Tài liệu Skkn các phương pháp dạy so sánh hai phân số khác mẫu số cho học sinh lớp 5

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiªm Ph¬ng ph¸p d¹y so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè C¸c ph¬ng ph¸p d¹y so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè cho häc sinh líp 5 I/ §Æt vÊn ®Ò D¹y to¸n ë tiÓu häc lµ ®¶m b¶o cung cÊp tri thøc, kû n¨ng to¸n häc phæ th«ng, cã hÖ thèng phï hîp víi ®iÒu kiÖn nhµ trêng hiÖn nay. D¹y to¸n lµ n©ng cao tr×nh ®é khoa häc cña néi dung gi¸o dôc to¸n b»ng c¸ch hiÖn ®¹i ho¸ mét c¸ch hîp lý quan ®iÓm x©y dùng ch¬ng tr×nh, tr×nh bµy c¸c néi dung c¬ b¶n cña m«n to¸n trong s¸ch gi¸o khoa theo tinh thÇn cña lý thuyÕt tËp hîp vµ cÊu tróc to¸n häc qu¸n triÖt tÝnh thèng nhÊt cña to¸n häc hiÖn ®¹i mµ cha sö dông ng«n ng÷ ký hiÖu cña to¸n häc hiÖn ®¹i. D¹y to¸n lµ gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a phæ cËp vµ n©ng cao, gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, võa ch¨m lo d¹y tri thøc vµ kû n¨ng c¬ b¶n, cÇn thiÕt cho tÊt c¶ häc sinh cho nªn b¶n th©n t«i chon ®Ò tµi nµy. _____________________________________________________ S¸ng kiÕn kinh nghiªm Ph¬ng ph¸p d¹y so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè II/ NhËn thøc cñ, gi¶i ph¸p cñ. 1) NhËn thøc cñ. D¹y to¸n lµ quan t©m ®Õn viÖc h×nh thµnh mét sè t duy, ph¬ng ph¸p suy nghÜ vµ lµm viÖc khoa häc gãp phÇn rÌn luyÖn nh÷ng ®øc tÝnh cÇn thiÕt cña ngêi lao ®éng viÖt nam. B»ng c¸ch sö dông hîp lý nh÷ng ®Æc tr¬ng cña m«n to¸n trong qu¸ tr×nh thÓ hiÖn nh÷ng néi dung cña s¸ch gi¸o khoa trong luyÖn tËp thùc hµnh. §Õn n¨m 1986 trong ph¹m vi gi¸o dôc cÊp 1 ®· cã nhu c©u ®iÒu chØnh mét sè néi dung cña m«n to¸n nhng do s¸ch gi¸o khoa s¸ch híng dÉn gi¶ng d¹y cha cã ®iÒu kiÖn chØnh lý nªn nh÷ng híng dÉn ®iÒu chØnh cha ®îc qu¸n triÖt trong ®«ng ®¶o giaã viªn. tõ khi chuyÓn tõ cÊp 1 thµnh bÆc tiÓu häc th× nhu cÇu ®iÒu chØnh cµng cÇn thiÕt h¬n nhng trong qóa tr×nh ®iÒu chØnh th× ®· chó träng ®Õn c¸c yÕu tè lý luËn, Ýt thiÕt thùc víi sè ®«ng häc sinh, ®· g©y mÊt sù c©n ®èi gi÷a néi dung träng t©m vµ néi dung kh«ng träng t©m t¹o ra sù qu¸ t¶i ®èi víi häc sinh, lµm h¹n chÕ rÌn luyÖn kû n¨ng thùc hµnh, tÝnh vµ gi¶i to¸n. kh«ng Ýt néi dung thùc tÕ cña s¸ch gi¸o khoa kh«ng phïhîp víi®iÒu kiÖn hoµn c¶nh xu thÕ gi¸o dôc cña ®Êt níc, khu vùc vµ thÕ giíi nªn ®ßi hái viÖc ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó phï hîp ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña ®Êt níc, khu vùc vµ thÕ giíi lµ rÊt cÇn thiÕt. 2) Gi¶i ph¸p cò: Trong qu¸ tr×nh d¹y häc to¸n cho häc sinh ë bËc tiÓu häc th× gi¸o viªn chØ ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng. §ã lµ gi¸o viªn lÊy häc sinh lµm trung t©m gi¸o viªn lµm mÉu häc sinh thùc hµnh theo lµm cho häc sinh tiÕp thu mét c¸ch thô ®éng gièng nh mét cæ m¸y lµm theo lµm gi¶m kh¶ n¨ng t duy _____________________________________________________ S¸ng kiÕn kinh nghiªm Ph¬ng ph¸p d¹y so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè s¸ng t¹o cña häc sinh vµ kh«ng ph¸t huy®îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp. III/ NhËn thøc míi, gi¶i ph¸p míi. 1/ NhËn thøc míi. Nh chóng ta ®· biÕt: Sè lîng häc sinh tiÓu häc ®«ng h¬n so víi c¸c bËc häc kh¸c. Ngµy nay xu thÕ chung cña ph¸t triÓn tiÓu häc thÕ giíi lµ thùc hiÖn ®æi míi gi¸o dôc víi néi dung thõa kÕ ®óng møc truyÒn thèng. D¹y häc to¸n cña ®Êt níc ®ang tõng bíc thùc hiÖn ®æi míi néi dung d¹y häc theo quan ®iÓm “cËp nhËt ho¸” nghÜa lµ lµm cho viÖc d¹y häc to¸n g¾n bã víi nh÷ng øng dông thiÕt thùc vµ khoa häc céng ®ång vµ thÕ giíi, lµm cho néi dung d¹y häc to¸n cã tÝnh thùc tiÓn cao, gióp hs cã nh÷ng ph¬ng ph¸p häc tËp, tù ph¸t triÓn n¨ng lùc t duy s¸ng t¹o cña m×nh gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng. V× v©y ®æi míi gi¸o dôc to¸n ë bËc tiÓu häc ®ang thùc sù trë thµnh nhu cÇu vµ nguyÖn väng cña gi¸o viªn, häc sinh vµ nÒn gi¸o dôc níc nhµ. D¹y häc to¸n nã ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc h×nh thµnh ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o cho häc sinh tiÓu häc. D¹y vµ häc to¸n ë bËc tiÓu häc nãi chung vµ phÇn ph©n sè ë líp 5 nãi riªng lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong ch¬ng tr×nh to¸n 5 ë bËc tiÓu häc. NÕu ë líp 5 c¸c em kh«ng n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ céng, trõ, nh©n, chia vµ so s¸nh hai ph©n sè th× viÖc häc tiÕp theo vÒ kiÕn thøc ph©n sè v« cïng khã kh¨n. §Æc biÖt lµ c¸ch so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè. V× vËy, ®øng tríc nh÷ng b¨n kho¨n tr¨n trá lµm trªn, ®Ó häc sinh n¨m v÷ng kiÕn thøc vÒ ch¬ng ph©n sè nãi chung vµ c¸ch so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè nãi riªng mét c¸ch thµnh th¹o. §ã lµ ®iÒu mµ t«i tõng suy nghÜ rÊt nhiÒu trong nh÷ng n¨m d¹y líp 5 vµ c¶ ®ång nghiÖp t«i còng vËy. _____________________________________________________ S¸ng kiÕn kinh nghiªm Ph¬ng ph¸p d¹y so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè Trong qu¸ tr×nh d¹y so sanh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè, ®Ó gióp hs còng cè kiÕn thøc, rÌn luyÖn kû n¨ng thùc hµnh, ph¬ng ph¸p suy luËn l« rÝch vµ øng dông vµo cuéc sèng. Gióp c¸c em ph¸t triÓn trÝ th«ng minh s¸ng t¹o vµ t¹o høng thó trong häc tËp. 2/ Gi¶i ph¸p míi. Trong nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i th× viÖc d¹y häc ®ang tõng bíc ®æi míi néi dung ph¬ng ph¸p d¹y häc ®ã lµ lÊy häc sinh lµm trung t©m nh»ng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ho¸ viÖc häc tËp cña häc sinh. HS tù kh¸m ph¸ t×m tßi ra kiÕn thøc ®Ó lÜnh héi vµ ph¸t huy tÝnh tù gi¸c häc tËp cho b¶n th©n ®Ó øng dông vµo cuéc sèng. Cßn gi¸o viªn chØ lµ ngêi ®Þnh híng lµ ngêi tæ chøc , lµ ngêi träng tµi cho häc sinh. Trong thùc tÕ nh÷ng n¨m chñ nhiÖm vµ gi¶ng d¹y líp 5 th× b¶n th©n t«i ®· rót ra mét sè ph¬ng ph¸p khi d¹y so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè nh sau: a/ Ph¬ng ph¸p 1: Quy ®ång mÉu sè cña hai ph©n sè®Ó so s¸nh “khi so s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu sè th× ph©n sè nµo cã tö sè lín h¬n th× ph©n sè ®ã lín h¬n”. VÝ dô: So s¸nh ph©n sè Ta cã: V× 4 4.7 28   ; 5 5.7 35 4 5 vµ 75 5 5.5 25   7 7.5 35 28 25 4 5   nªn 35 35 5 7 Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông réng r¶i cho häc sinh khi so sanh hai ph©n ssã kh¸c mÉu sè. b) Ph¬ng ph¸p 2: Quy ®ång tö sè cña hai ph©n sè “khi so s¸nh hai ph©n sè cïng tö sè ph©n sè nµo cã mÉu bÐ h¬n th× ph©n sè ®ã lín h¬n”. _____________________________________________________ S¸ng kiÕn kinh nghiªm Ph¬ng ph¸p d¹y so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè VÝ dô 1: So s¸nh ph©n sè 3 8 3 4 vµ C1: ¸p dông ph¬ng ph¸p 1 => 3 8 . < 3 4 . C2: Ta so s¸nh mÉu sè: Ta thÊy 8>4 nªn VÝ dô 2: So s¸nh ph©n sè 2 6 C1: ¸p dông ph¬ng ph¸p 1 => C2: ¸p dông ph¬ng ph¸p 2: 1 4 vµ 2 6 2 6 3 8 < 3 4 1 4 < 1 3 . . > 1 4 . = 13 ta cã nªn 2 6 > 1 4 . Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông nhanh cho bµi so s¸nh hai ph©n sè cïng tö sè. c) Ph¬ng ph¸p 3: So s¸nh hai ph©n sè ®ã víi ®¬n vÞ ®Ó rót ra kÕt qu¶. VÝ dô 1: So s¸nh ph©n sè 5 3 vµ 2 5 . C1: ¸p dông ph¬ng ph¸p 1. C2: ¸p dông ph¬ng ph¸p 2. C3: Ta thÊy 5 3 >1; 2 5 <1 nªn VÝ dô 2: So s¸nh ph©n sè ¸p dông ph¬ng ph¸p 3. 9 4 9 4 5 3 2 5 > vµ >1; 3 5 3 5 . . <1 nªn 9 4 > 3 5 . d) Ph¬ng ph¸p 4: So s¸nh hai ph©n sè díi d¹ng hçn sè (so s¸nh phÇn thªm). VÝ dô 1: So s¸nh ph©n sè 7 5 vµ 9 7 . C1: ¸p dông ph¬ng ph¸p 1. _____________________________________________________ S¸ng kiÕn kinh nghiªm Ph¬ng ph¸p d¹y so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè C2: ¸p dông ph¬ng ph¸p 2. C3: Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh lµm nh sau: 7 2 2 9 2 2 1 1  ; 1 1  . 5 5 5 7 7 7 Ta cã 2 2  5 7 nªn 7 9  5 7 VÝ dô 2: So s¸nh ph©n sè Ta cã V× 18 13 vµ 32 27 . 18 5 32 5 1  ; 1  13 13 27 27 5 5  13 27 nªn 18 32  . 13 27 Ph¬ng ph¸p nµy so s¸nh hai hçn sè cã phÇn nguyªn b»ng nhau cßn ph©n sè nµo cã phÇn thªm lín h¬n th× ph©n sè ®ã lín h¬n. e) Ph¬ng ph¸p 5: ph¬ng ph¸p so s¸nh phÇn bï “Ph©n sè nµo cã phÇn bï lín h¬n thi ph©n sè ®ã bÐ h¬n”. VÝ dô : So s¸nh ph©n sè 5 9 vµ 7 11 . C1: ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p trªn. C2: Gi¸o viªn ®Þnh híng häc sinh t×m ra c¸ch gi¶i sau: Ta thÊy 5 4 7 4 1  ; 1  . 9 9 11 11 v× 4 4  . 9 11 nªn 5 9 < 7 11 . g) Ph¬ng ph¸p 6: Ph¬ng ph¸p b¾c cÇu “So s¸nh hai ph©n sè víi cïng mét ph©n sè thø 3”. VÝ dô : So s¸nh ph©n sè Ta thÊy Ph©n sè 3 3 2   4 5 5 3 5 nªn 3 4 3 2  4 5 vµ 2 5 . . lµ ph©n sè b¾c cÇu. _____________________________________________________ S¸ng kiÕn kinh nghiªm Ph¬ng ph¸p d¹y so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè Ph¬ng ph¸p nµy gi¸o viªn híng dÉn häc sinh gäi ph©n sè ph©n sè thø nhÊt, 2 5 lµ ph©n sè thø 2 cßn 3 5 3 4 lµ lµ ph©n sè b¾c cÇu cã tö sè lµ tö sè cña ph©n sè 1, mÉu sè lµ mÉu sè cña ph©n sè 2 vµ ngîc l¹i. IV/ kÕt qu¶ sau khi ¸p dông. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y b¶n th©n t«i ®· ®em ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy khi so s¸nh hai ph©n sã kh¸c mÉu sè th× häc sinh ®· tiÕp thu vµ lÜnh héi ®îc kiÕn thøc tõ ®ã ¸p dông nhanh trong kû n¨ng rÌn luyÖn thùc hµnh, ®· gióp cho bµi d¹y thªm sinh ®éng vµ phong phó vÒ c¸ch gi¶i. ¸p dông thùc tiÓn trong n¨m häc 2004-2005 ë líp 5D. §Ò bµi kiÓm tra trong hai qu¸ tr×nh. C©u 1: So s¸nh c¸c phan sè. a) 2 3 vµ 3 4 b) 5 11 vµ 5 17 c) 43 37 vµ 52 46 d) 1212 1213 vµ 1125 1126 C©u 2: S¾p xÕp c¸c ph©n sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín. 1 2 3 6 1 ; ; ; ;1; 5 3 5 5 10 . KÕt qu¶ kiÓm tra thÓ hiÖn ë b¶ng sau: Tæng sè häc Cha ¸p dông s¸ng kiÕn sinh ®îc KiÓm Tra §¹t TB trë lªn §· ¸p dông s¸ng kiÕn §¹t TB trë lªn Sè lîng % Sè lîng % 30 12 40% 28 93% Qua hai lÇn kiÓm tra th× ta thÊy lÇn hai sè em lµm bµi ®óng vµ cã nhiÒu c¸ch gi¶i hay vµ nhanh h¬n. _____________________________________________________ S¸ng kiÕn kinh nghiªm Ph¬ng ph¸p d¹y so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè VËy qua thùc tÕ t«i ®· thö nghiÖm víi c¸c ph¬ng ph¸p trªn. NÕu chóng ta biÕt ¸p dông vµo ®Ó gi¶ng d¹y th× t«i tin kÕt qu¶ häc t¹p cña häc sinh sÏ ®¹t kÕt qu¶ cao. V/ Bµi häc kinh nghiÖm. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y bµi so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè th× tuú tõng néi dung bµi tËp mµ chóng ta ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i kh¸c nhau ch¬ nhÊt thiÕt kh«ng nªn rËp khu«n. Mµ chóng ta ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong d¹y häc th× hiÖu qu¶ bµi d¹y sÏ cao, míi t¹o ®îc høng thó häc tËp cho häc sinh nh»m gióp häc sinh lÜnh héi ®îc kiÕn thøc ph¸t triÓn tèt t duy s¸ng t¹o vµ rÌn luyÖn kû n¨ng thùc hµnh. §Ó d¹y häc to¸n nãi chung vµ ®Ó d¹y vÒ so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè nãi riªng ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt th× gi¸o viªn ph¶i cÇn ph¶i t©m huyÕt víi nghÒ, ph¶i nghiªn cøu kû néi dung s¸ch gi¸o khoa, nghiªn cøu kû tÝnh chÊt ®Æc trng cña kiÕn thøc bµi d¹y t ®ã mµ lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc mét c¸ch phï hîp. Trªn ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p nhá cña b¶n th©n t«i ®· tÝch luü ®îc. Trong ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái sai lÇm vµ thiÕu sãt mong c¸c ®ång nghiÖp vµ chuyªn m«n gãp ý vµ bæ sung ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! _____________________________________________________
- Xem thêm -