho 1 häc sinh ®¹t chÊt lîng cha cao. MÆt kh¸c cßn mét sè gia ®×nh cßn cha thùc sù quan t©m ®Õn viÖc häc hµnh cña con c¸i. TrÎ ra líp 1 vÉn cßn cã em cha qua líp mÉu gi¸o, ®i häc cßn thiÕu s¸ch vë, ®å dïng häc tËp, tµi liÖu tham kh¶o cho gi¸o viªn d¹y líp 1 cßn Ýt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, t«i chän ®Ò tµi: “Dạy học vần cho học sinh lớp 1” ®Ó nghiªn cøu nh»m gãp phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vÒ viÖc t×m ra ph¬ng ph¸p tÝch cùc ¸p dông vµo qu¸ tr×nh d¹y häc vÉn ë líp 1, phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi. II- C¬ së lý luËn: - Häc sinh líp 1 lµ ®èi tîng ®ang h×nh thµnh nh©n c¸ch phÇn lín c¸c em ®Õn trêng ®Òu cha biÕt ®äc, cha biÕt viÕt. Trong khi ®ã kiÕn thøc mµ c¸c em cÇn häc tËp, tiÕp thu l¹i n»m trong s¸ch vë. §Ó lÜnh héi ®îc néi dung ®ã b¾t buéc häc sinh líp 1 ph¶i cã vèn kiÕn thøc nhÊt ®Þnh ®ã lµ ®äc th«ng viÕt th¹o. ChÝnh v× vËy viÖc d¹y häc vÇn ë líp 1 chiÕm vÞ trÝ quan träng mang tÝnh chÊt thùc hµnh rÌn luyÖn kü n¨ng vµ gi¸o dôc lín. - NhiÖm vô cña ph©n m«n häc vÇn ë líp 1 lµ: + RÌn kü n¨ng nhí, ®äc vµ viÕt ®îc ©m, vÇn, ghÐp ©m, vÇn thµnh tiÕng, + RÌn kü n¨ng ®äc, viÕt tõ vµ c©u øng dông. + Häc sinh nghe vµ kÓ l¹i theo tranh c©u chuyÖn mµ gi¸o viªn kÓ trong s¸ch TiÕng ViÖt líp 1. III- c¬ së thùc tiÔn: - §Æc ®iÓm t×nh h×nh trêng tiÓu häc Håi Xu©n Trêng tiÓu häc Håi Xu©n ®Æt t¹i x· Håi Xu©n - huyÖn Quan Hãa - tØnh Thanh Hãa, mét trong nh÷ng x· lín cña huyÖn Quan Hãa. PhÇn lín ngêi d©n ë ®©y lµm nghÒ n«ng, sè cßn l¹i lµm ¨n bu«n b¸n thñ c«ng nªn nÒn kinh tÕ cßn khã kh¨n. Do ¶nh hëng cña tiÕng ®Þa ph¬ng nªn häc sinh ph¸t ©m nhiÒu tiÕng, tõ cha chuÈn ¶nh híng tíi viÖc häc tËp cña c¸c em. HiÖn nay tµi liÖu tham kh¶o cho tiÕt d¹y häc vÇn cña nhµ trêng cßn Ýt, chØ cã s¸ch gi¸o viªn TiÕng ViÖt 1. - T×nh h×nh d¹y vµ häc cña gi¸o viªn trêng tiÓu häc Håi Xu©n - Quan Hãa - Thanh Hãa, héi ®ång nhµ trêng gåm 32 ngêi, trong ®ã 2 nam, 30 n÷. §éi ngò gi¸o viªn cña nhµ trêng ®Òu ®îc ®µo t¹o theo c¸c hÖ ®µo t¹o kh¸c nhau. Tuy c¸c hÖ ®µo t¹o kh«ng ®ång ®Òu, song hä lµ nh÷ng ngêi yªu nghÒ mÕn trÎ, say mª víi nghÒ nghiÖp cïng víi sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, chÊt lîng d¹y häc ngµy cµng ®îc n©ng cao. §Æc biÖt lµ häc sinh líp 1 2 ®äc lu lo¸t, râ rµng, rµnh m¹ch h¬n, bíc ®Çu c¶m thô c©u v¨n, ®o¹n v¨n tèt. Tuy nhiªn vÉn cßn häc sinh ph¸t ©m cha chuÈn, ®äc cha thµnh tiÕng, lÝ nhÝ, ng¾c ng÷… cha m¹nh d¹n, tù tin. Thùc tÕ vÒ chÊt lîng d¹y vµ häc tËp häc vÇn cña häc sinh líp 1, t«i ®· quyÕt ®Þnh ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. PhÇn II- Néi dung I- T×nh h×nh thùc tr¹ng: - Tæng sè häc sinh líp t«i phô tr¸ch: 20 Trong ®ã: + Häc sinh n÷: 11 + Sè häc sinh ®· qua mÉu gi¸o: 13 + Sè häc sinh cha qua mÉu gi¸o: 7 + Sè häc sinh n¾m ®îc ch÷ c¸i: 10 + Sè häc sinh cha n¾m ®îc ch÷ c¸i: 10 Víi tØ lÖ nh vËy t«i rÊt b¨n khoan lo l¾ng, bëi c¸c em võa tuæi mÉu gi¸o, cha qua mÉu giao. §Ó bíc vµo m«i trêng míi cßn ®ang e dÌ, sî sÖt vµ cha cã thãi quen häc tËp. Kh¶o s¸t qua mét tuÇn häc t«i thÊy chÊt lîng nh sau: - Ph¸t ©m ®óng vµ thuéc c¸c ©m ®· häc: 15 em - GhÐp ©m thµnh tiÕng, ®äc tiÕng: 13 em - ViÕt c¸c ©m ®óng mÉu: 13 em - Nãi theo chñ ®Ò cho tríc: 10 em * Nguyªn nh©n lµm cho häc sinh cha thuéc ©m, ph¸t ©m sai, kh¶ n¨ng t¸i hiÖn cßn ch÷ cßn yÕu, nãi theo chñ ®Ò cßn lïng tóng, thiÕu tù nhiªn ®ã lµ: + Ngêi d©n ®Þa ph¬ng cßn ph¸t ©m sai, trong líp cßn cã 2 häc sinh nãi ngäng, do ®ã viÖc rÌn chÝnh ©m cho häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cha cao. + Thêi gian phô huynh quan t©m tíi viÖc häc tËp cña con c¸i cßn h¹n chÕ. + Gi¸o viªn cßn qu¸ lÖ thuéc vµo s¸ch viªn TiÕng ViÕt. Dï vËy tæ chøc giê häc cßn tËp khu«n, cøng nh¾c. §Ó ®¶m b¶o chÊt lîng d¹y häc m«n TiÕng ViÖt, n©ng cao kh¶ n¨ng ®äc lu lo¸t, ®äc hiÓu dóng, còng nh viÕt ®óng, ®Ñp c¸c ©m, vÇn, tõ, tiÕng øng dông th× ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng d¹y häc vÇn. II- C¸c bíc biÖn ph¸p thùc hiÖn: §Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc vÇn t«i ®· dµnh thêi gian quan t©m ®Èy ®ñ, chu ®¸o ph¬ng ph¸p míi, thùc hiÖn s¸ng t¹o quy tr×nh d¹y häc ©m, vÇn * §èi víi bµi d¹y “©m”. HD 1: NhËn diÖn ©m 3 + Gi¸o viªn sö dông nhiÒu tranh ¶nh, vËt mÉu vÒ con vËt, ®å vËt…… liªn quan ®Ó häc sinh yÕu, ph¸t ©m sai. + Gi¸o viªn cho häc sinh so s¸nh ©m ®ang häc víi ©m ®· häc VÝ dô: Gi¸o viªn cho häc sinh so s¸nh ©m b ©m c (khi d¹y bµi b) - Kh¸c nhau vÒ c¸ch ph¸t ©m vµ c¸ch viÕt: Ch÷ in thêng b: Gåm mét nÐt sæ th¼ng vµ mét nÐt cong tr¸i Ch÷ in thêng c: Gåm mét nÐt ngang vµ mét nÐt cong ph¶i Yªu cÇu häc sinh t×m tiÕng cã chøa ©m ®· häc VÝ dô: BÐ, bµn………..cã ©m b (khi ®· häc ©m b) Häc sinh t×m ©m ®ang häc trong bé ®å dïng, ghÐp tiÕng chøa ©m ®ang häc theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. VÝ dô: Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ghÐp tiÕng “bª” (khi häc ©m b) + Häc sinh t×m hiÓu nghÜa cña tõ võa ghÐp qua tranh ¶nh, vËt mµu + Häc sinh ph©n tÝch, ®¸nh vÇn tiÕng, tõ khãa luyÖn ®äc ©m, tiÕng, tõ khãa (®¸nh vÇn ®äc tr¬n) kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng. HD2: LuyÖn ®äc c©u øng dông + LuyÖn ®äc c©u cho häc sinh. Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t tranh minh häa ®Ó hiÓu thªm vÒ néi dung c©u øng dông. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh t×m ®äc tiÕng cha ©m võa häc sinh ®äc c©u øng dông, nªu c¸ch ®äc: Ng¾t nghØ h¬i, nhÊn gäng ®äc, tèc ®éc cao. Häc sinh luyÖn ®äc nhiÒu lÇn (c¸ nh©n, nhãm ®ång thanh). HD3: * Trong tiÕt d¹y ©m häc sinh kh«ng nh÷ng ®äc ®îc ©m, tiÕng, tõ vµ c©u øng dông mµ häc sinh cßn ph¶i biÕt viÕt ©m, tõ khãa. §Ó häc sinh viÕt ®óng, ®Ñp th× ngay nh÷ng ngµy ®Çu häc viÕt gi¸o viªn ph¶i híng dÉn häc sinh tõ t thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm phÊn, cÇm bót, c¸ch cÇm b¶ng ®Ó vë. Trong nh÷ng tiÕt häc tiÕp theo gi¸o viªn vÉn vÇn söa sai cho häc sinh ngåi viÕt sai t thÕ…. Gi¸o viªn cÇn híng dÉn häc sinh nhËn diÖn mÉu ch÷ tõ tæng qu¸t ®Õn ph©n tÝch c¸c nÐt so s¸nh víi ch÷ ®· biÕt. VÝ dô: Khi híng dÉn häc sinh viÕt ch÷ b ( bµi 8: 1.h) Ch÷ h n»m trong khung h×nh g× cao mÊy ®¬n vÞ, réng mÊy ®¬n vÞ, ch÷ h gåm mÊy nÐt lµ nh÷ng nÐt g×?. So s¸nh “h” víi “T” Gièng nhau: §Ò n»m trong khung h×nh ch÷ nhËt ®øng, cao 5 li §Òu cã nÐt khuyÕt trªn. 4 Kh¸c nhau: h cã nÐt mèc 2 ®Çu, 1 cã nÐt mãc ngîc Khi híng dÉn häc sinh viÕt ch÷ ghi ©m, gi¸o viªn kh«ng chÝ cã häc sinh biÕt khu«n h×nh, vÞ trÝ trong « ch÷, cì ch÷, t thÕ ch÷ mµ gi¸o viªn cßn híng dÉn häc sinh c¸ch viÕt tõ ®iÓm ®Æt bót ®Õn ®iÓm kÕt thóc con ch÷ còng nh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ viÕt trong bµi, c¸ch tr×nh bµi viÕt s¹ch, ®Ñp. Sau khi cho häc sinh viÕt, gi¸o viªn cÇn kiÓm tra s¶n phÈm viÕt cña häc sinh- cho häc sinh kh¸c nhËn xÐt, söa sai. §Ó gióp häc sinh söa sai gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng c¸c nhãm nÐt ch÷ víi c¸c nhãm nh÷ theo nÐt ®Ó híng dÉn ®óng quy tr×nh viÕt, tõ ®ã gióp häc sinh söa sai tèt h¬n. C¸c nhãm nÐt tiªu biÓu ®ã lµ: * Nhãm ch÷ trong: 0 (nÐt bÇu dôc) * Nhãm nÐt ®øng: | (sæ th¼ng * Nhãm nÐt xiªn \, / (xiªn ph¶i, xiªn tr¸i) * Nhãm nÐt mãc (mãc tr¸i, mãc ph¶i, mãc hai ®Çu) *Nhãm nÐt khuyÕt: (khuyÕt trªn, khuyÕt díi) * Nhãm nÐt c«ng: (cong ph¶i, cong tr¸i) * Nhãm nÐt th¾t: C¸c nhãm ch÷ tiªu biÓu ®ã lµ: * Cã nÐt trßn: o, «, ¬ * Cã nÐt cong: c * Cã nÐt cong, nÐt mãc: d, ®, a, ¨, ©. Trêng hîp ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò cho tríc, gi¸o viªn cÇn tham kh¶o nhiÒu tµi liÖu vÒ chñ ®Ò “luyÖn nãi”, dïng c©u hái gîi më nhiÒu t×nh huèng ®Æt ra ®Ò bµi nãi cña häc sinh ®îc sinh ®éng h¬n, phong phó h¬n, gióp c¸ em häc sinh yÕu, nhót nh¸t tù tin h¬n, m¹nh d¹n h¬n, khi n¬i. VÝ dô: Khi d¹y theo chñ ®Ò: Gµ g¸y, chim hãt, chóng em ca h¸t. Gi¸o viªn chia líp th¸ng 3 nhãm: - Nhãm 1: Nãi vÒ gµ g¸y - Nhãm2: Nãi vÒ chim hãt. - Nhãm 3: Nãi vÒ chñ ®Ò chóng em ca h¸t VÝ dô: C©u hái gîi më do nhãm * Trong líp ta nhµ nh÷ng b¹n nµo nu«i chim?. Tªn loµi chin ®ã lµ g×?. Chóng hãt hay nh thÕ nµo?. Häc sinh b¾t chíc tiÕng chim hãt. * Buæi s¸ng em thøc dËy lóc mÊy giê?. 5 Kh«ng khÝ buæi s¸ng nh thÕ nµo?. Trªn cµnh c©y, c¸c loµi chim lµm g×? (§ua nhau cÊt tiÕng hãt) Ngêi ta thêng dïng tõ g× ®Ó chØ tiÕng hãt cña chim? (lÝu lo, vÐo von…) Trong tiÕt luyÖn nãi gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i ®Ó g©y høng thó häc tËp. VÝ dô: Thi b¾t chíc tiÕng gµ, chim hãt… (chñ ®Ò gµ g¸y, chim hãt, chóng em ca h¸t). - Trong tiÕt d¹y «n tËp, «n luyÖn nãi lµ nghe kÓ chuyÖn theo tranh gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc cho c¸c nhãm ch¬i trß ch¬i s¾m vai thi biÓu diÔn phÇn ®ãng vai theo néi dung chuyÖn. * §èi víi bµi d¹y “vÇn” - Gi¸o viªn ph¶i ph¸t ©m chuÈn vµ híng dÉn häc sinh ph¸t ©m ®óng. §èi víi nh÷ng vÇn khã, hay ph¸t ©m sai gi¸o viªn cÇn híng dÉn cÆn kÏ cho häc sinh ph¸t ©m nhiÒu lÇn. VÝ dô: Khi ph¸t ©m cÊn “uyªn” ph¶i trßn m«i, kh«ng nhÊn giäng vµo y hoÆc ª. - Gi¸o viªn häc sinh ghÐp vÇn, ph©n tÝch vÇn, so s¸nh, vÉn ®ang häc víi vÇn ®· häc. Häc sinh ®¸nh vÇn vÇn ®ang häc, ghÐp tiÕng, ph©n tÝch, ®¸nh vÇn tiÕng võa ghÐp theo yªu cÇu cña gi¸o viªn (c¸ nh©n, nhãm, ®ång thanh). - Häc sinh ®äc tõ khãa, t×m hiÓu tõ khãa qua tranh ¶nh, vËt mÉu - Häc sinh luyÖn ®äc tr¬n vÇn, tiÕng tõ khãa. Sau ho¹t ®éng nµy gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc cho häc sinh h¸t hoÆc ch¬i trß ch¬i. - Häc sinh luyÖn ®äc tõ øng dông. Tríc hÕt häc sinh t×m ®äc tiÕng cã vÇn võa häc. Sau ®ã luyÖn ®äc tõ øng dông kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ qua vËt mÉu tranh ¶nh hoÆc hiÓu biÕt cña häc sinh. LuyÖn ®äc c©u trong tiÕt häc vÇn, gi¸o viªn tiÕn hµnh t¬ng tù phÇn luyÖn ®äc phÇn ®äc c©u trong tiÕt häc ©m. Trong phÇn luyÖn ®äc nµy häc sinh, luyÖn ®äc c©u dµi h¬n, nhiÒu c©u h¬n hoÆc lµ luyÖn ®äc ®o¹n th¬. Víi sè lîng c©u nhiÒu h¬n th× gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh sè lîng cÇn ®a vµo dÊu hiÖu ë ®Çu vµ cuèi c©u, häc sinh ®äc vµ nªu c¸ch ®äc tõng c©u, th× ®äc tiÕp nèi. §èi víi bµi th¬ gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh dßng th¬, nhÞp th¬ giäng th¬… Häc sinh thi ®äc tiÕp nèi, ®äc diÔn c¶m. Trong thêi tiÕt d¹y vÇn míi cñng cè ph©n luyÖn viÕt vÇn,tiÕng, tõ khãa. Trªn c¬ së häc sinh ®· biÕt viÕt ©m gi¸o viªn cÇn chó träng vµo thø tù c¸c 6 ch÷ c¸i ®îc viÕt trong vÇn, tiÕng tõ khãa, nÐt kÕt nèi gi÷a vµ ch÷ c¸i ®îc viÕt. Muèn vËy, gi¸o viªn nªn cho häc sinh ph©n tÝch vÇn hoÆc tiÕng, tõ tríc khi viÕt. Lu ý kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vÇn, tõ ®îc viÕt trong vë cñng nh c¸c lçi sai kh¸c ®Ó söa sai cho häc sinh. PhÇn luyÖn nãi trung tiÕt d¹y vÉn còng ®îc tiÕn hµnh t¬ng tù nh luyÖn nãi trong phÇn d¹y ©m. Trong tiÕt d¹y ©m, vÇn gi¸o viªn cho häc sinh thùc hµnh, ®äc, viÕt nhiÒu th× nãi, viÕt tõ cã ©m, vÇn ®· häc ®Ó h×nh thµnh kü n¨ng ®äc, viÕt , nãi tõ, c©u tèt h¬n. PhÇn III - kÕt qu¶ ®¹t ®îc Víi sù nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ ®îc sù chØ ®¹o s¸t sao, ©n cÇn cña c¸c ®ång nghiÖp, ®Æc biÖt sù quan t©m cña l·nh ®¹o nhµ trêng mµ t«i ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh sau: +KÕt qu¶ kiÓm tra häc kú 1 m«n TiÕng ViÖt Tæng sè HS 20 SL 5 Giái % 25 SL 7 Kh¸ % 35 Trung b×nh SL % 7 35 SL 1 % 40 Trung b×nh SL % 6 30 SL 0 YÕu % 5 +KÕt qu¶ kiÓm tra gi÷a k× II Tæng sè HS 20 SL 6 Giái % 30 SL 8 Kh¸ YÕu % 0 Nh vËy chÊt lîng häc sinh so víi kh¶o s¸t ®Çu n¨m t¨ng lªn rÊt râ rÖt. Tuy nhiªn trong líp vÉn cßn 2 em ®äc chËm. Trong thêi thian cßn l¹i cña n¨m häc t«i sÏ cè g¾ng hÕt søc m×nh ®Ó kÌm cÆp c¸c em ®¹t ®îc yªu cÇu ®èi víi líp 1. 7 PhÇn IV- KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt §Ó tiÕt häc vÇn ®îc thµnh c«ng theo t«i mçi gi¸o viªn cÇn ph¶i - ChuÈn bÞ bµi chu ®¸o tríc khi lªn líp. - Ph¶i d¹y ®óng ph¬ng ph¸p ®Æc thï cña ph©n m«n häc vÇn, kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc, häc theo híng ®æi míi ph¬ng ph¸p - Gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn tham kh¶o c¸c tµi liÖu, häc hái kinh nghiÖm ë b¹n bÌ ®ång nghiÖp… §Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n - Tæ chøc d¹y häc b»ng nhiÒu h×nh thøc ®Ó tiÕt häc sinh ®éng - RÌn ®äc, viÕt cho häc sinh ngay ®Çu ®Õn líp. - Trong tiÕt d¹y häc vÇn häc sinh ®îc sö dông triÖt ®Ó c¸c tµi liÖu häc tËp nh: S¸ch TiÕng ViÖt, vë bµi tËp TiÕng ViÖt, vë tËp viÕt, hép ®å dïng häc vÇn m«n TiÕng ViÖt… Häc sinh ph¶i ®îc thùc hµnh nhiÒu c¶ ®äc, viÕt, nãi, ®îc suy nghÜa §éc lËp ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh. - Trß ch¬i trong tiÕt d¹y häc vÇn ph¶i ®îc chó träng ®Ó häc sinh høng thó h¬n trong häc tËp còng nh cñng cè kü n¨ng ®äc, nãi, viÕt, cho häc sinh. - Ph¶i khen chª ®óng lóc, ®óng ph¬ng ph¸p nªu g¬ng ®Ó gi¸o dôc häc sinh. Khi häc sinh lµm sai ph¶i chØ b¸o cÆn kÏ, kÞp thêi, lêi nãi ng¾n gän dÔ hiÓu ®Ó häc sinh tiÕp thu rót kinh nghiÖm. - Phßng häc ph¶i cã ®ñ ¸nh s¸ng c¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ. - KÕt hîp gia ®×nh, nhµ trêng, x· héi trong viÖc d¹y häc ®èi víi häc sinh líp 1. - Gi¸o viªn ph¶i quan t©m tíi tÊt c¶ c¸c ®èi tîng trong qu¸ tr×nh d¹y häc vÇn ®Æc biÖt lµ häc sinh yÕu. 8 - Tuy nhiªn biÖn ph¸p nµy chØ lµ bíc ®Çu cña c¸ nh©n t«i nªn cßn nhiÒu thiÕt sãt. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp. Håi Xu©n, ngµy th¸ng n¨m 2006 Ngêi thùc hiÖn NguyÔn ThÞ H¬ng Sen 9 10
- Xem thêm -