Tài liệu Skkn cách luyện tập từ vựng

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 59441 tài liệu

Mô tả:

C¸ch luyÖn tËp tõ vùng Vocabulary practice a. lý do chän ®Ò tµi I. §Æt vÊn ®Ò NGµy nay, tiÕng anh ®· thùc sù trë thµnh ng«n ng÷ Quèc tÕ, rÊt nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi nãi vµ hiÓu tiÕng Anh. Cã kho¶ng 350 triÖu ngêi nãi tiÕng Anh víi t c¸ch lµ tiÕng mÑ ®Î, vµ còng cã mét sè lîng ngêi t¬ng ®¬ng nh vËy dïng tiÕng Anh nh ng«n ng÷ thø hai. TiÕng Anh lµ ph¬ng tiÖn th«ng tin quan trfäng nhÊt ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Kho¶ng 75 % t tÝn quèc tÕ viÕt b»ng tiªng Anh. TiÕng Anh còng lµ ng«n ng÷ chÝnh cña 44 quèc gia. ë nhiÒu níc, tiÕng Anh lµ ng«n ng÷ kinh doanh th¬ng m¹i vµ kü thuËt, nh÷ng kiÕn thøc vµ ph¸t minh kh¸m ph¸ míi ë c¸c níc ®îc truyÒn b¸ sang c¸c níc kh¸c b»ng tiÕng Anh ®Ó m¹ng l¹i lîi Ých cho céng ®ång thÕ giíi. H¬n n÷a, kh«ng ai cã thÓ n¾m b¾t c¸c nguyªn lý khoa häc mµ l¹i kh«ng cã kiÕn thøc vÒ ng«n ng÷. ChÝnh v× vËy viÖc hiÓu biÕt vÒ tiÕng Anh lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt trong kû nguyªn bïng næ th«ng tin nµy. ViÖt Nam giê ®©y còng trë thµnh mät quèc gia nãi tiÕng Anh cïng víi sù bïng næ th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. TiÕng Anh µo ®Õn ViÖt Nam nh mét luång giã míi vµ ®· ®îc ®ãn nhËn rÊt hå hëi vµo sù khëi s¾c riªng cña nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng chuyÓn biÕn cña ®Êt níc trªn con ®êng héi nhËp- “C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸” “BiÕt thªm mét ngo¹i ng÷ lµ sèng thªm mét cuéc ®êi” M¸c ®· nãi. H¬n n÷a chóng ta ®· cã mét g¬ng lín vÒ ngo¹i ng÷ ®ã lµ B¸c Hå kÝnhh yªu. NGêi ®· b«n ba kh¾p 5 ch©u 4 biÓn t×m ®êng cøu níc. Ngo¹i ng÷ trªn con ®êng B¸c ®i lµ yÕu tè v« cïng quan träng ®Ó gióp Ngêi thµnh c«ng. §i ®Õn ®©u, ë xø nµo, Ngêi ®Òu cã g¾ng häc tiÕng cña ngêi b¶n xø ®Ó häc hái, lao ®éng vsf giao tiÕp. Häc ngo¹i ng÷ ®ßi hái sù khæ luyÖn vµ Ngêi ®· lu«n thµnh c«ng. Mçi ngo¹i ng÷ ®Ò lµ xa l¹ víi chóng ta v× nã kh«ng ph¶i lµ ruét thÞt cña chóng ta. H¬n n÷u tiÕng Anh lµ thø tiÕng ®Ó sö dông bëi nhiÒu ngêi cña nhiÒu ®Êt níc vµ nhiÒu nÒn v¨n ho¸, nã trë nªn rÊt phong phó. TiÕng Anh bao gåm kh¸ nhiÒu tõ ng÷, ý kiÕn vµ ý tëng, cho nªn sù hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ ng«n ng÷ lµm phong phó trÝ ãc ta, gióp ta diÔn ®¹t ®îc ý tëng tèt h¬n, suy nghÜ tèt h¬n, hiÓu biÕt h¬n vÒ ®Êt níc vµ nÒn v¨n ho¸ Anh nãi riªng còng nh c¸c ®Êt níc kh¸c trªn thÕ giíi. Víi tÊt c¶ lý do trªn ®©y, tiÕng Anh giê ®©y ®· trë thµnh m«n häc quan träng trong c¸c trêng phæ th«ng. BiÕt ®îc tiÕng Anh lµ ®iÒu khã, ®Ó hiÓu biÕt s©u s¾c vµ vËn dông nã nh mét c«ng cô giao tiÕp, phôc vô cho môc ®Ých cña chóng ta lµ ®iÒu khã kh¨n h¬n nhiÒu. §Æc biÖt ®èi víi häc sinh n«ng th«n, ®©y lµ m«n häc míi, häc sinh ph¶i tiÕp cËn víi mét ®Êt níc kh¸c, mét nÒn v¨n hãa xa l¹. §iÒu ®ã ®ßi hái ngêi thÇy ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng chung. Trong c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp, luyÖn tËp tõ vùng ( vocabulary practice ) lµ phÇn v« cïng quan träng trong mét bµi d¹y. Vëy ph¶i lµm nh thÕ nµo ? Lµ gi¸o viªn gi¶ng d¹y tiÕng Anh ë c¸c líp trong nhiÒu n¨m qua t«i xin ®a ra ý kiÕn vÒ vÊn ®Ò luyÖn tËp tõ vùng ( vocabulary practice ) B. Néi Dung I. §èi tîng thùc nghiÖm - Häc sinh líp 6A ( N¨m häc 2006-2007 ). TRêng THCS Nh©n Hoµ-VÜnh B¶o - Sè lîng: 20 em 1 II. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn Cã thÓ nãi luyÖn tËp tõ vùng ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng trong thùc hµnh ( Practice ) vµ ý nghÜa sö dông ng÷ liÖu. ViÖc thùc hµnh tõ vùng lu«n ®îc kÕt hîp víi viÖc thùc hµnh ng÷ ph¸p vµ c¸c kü n¨ng Nghe-Nãi-§äc-ViÕt. Ta cã thÓ luyÖn tËp tõ vùng theo c¸c c¸ch sau: 1. KÕt hîp luyÖn tõ víi mÉu c©u. Mét trong nh÷ng h×nh thøc thùc hµnh tõ phæ biÕn ë giai ®o¹n cã kiÓm so¸t ( controlled practice ) lµ g¾n víi c¸c mÉu c©u, mÉu cÊu tróc ®· häc. VÝ dô: 1.1: LuyÖn phèi hîp c¸c tõ thÓ thao víi c¸c mÉu c©u - I like ( tªn m«n thÓ thao ) - Do you like (………)? -Can you (………..)? swimming; table tennis; football; volleyball; running; jumping… 1.2: LuyÖn tËp tõ vÒ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng víi c¸c mÉu c©u nh: - I go to school/ to work by bus --by bike --by motorbike - Which is the better way of travelling in your country? Going by train or by plane ? 2. KiÓm tra møc ®é hiÓu tõ cña häc sinh Sau khi giíi thiÖu ng÷ liÖu míi, gi¸o viªn cÇn tiÕn hµnh c¸c bµi tËp øng dông nhanh, ®ång thêi còng lµ h×nh thøc kiÓm tra møc ®é tiÕp thu cña häc sinh. PhÇn nµy sÏ tiÕp tôc giíi thiÖu nh÷ng h×nh thøc kiÓm tra kh¸c phôc vô cho môc ®Ých trªn. 2.1. Sö dông c¸c bµi tËp ng÷ nghÜa ho¸ kh¸c nhau Th«ng thêng dïng ®Ó giíi thiÖu tõ míi, gi¸o viªn hay dïng nh÷ng h×nh thøc sau: *.Example Pictures, realias Definition, synonym Antonym Situation Translation VËy khi ®· giíi thiÖu xong, gi¸o viªn cã thÓ kiÎm tra møc ®é hiÓu tõ b»ng mét trong c¸c h×nh thøc sau, nhng kh«ng lÆp l¹i c¸ch ®· dïng ®Ó giíi thiÖu. Games: - Slap the board - Rub out and Remember - What and where - Matching 2.2. C¸c c©u hái cã liªn quan. Mét h×nh thøc kiÓm tra kh¸c lµ hái c¸c c©u hái sö dông tõ míi ®· häc. VÝ dô ®Ó kiÓm tra tõ míi “patient” thÇy gi¸o cã thÓ hái: -Who does a patient go to see ? -IS patient a well person? 2 -Have you ever been a patient ? -What happen to you? 2.3 C©u ®óng sai ( True-False statements ) ThÇy gi¸o cã thÓ ®a ra nh÷ng c©u ®óng sai ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh: VÝ dô: §èi víi “carpenter” thÇyd gi¸o cã thÓ ®a ra nh÷ng c©u ®óng sai ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh: A carpenter takes care of forest A carpenter often works with wood A carpenter uses many tools. 2.4. C©u lùa chän ( Multiple choice items ) ThÇy ®a ra nh÷ng c©u kh¸c nhau diÔn t¶ ý nghÜa cña nh÷ng tõ ®Ó häc sinh chän ra ®Þnh nghÜa ®óng VÝ dô: Drive:- a. Move backward and forward -b. make a small hole -c. go head first into water 3. ¤n luyÖn cñng cè tõ Trong qu¸ tr×nh häc tËp thÇy gi¸o cã thÓ xem c¸c bµi luyÖn tõ vµo c¸c bµi häc ®Ó «n luyÖn, cñng cè nh÷ng tõ ®· häc. Sau ®©y lµ mét sè bµi häc gîi ý: 3.1: ¤n tõ theo côm ( wordsets ) Mét trong nh÷ng thñ thuËt lµm cho häc sinh dÏ häc tõ vµ nhí l©u lµ häc tõ theo côm. Cã mét sè bµi tËp theo nguyªn t¾c nµy nh sau: a. Odd one out Gi¸o viªn cho mét sè tõ trong dã cã mét kh«ng n¨m trong côm ë mét sè ý nghÜa nµo ®ã. Häc sinh ph¶i chän ra tõ kh«ng thuéc nhãm tõ ®ã vµ gi¶i thÝch t¹i sao. VD1: Out one out 1. walk, been, sung, found 2. bicycle, cyclo, car, motorbike 3. Thailand, Europe, Africa, Asia VD2: Odd one out and give the reasons: Víi vÝ dô 2 cã nhiÒu c¸ch lËp côm kh¸c nhau theo nhiÒu nghÜa kh¸c nhau. Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh lµm viÖc theo cÆp hoÆc theo nhãm, híng dÉn c¸c am lµm bµi sao cho cµng cã nhiÒu ®¸p ¸n cµng tèt. Víi bµi tËp trªn, cô thÓ sÏ cã nhiÒu c¸ch kÕt hîp côm kh¸c nhau nh sau: 1. all metal: nail, pliers 2. Active: pliers, saw, hammer 3. nail set: nail, hammer, pliers b. Where is it? What is it? Mét häc sinh nghÜ vÒ mét ®Þa ®iÓm nµo ®ã: mét c¨n phßng, mét toµ nhµ …sau ®ã nãi cho líp biÕt 3 vËt cã thÓ cã ë n¬i ®ã. C¸c häc sinh kh¸c sÏ ®o¸n ®Þa ®iÓm cña b¹n m×nh ®ang nghÜ lµ ®©u. VÝ dô: Häc sinh A ( nghÜ vÒ “library” ) nªu 3 tõ: Shelf-sunblind-catalogue Líp: B- a lawer /s office? 3 C: a supermarket? A: Here is an extraword: Vµ cø thÓ tiÕp tôc cho ®Õn khi líp ®o¸n ®óng. c.Vocabulary network Gi¸o viªn cho s¾n mét m¹ng tãm t¾t víi mét chñ ®iÓm lµm träng t©m, cïng víi vµi gîi ý, sau ®ã yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh tiÕp m¹ng ®ã. VÝ dô: Ways of cooking 3.2. Thñ thuËt luyÖn nhí tõ ( memorizing technique ) §Ó gióp häc sinh nhí tõ ®îc l©u, gi¸o viªn cã thÓ dïng c¸c bµi luyÖn nhí tõ nh sau: a. Observe and remember Gi¸o viªn chuÈn bÞ mét sè hiÖn vËt kh¸c nhau ®Ó trªn mét c¸i khay hoÆc mét bøc tranh gåm nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau ( kho¶ng 8-10 vËt/h×nh) cho häc sinh quan s¸t 1-2 phót. Sau ®ã häc sinh kh«ng ®îc nh×n n÷a vµ ph¶i viÕt l¹i nh÷ng g× ®· quan s¸t ®îc. Cïng víi hiÖn vËt nµy, gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh quan s¸t lÇn thø 2, cã thay ®æi vËt, vÞ trÝ hoÆc mµu s¾c. Sau ®ã , häc sinh ph¶i nãi l¹i ph¸t hiÖn xem cã nh÷ng thay ®æi g×. b. Kim /s game Gi¸o viªn ®äc to hoÆc viÕt lªn b¶ng 10 tõ thuéc c¸c lo¹i tõ kh¸c nhau, sau ®ã xo¸ b¶ng, yªu cÇu häc sinh viÕt l¹i 10 tõ ®· nghe hoÆc ®· nh×n. c. Finding the right word Gi¸o viªn ®a ra mét c©u hoÆc mét t×nh huèng. - Häc sinh ®iÒn tõ vµo chç trèng. NÕu häc sinh kh«ng lµm ®îc th× thÇy gi¸o cã thÓ gîi ý b»ng c¸ch cho ký tù ®Çu tiªn hoÆc cuèi cña tõ cho tíi khi c¸c em t×m ®îc tõ cÇn ph¶i ®iÒn. 3.3: Häc tõ víi bµi kho¸ Tõ vùng ®îc häc vµ «n luyÖn rÊt cã hiÖu qu¶ khi kÕt hîp víi c¸c bµi häc. Cã thÓ khai th¸c mét sè h×nh thøc bµi tËp sau: a. Tríc khi ®äc bµi kho¸ - What is in the text ? Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng mét nhãm tõ cã trong bµi kho¸ ( Kh«ng viÕt nh÷ng tõ mµ theo ®ã rÊt dÔ ®o¸n hoÆc nh÷ng tõ kh«ng cã ng÷ c¶nh ). Sau ®ã yªu cÇu häc sinh ®o¸n néi dung bµi ®äc. - Predicting words: Gi¸o viªn còng cã thÓ lµm ngîc l¹i, tøc lµ giíi thiÖu néi dung bµi s¾p ®äc, sau ®ã yªu cÇu häc sinh ®o¸n ®óng nh÷ng g× sÏ xuÊt hiÖn trong bµi. - Look, remember and complete the set. 4 Gi¸o viªn chän 10-15 tõ cã trong bµi ®äc råi viÕt lªn b¶ng kh«ng theo mét thø tù nhÊt ®Þnh. Häc sinh ®äc vµ nhí tõ ®ã. Sau ®ã gi¸o viªn xo¸ b¶ng, häc sinh ®äc bµi kho¸ råi viÕt l¹i sè tõ ®· cã trªn b¶ng. b. LuyÖn tõ víi bµi kho¸.  correct the teacher: Gi¸o viªn chuÈn bÞ mét c©u chuyÖn ng¾n. Chän 10-15 tõ trong bµi, viÕt s½n c¸c côm t¬ng ®¬ng thay cho nh÷ng tõ ®· chän. Häc sinh sÏ nghe thÇy ®äc c¶ c©u chuyÖn mét lÇn ®Ó l¾m ý chÝnh. Sau ®ã thÇy ph¸t cho häc sinh phiÕu ghi sè tõ gèc cã trong bµi. ThÇy tiÕp tùc ®äc l¹i c©u chuyÖn. Khi nghe thÊy côm tõ nµo ®ã cã nghÜa gièng nh tõ cã trong phiÕu, häc sinh sÏ yªu cÇu thÇy dõng ®äc- vµ häc sinh sÏ ®äc to tõ ®ã lªn ®Ó thay thÕ cho côm tõ t¬ng ®¬ng trong phÇn thÇy ®äc. Cø nh vËy cho ®Õn khi hÕt bµi. ThÇy ®äc l¹i lÇn thø 3 c¶ c©u chuyÖn ®Ó häc sinh n¾m hoµn toµn bµi kho¸ víi nh÷ng tõ gèc. Víi tr×nh ®é häc sin thÊp, gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh nghe ®ång thêi nh×n vµo bµi kho¸.  Ph¸t hiÖn lçi Gi¸o viªn chuyÓn mét sè tõ trong bµi kho¸ lµm cho tõ hoÆc c¶ c©u trë nªn v« nghÜa, råi ph¸t cho häc sinh ®äc, th«ng b¸o tríc vÒ sù thay ®æi ®ã. Häc sinh ®äc vµ tù ph¸t hiÖn lçi. Sau ®ã cïng gi¸o viªn söa lçi. Tuú theo tr×nh ®éi cña líp, gi¸o viªn cã thÓ lµm cho lçi ®¬n gi¶n hay phøc t¹p. Víi nh÷ng líp tr×nh ®é cao, cã thÓ lµm cho c©u v« nghÜa vÒ ý l«gÝc hoÆc vÒ néi dung th«ng tin..... 3.3. ¤n luyÖn c¸ch phèi hîp tõ a. Brainstorming ThÇy gi¸o ®a ra mét vµi tõ vµ ®Ò nghÞ häc sinh t×m ra tÊt c¶ nh÷ng tõ cã thÓ kÕt hîp ®îc víi tõ ®ã. Häc sinh cã thÓ lµm trong cÆp tríc, sau ®ã lµm viÖc c¶ líp. ThÇy gi¸o sÏ ghi lªn b¶ng mäi sù ®ãng gãp cña tõng nhãm ®Ó kÕt hîp ®îc mét danh s¸ch phong phó vµ ®óng nhÊt. b. Finding thing which/ Find people who..... Bµi tËp nµy còng cã thÓ lµm c¸ nh©n, theo cÆp hoÆc nhãm, sau ®ã c¶ líp cïng lµm. - Find things which bench/ break/ creak. - Find things which are old/ grey/ expensive. - Find people who move quietly. c. Gap-filling ThÇy gi¸o cho mét ®o¹n v¨n ( text ) cã ®Ó trèng mét sè tõ nh danh tõ, tÝnh tõ, ®éng tõ...cã ý nghÜa kÕt hîp víi tõ tríc vµ sau trong v¨n c¶nh. Nh÷ng tõ ®îc cho s½n. Häc sinh chän tõ ®Ó ®iÒn vµo chç thÝch hîp. d. Matching ThÇy gi¸o ®a ra hai cét tõ, häc sinh kÕt hîp tõ cña hai cét víi nhau. Adjectives 1. intense 2. narrow Nouns feeling a road 5 3. sealed 4. political EX: a bridge an envelope a situation a number an idea 1. intense feeling. 2. a narrow road, a narrow bridge 3. ......... e. Twenty questions Trß ch¬i nµy rÊt phæ biÕn, kh«ng chØ cã t¸c dông häc tõ mµ cßn gióp häc sinh «n luyÖn c¸ch ®Æt c©u hái ph¶n øng nhanh. Mét häc sinh A- NghÜ vÒ mét vËt thuéc mét trong 3 nhãm quy ®Þnh: Animals:....................................... Minerals:....................................... Vegetables:......................................... C¶ líp sÏ ®o¸n ®å vËt ®ã b»ng c¸ch chØ ®îc hái b¹n A c¸c c©u hái ®óng hay sai ( YesNo Questions ). Tèi ®a lµ 20 c©u hái ®Ó t×m c©u tr¶ lêi. øng dông ph¬ng ph¸p trªn vµo bµi d¹y TiÕng Anh 6: Unit 13: activitives and the seasons Lesson4 ( B1) I. Teaching points: “When” clauses in positive statements and “ WH” questions Objectives: By the end of the lesson, students will be able to practise speaking the pastime activitives using WH-questions II. Materials: word cues, pictures, posters III. Procedure: *.Warm up: “ Jumbled words” -toh= hot rawm= warm oldc= cold looc= cool 1. Presentation a. Networds b. Predict What does Ba do when it is - hot?.................... - cold?............................ 6 - cool?.......................... - warm?.................................. Example:-He goes swimming c. Presentation Text: A4/ p136 - Ask ss to read and correct their predictions d. Model sentences A:What does he do when it is hot ? do you..............................? B: He goes swimming I go  Concept check: - meaning - form - Using - pronounciation 2. Practice a. - Word Cues Drill cold/ go jogging coll/ do aerobics hot/ go swimming warm/ go to the park EX: S1: When it is cold, do you go jogging ? S2: Yes, I do/ No, I don/t 3. Production: Transformation Writing ( A4/ p136 ) Ss change the text about Ba and write about themselves ( using “I” ) - When it is hot, I................................................. When it is cold, I ............................................... When it is cool, I ................................................ When it is warm, I ........................................... IV. Homework - Learn by heart the model sentences - Write your activitives when it is: hot, cold, cool, warm. Bµi TËp thùc nghiÖm Matching a. hot b. cold c. warm 1. go jogging 2. go swimming 3. play badminton 7 d. cool 4. do aerobic 5. go to the park 6. drink cold water  Aswer Key ( mçi c©u ®óng 1 ® ): 1.a 2.b 3.a 4.b KÕt qu¶ thùc nghiÖm stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hä vµ tªn nguyÔn thÞ anh Ph¹m thÕ cêng nguyÔn tiÕn h¹nh ph¹m v¨n h¹nh ph¹m tiÕn léc ph¹m b¶o long nguyÔn v¨n long nguyÔn thÞ liªn ®oµn thÞ linh nguyÔn ngäc linh nguyÔn duy minh nguyÔn thÕ ngäc nguyÔn sthµnh nam nguyÔn thÞ nhung nguyÔn v¨n phó ®ç vinh quang TrÇn thÞ th¬m trÇn thÞ th¬ng trÇn v¨n th¾ng nguyÕn thÞ thuû 5.d 6.c §iÓm 7 4 5 7 8 5 7 6 8 7 4 10 9 7 6 8 6 5 9 10 C. KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt I. KÕt luËn Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ thùc nghiÖm mµ t«i ¸p dông víi líp 6A ( N¨m häc 20052006 ), sè lîng lµ 20 em. KÕt qu¶ cho thÊy, sè häc sinh ®¹t diÓm kh¸, giái nhiÒu h¬n, häc sinh rÊt ham mª häc vµ nhí tõ míi. C¸c biÖn ph¸p trªn ®©y cïng kÕt qu¶ mµ t«i ®· tr×nh bµy kh¼ng ®Þnh ®îc ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn tõ vùng nh trªn rÊt cã hiÖu qu¶. II. ý kiÕn ®Ò xuÊt Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«i thÊy c¸c biÖn ph¸p trªn mµ t«i nªu ra thùc hiÖn dÔ dµng, cã hiÖu qu¶ tèt. T«i mong c¸c ®ång nghiÖp gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh cïng tham kh¶o vµ trao ®æi. T«i còng mong r»ng chóng ta cã nhiÒu tµi liÖu tham kh¶o, híng dÉn cho ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Ó phôc vô cho vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp! 8 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm M«n : TiÕng Anh Hä vµ tªn : §¬n vÞ c«ng t¸c: Tªn §Ò tµi: N¨m Häc: Vò thanh quang THCS Nh©n Hoµ, huyÖn VÜnh B¶o, H¶i Phßng Vocabulary Practice 2006-2007 9
- Xem thêm -