Tài liệu Skkn công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phßng Gd&ĐT LÖ Thñy Trêng TiÓu häc sè 1 t©n Thñy ---------------------- . Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. ------------------------ C«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n cña hiÖu trëng trêng tiÓu häc -------------------- Hä vµ tªn: Tr¬ng ThÞ Lan HiÖu trëng trêng TiÓu häc sè 1 T©n Thuû CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PhÇn më ®Çu I/ lý do chän ®Ò tµi: 1/ C¬ së lý thuyÕt : KiÓm tra lµ mét c«ng viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian trong lao ®éng cña hiÖu trëng, trong ®ã kiÓm tra chuyªn m«n cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng v× nã ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc, gi¶ng d¹y cña ngêi gi¸o viªn, nh»m gióp ®ì gi¸o viªn n©ng 1 cao tr×nh ®é, chÊt lîng gi¸o dôc, gi¶ng d¹y,gi÷ v÷ng kØ luËt, khuyÕn khÝch sù cè g¾ng cña gi¸o viªn, ®ång thêi t¹o c¬ së ®Ó sö dông, båi dìng, ®·i ngé gi¸o viªn mét c¸ch hîp lý. Lª - Nin ®· d¹y : “ L·nh ®¹o mµ kh«ng kiÓm tra coi nh kh«ng l·nh ®¹o”. 2/ C¬ së thùc tiÓn : C«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n cña hiÖu trëng, nh»m thùc hiÖn môc tiªu nhiÖm vô cña bËc tiÓu häc. Môc tiªu cña gi¸o dôc tiÓu häc n»m trong môc tiªu chung cña gi¸o dôc lµ h×nh thµnh ph¸t triÓn phÈm chÊt n¨ng lùc cña c«ng d©n ViÖt Nam tù chñ, cã kiÕn thøc v¨n ho¸ khoa häc c«ng nghÖ, cã kü n¨ng nghÒ nghiÖp, cã søc khoÎ, cã niÒm tù hµo d©n téc vµ cã cã ý chÝ v¬n lªn, cã n¨ng lùc tù häc vµ cã thãi quen häc tËp suèt ®êi, cã n¨ng lùc øng dông vµo thùc tiÓn kinh tÕ x· héi, gãp phÇn lµm cho d©n giµu, níc m¹nh - x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh, ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Bªn c¹nh ®ã bËc TiÓu häc cßn cã môc tiªu riªng lµ: H×nh thµnh cho häc sinh cã c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÓ chÊt vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó häc tiÕp Trung häc hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. Häc xong TiÓu häc häc sinh ph¶i ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau ®©y: Cã lßng nh©n ¸i mang b¶n s¾c con ngêi ViÖt Nam yªu quª h¬ng ®Êt níc, hoµ b×nh, c«ng b»ng b¸c ¸i, kÝnh trªn nhêng díi, ®oµn kÕt s½n sµng hîp t¸c víi mäi ngêi, cã ý thøc vÒ bæn phËn cña mïnh ®èi víi ngêi th©n, b¹n bÌ, ®èi víi céng ®ång vµ m«i trêng sèng. T«n träng vµ thùc hiÖn ®óng ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña nhµ trêng, khu d©n c, n¬i c«ng céng, sèng hån nhiªn m¹nh d¹n, tù tin, trung thùc. Cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nghe, ®äc, nãi, viÕt vµ tÝnh to¸n, cã thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ vÖ sinh vµ b¶o vÖ søc khoÎ. BiÕt c¸ch häc tËp tù phôc vô, biÕt sö dông mét sè ®å dïng vµ c«ng cô lao ®éng th«ng thêng, biÕt vËn dông lµm mét sè c«ng viÖc nh ch¨n nu«i, trång trät, gióp viÖc gia ®×nh. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ, d¹y ®óng d¹y ®ñ chÝn m«n, s¸u m«n vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn, gãp phÇn ®µo t¹o nh©n tµi, béi dìng nh©n lùc, ®a ®¸t níc tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt níc.- Héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi.  KÕt qu¶ kiÓm tra trong n¨m häc : - KiÓm tra toµn diÖn gi¸o viªn: Tèt : 4 ; kh¸ : 6 ; §¹t yªu cÇu:4 - KÕt qu¶ xÕp lo¹i theo quyÕt ®Þnh 30 Q§- BGD§T + C¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng ®Þnh lîng : TB trë lªn: 95,2% K,G: 70,1% + C¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng ®Þnh tÝnh: Hoµn thµnh 100% : HT Tèt: 18% II/ Giíi h¹n ®Ò tµi, nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: 1/ Giíi h¹n ®Ò tµi: Nghiªn cøu m·ng kiÓm tra chuyªn m«n cña HiÖu trëng Trêng TiÓu häc. 2/ NhiÖm vô nghiªn cøu: - Nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ thùc tiÔn liªn quan ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra. - Thùc tr¹ng d¹y häc ë trêng TiÓu häc sè 1 T©n Thuû trong nh÷ng n¨m qua. 2 3/ Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: a) Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vÒ lý thuyÕt Tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã liªn quan nh: - Tµi liÖu thanh tra c¸c trêng häc vµ gi¸o viªn phæ th«ng ë c¸c trêng häc cña Bé GD§T, c«ng t¸c kiÓm tra néi bé cña trêng TiÓu häc. Tham kh¶o sè liÖu kiÓm tra cña trêng TiÓu häc sè 1 T©n Thuû trong nh÷ng n¨m tríc b) Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÓn: - Xem xÐt t×nh h×nh thùc tiÓn gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña trêng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. - Dïng ph¬ng ph¸p thèng kª, tÝch hîp, quan s¸t, pháng vÊn, kh¶o s¸t, tr¾c nghiÖm. 3 PhÇn II Néi dung c¶i tiÕn vÒ ph¬ng ph¸p kiÓm tra cña ngêi HiÖu trëng ®èi víi c«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n cña trêng TiÓu häc: Ch¬ng I: c¬ së lý luËn cña c«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n 1/ T×nh h×nh c«ng t¸c kiÓm tra hiÖn nay ®èi víi c«ng t¸c chuyªn m«n: - KiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý trêng häc lµ ph¬ng thøc thu nhËn th«ng tin vÒ t×nh h×nh chÊt lîng, vÒ néi dung c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. §ã lµ mét hÖ thèng nh÷ng quan s¸t vµ so s¸nh lao ®éng s ph¹m thùc tÕ cã phï hîp víi kÕ ho¹ch, tiªu chuÈn, quy t¾c ®· dù kiÕn tríc hay kh«ng. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®Æc trng cña c«ng t¸c qu¶n lý. KiÓm tra chuyªn m«n lµ mét nhiÖm vô xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh d¹y häc, nã ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch d¹y häc ®¹t môc tiªu ®Ò ra. - C«ng t¸c kiÓm tra cña hiÖu trëng nh»m thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng hai kh«ng do Bé trëng Bé gi¸o dôc ph¸t ®éng. - C«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n ë trêng TiÓu häc sè 1 T©n Thuû trong nh÷ng n¨m qua, ®· tæ chøc kh¸ nÒ nÕp. KhÐp kÝn ®îc quy tr×nh kiÓm tra, cã t¸c dông n©ng cao ®îc chÊt lîng d¹y vµ häc, tû lÖ häc sinh kh¸- giái ®¹t møc cao. 2/ NhiÖm vô nghiªn cøu: - Nghiªn cøu viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p kiÓm tra, nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. §Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc ®¹t ®Ých ®Ò ra. - Nghiªn cøu mét sè vÊ ®Ò lý thuyÕt vµ thùc tiÓn cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n: nh nghiªn cøu ngêi d¹y, nghiªn cøu ngêi häc, hiÖu qu¶ ®¹t ®îc. - Qua kiÓm tra nªu nh÷ng ý kiÕn phï hîp, bµi häc kinh nghiÖm cã tÝnh kh· thi nh»m ph¸t huy u ®iÓm, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm ®Ó lµm tèt c«ng t¸c d¹y vµ häc, nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña x· héi trong t×nh h×nh míi. Ch¬ng II: Mét sè kinh nghiÖm vÒ chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn. 1/ C¶i tiÕn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ c«ng t¸c kiÓm tra 4 Lµm tèt kh©u kÕ ho¹ch ho¸ lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt ®¶m b¶o hoµn thµnh th¾ng lîi c«ng t¸c cña c¶ tËp thÓ. Ho¹t ®éng d¹y häc trong trêng TiÓu häc cã néi dung phong phó vµ ®a d¹ng, víi sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong nhµ trêng. C«ng t¸c kiÓm tra ho¹t ®éng d¹y vµ häc muèn bao qu¸t toµn bé néi dung vµ h×nh thøc cña nã, th× cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ mét c¸ch khoa häc, ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng vµ tÝnh kh¶ thi cao. - KÕ ho¹ch cña n¨m häc ®îc th«ng qua §¹i héi triÓn khai nhiÖm vô n¨m häc ®Çu n¨m. Nh÷ng môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ®a vµo mét c¸ch cô thÓ: Coi träng c«ng t¸c kiÓm tra, x©y dùng quy tr×nh kiÓm tra, khÐp kÝn tõ c¸n bé tæ trëng, hiÖu trëng. KiÓm tra toµn diÖn 50% gi¸o viªn, kiÓm tra vë s¹ch ch÷ ®Ñp 2 lÇn/ n¨m, kiÓm tra hå s¬ c¸ nh©n, c¸c phÇn hµnh tèi thiÓu 2 lÇn/ n¨m. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n: Nh céng ®iÓm, chÊm ®iÓm, ch÷a bµi, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh kiÓm tra c¸c lo¹i vë cña häc sinh nh vë chÝnh t¶, tËp lµm v¨n... 2 ®Õn 3 lît/ m«n/ n¨m. Dù giê viÖc kiÓm tra thùc hiÖn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc 3 tiÕt/ 1 ®ång chÝ ( 2 tiÕt to¸n vµ tiÕng viÖt, 1 tiÕt ngoµi to¸n vµ tiÕng viÖt) kiÓm tra c«ng t¸c chñ nhiÖm líp, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh thêi kho¸ biÓu, kiÓm tra c«ng viÖc thùc hiÖn giê giÊc ra vµo líp cña gi¸o viªn. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn sö dông ®å dïng vµ thiÕt bÞ d¹y häc/ líp cña gi¸o viªn. KiÓm tra ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp cña gi¸o viªn. - Dùa vµo nh÷ng chØ tiªu ngêi HiÖu trëng ph¶i x©y dùng chi tiÕt kÕ ho¹ch ho¸ kiÓm tra trong suèt n¨m häc. Thùc hiÖn ®îc néi dung kiÓm tra chuyªn ®Ò, kiÓm tra toµn diÖn, thêi gian thùc hiÖn, dù kiÕn lùc lîng thùc hiÖn.  Cô thÓ: KÕ ho¹ch ho¸ vÒ c«ng t¸c kiÓm tra toµn diÖn trong n¨m häc 2007 - 2008 cña trêng TiÓu häc sè 1 T©n Thuû nh sau: Thêi gian Néi dung kiÓm tra - KT ch¬ng tr×nh tõ K1 ®Õn K5 Th¸n g9 n¨m 2007 Th¸n g 10 n¨m 2007 - KT s¸ch vë, DC häc tËp cña häc sinh §iÒu Ngêi trùc §èi tîng chØnh kÕ tiÕp kiÓm tra kiÓm tra ho¹ch HiÖu trëng Tæ trëng Gi¸o viªn CN 11 líp HiÖu trëng - KiÓm tra ®ét xuÊt viÖc so¹n bµi lªn líp cña gi¸o viªn HT+ TPT§ - KT nÒ nÕp c¸c líp Gi¸o viªn CN 11 líp HT + TT 2 gi¸o viªn Cm«n Gi¸o viªn - KT chÕ ®é cho ®iÓm HiÖu trëng 2 GV Khèi 1 - KT ®æi míi PP d¹y häc m«n häc HT + TT 11 líp vÇn líp 1, tËp ®äc líp 2,3 11 Gi¸o viªn - KT toµn diÖn 2 ®/c GV K4 5 HT + TPT§ HiÖu trëng PHT + HT 11 líp HT + TT HiÖu trëng 2 gi¸o viªn 11 gi¸o viªn HiÖu trëng HT+PHT - KT chÊm ch÷a vë ba×i tËp to¸n- HiÖu trëng TV. 11 gi¸o viªn K1, 2, 3 9 líp - KiÓm tra c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê - KiÓm tra hå s¬ gi¸o viªn - KiÓm tra ch÷ viÕt häc sinh 11 líp - KT toµn diÖn 2 Gi¸o viªn K3 Th¸n g 11 n¨m 2007 Th¸n g 12 n¨m 2007 Th¸n g1 n¨m 2008 - KT viÖc mîn vµ sö dông thiÕt bÞ cña gi¸o viªn. - KT viÖc céng ®iÓm gi÷a kú 1 - KT viÖc lµm bµi kh¶o s¸t cña HS - KT toµn diÖn gi¸o viªn 2 ®/ c K4 HiÖu trëng HT + PHT - KT hå s¬ c¸ nh©n. HT + PHT - KiÓm tra chÊm ch÷a + LuyÖn tõ HT + PHT c©u +TLV HT + PHT+ - KT ®æi míi PPDH m«n mü thuËt TT - KT vë chÝnh t¶ + bµi tËp to¸n - KT toµn diÖn gi¸o viªn K1 - KT hå s¬ c¸ nh©n - KT c«ng t¸c chñ nhiÖm líp - KT ®æi míi PP DH m«n §¹o ®øc - KT bµi kh¶o s¸t ®ît 2 Th¸n g2 n¨m 2008 Th¸n g3 n¨m 2008 HiÖu trëng HT + PHT HiÖu trëng HT + TT HiÖu trëng HiÖu trëng 2 ®/ c 6 ®/c K1, 2, 3 11 líp 11 líp 2 ®/ c 5 ®/c K4, 5 11 líp K4 11 líp 11 líp - KT céng ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kú 1 HT + TT+ 2 ®/ c - KiÓm tra toµn diÖn gi¸o viªn K3 PHT 11 Gi¸o viªn - KiÓm tra gi¸o viªn mîn vµ SD § HT + TVTB DDH 11 líp - KiÓm tra chÊm ch÷a vë chÝnh t¶ HT + TT lÇn 2 + tËp lµm v¨n 2 líp - KiÓm tra ®æi míi PPDH m«n thñ HT + TT c«ng khèi 5 12 líp HT + TPT§ - KiÓm tra ho¹t ®éng gi÷a giê HT + TT+ 2 ®/ c - KiÓm tra toµn diÖn C§ K2 PHT 11 líp - KiÓm tra dông cô häc tËp cña HS PHT + TT Khèi 1, 2, 3 - KiÓm tra hå s¬ c¸ nh©n HT + PHT 11 líp 6 - KiÓm tra bµi kh¶o s¸t ®ît 2 - KiÓm tra céng ®iÓm gi÷a kú 2 Th¸n g4 n¨m 2008 Th¸n g5 n¨m 2008 HT + PHT HT + PHT HT + PHT 11 líp 2 tæ - KiÓm tra hå s¬ tæ trëng chuyªn 11 líp m«n HT+ PHT + - KiÓm tra ch÷ viÕt lÇn 2 TT HT +PHT GV K5,K3 - KiÓm tra chuyªn ®Ò K5, K3 HT + PHT 11 líp - KiÓm tra chÊm ch÷a HT + TT 11 líp - KiÓm tra hå s¬ HS: Vë luyÖn viÕt, Mü thuËt HiÖu trëng KT + TV-TB - KiÓm tra hå s¬ c¸c phÇn hµnh + §éi 11 líp - KiÓm tra s¸ch vë, dông cô häc tËp HT + TT cña häc sinh líp 4 HiÖu trëng 11 gi¸o viªn - KiÓm tra viÖc mîn vµ sö dông § D DH cña gi¸o viªn HiÖu trëng 11 líp - KiÓm tra viÖc céng ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i HS cuèi n¨m HiÖu trëng 11 gi¸o viªn - KiÓm tra hoµn chØnh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn cuèi n¨m HT+B thanh C¸c phÇn - KiÓm tra tµi chÝnh. CSVC, TV - tra TB cuèi n¨m hµnh Bªn c¹nh kÕ ho¹ch ho¸ n¨m häc, hµng th¸ng, hµng tuÇn ngêi hiÖu trëng ph¶i c«ng khai kÕ ho¹ch kiÓm tra - vµ cã chØ tªn cô thÓ ®èi tîng kiÓm tra, lùc lîng kiÓm tra vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra. HiÖu trëng ph¶i dµnh 2/ 3 thêi gian cña m×nh cho c«ng t¸c kiÓm tra ho¹t ®éng d¹y vµ häc trªn líp. 2/ X©y dùng lùc lîng vµ ph©n cÊp trong c«ng t¸c kiÓm tra ho¹t ®éng d¹y vµ häc trªn líp. - C«ng t¸c d¹y vµ häc ë trêng TiÓu häc bao gåm nhiÒu chñ thÓ, c¸c mèi giao lu gi÷a ngêi d¹y vµ häc, hiÖu trëng kh«ng thÓ n¾m mét c¸ch ®Çy ®ñ tÊt c¶ kh©u, mµ ph¶i x©y dùng cho m×nh mét lùc lîng kiÓm tra ®ñ m¹nh bao gåm: Tæ trëng chuyªn m«n, gi¸o viªn d¹y giái, TV - TB, Tæng phô tr¸ch §éi, c¸c thµnh viªn cña Ban thanh tra nh©n d©n. HiÖu trëng trùc tiÕp båi dìng nghiÖp vô quy tr×nh kiÓm tra, c¸ch ®¸nh gi¸ phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña gi¸o dôc. Do yªu cÇu cña c«ng viÖc ho¹t ®éng d¹y vµ häc. HiÖu trëng ph¶i ph©n cÊp trong qu¸ tr×nh kiÓm tra .§©y lµ mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý. Song kh«ng kho¸n tr¾ng cho ngêi gióp viÖc mµ cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ râ rµng . HiÖu trëng ph¶i cã ®Þnh híng, quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc lín ®Ó c«ng t¸c kiÓm tra ®¹t kÕt qu¶ cao. 7 - Ph©n cÊp cho ®ång chÝ PHT cïng víi Ht phô tr¸ch c«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n, thanh tra, kiÓm tra gi¸o viªn, kiÓm tra viÖc gi¶ng d¹y, hå s¬ häc sinh, vµ c¸c ho¹t ®äng gi¸o dôc ngoµi giê, nh»m ®Èy m¹nh phong trµo gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong nhµ trêng, nh»m thùc hiÖn t«t cuéc vËn ®éng hai kh«ng - Ph©n cÊp cho ®ång chÝ tæ trëng chÞu tr¸ch nhiÖm chñ yÕu vÒ c«ng t¸c kiÓm tra cña tæ m×nh, cïng phèi hîp víi hiÖu trëng kiÓm tra toµn diÖn c¸c thµnh viªn cña tæ m×nh phô tr¸ch. - Ph©n cÊp cho ®ång chÝ th viÖn thiÕt bÞ kiÓm tra viÖc sö dông TB d¹y häc cña gi¸o viªn trªn líp, b¸o c¸o ®ång chÝ hiÖu trëng biÕt ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®ång thêi kÕt hîp víi hiÖu trëng kiÓm tra viÖc sö dông TV - TB ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc hay cha. - Ph©n cÊp cho gi¸o viªn d¹y giái vµ thanh tra nh©n d©n kÕt hîp víi ®ång chÝ hiÖu trëng ®Ó dù giê kiÓm tra hå s¬ cña gi¸o viªn, kiÓm tra chÊm ch÷a, cung cÊp thªm nh÷ng th«ng tin kh¸c ®Ó ®ång chÝ HiÖu trëng cã quyÕt ®Þnh, ®¸nh gi¸ gi¸o viªn chÝnh x¸c h¬n. Thùc tÕ trong n¨m häc qua, c¸c ®ång chÝ tæ trëng ®· lµm tèt vai trß kiÓm tra cña m×nh do sù ph©n c«ng cña HiÖu trëng. Sù phèi hîp gi÷a c¸c phÇn hµnh mét c¸ch nhÞp nhµng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®ång chÝ hiÖu trëng n¾m thªm c¸c th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n, tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. 3/ C¶i tiÕn c¸c h×nh thøc ph¬ng ph¸p kiÓm tra vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n: C«ng t¸c kiÓm tra cña ngêi HiÖu trëng lµ mét qu¸ tr×nh tiÕp cËn phøc hîp, hÖ thèng trong mét tæng thÓ nhiÒu mÆt, toµn vÑn vµ thèng nhÊt. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra chuyªn m«n, c¸i cèt lái nhÊt lµ ngêi HiÖu trëng cÇn quan t©m lµ gi¸o viªn vµ häc sinh lµ hai chñ thÓ nång cèt trong mäi ho¹t ®éng n©ng cao chÊt lîng. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra chän c¸c ph¬ng ph¸p sau: - KiÓm tra phßng ngõa. - KiÓm tra kÕt qu¶. - KiÓm tra chuyªn ®Ò. - KiÓm tra toµn diÖn H×nh thøc kiÓm tra: - Tæ tù kiÓm tra, kiÓm tra d©n chñ - KiÓm tra ®ét xuÊt. - KiÓm tra ®Þnh kú - KiÓm tra cã th«ng b¸o tríc a/ KiÓm tra gi¸o viªn: 8 - §©y lµ lùc lîng chñ yÕu gi÷ vai trß chñ ®¹o trong qu¸ tr×nh d¹y häc, nhËn nhiÖm vô gi¸o dôc häc sinh do HiÖu trëng ph©n c«ng. §èi víi gi¸o viªn, chñ yÕu kiÓm tra c¸c mÆt sau: + KiÓm tra c«ng t¸c chñ nhiÖm: Løa tuæi häc sinh tiÓu häc “ Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc” viÖc tæ chøc ®Þnh híng ®óng ®¾n viÖc häc tËp cho häc sinh lµ c«ng t¸c thêng xuyªn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. KiÓm tra c«ng t¸c chñ nhiÖm lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña ngêi hiÖu trëng, nh»m gióp cho gi¸o viªn chñ nhiÖm tæ chøc tèt c«ng t¸c gi¸o dôc vµ gi¶ng d¹y. Ngay tõ líp 1 cho ®Õn líp 5 mäi c«ng t¸c chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch cho ®Ðn kiÓm tra. Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i tæ chøc cho c¸c em thùc hiÖn cã nÒ nÕp c¸c hµnh vi ®¹o ®øc. Cô thÓ lµ: Häc sinh vµo líp biÕt v©ng lêi thÇy c« gi¸o, chó ý nghe gi¶ng, cã ý thøc x©y dùng bµi, häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi mét c¸ch thêng xuyªn, chuÈn bÞ dông cô häc tËp ®Çy ®ñ, häc sinh ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c néi quy cña nhµ trêng, §éi ®Ò ra. Cã ý thøc cè g¾ng v¬n lªn trong häc tËp. §ång thêi qua kiÓm tra vµ x÷ lý sè liÖu th«ng tin n¾m ®îc, cÇn båi dìng cho gi¸o viªn chñ nhiÖn thÊy ®îc biÓu hiÖn lÖch l¹c cña c¸c em ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ rÌn luyÖn ®óng híng. Häc sinh TiÓu häc thêng cã biÓu hiÖn lÖch l¹c sau: -ThiÕu tËp trung chó ý trong giê häc, cêng ®é lao ®éng trÝ ãc gi¶m sót vµo nh÷ng tiÕt cuèi buæi khi cã ngo¹i c¶nh. - Kh«ng tu©n theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. - ThiÕu thËt thµ trong häc tËp, trong kiÓm tra vÈn cßn xem tµi liÖu, vÈn cã häc sinh thiÕu ®å dïng häc tËp. - Kh«ng chuÈn bÞ bµi tríc lóc ®Õn líp. - Thùc hiÖn mét sè thao t¸c trong giê häc cha ®óng quy ®Þnh, mÊt trËt tù líp häc. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, ngêi HiÖu trëng cÇn gióp ®ì gi¸o viªn t×m ra biÖn ph¸p vµ c¸ch thøc tæ chøc líp häc hîp lý, nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc nãi riªng vµ gi¸o dôc toµn diÖn nãi chung. Cô thÓ: KiÓm tra c«ng t¸c chñ nhiÖm qua dù giê, kiÓm tra hå s¬ gi¸o viªn chñ nhiÖm. N¾m t×nh h×nh ph¶n ¸nh cña ®ång chÝ tæng phô tr¸ch §éi hay ý kiÕn cña phô huynh. KiÓm tra th«ng qua kh¶o s¸t chÊt lîng cña líp mµ ngêi coi thi lµ hiÖu trëng, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê. Gãp ý cho gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn sö dông c¸c biÖn ph¸p sau: - X©y dùng ®«i b¹n cïng tiÕn trong häc tËp, tæ chøc tèt lùc lîng nång cèt cña líp nh: Tæ trëng, c¸n bé líp. - Thêng xuyªn theo dái kiÓm tra néi quy häc tËp cña trêng vµ líp, khen chª kÞp thêi, ®¶m b¶o sè lîng vµ duy tr× tû lÖ chuyªn cÇn. - Sö dông ph¬ng ph¸p gi¸o dôc b»ng t×nh c¶m lµ chñ yÕu, trong mäi lóc mäi khi, “ Ch÷ t©m “ cña ngßi gi¸o viªn thÓ hiÖn râ qua lêi nãi vµ viÖc lµm, hay nãi c¸ch 9 kh¸c: Gi¸o viªn lµ “ TÊm g¬ng s¸ng” cho häc sinh noi theo. Häc sinh cã vi ph¹m kû luËt cñng ph¶i tá lßng nh©n ¸i. - Tæ chøc tèt giê häc, båi dìng cho c¸c em cã nh÷ng ph¬ng ph¸p häc tËp trªn líp ®¸p øng yªu cÇu cña bé m«n. - Nªu cao vai trß tù qu¶n cña häc sinh theo tinh thÇn ®æi míi PPDH “ Theo híng tËp trung vµo häc sinh” lÊy häc sinh lµm nh©n vËt trung t©m. - X©y dùng nÒ nÕp häc tËp cho häc sinh lµ mét c«ng viÖc khã kh¨n vµ phøc t¹p. Ngoµi c«ng t¸c gi¶ng d¹y cÇn kÕt hîp chÆt chÏ ®ång bé víi c¸c lùc lîng kh¸c trong vµ ngoµi nhµ trêng. Trong thùc tÕ: Ai còng x¸c ®Þnh r»ng: Nhµ trêng lµ trung t©m gi¸o dôc ®µo t¹o, song thêi gian häc tËp ë trêng cßn qu¸ Ýt so víi cuéc sèng thêng ngµy cña trÎ. Do vËy: Th«ng qua c«ng t¸c kiÓm tra cña gi¸o viªn chñ nhiÖm, ngêi hiÖu trëng chØ ®¹o gi¸o viªn thêng xuyªn liªn l¹c víi cha mÑ häc sinh, quan hÖ chÆt chÏ víi gia ®×nh phô huynh häc sinh, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c em häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt. Th«ng qua kiÓm tra, ngêi hiÖu trëng ph¶i thêng xuyªn båi dìng cho ®éi ngò cã ý thøc tr¸ch nhiÖm yªu nghÒ mÕn trÎ, tÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu, mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. - KiÓm tra ®æi míi PPDH. - Th«ng qua dù giì, ngêi hiÖu trëng ®Þnh híng båi dìng cho gi¸o viªn biÕt sö dông ph¬ng ph¸p d¹y häc míi. KÕt hîp nhuÇn nhuyÓn víi c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cæ truyÒn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña häc sinh. Ph¬ng ph¸p d¹y häc míi híng tËp trung vµo häc sinh, coi häc sinh lµ nh©n vËt trung t©m cña qu¸ tr×nh d¹y häc, trong ®ã ngêi gi¸o viªn lµ ngêi tæ chøc ®Þnh híng ho¹t ®éng cu¶ häc sinh. Häc sinh ph¶i ho¹t ®éng häc tËp ®Ó ph¸t hiÖn theo ®óng víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña b¶n th©n. Theo ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, gi¸o viªn kh«ng ph¶i lµ ngêi truyÒn ®¹t th«ng tin mµ lµ ngêi tæ chøc híng dÉn cho häc sinh ho¹t ®éng tù chiÕm lÜnh tri thøc. Trong líp häc cã thÓ gi¸o viªn Ýt nãi, gi¶ng Ýt nhng ph¶i thêng xuyªn lµm viÖc trùc tiÕp víi häc sinh, hay tõng nhãm häc sinh, ®¸p øng kÞp thêi víi nh÷ng t×nh huèng cã thÓ x¶y ra trong líp häc. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c mét gi¸o viªn, hiÖu trëng cã thÓ dù giê ®ét xuÊt ( kh«ng b¸o tríc ) dù g׬ kiÓm tra chuyªn ®Ò. Cã thÓ dù giê b¸o tríc kÕ ho¹ch. §èi víi gi¸o viªn míi vµo Ngµnh: KiÓm tra ®Ó båi dìng ®èi víi gi¸o viªn cßn yÕu, kiÓm tra ®Ó n©ng dÇn tay nghÒ. KiÓm ta ®Ó phßng ngõa sai ph¹m vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc. §èi víi gi¸o viªn giái: KiÓm tra ®Ó khuyÕn khÝch hä ngµy cµng tèt h¬n. ChÝnh v× vËy nªn n¨m häc qua : Qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua: 100% gi¸o viªn NLSP ®¹t lo¹i kh¸ vµ giái, kh«ng cã gi¸o viªn yÕu kÐm. Ngoµi t¸c dông kiÓm tra ®Ó båi dìng t¹i chç cho ®éi ngò, cßn cã t¸c dông båi dìng kÕ cËn cho c«ng t¸c qu¶n lý. - KÕt qu¶ dù giê trong n¨m häc : 533 tiÕt - XÕp lo¹i : Tèt :117 tiÕt; Kh¸ : 109 tiÕt; §¹t yªu cÇu : 7 tiÕt. 10 Nhê lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra, kÕt hîp víi c«ng t¸c båi t¹i chç cho ®éi ngò do ®ã kÕt qu¶ giê d¹y tèt vµ kh¸ trong n¨m häc nµy cã sù chuyÓn biÕn râ rÖt.  KiÓm tra viÖc thùc hiÖn qui chÕ chuyªn m«n: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra hå s¬ c¸ nh©n, viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kiÓm tra chÊm ch÷a, céng ®iÓm, xÕp lo¹i häc lùc, h¹nh kiÓm, ngêi hiÖu trëng ph¶i nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®óng b¶n chÊt yªu cÇu mµ m×nh ®a ra, chø kh«ng ®îc gi¶i quyÕt theo lèi gia ®×nh. §ång chÝ nµo tèt th× tuyªn d¬ng kÞp thêi, ®ång chÝ nµo vi ph¹m qui chÕ th× bÞ nh¾c nhë phª b×nh, ®ång thêi cã kÕ ho¹ch kiÓm tra bç sung. - KiÓm tra hå s¬ tæ trëng: Ngoµi viÖc chó ý chÊt lîng hå s¬ cßn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c gi¶i ph¸p mµ tæ trëng ®Ò ra cho tæ viªn: Cô thÓ nh thèng nhÊt néi dung träng t©m ch¬ng tr×nh cña giai ®o¹n, rót kinh nghiÖm sau mçi lÇn kiÓm tra kh¶o s¸t, cã kÕ ho¹ch phô ®¹o häc sinh yÕu vµ båi dìng häc sinh giái. - KiÓm tra viÖc so¹n bµi cña GV, so¹n bµi ph¶i ®¶m b¶o c¸c néi dung sau : Nªu râ nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn kh¾c s©u, nh÷ng h×nh thøc tæ chøc líp häc vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc cÇn ¸p dông trong tõng phÇn, tõng néi dung bµi häc vµ mét sè lu ý cÇn thiÕt, ph©n lo¹i ®èi tîng trong môc tiªu cña mçi tiÕt häc. Mçi lo¹i bµi ®iÓn h×nh cña c¸c m«n, c¸c ph©n m«n ®Òu cã mét bµi so¹n chi tiÕt. Qua kiÓm tra chØ ®¹o sù liªn kÕt gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸c thµnh viªn kh¸ giái víi c¸c thµnh viªn trung b×nh vµ yÕu ®Ó chÊt lîng ®îc n©ng cao ®ång ®Òu. - KÕt qu¶ kiÓm tra hå s¬ gi¸o viªn trong n¨m häc 2007 - 2008 xÕp lo¹i nh sau : Tèt : 8 §/C ; Kh¸ : 5 §/C ; Trung b×nh : Kh«ng.  KiÓm tra viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc trong gi¸o viªn nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc : Ngoµi viÖc uû quyÒn cho ®ång chÝ phô tr¸ch th viÖn - thiÕt bÞ b¸o c¸o ®Þnh kú cho hiÖu trëng tõng th¸ng ®Ó ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm . HiÖu trëng cßn kÕt hîp víi c¸c ®ång chÝ tæ trëng kiÓm tra ®ét xuÊt viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn cã theo ch¬ng tr×nh. Tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú mçi n¨m 2 lÇn ®Ó n¾m th«ng tin sö dông c¸c thiÕt bÞ cã hiÖu qu¶ hay kh«ng - Trong n¨m häc 2007 - 2008 b×nh qu©n mçi ®ång chÝ mîn vµ sö dông ®å dïng d¹y häc 104 lît, mîn ®ñ s¸ch gi¸o khoa vµ tµi liÖu híng dÉn d¹y häc, s¸ch tham kh¶o b×nh qu©n mçi ®ång chÝ mîn 25 b¶n.  KiÓm tra ®ét xuÊt vµ tù kiÓm tra : H×nh thøc kiÓm tra ®ét xuÊt cã t¸c dông phßng ngõa lµ chñ yÕu. VÝ dô nh: KiÓm tra ®ét xuÊt bµi so¹n trªn líp, kiÓm tra ®ét xuÊt vÒ chÕ ®é cho ®iÓm trong th¸ng, kiÓm tra ®ét xuÊt vÒ chÊm ch÷a bµi cho häc sinh. TÊt c¶ c¸c h×nh thøc kiÓm tra ®ét xuÊt ®Òu cã t¸c dông nh¾c nhë gi¸o viªn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô d¹y häc cña m×nh. - KiÓm tra d©n chñ hay tù kiÓm tra : HiÖu trëng tù tæ chøc cho gi¸o viªn tù ®¸nh gi¸ l¹i c«ng t¸c cña m×nh, hay kiÓm tra d©n chñ trong tæ chuyªn m«n. VÝ dô nh gi¸o viªn chñ nhiÖm tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ vë s¹ch ch÷ ®Ñp cña líp m×nh, hay kiÓm tra d©n 11 chñ viÖc céng ®iÓm xÕp lo¹i cuèi k×, cuèi n¨m, kiÓm tra d©n chñ vÒ hå s¬ cña gi¸o viªn mçi k× mét lÇn. Tæ chøc tèt c«ng t¸c tù kiÓm tra nã gióp cho ®éi ngò tù ®¸nh gi¸ c«ng viÖc m×nh lµm mét c¸ch kh¸ch quan, chÝnh x¸c, ®ång thêi gióp cho hiÖu trëng n¾m ®îc th«ng tin vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc ®Ó tËp trung thêi gian cÇn thiÕt kiÓm tra nh÷ng néi dung kh¸c quan trong h¬n.  KiÓm tra toµn diÖn : §©y lµ mét h×nh thøc kiÓm tra chiÕm rÊt nhiÒu thêi gian cña hiÖu trëng, nã ®¶m b¶o vÒ tÝnh chÆt chÏ vÒ ph¬ng ph¸p kiÓm tra, môc tiªu cÇn ®¹t trong n¨m häc 100% sè gi¸o viªn ®Òu ®îc kiÓm tra, trong ®ã kiÓm tra toµn diÖn 50%. H×nh thøc nµy ®îc c«ng bè c«ng khai, d©n chñ qua kÕ ho¹ch th¸ng, tuÇn, n¨m, ®îc bè trÝ lùc lîng kiÓm tra chu ®¸o. Th«ng thêng mçi lÇn kiÓm tra toµn diÖn mét gi¸o viªn cã tõ 2 ®Õn 3 thµnh viªn: HiÖu trëng, tæ trëng chuyªn m«n, gi¸o viªn d¹y giái. Mçi ®ång chÝ ®îc kiÓm tra toµn diÖn 3 tiÕt, trong ®ã cã 2 tiÕt To¸n vµ TiÕng ViÖt cßn 1 tiÕt ngoµi To¸n vµ TiÕng ViÖt, ®îc kiÓm tra bé hå s¬ c¸ nh©n, kiÓm tra chuyªn ®Ò, thùc hiÖn qui chÕ chuyªn m«n vµ c«ng t¸c chñ nhiÖm, kiÓm tra vë s¹ch ch÷ ®Ñp cña häc sinh. Ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò trªn cßn tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt lîng häc sinh ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸o viªn. ViÖc kiÓm tra nµy ®îc thùc hiÖn trong suèt c¶ n¨m häc. Trong c«ng t¸c kiÓm tra toµn diÖn , hå s¬ ®îc lËp vµ lu gi÷ l©u n¨m, ®©y lµ c«ng viÖc hµnh chÝnh, ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Hå s¬ ®îc lËp ngay sau khi kiÓm tra xong, cã ®ñ ch÷ ký cña c¸c thµnh viªn kiÓm tra vµ ngêi ®îc kiÓm tra, mçi n¨m ®îc lu gi÷ mét cÆp vµ ®îc lu gi÷ Ýt nhÊt 3 ®Õn 5 n¨m. C«ng t¸c kiÓm tra toµn diÖn lµ mét viÖc lµm thêng xuyªn cña c«ng t¸c qu¶n lý. Ngoµi môc ®Ých ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn h»ng n¨m, nã cßn cã t¸c dông båi dìng t¹i chç cho ®éi ngò n©ng cao tay nghÒ ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. Nhê lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra nªn chÊt lîng v¨n ho¸ cña n¨m häc 2007 - 2008 t¨ng râ rÖt, tû lÖ häc sinh kh¸ giái t¨ng 12 % so víi n¨m häc tríc. N¨ng lùc s ph¹m cña ®éi ngò tèt vµ kh¸ so víi n¨m häc tríc:  Cô thÓ : NLSP : Tèt : 12 ; Kh¸ : 6 ; §¹t yªu cÇu : Kh«ng - KÕt qu¶ thanh tra toµn diÖn trêng xÕp lo¹i nh sau : Tèt : 10 §/C; Kh¸ : 9 §/C; §¹t yªu cÇu : 0 a) KiÓm tra häc sinh : §îc kiÓm tra b»ng nhiÒu h×nh thøc, kiÓm tra qua tiÕt dù giê th¨m líp, n¾m th«ng tin qua gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ phô huynh häc sinh. Riªng ph©n m«n ®äc kû thuËt HiÖu trëng vµ Tæ trëng kiÓm tra c¶ 4 ®ît kh¶o s¸t trong n¨m häc tÊt c¶ häc sinh toµn trêng. Ngoµi ra HiÖu trëng cßn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c lo¹i vë bµi tËp, vë chÝnh t¶, vë tËp lµm v¨n vë MÜ thuËt ...®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh häc tËp, lµm bµi tËp, ch÷ viÕt cña häc sinh, kiÓm tra ®Ó n¾m b¾t viÖc chÊm ch÷a bµi cña gi¸o viªn. 12 - KiÓm tra dông cô häc tËp cña häc sinh nh : bót, mùc, thíc, ch×, tÈy... kiÓm tra ®Ó n¾m b¾t sè lîng häc sinh thiÕu dông cô häc tËp ®Ó nh¾c nhë gi¸o viªn chñ nhiÖm cã biÖn ph¸p bç sung kÞp thêi ®Ó phôc vô cho viÖc häc tËp cña c¸c em. Thùc tÕ qua kÕt qu¶ kiÓm tra häc tËp cña häc sinh th× kÕ ho¹ch cña ngêi hiÖu trëng sÏ ®îc ®iÒu chØnh cã bíc ®i ®óng híng ®¹t ®îc môc ®Ých ®Ò ra trong c«ng t¸c lµm chÊt lîng. Th«ng qua kiÓm tra ®Ó n¾m b¾t, uèn n¾n c¸c sai lÖch trong d¹y vµ häc nh : ë vë chÝnh t¶ häc sinh cßn lÉn lén gi÷a dÊu ? ~ , vÇn ong, «ng... ViÕt c¸c nÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷ cha ®óng. Vë bµi tËp To¸n gi¸o viªn cÇn chÊm ch÷a ®ñ c¸c d¹ng bµi tËp - tõ ®ã ®iÒu chØnh c¸c d¹ng kiÕn thøc häc sinh cÇn ®¹t theo yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh. - ChÊt lîng v¨n ho¸ cña häc sinh cuèi n¨m häc 2007 - 2008 + C¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng ®Þnh lîng: TB trë lªn 99,1% KGiái : 79,1% + C¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng ®Þnh tÝnh: Hoµn thµnh: 100% Hoµn thµnh tèt:21,1% KÕt qu¶ ®¹t ®îc. H×nh thøc Toµn diÖn Chuyªn ®Ò §ét xuÊt Sè lîng 7 9 8 Tèt 5 5 4 Kh¸ 2 4 4 KÕt qu¶ Trung b×nh 0 0 0 YÕu 0 0 0 - XÕp lo¹i chung: NLSP - Tèt: 12 ®/c; Kh¸: 8 ®/c Ch¬ng III KÕt luËn vµ bµi häc kinh nghiÖm Bµn vÒ c«ng t¸c kiÓm tra Hå Chñ TÞch viÕt “ KiÓm so¸t khÐo bao nhiªu, khuyÕt ®iÓm lµ ra hÕt, h¬n nöa kiÓm so¸t khÐo vÒ sau khuyÕt ®iÓm nhÊt ®Þnh ph¶i bít”. HiÖu trëng tæ chøc tèt c«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n th× ch¾c ch¾n chÊt lîng d¹y vµ häc sÏ cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra néi bé trêng häc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ph¸p chÕ, tÝnh kÕ ho¹ch, tÝnh kh¸ch quan trung thùc, tÝnh d©n chñ, hiÖu qu¶, tÝnh gi¸o dôc khÝch lÖ ®éi ngò. KÕt qu¶ c«ng t¸c kiÓm tra víi c«ng t¸c båi dìng t¹i chç cho ®éi ngò. CÇn linh ho¹t trong viÖc sö dông h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra. X©y dùng lùc lîng kiÓm tra ®ñ m¹nh, thùc hiÖn ®îc môc tiªu vµ kÕ ho¹ch ®Ò ra. KiÓm tra ph¶i kÕt hîp víi viÖc x÷ lý sau kiÓm tra mét c¸ch râ rµng døt kho¸t: “¦u ®iÓm th× tuyªn d¬ng, khuyÕt ®iÓm th× ph¶i phª b×nh, rót kinh nghiÖm” theo yªu cÇu cña ngêi qu¶n lý ®Ò ra. C«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n ( kiÓm tra d¹y vµ häc trªn líp) lµ mét viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña ngêi hiÖu trëng; NÕu HiÖu trëng biÕt c¶i tiÕn cho phï hîp víi 13 t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ m×nh th× c«ng t¸c kiÓm tra thùc sù gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng v¨n ho¸ nãi riªng vµ chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn nãi chung trong trêng tiÓu häc. Nh»m thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “ Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”. Nh»m gãp phÇn ®¹o t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi ®a ®Êt níc ViÖt Nam tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi./ T©n Thuû, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2008 Ngêi viÕt Tr¬ng ThÞ Lan 14
- Xem thêm -