Tài liệu Skkn công tác xã hội hoá giáo dục trong trường thcs

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - PHẦN I: MỞ ĐẦU Giáo dục luôn là trung tâm của đời sống xã hội, nó quyết định tương lai của mỗi người, của cả xã hội. Việc cải cách giáo dục và xã hội hoá giáo dục là một trong những giải pháp quan trọng nhất để thúc đẩy xã hội phát triển. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục là nội dung quan trọng đảm bảo cho sự thành công của công tác giáo dục, nhiều người, nhiều nhà trường đã nghiên cứu và những giải pháp cho chương trình xã hội hoá giáo dục, đã có những thành công nhất định. Trong thời đại hiện nay với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và sự hội nhập quốc tế của kinh tế Việt Nam quan điểm về xã hội hoá giáo dục cần được nhận thức lại và giải quyết trên cơ sở hợp lý, phù hợp hơn. I- Lí do chọn đề tài. 1) Cơ sở lí luận: Xã hội hóa giáo dục chính là việc tăng cường tính Xã hội của Giáo dục, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội để phát huy tối đa vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo dục khẳng định vai trò thúc đẩy phát triển cộng đồng xã hội, khơi gợi mọi tiềm năng, huy động mọi tiềm lực trong Xã hội tham gia xây dựng và phát triển Giáo dục. Trong văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TW khóa VIII đã chỉ rõ " Mọi người chăm lo cho giáo dục, các cấp uỷ và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội, các gia đình và các cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục - đào tạo. Kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 1 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - gia đình và giáo dục xã hội, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi nơi, trong cộng đồng, từng tập thể". Thành uỷ, uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Ninh cũng đã có nghị quyết, văn bản chỉ đạo đúng đắn về công tác giáo dục, trong đó có vấn đề đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, xoá phòng học cấp 4, tăng cường công tác giáo dục đạo đức trong cộng đồng. Mặt khác kết luận Hội nghị TW 6 Khoá IX càng khẳng định - Đẩy nhanh sự nghiệp GD-ĐT để nhanh chóng đưa đất nước ta đi lên Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và Hội nhập. Nội dung chủ yếu của Xã hội hoá giáo dục gồm: - Xây dựng phong trào học tập trong toàn xã hội, làm cho nền giáo dục trở thành một nền giáo dục cho mọi người. Tác động mạnh mẽ việc nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục. - Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, vận động toàn dân chăm sóc thế hệ trẻ, phối hợp chặt chẽ giáo dục gia đình - nhà trường - xã hội. Tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân đối với giáo dục. - Đa dạng hoá các loại hình giáo dục. - Tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách, khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để phát huy giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục phổ thông cần phải có cơ sở vật chất , thiết bị, phương tiện đảm bảo việc dạy và học trong nhà trường. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 2 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - Trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trước việc Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế có nhiều triển vọng trong sự nghiệp giáo dục song cũng có nhiều tác động xấu đến công tác giáo dục con người của đất nước. Vì vậy xã hội hoá giáo dục là công việc hết sức cần thiết và phải có những phương pháp phù hợp đảm bảo cho toàn xã hội quan tâm kết hợp cùng nhà trường một cách sâu rộng trong công cuộc giáo dục và đào tạo con người. Chỉ có vậy chúng ta mới thực hiện được cuộc vận động “Hai không” của Bộ giáo dục với 4 nội dung: Bệnh thành tích trong giáo dục, tiêu cực trong thi cử, học sinh ngồi nhầm lớp, đạo đức nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 2) Cơ sở thực tiễn: Trường THCS Đáp Cầu nằm trên địa bàn phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh nằm ở phía Bắc thành phố giáp với sông Cầu và xung quanh giáp với phường Vũ Ninh, Thị Cầu và Kim Chân. Với hơn 8270 nhân khẩu, nhân dân chủ yếu làm nghề tự do, vận chuyển hàng xây dựng cát, sỏi… và buôn bán nhỏ. Tỷ lệ người giàu thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao 135 gia đình ở diện nghèo. Đời sống nhân dân nhiều khó khăn. Những thập kỉ 90 tệ nạn xã hội là điểm nóng của thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh), nhất là tệ nạn buôn bán ma túy, nghiện hút, tiêm chích ma túy. Đã để lại nhiều học sinh rơi vào hoàn cảnh éo le không người chăm sóc hiện nay. Dẫn đến địa bàn phường Đáp Cầu là địa bàn khó khăn trong việc thực hiện công tác giáo dục. Trước tình hình thực tế trên đây, Chi uỷ, chi bộ, ban giám hiệu trường THCS Đáp Cầu đã xác định công tác xã hội hoá giáo dục trên mọi lĩnh vực giáo dục, cũng Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 3 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - như tăng cường cơ sở vật chất , đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện là hết sức cần thiết và quan trọng. Một mặt trường THCS Đáp Cầu lo củng cố xây dựng đội ngũ giáo viên, phát huy nội lực mặt khác trường chủ trương gắn nhà trường với cộng đồng - Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục (XHHGD) tạo ra một địa bàn mọi người dân tham gia công tác giáo dục nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh, tạo cho nhà trường môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn. Đồng thời giúp trường có thêm cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đưa trường THCS Đáp Cầu từng bước vươn lên đáp ứng với tình hình giáo dục trong giai đoạn hiện nay. II- Mục đích nghiên cứu. Tìm ra các giải pháp để tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng địa bàn khu dân cư của trường có môi trường giáo dục tốt, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất trong trường đáp ứng yêu cầu đổi mới. III- Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Với đề tài này, tập trung nghiên cứu công tác xã hội hoá giáo dục trên địa bàn phường Đáp Cầu và trường THCS Đáp Cầu - Thành phố Bắc Ninh. Trên hai lĩnh vực: - Giáo dục đạo đức học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường THCS Đáp Cầu. - Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn trong trường THCS Đáp Cầu. IV- Nhiệm vụ của đề tài: Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 4 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - 1. Xem xét thực trạng công việc giáo dục đạo đức ở khu dân cư, của chính quyền địa phương, của hộ gia đình. Đưa ra những biện pháp làm cho cộng đồng xã hội, nhận rõ lợi ích và trách nhiệm của mình đối với giáo dục đạo đức học sinh. Từ đó có giải pháp phối hợp chặt chẽ giáo dục “Nhà trường, gia đình , xã hội” trong việc giáo dục đạo đức. 2. Thiết lập và xây dựng được quy trình để từng bước xây dựng cơ sở vật chất để có đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu đổi mới giáo dục và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xác định được đối tượng nào trong cộng đồng có khả năng tham gia vào xây dựng và phát triển giáo dục. Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu, xây dựng phong trào xã hội hoá giáo dục trong nhà trường THCS Đáp Cầu đưa ra phương pháp phù hợp với đặc điểm của địa bàn giáo dục. Từ đó phát huy sức mạnh của mỗi con người và hạn chế những yếu kém trong công tác xã hội hoá giáo dục. Mất đoàn kết trong từng nhóm nhằm xây dựng một cộng đồng dân cư phường có trách nhiệm và vì mục đích giáo dục chung . - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2008 đến tháng 3/2010 - Địa điểm: Trường THCS Đáp Cầu - thành phố Bắc Ninh V- Đóng góp của đề tài Nghiên cứu đề tài nhằm tìm ra những giải pháp thích hợp để đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, một cách năng động sáng tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại trong hoàn thành mục tiêu giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 5 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - PHẦN II : NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG: CƠ SỞ KHOA HỌC, CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS I-Một số quan niệm về xã hội hoá giáo dục trong trường THCS: Ngành giáo dục luôn khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Tạo cơ hội cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học thường xuyên, học suốt đời, tiến tới một xã hội học tập. Giáo dục luôn là vấn đề trung tâm của đời sống xã hội vì nó quyết định tương lai của mỗi người và của cả xã hội. Thực trạng nhức nhối của nền giáo dục Việt Nam hiện nay - nguyên nhân làm trì trệ sự phát triển của Việt Nam - đặt ra vấn đề phải cải cách giáo dục và xã hội hoá giáo dục là một những giải pháp được đặt ra sôi nổi nhất. Phải khẳng định, xã hội hoá giáo dục là tinh thần, là nội dung quan trọng nhất của cải cách giáo dục, đảm bảo sự thành công của cải cách giáo dục. Nhiều người có tâm huyết quan tâm nghiên cứu và đưa ra những giải pháp cho chương trình xã hội hoá giáo dục nhưng thực tế chưa ghi nhận được thành công nào. Xã hội hoá giáo dục cần được nhận thức lại và giải quyết trên cơ sở hợp lý hơn. Xã hội hoá giáo dục có ý nghĩa là nhà nước phải tạo ra không gian xã hội, luật pháp và chính trị cho việc hình thành một khu vực giáo dục mà ở đấy ai cũng có quyền đóng góp vì sự nghiệp giáo dục, thực hiện sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục, tức là giáo dục phải thuộc về xã hội. Xã hội hoá giáo dục, do đó, cần phải chỉ ra vai trò của xã hội trong sự nghiệp xã hội hoá giáo dục. Nói cách khác, xã hội Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 6 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - hoá phải tham gia vào việc hình thành chương trình giáo dục thông qua chương trình xã hội hoá giáo dục. Ở Việt Nam, không ít người quan niệm rằng ngôi trường chỉ là nơi dạy học sinh mà không biết rằng đất đai và các cơ sở vật chất khác của ngành giáo dục không chỉ là phương tiện hay công cụ giáo dục, mà còn là môi trường để tạo ra nhân cách con người, giúp cho họ hoàn thiện mọi mặt. Và chỉ khi đó, với lòng yêu nước xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn, con người mới ý thức được trách nhiệm đóng góp xây dựng đất nước, xây dựng công tác xã hội hoá giáo dục, tạo nên một khu vực giáo dục thực sự chuyên nghiệp và hiệu quả. II. Thực trang hiện nay về công tác xã hội hoá trong nhà trường THCS Trong các nhà trường THCS hiện nay, nói đến giáo dục hoá xã hội là người ta nghĩ đến việc ủng hộ đầu tư của người dân cho việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường và việc tạo nguồn quỹ động viên học sinh trong học tập mà đa số các trường THCS chưa tính đến chuyện xã hội hoá giáo dục còn có một vai trò hết sức quan trọng đó là: nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giáo dục toàn diện với học sinh, sự kết hợp giữa nhà trường với gia đình và toàn xã hội để tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh ở mọi nơi, mọi lúc cũng như việc giám sát của cộng đồng với các hoạt động giáo dục của nhà trường. Từ đó, tạo ra mối tương tác thúc đẩy phong trào giáo dục trên địa bàn phát triển. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 7 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG THCS ĐÁP CẦU NHỮNG NĂM QUA I/ Khái quát tình hình chung: Trường THCS Đáp Cầu là một trường của phường nghèo trong các phường của Thành phố Bắc Ninh. Trong năm qua công tác xã hội hóa giáo dục đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao chỉ dừng lại ở việc tạo điều kiện cho học sinh đến trường một cách thuận lợi. Đặc biệt đối với học sinh nghèo xã hội hoá giáo dục giúp đỡ các em còn gặp nhiều khó khăn. Việc nhận thức của nhân dân về việc giáo dục đạo đức và việc học tập của con em trong những năm qua còn hạn chế, nhận thức của các bậc phụ huynh và của một số ít cán bộ có điều kiện thường tìm cách chuyển trường cho con, em mình đi học trường khác. Là phường nghèo nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục thấp, bên cạnh đó việc đóng góp của nhân dân gặp khó khăn, số học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỷ lệ cao: năm học 2008 - 2009 tỷ lệ 12,5%; năm 2009 - 2010 tỷ lệ 10,5% học sinh khó khăn. Bên cạnh những khó khăn trên có những thuận lợi nhất định Đảng Uỷ, UBND phường quan tâm đến phong trào giáo dục địa phương, các cấp các ngành đã có nhận thức đúng về công tác giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 8 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - Chính vì thế công tác xã hội hóa giáo dục cần được quan tâm để đảm bảo cho học sinh được đến trường dù ở hoàn cảnh nào, không để học sinh vì kinh tế mà phải bỏ học đồng thời tạo nguồn quỹ khuyến học khuyến tài, động viên học sinh vươn lên trong học tập và rèn luyện đạo đức cũng như đầu tư thêm cơ sở vật chất cho nhà trường đảm bảo môi trường giáo dục theo mục tiêu cải cách giáo dục đề ra trong giai đoạn hiện nay. II/ Thực trạng công tác xã hội hoá giáo dục trường THCS Đáp Cầu qua 2 năm học 2008 - 2010. Từ năm 2004 sau khi trường THCS Đáp Cầu được công nhận trường chuẩn quốc gia, dưới sự lãnh đạo của UBND phường, và UBND thị xã Bắc Ninh thực hiện dự án du lịch sông Cầu, cải tạo môi trường và sự chuyển đổi của kinh tế thị trường đã ảnh hưởng đến đời sống, nguồn thu nhập công ăn việc làm của người dân phường Đáp Cầu. Sự phân hóa chênh lệch về kinh tế rõ rệt, một số hộ giàu lên, một số hộ thu nhập kém trở thành hộ nghèo, đa số các hộ trong phường có thu nhập thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xã hội hoá giáo dục trên địa bàn. Thể hiện ở những mặt sau : - Một số gia đình mải lo về kinh tế không quan tâm đến việc giáo dục con em, dẫn đến tình trạng học sinh lười học, ý thức đạo đức xuống cấp. - Việc đóng góp cho con em đến trường theo quy định của nhà nước gặp nhiều khó khăn. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 9 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - - Công tác xã hội hoá về việc giáo dục đạo đức học sinh trong cộng đồng dân cư cũng như xã hội hoá về cơ sở vật chất trang thiết bị cho nhà trường gặp những khó khăn. Chính vì vậy, cần phải làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục mà chủ yếu trên hai mặt : Một là : Xã hội hoá về công tác giáo dục đạo đức làm cho nhân dân nhận thức được việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh trong thời đại hiện nay là rất cần thiết là sự đầu tư chính đáng, là con đường xoá đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội hiệu quả nhất. Hai là : Thay đổi phương thức, hình thức hoạt động vận động nhân dân tạo nguồn tài chính cho việc xã hội hoá cơ sở vật chất nhà trường. Từ đó bổ sung trang thiết bị cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Đồng thời xây dựng cảnh quan nhà trường khang trang sạch đẹp tạo ra môi trường học tập an toàn, thân thiện. Đứng trước nhiệm vụ của năm học, mục tiêu đào tạo của ngành giáo dục và yêu cầu ngày càng cao việc nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Ban giám hiệu nhà trường xác định nhiệm vụ vận động nhân dân và các doanh nghiệp cũng như toàn nhân dân tham gia công tác xã hội hoá giáo dục là hết sức quan trọng và cần thiết, không thể thiếu được trong nhà trường THCS. Trong hai năm học 2008 - 2010 chi bộ Đảng, ban giám hiệu trường THCS Đáp Cầu đã xác định lấy công tác xã hội hoá giáo dục là công tác quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Với các nội dung cụ thể sau: Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 10 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - Một là: Tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về sự nghiệp giáo dục của địa phương, mục đích đào tạo con người cho xã hội, đáp ứng nhu cầu của đất nước. Cho nhân dân hiểu giáo dục con em là việc làm của toàn Đảng, toàn dân, của cộng đồng, của toàn xã hội, như nghị quyết TW khoá 8 đại hội Đảng đã đề ra. Hai là: Tham mưu với Đảng Uỷ, UBND phường phát triển 3 lực lượng giáo dục trong địa phương: Hội đồng giáo dục phường; Hội khuyến học phường; Hội cha mẹ học sinh trong nhà trường. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể cho sự hoạt động của các tổ chức trên. Ba là: Đẩy mạnh hoạt động của hội cha mẹ học sinh, kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch hoạt động của hội cha mẹ học sinh và kế hoạch huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đầu tư trọng điểm cho cơ sở vật chất của nhà trường cũng như xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài động viên các em trong học tập và rèn luyện đạt thành tích cao. Bốn là: Kết hợp chặt chẽ với các tổ trưởng, các trưởng khu dân cư, các ban ngành đoàn thể của phường, công an phường, y tế phường, tăng cường công tác giáo dục đạo đức tới cụm khu dân cư và xác định cho mọi người dân có trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh tại địa phương. Với việc xác định vị trí vai trò của xã hội hoá giáo dục có tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo con người của Đảng và nhà nước từ đó Hội đồng trường đã thống nhất cùng thực hiện đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục thêm một bước mới. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 11 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - III. Phân tích nguyên nhân, kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót và những bất cập trong công tác xã hội hoá giáo dục. * Kết quả: Trong hai năm học: 2008 - 2009; 2009 - 2010 với sự quan tâm của chi bộ Đảng, của Ban giám hiệu nhà trường phong trào xã hội hoá giáo dục đã đạt được một số kết quả đáp ứng được cho sự phát triển giáo dục địa phương thể hiện qua một số kết quả đạt được sau: 1. Nhận thức của giáo viên: Qua phong trào xã hội giáo dục các đồng chí cán bộ, giáo viên trong nhà trường đã nhận thức được việc cần phải tăng cường công tác liên hệ chặt chẽ với địa phương gia đình để giáo dục đạo đức học sinh. Từ đó, đã thực hiện tốt các hoạt động xã hội chính trị của địa phương và có những phương pháp tiếp cận giáo dục đạo đức học sinh cá biệt theo phương pháp mới đó là tìm hiểu hoàn cảnh học sinh, từ đó có những biện pháp giáo dục phù hợp trên cơ sở lấy tình thương trách nhiệm với học sinh với cộng đồng. 2. Về nhận thức của nhân dân: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục cải tiến phương pháp, hình thức hoạt động về việc giáo dục trong cộng đồng dân cư, đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia giáo dục đạo đức học sinh, các bậc phụ huynh kết hợp chặt chẽ với nhà trường hơn, thái độ của phụ huynh đến trường có nhận thức đúng đắn, về việc học tập rèn luyện đạo đức của con em mình. Hiện tượng bất hợp tác của phụ huynh để giáo dục học sinh không còn. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 12 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - Trong hai năm học 2008 - 2009, 2009 - 2010 nhờ làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục đạo đức học sinh đã chuyển biến rõ rệt không có học sinh vi phạm pháp luật, không có học sinh bỏ học vì lý do kinh tế, khó khăn. Chất lượng đạo đức được nâng lên số học sinh có đạo đức khá, tốt tăng hơn so với năm trước. Các em học sinh ngoan hơn, chăm học hơn, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên từng bước. 3. Về cơ sở vật chất: Qua việc hoạt động về xã hội hoá giáo dục của nhà trường đã tạo ra được nguồn kinh phí, đầu tư thêm trang thiết bị cho nhà trường, tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có tấm lòng giúp đỡ nhà trường làm cho nhà trường ngày càng khang trang hơn. Qua hai năm học 2008 - 2009, 2009 - 2010 công tác xã hội hoá giáo dục đã giúp nhà trường có hệ thống tường rào, cửa xếp bảo vệ chắc chắn tạo ra cho nhà trường có môi trường an toàn. Hội cha mẹ học sinh đã tiến hành khuyên góp các nhà hảo tâm cải tạo khu vệ sinh sạch sẽ đảm bảo đủ tiêu chuẩn học đường, cải tạo xây dựng vườn trường tạo ra cảnh quan sư phạm và chỗ vui chơi giải trí cho học sinh. Nhờ có công tác xã hội hoá giáo dục mà học sinh có bàn ghế học tập khang trang đúng quy cách và bổ sung các trang thiết bị dạy học cho nhà trường. Tổng kinh phí trong hai năm do công tác xã hội hoá giáo dục đạt được: 97.000.000đ 4. Về khuyến học, khuyến tài: Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 13 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - Xã hội hoá giáo dục đã giúp nhà trường tạo ra nguồn kinh phí khen thưởng hàng năm thúc đẩy học sinh phấn đấu và động viên được các thầy cô giáo, các học sinh trong trường phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình và vươn lên trong học tập. Từ công tác xã hội hoá giáo dục mà hội cha mẹ học sinh đã gây được quỹ khuyến học, khuyến tài và thưởng cho học sinh hàng năm trị giá trên 15 triệu đồng/1năm thúc đẩy được phong trào học tập của các em và động viên được các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện đạo đức. Vị thế nhà giáo được nâng cao trong cộng đồng dân cư phường. 5. Quản lý học sinh: Việc quản lý học sinh ngoài giờ đến trường đã được các cấp chính quyền khu phố quan tâm tác động mạnh mẽ đến gia đình học sinh. Từ đó, đã ngăn chặn được các tệ nạn xã hội đã xâm nhập vào học sinh, vào học đường, các hiện tượng bạo lực không xảy ra. Qua công tác xã hội hoá giáo dục việc quản lý học sinh, giáo dục học sinh tại địa phương đã đạt được những kết quả đáng kể không có học sinh nào vi phạm pháp luật, và tệ nạn xã hội. * Nguyên nhân: Có kết quả trên là nhờ có sự nhận thức đúng đắn của cấp uỷ, ban giám hiệu nhà trường, của chi bộ, của công đoàn và của hội đồng nhà trường. Đó là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục, của UBND phường và nhân dân địa phương với sự nghiệp giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 14 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - Xây dựng được phong trào xã hội hoá giáo dục trên địa bàn phường Đáp Cầu đã thể hiện rõ quan điểm của các cấp lãnh đạo, nhận thức đúng đắn về sự nghiệp giáo dục của địa phương với sự tuyên truyền trong cộng đồng dân cư để người dân hiểu hơn lợi ích của việc học hành đối với học sinh, với những hoạt động thiết thực gắn với lợi ích của từng cá nhân về tinh thần cũng như vật chất mà then chốt đó là lợi ích của người học được đặt lên hàng đầu thông qua việc xã hội hoá giáo dục. Muốn có được phong trào xã hội hoá giáo dục đạt hiệu quả trước hết phải tham mưu được với Đảng Uỷ, UBND phường, hội cha mẹ học sinh, nhận thức đúng đắn từ đó có những chủ trương đúng đắn để lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Nhà trường phải có niềm tin trong nhân dân và được nhân dân tôn trọng thì phong trào xã hội hoá giáo dục mới phát triển. Do vậy, mọi đóng góp của người dân, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, công khai, rõ ràng, minh bạch và mọi người được tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Với phương châm không được cào bằng, không bắt buộc, mà phải bằng sự vận động để người dân và các doanh nghiệp tự nguyện giúp đỡ nhà trường tạo ra một trách nhiệm chung về công tác giáo dục thế hệ trẻ. * Những tồn tại bất cập: Với địa bàn dân cư phường Đáp Cầu còn nghèo, nhiều đối tượng cho nên công tác xã hội hoá giáo dục phải linh hoạt hơn và cần có sự quan tâm nhiều hơn đến học sinh hoàn cảnh khó khăn. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 15 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - Còn một số phụ huynh nhận thức còn thấp về việc giáo dục con em mình phần nào đã gây khó khăn cho công tác xã hội hoá giáo dục. CHƯƠNG III: NHỮNG BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP ĐẶT RA TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHONG TRÀO XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ĐÁP CẦU I/ Phương hướng thực hiện công tác xây dựng phong trào xã hội hoá giáo dục: Qua sự đánh giá, nghiên cứu về địa bàn dân cư, tình hình kinh tế địa phương phường Đáp Cầu và tập thể sư phạm trường THCS Đáp Cầu, bản thân nhận thấy cần phải có định hướng lâu dài trong việc xây dựng kế hoạch cho công tác xã hội hoá giáo dục. Một là, thay đổi nhận thức trong giáo viên về việc xã hội hoá giáo dục tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung chống tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, học sinh ngồi nhầm chỗ, đạo đức nhà giáo. Trong Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 16 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - đó cần chú trọng và là trọng tâm trong việc xây dựng tập thể sư phạm đó là đạo đức nhà giáo. Nhà giáo ngoài đạo đức, lối sống lành mạnh còn phải có tâm nghề nghiệp, phải có tình thương đối với học sinh, phải có ý thức phấn đấu vươn lên làm chủ kiến thức, không ngừng tu dưỡng rèn luyện tay nghề và thực sự là tấm gương để học sinh noi theo. Từ đó, nâng cao vị thế của người giáo viên trong nhân dân, tạo niềm tin tưởng với phụ huynh học sinh. Hai là, phải xây dựng một tập thể có lòng nhân ái, vị tha, biết đặt lợi ích của người học trong các giờ giảng dạy cũng như hoạt động giáo dục. Từ đó, kết hợp chặt chẽ với các phụ huynh học sinh cùng nhau tìm biện pháp, kết hợp giáo dục. Ba là, công tác tham mưu với Đảng Uỷ, UBND phường, với các cấp chính quyền khu dân cư là việc làm rất cần thiết, được mở thành hội nghị bàn bạc thống nhất cùng với nhà trường chịu trách nhiệm với việc giáo dục đạo đức học sinh. Bốn là, thông qua công tác xã hội hoá giáo dục cần chú trọng xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của đảng, thực hiện sự liên kết giữa các lực lượng giáo dục trong toàn phường như công đoàn, đoàn thanh niên, hội cha mẹ học sinh, hội đồng giáo dục… Để tạo ảnh hưởng tích cực đối với giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường nhà trường từ cơ sở hạ tầng, cảnh quan, nề nếp, kỉ cương dạy - học đến các mối quan hệ bên trong nhà trường và quan hệ bên ngoài nhà trường với xã hội, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động xã hội, tổ chức các diễn đàn giáo dục, thu thập ý kiến đóng góp của nhân dân về công tác giáo dục từ đó có các biện pháp khắc phục những hạn chế trong giáo dục, truyền thụ kiến thức cho học sinh. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 17 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - Năm là, phát huy sức mạnh của các doanh nghiệp, của các nhà hảo tâm làm tốt công tác nhân đạo từ thiện khuyến học, khuyến tài, công khai minh bạch các khoản đóng góp các khoản ủng hộ thực hiện xã hội hoá giáo dục. Đưa các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm vào kế hoạch thực hiện về xã hội hoá giáo dục. II/ Những giải pháp cơ bản: 1. Tham mưu với Đảng Uỷ, UBND phường củng cố các tổ chức: Hội đồng giáo dục, Hội khuyến học phường, Hội cha mẹ học sinh của nhà trường thống nhất quy chế hoạt động của các hội trên. 2. Mở hội nghị giáo dục với các cán bộ phường, các ông bà trưởng khu phố, bí thư khu phố, tổ trưởng nhân dân, bàn bạc thống nhất cam kết trách nhiệm cùng giáo dục và có chủ trương vận động nhân dân các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học, ủng hộ nhà trường mua sắm trang thiết bị, cải tạo môi trường sư phạm. 3. Làm chuyển biến nhận thức của giáo viên việc cần thiết kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh liên hệ thường xuyên, thông báo kịp thời những vấn đề của học sinh đến phụ huynh học sinh và có yêu cầu cụ thể. Đồng thời, giáo viên đóng vai trò cố vấn các phương pháp giáo dục phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi cho từng phụ huynh học sinh với cá tính của từng em và có kế hoạch thăm gia đình phụ huynh học sinh, tìm hiểu thực tế hoàn cảnh của từng học sinh. Lấy phương pháp tình thương trách nhiệm để cảm hoá các em , tạo uy tín trong nhân dân. III/ Kết luận: 1. Bài học rút kinh nghiệm qua kết quả đạt được: Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 18 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - Qua việc nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng xã hội hóa giáo dục trong trường THCS Đáp Cầu” trong hai năm 2008 – 2009, 2009 - 2010 đã giúp bản thân tôi thu hoạch được một số kết quả sau: - Thấm nhuần lời dạy của Bác “muốn làm được việc phải dựa vào dân, phải biết đặt lợi ích của dân lên trên lợi ích cá nhân”, “Dễ ngàn lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong” vì vậy, muốn làm tốt công tác giáo dục tại địa phương phường Đáp Cầu phải dựa vào dân. Do đó, đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục, phải phù hợp với xu thế phát triển của địa phương, phải được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân về các chủ trương phương pháp thực hiện. - Dự đoán được các khó khăn xảy ra khi thực hiện cuộc vận động xã hội hoá giáo dục trên địa bàn nhiều dân cư cần phải dựa vào những nhân tố tích cực có nhận thức đúng về sự nghiệp giáo dục địa phương, để làm nòng cốt thúc đẩy phong trào và tuyên truyền trong nhân dân. - Qua việc thực hiện xã hội hóa giáo dục địa phương cho thấy việc kết hợp giữa “nhà trường - xã hội - gia đình” là một chủ trương đúng đắn đã được thực hiện từ lâu song cần phải thay đổi phương pháp, hình thức hoạt động cho phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị và sự phát triển của xã hội hiện nay. Kết hợp giữa đổi mới phương pháp giảng dạy, đạo đức nhà giáo với việc xã hội hoá giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mới đạt hiệu quả. 2. Những kiến nghị thông qua việc thực hiện đề tài: - Người lãnh đạo nhà trường phải chủ động tham mưu với Đảng Uỷ, UBND Phường và các cấp chính quyền địa phương. Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 19 Nguyễn Quang Loan – Trường THCS Đáp Cầu 2010 Hai năm học 2008 - - Giáo viên chủ nhiệm cần có thời gian để xuống thăm gia đình học sinh và phải thực hiện các hoạt động chính trị xã hội ở địa phương. - Mở lớp tuyên truyền về giáo dục giới tính nhằm giúp phụ huynh có phương pháp giáo dục con em mình một cách khoa học. - Cần có những cam kết trách nhiệm về quản lý học sinh với các tổ trưởng, trưởng khu dân phố mà Đảng Uỷ, UBND phường phải đứng ra tổ chức thực hiện. Ngày nay, đất nước ta trong thời kì đổi mới nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, là động lực thúc đẩy có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước. Bác Hồ nói: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo rất quan trọng và rất vẻ vang. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó”. Bác còn nói: “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng của nhân dân”. Để hoàn thành được nhiệm vụ trong công tác đào tạo nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thực hiện mục tiêu giáo dục của Bộ giáo dục đề ra. Các nhà trường cần làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng tập thể nhà giáo văn hoá với việc kết hợp ba lực lượng giáo dục, để tiến hành các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh theo phương pháp giáo dục mới, mà lợi ích người học được đặt lên trên hết. Vì vậy, việc nâng cao “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” của đội Công tác xã hội hoá giáo dục trong trường THCS 20
- Xem thêm -