Tài liệu Skkn-bồi dưỡng học sinh giải toán trên máy tính cầm tay

 • Số trang: 36 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 102 |
 • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S GD-ĐT BÌNH Đ NH PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHN Đ TÀI SÁNG KIN KINH NGHIM: GV: LÊ ANH ĐÀM TRNG THCS HOÀI HNG N m h#c 2010-2011 013456789 5 8 58 89 5  12345236 4589 789:;<=;>?;@9ABCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBDB EFGH83 5 3I43J8 K3 5GLMN1345*****************************************************************************O O* 5 IPGLMN1345***********************************************************************************************************O Q*R 89S 7S35 8 48 N1345*******************************************************************************************O T*6UI43 V595M835 8 48 89 5W8GXYN1Z[\**************************************************************O 789:;<<=;]^_;`AaBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBbB c*_def;ghiej;fkle;gik**********************************************************************************************************Q m*:nk;opej****************************************************************************************************************************Q q*r893788 s83t4848 u8 ************************************************************************************Q O*7Gv45378I1wxy6z**************************************************************************************************{ |}~}€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹‡ŒŠ‹Ž‹Š‘’“”•–Ž*************************************************************{ |}|—˜”™Šš›œ›‡ˆŠžŸ ‘Ÿ¡Ÿ¢£‡Ž”Š‡¤Šž¥”•–Ž*************************qO ¦u§GG Y89¨§88 ©3ª«¬­I4v®5G Y898 ¯8 ©3ª­**********************qT °®36zv453786±wP893J8 3YH8 48GLMG7G6zw 58s89Ẅ8¨Y²3 ³M***q´ µz89YyW83z***************************************************************************************************************q¶ ·uG ¸6z3 X 3t896z3 ¹SS s8Iº r83YH8 48*****************************************q» ¼J8 3783 z89 W******************************************************************************************************q½ »*¾¿\ÀÁÂÃÄ5W8 K8***************************************************************************************************Oq ½*7Gv45378NM3 XG***************************************************************************************************OQ qÅ*¬5W8S s86z*************************************************************************************************************O´ qq*u6zwGLMS ÆSG 5M6z89YyW8***********************************************************************O¶ ~~}~}ǎŸžÈŸ‘¤‘ŽŒ‡†‹ÉŠ~Ê‘‹ËŽ*******************************************************************O¶ ~~}|}ǎŸžÈŸ‘¤‘ŽŠ‹Ÿ¥„†ÌɊ~Ê‘‹ËŽ*************************************************************O» ~~}Í}ÎϊПъ‡‹Ò‘ž¥ÓԊ”ÕÓÖ‡‰¢Ž”Õ*****************************************************O» qO*º893 XG×NØ8 ¨Ù3t89 u8 ÚG**************************************************************************O½ ÛÜÝÛ݆މŠ‹‹ß‘‚‹àŠ**********************************************************************************************O½ ÛÜÝÜ݆މŠ‹‹ß‘ЋነŸ“Š**************************************************************************************QÅ â*]ãg;äpåe***************************************************************************************************************************Qq 789:;<<<=;]^_;æAç:BCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCbbB q*èéê\ëìêZ***************************************************************************************************************************QQ í¬î5JG I4 K8ï89I¹8wP89GLMN1345**********************************************************************QQ ¦01ðY©3× 5 889 Ø************************************************************************************************************QQ  !"#$%#&'()&* +,-./0 013456789 5 8 58 89 5 1234567555555 5 4589 89:;<=>?@=ABCDA=EF=AG@B=HBI=ABC=>JK=LM=AFCN 5O53783PQ87R3S8 TU3VRWXYYZY[Y\]4^33P898 _89`8abTT c8]4`8 3 5d58 e3 5 88VRfd58 51g8^5hg89i 89i jkaVhl89f4Tm89 `89 ni U8 i oT3lipqrsR]j893j89 `898 _89T 89t5hlR4TOau5fd58 _8989t5 cTvgV ^33 t595V8abTi s8T`89wx5hy89T 3 V95VT7TTg^T3 5T c8Tei gR 8 fzV{gV|3̀5T}Pj3PV^36u 58 89 5 3P89{g73P~8 wx5hy89]46Va cT658 T}3 8€abTT7Thl89378f495O5T7Thl89378a}3PQ87R3S8 TU3VR‚ƒ„r 3 t595V889€88 e3kT} 3{gO8 V8 f4T S8 …7T8 e3za}al3 3{gOTV3P89 ~3 5 h gR 83†T oTf4…V 8]4al33 48 3ST TVaabTh‡3 5Tei3ˆ8 ‰d58 _89]Sh 3PQ83̀5aŠf5 3a1345‹Œ Ž!"#$%#&'( Y‘’“* 09:”BC•–=E—=>JK=LM=AFCN 5 f˜T S8 T™Va1345]43P~8 w4R 58 89 5 f1T7T 95O5T7Thl893783 g^T8^5 š›„rœžŸX95O53783PQ87R3S8 TU3VRTei gR 8f43ˆ8  9:¡B¢£@¤=¥B¦¥=ACD@=BF@B=LM=AFCN §¨ ‡T89 5 6iœl©ª §¨«›¬„­®­i l¯ §¨9 5Q8Togf4 cT °5{gV67T w7kax8989  if4{gVl8983±P8±3kT7T67T d89 h²86³h˜897R3S8 TU3VRT7T]l5* ´9:µ£=¶·=EF=AB¸C=¤CK@=ACD@=BF@B=@¤BC¹@=>º»=LM=AFCN ¼¨½¾¿À¾¿ÁÂÃÄÅÁ¿ÆÇÈÉ01345abT89 5Q8Tog3l53Pt894589 ¼¨ÊÃËÄ¿ÂÄÌÁ¿ÍÄÎÁ¿ÃÏÁÿÁÂÃÄÅÁ¿ÆÇÈ¿ÐÑ¿ÍÏÄÒvgV V58Ó cTÔÕÕÖ×ØÙÚÙÛÜØÙÚÙ×ØÙÚÚ* !"#$%#&'()&* +,-./0 013456789 5 8 58 89 5  12345667888889:;8<=>5 4589 ?@ABCDEFGHIDJFEKLDFGIKMN O5 PQR897S3T8 PU3VSWXY4P7PZ45378 [89P\8]VY^_47S3T8 PU3VSY4 Q`89P` aP3bc [893 X3 5 dPeVP7PfdS8 5g8h5 P6iQ`897S3jklPU3VSWX 95m5P7PZ45378n5P opqP3T8 3783 rks3 t89P7PZ45378uv89_3wx_8 y8_P 5VP q P VWzPQR89WX95m5P7PQ^89378 { 88 u|_}~hn5P 893w|8 Ync €‚3T8 9573wƒ3wd89Z|8 _c 896V5_WvY P P d„83w893783 …89 g3w89P 893w|8 Ync†‚3T8 9573wƒPeVWV3 qPhn58 51d9573wƒ 7P8 VdPeVZ5 8‚c y83TP WV3 qP3 48 kl‡kˆi‚3|89 5 9U8W‰89PeVWV3 qP3w89P 893w|8 YncŠ_P7PZ45378 |8 ‹Œk ŽdV8W 8Q5 83TP _P dh5PeVP7P |8 3w89 |8 aP3w89 |8 aP‘5m53783wg87S 3T8 Y4v38v5Qd89 [898 ’89P o {W…5hn54PmW…5hn5957h5g8Q^S V8{5 W 8P7PQ^89378 7PP oP{3w89P7P |3 5P a8P7PP“c48 ’898”9U8WySW• WzPP[898 b8Y4v33w898 ’89[83 5P7PP“cOn53|8 3w^89W•8gdp3wg8_hn5W1 34584S3[5d…89{cv3c U88 –PeV|8 WX95‰cW—8989 5 cP˜898 P{3 X35 cPb8 8 51d 8hn5P7P 95m5378Z™893xW{P{3 X3wdS18W^3P 8 ’89P7P 3T8 378 W895m8_8 V8 P {8995m58 ’89Z45378Z™89š›œ›* O|W51d 5 8P{ ^88g8pWyS3[5P o]583w|8 Z4SP7PQ^89378P q [89W1PbcW 8 P qP8”89h4P[89Q`89PeVP7PY^57S3T8 7PZ453783w|8 Z4S3wg8P6pPeVP7PY^5 7S3T8 5 8WV89WzPc cP V89h4c \893 58 už†Ÿ_ ]¡¢£¤¥¦¢¤¤§¨ ©‹ª«* ¬@A­®KF̄°DJMN 7PQ^89378h4c 89c 7c95m53 t899±c 5Z—5Q²89 aP658 95m53783wg87S3T8 PU3VS9—³ ´@AµIDJFG¶·DFDE¸DFGH¹DFº¹DFECDEN ¬»¼NG½¾M¿ÀÁÂÃÄÂÅÂÃÀÆÇÈÃÉÊËÈÃÌÀÍÀÃÎÁÏÃÐÑÒÃÓÔÕÖ×ÃÁØÒÃÙÚÚÛÓÜÝÝÞß T8 3ŽdmW‰89PeVP7P3TP 6Vdu àášâ¢¢¢¢¢£££££ã¢¢¢¢¢äääää åá¨âææææ棣£££ãæææææäääää çKèKMN !"#$%#&'()&* +,-./0 013456789 5 8 58 89 5  4589 -12345678#9:;893<8 = >39 ?89 @595AB9 C98 ?8DE59 C9=FGH8 IJKGHLMNOPGQ 3 R9DES9 595>TU  IVWXYZI[WJY\V[WVJWX[WXJ ]M^Q _____`````\_____aaaaaW`````b _____ccccc\_____aaaaaWcccccb 5de f\I_____aaaaaW`````YZI_____aaaaaWcccccY \_____Zga_Z_____Zga_W_____Zga_Zccccc  W`````Z_____Zga_W`````Zccccc \haijh_iak_ZgagaW____lllll_Zga_Wlhkacagkh_Zga_W````jkkkkh h ai jh _i ak _aa aa aaa aa a   __ __ lll ll _aa aa a W   lh ka cag kh _aa aa a      `` `` jkk kk h 3ha i jl _j `i ckh l_ jkk kk h mno  pqTrhaijl_j`ickhl_jkkkkh stuvwxyz{|}6~€‚ƒ„…„†„‡ˆ†‰…Š‹ŒŽ„†‘’‹“Žˆ…†ˆ”ƒƒ†•†ˆ”–—˜™˜š6 ˜›€†’–œ’‹“Žˆ…ƒ€ˆ”Žž›…ˆ•†Ž’ŸŽ‹“€ˆ ’„‡Š†…ˆ†’¡”¢£ˆ„…„†ˆ¤†„†¥¦ˆ ž›Ÿ„†¤†§…„ƒ‚“’ˆ¨¤ˆˆ†©’Ž’¢ª„«Žˆ”…†¬­®„¯¢’°±²6¥†’³´‚ƒµƒ’ƒŠ†Ÿ’„£Ž †’¶›„†·¯¨†­¯¢›¸6 23456¹8 º»¼½y¾8B¿>3ÀÁ87T3<8 ÂÃÃÃÃÃ`````Z_____ccccc\haijl_j`icZgagc Äd?T3B9 5ÅÆ5=7== A6@dÇn35Á8È3 ndR= 3mnoÉÊhaijl_j`icËËËËËËËËËË8 89= A 6@c6Bn=Ì89=e3 Í Î89= <8 Ï7=8Á83B6Ð 5Í3ÀBÅÆ53À89¿E=3<8 35 93 Ñ º»¼½yÒ8]ÓÔ>ÃÃÃÃÃ`````Z_____cccccÕhÈaijl_j`icZgagc\khl_jkaaaa IÄd?T3B=e3 ÍÅ435 989BT¿E=Ö¿×89=7= ¿>9 <ØÙhÈaijl_j`icZgagcY 3mnoÅ4khl_jkaaaa !"#$%#&'()&* +,-./0 013456789 5 8 58 89 5  4589 1 2632 53 45 5 86 76378389:38;84 3<2=>4?36@8 A 8B3 C335D85?89 3 ;EF5G>H89892I;88 512 86@JKLG5 M6@NOPEQRSTU VWI335L5755 M6@3 2KH55X3 3<2=632 35YF5>4Z[\]^_`^a]bc[_`^cdddd N e8933>fI6@b3889YF5G5 >4 g895 Q8 h75Ei6@35 63 P>46@jkl8;85L89 m3 6@bKe895 n g896 =5>4 3<2=KH5>438o86@45L88938p89 H6KH56@35 6 3 P3 2KH5qrl3 C33389E46@52@55X3 3<2=38F53 ;GK8EsU tuvwxyZ3Yfaaaaazbbbbb{aaaa^cccc[ @^c3889 3<2=38;8>|6>}5: 3<2=3889YF5jKL5755 M6@52@55~893 2KH5>4 ccc[E4 3<2=52@55~895X3r[\]^_`^a]bc[_`^cccc[ TU€‚ƒ„…†„‡ˆ‰Š ŠŠ ‹Œ‡„Ž„‘’‚ƒ„‡ˆ‰„“”Š •–—˜Š™šŠŠ tuvwx›Z3Yf38;87I3Q8 Zcccccaaaaazcccccbbbbb{_b[]`^ab\czœ\œ] KJI339 5>}55755 M6@KD235;8ž3 2KH5 3<2=Ÿ _b[]`^ab\cdddddddddd8 895 M 6@c6325~895L3 ¡ g895 Q8 h758;8336¢ 5¡383>}53889YF53Q8 35 63 P £uvwx¤Z3Yfcccccaaaaazcccccbbbbb¥_žb[]`^bb\czœ\œ]{¦[b`œa]\\\ VC 3<2=632YF5j84I>4?36@J8;8336 =55?89EF56@GBBBBBBBBBN8 512 86@ ¦§¨lG©ªBBB?35 M6@« n5>433Yf>5;835 6 cccccaaaaazcccccbbbbb¥_žb[]`^bb\czœ\œ]{¦[b`œa]\\\¬œ\\\\\\\\{^\_]cc\\\ 3<2=>4^\_]cc\\\ ­®¯°±²YF3GK8Es5X36@j52@55~893889YF5G5 >4 g895 Q8 h75Ei6@35 63 P>4 6@^³l8;85L89 m3Ÿ46@G« VWI335L5755 M6@3 2KH55X3 3<2=632 35YF5>4Z_b[]`^ab\œ^\_]ccdddd tuvwxyZ3Yfaaaaazbbbbb{aaaa^cccc[ @cc3889 3<2=38;8>|6>}5: 3<2=3889YF5jKL5755 M6@52@55~893 2KH5>4 cc[E4 3<2=52@55~895X3´{_b[]`^ab\œ^\_]cccc[ •˜µŠ¶Z0@5EF5575 3 n 3584I5 ·76RS895 8 M89Y453785L<2I>2W3389348 38;8¸ 8 2575R}89378384848 C8 75 g895L<2I>2W3KL3 C5 ·5L3 ¡76RS893 P575 3 n8 f3 ¹º»x¼½¾¿UÀ{[\]^_`^a]bc[_`^cccc[TU´{_b[]`^ab\œ^\_]cccc[ !"#$%#&'()&* +,-./0 013456789 5 8 58 89 5 123456789:7;<5=7>?7@AB7CD7 4589 7E3F8 G5 83HI-JKLMNOMPMQRSMTUVW8 51XGYVG5ZX[5 3 8V7V 7VH \]890I-JKLMNOMPMQRSMTU^_`3ab8 3F8 V7V6c d89Vefg3\hE6c^4g3[F\] Xi5 3 V7V 6H\]89Gj89k l`^mg3nXE3ab8 io` F6pV 3nXq8 f8 kV F8 r7V945 [5 V95j`V [5 V95qG789 Z3 s595f83F8 3783a89g395s tV43u 3nXq 3F8 378GW3fVW3 Z\vG78kwVG78[1V7V3F8 V o3Vef\hE6cx3F8 G8G5 XkiyV Y8zk \vG78V{893 |V6c d893}89nX73Vef\hE6ck3F8 g53]k95w5 d8Vef~€***uGW95j`V [5 V` 73 5 8k3b 5 V7V 95q5i45378g3V7V 67893d‚5 Vi5 3V7V ^_`afnXE3ab8 GZ3F8 V7V6c d89Vef\hE6cVƒ8 b8 3 48 V tV658 8 „89 …8†89k3\XE3 X_3378 ao39‡8[w5^_`3ab8 3a89358 tV fXGˆE^4g36cnXE3ab8 3F8 6c d89Vefg36c\d89\hE6c3 s899Y`3a89 V 893ab8 3 595q578i‰897E3F8 V‡3fEŠ 12‹27ŒŽ‘’“”•–—“˜–—™D—š–›œžŸ ’™D7 ¡¢£¤¥¦£§¨£©ª«£¬­®£©¯°±£²ª³©£§¨£ª´°±£²µ°±£¶·¸²¹ººººº¿.ÁN.. ¼½¾ÂÀ»º 3a89GWÃx8z^4i5ZX3 |VVef8V 3awV ĺŸ©ª£ÆÇÈ£¶·¦£²ÉÊ°ª¹ºº PMËÌÍÎÏÍÐÎÑÒÓÎÔÎÕÎÖÎ×ØÙÎÚÎÔÌÛÜŠoÝÞßàáށâÜ PMãäåÎæÚÔÏÎÑÌçæÎÑèÔÌÎéêëìÎ×ØÎÏÐÔÎÏÍÐÎÑÒÓÎÚÎÔÌÛÎΊMÜ íÜ îÝ PMãïåÎðñòÎóôÔÏõí***í*** ĺö®÷®£²ªø©ª¹£º ÝÞßàáށâÜ Š9 59573ay8ùú[4{8 wÜ û¼Ü½ŠÜ íÜ îÝŠüýþÿ0þùÃx8z3d59573ayÜ x 5io\oXi‰893 |^‡8 8 o3z[43 vV 5 89789573ay{8 wÜ 3 1úG8[y2Ü í Ü îúx 5io\oX i‰89^‡83 | f5z 3{893 |VGlV^Y`^d545 5o8\oXí 576ø£782F8 ú96c d89G‡XVef\hE6cxXþzV i 52 . .    Ý Ý Ý  .Áݾ ¾*** ¿.Á  º7   !"#$%#&'()&* +,-./0 013456789 5 8 58 89 5 4589 1234567839:8 3;8 7<8 627= >?@ABC?CDE F>G HIFFF>J HIGKIL MNOPM E 1 FF> 1 HIGKILMNOPM E MNOPM IQMNOPM E MNOPM R MNOPM E J>R 1ST53U55 ;QR***R*** 2VWX 367Y=Z[\]\[^\Z_\]\[^\Z`\]\_^\Za\]\`^\Zb\]\b^\Zc\]\d^\Ze\]\[`^\Zd\]\_[^\\ Zf\]\`a^\Z[g\]\bbh\ \ ijklmnkopkqrsktuvkrwkxryqkxz{nkr|vk}~€ \ Rƒ ˆ‰‚ > …<Š†‡ ‹‚R„F‚I < 3989VŒŽ7<345‘73 ’XX“2‚<X 39”X •–—˜qrk™š›kœ{nkxzr– ž\Ÿ ¡¢£¤¥¦£§¨©£ª«¬£­®£ ¯°¤£±[QƒR ž\Ÿ ¡¢£²¥³±£§ ´ª£ª«¬£±.µ[\]\¶·Z.¸=Ž39895‘73 ’XX“27X ¹84XŒ‚<328 45 º89E†?I ž\»¼¢£½¾±£²¿°¤QR •–ÀvÁvkxrÂqr– 1 5Ã=2R48 :8 5 87>Ä2Å437 367Y848 1 58 455‘73 ’XŽ7<Æ55 ;E†?ǐÃÈÃ7R3É83 ’8 Ã3786Ê3 ËX 5 8 ÌÍ<΂KR„F‚>Å43U537 367Y848 15 53ÏXÃÈÃ7R323É83W3VWXX7X6Ð U89X“2ÈÑ86Ð7ÒÓ‚Ô*** •–ÕÂk}֖×QCØÙ>Ú6Ð U89VÉ7X“2ÈÑ86ÐŽ7<X Æ5= Z>ÝK ˆ Þ ‰Þ‹Z.Ü>ÝZZ..ÜÜ>Ò .ŠÛ‡ !"#$%#&'()&* +,-./0 013456789 5 8 58 89 5  4589 1234356 789:;<=3>?8 @A: B3B8 C7C6D E89CFGHI=6D8 6G]9^8[_89`a5bC c6D3 9:: d86G<HA<: e=J NOfgfZfffffffffffffffffffffffffffffffNhfgfOijkOjOfffffffffffff ff f NZfgfOihhhhjfffffffffffffffffffffffNjfgfOijkZOlfffffffffffff fNnfgfOijkZokf ffffffffffffffffffffffffffffffffNkfgfOijmffffffffffffff NlfgfOiMjZPffffffffff fNpfgfOijkZoOf NmfgfOijkkkkffffffffffff fNOofgfOijkZomf q1rstuvtwJ HI=6D[\Cx7C[]8 @y5J V € N Y V ‚ ƒN  N VV|.„~} ‚ … .Y z.{ ?6D3†8 5‡888 ˆ8 A3[‰<Š‹46D89<=‡8 1Œ34356 789:;<=3>?8 @A: B3B8 C7C6D E89CFGHI=6D8 6G?@ ABCDEFGD B AHCIJKLMNJNO B ABDEFGD CHAHCIJKLMNJNO H PQPRSTSUVWXYWZ[\ 53 ]^ 5 8 _JKLMNJNOB ABCHA`CIJKLMNJNO H 3a89b8 cB defg1h1ij7k3l8 3m89fn1oh1pi1q1r-1q1s1h1pfg1q1rft1q1s1u4vwku43a89 b8 cHxyz{|}e|~|~de€fn1o1h1pfg1q1rft1q1s1 [\ 53 ]^ 5 8ZABCDEFGD B AHCIJKLMNJNO B 7k3l8 3m89 f1oh1pfn1q1rfg1q1su4v[u4b8 cB u‚k 5vƒ3[^ƒ\„yz{|}e|~|~…eyz†|‡ˆ 8 cB ‰3a89b8 cHuŠ8‹4ŒŽ* [\ 53 ]^ 5 8ZABCDEFGD HAHCIJKLMNJNO H 7k3l8 3m89 f1oh1pf1q1rfn1q1su4v[u4b8 cH u‚k 5vƒ3[^ƒ\yz{|}e|~|~…eyz†|‡ˆ 8 cH‰3a89b8 cB uŠ8‹4\„Ž* 5 ‘3’^u“89‹”‘3[v•^–—k6˜f.qg1h1pf.qt1q1rf.1q1s ™š›WœUžŸV a89^7^ ‹‚‘¡\k3a¢8 3a£8j3[^ƒ3 ¤6¥–’89^ ¦^8§89IO¨© v¤‹‚‘‹ª5 –—k‹”‘«¬5¡\k3a¢8 6[\‰95­v•^®¯‹°8«±‘ l²5 53¢³36˜ ª89^´[–—k6˜µj 3 ]^ 5 8¡\k3a¢8 6[\Z ¶·?47=>?@_JKLMNJNOB ABCHA`CIJKLMNJNO H ABCDEFGD B AHCIJKLMNJNO B ABCDEFGD HAHCIJKLMNJNO H ¸ JKLMN IO¨© ¹674:·º4»¼½¾@¿***¿*** sÀÁÂ1gZ¥–’89^7^ ‹‚‘^b893 ¦^ ¶·?47=>?€`JKLMNJNOB _JKLMNJNOH DEFGD IDEFGD ¿BDEFGD HCHDEFGD B CI !"#$%#&'()&* +,-./0 013456789 5 8 58 89 5 4589 23452 623452 7 23452 823452 9 23452 623452 923452 823452 : ;<=>?@A>BCDE68***8*** FGHIJKLJMN OPQ6RSTUV7USW8 XY5N Z_^[f[ Z8 ghih^^ j 8  ` ^ ] a^ ] b  c  \  de \ ] [ \ ] Z \ k PQlmnopQ3qr8 3s8 p\* Gtuvuwx y zU 5 8opQ3qr8 N [{|}~{€7 `]aZ]b{|}~{€ 9 `]23452 7 a]b{|}~{€ 7 `]23452 9a]b{|}~{€ 9 „ {|}~ :€‚ƒ 8***8*** 3…STUOPQN†‡ˆ‡‰ˆŠ‹ŒˆŒ‡ˆ‹‰Š‹ˆ†‡ŠŒŽˆ††ˆŠˆŒ‰† ‘UU’3 “3 zU 5 8opQ3qr8 N Z{|}~{€7 [{|}~{€9 23452 :23452 8`23452 9]a23452 7 ]b 23452 623452 7 23452 823452 9 23452 623452 923452 823452 : 8***8*** ”•–—89STU 3op˜8 3q™8 FGHIJKLJš6›013 53œ8 r8 0W8 8 žUŠŽ†ŽŸ[ ZZ¡ OPQ6RSTUV7USW8 XY5N gik¢¢Z.ffZ¢_.¢£[Z¤f`[¢_¢.£`[f£a¢c.£`  !"#$%#&'()&* +,-./01 013456789 5 8 58 89 5  4589 1234567897:; <2=>?@ABC>3DE8 FGA HI4567J:97KL* MNOPOQR STUVW3T3XY JTUVW3T3XZ8TUVW3T3X [ \]^_\ [ `K\]^_\ Za\]^_\ Y TUVW3 T3X Y b78cd2 \]^_\ Y `K\]^_\ [ a\]^_\ Z TUVW3 T3X Z b7:cSd2 \]^_\ Z `K\]^_\ Y a\]^_\ [ T3X [ b7ec8J2 ff TUVW3[Xgh *GiGCj?5k83lm3n?o8?p33EqpmCrcdL97scSdrtu v4mCw5mx893Eqpm yJ:cSLKLJ:JLSz{7KLc8d:d:sJ:sJ |}~€~‚ƒ~„…†~‡ˆ‰~…Š~‹…Œ„~‹Ž~…‰~‘‰~…Š~‚ƒ~‡‰’“~‹…‰”“~•–“—˜ 1 ¡¢7 Sc £¢¥75`ScŸ›™.  9 .šœ;5 ¤ ž 9.šœ?4 H 5 Cm§nF5̈C3 ©mC5`SI456I6ª«75z{5* D89q¦Ÿ›™.  ¬~­…Ž®‹~‹†¯“~°±~²®³~´Ž~‹µ“…~‹¶“…~‚ƒ~…–“—~„·¸~•€˜M ¹º»¼½¾¿ÀÁ½Â½Ã½ÀÄÅƺ Y ƽÇÄÈɽÁÊ˽ÌÍνÇÏɽÀº º ZºÆ½ÇÄÈɽÁÊ˽ÌÍνÇÏɽÐ.º º [ ºÆ½ÇÄÈɽÁÊ˽ÌÍνÇÏɽÐ.ÑÒº ¹ºÓÔÕ½ÇÃÀÁ½ÌÄÈǽÌÖÀĽÐ.ÑÒºÌÄ×ǽÄÊØÀ½ÁËÀ½Y ºÙºÚºY ºÑºÒºÛܺZ ºÙÚ[ ºÝÞ½ÌÖÀĽßà½ÄáÀÁ½ÌÊâÕ½ ÌÄãä½ÇÏɽ¾åæº ¹ºÓçÕ½ÕÄÖè½Æ½½cºº éMê¶~•ë~ì i=>6wqpmí7mqî8 Fï5ì !"#$%#&'()&* +,-./00 013456789 5 8 58 89 5  4589 9 =>7 48 ?7 85 27643:5@;< >A 564 564 5 BCDEFGHC3IJ8 3K5L75* MNOPOQR ST 5 8GHC3IJ8 U 4VWXYZVZ[\ 9VWXYZVZ[] ^_`a^ b^_`a^ 8c^_`a^ \ dc^_`a^ \ 64e e fc^_`a^ ]64e^_`a^ g^_`a^ \ ^_`a^ 8 ^_`a^ \ 64^_`a^ g^_`a^ ]^_`a^ 8^_`a^ b 8***8*** lopo molo no*** o 4 o 3hijTkBCU4 p p p p 1q1Rrstuvwxtyz{zt|}~wxtO€txOPOt‚ƒ|t„…tu†wxt|~‡wtˆtu‰Št„…RR M‹ŒŽŽ‘’“Ž”•–—Ž˜™š”Ž›œM™–—Ž˜ž–—ŽŸŒ ˜¡M ¢ 89F 7F£¤¥g ¦§¨©ª«¬­®«°̄±²³«°̄´²«µ¶·¶«¸¹«º̄²³«»¼¯«½¾«½¾«³¿²À«ÁÂëÄÅ®«½¾§ ¦§¶±»«¬­®«Æ­©¯«Á³Ç«ÄÅ®«½¾È«ÄÉ«¸Çʲ«Á˲À«³̄ÌÁ«½¾«³¿²À«Í̄²À«¬­Ê¯§ ¦§Î³Ì²À«»Ï²³«Á˲À«³̄ÌÁ«±̄»«¸ÐÑÁ«ÒÓ²À«¬­®«²¿ª§ ÔMÕ֎×؎ÙgZ¤¥Úp99ÛÜ5 3U =>-4ì4 .. cë4e c-.ë4e: .@ê< ? .ë4ìc > A .ëpec.ële MNOPOQR ÝIÞT 33h3ß8 à36á6á â89iãHTähkBCåh5eoæ7ç£è¤5LéÚ7g 4 VWXYZVZ[\ 9VWXYZVZ[] ^_`a^ b^_`a^ 8^_`a^ \ c^_`a^ \ 64e !"#$%#&'()&* +,-./01 013456789 5 8 58 89 5  4589 2 3345674 8 9:;345674 8 9<;;= 345674 >9?;45674 @45674 8 45674 A 45674 8 9?45674 @ 45674 >45674 A 45674 B L? ?? :=45674 8 C45674 > 9?ˆ‰Š‹ŒˆŒ > :=45674 >C 45674 8 9?ˆ‰Š‹ŒˆŒ 8  ˆ‰Š‹Œ BŽ  !"#$%#&'()&* +,-./01 013456789 5 8 58 89 5 2***2*** 4589 3456789:;<=>?=>@=>C<=>CD=>?@=>EB=>BB=FFF 3GHI:JIK37 89:6L; QO -MRMRMNMM Ô P ÕÕ ÕÖ ÕÕ ÕÕ× -PRSRPNPPQMOT8U5787V893 W76L X893Y89HI73; -SRZRSNSPQMO NQMO NMO -.R.. P [ N [ Q M O -[RM\R P -]RM]R]N]PQMO^4 483487 W8Û958 7V893 W7_`a 5Ç89µ¶5Ø58ÙÚ *** b5c;)de4f*gfhPhM2fNfhMONfhPONfhSOhM2NfPhSfhMOP* T)J4i36L7 j8 k 89 lmnopqnrstntuvwxnyswnwuz{n|}~€n‚ƒn„…†ntuvwxnwu‡nwuz{n|ˆ~‰‰Š‹ ŒŽ‘’“”•–”’—˜”™š›œ™”™žŸ” ›’¡¢£¤¥ ¦§›”˜”¨”©ª”«”¬”™š­”‘˜®”©¥”¨”‘©®”¬¥> b¯Y513°±8²347c3 IK3378³I7J58´8 64I_µ¶5 456L89I:±88894²¯a; 3 5447 ¯²345673 89HMµ48°M·g2¸¹MhºM 3»¼½g¸¾¼¿ºM²345673 89HPµ48ºP·¸2ºM¹PhºP 3»¼½gºM¾¼¿ºP²345673 89HSµ48°S·ºM2ºP¹ShºS **** 5 k3À7HI73°G8 3°±8²34567i389:95Á;¯²°MºPºS89:84:8Ã85 8IJµ45cJ4 7776L3U8 5±88±8346Å3 U7 5 8 V89HI7¯k Æk7 54 IK3378 33 Ç764Ii36L ÈI X8¯¶7µ4¯Y513°±87 34; Ng¸O2N¸ÂºMO2***ºf ÉÊË̎ÍÎÏ Iв:J4 456L89I:±8 77IJ7Ñ47 Ç89JIV8JIV83Ò83X5µ4¯Ó89; !"#$%#&'()&* +,-./01 013456789 5 8 58 89 5 56 43 256 4589 73839:;4<7<6=>?8 8@A< B6=3 98C8DE893 7F3378G7<>5DH6I< 3 J7K< L8 M7<8< NDE89OP8 >L3QC8OR39:; 5<7<6=ár‚@>7â3 ã8OS735C8^ _4_a4_k4_b***4_ä4_ä†d å4Mt3<7<6=D<]8< æ89 5< 58< ç9 5< 58< < N<è3 R<è<7<6=DéAv d4a4***4äxa4äx@êv4>ë5<è‚@6=v8C83Q89<7<6=3QC8s K5<è 856=<è48íîï_í†ðv3Q89Oè>ñA 5Oè^ _íò_í†ð‹äóô䌋dŒ ç?5õ58ö 8 ÷80s>ë537S8 48* 1«­Í­ÛÀ2°­Ø3¬­Í¹­°¶»­Ö¼­³»Ñµ­¶Ò¹µ­°Á¸­°±°­²«­¿À­Ö¶¬­°¶¬¸­Í»4­³¶Ü¸­°Á¸­¸­°¶Ò­ºÞÆ !"#$%#&'()&* +,-./01 013456789 5 8 58 89 5  4589 2345632783936:;<89=453>?6@;A894B8 CD3EF8G HIJKLIMNOPQR83S7SC3T3 U2C5F835 ?SV26:WG XYZXXZX[ZX\ZX]ZX^ZX_ZX`ZXaZ*** b7c 5S 52S7SC3T3 U2846S d8 >84eSS7SC<56:;84f ghihjklmno XYpXZXXp\ZX[p`q[rstu]vZX\pY^qYrstu]vrYv 0w3b6:; 5S 52W]S d328 58Sx 25y ? 8?4z89;{|}y~5W64eSG X]pX\*XqY€XqXrstu]v X^pX]*XqX€Xq\rstu]v X_pX^*Xq\€Xq[rstu]v *** 2y5 3 33xy4 25 489G 4893EF89 5S7SC3T3 U2‚ 489;~59 56:;389ƒ89 5S 52S7SC3T3 U2846S dG XY XX X[ X\ X] X^ X_ X` Xa XY„ XYY*** …†‡ ˆ‡ ‰‡ Š‹‡ rX \ [ Yv rX \ [ *** ŒŽ3 ƒ 25S 323 ‘6E’89S7S6:;C>?C<593S7S 33“8 48G623”6:;{W‚”‚ •‚|}C<5C–?C<53 c4—893 ƒ3˜3EF8 HI™š›œ›žQb6:; 5S 52WX„„]mt] ghihjI #?;A89 33x3EF8G32SŸW  dqYrstu\vŒ6:; 5S 52WX„„]mt]¡ŽX HI™š›œ››¢QbS £6:S3:5S¤89SV26:GXX] ghihjI ¥R83S7SC3T3 U2SV2W 5S 52S | {6@;A894w3D8 S7SC3T3 U2SV2W‚32 3 ˜S 5 83 c363Eb8 623G Y¦§¨©k¦kª« X¬­®¯°­ « ­®¯°­ o­®¯°­ « ­®¯°­ p­®¯°­ « ±Ypp***v 324eS 33x623G XY XX X[ X\ X] X^ X_ X` Xa XY„ XYY*** …†‡ ˆ‡ ²‡ ³‹‡ rX \ ` ^v rX \ ` *** !"#$%#&'()&* +,-./01 013456789 5 8 58 89 5  4589 2 4893 3 455 343 6789895756:;<=>– >5758 —83˜I;™5;?89š  * .Ÿžž *žœœ› QQ NN* ‘™5 F ¡<46:3¢8 5Š8‘4>¡<45756:89@7Š83:3 £¤8š Q¥¦Q¥¦N¥***¥¦§ 5ŽF;?89> —83”5 38Š859‰5<4¨©u‚wªv«uw†yzvwzvyuvw†¬z5`46:8 ­l®qc̄°c±²575™589@7Š83:8 ³8 63‘4<™88 635`46:š ´µNQON¶·QVN ¸¹º¹±l »¼½¾XJ¿À¾SÁ›JKLMôµQVVÄNQ »0495738Å5`46:)‘4“8 ™´ ÃQVVÄNQÆÇÈɼÆ¼Ê ´ »Ë6795738Å5`4“8 ™´ 3Ô55 545 5756:89@7Š83:šÕFÖFŒŒFŒ×FF،š341@8 ]85) “895 54 3 5 5756:ŽË67)5 545 ØÖF345š ÍÎÏÐÍ ´ ÑÙÒµRQVÙ·W \]7šŒCCGEŒÚØÖ–ŒCØ× ÛÜÝÞßàáâãäˆwåæƒwçè†w€wuwxéwvêªw€w†vëwuìwªv}íwzìwîïzw€wu‚ƒ„…uw†wuvðwv{uÜvñòzw|óu‚Ü .ôÜ 2 5384– ŒCØ×5Ž<4 >6: 47 “89345 õ5A8 5384– ŒCØ×5Ž5 54 35 6:89@7Š83:848 ³ 8 =5ö989 QVÙ·÷VYXK§Xø¾ù* !"#$%#&'()&* +,-./01 013456789 5 8 58 89 5  4589 2 34 5 83568773849 3:;<=>?@ A894 58 34 4746B89;7683B8 C 8>D E=>?@F46B89;7683B GH7)IJ=KLMNOPL49Q46B89;7683B8 C8 R3F4?STFQ88 R3F4=>?@ UVWXYZW[\]^_`^a\b^c^dc^Wef^aghij^_`^a\klWl\mi^no^\pi^aqri^\hsiW tui\^vwxyz{|}~€|}~‚}ƒ„…}†‡…}ˆ~‰}Š‹}Œ}ŒŽ}‘’}Š‹}…~‚ˆ}ˆ~‰}~“|}~”•– 051; 5 84—8˜4™š™›œ3 ž86B3B595<8493 ›˜5 3™Ÿ43 48 586B3 H ž8  ; ¡8F4¢;6B4š889 A894 £88  893 ¤86B89;7683B8945J˜4K ¥¤™¦8 F§3568385¨3588 H8©ª368;« ; ž86B3B595<8¬-49¢;­ A894 £84743 ¤86B89;7683BJTK ®48945 3 ¤86B89;7683BJTK4¯84 £84<3 ¤86B89;7683B 743 °±4746B±3589:;7²³µ́¶·¶¹̧ ­895º4»89 <58 C 8­8684746B±4 ¼493 ›F44746B3589« ½O¾L¾N¾***¾¿2OÀ ˜H73589 ª4 5884 ­T8 51;8 R3F468;Á­2=ÂF—84 58493 ›9®4746B± 748 8;T8 894 Ã44 Ã85Ä8968;­F—84 583 °3 84384»899®F¡56B±™Å9®35Q4 ™9T8 ;384£35 3Æ44 583 °4746B±6ÇF®F¡5˜4±È8 5684744  6B35893 894»89 F®F¡5 ¤™9™›3°4  6B3 £ 68;±R; <74š86B3 H ž8˜A ¡83;—8 48T384 ¼4—8 ©74™¦8 ™Ÿ44 ; ÉF®F¡54š84744  6B35893 89T3¤™9±Ê±4896;758™Ÿ44  6B 4—83° ËWÌw^ÍÎ^0Ï°4  6B3 H ž83 £JDDK68;±R; <74š86B« -Ñ ÔÖOÒÐO¾ ¬Ñ ÕÖPOÓ ×ØÙÚÙÏW Ûܵݲ³Þµßàáâ¹ãä̧åææWçèWéêëìW ¹ÂBòÖOÒÐOÖÐíîOÓïÐðñPNONðLÒPÓÐÑ4 ; É=ó4  6B«=?óDSô>@=NðLÒPÓÐ õ´LÐÐÒöKÁ±=óÂ8684  6B3 £JDDK68;±R; <74š8F4«ð ¿ÂB÷ÖPOÓÖÐíîÐLÐPÐñOïNLïÒNÐïOLLPPñÓðÓÒÓOñNïðNPïÓNñððÒÒOÑ 3;—8 484 ; É>J4  6BDJD>Dô=ó@JóK@Dó=JJ>>ô?S?K?=ô@óS@>ó?@ôSSKK= !"#$%#&'()&* +,-./01 013456789 5 8 58 89 5  4589 234556789:;<=>8?8@ A6B3 C=DDE6FG;HGI JK@LFM4NO PQRSTUVTWXQ:013 53Y8 Z8 0[8 8\ ]@=D9D^45__`Z@ A6B3 aII b83 C __45__6FG;HGI JK@LF6BNde_545c55 fghgXQ ijklmnokpqrstuvwxyyQz{Q|}~ €t‚ƒ de_545c55„…††‡ˆ4O6ˆ‰45‰ˆc‰66_O4†_…Oc…_5…††` GŠ8 48@ G Z=‹@ A6B‹4O6ˆ‰45‰ˆc‰66_O4†_…Oc…_5…†† 23__‰7_‡pwŒ4ˆ`pŽ45__7_‡pwŒ‰` __45__„‡__‰`……6*__kok__45__7__‡pwŒ4ˆ`8?8@ A6B3 C9945__6FG;HGI HK@LF I I@ 5F9DDDD@ =M46BNc* ‘’“S”•T–—˜”T–•™”šT›œ žŸ Q}¡¢ƒ£4@ 893¤Z8 3 B89¥oƒ €nokstuvw¦§¨655©ªƒ«¬©«i­4 €nokstuvw¦§¨6O5©ªƒ«¬©«i­©«i­_ 7@3 F37@@®8M̄53¤?8=7KM48 8 FG RSTUVTN°8 ±5²3¤G89³Z8 ´I 896F5́±µM @ @ G¶8@LF ]@658 ±·@@ 3¤89³J896B M5 G6FG±bKN:³J89±¸@ M4³J893Š86B> QQQQ¹Q ºQ ‘Q »Q 1Q 0yQ “¼”šQ Q“½”T¾™QWQ ¿Q WQ 0Q 0Q 0yQ fghgXQ 0²3°8 ±5²3¤G89³Z8 @LF ]@658 3¤89À°;Á3¤?8´3F³HI °«¬©«i­4mnok stuvw¦§¨655©ªŽ«¬©«i­©«i­_mnokstuvw¦§¨EÃD:À4@ 893¤Z8 3 B89 ?> À4 F5³7@7@6BM5 G@Ä89ÀÅ53Š86BN HI °NƪÇÈɀÊ4i€OªÇÈɀʆi€ˆªÇÈɀÊ4i€cªÇÈɀÊ_i€ _5ªÇÈɀÊ_i€ Ë5 5 F5³7Ì89µ36BM5 G@Ä89ÀÅ53Š86B@LF8Í´7K6Î3ϱµ89± @7@6BM5 G ±·@±FÀ4 °;Á´6FG 5³HI °ÆªÇÈɀÊ4i€´48 Z8 6Î 5 8k„4´3C@M4±¸ @Í=6BM5 G±·@ F5³7:@Ä89³Ð89Æ>ÑFG 5³H35 IÒÓÔpOªÇÈɀʆi€pŽkÓ3kÓ !"#$%#&'()&* +,-./01
- Xem thêm -