Tài liệu Skkn các giải pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trường tiểu học

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

CÁC GIẢI PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG T¸c gi¶: Hµ V¨n T«n HiÖu trëng trêng TiÓu häc DiÔn Kû I. §Æt vÊn ®Ò. Tõ khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch gi¸o dôc ®Õn nay ®· h¬n 20 n¨m. Trong kho¶ng thêi gian ®ã, ph¶i kh¼ng ®Þnh lµ ch¬ng tr×nh nµy ®· ®µo t¹o ra nh÷ng thÕ hÖ ngêi ViÖt Nam tµi n¨ng, ®ãng gãp tÝch cùc cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña d©n téc. Tuy nhiªn, néi dung ch¬ng tr×nh còng nh ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, mÆc dï ®· cã nhiÒu söa ®æi, chØnh lý nhng tríc nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc vÒ kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc, ®· kh«ng cßn phï hîp n÷a.Trong khi cuéc sèng ®ßi hái nh÷ng con ngêi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o th× gi¸o dôc nhµ trêng gièng nh chiÕc ¸o mÆc chËt. §æi míi lµ tÊt yÕu, phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn x· héi nãi chung, gi¸o dôc nãi riªng. §Ó chuÈn bÞ cho viÖc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng lÇn nµy, ngµnh Gi¸o dôc ®· cã mét sù chuÈn bÞ kh¸ chu ®¸o, tõ viÖc x©y dùng khung ch¬ng tr×nh, biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o vªn, tiÕn hµnh thùc nghiÖm ë nhiÒu trêng, nhiÒu vïng kh¸c nhau. Kh¸c víi lÇn c¶i c¸ch gi¸o dôc n¨m 1981, lÇn ®æi míi nµy kh«ng lµm thay ®æi hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, nghÜa lµ vÉn gi÷ nguyªn hÖ thèng gi¸o dôc phæ th«ng 12 n¨m víi 3 bËc häc. §æi míi GDPT lÇn nµy tËp trung chñ yÕu vµo c¸c vÊn ®Ò sau: -§æi míi môc tiªu gi¸o dôc, mµ cô thÓ, ®èi víi Gi¸o dôc TiÓu häc, môc tiªu lÇn nµy lµm râ quan ®iÓm gi¸o dôc toµn diÖn vµ thiÕt thùc ®èi víi ngêi häc. Néi dung ®µo t¹o tr¸nh khuynh híng hµn l©m, khuynh híng häc t¸ch rêi thùc tÕ cuéc sèng. Néi dung & ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¶m b¶o tÝnh liªn th«ng ®èi víi bËc häc tiÕp theo. -§æi míi kÕ ho¹ch gi¸o dôc TiÓu häc. Biªn chÕ n¨m häc gåm 35 tuÇn (ch¬ng tr×nh CCGD cã 33 tuÇn).Sè buæi häc tèi thiÓu lµ 5 buæi/ tuÇn, khuyÕn khÝch d¹y häc nhiÒu h¬n 5 buæi/ tuÇn tiÕn tíi d¹y häc 2 buæi/ ngµy. Ch¬ng tr×nh cã phÇn cøng dµnh cho viÖc d¹y häc c¸c m«n häc vµ c¸c ho¹t ®éng b¾t buéc, ®ång thêi còng cã ®é linh ho¹t vÒ c¸c m«n tù chän vµ kÕ ho¹ch riªng cho phï hîp víi tõng trêng, tõng ®Þa ph¬ng. -§æi míi néi dung gi¸o dôc TiÓu häc theo híng tinh gi¶n nh÷ng néi dung chiÕm nhiÒu thêi lîng, bæ sung nh÷ng néi dung cËp nhËt cuéc sèng hiÖn t¹i, t¨ng cêng tÝnh tÝch hîp vÒ néi dung ®Ó tr¸nh sù trïng lÆp, qu¸ t¶i víi ngêi häc; t¨ng cêng c¸c néi dung thùc hµnh vËn dông, gi¶m c¸c néi dung lý thuyÕt khã hoÆc cha thËt sù cÇn thiÕt ph¶i häc ë TiÓu häc. Néi dung gi¸o dôc g¾n víi ®Æc ®iÓm vïng miÒn. - §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tËp trung nhiÒu vµo viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cho häc sinh nh: quan s¸t vµ tiÕp xóc víi tµi liÖu, nguån th«ng tin; ®éng n·o ®Ó ph¸t hiÖn kiÕn thøc; thùc hµnh cñng cè kiÕn thøc vµ kü n¨ng; tù ®¸nh gi¸. Ngoµi d¹y kiÕn thøc vµ kü n¨ng, ph¬ng ph¸p míi d¹y häc sinh ph¬ng ph¸p tù häc qua c¸c ho¹t ®éng häc tËp. Ph¬ng ph¸p d¹y häc míi lµ sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng cã nh÷ng yÕu tè tÝch cùc víi ph¬ng ph¸p d¹y häc tËp trung vµo viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cho häc sinh. -§æi míi ®¸nh gi¸ häc sinh. Môc ®Ých ®¸nh gi¸ lµ ®Ó x¸c nhËn kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh vµ ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh d¹y häc cho phï hîp víi môc tiªu. Néi dung ®¸nh gi¸ lµ ®¸nh gi¸ theo tr×nh ®é chuÈn cña ch¬ng tr×nh. C«ng cô ®¸nh gi¸ lµ sù kÕt hîp quan s¸t s¶n phÈm häc tËp cña häc sinh víi viÖc kiÓm tra b»ng c©u hái tr¾c nghiÖm vµ tù luËn ®Ó ®a ra ®iÓm sè vµ nhËn xÐt. Chñ thÓ ®¸nh gi¸ kh«ng chØ gi¸o viªn ®¸nh gi¸ mét chiÒu nh tríc ®©y, mµ lµ gi¸o viªn ®¸nh gi¸, häc sinh tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña nhau. Tãm l¹i: §æi míi gi¸o dôc TiÓu häc nh»m thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc, gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n, gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam XHCN, bíc ®Çu x©y dùng t c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc Trung häc c¬ së. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã, néi dung gi¸o dôc TiÓu häc ph¶i ®¶m b¶o cho häc sinh cã hiÓu biÕt ®¬n gi¶n, cÇn thiÕt vÒ tù nhiªn, x· héi vµ con ngêi; cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghe, ®äc, nãi, viÕt vµ tÝnh to¸n; cã thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vÖ sinh; cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nghÖ thuËt. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc TiÓu häc ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh phï hîp víi tõng líp häc, m«n häc; båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em lai niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®ßi hái nhµ trêng TiÓu häc ph¶i tÝch cùc ®æi míi mét c¸ch ®ång bé míi cã thÓ ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña viÖc ®æi míi GDPT. NhiÖm vô tríc m¾t lµ ph¶i x©y dùng mét ®éi ngò gi¸o viªn cã phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi; tÝch cùc ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®¶m b¶o gi¸o dôc toµn diÖn; phèi hîp víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, víi phô huynh häc sinh vµ nh©n d©n ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh gi¸o dôc cña nhµ trêng Tríc khi tiÕn hµnh ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 1.Thùc tr¹ng chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn (thêi ®iÓm th¸ng 5 n¨m 2002) -Tæng sè gi¸o viªn: 44, tæng sè líp: 40, tû lÖ 1,1 GV/ líp. -Tuæi ®êi díi 40: 19 ngêi; 41 ®Õn 50 tuæi: 16 ngêi; trªn 50 tuæi: 9 ngêi; n÷: 42. -Tr×nh ®é ®µo t¹o: §¹i häc S ph¹m: 0 Cao ®¼ng S ph¹m: 3 Trung cÊp SP: 36 S¬ cÊp: 5 Tr×nh ®é ®µo t¹o ®¹t chuÈn vµ trªn chuÈn: 39 ngêi, tû lÖ 88,6% Tr×nh ®é díi chuÈn: 5 ngêi, tû lÖ 11,4%. -Sè gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn(®îc c«ng nhËn tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2002): 9 -Sè gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh: 1. ChÊt lîng gi¶ng d¹y c¸c m«n: -Sè gi¸o viªn cã kh¶ n¨ng d¹y tÊt c¶ c¸c m«n t¬ng ®èi an t©m: 11 ngêi (25 %) -Sè gi¸o viªn cha cã kh¶ n¨ng d¹y mét c¸ch an t©m tÊt c¶ c¸c m«n: 33 ngêi chiÕm 75%, trong ®ã: +M«n TiÕng ViÖt: 7 ngêi. §iÓm yÕu phæ biÕn lµ kiÕn thøc m«n häc cßn non, ch÷ viÕt xÊu kh«ng ®óng mÉu ch÷ quy ®Þnh, kü n¨ng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ nãi cßn h¹n chÕ. +M«n To¸n: 4 ngêi, chñ yÕu lµ vÒ mÆt ph¬ng ph¸p d¹y häc, còng cã trêng hîp lµ do kiÕn thøc. +M«n TN-XH: 9 ngêi, chñ yÕu lµ non vÒ kiÕn thøc. Sè gi¸o viªn nµy cã tr×nh ®é v¨n hãa phæ th«ng 7/10, hiÓu biÕt vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn còng nh x· héi cßn rÊt h¹n chÕ, kü n¨ng thùc hµnh cßn yÕu. Mét sè thao t¸c trong gi¶ng d¹y cha ®¹t ®Õn kü n¨ng(sö dông b¶n ®å, qu¶ ®Þa cÇu, thÝ nghiÖm…). +M«n §¹o ®øc: 3 ngêi. §iÓm yÕu cña sè gi¸o viªn nµy lµ kh¶ n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ®Ó gióp häc sinh thùc hµnh rÌn luyÖn kü n¨ng hµnh vi ®¹o ®øc cßn rÊt lóng tóng. +M«n ThÓ dôc: 6 ngêi. 6 gi¸o viªn nµy thêng lóng tóng trong viÖc tæ chøc d¹y häc ngoµi s©n tËp, khÈu lÖnh kh«ng døt kho¸t, ®éng t¸c kh«ng râ rµng. Nguyªn nh©n lµ do søc kháe kh«ng ®¶m b¶o. +M«n Thñ c«ng(c¸c líp cha thay s¸ch: Kü thuËt): 5 ngêi. Sè gi¸o viªn nµy cha cã ®îc kü n¨ng tèt trong viÖc lµm mÉu cho häc sinh vµ tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc theo ®óng ®Æc trng m«n häc. +M«n ¢m nh¹c: 14 ngêi, tËp trung vµo sè gi¸o viªn tuæi cao, ®îc ®µo t¹o trong nh÷ng n¨m chiÕn tranh. Sè gi¸o viªn nµy kiÕn thøc nh¹c lý, kü n¨ng xíng ©m, kh¶ n¨ng ph©n biÖt vµ h¸t c¸c lµn ®iÖu d©n ca cßn non, giäng h¸t kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu gi¶ng d¹y. +M«n Mü thuËt: 19 ngêi. §©y lµ m«n häc cã nhiÒu gi¸o viªn d¹y cha an t©m nhÊt trong c¸c m«n häc. §iÓm yÕu nhÊt cña hä lµ n¨ng lùc vÏ cßn non vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc cßn lóng tóng. §¸nh gi¸ chung: - Gi¸o viªn cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng tèt, yªu nghÒ, nhiÖt t×nh c«ng t¸c. PhÇn lín gi¸o viªn cã tr×nh ®é ®¹t chuÈn vµ trªn chuÈn, song sè gi¸o viªn cã tr×nh ®é díi chuÈn cßn chiÕm tû lÖ kh¸ cao. -N¨ng lùc s ph¹m cña gi¸o viªn qua ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cuèi n¨m häc cha thùc sù an t©m ®Ó triÓn khai ch¬ng tr×nh GDPT míi. Sè gi¸o viªn kh¸, giái cßn Ýt trong khi ®ã cã mét bé phËn gi¸o viªn kh«ng ®¸p øng yªu cÇu nhiªm vô. Sè gi¸o viªn d¹y cha an t©m ë c¸c m«n häc cßn nhiÒu, trong ®ã cã mét sè gi¸o viªn d¹y cha tèt 2 ®Õn 3 m«n häc. Mét sè gi¸o viªn cao tuæi, søc kháe yÕu, hiÖu qu¶ c«ng t¸c kh«ng cao. -Mét bé phËn kh¸ lín gi¸o viªn cã tr×nh ®é v¨n hãa phæ th«ng cÊp II (líp 7/ 10) ®îc ®µo t¹o THSP hoµn chØnh (20 ®/c), trong sè nµy cã 5 gi¸o viªn nguyªn lµ gi¸o viªn vì lßng, khi CCGD ®îc biªn chÕ vµ trong nhiÒu n¨m chØ bè trÝ d¹y líp1, kh«ng cã kh¶ n¨ng lu©n chuyÓn ®Ó d¹y toµn cÊp. Thùc tr¹ng nµy g©y khã kh¨n kh«ng nhá cho viÖc bè trÝ ®éi ngò khi thùc hiÖn thay s¸ch. 2.ChÊt lîng gi¸o dôc ( Sè liÖu cuèi n¨m häc 2001-2002) 2.1.ChÊt lîng ®¹o ®øc: Líp 1 2 3 4 5 Céng Tæng Sè 245 272 277 273 307 1374 Lo¹i Tèt Sè lîng Tû lÖ% 161 65,7 198 72,8 217 78,3 209 76,6 250 81,4 1035 75,3 2.2.ChÊt lîng v¨n hãa: Tæng Giái Líp SL TØ lÖ sè 1 245 36 14,7 2 272 29 10,7 3 277 61 22,0 4 273 45 16,5 5 307 35 11,4 Céng 1374 206 15,0 Lo¹i Kh¸ tèt Sè lîng Tû lÖ % 84 34,3 74 27,2 59 21,7 64 23,4 57 18,6 338 24,7 SL 98 128 81 94 82 483 Kh¸ TØ lÖ 40,0 47,0 29,2 34,4 26,7 35,1 Lo¹i CÇn cè g¾ng Sè lîng Tû lÖ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.B×nh SL TØ lÖ 107 43,7 102 37,5 131 47,3 129 46,5 189 61,6 656 47,7 SL 4 13 3 5 1 26 YÕu TØ lÖ 1,6 4,8 1,1 1,8 0,3 1,9 §¸nh gi¸ chung: -H/S ngoan, cã ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ngêi häc sinh, kh«ng cã häc sinh h. Tuy nhiªn, sè häc sinh xÕp lo¹i Kh¸ tèt vÉn cßn chiÕm tû lÖ kh¸ cao. -H/S phÇn lín ch¨m häc, chÊt lîng c¸c m«n v¨n hãa ®¹t trung b×nh trë lªn chiÕm tû lÖ cao, song tû lÖ häc sinh ®¹t lo¹i kh¸, giái cßn thÊp. Sè häc sinh häc yÕu cßn nhiÒu. §iÒu nµy t¹o t©m lý kh«ng thuËn lîi cho häc sinh ngay tõ bËc TiÓu häc. 3.Thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt. -Phßng häc cao tÇng: 24 phßng; bµn ghÕ gi¸o viªn: 24 bé; bµn ghÕ häc sinh: 360 bé (mçi phßng 15 bé); b¶ng líp b»ng gç d¸n phun s¬n l¾p ®Æt n¨m 1996 nay ®· cã hiÖn t îng bong rép, lo¸ng khã nh×n cho nh÷ng häc sinh ngåi phÝa sau vµ hai bªn cña phßng häc. -C¸c phßng chøc n¨ng cha cã. T¹i thêi ®iÓm th¸ng 5 n¨m 2002 ®ang sö dông d·y nhµ cò cña HTX n«ng nghiÖp ®Ó l¹i trong khu«n viªn trêng. -S©n ch¬i, b·i tËp cßn tròng níc, cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ho¹t ®éng ngoµi giê vµ rÌn luyÖn thÓ chÊt cña häc sinh. C¶nh quan m«i trêng cha ®Ñp. -ThiÕt bÞ d¹y häc: Mçi khèi cã mét bé thiÕt bÞ dïng chung chñ yÕu lµ tranh ¶nh, b¶n ®å c¸c lo¹i vµ mét sè dông cô thÝ nghiÖm, ®o lêng. Nh×n chung thiÕt bÞ kh«ng ®ång bé vµ thiÕu nhiÒu. Mét sè ph©n m«n cña m«n TN-XH nhµ trêng ph¶i xÕp l¹i TKB ®Ó tÊt c¶ c¸c líp ®Òu ®îc sö dông ®å dïng trong d¹y häc, g©y nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý cña BGH. -Th viÖn: nghÌo c¶ vÒ sè ®Çu s¸ch còng nh sè lîng s¸ch, chñ yÕu lµ s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o. C¸c tñ s¸ch: ph¸p luËt, ®¹o ®øc míi ë giai ®o¹n b¾t ®Çu h×nh thµnh. §¸nh gi¸ chung: Ngoµi sè phßng häc, bµn ghÕ ®¸p øng ®îc yªu cÇu phôc vô thay s¸ch, t×nh tr¹ng CSVC nh×n chung cßn nghÌo, bÊt cËp, cÇn ph¶i ®Çu t nhiÒu. 4.Ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa: Ch¬ng tr×nh CCGD mÆc dï ®· ®îc chØnh lý nhng nh×n chung vÉn cßn nÆng vÒ kiÕn thøc lý thuyÕt mang tÝnh hµn l©m. V× thÕ, víi yªu cÇu ®ßi hái cung cÊp kh¸i niÖm khoa häc mang tÝnh chÝnh x¸c, t¬ng ®èi hoµn chØnh, gi¸o viªn kh«ng thÓ kh«ng “nhåi nhÐt” kiÕn thøc,vµ nh thÕ lµ qu¸ nÆng ®èi víi häc sinh. Néi dung d¹y häc cã nhiÒu bµi kh«ng cßn phï hîp víi thùc tÕ cuéc sèng. C¸ch x©y dùng s¸ch gi¸o khoa nÆng vÒ lý thuyÕt h¬n lµ tÝnh thùc hµnh kü n¨ng. 5.Ph¬ng ph¸p d¹y häc: Víi néi dung vµ c¸ch x©y dùng bµi häc trong s¸ch gi¸o khoa nh ®· nãi ë trªn lµ nh»m phï hîp víi ph¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng, chñ yÕu lµ gi¸o viªn gi¶ng, häc sinh hÇu nh mÊt ®i tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o, Ýt ®îc thÓ hiÖn m×nh. Nh×n chung thiÕt kÕ s¸ch gi¸o khoa CCGD kh«ng ®Æt häc sinh vµo trong m«i trêng giao tiÕp, kh«ng ®Æt c¸c em vµo trong nh÷ng hoµn c¶nh “cã vÊn ®Ò” ®Ó c¸c em tù kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn kiÕn thøc. Tõ n¨m 1994, s¸ch ® îc chØnh lý vÒ néi dung, ®ång thêi phong trµo ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng “ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c cña häc sinh” ®îc ph¸t ®éng rÇm ré trong c¸c nhµ trêng, nhng thùc ra còng chØ míi dõng l¹i ë viÖc t¨ng thªm mét sè c©u hái ph¸t vÊn, t¨ng ®µm tho¹i gîi më trong c¸c tiÕt d¹y, tæ chøc mét sè h×nh thøc d¹y häc míi nhng xem ra rÊt khã. ChÝnh v× thÕ, mÆc dÇu rÊt tÝch cùc trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nhng hiÖu qu¶ vÉn cha cao. 6.§¸nh gi¸ häc sinh: Th«ng t 15 híng dÉn ®¸nh gi¸ tÊt c¶ c¸c m«n häc b»ng ®iÓm sè. ViÖc quy ®Þnh sè lÇn kiÓm tra thêng xuyªn, kiÓm tra ®Þnh kú ®èi víi c¸c m«n häc t¹o thuËn lîi cho gi¸o viªn trong viÖc ®¸nh gi¸ häc sinh. Sè lÇn kiÓm tra nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo thêi lîng d¹y häc cña tõng m«n. Tuy nhiªn, c¸ch ®¸nh gi¸ nµy còng cã mÆt tr¸i cña nã, dã lµ g©y ¸p lùc rÊt lín cho häc sinh. C¸ch kiÓm tra còng cã ®iÓm cha thÝch hîp. §Ò kiÓm tra chñ yÕu lµ c¸c bµi tù luËn, ®ßi hái häc sinh ph¶i thuéc bµi th× míi lµm ®îc bµi kiÓm tra. Trong khi häc sinh TiÓu häc, ngay tõ líp 1 ®· ph¶i häc nhiÒu m«n, th× c¸ch kiÓm tra nµy t¹o thªm ¸p lùc cho c¸c em, nã dÔ g©y t©m lý tù cho lµ kh«ng thÓ thµnh c«ng ngay tõ khi häc tiÓu häc, ViÖc ®¸nh gi¸ còng chñ yÕu mang tÝnh mét chiÒu, phÇn lín lµ gi¸o viªn ®¸nh gi¸ häc sinh. V× vËy, kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ hÕt mäi häc sinh trong cïng mét nhiÖm vô häc tËp. Vµ v× thÕ, häc sinh Ýt cã c¬ héi ®Ó söa sai. III. C¸c gi¶i ph¸p cña HiÖu trëng nh»m n©ng cao ChÊt lîng ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 1.X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn cã ®Çy ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 1.1.N©ng cao nhËn thøc t tëng cho ®éi ngò GV, lµm cho gi¸o viªn n¾m ®îc chñ tr¬ng cña §¶ng vµ quyÕt t©m cña ngµnh trong viÖc ®æi míi GDPT. Ph¶i xem ®©y lµ mét nhiÖm vô quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc, cã vai trß to lín ®èi víi sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc nãi chung. TiÕp tôc qu¸n triÖt nghÞ quyÕt T¦ 2 khãa VIII, nghÞ quyÕt 40 cña Quèc héi, c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cña ngµnh GD vÒ ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh, SGK, ph¬ng ph¸p d¹y häc. Tõ ®ã, GV tù nhËn thøc vai trß, vÞ trÝ cña m×nh trong giai ®o¹n míi cña GD, cã ý thøc tù häc, tù båi dìng ®Ó n¾m b¾t c¸c vÊn ®Ò míi, ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi GD. 1.2. LËp kÕ ho¹ch sö dông hîp lý ®éi ngò gi¸o viªn, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc. §Ó lµm tèt ®îc ®iÒu nµy, ph¶i tæ chøc ph©n lo¹i gi¸o viªn mét c¸ch nghiªm tóc, ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng ®«i ngò, n¨ng lùc, së trêng cña tõng ngêi ®Ó cã kÕ ho¹ch båi dìng vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng cña ®éi ngò GV. T¹i thêi ®iÓm th¸ng 5/2002, sè GV ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã thÓ d¹y ®îc tÊt c¶ c¸c m«n häc toµn cÊp mét c¸ch t¬ng ®èi an t©m lµ 21 ngêi (54,5 %). Sè cßn l¹i Ýt nhiÒu gÆp khã kh¨n trong gi¶ng d¹y mét sè m«n nh: TN-XH, H¸t nh¹c, Mü thuËt, ThÓ dôc. C¸ biÖt cã gi¸o viªn ch÷ xÊu, viÕt kh«ng ®óng mÉu ch÷ quy ®Þnh, kh¶ n¨ng linh ho¹t trong gi¶ng d¹y cßn non. C¨n cø vµo tr×nh ®é, n¨ng lùc, tuæi t¸c, søc kháe cña tõng ng êi, ®ång thêi dù b¸o vÒ nh÷ng thay ®æi cña ®éi ngò ®Ó bè trÝ vµ sö dông mét c¸ch hîp lý. Trong viÖc bè trÝ GV, ph¶i ®¶m b¶o ®ång ®Òu vÒ chÊt lîng, sao cho tÊt c¶ c¸c khèi líp ®Òu cã nßng cèt vÒ chuyªn m«n. N¨m häc 2002-2003 cã 7 líp 1. Nhu cÇu GV ®øng líp 1 lµ 7 ngêi.Trong sè 44 gi¸o viªn, cã 1 GVDG cÊp tØnh, 9 GVDG cÊp huyÖn vµ 11 GVDG cÊp trêng. Sè GV ®îc cö ®i båi dìng thay s¸ch líp 1 lµ 8 ngêi, trong ®ã cã 2 GVDG huyÖn, 3 GVDG trêng. Sè GV trªn 50 tuæi ®îc dù båi dìng lµ 2 ngêi ( dù kiÕn vÒ hu n¨m 2004, khi ®ã trêng chØ cã 5 líp 1). C¸c n¨m tiÕp theo khi tiÕn hµnh thay s¸ch, c¨n cø t×nh h×nh ®éi ngò tõng thêi ®iÓm, dù b¸o nh÷ng biÕn ®éng do nghØ hu, thuyªn chuyÓn, HiÖu trëng lËp danh s¸ch GV dù båi dìng d¹y thay s¸ch, chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó viÖc tiÕp thu chuyªn ®Ò cã kÕt qu¶ cao nhÊt. Bªn c¹nh ®ã, viÖc bè trÝ GV ë c¸c líp cha thay s¸ch còng ph¶i híng tíi viÖc chuÈn bÞ thay s¸ch nh÷ng n¨m sau, kh«ng bè trÝ GV cã tr×nh ®é díi chuÈn d¹y thay s¸ch. 1.3. TÝch cùc båi dìng ®éi ngò gi¸o viªn, n©ng cao nhËn thøc t tëng, n¨ng lùc chuyªn m«n ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao chÊt lîng thay s¸ch. -Tæ chøc tèt cho GV tiÕp thu chuyªn ®Ò thay s¸ch mét c¸ch cã chÊt lîng. Bªn canh sè GV båi dìng thay s¸ch hµng n¨m, HiÖu trëng cö c¸c Phã HiÖu trëng võa häc chuyªn ®Ò, võa qu¶n lý tèt sè GV cña trêng trong suèt thêi gian häc tËp. Tæ chøc vµ qu¶n lý tèt ®ît båi dìng tiÕp theo cho sè GV kh«ng d¹y thay s¸ch.Ph¶i lµm cho gi¸o viªn n¾m v÷ng môc tiªu gi¸o dôc TiÓu häc, môc tiªu tõng m«n häc, ph©n biÖt ®iÓm míi vµ kh¸c so víi môc tiªu khi ch a thay s¸ch. Gi¸o viªn ph¶i n¾m ®îc ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa. VÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc, gi¸o viªn ph¶i n¾m ®îc vÊn ®Ò quan träng mÊu chèt trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p ë lÇn thay s¸ch nµy. -Ngay sau khi tiÕp thu ch¬ng tr×nh, SGK vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, nhµ trêng triÓn khai viÖc d¹y thÓ nghiÖm, héi th¶o chuyªn ®Ò thay s¸ch. Qua ®ã, GV n¾m b¾t vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y phï hîp víi ®Æc ®iÓm häc sinh líp m×nh. Mçi tuÇn, mçi khèi thay s¸ch d¹y thÓ nghiÖm Ýt nhÊt 2 tiÕt, mçi th¸ng Ýt nhÊt 8 tiÕt cho tÊt c¶ c¸c m«n häc. Th«ng qua viÖc trao ®æi, ®¸nh gi¸ GV trong tæ võa thèng nhÊt ®îc mét sè vÊn ®Ò chung, ®ång thêi tù rót ra cho m×nh nh÷ng c¸ch lµm riªng phï hîp mµ hiÖu qu¶. Mçi häc kú tæ chøc héi th¶o cÊp trêng Ýt nhÊt mét lÇn. C¸c GV nßng cèt vÒ chuyªn m«n, c¸c c¸n bé qu¶n lý ®îc giao nhiÖm vô tËp hîp nh÷ng víng m¾c, khã kh¨n cña GV trong gi¶ng d¹y, nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n phï hîp. C¸c lÇn héi th¶o tËp trung chñ yÕu vµo viÖc th¸o gì khã kh¨n trong viÖc thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cho häc sinh theo c¸c néi dung häc tËp, tæ chøc c¸c h×nh thøc häc tËp vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan kh¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn SGK míi. Th«ng qua thao gi¶ng, thÓ nghiÖm, héi th¶o chuyªn ®Ò, GV häc tËp ®îc ë ®ång nghiÖp rÊt nhiÒu. §©y cã thÓ xem lµ con ®êng tèt nhÊt ®Ó båi dìng ®éi ngò trong t×nh h×nh hiÖn nay. Nhµ trêng ®Æc biÖt coi träng c«ng t¸c båi dìng t¹i chç. Nã ®¶m b¶o cho gi¸o viªn cã thÓ d¹y ®îc ch¬ng tr×nh míi mét c¸ch kh¸ yªn t©m. §ång thêi, BGH còng n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh triÓn khai ®æi míi ®Ó cã ph¬ng ¸n chØ ®¹o phï hîp. -Thµnh lËp Ban chØ ®¹o thay s¸ch cÊp trêng gåm HiÖu trëng, c¸c Phã HiÖu trëng, Tæ trëng chuyªn m«n vµ mét sè gi¸o viªn giái tØnh, giái huyÖn cã kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y. HiÖu trëng ph©n c«ng c¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o theo nhãm m«n häc ®Ó tËp trung chØ ®¹o, (Theo së trêng vµ n¨ng lùc cña tõng thµnh viªn) cô thÓ: +Nhãm c¸c m«n TiÕng ViÖt, §¹o ®øc, ¢m nh¹c gåm c¸c ®ång chÝ: Hµ V¨n T«n (HiÖu trëng, cèt c¸n thay s¸ch m«n TiÕng ViÖt cÊp huyÖn), Chu ThÞ Lan(Tæ trëng Tæ GV líp 1), Tr¬ng ThÞ ViÖt Dung(GV giái huyÖn). +Nhãm c¸c m«n To¸n, ThÓ dôc gåm c¸c ®ång chÝ: NguyÔn ThÞ H¬ng(HiÖu phã), NguyÔn ThÞ B¶y(Tæ trëng tæ GV líp 5 – GV giái huyÖn), Cao ThÞ Phîng(Tæ trëng Tæ GV líp 4 – GV giái huyÖn). +Nhãm c¸c m«n TN-XH, Mü thuËt, Thñ c«ng gåm c¸c ®ång chÝ: Th¸i ThÞ Minh NguyÖt (HiÖu phã), Phan ThÞ Thu Hoµi(Tæ trëng tæ GV líp 2 – GV giái huyÖn), Hå ThÞ H¬ng (GV giái tØnh). NhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o, bªn c¹nh viÖc nghiªn cøu vµ chØ ®¹o c¸c m«n häc nãi chung, ph¶i tËp trung nghiªn cøu kü môc tiªu, néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y häc theo nhãm m«n ®îc HiÖu trëng ph©n c«ng, n¾m ®îc tr×nh ®é, n¨ng lùc gi¶ng d¹y tõng m«n cña tõng gi¸o viªn, dù giê th¨m líp thêng xuyªn vµ híng dÉn, gióp ®ì ®Ó gi¸o viªn cã thÓ d¹y ®îc c¸c m«n häc, ®ång thêi nghiªn cøu gi¶i ®¸p c¸c ý kiÕn, th¸o gì khã kh¨n cho gi¸o viªn th«ng qua héi th¶o cÊp trêng hoÆc tõng GV trong tõng vÊn ®Ò cô thÓ vµ tham mu cho HiÖu trëng vÒ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. -LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng chuÈn cho GV, n©ng sè lîng GV cã tr×nh ®é chuÈn lªn 100% vµo n¨m 2004, n©ng dÇn sè GV cã tr×nh ®é trªn chuÈn. Sè GV cã tr×nh ®é díi chuÈn: 5 ®/c, trong ®ã cã 3 GV sÏ nghØ hu n¨m 2003, cßn l¹i 2 GV (1®/c sinh n¨m 1959, 1 ®/c sinh n¨m 1962 ®Òu lµ n÷), ®îc ®µo t¹o S ph¹m 10+1 ë miÒn Nam tríc ®©y. 2 GV nµy sÏ ®îc ®µo t¹o chuÈn hãa THSP ®Ó ®¹t tr×nh ®é t¬ng ®¬ng 12+2 sau hÌ 2004. VÒ ®µo t¹o trªn chuÈn: Nhµ trêng khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sè GV cã tr×nh ®é SP 12+2 ®îc ®µo t¹o lªn tr×nh ®é C§, §HSP. VÒ tiªu chuÈn, GV ph¶i ®¹t danh hiÖu GVG cÊp trêng trë lªn, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô míi ®îc cö ®i häc. HiÖu trëng cã kÕ ho¹ch cö ®i häc hµng n¨m sao cho kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c chuyªn m«n, kh«ng g©y khã kh¨n cho viÖc bè trÝ ®«i ngò. Môc tiªu lµ ®Õn n¨m 2006(thêi ®iÓm trêng ®Ò nghÞ kiÓm tra c«ng nhËn chuÈn quèc gia), cã 50 % CB-GV cã tr×nh ®é Cao ®¼ng vµ §ai häc. -Tæ chøc tèt viÖc häc ch¬ng tr×nh BDTX chu kú III. C¨n cø quy chÕ BDTX cña Bé GD&§T vµ híng dÉn cña Së, Phßng Gi¸o dôc, HiÖu trëng triÓn khai c¸c quy ®Þnh vÒ häc ch¬ng tr×nh BDTX, tæ chøc cho GV ®¨ng ký kÕ ho¹ch häc tËp nh»m ®¹t yªu cÇu chung. Môc tiªu ®Ò ra lµ ®Õn hÕt n¨m 2007, GV hoµn thµnh ch¬ng tr×nh båi dìng thêng xuyªn chu kú III. -ChØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng sinh ho¹t tæ chuyªn m«n. Mçi tuÇn, tæ chuyªn m«n sinh ho¹t 1 buæi, cã sù tham gia cña Ýt nhÊt 1 thµnh viªn BGH. N«i dung sinh ho¹t: +D¹y thao gi¶ng, thÓ nghiÖm, ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm, thèng nhÊt mét sè vÊn ®Ò chung vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y häc cña c¸c m«n häc. +C¨n cø ch¬ng tr×nh, SGK vµ híng dÉn cña Bé, tæ ®Ò ra ®îc néi dung d¹y häc, thêi lîng d¹y häc c¸c m«n, c¸c bµi chung cho c¶ khèi, trªn c¬ së ®ã tõng GV lËp kÕ ho¹ch cho phï hîp víi líp m×nh phô tr¸ch. +Gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò khã (nÕu cã) cña c¸c bµi d¹y tiÕp theo. +Th¶o luËn c¸c néi dung BDTX, xem b¨ng h×nh GK… +HiÖu trëng (Phã HiÖu trëng) cho ý kiÕn chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n. 2.ChØ ®¹o ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. -§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ mét viÖc lµm cùc kú quan träng vµ cÇn thiÕt. Chóng ta biÕt r»ng néi dung d¹y häc vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. SGK míi ®îc thiÕt kÕ cho ph¬ng ph¸p d¹y häc míi. V× vËy, muèn ®¹t ®îc môc tiªu d¹y häc vÒ néi dung, nhÊt thiÕt ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Gi¸o viªn ph¶i c¨n cø vµo néi dung trong SGK ®Ó thiÕt kÕ bµi d¹y theo híng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp phï hîp víi ®Æc trng m«n häc, víi c¸c h×nh thøc d¹y häc linh ho¹t, sö dông ®å dïng d¹y häc ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a. H×nh thøc d¹y häc còng ph¶i linh ho¹t. GV ph¶i khÐo lÐo tæ chøc c¸c h×nh thøc nh: D¹y häc c¶ líp, d¹y häc c¸ nh©n, häc theo nhãm, lµm viÖc víi ®å dïng häc tËp, víi VBT, tæ chøc trß ch¬i… cho sinh ®éng vµ hiÖu qu¶. NghÜa lµ ph¶i ®Æt HS vµo trong c¸c t×nh huèng cã vÊn ®Ò ®Ó c¸c em tù t×m tßi kh¸m ph¸. S¸ch GK thiÕt kÕ c¸c néi dung häc tËp theo h íng thùc hµnh, v× vËy GV cÇn tæ chøc c¸c h×nh thøc d¹y häc nh»m tíi môc ®Ých thùc hµnh kü n¨ng. -ChØ ®¹o so¹n gi¸o ¸n theo híng ng¾n gän, ®Çy ®ñ vµ khoa häc. Bµi so¹n cña gi¸o viªn cÇn ®¹t c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: X¸c ®Þnh môc ®Ých yªu cÇu , thÓ hiÖn ®îc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh t¬ng øng víi c¸c néi dung, h×nh thøc d¹y häc cho tõng ho¹t ®éng, ®å dïng d¹y häc cÇn sö dông, ®inh ra ®îc thêi gian cho tõng ho¹t ®éng. GV kh«ng chÐp l¹i c¸c néi dung trong SGK, SGV vµ s¸ch thiÕt kÕ mét c¸ch dµi dßng, kÐm hiÖu qu¶. -ChØ ®¹o viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc cña GV. Gi¸o viªn khi chuÈn bÞ bµi d¹y ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®å dïng cÇn thiÕt vµ ph¶i chuÈn bÞ tríc. Víi c¸c bµi d¹y, néi dung gi¶ng d¹y cã thiÕt bÞ, nhÊt thiÕt ph¶i sö dông thiÕt bÞ mét c¸ch triÖt ®Ó. GV ph¶i ghi chÐp ®Çy ®ñ viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc hµng ngµy vµo sæ theo dâi. -ChØ ®¹o ®æi míi c¸ch d¹y ph¶i tiÕn hµnh song song víi ®æi míi c¸ch häc cña häc sinh. Tríc ®©y, häc sinh chñ yÕu nghe gi¶ng, tiÕp thu, ghi chÐp mét c¸ch thô ®éng. V× vËy, s¶n phÈm gi¸o dôc cã phÇn phiÕn diÖn. MÆc dï cã nhiÒu thµnh c«ng, song còng ph¶i thõa nhËn lµ häc sinh ta tríc ®©y thiÕu tÝnh chñ ®éng trong häc tËp, cha cã thãi quen tù häc, kü n¨ng thùc hµnh giao tiÕp, tÝnh to¸n, thao t¸c trªn m« h×nh, vËt thËt…cßn non. §æi míi ph¬ng ph¸p häc thùc chÊt lµ chuyÓn tõ tiÕp thu thô ®éng sang sang chñ ®éng kh¸m ph¸ kiÕn thøc, nghÜa lµ häc sinh ph¶i tù gi¸c häc tËp díi sù híng dÉn, tæ chøc cña GV. Muèn häc sinh tù gi¸c tÝch cùc häc tËp, mçi HS ph¶i cã mét bé ®å dïng häc tËp theo danh môc cña Bé. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy, nhµ trêng ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho phô huynh biÕt vai trß cña ®å dïng häc tËp ®èi víi viÖc tù häc cña con em m×nh, vËn ®éng phô huynh mua ®ñ ®å dïng cho HS. Víi sè HS thuéc diÖn chÝnh s¸ch, häc sinh nghÌo, HS tµn tËt, nhµ trêng cã kÕ ho¹ch x©y dùng tñ thiÕt bÞ dïng chung ®Ó cho HS mîn, ®¶m b¶o 100% häc sinh cã ®å dïng phôc vô häc tËp. -TÝch cùc chuyÓn dÇn sang häc 2 buæi/ ngµy. §Ó n©ng cao chÊt lîng, t¨ng thêi gian thùc hµnh kü n¨ng cho HS, ph¶i t¨ng thêi gian häc lªn 8 ®Õn 10 buæi/ tuÇn. Nhµ trêng tuyªn truyÒn vµ tæ chøc cho phô huynh ®¨ng ký cho HS häc t¨ng buæi. Tõ n¨m häc 2002-2003 trë ®i, tÊt c¶ c¸c líp thay s¸ch ®Òu häc tõ 8 buæi/ tuÇn trë lªn, trong ®ã mçi khèi cã 2 líp häc 10 buæi/ tuÇn. Víi c¸c líp 10 buæi/ tuÇn, GV kh«ng ra bµi vÒ nhµ cho häc sinh, thêi gian häc t¨ng buæi chñ yÕu lµ cñng cè, rÌn luyÖn kü n¨ng, ®¶m b¶o cho c¸c buæi häc diÔn ra nhÑ nhµng nhng chÊt lîng. Cè g¾ng ®Õn n¨m 2006 më ®îc 3 ®Õn 4 líp b¸n tró (Sau khi x©y dùng ®îc khu nhµ bÕp, nhµ ¨n cho HS), t¨ng dÇn sè häc sinh b¸n tró vµo c¸c n¨m tiÕp theo. Riªng ®èi víi c¸c m«n n¨ng khiÕu: ¢m nh¹c, Mü thuËt nhµ trêng bè trÝ gi¸o viªn chuyªn d¹y c¸c m«n nµy. Do mçi m«n chØ cã 1 GV cho nªn ®Ó ®¶m b¶o d¹y ®ñ c¸c líp, sè tiÕt d¹y sÏ rÊt cao (29-30 tiÕt/ tuÇn/ GV). Nhµ trêng s¾p xÕp lÞch d¹y phï hîp vµ c©n ®èi kinh phÝ ®Ó tr¶ tiÒn vît giê cho GV. TÊt c¶ c¸c tiÕt d¹y cña 2 m«n nµy, gi¸o viªn phô tr¸ch líp ph¶i dù giê cña GV chuyªn ®Ó häc tËp n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc. -ChuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ®a c¸c m«n tù chän vµo gi¶ng d¹y trong nhµ trêng b¾t ®Çu tõ n¨m häc 2006-2007. Tríc m¾t ®Çu t kinh phÝ ®Ó cã phßng Tin häc víi Ýt nhÊt 10 m¸y. Tham mu víi Phßng Gi¸o dôc ®Ó cã gi¸o viªn d¹y Tin häc vµ Ngo¹i ng÷ (hoÆc hîp ®ång GV). 3.T¨ng cêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ d¹y häc. Nhµ trêng chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch vµ tham mu víi §¶ng ñy, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ d¹y häc. C¸c h¹ng môc chñ yÕu vµ lé tr×nh ®Çu t x©y dùng nh sau: -Mua s¾m ®Çy ®ñ SGK, SGV, thiÕt bÞ nghe nh×n, b¨ng ®Üa h×nh, c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh phôc vô c«ng t¸c båi dìng GV: Theo yªu cÇu tõng n¨m häc. -§Çu t kinh phÝ mua s¾m thiÕt bÞ d¹y häc cho GV vµ HS (ngoµi sè thiÕt bÞ ® îc cÊp). Mçi n¨m häc mua s¾m sè tñ thiÕt bÞ b»ng sè líp thay s¸ch. Cô thÓ: N¨m 2002: 7 tñ; n¨m 2003: 6 tñ; n¨m 2004: 5 tñ; n¨m 2005: 5 tñ; n¨m 2006: 5 tñ. Mua s¾m thªm mét sè tranh ¶nh, ®å dïng cã trong danh môc mµ cha ®îc cÊp (theo nhu cÇu hµng n¨m). -Thay toµn bé b¶ng gç d¸n b»ng b¶ng tõ Hµn Quèc. Tæng sè: 24 b¶ng. Thêi gian thùc hiÖn: N¨m 2002 thay 7 b¶ng; n¨m 2003 thay 6 b¶ng; n¨m 2004 thay 11 b¶ng cßn l¹i. Trang trÝ ®ång bé cho tÊt c¶ c¸c phßng häc theo híng dÉn cña ngµnh. -X©y dùng s©n ch¬i: T«n cao mÆt s©n, l¸t g¹ch nung 30x30 cm, ph©n « t¹o th¶m mµu. DiÖn tÝch s©n 2.000 m2. Thêi gian x©y dùng: HÌ 2003. -X©y dùng s©n tËp, diÖn tÝch 1750 m2, bao gåm: s©n bãng ®¸ mi-ni cã khung cÇu m«n b»ng s¾t èng, xung quanh cã ®êng tÝt 2 lµn ch¹y; khu vùc luyÖn tËp thÓ dôc dông cô cã xµ ®¬n, xµ kÐp; khu vùc luyÖn tËp ®iÒn kinh cã hè nh¶y cao, nh¶y xa. MÆt s©n ®æ ®Êt mµu trång cá. Thêi gian x©y dùng: cuèi n¨m 2005. -C¶i t¹o c¶nh quan m«i trêng, x©y dùng bån hoa, th¶m cá, ®êng ®i lèi l¹i, trång c©y c¶nh, c©y bãng m¸t, l¾p ®Æt hÖ thèng dÉn níc, ®¶m b¶o tiªu chuÈn “xanh-s¹ch-®ep”: Tõ 2002 ®Õn 2006. -X©y dùng khu nhµ V¨n phßng, khu nhµ ®a chøc n¨ng ®¸p øng yªu cÇu phßng Th viÖn trêng häc, phßng thiÕt bÞ d¹y häc vµ c¸c phßng häc ¢m nh¹c, phßng Tin häc. -X©y dùng khu nhµ bÕp, nhµ ¨n b¸n tró ®¹t tiªu chuÈn tho¸ng m¸t, vÖ sinh. Thêi gian x©y dùng: +Khu nhµ V¨n phßng: n¨m 2002, hoµn thµnh ®Çu n¨m 2003. +Khu nhµ ®a chøc n¨ng (2 tÇng): n¨m 2005, hoµn thµnh th¸ng 6/2006. +Khu nhµ bÕp, nhµ ¨n b¸n tró: N¨m 2006 – 2007. -§Çu t x©y dùng th viÖn theo híng ®¹t chuÈn Th viÖn trêng häc. T¨ng sè ®Çu s¸ch vµ sè lîng s¸ch cho c¸c tñ s¸ch, phôc vô nhu cÇu ®äc s¸ch vµ tham kh¶o tµi liÖu cña GV, HS. -§¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh häc ®êng nh ¸nh s¸ng, qu¹t, níc uèng… 4. TÝch cùc tham mu víi cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc. 4.1.Tham mu cho §¶ng ñy, UBND x· më §¹i héi gi¸o dôc cÊp x·, cñng cè l¹i Héi ®ång Gi¸o dôc cÊp x·, phèi hîp víi nhµ trêng ®Ó qu¶n lý, gi¸o dôc con em vµ ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt phôc vô ®æi míi GDPT. 4.2.Tham mu cho §¶ng ñy trong viÖc tæ chøc phèi hîp c¸c ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng vµ Héi cha mÑ häc sinh ®a c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ®i vµo chiÒu s©u, ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc. Cô thÓ: - C¸c chi ®oµn, chi héi ë c¬ së díi sù chØ ®¹o cña ®oµn thÓ cÊp x·, phèi hîp víi GVCN vµ Chi héi phô huynh gióp nhµ trêng huy ®éng hÕt sè trÎ trong ®é tuæi ®Õn trêng, gióp ®ì häc sinh nghÐo, häc sinh cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc tËp còng nh cã chÝnh s¸ch khen thëng, khuyÕn khÝch con em häc tËp. -Th«ng qua UB MÆt trËn Tæ quèc x·, phèi hîp víi Linh môc qu¶n xø vµ Ban hµnh gi¸o xø trong viÖc ®éng viªn con em gi¸o d©n häc tËp. Th«ng qua Ban hµnh gi¸o, nhµ tr êng n¾m ®îc c¸c ngµy lÔ träng trong n¨m ®Ó cã sù ®iÒu chØnh phï hîp(sau khi xin ý kiÕn Phßng Gi¸o dôc), ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c em trong häc tËp, ®ång thêi qu¶n lý tèt häc sinh. -Tham mu cho §¶ng ñy thµnh lËp Héi khuyÕn häc vµ triÓn khai thµnh lËp c¸c chi héi khuyÕn häc ë c¬ së xãm, khèi, ®ång thêi triÓn khai xuèng tËn 32 dßng hä trong toµn x·. Nhµ trêng phèi hîp cung cÊp danh s¸ch häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n, häc sinh giái… cho c¸c chi héi, c¸c dßng hä ®Ó cã chÝnh s¸ch gióp ®ì, khen thëng kÞp thêi. -Tham mu víi l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng x©y dùng c¬ chÕ khen thëng GV, HS giái, trÝch ng©n s¸ch hµng n¨m ®Ó khen thëng, ®éng viªn phong trµo thi ®ua d¹y häc. -Chñ ®éng tranh thñ sù ®Çu t cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nh»m t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, huy ®éng tèi ®a nguån lùc phôc vô cho c«ng t¸c thay s¸ch. 5. §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý nhµ trêng. 5.1. ChØ ®¹o qu¶n lý ®Õn tõng tiÕt d¹y cña gi¸o viªn. Mçi GV c¨n cø SGK, PPCT vµ h íng dÉn cña Bé, tù x¸c ®Þnh néi dung d¹y häc, thêi gian d¹y häc c¸c m«n, c¸c bµi trong tõng buæi d¹y. HiÖu trëng, c¸c Phã HiÖu trëng phô tr¸ch khèi hµng ngµy kiÓm tra viÖc thùc hiÖn vµ ký vµo sæ sö dông TBDH cña GV. 5.2.Hoµn thiÖn dÇn quy tr×nh qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý vÒ chuyªn m«n. C¸n bé qu¶n lý ph¶i ®îc ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ, chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶. Qu¶n lý chÆt chÏ vÒ tæ chøc, hµnh chÝnh chuyªn m«n, tµi chÝnh, tµi s¶n theo quy ®inh cña ph¸p luËt, ®¶m b¶o mäi ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c thay s¸ch diÔn ra thuËn lîi. Xö lý tèt c¸c nguån th«ng tin, kÓ c¶ th«ng tin dù b¸o, ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra thanh tra, ®iÒu chØnh, lu gi÷ th«ng tin vÒ chÊt lîng gi¸o dôc. C¸c th«ng tin vÒ chÊt lîng ph¶i ®îc b¸o c¸o kÞp thêi , chÝnh x¸c, tõ nhiÒu kªnh kh¸c nhau: KiÓm tra thanh tra, GV b¸o c¸o, ph¶n håi tõ phô huynh vµ häc sinh…HiÖu trëng xö lý c¸c th«ng tin ®ã ®Ó cã sù ®iÒu chØnh phï hîp c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. 5.3.C«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra: X©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra cho c¶ n¨m häc, tõng kú, tõng th¸ng, ®¶m b¶o kiÓm tra tÊt c¶ gi¸o viªn d¹y thay s¸ch. Mçi gi¸o viªn d¹y thay s¸ch ®îc BGH dù giê Ýt nhÊt 10 tiÕt/ n¨m häc. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã, mçi tuÇn HiÖu trëng dù Ýt nhÊt 2 tiÕt, phã hiÖu trëng dù Ýt nhÊt 4 tiÕt. Tæ chøc thanh tra toµn diÖn mçi n¨m 1/3 sè gi¸o viªn. C«ng t¸c kiÓm tra thanh tra tËp trung chñ yÕu vµo viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi so¹n gi¸o ¸n, kiÓm tra viÖc sö dông TBDH. Ngêi thanh tra kÓm tra ph¶i t vÊn cho gi¸o viªn vÒ c¸ch lµm, ®ång thêi thóc ®Èy gi¸o viªn nghiªn cøu ®Ó ®æi míi thµnh c«ng. 5.4.Thùc hiÖn nghiªm tóc QuyÕt ®Þnh 109 cña UBND tØnh vÒ ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i gi¸o viªn hµng n¨m. X©y dùng c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cô thÓ, quan t©m nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y, gi¸o dôc. Quy tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn tõ viÖc gi¸o viªn tù ®¸nh gi¸, tæ chuyªn m«n ®¸nh gi¸, Héi ®ång gi¸o dôc ®¸nh gi¸, HiÖu trëng quyÕt ®Þnh ph©n lo¹i. Sö dông kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®Ó ®iÒu chØnh viÖc bè trÝ sö dông ®éi ngò cho nh÷ng n¨m sau, ®ång thêi cö ®i häc ®µo t¹o trªn chuÈn. 5.5.X©y dùng c¬ chÕ vµ c¸c quy ®Þnh vÒ thi ®ua khen thëng hµng n¨m theo LuËt Thi ®ua khen thëng, ®¶m b¶o ®éng viªn kÞp thêi GV vµ HS cã thµnh tÝch cao trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp. iV. Nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu sau 4 n¨m Thc hiÖn ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 1. VÒ x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn: Sau 4 n¨m thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng míi, tÊt c¶ gi¸o viªn ®Òu ®· cã ý thøc v¬n lªn vÒ mäi mÆt. 100% GV ®îc båi dìng chuyªn ®Ò d¹y thay s¸ch. Thi kiÓm tra nhËn thøc ®Òu ®¹t yªu cÇu trë lªn 100%. Trong 4 n¨m qua cã thªm 10 gi¸o viªn ® îc c«ng nhËn gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn, 1 gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh, trong ®ã cã 7 gi¸o viªn d¹y giái chuyªn ®Ò thay s¸ch. 100% gi¸o viªn d¹y thay s¸ch ®¶m b¶o d¹y ®îc ch¬ng tr×nh míi t¬ng ®èi an t©m. C«ng t¸c ®µo t¹o chuÈn hãa vµ ®µo t¹o trªn chuÈn thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch. Cã 2 gi¸o viªn ®· ®îc båi dìng chuÈn hãa, 16 gi¸o viªn ®· hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o §ai häc, Cao ®¼ng S ph¹m. HiÖn t¹i cã 6 gi¸o viªn ®ang theo häc §H, C§. 2.VÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt: Thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y häc. §Õn nay ®· hoµn thµnh viÖc x©y dùng s©n ch¬i, s©n tËp, bån hoa th¶m cá, ®êng ®i lèi l¹i. C¸c phßng häc ®îc trang trÝ ®óng chuÈn vµ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vÖ sinh häc ®êng. C¶ 24 phßng häc ®· ®îc l¾p ®Æt b¶ng tõ. ThiÕt bÞ d¹y häc ®îc tiÕp nhËn, mua s¾m, b¶o qu¶n vµ sö dông tèt. 4 tñ s¸ch cña Th viÖn ®· ®îc ®Çu t mua s¾m thªm nhÒu s¸ch, ®Çu s¸ch. Khu nhµ V¨n phßng ®îc x©y dùng vµ ®a vµo sö dông n¨m 2003. HiÖn t¹i ®ang hoµn thiÖn khu nhµ ®a chøc n¨ng, dù kiÕn ®a vµo sö dông vµo th¸ng 8/2006. Nh vËy, hiÖn t¹i CSVC cña nhµ trêng ®¸p øng ®îc yªu cÇu gi¸o dôc toµn diÖn, ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. 3.VÒ chÊt lîng gi¸o dôc: 3.1.ChÊt lîng ®¹o ®øc: Tæng sè häc sinh c¸c líp thay s¸ch: 704 em XÕp lo¹i “Thùc hiÖn ®Çy ®ñ”: 704 em, ®¹t 100% So víi tríc thay s¸ch nh×n chung häc sinh ngµy cµng ngoan, cã ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn 4 nhiÖm vô häc sinh. Trong trêng kh«ng cã häc sinh h. 3.2.ChÊt lîng v¨n hãa: ChÊt lîng 2 m«n TiÕng ViÖt vµ To¸n t¨ng ®¸ng kÓ, tû lÖ häc sinh ®¹t kh¸ vµ giái t¨ng m¹nh. Cô thÓ: -Tríc thay s¸ch: §¹t yªu cÇu trë lªn 98,1%, trong ®ã Giái 15 %, Kh¸ 35,1%, YÕu 1,9%. -HiÖn nay: §¹t yªu cÇu trë lªn 99,78%, trong ®ã Giái 32 %, Kh¸ 37,5 %, yÕu 0,13 %. C¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm sè: 100 häc sinh ®îc ®¸nh gi¸ lo¹i Hoµn thµnh. §iÒu quan träng nhÊt lµ häc sinh ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc ph¸t triÓn toµn diÖn, ®îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ toµn x· héi quan t©m h¬n. Häc sinh chñ ®éng trong häc tËp, kü n¨ng vµ vèn sèng tèt h¬n tríc ®©y rÊt nhiÒu. KÕt luËn: 1.§æi míi gi¸o dôc phæ th«ng lµ viÖc lµm tÊt yÕu phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn x· héi nãi chung, gi¸o dôc nãi riªng. §æi míi lµ mét qu¸ tr×nh diÔn ra liªn tôc, kh«ng ngõng nghØ. §Ó ®æi míi thµnh c«ng ®ßi hái ph¶i ®æi míi tõ nhËn thøc cña ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý trong ngµnh ®Õn c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn vµ toµn x· héi. Cã nh thÕ, sù nghiÖp gi¸o dôc míi thu ®îc nh÷ng thµnh qu¶ ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi ®Êt níc. 2.§æi míi ph¶i ®ång bé nhng kh«ng ®îc nãng véi, ph¶i cã bíc ®i thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cô thÓ cña ®Þa ph¬ng vµ nhµ trêng. 3.Ph¶i xem ®æi míi c¸ch d¹y, c¸ch häc lµ träng t©m cña ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng lÇn nµy. Tõ ®ã tËp trung chØ ®¹o mét c¸ch hiÖu qu¶, ®¶m b¶o gi¸o dôc toµn diÖn, ®µo t¹o ra c¸c thÕ hÖ ngêi ViÖt Nam tµi n¨ng, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, thÝch øng nhanh víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, x©y dùng ®¸t níc “d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”. C¸c môc tiªu chÝnh cÇn ®¹t sau khi kÕt thóc thay s¸ch(N¨m häc 2006-2007): 1/ VÒ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn: §ñ vÒ sè lîng, ®¶m b¶o chÊt lîng. 3 ®/c CBQL ®Òu ®¹t tr×nh ®é §¹i häc S ph¹m, Ýt nhÊt 1 CBQL cã tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ trung cÊp. 100% c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn cã phÈm chÊt t c¸ch tèt; n¾m v÷ng môc tiªu GDTH, môc tiªu vµ néi dung ch¬ng tr×nh còng nh ph¬ng ph¸p d¹y häc c¸c m«n häc vµ cã thÓ gi¶ng d¹y mét c¸ch yªn t©m tÊt c¶ c¸c m«n, c¸c líp ë bËc TiÓu häc. VÒ tr×nh ®é: 100% gi¸o viªn cã tr×nh ®é ®¹t chuÈn trë lªn, trong ®ã cã 65% gi¸o viªn cã tr×nh ®é trªn chuÈn(C§ vµ §H). Trong ®éi ngò GV cã Ýt nhÊt 27 ®/c ®¹t GV giái tõ cÊp huyÖn trë lªn(60%), cã uy tÝn trong häc sinh vµ nh©n d©n. 2/VÒ c¬ së vËt chÊt: Hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng theo lé tr×nh kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn CSVC theo yªu cÇu trêng chuÈn QG møc II. TiÕp nhËn vµ b¶o qu¶n, sö dông cã hiÖu qu¶ TBDH ®îc cÊp, mua s¾m thªm c¸c lo¹i TBDH cã trong danh môc cña Bé. X©y dùng c¶nh quan m«i trêng “xanh-s¹ch-®Ñp” vµ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ®¸p øng yªu cÇu gi¸o dôc toµn diÖn. 3/VÒ chÊt lîng gi¸o dôc: §¶m b¶o 99,7% häc sinh thµnh c«ng trong häc tËp ë tiÓu häc, phÊn ®Êu 100% häc sinh ®îc XL “thùc hiÖn ®Çy ®ñ” vÒ h¹nh kiÓm, n©ng tû lÖ häc sinh ®¹t lo¹i Giái vÒ v¨n hãa lªn35%, lo¹i Kh¸ 40%, gi÷ v÷ng vµ n©ng tû lÖ phæ cËp GDTH ®óng ®é tuæi lªn 97%. PhÊn ®Êu 100% líp häc tõ 8 buæi/tuÇn trë lªn, trong ®ã cã 10 líp häc 10 buæi/tuÇn, 6 líp b¸n tró. 4/VÒ c«ng t¸c XHH gi¸o dôc: TiÕp tôc cñng cè vµ ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña Héi ®ång Gi¸o dôc cÊp x·, t¨ng cêng sù phèi hîp gi÷a nhµ trêng víi c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cÊp x·, Héi CMHS, c¸c chi ®oµn chi héi ë xãm, khèi vµ tÊt c¶ phô huynh HS. Duy tr× ho¹t ®éng cña Héi KhuyÕn häc, khuyÕn khÝch ho¹t ®éng khuyÕn häc cña c¸c dßng hä, c¸c xãm khèi, c¸c ®oµn thÓ vµ Ban Hµnh gi¸o xø. Môc tiªu lµ huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho gi¸o dôc. Mét sè kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt: 1.HiÖn nay c¸c nhµ trêng TiÓu häc nãi chung, Trêng TiÓu häc DiÔn Hång nãi riªng, ®ang rÊt tÝch cùc chuyÓn dÇn sang häc 2 buæi/ ngµy. Do lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn còng nh chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc häc 2 buæi/ ngµy nªn sè häc sinh häc 10 buæi/tuÇn, häc b¸n tró ®ang t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Do tÝnh chÊt ®Æc thï c«ng viÖc, cêng ®é lao ®éng cña gi¸o viªn TiÓu häc hiÖn nay lµ rÊt cao. Mçi gi¸o viªn chØ cã thÓ ®øng líp tèi ®a 8 buæi/ tuÇn (vµ thùc tÕ ngµnh còng chØ cho phÐp GV ®øng líp kh«ng qu¸ 8 buæi/tuÇn). V× vËy, biªn chÕ GV hiÖn nay kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu nµy. §Ò nghÞ Nhµ níc cho t¨ng thªm ®Þnh biªn ®Ó võa ®¶m b¶o bè trÝ khi GV èm ®au, thai s¶n, võa cã ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc d¹y häc 2 buæi/ ngµy. 2.§Ó ®æi míi ph¬ng ph¸p thµnh c«ng, vai trß cña thiÕt bÞ d¹y häc lµ rÊt quan träng. Kinh phÝ Nhµ níc ®Çu t cho viÖc ®æi míi TBDH lµ rÊt lín nhng vÉn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu hiÖn nay. (Mét sè thiÕt bÞ cã trong danh môc tèi thiÓu nhng kh«ng ®îc cÊp). §Ò nghÞ Nhµ níc t¨ng kinh phÝ ®Ó c¸c trêng nhËn ®ñ TBDH theo danh môc tèi thiÓu( KÓ c¶ tñ vµ c¸c lo¹i tranh ¶nh, ®å dïng cña häc sinh). DiÔn Hång, th¸ng 5 n¨m 2006
- Xem thêm -