Tài liệu Skkn cách luyện tập từ vựng vocabulary practice

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

CÁCH LUYỆN TẬP TỪ VỰNG VOCABULARY PRACTICE a. lý do chän ®Ò tµi I. §Æt vÊn ®Ò NGµy nay, tiÕng anh ®· thùc sù trë thµnh ng«n ng÷ Quèc tÕ, rÊt nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi nãi vµ hiÓu tiÕng Anh. Cã kho¶ng 350 triÖu ngêi nãi tiÕng Anh víi t c¸ch lµ tiÕng mÑ ®Î, vµ còng cã mét sè lîng ngêi t¬ng ®¬ng nh vËy dïng tiÕng Anh nh ng«n ng÷ thø hai. TiÕng Anh lµ ph¬ng tiÖn th«ng tin quan trfäng nhÊt ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Kho¶ng 75 % t tÝn quèc tÕ viÕt b»ng tiªng Anh. TiÕng Anh còng lµ ng«n ng÷ chÝnh cña 44 quèc gia. ë nhiÒu níc, tiÕng Anh lµ ng«n ng÷ kinh doanh th¬ng m¹i vµ kü thuËt, nh÷ng kiÕn thøc vµ ph¸t minh kh¸m ph¸ míi ë c¸c níc ®îc truyÒn b¸ sang c¸c níc kh¸c b»ng tiÕng Anh ®Ó m¹ng l¹i lîi Ých cho céng ®ång thÕ giíi. H¬n n÷a, kh«ng ai cã thÓ n¾m b¾t c¸c nguyªn lý khoa häc mµ l¹i kh«ng cã kiÕn thøc vÒ ng«n ng÷. ChÝnh v× vËy viÖc hiÓu biÕt vÒ tiÕng Anh lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt trong kû nguyªn bïng næ th«ng tin nµy. ViÖt Nam giê ®©y còng trë thµnh mät quèc gia nãi tiÕng Anh cïng víi sù bïng næ th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. TiÕng Anh µo ®Õn ViÖt Nam nh mét luång giã míi vµ ®· ®îc ®ãn nhËn rÊt hå hëi vµo sù khëi s¾c riªng cña nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng chuyÓn biÕn cña ®Êt níc trªn con ®êng héi nhËp- “C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸” “BiÕt thªm mét ngo¹i ng÷ lµ sèng thªm mét cuéc ®êi” M¸c ®· nãi. H¬n n÷a chóng ta ®· cã mét g¬ng lín vÒ ngo¹i ng÷ ®ã lµ B¸c Hå kÝnhh yªu. NGêi ®· b«n ba kh¾p 5 ch©u 4 biÓn t×m ®êng cøu níc. Ngo¹i ng÷ trªn con ®êng B¸c ®i lµ yÕu tè v« cïng quan träng ®Ó gióp Ngêi thµnh c«ng. §i ®Õn ®©u, ë xø nµo, Ngêi ®Òu cã g¾ng häc tiÕng cña ngêi b¶n xø ®Ó häc hái, lao ®éng vsf giao tiÕp. Häc ngo¹i ng÷ ®ßi hái sù khæ luyÖn vµ Ngêi ®· lu«n thµnh c«ng. Mçi ngo¹i ng÷ ®Ò lµ xa l¹ víi chóng ta v× nã kh«ng ph¶i lµ ruét thÞt cña chóng ta. H¬n n÷u tiÕng Anh lµ thø tiÕng ®Ó sö dông bëi nhiÒu ngêi cña nhiÒu ®Êt níc vµ nhiÒu nÒn v¨n ho¸, nã trë nªn rÊt phong phó. TiÕng Anh bao gåm kh¸ nhiÒu tõ ng÷, ý kiÕn vµ ý tëng, cho nªn sù hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ ng«n ng÷ lµm phong phó trÝ ãc ta, gióp ta diÔn ®¹t ®îc ý tëng tèt h¬n, suy nghÜ tèt h¬n, hiÓu biÕt h¬n vÒ ®Êt níc vµ nÒn v¨n ho¸ Anh nãi riªng còng nh c¸c ®Êt níc kh¸c trªn thÕ giíi. 1 Víi tÊt c¶ lý do trªn ®©y, tiÕng Anh giê ®©y ®· trë thµnh m«n häc quan träng trong c¸c trêng phæ th«ng. BiÕt ®îc tiÕng Anh lµ ®iÒu khã, ®Ó hiÓu biÕt s©u s¾c vµ vËn dông nã nh mét c«ng cô giao tiÕp, phôc vô cho môc ®Ých cña chóng ta lµ ®iÒu khã kh¨n h¬n nhiÒu. §Æc biÖt ®èi víi häc sinh n«ng th«n, ®©y lµ m«n häc míi, häc sinh ph¶i tiÕp cËn víi mét ®Êt níc kh¸c, mét nÒn v¨n hãa xa l¹. §iÒu ®ã ®ßi hái ngêi thÇy ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng chung. Trong c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp, luyÖn tËp tõ vùng ( vocabulary practice ) lµ phÇn v« cïng quan träng trong mét bµi d¹y. Vëy ph¶i lµm nh thÕ nµo ? Lµ gi¸o viªn gi¶ng d¹y tiÕng Anh ë c¸c líp trong nhiÒu n¨m qua t«i xin ®a ra ý kiÕn vÒ vÊn ®Ò luyÖn tËp tõ vùng ( vocabulary practice ) B. Néi Dung I. §èi tîng thùc nghiÖm - Häc sinh líp 6A ( N¨m häc 2006-2007 ). TRêng THCS Nh©n Hoµ-VÜnh B¶o - Sè lîng: 20 em II. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn Cã thÓ nãi luyÖn tËp tõ vùng ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng trong thùc hµnh ( Practice ) vµ ý nghÜa sö dông ng÷ liÖu. ViÖc thùc hµnh tõ vùng lu«n ®îc kÕt hîp víi viÖc thùc hµnh ng÷ ph¸p vµ c¸c kü n¨ng Nghe-Nãi-§äc-ViÕt. Ta cã thÓ luyÖn tËp tõ vùng theo c¸c c¸ch sau: 1. KÕt hîp luyÖn tõ víi mÉu c©u. Mét trong nh÷ng h×nh thøc thùc hµnh tõ phæ biÕn ë giai ®o¹n cã kiÓm so¸t ( controlled practice ) lµ g¾n víi c¸c mÉu c©u, mÉu cÊu tróc ®· häc. VÝ dô: 1.1: LuyÖn phèi hîp c¸c tõ thÓ thao víi c¸c mÉu c©u - I like ( tªn m«n thÓ thao ) - Do you like (………)? -Can you (………..)? swimming; table tennis; football; volleyball; running; jumping… 1.2: LuyÖn tËp tõ vÒ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng víi c¸c mÉu c©u nh: - I go to school/ to work by bus 2 --by bike --by motorbike - Which is the better way of travelling in your country? Going by train or by plane ? 2. KiÓm tra møc ®é hiÓu tõ cña häc sinh Sau khi giíi thiÖu ng÷ liÖu míi, gi¸o viªn cÇn tiÕn hµnh c¸c bµi tËp øng dông nhanh, ®ång thêi còng lµ h×nh thøc kiÓm tra møc ®é tiÕp thu cña häc sinh. PhÇn nµy sÏ tiÕp tôc giíi thiÖu nh÷ng h×nh thøc kiÓm tra kh¸c phôc vô cho môc ®Ých trªn. 2.1. Sö dông c¸c bµi tËp ng÷ nghÜa ho¸ kh¸c nhau Th«ng thêng dïng ®Ó giíi thiÖu tõ míi, gi¸o viªn hay dïng nh÷ng h×nh thøc sau: *.Example Pictures, realias Definition, synonym Antonym Situation Translation VËy khi ®· giíi thiÖu xong, gi¸o viªn cã thÓ kiÎm tra møc ®é hiÓu tõ b»ng mét trong c¸c h×nh thøc sau, nhng kh«ng lÆp l¹i c¸ch ®· dïng ®Ó giíi thiÖu. Games: - Slap the board - Rub out and Remember - What and where - Matching 2.2. C¸c c©u hái cã liªn quan. Mét h×nh thøc kiÓm tra kh¸c lµ hái c¸c c©u hái sö dông tõ míi ®· häc. VÝ dô ®Ó kiÓm tra tõ míi “patient” thÇy gi¸o cã thÓ hái: -Who does a patient go to see ? -IS patient a well person? -Have you ever been a patient ? 3 -What happen to you? 2.3 C©u ®óng sai ( True-False statements ) ThÇy gi¸o cã thÓ ®a ra nh÷ng c©u ®óng sai ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh: VÝ dô: §èi víi “carpenter” thÇyd gi¸o cã thÓ ®a ra nh÷ng c©u ®óng sai ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh: A carpenter takes care of forest A carpenter often works with wood A carpenter uses many tools. 2.4. C©u lùa chän ( Multiple choice items ) ThÇy ®a ra nh÷ng c©u kh¸c nhau diÔn t¶ ý nghÜa cña nh÷ng tõ ®Ó häc sinh chän ra ®Þnh nghÜa ®óng VÝ dô: Drive:- a. Move backward and forward -b. make a small hole -c. go head first into water 3. ¤n luyÖn cñng cè tõ Trong qu¸ tr×nh häc tËp thÇy gi¸o cã thÓ xem c¸c bµi luyÖn tõ vµo c¸c bµi häc ®Ó «n luyÖn, cñng cè nh÷ng tõ ®· häc. Sau ®©y lµ mét sè bµi häc gîi ý: 3.1: ¤n tõ theo côm ( wordsets ) Mét trong nh÷ng thñ thuËt lµm cho häc sinh dÏ häc tõ vµ nhí l©u lµ häc tõ theo côm. Cã mét sè bµi tËp theo nguyªn t¾c nµy nh sau: a. Odd one out Gi¸o viªn cho mét sè tõ trong dã cã mét kh«ng n¨m trong côm ë mét sè ý nghÜa nµo ®ã. Häc sinh ph¶i chän ra tõ kh«ng thuéc nhãm tõ ®ã vµ gi¶i thÝch t¹i sao. VD1: Out one out 1. walk, been, sung, found 2. bicycle, cyclo, car, motorbike 3. Thailand, Europe, Africa, Asia 4 VD2: Odd one out and give the reasons: Víi vÝ dô 2 cã nhiÒu c¸ch lËp côm kh¸c nhau theo nhiÒu nghÜa kh¸c nhau. Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh lµm viÖc theo cÆp hoÆc theo nhãm, híng dÉn c¸c am lµm bµi sao cho cµng cã nhiÒu ®¸p ¸n cµng tèt. Víi bµi tËp trªn, cô thÓ sÏ cã nhiÒu c¸ch kÕt hîp côm kh¸c nhau nh sau: 1. all metal: nail, pliers 2. Active: pliers, saw, hammer 3. nail set: nail, hammer, pliers b. Where is it? What is it? Mét häc sinh nghÜ vÒ mét ®Þa ®iÓm nµo ®ã: mét c¨n phßng, mét toµ nhµ …sau ®ã nãi cho líp biÕt 3 vËt cã thÓ cã ë n¬i ®ã. C¸c häc sinh kh¸c sÏ ®o¸n ®Þa ®iÓm cña b¹n m×nh ®ang nghÜ lµ ®©u. VÝ dô: Häc sinh A ( nghÜ vÒ “library” ) nªu 3 tõ: Shelf-sunblind-catalogue Líp: B- a lawer /s office? C: a supermarket? A: Here is an extraword: Vµ cø thÓ tiÕp tôc cho ®Õn khi líp ®o¸n ®óng. c.Vocabulary network Gi¸o viªn cho s¾n mét m¹ng tãm t¾t víi mét chñ ®iÓm lµm träng t©m, cïng víi vµi gîi ý, sau ®ã yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh tiÕp m¹ng ®ã. VÝ dô: Ways of cooking Thñ thuËt luyÖn nhí tõ ( memorizing technique ) 5 §Ó gióp häc sinh nhí tõ ®îc l©u, gi¸o viªn cã thÓ dïng c¸c bµi luyÖn nhí tõ nh sau: a. Observe and remember Gi¸o viªn chuÈn bÞ mét sè hiÖn vËt kh¸c nhau ®Ó trªn mét c¸i khay hoÆc mét bøc tranh gåm nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau ( kho¶ng 8-10 vËt/h×nh) cho häc sinh quan s¸t 1-2 phót. Sau ®ã häc sinh kh«ng ®îc nh×n n÷a vµ ph¶i viÕt l¹i nh÷ng g× ®· quan s¸t ®îc. Cïng víi hiÖn vËt nµy, gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh quan s¸t lÇn thø 2, cã thay ®æi vËt, vÞ trÝ hoÆc mµu s¾c. Sau ®ã , häc sinh ph¶i nãi l¹i ph¸t hiÖn xem cã nh÷ng thay ®æi g×. b. Kim /s game Gi¸o viªn ®äc to hoÆc viÕt lªn b¶ng 10 tõ thuéc c¸c lo¹i tõ kh¸c nhau, sau ®ã xo¸ b¶ng, yªu cÇu häc sinh viÕt l¹i 10 tõ ®· nghe hoÆc ®· nh×n. c. Finding the right word Gi¸o viªn ®a ra mét c©u hoÆc mét t×nh huèng. - Häc sinh ®iÒn tõ vµo chç trèng. NÕu häc sinh kh«ng lµm ®îc th× thÇy gi¸o cã thÓ gîi ý b»ng c¸ch cho ký tù ®Çu tiªn hoÆc cuèi cña tõ cho tíi khi c¸c em t×m ®îc tõ cÇn ph¶i ®iÒn. 3.3: Häc tõ víi bµi kho¸ Tõ vùng ®îc häc vµ «n luyÖn rÊt cã hiÖu qu¶ khi kÕt hîp víi c¸c bµi häc. Cã thÓ khai th¸c mét sè h×nh thøc bµi tËp sau: a. Tríc khi ®äc bµi kho¸ - What is in the text ? Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng mét nhãm tõ cã trong bµi kho¸ ( Kh«ng viÕt nh÷ng tõ mµ theo ®ã rÊt dÔ ®o¸n hoÆc nh÷ng tõ kh«ng cã ng÷ c¶nh ). Sau ®ã yªu cÇu häc sinh ®o¸n néi dung bµi ®äc. - Predicting words: Gi¸o viªn còng cã thÓ lµm ngîc l¹i, tøc lµ giíi thiÖu néi dung bµi s¾p ®äc, sau ®ã yªu cÇu häc sinh ®o¸n ®óng nh÷ng g× sÏ xuÊt hiÖn trong bµi. - Look, remember and complete the set. 6 Gi¸o viªn chän 10-15 tõ cã trong bµi ®äc råi viÕt lªn b¶ng kh«ng theo mét thø tù nhÊt ®Þnh. Häc sinh ®äc vµ nhí tõ ®ã. Sau ®ã gi¸o viªn xo¸ b¶ng, häc sinh ®äc bµi kho¸ råi viÕt l¹i sè tõ ®· cã trªn b¶ng. b. LuyÖn tõ víi bµi kho¸.  correct the teacher: Gi¸o viªn chuÈn bÞ mét c©u chuyÖn ng¾n. Chän 10-15 tõ trong bµi, viÕt s½n c¸c côm t¬ng ®¬ng thay cho nh÷ng tõ ®· chän. Häc sinh sÏ nghe thÇy ®äc c¶ c©u chuyÖn mét lÇn ®Ó l¾m ý chÝnh. Sau ®ã thÇy ph¸t cho häc sinh phiÕu ghi sè tõ gèc cã trong bµi. ThÇy tiÕp tùc ®äc l¹i c©u chuyÖn. Khi nghe thÊy côm tõ nµo ®ã cã nghÜa gièng nh tõ cã trong phiÕu, häc sinh sÏ yªu cÇu thÇy dõng ®äc- vµ häc sinh sÏ ®äc to tõ ®ã lªn ®Ó thay thÕ cho côm tõ t¬ng ®¬ng trong phÇn thÇy ®äc. Cø nh vËy cho ®Õn khi hÕt bµi. ThÇy ®äc l¹i lÇn thø 3 c¶ c©u chuyÖn ®Ó häc sinh n¾m hoµn toµn bµi kho¸ víi nh÷ng tõ gèc. Víi tr×nh ®é häc sin thÊp, gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh nghe ®ång thêi nh×n vµo bµi kho¸.  Ph¸t hiÖn lçi Gi¸o viªn chuyÓn mét sè tõ trong bµi kho¸ lµm cho tõ hoÆc c¶ c©u trë nªn v« nghÜa, råi ph¸t cho häc sinh ®äc, th«ng b¸o tríc vÒ sù thay ®æi ®ã. Häc sinh ®äc vµ tù ph¸t hiÖn lçi. Sau ®ã cïng gi¸o viªn söa lçi. Tuú theo tr×nh ®éi cña líp, gi¸o viªn cã thÓ lµm cho lçi ®¬n gi¶n hay phøc t¹p. Víi nh÷ng líp tr×nh ®é cao, cã thÓ lµm cho c©u v« nghÜa vÒ ý l«gÝc hoÆc vÒ néi dung th«ng tin..... ¤n luyÖn c¸ch phèi hîp tõ a. Brainstorming ThÇy gi¸o ®a ra mét vµi tõ vµ ®Ò nghÞ häc sinh t×m ra tÊt c¶ nh÷ng tõ cã thÓ kÕt hîp ®îc víi tõ ®ã. Häc sinh cã thÓ lµm trong cÆp tríc, sau ®ã lµm viÖc c¶ líp. ThÇy gi¸o sÏ ghi lªn b¶ng mäi sù ®ãng gãp cña tõng nhãm ®Ó kÕt hîp ®îc mét danh s¸ch phong phó vµ ®óng nhÊt. b. Finding thing which/ Find people who..... 7 Bµi tËp nµy còng cã thÓ lµm c¸ nh©n, theo cÆp hoÆc nhãm, sau ®ã c¶ líp cïng lµm. - Find things which bench/ break/ creak. - Find things which are old/ grey/ expensive. - Find people who move quietly. c. Gap-filling ThÇy gi¸o cho mét ®o¹n v¨n ( text ) cã ®Ó trèng mét sè tõ nh danh tõ, tÝnh tõ, ®éng tõ...cã ý nghÜa kÕt hîp víi tõ tríc vµ sau trong v¨n c¶nh. Nh÷ng tõ ®îc cho s½n. Häc sinh chän tõ ®Ó ®iÒn vµo chç thÝch hîp. d. Matching ThÇy gi¸o ®a ra hai cét tõ, häc sinh kÕt hîp tõ cña hai cét víi nhau. Adjectives 1. intense 2. narrow 3. sealed 4. political EX: Nouns feeling a road a bridge an envelope a situation a number an idea 1. intense feeling. 2. a narrow road, a narrow bridge 3. ......... e. Twenty questions Trß ch¬i nµy rÊt phæ biÕn, kh«ng chØ cã t¸c dông häc tõ mµ cßn gióp häc sinh «n luyÖn c¸ch ®Æt c©u hái ph¶n øng nhanh. Mét häc sinh A- NghÜ vÒ mét vËt thuéc mét trong 3 nhãm quy ®Þnh: Animals:....................................... Minerals:....................................... Vegetables:......................................... C¶ líp sÏ ®o¸n ®å vËt ®ã b»ng c¸ch chØ ®îc hái b¹n A c¸c c©u hái ®óng hay sai ( YesNo Questions ). Tèi ®a lµ 20 c©u hái ®Ó t×m c©u tr¶ lêi. 8 øng dông ph¬ng ph¸p trªn vµo bµi d¹y TiÕng Anh 6: Unit 13: activitives and the seasons Lesson4 ( B1) I. Teaching points: “When” clauses in positive statements and “ WH” questions Objectives: By the end of the lesson, students will be able to practise speaking the pastime activitives using WH-questions II. Materials: word cues, pictures, posters III. Procedure: *.Warm up: “ Jumbled words” -toh= hot rawm= warm oldc= cold looc= cool 1. Presentation a. Networds b. Predict What does Ba do when it is - hot?.................... - cold?............................ - cool?.......................... - warm?.................................. Example:-He goes swimming 9 c. Presentation Text: A4/ p136 - Ask ss to read and correct their predictions d. Model sentences A:What does he do when it is hot ? do you..............................? B: He goes swimming I go  Concept check: - meaning - form - Using - pronounciation 2. Practice a. - Word Cues Drill cold/ go jogging coll/ do aerobics hot/ go swimming warm/ go to the park EX: S1: When it is cold, do you go jogging ? S2: Yes, I do/ No, I don/t 3. Production: Transformation Writing ( A4/ p136 ) Ss change the text about Ba and write about themselves ( using “I” ) - When it is hot, I................................................. When it is cold, I ............................................... When it is cool, I ................................................ When it is warm, I ........................................... 10 IV. Homework - Learn by heart the model sentences - Write your activitives when it is: hot, cold, cool, warm. Bµi TËp thùc nghiÖm Matching a. hot b. cold c. warm d. cool 1. go jogging 2. go swimming 3. play badminton 4. do aerobic 5. go to the park 6. drink cold water  Aswer Key ( mçi c©u ®óng 1 ® ): 1.a 2.b 3.a 4.b 5.d 6.c KÕt qu¶ thùc nghiÖm stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hä vµ tªn nguyÔn thÞ anh Ph¹m thÕ cêng nguyÔn tiÕn h¹nh ph¹m v¨n h¹nh ph¹m tiÕn léc ph¹m b¶o long nguyÔn v¨n long nguyÔn thÞ liªn ®oµn thÞ linh nguyÔn ngäc linh nguyÔn duy minh nguyÔn thÕ ngäc nguyÔn sthµnh nam nguyÔn thÞ nhung nguyÔn v¨n phó ®ç vinh quang TrÇn thÞ th¬m trÇn thÞ th¬ng trÇn v¨n th¾ng nguyÕn thÞ thuû §iÓm 7 4 5 7 8 5 7 6 8 7 4 10 9 7 6 8 6 5 9 10 C. KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt 11 I. KÕt luËn Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ thùc nghiÖm mµ t«i ¸p dông víi líp 6A ( N¨m häc 20052006 ), sè lîng lµ 20 em. KÕt qu¶ cho thÊy, sè häc sinh ®¹t diÓm kh¸, giái nhiÒu h¬n, häc sinh rÊt ham mª häc vµ nhí tõ míi. C¸c biÖn ph¸p trªn ®©y cïng kÕt qu¶ mµ t«i ®· tr×nh bµy kh¼ng ®Þnh ®îc ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn tõ vùng nh trªn rÊt cã hiÖu qu¶. II. ý kiÕn ®Ò xuÊt Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«i thÊy c¸c biÖn ph¸p trªn mµ t«i nªu ra thùc hiÖn dÔ dµng, cã hiÖu qu¶ tèt. T«i mong c¸c ®ång nghiÖp gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh cïng tham kh¶o vµ trao ®æi. T«i còng mong r»ng chóng ta cã nhiÒu tµi liÖu tham kh¶o, híng dÉn cho ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Ó phôc vô cho vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp! S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm M«n : TiÕng Anh Hä vµ tªn : §¬n vÞ c«ng t¸c: Tªn §Ò tµi: N¨m Häc: Vò thanh quang THCS Nh©n Hoµ, huyÖn VÜnh B¶o, H¶i Phßng Vocabulary Practice 2006-2007 12 13
- Xem thêm -