Tài liệu skkn Cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm để dạy trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động giáo dục âm nhạc

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1277 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. PLEIKU TEÂN ÑEÀ TAØI: CAÛI TIEÁN, SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM ÑEÅ DAÏY TREÛ MAÃU GIAÙO HOÏC TOÁT HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC AÂM NHAÏC Hoï teân ngöôøi vieát: Nguyeãn Thò Bích Loan Chuyeân moân: THSP Ñôn vò : Tröôøng maàm non 6/1 NAÊM HOÏC 2009 - 2010 1 CAÛI TIEÁN, SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM ÑEÅ DAÏY TREÛ MAÃU GIAÙO HOÏC TOÁT HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC AÂM NHAÏC _____________________ I. Ñaët vaán ñeà : Moãi ngöôøi chuùng ta ai cuõng lôùn leân trong lôøi ru, tieáng haùt cuûa Baø, cuûa Meï, tieáng haùt aáy luoân mang laïi cho chuùng ta nieàm vui, nieàm haïnh phuùc vaø laø nguoàn ñoäng vieân tinh thaàn trong cuoäc soáng cuõng nhö trong coâng vieäc, laøm cho chuùng ta haêng say, yeâu ñôøi hôn. Ñoái vôùi treû thô cuõng vaäy, AÂm nhaïc luoân laø nhu caàu caàn thieát khoâng theå thieáu ñöôïc ôû treû, ñoàng thôøi noù coøn laø phöông tieän giaùo duïc coù hieäu quaû, goùp phaàn quan troïng trong vieäc phaùt trieån toaøn dieän nhaân caùch cuûa treû. Vôùi treû Maãu giaùo, hoaït ñoäng aâm nhaïc ngoaøi yù nghóa ñaùp öùng nhu caàu tinh thaàn toát ñeïp cuûa treû, noù coøn coù taùc duïng raát lôùn trong vieäc giaùo duïc cho treû nhöõng tình caûm ñaïo ñöùc vaø thaåm myõ cao ñeïp, giuùp treû phaùt trieån naêng khieáu AÂm nhaïc, phaùt trieån trí tueä vaø theå chaát cho treû. Giaùo duïc tình caûm voán laø sôû tröôøng cuûa caùc boä moân ngheä thuaät, ñaëc bieät treû Maãu giaùo raát thích haùt, muùa neân nhöõng noäi dung toát ñeïp trong baøi haùt, ñieäu muùa deã thaám saâu vaøo taâm hoàn cuûa treû, daàn daàn hình thaønh ôû treû nhöõng tình caûm nhö: Tình yeâu gia ñình, baïn beø, coâ giaùo, kính yeâu Baùc Hoà …, tình yeâu Lao ñoäng, yù thöùc toå chöùc kyû luaät, tình ñoaøn keát thaân aùi, yeâu thieân nhieân, yeâu caùi ñeïp, phaùt trieån tính vui töôi, maïnh daïn, tích cöïc, beàn bæ cuûa treû. Hoaït ñoäng AÂm nhaïc laøm cho treû luoân vui töôi thoaûi maùi, trong quaù trình treû ñöôïc hoïc thì naêng khieáu AÂm nhaïc ñöôïc phaùt trieån, ñoàng thôøi trí tueä cuûa treû cuõng phaùt trieån theo. Töø ñoù goùp phaàn vaøo vieäc tieáp thu kieán thöùc trong hoïc taäp vaø saùng taïo trong vui chôi. Maët khaùc, trong qua trình treû ñöôïc vaän ñoäng theo nhaïc hình thaønh ôû treû nhöõng kyõ naêng AÂm nhaïc trong vieäc phoái hôïp caùc hoaït ñoäng cuûa cô theå vôùi nhòp ñieäu cuûa AÂm nhaïc seõ goùp phaàn phaùt trieån theå chaát cho treû. Beân caïnh ñoù vieäc daïy cho treû phaùt aâm chính xaùc, haùt ñuùng vaø theå hieän ñöôïc tình caûm cuûa baøi haùt, taäp 2 nghe nhaïc böôùc ñaàu ñaõ giuùp treû laøm quen vôùi caùc aâm thanh cao thaáp, daøi ngaén, maïnh nheï. Töø muïc ñích yeâu caàu treân ñoøi hoûi moãi ngöôøi Giaùo vieân phaûi coù khaû naêng AÂm nhaïc nhaát ñònh môùi coù theå thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa mình laø laøm cho caùc chaùu thích haùt, haùt hay vaø bieát haùt moät caùch töï nhieân, vui töôi, thoaûi maùi, taïo cho caùc chaùu thoùi quen chaêm chuù, say söa nghe nhaïc (nhaát laø nhöõng baûn nhaïc Daân ca quen thuoäc cuûa ñòa phöông). Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa AÂm nhaïc ñoái vôùi treû, baûn thaân toâi ñaõ nhieàu naêm ñi saâu nghieân cöùu, tìm hieåu kyõ boä moân ñeå thöïc haønh tieát daïy cho toát. Song trong thöïc teá khi giaûng daïy aâm nhaïc cho treû toâi gaëp moät soá thuaän lôïi vaø khoù khaên sau : * Veà thuaän lôïi : - Cô sôû vaät chaát cuûa lôùp töông ñoái ñaûm baûo, ñoà duøng giaùo cuï phuïc vuï cho hoaït ñoäng aâm nhaïc ñaày ñuû. Lôùp hoïc roäng raõi thoaùng maùt. - Ñöôïc tham gia ñaày ñuû caùc buoåi hoïc chuyeân ñeà veà moân giaùo duïc AÂm nhaïc do Phoøng giaùo duïc, nhaø tröôøng toå chöùc. - Ñöôïc döï giôø caùc tieát daïy maãu cuûa caùc tröôøng baïn neân cuõng tích luyõ ñöôïc moät soá kinh nghieäm trong phöông phaùp giaûng daïy boä moân. - Haøng ngaøy nhaø tröôøng ñeàu môû caùc baêng nhaïc thieáu nhi daønh cho treû maãu giaùo neân caùc chaùu thöôøng xuyeân ñöôïc nghe neân coù coù nhieàu chaùu ñaõ thuoäc baøi haùt trong chöông trình, vì theá khi daïy haùt treû thuoäc baøi nhanh hôn. - Só soá hoïc sinh luoân duy trì toát, caùc chaùu ñeán lôùp ñeàu ñaën, thöôøng xuyeân neân vieäc taäp luyeän cho treû ñöôïc thuaän lôïi hôn. * Veà khoù khaên : - Trình ñoä AÂm nhaïc vaø khaû naêng AÂm nhaïc cuûa baûn thaân coøn haïn cheá, chöa ñöôïc ñaøo taïo ñi saâu veà AÂm nhaïc neân vieäc söû duïng caùc nhaïc cuï aâm nhaïc chöa hieäu quaû. - Trong lôùp coù khoaûng 50% treû laàn ñaàu ñi hoïc neân vieäc tieáp thu kieán thöùc cuûa moân hoïc coøn haïn cheá. 3 - Phöông phaùp leân lôùp coøn luùng tuùng chöa linh hoaït, chöa coù saùng taïo, vieäc vaän duïng phöông phaùp tích hôïp chöa nhuaàn nhuyeãn neân hieäu quaû cuûa caùc tieát daïy khoâng cao, caùc giôø daïy chæ döøng laïi ôû loaïi khaù. - Trong lôùp coù nhieàu chaùu nhuùt nhaùt khoâng maïnh daïn daãn ñeán vieäc treû chæ bieát haùt döïa vaøo nhau; haùt taäp theå thì treû haùt ñöôïc, haùt caù nhaân thì treû chöa haùt ñöôïc neân keát quaû ñaït ñöôïc treân treû chæ ñaït khoaûng 50 - 60%. Treû chöa höùng thuù tham gia vaøo tieát hoïc vaø caùc hoaït ñoäng vaên ngheä cuûa lôùp. - Hieän nay vôùi ñieàu kieän kinh teá cuûa moãi gia ñình caên baûn ñaõ khaù hôn neân haàu heát gia ñình cuûa treû ñeàu coù ti vi, ñaàu maùy cho neân nhöõng baøi haùt maãu giaùo haàu nhö taát caû treû trong lôùp ñeàu haùt thuoäc nhöng veà tieát taáu, giai ñieäu thì chöa ñuùng, neân vieäc söûa sai cho treû raát khoù. - Moät soá phuï huynh coøn coi nheï vieäc hoïc taäp cuûa con ôû tröôøng , thöôøng cho con nghæ hoïc neân ít nhieàu cuõng laøm aûnh höôûng tôùi keát quaû hoïc taäp cuûa lôùp daãn ñeán keát quaû chaùu haùt ñuùng thaáp. II. Nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát vaán ñeà : Töø nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên treân, baûn thaân toâi thieát nghó mình phaûi tìm caùch gì ñeå cho giôø hoïc ñaït keát quaû vaø loâi cuoán ñöôïc söï haøo höùng, thích hoïc cuûa treû. Toâi ñaõ maïnh daïn hoïc hoûi ñoàng nghieäp, aùp duïng moät soá bieän phaùp hay vaøo tieát hoïc vaø giôø hoïc ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû töông ñoái khaû quan. Nhö chuùng ta ñaõ bieát baûn chaát cuûa aâm nhaïc laø aâm thanh. ÔÛ moät möùc ñoä naøo ñoù thì baûn thaân aâm thanh cuõng raát roõ raøng nhöng noù laïi khoâng phaûi laø caùi maø ta coù theå sôø naén ñöôïc. Ñeå daïy aâm nhaïc cho treû thì phaûi bieát bieán noù thaønh caùi thöïc söï cuï theå. Beân caïnh ñoù AÂm nhaïc laïi laø boä moân ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi coù khaû naêng AÂm nhaïc nhaát ñònh. Moät ngöôøi giaùo vieân maàm non ñöùng tröôùc treû khoâng chæ laø moät nhaø Sö phaïm maø coøn laø moät dieãn vieân thöïc thuï. Vì theá, coâ phaûi haùt hay, muùa deûo, vui töôi. Trong tieát hoïc AÂm nhaïc treû ñöôïc hoïc haùt, hoïc muùa, ñöôïc nghe haùt vaø ñöôïc chôi troø chôi AÂm nhaïc. Vì vaäy ñeå tieán haønh daïy AÂm nhaïc cho treû giaùo vieân phaûi coù khaû naêng haùt muùa, naém ñöôïc kyõ thuaät haùt; Vaø phaûi phaùt 4 trieån nhöõng keá hoaïch daïy hoïc coù traät töï vaø lieân tuïc, coù nhö theá môùi taïo cô sôû ñeå treû tieáp thu baøi haùt moät caùch nhanh choùng, toaøn dieän, giuùp cho treû phaùt trieån tình yeâu aâm nhaïc ngay töø khi coøn nhoû.. Töø nhöõng yeâu caàu treân baét buoäc baûn thaân toâi phaûi traên trôû suy nghó. Ñieàu ñaàu tieân toâi laøm ñoù laø phaûi nghieân cöùu naém chaéc Nhaïc lyù, caùc chuyeân ñeà coù lieân quan ñeán AÂm nhaïc. Vì khaû naêng AÂm nhaïc coøn haïn cheá neân toâi ñaõ tham gia hoïc moät lôùp veà Nhaïc lyù cô baûn ñeå giuùp cho baûn thaân coù moät voán kieán thöùc veà AÂm nhaïc neân vieäc ñieàu chænh cao ñoä, tröôøng ñoä, luyeán laùy chuaån xaùc hôn, khoâng coøn tuyø tieän nhö tröôùc nöõa. Toâi luoân coù yù thöùc töï hoïc, töï reøn, tham khaûo caùc tieát daïy maãu trong baêng hình ñeå tích luyõ kinh nghieäm cho baûn thaân, thöôøng xuyeân döï giôø ñoàng nghieäp ñeå hoïc caùch vaøo baøi, tieán trình cuûa tieát hoïc cuõng nhö caùch chuyeån tieáp giöõa caùc phaàn. Sau ñoù thöû nghieäm vaøo lôùp mình, neáu thaáy khoâng phuø hôïp toâi baét ñaàu nghieân cöùu vaø tìm caùch khaùc. Ñeå coù moät tieát daïy töông ñoái hoaøn haûo thì tröôùc moãi tieát daïy toâi thöôøng daønh nhieàu thôøi gian nghieân cöùu kyõ baøi daïy ñeå naém chaéc noäi dung, yeâu caàu troïng taâm cuûa töøng tieát, töø ñoù maø toâi choïn löïa hình thöùc vaøo baøi sao cho phuø hôïp vaø coù söï lieân keát vôùi nhau. Xuaát phaùt töø ñaëc ñieåm cuûa treû maãu giaùo, caùc chaùu hoaït ñoäng theo höùng thuù laø chuû yeáu, khoâng taäp trung chuù yù ñöôïc laâu ôû moät hoaït ñoäng, vì vaäy toâi ñaõ keát hôïp linh hoaït caùc hình thöùc haùt, nghe nhaïc, vaän ñoäng theo nhaïc, troø chôi aâm nhaïc ôû trong moãi tieát hoïc neân keát quaû ñaït ñöôïc cao hôn. Maët khaùc, muoán hình thaønh kyõ naêng AÂm nhaïc cho treû toâi ñaõ chuù yù taän duïng caùc giôø giaûi lao, caùc hoaït ñoäng trong ngaøy ñeå loàng gheùp vaø taäp luyeän cho treû, neân khi vaøo giôø hoïc treû tieáp thu toát, lôùp hoïc sinh ñoäng hôn. Ñeå coù tieát hoïc toát, taïo yeáu toá baát ngôø cho treû ngoaøi tranh aûnh, nhaïc cuï phuï trôï cho tieát daïy ra thì hình thöùc giôùi thieäu baøi laø raát quan troïng. Bôûi vì qua giôùi thieäu baøi haùt nhaèm ñaït yeâu caàu veà giaùo duïc tình caûm, ñaïo ñöùc cho treû. Vì vaäy toâi ñaõ chuaån bò phaàn giôùi thieäu baøi haùt vaø haùt maãu haáp daãn ñeå gaây söï chuù yù vaø höng phaán cho treû ngay töø ñaàu tieát hoïc, nhieàu 5 baøi toâi duøng tranh aûnh laøm tröïc quan ñeå giôùi thieäu baøi haùt, song cuõng coù baøi toâi duøng baèng lôøi. Ví duï giôùi thieäu baèng lôøi : Khi daïy chaùu haùt baøi “Chaùu vaãn nhôù tröôøng Maàm non” (Hoaøng Laân) toâi noùi : Moät naêm hoïc saép troâi qua, nay caùc chaùu ñaõ lôùn, saép taïm bieät tröôøng Maãu giaùo ñeå leân lôùp 1. Xa tröôøng Maãu giaùo coâ bieát baïn naøo cuõng nhôù tröôøng, nhôù lôùp. Hoâm nay coâ seõ daïy cho caùc chaùu haùt baøi “Chaùu vaãn nhôù tröôøng Maàm non” ñeå ngaøy chia tay caùc chaùu seõ haùt taïm bieät tröôøng maãu giaùo thaân yeâu cuûa chuùng mình nheù”. Qua caùch giôùi thieäu baèng lôøi naøy, toâi thaáy coù taùc duïng giaùo duïc tình caûm gaén boù giöõa caùc chaùu vôùi tröôøng maãu giaùo, caùc chaùu seõ yeâu tröôøng vaø coù aán töôïng toát ñeïp vôùi tröôøng mình nhieàu hôn. Tuyø vaøo töøng tieát, töøng baøi maø toâi tìm caùch giôùi thieäu khaùc nhau. Ví duï : Khi daïy baøi haùt “Hoaø bình cho beù”, toâi ñoïc dieãn caûm caâu keát baøi haùt :”Hoaø bình laø tia naéng aám, thaém hoàng moâi beù xinh, nhòp nhaøng cuøng caát tieáng haùt, tay voøng tay beù ngoan”, coâ ñoá caùc chaùu ñoù laø noäi dung cuûa baøi haùt naøo vaø cuûa nhaïc só naøo saùng taùc maø caùc chaùu ñaõ ñöôïc coâ taäp cho haùt hoâm qua roài nhæ ? (Hoaø bình cho beù cuûa nhaïc só Huy Traân). Caùc chaùu gioûi laém, baây giôø coâ chaùu mình cuøng haùt laïi baøi haùt naøy cho thaät thuoäc nheù. Ngoaøi hình thöùc giôùi thieäu baèng lôøi toâi coøn duøng tranh aûnh, con roái ñeå giôùi thieäu, theo toâi nghó treû nhoû thích toø moø vaø luoân nghó nhöõng ñieàu ngöôøi lôùn noùi ñeàu laø thaät neân toâi ñaõ duøng roái ñeå giôùi thieäu. Ví duï : Khi daïy baøi “Boâng hoa möøng coâ” toâi chuaån bò moät Buùp beâ xinh xaén ñeå giôùi thieäu. Toâi noùi “Buùp beâ xin chaøo caùc baïn ! Toâi laø buùp beâ xinh xaén, toâi nghe coâ giaùo noùi hoâm nay lôùp mình seõ ñöôïc hoïc baøi haùt noùi veà coâ giaùo, neân toâi xin pheùp coâ giaùo cho toâi ñöôïc tham gia cuøng hoïc haùt vôùi caùc baïn ñaáy!, toâi bieát moät baøi haùt noùi veà coâ giaùo raát hay. Toâi ñoá caùc baïn xem, caùc baïn coù bieát khoâng nheù! Naøo caùc baïn haõy laéng nghe toâi haùt moät ñoaïn baøi haùt ñoù vaø cuøng ñoaùn nheù! : “Moàng taùm thaùng ba em ra thaêm vöôøn, choïn moät boâng hoa xinh töôi taëng coâ giaùo ”. Caùc baïn coù bieát ñoù laø noäi dung cuûa baøi haùt gì khoâng ? (Treû treû lôøi ). “Naøo chuùng mình cuøng haùt 6 baøi “Boâng hoa möøng coâ” Nhaïc vaø lôøi cuûa taùc giaû Traàn Thò Duyeân ñeå taëng cho coâ giaùo chuùng mình nheù !”. Ngoaøi ra toâi coøn duøng aâm “La” ñeå giôùi thieäu baøi cuõng gaây ñöôïc söï chuù yù vaø thích thuù cuûa treû. Ví duï: Khi daïy treû haùt baøi “Muøa Xuaân ñeán roài” Nhaïc vaø lôøi cuûa taùc giaû Phaïm Thò Söûu” phaàn giôùi thieäu baøi toâi thöïc hieän nhö sau: Caùc chaùu aï, muøa xuaân ñaõ ñeán roài, aùnh naéng chieáu xuoáng raát ñeïp, nhöõng chuù chim ñua nhau hot veùo von ñeå khoe gioïng hoùt cuûa mình, moãi chuù chim coù moät gioïng hoùt khaùc nhau. Baây giôø chuùng mình cuøng nghe gioïng hoùt cuûa chim sôn ca hoùt nhö theá naøo nheù ! Sau ñoù toâi haùt baèng aâm la : “ laù la la laø la laù la laø, laø la la laù la la laø la”, caùc chaùu thaáy chim sôn ca hoùt coù hay khoâng, caùc chaùu thöû ñoaùn xem chim sôn ca hoùt nghe gioáng aâm ñieäu cuûa baøi haùt gì maø coâ ñaõ daïy cho lôùp mình haùt roài nhæ? (Treû traû lôøi). Chim sôn ca hoùt raát hay, baây giôø lôùp chuùng mình cuøng haùt baøi “ Muøa xuaân ñeán roài” ñeå ñoùn chaøo muøa xuaân môùi vaø cuøng thi vôùi nhöõng chuù chim nheù! Ñeå cho giôø hoïc ñaït keát quaû nhö mong muoán, tröôùc moãi tieát daïy toâi ñeàu nghieân cöùu kyõ ñeå thaáy ñöôïc phaàn naøo laø troïng taâm, phaàn naøo laø keát hôïp, ñeå phaân boá thôøi gian cho ñeàu. Neáu troïng taâm laø daïy haùt, ñoái vôùi phaàn naøy yeâu caàu coâ phaûi thuoäc lôøi baøi haùt, haùt ñuùng nhaïc, haùt roõ lôøi, toâi luoân chuù yù taäp cho treû haùt ñuùng giai ñieäu, nhòp ñieäu, bieát bieåu loä tình caûm khi haùt. Ñoái vôùi baøi haùt Maãu giaùo, öu ñieåm laø ngaén goïn, deã haùt, noäi dung baøi haùt raát gaàn guõi vôùi treû. Chính vì theá maø treû raát nhanh thuoäc, song trong quaù trình treû haùt, treû vaãn coøn haùt sai lôøi, nhöõng luùc ñoù toâi cho treû döøng haùt vaø ñoïc laïi lôøi baøi haùt thaät chaäm ñeå cho treû nghe, sau ñoù môùi baét nhòp laïi cho treû haùt. Ví duï : Baøi haùt :”Chaùu yeâu baø” nhaïc vaø lôøi cuûa taùc giaû Xuaân Giao. Lôøi baøi haùt laø :”Baø ôi baø chaùu yeâu baø laém, toùc baø traéng maøu traéng nhö maây, caùc chaùu hay haùt nhaàm laø :”Toùc baø traéng baø traéng nhö maây”. Ñoái vôùi nhöõng choã khoù veà tieát taáu hay cao ñoä caùc chaùu thöôøng haùt sai maëc duø ñaõ haùt ñöôïc caû baøi, nhöng ñeán ñoù thì laïi haùt loän xoän khoâng ñeàu. Tröôøng hôïp naøy toâi cho treû döøng laïi taäp kyõ roài môùi gheùp vaøo baøi. 7 Trong quaù trình theo doõi treû hoïc haùt toâi thaáy nhieàu chaùu trong lôùp coøn haùt sai lôøi, tröôøng ñoä, cao ñoä chöa chính xaùc. Ñeå söûa sai cho treû toâi ñaõ duøng hình thöùc chôi troø chôi, vôùi hình thöùc naøy toâi vöøa giuùp treû söûa sai laïi vöøa giuùp treû thö giaõn bôûi vì treû ôû löùa tuoåi naøy khaû naêng taäp trung chuù yù trong moät giôø hoïc raát ngaén, khi treû ñöôïc chôi thì treû coù thôøi gian nghæ moät chuùt vaø chuaån bò saün saøng ñeå hoïc nhöõng ñieàu khaùc ôû böôùc tieáp theo. Toâi ñaõ cho treû chôi troø chôi “ Chuù löôõi vui tính”. Toâi noùi : “ Hoâm nay coâ seõ giôùi thieäu vôùi caùc chaùu moät ngöôøi baïn môùi, ngöôøi baïn maø ai cuõng coù . Caùc chaùu coù bieát ai khoâng? Ñoù laø chuù löôõi vui tính cuûa caùc chaùu ñaáy!. Naøo caùc chaùu haõy cho coâ xem chuù löôõi vui tính cuûa caùc chaùu naøo! (Treû theø löôõi ra cho coâ xem) Coâ: “ Chaøo caùc baïn löôõi vui tính”, chuù löôõi vui tính bieát haùt raát nhieàu baøi haùt, chuù löôõi vui tính muoán daïy caùc chaùu haùt, caùc chaùu coù thích khoâng? Treû ; (Traû lôøi) Coâ: Baây giôø chuù löôõi vui tính seõ daïy caùc chaùu haùt nheù! …sau ñoù toâi haùt maãu laïi ñoaïn caàn söûa vaø noùi: Naøo caùc chaùu haõy haùt laïi ñoaïn naøy cuøng chuù löôõi vui tính , chuùng mình cuøng chuù yù haùt cho chính xaùc nheù! Ñeå cho tieát hoïc ñaït ñöôïc hieäu quaû nhö mong muoán, toâi ñaõ daønh thôøi gian ñoùn traû treû ñeå taäp haùt cho treû. Taäp haùt cuõng tuyø thuoäc vaøo töøng baøi maø toâi söû duïng hình thöùc daïy khaùc nhau, neáu baøi ngaén maø treû ñaõ thuoäc lôøi nhaïc thì toâi taäp cho treû haùt cuøng coâ. Coøn neáu baøi daøi maø treû chöa thuoäc thì toâi môùi taäp cho treû haùt lieân tieáp töøng caâu, khi naøo treû thuoäc môùi gheùp caû vaøo baøi. Khi daïo chôi toâi haùt cho treû nghe nhöõng baøi haùt coù giai ñieäu vui töôi, trong saùng, noäi dung gaàn guõi, deå hieåu phuø hôïp vôùi phong caûnh thieân nhieân, söï vaät hay hieän töôïng treû ñang tieáp xuùc, nhaèm gaây aán töôïng vaø laøm giaøu caûm xuùc cho treû tröôùc veû ñeïp cuûa thieân nhieân, goùp phaàn giaùo duïc treû thoâng qua moäi dung lôøi ca cuûa baøi haùt. Ví duï nhö baøi: “Em raát thích troàng nhieàu caây xanh”..., Ngoaøi ra toâi coøn keát hôïp aâm nhaïc vôùi theå duïc buoåi saùng, toâi choïn nhöõng baûn nhaïc, baøi haùt coù haønh khuùc, coù giai ñieäu, vöi, khoeû khoaén vì toâi nghó aâm nhaïc trong giôø theå duïc seõ taïo khoâng khí soâi 8 noåi, phaán chaán, giuùp treû vaän ñoäng nhòp nhaøng vôùi nhòp ñieäu baøi haùt vaø coù taâm traïng thoaûi maùi ñeå böôùc vaøo giôø hoïc tieáp theo ñöôïc deã daøng. Vôùi treû maãu giaùo thì hình thöùc hoïc maø chôi, chôi maø hoïc laø hình thöùc chuû ñaïo. Naém ñöôïc taâm lyù naøy neân trong caùc tieát daïy ñeå gaây höùng thuù cho treû khi treû haùt, toâi duøng moät soá troø chôi nhoû ñeå môøi treû haùt nhö :”Meøo keâu”, “Gioù thoåi” … hoaëc cho treû haùt ñuoåi, töùc laø haùt theo höôùng tay coâ. Vôùi hình thöùc naøy treû raát chuù yù chôø ñôïi ñeán löôït mình ñöôïc haùt. Ngoaøi ra toâi coøn chuaån bò moät soá muõ nhö muõ Meøo, Thoû, Chim ñeå cho treû ñoäi khi haùt, coù nhö theá môùi laøm taêng söï haáp daãn vaø loâi cuoán treû khi ñöôïc môøi haùt. Nhöõng chaùu haùt coøn ngoïng toâi ñaõ chuù yù reøn theâm cho treû haùt ngoaøi giôø baèng caùch toâi taäp cho treû haùt chaäm, töøng caâu, caâu naøo khoù toâi cho treû ñoïc ñi ñoïc laïi nhieàu laàn sau ñoù môùi baét vaøo baøi cho treû haùt, ngoaøi ra toâi coøn trao ñoåi vôùi phuï huynh veà tình hình cuûa chaùu ôû lôùp, ñöa baøi haùt cho phuï huynh vaø nhaéc phuï huynh veà nhaø reøn theâm cho chaùu. Neáu ñôn thuaàn laø moät tieát AÂm nhaïc coâ giaùo chæ taäp haùt khoâng, thì treû raát deã nhaøm chaùn, chính vì theá neáu keát hôïp ñöôïc vôùi Nhaïc cuï thì seõ coù hieäu quaû cao hôn. Bôûi vì Nhaïc cuï laø moät phöông tieän bieåu hieän cuûa AÂm nhaïc. Cuøng vôùi gioïng haùt cuûa con ngöôøi, nhaïc cuï goùp phaàn naâng cao hieäu quaû cuûa ca haùt, ñoàng thôøi giuùp ngöôøi nghe caûm thuï ñöôïc taùc phaåm moät caùch troïn veïn veà baøi haùt vaø laøm cho baøi haùt coù hoàn. Ñoái vôùi treû maãu giaùo thì vieäc chôi vôùi caùc duïng cuï aâm nhaïc laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng yeâu thích nhaát cuûa treû. Nhaän thöùc roõ veà taàm quan troïng cuûa Nhaïc cuï ñoái vôùi moân giaùo duïc aâm nhaïc, toâi ñaõ daønh nhieàu thôøi gian söu taàm nhöõng ñoà duøng pheá thaûi nhö goã vuïn, tre, lon nöôùc, soï döøa ñeå laøm moät soá duïng cuï nhö phaùch, song loan … ñeán nay ñoà duøng phuïc vuï cho tieát vaän ñoäng theo nhaïc ñaõ ñaày ñuû moãi chaùu moät boä. Ñeán giôø vaän ñoäng theo nhaïc treû ñöôïc söû duïng nhaïc cuï keát hôïp vôùi haùt, toâi thaáy treû theå hieän raát nhòp nhaøng vaø chuaån xaùc, caùc chaùu höùng thuù nhieàu, tieát hoïc sinh ñoäng hôn, baûn thaân toâi thaáy töï tin hôn. 9 Tröôùc kia, moãi laàn ñöôïc söû duïng duïng cuï aâm nhaïc laø caùc chaùu goõ loaïn xaï, khoâng theo nhòp baøi haùt, nay ñöôïc söï chæ baûo taän tình cuûa toâi caùc chaùu ñaõ söû duïng thaønh thaïo hôn. Nhöõng choã treû goõ sai toâi chuù yù söûa cho treû baèng caùch cho treû döøng laïi vaø goõ theo nhòp ñeám 1, 2 vaø khoâng quyeân ñoäng vieân treû : “ Neáu caùc chaùu muoán trôû thaønh nhaïc só, ca só thì caùc chaùu haõy chuù yù xem coâ höôùng daãn, khi goõ caùc chaùu phaûi goõ theo nhòp cuûa baøi haùt, neáu khoâng seõ khoâng hay vaø seõ khoâng trôû thaønh nhaïc só, ca só ñöôïc” … Khi ñaõ thaønh thaïo roài toâi môùi cho treû haùt keát hôïp vôùi nhaïc cuï, chính vì theá maø caùc chaùu lôùp toâi söû duïng nhaïc cuï raát toát. Qua nhöõng laàn daïy treû vaän ñoäng goõ toâi ñaõ ruùt ra moät ñieàu ñoù laø : Ñieàu quan troïng ôû tieát naøy, coâ giaùo caàn phaûi chuaån bò duïng cuï goõ ñaày ñuû, ñeïp, gaây ñöôïc söï toø moø, chuù yù cuûa treû. Beân caïnh ñoù coâ giaùo phaûi coù caùch giôùi thieäu hay, deã hieåu vaø goõ caùc tieát taáu chính xaùc, thì caùc chaùu seõ deã tieáp thu vaø naém baét nhanh hôn. Trong moät tieát hoïc aâm nhaïc toâi luoân chuù yù ñeán nhöõng noäi dung troïng taâm cuûa töøng tieát, toâi thöôøng daønh nhieàu thôøi gian cho caùc chaùu ñöôïc thöïc haønh kyõ naêng aâm nhaïc, bôûi toâi nghó neáu thôøi gian daønh cho treû thöïc haønh nhieàu seõ giuùp cho treû coù nhöõng kyõ naêng caàn thieát cho vieäc hoïc nhaïc sau naøy. Trong caùc giôø hoaït ñoäng AÂm nhaïc toâi luoân chuù yù ñeán nhöõng chaùu coù naêng khieáu ñaëc bieät, chính nhöõng chaùu naøy ñaõ goùp phaàn laøm cho giôø hoïc haøo höùng hôn. Tuy nhieân toâi cuõng luoân quan taâm ñeán soá ñoâng treû, traùnh chæ luyeän taäp cho moät soá chaùu. Neáu noùi ñeán giôø hoaït ñoäng AÂm nhaïc thì troø chôi AÂm nhaïc luoân laø ngöôøi baïn ñoàng haønh khoâng theå thieáu ñöôïc trong tieát AÂm nhaïc vì qua chôi nhaèm cuûng coá, luyeän taäp gioïng haùt cho treû toát nhaát. Chính vì theá toâi raát chuù yù ñeán vaán ñeà naøy. Tröôùc moãi giôø chôi toâi luoân chuaån bò chu ñaùo caùc duïng cuï caàn thieát phuïc vuï cho troø chôi. Ñeå troø chôi ñaït keát quaû, caùc chaùu naém baét nhanh thì toâi ñaõ chuù yù höôùng daãn caùch chôi thaät ngaén goïn, roõ raøng, deã hieåu, sau ñoù daønh thôøi gian cho caùc chaùu chôi. Caùc baøi haùt choïn phuïc vuï cho troø chôi, toâi luoân chuù yù choïn nhöõng baøi haùt caùc chaùu ñaõ thuoäc vaø coù nhòp, coù phaùch ñôn giaûn phuø hôïp vôùi tính chaát cuûa troø chôi. 10 Ví duï : Khi cho treû chôi troø chôi “Tieáng haùt ôû ñaâu, toâi chuaån bò cho treû moät caùi muõ choùp coù trang trí thaät ñeïp, sau ñoù toâi noùi :”Moãi baïn leân tham gia troø chôi seõ ñöôïc ñoäi moät caùi muõ kyø laï, caùi muõ naøy raát tinh, noù seõ phaùt hieän ra gioïng haùt cuûa taát caû caùc baïn trong lôùp mình ñaáy…”. Vôùi hình thöùc naøy caùc chaùu tham gia chôi raát ñoâng bôûi vì, treû ôû löùa tuoåi naøy raát hay toø moø vaø tìm hieåu xem coù ñuùng khoâng. Ñeå thay ñoåi khoâng khí cuûa lôùp thì phaàn nghe haùt cuõng raát quan troïng, chính vì theá toâi ñaõ chuù yù luyeän taäp baøi haùt thaät kyõ tröôùc khi daïy. Ñoà duøng, giaùo cuï chuaån bò cho phaàn naøy toâi cuõng chuaån bò phong phuù phuø hôïp vôùi noäi dung cuûa baøi. Toâi nghó neáu ñôn thuaàn toâi chæ haùt khoâng thoâi thì chöa theå loâi cuoán treû laéng nghe ñöôïc. Vì theá moãi baøi haùt toâi chuaån bò raát ñaày ñuû nhö muõ, tranh aûnh, baêng catset … Toâi luoân chuù troïng thay ñoåi hình thöùc haùt : Coù khi toâi haùt moät mình keát hôïp laøm ñieäu boä, coù khi toâi haùt coù chaùu phuï hoïa, coù khi cho treû nghe baêng. Moãi baøi haùt khi haùt cho treû nghe toâi luoân chuù yù bieåu dieãn thaät hay, bôûi vì coâ giaùo Maãu giaùo ñöùng tröôùc treû khoâng chæ laø moät nhaø Sö phaïm maø coøn laø moät dieãn vieân thöïc thuï. Chính vì theá, moãi baøi haùt haùt cho treû nghe ñeàu thaáy ôû treû neùt haân hoan bieåu loä treân göông maët. Ví duï : Vôùi baøi “Haït gaïo laøng ta” (Nhaïc : Traàn Vieát Bính, Thô : Traàn Ñaêng Khoa). Vaøo baøi toâi noùi :”Caùc chaùu aï!, haït gaïo nuoâi soáng chuùng ta. Muoán coù haït gaïo, ngöôøi noâng daân ñaõ phaûi lao ñoäng vaát vaû, daõi naéng daàm möa, moät naéng, hai söông…. Anh Traàn Ñaêng Khoa laø con cuûa moät baùc noâng daân neân ñaõ hieåu roõ ñieàu ñoù vaø anh ñaõ vieát baøi thô naøy ñeå ca ngôïi haït gaïo vaø caûm ôn nhöõng ngöôøi noâng daân ñaõ laøm ra haït gaïo. “Haït gaïo laøng ta Coù vò phuø sa Cuûa soâng Kinh Thaày Coù höông sen thôm Trong hoà nöôùc ñaày Coù lôøi meï haùt Ngoït buøi hoâm nay … “ 11 Nhaïc só Traàn Vieát Bính thaáy baøi thô naøy hay vaø raát coù yù nghóa neân ñaõ phoå nhaïc baøi thô thaønh baøi haùt “Haït gaïo laøng ta” maø sau ñaây coâ seõ haùt taëng cho caùc chaùu nghe ñaáy! Sau ñoù toâi haùt vaø bieåu dieãn cho treû nghe * Laàn 1 : - Ñoaïn 1 : “Töø ñaàu ñeán … meï em xuoáng caáy” toâi ngoài haùt. - Ñoaïn 2 : “Töø haït gaïo laøng ta … queùt ñaát” toâi ñöùng daäy haùt keát hôïp coù moät vaøi ñoäng taùc dieãn taû baèng hình theå ñeå dieãn taû ñöôïc söï vaát vaû cuûa ngöôøi meï khi laøm ra haït gaïo. - Ñoaïn 3 : “Töø haït gaïo laøng ta … heát baøi” toâi chuyeån ñoäng taùc khaùc nhö ñöa tay veà phía tröôùc theå hieän nieàm vui khi haït gaïo ñöôïc göûi ra traän tuyeán ñeå nuoâi caùc chuù boä ñoäi. Sau khi haùt xong toâi troø chuyeän vôùi treû noäi dung baøi haùt… * Laàn 2 : Toâi cho treû nghe baêng keát hôïp coù 4 chaùu maëc aùo töù thaân ra muùa minh hoaï (Phaàn muùa minh hoaï toâi ñaõ taäp tröôùc cho caùc chaùu) … Vôùi hình thöùc naøy treû raát chaêm chuù xem toâi bieåu dieãn vaø caûm nhaän ñöôïc noäi dung cuûa baøi haùt. Ñeå hieäu quaû caùc giôø hoïc ñaït keát quaû cao, khoâng nhöõng daïy caùc chaùu ôû trong giôø maø toâi coøn chuù yù daïy ôû moïi luùc, moïi nôi; loàng gheùp vaøo caùc tieát hoïc khaùc cho giôø hoïc theâm sinh ñoäng vaø cuõng laø hình thöùc toâi toå chöùc oân luyeän cho treû, giuùp treû nhôù laâu hôn vaø nhanh thuoäc hôn. Ví duï : Khi daïy moân tìm hieåu MTXQ, ñeà taøi : Teát Nguyeân ñaùn - Muøa xuaân, vaøo baøi toâi cho treû haùt baøi “Muøa xuaân ñeán roài” (Phaïm Thò Söûu), Baøi “Teát trung thu” cho treû haùt baøi “Ñeâm trung thu”. Vôùi moân LQVH khi daïy treû ñoïc thô baøi “Haït gaïo laøng ta” toâi haùt cho treû nghe baøi haùt “Haït gaïo laøng ta” cuûa taùc giaû : Traàn Vieát Bính. Moân LQVT : Daïy treû ñeám ñeán 5 phaàn oån ñònh hoaëc keát thuùc baøi hoïc toâi cho treû haùt baøi “Taäp ñeám” … Beân caïnh caùc hình thöùc daïy thì vieäc trang trí lôùp cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng. Vì theá toâi luoân chuù yù xaây döïng goùc AÂm nhaïc phong phuù, coù choïn loïc. Toâi ñaõ choïn löïa caùc vaät lieäu pheá thaûi ñeå laøm ra moät soá nhaïc 12 cuï nhö ñaøn ghi ta, troáng laéc, moõ, phaùch…, vaän ñoäng phuï huynh may moät soá trang phuïc ñeå treû haùt nhöõng baøi haùt daân ca hoaëc mang tính daân gian. Sau nhöõng tieát hoïc toâi thöôøng nhaéc treû veà nhaø haùt taëng cho oâng baø, cha meï nghe, ñoù cuõng laø hình thöùc giuùp treû luyeän haùt theâm ôû nhaø. Vaø coøn höôùng caùc chaùu veà chôi ôû hoaït ñoäng goùc ñeå treû haùt laïi baøi haùt, ñieäu muùa, troø chôi aâm nhaïc vöøa hoïc. Beân caïnh vieäc reøn cho treû hoïc vaø vaän ñoäng toát nhöõng baøi haùt coù trong chöông trình, toâi coøn söu taàm nhöõng baøi haùt ñoàng dao phuø hôïp vôùi löùa tuoåi cuûa treû ñeå taäp haùt cho treû trong nhöõng giôø ñoùn, traû treûû, nhöõng ngaøy hoäi, ngaøy leã, nhaèm giuùp cho treû hieåu theâm veà söï phong phuù cuûa aâm nhaïc nhaát laø aâm nhaïc daân gian vaø luoân coù tình caûm thaân thieát vôùi queâ höông ñaát nöôùc, vôùi coäi nguoàn…Toâi ñaõ löïa choïn moät soá baøi haùt gaàn guõi vôùi treû nhö baøi “ Troø chôi giöõ em”; “Veø con kieán”; “ Em yeâu laøn ñieäu daân ca”… Ví duï: Baøi haùt ñoàng dao: “Troø chôi giöõ em” “ Vung vaûi vung vai mau daøi roài mua lôùn. Baø cho caùi muoãng beù muùc côm aên. OÂng cho caùi khaên beù lau caùi mieäng. Con chim chaø chieän noù lieäng caønh tre. Con chím chích choeø noù xin caùi muoãng. Moät baøy böôm böôùm xin beù cho khaên. (Beù gioûi beù ngoan vung vai roài mau lôùn)2 Qua baøi haùt naøy toâi ñaõ giaùo duïc treû tình caûm gia ñình cho treû, bieát troâng em giuùp cha meï khi cha meï ñi vaéng. Vôùi baøi haùt ñoàng dao vì coù coù vaàn coù ñieäu, gaàn guõi vôùi treû neân treû raát thích ñöôïc haùt, ñöôïc bieåu dieãn. III. Keát quaû vaø vieäc phoå bieán öùng duïng noäi dung vaøo thöïc tieãn: Trong thôøi gian qua, vôùi söï coá gaéng cuûa baûn thaân, söï giuùp ñôõ cuûa ban giaùm hieäu, cuûa ñoàng nghieäp toâi ñaõ ñaït ñöôïc moät soá keát quaû sau: Tröôùc kia toâi khoâng giaùm ñaêng kyù daïy hoaït ñoäng aâm nhaïc thì nay toâi ñaõ maïnh daïn ñaêng kyù caùc tieát daïy toát laø hoaït ñoäng Giaùo duïc AÂm nhaïc, caùc tieát daïy theo söï ñaùnh giaù cuûa Ban giaùm hieäu ñeàu ñaït töø khaù trôû leân . Gioïng haùt cuûa toâi chuaån xaùc, leân lôùp töï tin hôn. Goùc aâm nhaïc (Goùc ngheä thuaät) ñöôïc toâi trang trí ñeïp hôn, nhöõng ñoà duøng phuïc vuï cho giôø aâm nhaïc ñöôïc toâi söu taàm vaø trang trí ñaõ phong 13 phuù hôn, coù nhieàu chuûng loaïi ñeå caùc chaùu chôi, caùc chaùu raát thích vui chôi ôû goùc naøy. Vieäc hoïc haùt cuûa treû ñaõ coù nhieàu tieán boä, caùc chaùu raát haøo höùng khi ñeán giôø hoïc haùt, maïnh daïn bieåu dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä chaøo möøng caùc ngaøy leã hoäi. Caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa lôùp toâi luoân ñöôïc Ban giaùm hieäu ñaùnh giaù cao trong nhöõng laàn bieåu dieãn. Khaû naêng haùt ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä cuûa baøi haùt ôû treû töông ñoái toát vaø haùt theo giai ñieäu raát chuaån. Khaû naêng vaän ñoäng theo nhaïc, goõ ñeäm, goõ theo tieát taáu, bieåu dieãn… cuûa treû thuaàn thuïc hôn. Caùc chaùu raát phaán khôûi khi ñöôïc vaän ñoäng theo nhaïc, vui söôùng khi ñöôïc duøng nhöõng duïng cuï goõ hoaø aâm cuøng baøi haùt. Caùc giôø daïy cuûa toâi ñöôïc Ban giaùm hieäu vaø ñoàng nghieäp khen ngôïi vaø ñaùnh giaù cao, ñaõ trieån khai cho toaøn theå giaùo vieân trong nhaø tröôøng cuøng thöïc hieän. Ñeán nay theo ñaùnh giaù cuûa baûn thaân thì chaùu lôùp toâi ñaït khoaûng 95 % chaùu maïnh daïn, töï tin khi tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng aâm nhaïc, caùc troø chôi, chaùu haùt chuaån xaùc, bieát söû duïng duïng cuï goõ thuaàn thuïc theo nhòp, phaùch vaø nhöõng tieát taáu ñôn giaûn, bieåu dieãn maïnh daïn, töï nhieân (Ñaàu naêm chæ ñaït 50 – 60 %). Baøi hoïc kinh nghieäm : Tröôùc heát, giaùo vieân phaûi coù yù thöùc töï hoïc, töï reøn, coù naêng khieáu AÂm nhaïc nhaát ñònh. Trong quaù trình daïy caàn phaûi xaùc ñònh roõ noäi dung troïng taâm cuûa töøng baøi, töøng tieát, möùc ñoä khoù, deã ñeå xöû lyù linh hoaït. Ñaëc bieät moät soá baøi haùt cho treû nghe caàn coù maùy haùt, taäp luyeän phuï hoaï, minh hoaï cho baøi haùt. Tröôùc moãi tieát daïy cho treû giaùo vieân caàn phaûi chuaån bò nhaïc cuï, ñoø duøng, ñoà chôi aâm nhaïc ñeå treû ñöôïc hoaït ñoäng ngheä thuaät vôøi caùc hình thöùc ña daïng, phong phuù. Taïo moâi tröôøng ngheä thuaät xung quanh treû nhö baøy ñoà chôi ñeïp, saép xeáp caùc duïng cuï aâm nhaïc, ñoà duøng moät caùh hôïp lyù vaø ñeïp maét. 14 Treû coù theå hoïc nhaïc bao nhieâu cuõng ñöôïc, neáu trong giôø hoïc giaùo vieân bieát caùch taïo nieàm vui vaø thaùi ñoä toát ñoái vôùi treû. Veà noäi dung aâm nhaïc trong quaù trình daïy giaùo vieân daïy ñöôïc raát nhieàu ñieàu, maëc duø treû raát thích hoïc nhöng theo toâi, neáu giaûm bôùt yeáu toá aâm nhaïc trong baøi hoïc thì treû seõ hoïc toát hôn. Maët khaùc phaûi daønh nhieàu thôøi gian cho treû ñöôïc thöïc haønh coù nhö vaäy môùi giuùp cho vieäc hoïc nhaïc cuûa treû sau naøy ñaït keát quaû toát hôn. Trong quaù trình daïy haùt cho treû, tuyø vaøo töøng baøi maø giaùo vieân coù theå loàng gheùp tích hôïp cho phuø hôïp, beân caïnh ñoù vaán ñeå giaùo duïc ñaïo ñöùc, nhaân caùch, thaåm mó cho treû qua töøng baøi cuõng caàn phaûi chuù yù. Ñeå thöïc hieän toát hoaït ñoäng naøy giaùo vieân caàn caên cöù vaøo khaû naêg aâm nhaïc cuûa treû, vaøo taùc phaåm aâm nhaïc cuï theå ñeå toå chöùc cho treû hoaït ñoängmoät caùh töï nhieân, vui veû, phaùt huy tính tích cöïc, saùng taïo cuûa treû. Caàn coù noäi dung tích hôïpnhaèm giuùp treû coù aán töôïng saâu saéc hôn veà caùc taùc phaåm aâm nhaïcñöôïc hoïc vaø gaây höùng thuù cho treû trong hoaït ñoäng. Ñoà duøng giaùo cuï tröïc quan luoân ñaày ñuû, ñeïp, ñuùng vôùi yeâu caàu cuûa baøi daïy vaø phuø hôïp vôùi treû. Baûn thaân caàn phaûi bieát vaän ñoäng phuï huynh giuùp ñô,õ boå sung theâm cô sôû vaät chaát cho lôùp ñaëc bieät laø nhöõng ñoà duøng phuïc vuï cho giôø aâm nhaïc. Muoán cho treû haùt chính xaùc coâ caàn phaûi chuù yù ñeán vieäc taäp luyeän cho treû moïi luùc, moïi nôi, moïi thôøi ñieåm trong ngaøy. Phaûi coù maùy catset môû caùc baøi haùt maàm non cho treû nghe haøng ngaøy qua ñoù seõ giuùp treû caûm nhaän ñöôïc giai ñieäu baøi haùt vaø thuoäc baøi haùt nhanh hôn. Treân ñaây laø moät soá kinh nghieäm giaûng daïy moân giaùo duïc AÂm nhaïc maø toâi ñaõ ruùt ra ñöôïc trong thôøi gian qua. Baûn thaân toâi töï thaáy coøn phaûi hoïc hoûi nhieàu hôn nöõa trong nhöõng naêm hoïc tôùi ñeå ñaït ñöôïc keát quaû cao hôn. Kính chuyeån Hoäi ñoàng chaám saùng kieán kinh nghieäm caùc caáp xem xeùt, goùp yù ñeå baûn thaân toâi ruùt kinh nghieäm ñeå daïy toát hôn trong naêm hoïc tôùi./. 15
- Xem thêm -