Tài liệu Skkn công tác xã hội hoá giáo dục trong trường thcs

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 PhÇn i: më ®Çu Gi¸o dôc lu«n lµ trung t©m cña ®êi sèng x· héi, nã quyÕt ®Þnh t¬ng lai cña mçi ngêi, cña c¶ x· héi. ViÖc c¶i c¸ch gi¸o dôc vµ x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nhÊt ®Ó thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. §Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ néi dung quan träng ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng cña c«ng t¸c gi¸o dôc, nhiÒu ngêi, nhiÒu nhµ trêng ®· nghiªn cøu vµ nh÷ng gi¶i ph¸p cho ch¬ng tr×nh x· héi ho¸ gi¸o dôc, ®· cã nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Trong thêi ®¹i hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ sù héi nhËp quèc tÕ cña kinh tÕ ViÖt Nam quan ®iÓm vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc cÇn ®îc nhËn thøc l¹i vµ gi¶i quyÕt trªn c¬ së hîp lý, phï hîp h¬n. I- LÝ do chän ®Ò tµi. 1) C¬ së lÝ luËn: X· héi hãa gi¸o dôc chÝnh lµ viÖc t¨ng cêng tÝnh X· héi cña Gi¸o dôc, g¾n nhµ trêng víi céng ®ång x· héi ®Ó ph¸t huy tèi ®a vai trß vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Gi¸o dôc kh¼ng ®Þnh vai trß thóc ®Èy ph¸t triÓn céng ®ång x· héi, kh¬i gîi mäi tiÒm n¨ng, huy ®éng mäi tiÒm lùc trong X· héi tham gia x©y dùng vµ ph¸t triÓn Gi¸o dôc. Trong v¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø hai Ban chÊp hµnh TW khãa VIII ®· chØ râ " Mäi ngêi ch¨m lo cho gi¸o dôc, c¸c cÊp uû vµ tæ chøc §¶ng, c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi, c¸c gia ®×nh vµ c¸c c¸ nh©n ®Òu cã tr¸ch nhiÖm tÝch cùc gãp phÇn ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o, ®ãng gãp trÝ tuÖ, nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc cho gi¸o dôc - ®µo t¹o. KÕt hîp gi¸o dôc nhµ trêng, gi¸o dôc gia ®×nh vµ gi¸o dôc x· héi, t¹o nªn m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh ë mäi n¬i, trong céng ®ång, tõng tËp thÓ". Thµnh uû, uû ban nh©n d©n thµnh phè B¾c Ninh còng ®· cã nghÞ quyÕt, v¨n b¶n chØ ®¹o ®óng ®¾n vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc, trong ®ã cã vÊn ®Ò ®Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, xo¸ phßng häc cÊp 4, t¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc trong céng ®ång. MÆt kh¸c kÕt luËn Héi nghÞ TW 6 Kho¸ IX cµng kh¼ng ®Þnh - §Èy nhanh sù nghiÖp GD-§T ®Ó nhanh chãng ®a ®Êt níc ta ®i lªn C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ vµ Héi nhËp. Néi dung chñ yÕu cña X· héi ho¸ gi¸o dôc gåm: - X©y dùng phong trµo häc tËp trong toµn x· héi, lµm cho nÒn gi¸o dôc trë thµnh mét nÒn gi¸o dôc cho mäi ngêi. T¸c ®éng m¹nh mÏ viÖc nhËn thøc cña nh©n d©n vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 1 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 - X©y dùng m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh, vËn ®éng toµn d©n ch¨m sãc thÕ hÖ trÎ, phèi hîp chÆt chÏ gi¸o dôc gia ®×nh - nhµ trêng - x· héi. T¨ng cêng tr¸ch nhiÖm cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, tæ chøc kinh tÕ - x· héi, c¸ nh©n ®èi víi gi¸o dôc. - §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh gi¸o dôc. - T¨ng cêng ®Çu t tõ nguån ng©n s¸ch, khai th¸c triÖt ®Ó vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc trong x· héi ®Ó ph¸t huy gi¸o dôc. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi Gi¸o dôc phæ th«ng cÇn ph¶i cã c¬ së vËt chÊt , thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn ®¶m b¶o viÖc d¹y vµ häc trong nhµ trêng. Tríc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN, tríc viÖc ViÖt Nam héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã nhiÒu triÓn väng trong sù nghiÖp gi¸o dôc song còng cã nhiÒu t¸c ®éng xÊu ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc con ngêi cña ®Êt níc. V× vËy x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ ph¶i cã nh÷ng ph¬ng ph¸p phï hîp ®¶m b¶o cho toµn x· héi quan t©m kÕt hîp cïng nhµ trêng mét c¸ch s©u réng trong c«ng cuéc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o con ngêi. ChØ cã vËy chóng ta míi thùc hiÖn ®îc cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” cña Bé gi¸o dôc víi 4 néi dung: BÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc, tiªu cùc trong thi cö, häc sinh ngåi nhÇm líp, ®¹o ®øc nhµ gi¸o, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn. 2) C¬ së thùc tiÔn: Trêng THCS §¸p CÇu n»m trªn ®Þa bµn phêng §¸p CÇu, thµnh phè B¾c Ninh n»m ë phÝa B¾c thµnh phè gi¸p víi s«ng CÇu vµ xung quanh gi¸p víi phêng Vò Ninh, ThÞ CÇu vµ Kim Ch©n. Víi h¬n 8270 nh©n khÈu, nh©n d©n chñ yÕu lµm nghÒ tù do, vËn chuyÓn hµng x©y dùng c¸t, sái… vµ bu«n b¸n nhá. Tû lÖ ng êi giµu thÊp, tû lÖ hé nghÌo cao 135 gia ®×nh ë diÖn nghÌo. §êi sèng nh©n d©n nhiÒu khã kh¨n. Nh÷ng thËp kØ 90 tÖ n¹n x· héi lµ ®iÓm nãng cña thÞ x· B¾c Ninh (nay lµ thµnh phè B¾c Ninh), nhÊt lµ tÖ n¹n bu«n b¸n ma tóy, nghiÖn hót, tiªm chÝch ma tóy. §· ®Ó l¹i nhiÒu häc sinh r¬i vµo hoµn c¶nh Ðo le kh«ng ngêi ch¨m sãc hiÖn nay. DÉn ®Õn ®Þa bµn phêng §¸p CÇu lµ ®Þa bµn khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc. Tríc t×nh h×nh thùc tÕ trªn ®©y, Chi uû, chi bé, ban gi¸m hiÖu trêng THCS §¸p CÇu ®· x¸c ®Þnh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trªn mäi lÜnh vùc gi¸o dôc, còng nh t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt , ®¶m b¶o m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh, th©n thiÖn lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng. Mét mÆt trêng THCS §¸p CÇu lo cñng cè x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn, ph¸t Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 2 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 huy néi lùc mÆt kh¸c trêng chñ tr¬ng g¾n nhµ trêng víi céng ®ång - T¨ng cêng c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc (XHHGD) t¹o ra mét ®Þa bµn mäi ngêi d©n tham gia c«ng t¸c gi¸o dôc nhÊt lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, t¹o cho nhµ trêng m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh, an toµn. §ång thêi gióp trêng cã thªm c¬ së vËt chÊt phôc vô viÖc d¹y vµ häc, nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn, ®a trêng THCS §¸p CÇu tõng bíc v¬n lªn ®¸p øng víi t×nh h×nh gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay. II- Môc ®Ých nghiªn cøu. T×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc nh»m x©y dùng ®Þa bµn khu d©n c cña trêng cã m«i trêng gi¸o dôc tèt, ®ång thêi t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt trong trêng ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi. III- §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu. Víi ®Ò tµi nµy, tËp trung nghiªn cøu c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trªn ®Þa bµn phêng §¸p CÇu vµ trêng THCS §¸p CÇu - Thµnh phè B¾c Ninh. Trªn hai lÜnh vùc: - Gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn trong trêng THCS §¸p CÇu. - T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, t¹o m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh, th©n thiÖn, an toµn trong trêng THCS §¸p CÇu. IV- NhiÖm vô cña ®Ò tµi: 1. Xem xÐt thùc tr¹ng c«ng viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc ë khu d©n c, cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, cña hé gia ®×nh. §a ra nh÷ng biÖn ph¸p lµm cho céng ®ång x· héi, nhËn râ lîi Ých vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Tõ ®ã cã gi¶i ph¸p phèi hîp chÆt chÏ gi¸o dôc “Nhµ trêng, gia ®×nh , x· héi” trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc. 2. ThiÕt lËp vµ x©y dùng ®îc quy tr×nh ®Ó tõng bíc x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®Ó cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng ®ßi hái cña yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng. X¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng nµo trong céng ®ång cã kh¶ n¨ng tham gia vµo x©y dùng vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc. Qua viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu, x©y dùng phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc trong nhµ trêng THCS §¸p CÇu ®a ra ph¬ng ph¸p phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ®Þa bµn gi¸o dôc. Tõ ®ã ph¸t huy søc m¹nh cña mçi con ngêi vµ h¹n chÕ nh÷ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. MÊt ®oµn kÕt trong tõng nhãm nh»m x©y dùng mét céng ®ång d©n c phêng cã tr¸ch nhiÖm vµ v× môc ®Ých gi¸o dôc chung . Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 3 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 - Thêi gian thùc hiÖn: Tõ th¸ng 9/2008 ®Õn th¸ng 3/2010 - §Þa ®iÓm: Trêng THCS §¸p CÇu - thµnh phè B¾c Ninh V- §ãng gãp cña ®Ò tµi Nghiªn cøu ®Ò tµi nh»m t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, mét c¸ch n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®¸p øng yªu cÇu cña thêi ®¹i trong hoµn thµnh môc tiªu gi¸o dôc. phÇn ii : Néi dung ®Ò tµi Ch¬ng i: C¬ së lÝ luËn chung: c¬ së khoa häc, c¬ së thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trong nhµ tr êng Thcs I-Mét sè quan niÖm vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc trong trêng THCS: Ngµnh gi¸o dôc lu«n khuyÕn khÝch, huy ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó toµn x· héi tham gia ph¸t triÓn gi¸o dôc. T¹o c¬ héi cho mäi ngêi, ë mäi løa tuæi, mäi tr×nh ®é ®îc häc thêng xuyªn, häc suèt ®êi, tiÕn tíi mét x· héi häc tËp. Gi¸o dôc lu«n lµ vÊn ®Ò trung t©m cña ®êi sèng x· héi v× nã quyÕt ®Þnh t¬ng lai cña mçi ngêi vµ cña c¶ x· héi. Thùc tr¹ng nhøc nhèi cña nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam hiÖn nay nguyªn nh©n lµm tr× trÖ sù ph¸t triÓn cña ViÖt Nam - ®Æt ra vÊn ®Ò ph¶i c¶i c¸ch gi¸o dôc vµ x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ mét nh÷ng gi¶i ph¸p ®îc ®Æt ra s«i næi nhÊt. Ph¶i kh¼ng ®Þnh, x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ tinh thÇn, lµ néi dung quan träng nhÊt cña c¶i c¸ch gi¸o dôc, ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña c¶i c¸ch gi¸o dôc. NhiÒu ngêi cã t©m huyÕt quan t©m nghiªn cøu vµ ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cho ch¬ng tr×nh x· héi ho¸ gi¸o dôc nhng thùc tÕ cha ghi nhËn ®îc thµnh c«ng nµo. X· héi ho¸ gi¸o dôc cÇn ®îc nhËn thøc l¹i vµ gi¶i quyÕt trªn c¬ së hîp lý h¬n. X· héi ho¸ gi¸o dôc cã ý nghÜa lµ nhµ níc ph¶i t¹o ra kh«ng gian x· héi, luËt ph¸p vµ chÝnh trÞ cho viÖc h×nh thµnh mét khu vùc gi¸o dôc mµ ë ®Êy ai còng cã quyÒn ®ãng gãp v× sù nghiÖp gi¸o dôc, thùc hiÖn sù c¹nh tranh vÒ chÊt lîng gi¸o dôc, tøc lµ gi¸o dôc ph¶i thuéc vÒ x· héi. X· héi ho¸ gi¸o dôc, do ®ã, cÇn ph¶i chØ ra vai trß cña x· héi trong sù nghiÖp x· héi ho¸ gi¸o dôc. Nãi c¸ch kh¸c, x· héi ho¸ ph¶i tham gia vµo viÖc h×nh thµnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc th«ng qua ch¬ng tr×nh x· héi ho¸ gi¸o dôc. ë ViÖt Nam, kh«ng Ýt ngêi quan niÖm r»ng ng«i trêng chØ lµ n¬i d¹y häc sinh mµ kh«ng biÕt r»ng ®Êt ®ai vµ c¸c c¬ së vËt chÊt kh¸c cña ngµnh gi¸o dôc kh«ng chØ lµ ph¬ng Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 4 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 tiÖn hay c«ng cô gi¸o dôc, mµ cßn lµ m«i trêng ®Ó t¹o ra nh©n c¸ch con ngêi, gióp cho hä hoµn thiÖn mäi mÆt. Vµ chØ khi ®ã, víi lßng yªu níc xuÊt ph¸t tõ trong s©u th¼m t©m hån, con ngêi míi ý thøc ®îc tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp x©y dùng ®Êt níc, x©y dùng c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, t¹o nªn mét khu vùc gi¸o dôc thùc sù chuyªn nghiÖp vµ hiÖu qu¶. II. Thùc trang hiÖn nay vÒ c«ng t¸c x· héi ho¸ trong nhµ trêng THCS Trong c¸c nhµ trêng THCS hiÖn nay, nãi ®Õn gi¸o dôc ho¸ x· héi lµ ngêi ta nghÜ ®Õn viÖc ñng hé ®Çu t cña ngêi d©n cho viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng vµ viÖc t¹o nguån quü ®éng viªn häc sinh trong häc tËp mµ ®a sè c¸c trêng THCS cha tÝnh ®Õn chuyÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc cßn cã mét vai trß hÕt søc quan träng ®ã lµ: n©ng cao nhËn thøc cña ngêi d©n trong c«ng t¸c gi¸o dôc toµn diÖn víi häc sinh, sù kÕt hîp gi÷a nhµ trêng víi gia ®×nh vµ toµn x· héi ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë mäi n¬i, mäi lóc còng nh viÖc gi¸m s¸t cña céng ®ång víi c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cña nhµ trêng. Tõ ®ã, t¹o ra mèi t¬ng t¸c thóc ®Èy phong trµo gi¸o dôc trªn ®Þa bµn ph¸t triÓn. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 5 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng nh÷ng vÊn ®Ò x· héi ho¸ gi¸o dôc trong trêng thcs ®¸p cÇu nh÷ng n¨m qua I/ Kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung: Trêng THCS §¸p CÇu lµ mét trêng cña phêng nghÌo trong c¸c phêng cña Thµnh phè B¾c Ninh. Trong n¨m qua c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ®· ®îc quan t©m nhng hiÖu qu¶ cha cao chØ dõng l¹i ë viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ®Õn trêng mét c¸ch thuËn lîi. §Æc biÖt ®èi víi häc sinh nghÌo x· héi ho¸ gi¸o dôc gióp ®ì c¸c em cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. ViÖc nhËn thøc cña nh©n d©n vÒ viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ viÖc häc tËp cña con em trong nh÷ng n¨m qua cßn h¹n chÕ, nhËn thøc cña c¸c bËc phô huynh vµ cña mét sè Ýt c¸n bé cã ®iÒu kiÖn thêng t×m c¸ch chuyÓn trêng cho con, em m×nh ®i häc trêng kh¸c. Lµ phêng nghÌo nguån kinh phÝ ®Çu t cho gi¸o dôc thÊp, bªn c¹nh ®ã viÖc ®ãng gãp cña nh©n d©n gÆp khã kh¨n, sè häc sinh nghÌo, cã hoµn c¶nh khã kh¨n chiÕm tû lÖ cao: n¨m häc 2008 - 2009 tû lÖ 12,5%; n¨m 2009 - 2010 tû lÖ 10,5% häc sinh khã kh¨n. Bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n trªn cã nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh §¶ng Uû, UBND phêng quan t©m ®Õn phong trµo gi¸o dôc ®Þa ph¬ng, c¸c cÊp c¸c ngµnh ®· cã nhËn thøc ®óng vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc. ChÝnh v× thÕ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc cÇn ®îc quan t©m ®Ó ®¶m b¶o cho häc sinh ®îc ®Õn trêng dï ë hoµn c¶nh nµo, kh«ng ®Ó häc sinh v× kinh tÕ mµ ph¶i bá häc ®ång thêi t¹o nguån quü khuyÕn häc khuyÕn tµi, ®éng viªn häc sinh v¬n lªn trong häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¹o ®øc còng nh ®Çu t thªm c¬ së vËt chÊt cho nhµ trêng ®¶m b¶o m«i trêng gi¸o dôc theo môc tiªu c¶i c¸ch gi¸o dôc ®Ò ra trong giai ®o¹n hiÖn nay. II/ Thùc tr¹ng c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc tr êng THCS §¸p CÇu qua 2 n¨m häc 2008 - 2010. Tõ n¨m 2004 sau khi trêng THCS §¸p CÇu ®îc c«ng nhËn trêng chuÈn quèc gia, díi sù l·nh ®¹o cña UBND phêng, vµ UBND thÞ x· B¾c Ninh thùc hiÖn dù ¸n du lÞch s«ng Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 6 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 CÇu, c¶i t¹o m«i trêng vµ sù chuyÓn ®æi cña kinh tÕ thÞ trêng ®· ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng, nguån thu nhËp c«ng ¨n viÖc lµm cña ngêi d©n phêng §¸p CÇu. Sù ph©n hãa chªnh lÖch vÒ kinh tÕ râ rÖt, mét sè hé giµu lªn, mét sè hé thu nhËp kÐm trë thµnh hé nghÌo, ®a sè c¸c hé trong phêng cã thu nhËp thÊp ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trªn ®Þa bµn. ThÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau : - Mét sè gia ®×nh m¶i lo vÒ kinh tÕ kh«ng quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc con em, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng häc sinh lêi häc, ý thøc ®¹o ®øc xuèng cÊp. - ViÖc ®ãng gãp cho con em ®Õn trêng theo quy ®Þnh cña nhµ níc gÆp nhiÒu khã kh¨n. - C«ng t¸c x· héi ho¸ vÒ viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong céng ®ång d©n c còng nh x· héi ho¸ vÒ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ cho nhµ trêng gÆp nh÷ng khã kh¨n. ChÝnh v× vËy, cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc mµ chñ yÕu trªn hai mÆt : Mét lµ : X· héi ho¸ vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc lµm cho nh©n d©n nhËn thøc ®îc viÖc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¹o ®øc cña häc sinh trong thêi ®¹i hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt lµ sù ®Çu t chÝnh ®¸ng, lµ con ®êng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, phßng chèng tÖ n¹n x· héi hiÖu qu¶ nhÊt. Hai lµ : Thay ®æi ph¬ng thøc, h×nh thøc ho¹t ®éng vËn ®éng nh©n d©n t¹o nguån tµi chÝnh cho viÖc x· héi ho¸ c¬ së vËt chÊt nhµ trêng. Tõ ®ã bæ sung trang thiÕt bÞ cho viÖc d¹y vµ häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh. §ång thêi x©y dùng c¶nh quan nhµ trêng khang trang s¹ch ®Ñp t¹o ra m«i trêng häc tËp an toµn, th©n thiÖn. §øng tríc nhiÖm vô cña n¨m häc, môc tiªu ®µo t¹o cña ngµnh gi¸o dôc vµ yªu cÇu ngµy cµng cao viÖc n©ng cao chÊt lîng toµn diÖn cho häc sinh. Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng x¸c ®Þnh nhiÖm vô vËn ®éng nh©n d©n vµ c¸c doanh nghiÖp còng nh toµn nh©n d©n tham gia c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt, kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong nhµ trêng THCS. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 7 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 Trong hai n¨m häc 2008 - 2010 chi bé §¶ng, ban gi¸m hiÖu trêng THCS §¸p CÇu ®· x¸c ®Þnh lÊy c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ c«ng t¸c quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn trong nhµ trêng. Víi c¸c néi dung cô thÓ sau: Mét lµ: T¨ng cêng tuyªn truyÒn trong nh©n d©n vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc cña ®Þa ph¬ng, môc ®Ých ®µo t¹o con ngêi cho x· héi, ®¸p øng nhu cÇu cña ®Êt níc. Cho nh©n d©n hiÓu gi¸o dôc con em lµ viÖc lµm cña toµn §¶ng, toµn d©n, cña céng ®ång, cña toµn x· héi, nh nghÞ quyÕt TW kho¸ 8 ®¹i héi §¶ng ®· ®Ò ra. Hai lµ: Tham mu víi §¶ng Uû, UBND phêng ph¸t triÓn 3 lùc lîng gi¸o dôc trong ®Þa ph¬ng: Héi ®ång gi¸o dôc phêng; Héi khuyÕn häc phêng; Héi cha mÑ häc sinh trong nhµ trêng. §ång thêi, cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho sù ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc trªn. Ba lµ: §Èy m¹nh ho¹t ®éng cña héi cha mÑ häc sinh, kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c doanh nghiÖp, x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña héi cha mÑ häc sinh vµ kÕ ho¹ch huy ®éng sù ñng hé cña c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn ®Çu t träng ®iÓm cho c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng còng nh x©y dùng quü khuyÕn häc khuyÕn tµi ®éng viªn c¸c em trong häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¹t thµnh tÝch cao. Bèn lµ: KÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c tæ trëng, c¸c trëng khu d©n c, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cña phêng, c«ng an phêng, y tÕ phêng, t¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc tíi côm khu d©n c vµ x¸c ®Þnh cho mäi ngêi d©n cã tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh t¹i ®Þa ph¬ng. Víi viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ vai trß cña x· héi ho¸ gi¸o dôc cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn viÖc thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc, ®µo t¹o con ngêi cña §¶ng vµ nhµ níc tõ ®ã Héi ®ång trêng ®· thèng nhÊt cïng thùc hiÖn ®Èy m¹nh phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc thªm mét bíc míi. III. Ph©n tÝch nguyªn nh©n, kÕt qu¶ ®¹t ® îc, nh÷ng tån t¹i thiÕu sãt vµ nh÷ng bÊt cËp trong c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. * KÕt qu¶: Trong hai n¨m häc: 2008 - 2009; 2009 - 2010 víi sù quan t©m cña chi bé §¶ng, cña Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ ®¸p øng ®îc cho sù ph¸t triÓn gi¸o dôc ®Þa ph¬ng thÓ hiÖn qua mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®îc sau: Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 8 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 1. NhËn thøc cña gi¸o viªn: Qua phong trµo x· héi gi¸o dôc c¸c ®ång chÝ c¸n bé, gi¸o viªn trong nhµ trêng ®· nhËn thøc ®îc viÖc cÇn ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c liªn hÖ chÆt chÏ víi ®Þa ph¬ng gia ®×nh ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Tõ ®ã, ®· thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng x· héi chÝnh trÞ cña ®Þa ph¬ng vµ cã nh÷ng ph¬ng ph¸p tiÕp cËn gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh c¸ biÖt theo ph¬ng ph¸p míi ®ã lµ t×m hiÓu hoµn c¶nh häc sinh, tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc phï hîp trªn c¬ së lÊy t×nh th¬ng tr¸ch nhiÖm víi häc sinh víi céng ®ång. 2. VÒ nhËn thøc cña nh©n d©n: §Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p, h×nh thøc ho¹t ®éng vÒ viÖc gi¸o dôc trong céng ®ång d©n c, ®· thu hót ®îc ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n tham gia gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh, c¸c bËc phô huynh kÕt hîp chÆt chÏ víi nhµ tr êng h¬n, th¸i ®é cña phô huynh ®Õn trêng cã nhËn thøc ®óng ®¾n, vÒ viÖc häc tËp rÌn luyÖn ®¹o ®øc cña con em m×nh. HiÖn tîng bÊt hîp t¸c cña phô huynh ®Ó gi¸o dôc häc sinh kh«ng cßn. Trong hai n¨m häc 2008 - 2009, 2009 - 2010 nhê lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ®· chuyÓn biÕn râ rÖt kh«ng cã häc sinh vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng cã häc sinh bá häc v× lý do kinh tÕ, khã kh¨n. ChÊt lîng ®¹o ®øc ®îc n©ng lªn sè häc sinh cã ®¹o ®øc kh¸, tèt t¨ng h¬n so víi n¨m tríc. C¸c em häc sinh ngoan h¬n, ch¨m häc h¬n, chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn ®îc n©ng lªn tõng bíc. 3. VÒ c¬ së vËt chÊt: Qua viÖc ho¹t ®éng vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc cña nhµ trêng ®· t¹o ra ®îc nguån kinh phÝ, ®Çu t thªm trang thiÕt bÞ cho nhµ trêng, t¹o ra mét m«i trêng gi¸o dôc an toµn, th©n thiÖn. C¸c nhµ doanh nghiÖp, c¸c nhµ h¶o t©m ®· cã tÊm lßng gióp ®ì nhµ trêng lµm cho nhµ trêng ngµy cµng khang trang h¬n. Qua hai n¨m häc 2008 - 2009, 2009 - 2010 c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®· gióp nhµ trêng cã hÖ thèng têng rµo, cöa xÕp b¶o vÖ ch¾c ch¾n t¹o ra cho nhµ trêng cã m«i trêng an toµn. Héi cha mÑ häc sinh ®· tiÕn hµnh khuyªn gãp c¸c nhµ h¶o t©m c¶i t¹o khu vÖ sinh s¹ch sÏ ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn häc ®êng, c¶i t¹o x©y dùng vên trêng t¹o ra c¶nh quan s ph¹m vµ chç vui ch¬i gi¶i trÝ cho häc sinh. Nhê cã c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc mµ häc Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 9 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 sinh cã bµn ghÕ häc tËp khang trang ®óng quy c¸ch vµ bæ sung c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc cho nhµ trêng. Tæng kinh phÝ trong hai n¨m do c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®¹t ®îc: 97.000.000® 4. VÒ khuyÕn häc, khuyÕn tµi: X· héi ho¸ gi¸o dôc ®· gióp nhµ trêng t¹o ra nguån kinh phÝ khen thëng hµng n¨m thóc ®Èy häc sinh phÊn ®Êu vµ ®éng viªn ®îc c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c häc sinh trong trêng phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh vµ v¬n lªn trong häc tËp. Tõ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc mµ héi cha mÑ häc sinh ®· g©y ®îc quü khuyÕn häc, khuyÕn tµi vµ thëng cho häc sinh hµng n¨m trÞ gi¸ trªn 15 triÖu ®ång/1n¨m thóc ®Èy ®îc phong trµo häc tËp cña c¸c em vµ ®éng viªn ®îc c¸c häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n v¬n lªn trong häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¹o ®øc. VÞ thÕ nhµ gi¸o ®îc n©ng cao trong céng ®ång d©n c phêng. 5. Qu¶n lý häc sinh: ViÖc qu¶n lý häc sinh ngoµi giê ®Õn trêng ®· ®îc c¸c cÊp chÝnh quyÒn khu phè quan t©m t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn gia ®×nh häc sinh. Tõ ®ã, ®· ng¨n chÆn ®îc c¸c tÖ n¹n x· héi ®· x©m nhËp vµo häc sinh, vµo häc ®êng, c¸c hiÖn tîng b¹o lùc kh«ng x¶y ra. Qua c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc viÖc qu¶n lý häc sinh, gi¸o dôc häc sinh t¹i ®Þa ph¬ng ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ kh«ng cã häc sinh nµo vi ph¹m ph¸p luËt, vµ tÖ n¹n x· héi. * Nguyªn nh©n: Cã kÕt qu¶ trªn lµ nhê cã sù nhËn thøc ®óng ®¾n cña cÊp uû, ban gi¸m hiÖu nhµ tr êng, cña chi bé, cña c«ng ®oµn vµ cña héi ®ång nhµ trêng. §ã lµ kÕt qu¶ cña sù quan t©m chØ ®¹o cña Phßng gi¸o dôc, cña UBND phêng vµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng víi sù nghiÖp gi¸o dôc. X©y dùng ®îc phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc trªn ®Þa bµn phêng §¸p CÇu ®· thÓ hiÖn râ quan ®iÓm cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc cña ®Þa ph¬ng víi sù tuyªn truyÒn trong céng ®ång d©n c ®Ó ngêi d©n hiÓu h¬n lîi Ých cña viÖc häc hµnh ®èi víi häc sinh, víi nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc g¾n víi lîi Ých cña tõng c¸ nh©n Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 10 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 vÒ tinh thÇn còng nh vËt chÊt mµ then chèt ®ã lµ lîi Ých cña ngêi häc ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu th«ng qua viÖc x· héi ho¸ gi¸o dôc. Muèn cã ®îc phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc ®¹t hiÖu qu¶ tríc hÕt ph¶i tham mu ®îc víi §¶ng Uû, UBND phêng, héi cha mÑ häc sinh, nhËn thøc ®óng ®¾n tõ ®ã cã nh÷ng chñ tr¬ng ®óng ®¾n ®Ó l·nh ®¹o nh©n d©n thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Nhµ trêng ph¶i cã niÒm tin trong nh©n d©n vµ ®îc nh©n d©n t«n träng th× phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc míi ph¸t triÓn. Do vËy, mäi ®ãng gãp cña ngêi d©n, sù ñng hé cña c¸c doanh nghiÖp, c«ng khai, râ rµng, minh b¹ch vµ mäi ngêi ®îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng. Víi ph¬ng ch©m kh«ng ®îc cµo b»ng, kh«ng b¾t buéc, mµ ph¶i b»ng sù vËn ®éng ®Ó ngêi d©n vµ c¸c doanh nghiÖp tù nguyÖn gióp ®ì nhµ trêng t¹o ra mét tr¸ch nhiÖm chung vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. * Nh÷ng tån t¹i bÊt cËp: Víi ®Þa bµn d©n c phêng §¸p CÇu cßn nghÌo, nhiÒu ®èi tîng cho nªn c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ph¶i linh ho¹t h¬n vµ cÇn cã sù quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn häc sinh hoµn c¶nh khã kh¨n. Cßn mét sè phô huynh nhËn thøc cßn thÊp vÒ viÖc gi¸o dôc con em m×nh phÇn nµo ®· g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Ch¬ng IIi: Nh÷ng biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p ®Æt ra trong viÖc x©y dùng phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc t¹i tr êng thcs ®¸p cÇu I/ Ph¬ng híng thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc: Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 11 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 Qua sù ®¸nh gi¸, nghiªn cøu vÒ ®Þa bµn d©n c, t×nh h×nh kinh tÕ ®Þa ph¬ng phêng §¸p CÇu vµ tËp thÓ s ph¹m trêng THCS §¸p CÇu, b¶n th©n nhËn thÊy cÇn ph¶i cã ®Þnh híng l©u dµi trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cho c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Mét lµ, thay ®æi nhËn thøc trong gi¸o viªn vÒ viÖc x· héi ho¸ gi¸o dôc tuyªn truyÒn s©u réng cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” vµ cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” víi bèn néi dung chèng tiªu cùc trong thi cö, bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc, häc sinh ngåi nhÇm chç, ®¹o ®øc nhµ gi¸o. Trong ®ã cÇn chó träng vµ lµ träng t©m trong viÖc x©y dùng tËp thÓ s ph¹m ®ã lµ ®¹o ®øc nhµ gi¸o. Nhµ gi¸o ngoµi ®¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh cßn ph¶i cã t©m nghÒ nghiÖp, ph¶i cã t×nh th¬ng ®èi víi häc sinh, ph¶i cã ý thøc phÊn ®Êu v¬n lªn lµm chñ kiÕn thøc, kh«ng ngõng tu dìng rÌn luyÖn tay nghÒ vµ thùc sù lµ tÊm g¬ng ®Ó häc sinh noi theo. Tõ ®ã, n©ng cao vÞ thÕ cña ngêi gi¸o viªn trong nh©n d©n, t¹o niÒm tin tëng víi phô huynh häc sinh. Hai lµ, ph¶i x©y dùng mét tËp thÓ cã lßng nh©n ¸i, vÞ tha, biÕt ®Æt lîi Ých cña ngêi häc trong c¸c giê gi¶ng d¹y còng nh ho¹t ®éng gi¸o dôc. Tõ ®ã, kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c phô huynh häc sinh cïng nhau t×m biÖn ph¸p, kÕt hîp gi¸o dôc. Ba lµ, c«ng t¸c tham mu víi §¶ng Uû, UBND phêng, víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn khu d©n c lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt, ®îc më thµnh héi nghÞ bµn b¹c thèng nhÊt cïng víi nhµ trêng chÞu tr¸ch nhiÖm víi viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Bèn lµ, th«ng qua c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc cÇn chó träng x©y dùng nhµ trêng trë thµnh trung t©m v¨n hãa, m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh, t¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, thùc hiÖn sù liªn kÕt gi÷a c¸c lùc lîng gi¸o dôc trong toµn phêng nh c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, héi cha mÑ häc sinh, héi ®ång gi¸o dôc… §Ó t¹o ¶nh h ëng tÝch cùc ®èi víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, x©y dùng m«i trêng nhµ trêng tõ c¬ së h¹ tÇng, c¶nh quan, nÒ nÕp, kØ c¬ng d¹y - häc ®Õn c¸c mèi quan hÖ bªn trong nhµ trêng vµ quan hÖ bªn ngoµi nhµ trêng víi x· héi, tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa, c¸c ho¹t ®éng x· héi, tæ chøc c¸c diÔn ®µn gi¸o dôc, thu thËp ý kiÕn ®ãng gãp cña nh©n d©n vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trong gi¸o dôc, truyÒn thô kiÕn thøc cho häc sinh. N¨m lµ, ph¸t huy søc m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp, cña c¸c nhµ h¶o t©m lµm tèt c«ng t¸c nh©n ®¹o tõ thiÖn khuyÕn häc, khuyÕn tµi, c«ng khai minh b¹ch c¸c kho¶n ®ãng Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 12 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 gãp c¸c kho¶n ñng hé thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc. §a c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ h¶o t©m vµo kÕ ho¹ch thùc hiÖn vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc. II/ Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n: 1. Tham mu víi §¶ng Uû, UBND phêng cñng cè c¸c tæ chøc: Héi ®ång gi¸o dôc, Héi khuyÕn häc phêng, Héi cha mÑ häc sinh cña nhµ trêng thèng nhÊt quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c héi trªn. 2. Më héi nghÞ gi¸o dôc víi c¸c c¸n bé phêng, c¸c «ng bµ trëng khu phè, bÝ th khu phè, tæ trëng nh©n d©n, bµn b¹c thèng nhÊt cam kÕt tr¸ch nhiÖm cïng gi¸o dôc vµ cã chñ tr¬ng vËn ®éng nh©n d©n c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c doanh nghiÖp ñng hé x©y dùng quü khuyÕn häc, ñng hé nhµ trêng mua s¾m trang thiÕt bÞ, c¶i t¹o m«i trêng s ph¹m. 3. Lµm chuyÓn biÕn nhËn thøc cña gi¸o viªn viÖc cÇn thiÕt kÕt hîp chÆt chÏ víi cha mÑ häc sinh liªn hÖ thêng xuyªn, th«ng b¸o kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò cña häc sinh ®Õn phô huynh häc sinh vµ cã yªu cÇu cô thÓ. §ång thêi, gi¸o viªn ®ãng vai trß cè vÊn c¸c ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp víi t©m sinh lý løa tuæi cho tõng phô huynh häc sinh víi c¸ tÝnh cña tõng em vµ cã kÕ ho¹ch th¨m gia ®×nh phô huynh häc sinh, t×m hiÓu thùc tÕ hoµn c¶nh cña tõng häc sinh. LÊy ph¬ng ph¸p t×nh th¬ng tr¸ch nhiÖm ®Ó c¶m ho¸ c¸c em , t¹o uy tÝn trong nh©n d©n. III/ KÕt luËn: 1. Bµi häc rót kinh nghiÖm qua kÕt qu¶ ®¹t ®îc: Qua viÖc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi “X©y dùng x· héi hãa gi¸o dôc trong trêng THCS §¸p CÇu” trong hai n¨m 2008 – 2009, 2009 - 2010 ®· gióp b¶n th©n t«i thu ho¹ch ®îc mét sè kÕt qu¶ sau: - ThÊm nhuÇn lêi d¹y cña B¸c “muèn lµm ®îc viÖc ph¶i dùa vµo d©n, ph¶i biÕt ®Æt lîi Ých cña d©n lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n”, “DÔ ngµn lÇn kh«ng d©n còng chÞu, Khã v¹n lÇn d©n liÖu còng xong” v× vËy, muèn lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc t¹i ®Þa ph¬ng phêng §¸p CÇu ph¶i dùa vµo d©n. Do ®ã, ®Èy m¹nh phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc, ph¶i phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ®Þa ph¬ng, ph¶i ®îc sù ñng hé cña quÇn chóng nh©n d©n vÒ c¸c chñ tr¬ng ph¬ng ph¸p thùc hiÖn. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 13 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 - Dù ®o¸n ®îc c¸c khã kh¨n x¶y ra khi thùc hiÖn cuéc vËn ®éng x· héi ho¸ gi¸o dôc trªn ®Þa bµn nhiÒu d©n c cÇn ph¶i dùa vµo nh÷ng nh©n tè tÝch cùc cã nhËn thøc ®óng vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc ®Þa ph¬ng, ®Ó lµm nßng cèt thóc ®Èy phong trµo vµ tuyªn truyÒn trong nh©n d©n. - Qua viÖc thùc hiÖn x· héi hãa gi¸o dôc ®Þa ph¬ng cho thÊy viÖc kÕt hîp gi÷a “nhµ trêng - x· héi - gia ®×nh” lµ mét chñ tr¬ng ®óng ®¾n ®· ®îc thùc hiÖn tõ l©u song cÇn ph¶i thay ®æi ph¬ng ph¸p, h×nh thøc ho¹t ®éng cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ sù ph¸t triÓn cña x· héi hiÖn nay. KÕt hîp gi÷a ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, ®¹o ®øc nhµ gi¸o víi viÖc x· héi ho¸ gi¸o dôc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn míi ®¹t hiÖu qu¶. 2. Nh÷ng kiÕn nghÞ th«ng qua viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi: - Ngêi l·nh ®¹o nhµ trêng ph¶i chñ ®éng tham mu víi §¶ng Uû, UBND Phêng vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. - Gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn cã thêi gian ®Ó xuèng th¨m gia ®×nh häc sinh vµ ph¶i thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi ë ®Þa ph¬ng. - Më líp tuyªn truyÒn vÒ gi¸o dôc giíi tÝnh nh»m gióp phô huynh cã ph¬ng ph¸p gi¸o dôc con em m×nh mét c¸ch khoa häc. - CÇn cã nh÷ng cam kÕt tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý häc sinh víi c¸c tæ trëng, trëng khu d©n phè mµ §¶ng Uû, UBND phêng ph¶i ®øng ra tæ chøc thùc hiÖn. Ngµy nay, ®Êt níc ta trong thêi k× ®æi míi nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, cuéc sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao, khoa häc kÜ thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn. Gi¸o dôc lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng, lµ ®éng lùc thóc ®Èy cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. B¸c Hå nãi: “NhiÖm vô cña c« gi¸o, thÇy gi¸o rÊt quan träng vµ rÊt vÎ vang. Gi¸o dôc lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng. CÇn ph¶i ph¸t huy ®Çy ®ñ d©n chñ, x· héi chñ nghÜa, x©y dùng quan hÖ thËt tèt, ®oµn kÕt thËt chÆt chÏ gi÷a thÇy vµ thÇy, gi÷a thÇy vµ trß, gi÷a häc trß víi nhau, gi÷a c¸n bé c¸c cÊp, gi÷a nhµ trêng vµ nh©n d©n ®Ó hoµn thµnh th¾ng lîi nhiÖm vô ®ã”. B¸c cßn nãi: “Gi¸o dôc nh»m ®µo t¹o nh÷ng ngêi kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng to lín cña §¶ng cña nh©n d©n”. §Ó hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô trong c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n tµi, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc cña Bé gi¸o dôc ®Ò ra. C¸c nhµ trêng cÇn Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 14 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, x©y dùng tËp thÓ nhµ gi¸o v¨n ho¸ víi viÖc kÕt hîp ba lùc lîng gi¸o dôc, ®Ó tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh theo ph¬ng ph¸p gi¸o dôc míi, mµ lîi Ých ngêi häc ®îc ®Æt lªn trªn hÕt. V× vËy, viÖc n©ng cao “kû c¬ng, t×nh th¬ng, tr¸ch nhiÖm” cña ®éi ngò thÇy c« gi¸o lµ hÕt søc quan träng, cã ®îc nh vËy th× míi lµm tèt ®îc c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. IV/ C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o triÓn khai ®Ò tµi: §Ò tµi ®îc thùc hiÖn nghiªn cøu trªn ®Þa bµn d©n c phêng §¸p CÇu vµ trêng THCS §¸p CÇu. Th«ng qua viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc qua c¸c v¨n b¶n cña ngµnh gi¸o dôc vµ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc cña trêng THCS §¸p CÇu, nh÷ng diÔn biÕn cña nhµ trêng trong hai n¨m häc 2008 - 2009, 2009 - 2010. Th«ng qua c¸c t liÖu vÒ t©m lÝ häc, gi¸o dôc häc ®Ó nghiªn cøu ®óc rót kinh nghiÖm. Tõ ®ã, gióp cho b¶n th©n nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trong nhµ trêng THCS §¸p CÇu, ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2010 Ngêi viÕt ®Ò tµi NguyÔn Quang Loan môc lôc néi dung Trang Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 15 NguyÔn Quang Loan – Trêng THCS §¸p CÇu Hai n¨m häc 2008 - 2010 PhÇn I: Më ®Çu I- Lý do chän ®Ò tµi. II- Môc ®Ých nghiªn cøu III- §èi tîng ph¹m vi nghiªn cøu. IV- NhiÖm vô cña ®Ò tµi.. V- §ãng gãp cña ®Ò tµi. PhÇn II: Néi dung Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung: c¬ së khoa häc, c¬ së thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trong nhµ trêng THCS. I- Mét sè quan niÖm vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc trong trêng THCS. II- Thùc tr¹ng hiÖn nay vÒ c«ng t¸c x· héi ho¸ trong nhµ trêng THCS. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng nh÷ng vÊn ®Ò x· héi ho¸ gi¸o dôc trong trêng THCS §¸p CÇu nh÷ng n¨m qua. I- Kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung. II- Thùc tr¹ng c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trêng THCS §¸p CÇu n¨m häc 2008 - 2010. III- Ph©n tÝch nguyªn nh©n, kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nh÷ng tån t¹i thiÕu sãt vµ nh÷ng bÊt cËp trong c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc. Ch¬ng III: Nh÷ng biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p ®Æt ra trong viÖc x©y dùng phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc trêng THCS §¸p CÇu. I- Ph¬ng híng thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc. II- Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n III- KÕt luËn. IV- C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o triÓn khai ®Ò tµi. 1 1 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 10 14 14 15 16 18 NhËn xÐt cña trêng THCS §¸p CÇu ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. §¸p CÇu, ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2010 HiÖu trëng NhËn xÐt cña phßng gd&§t Tp b¾c ninh ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ……………, ngµy ….. th¸ng ….. n¨m 2010 (Ký tªn, ®ãng dÊu) Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 16
- Xem thêm -