Tài liệu Skkn biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm các lớp văn hóa bậc thpt ở ttgdtx số 1 tp lào cai

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CÁC LỚP VĂN HÓA BẬC THPT Ở TRUNG TÂM GDTX SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI Họ và tên: Ngô Thị Ly Chức vụ: Giám đốc Đơn vị: Trung tâm GDTX số 1 thành phố lào Cai Lào Cai, ngày 10 tháng 6 năm 2014. 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay, với sự phát triển kinh tế, xã hội ngày càng mạnh mẽ, đòi hỏi tri thức ngày càng cao đặt ra một yêu cầu không thể thiếu về chất lượng nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người như vậy đào tạo chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, sẽ là không đủ để cho con người sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi và biến động của xã hội nếu thiếu đi vai trò của giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân cụ thể là hệ thống các Trung tâm GDTX. Điều đó đã được cụ thể hóa trong điều 44, mục 5 của luật giáo dục 2005: „„Trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân với mục tiêu giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội hiện nay”. Ở Trung tâm GDTX việc tổ chức các hoạt động đa dạng, linh hoạt, mềm dẻo về thời gian, chương trình, nội dung phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, đáp ứng nhu cầu, điều kiện của người học. Chính vì vậy, các TTGDTX đã và đang là bộ phận cấu thành không thể thiếu được trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta hiện nay, đặc biệt là nơi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân được học thường xuyên, học suốt đời. Cùng với giáo dục chính quy, GDTX đã tự khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, giúp mọi người có cơ hội học tập nhằm cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ . Chương trình giáo dục thường xuyên gồm cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổ chức dạy và thực hành kĩ thuật nghề nghiệp,... Với các chức năng nhiệm vụ trên hàng năm Trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai có khoảng trên 40 đầu lớp. Trong đó mảng dạy văn hóa bậc trung học phổ thông có khoảng 12 lớp mỗi năm. Để hoạt động dạy văn hóa bậc trung học phổ thông có chất lượng đáp ứng yêu cầu của ngành GD&ĐT và xã hội thì 2 công tác giáo viên chủ nhiệm lớp là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với Trung tâm GDTX số 1. Muốn hoạt động này đạt kết quả tốt cần có những biện pháp quản lý phù hợp mà mỗi hiệu trưởng nhà trường hay giám đốc Trung tâm GDTX là một tổ trưởng của tổ chủ nhiệm theo quy định của ngành. Để đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, trước hết phải có một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng hiểu biết đối tượng học viên Trung tâm và khả năng giải quyết tình huống sư phạm, tư vấn, giúp đỡ học viên,...bởi vì giáo viên chủ nhiệm lớp chiếm một vị trí trung tâm, trụ cột trong quá trình giáo dục học viên, là người cố vấn tin cậy, dẫn dắt, định hướng, giúp học viên biết vươn lên tự hoàn thiện và phát triển nhân cách. Chất lượng giáo dục học viên ở TTGDTX cao hay thấp có một phần quan trọng là do giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định. Sự phát triển toàn diện của học viên, sự đi lên của tập thể lớp đều có vai trò rất quan trọng của giáo viên chủ nhiệmlớp. Song ở các trung tâm GDTX cấp huyện (thành phố) của tỉnh Lào Cai biên chế đội ngũ rất mỏng, nhiều giáo viên làm công tác chủ nhiệm hiệu quả còn thấp, thậm chí chưa hiểu hết đặc điểm của đối tượng người học. Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, bản thân tổng kết đưa ra kinh nghiệm: “Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm các lớp văn hóa bậc THPT ở Trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của ngành học GDTX tỉnh Lào Cai. 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã chỉ ra những định hướng cho ngành Giáo dục và đào tạo đó là: Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo 3 viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình và xã hội. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học. Tích cực chuẩn bị để từ sau năm 2015 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ. Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo, phát triển giáo dục. Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; mở rộng các phương thức đào tạo từ xa và hệ thống các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên. Thực hiện tốt bình đẳng về cơ hội học tập và các chính sách xã hội trong giáo dục. [.132] Văn kiện đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 cũng chỉ rõ những định hướng phát triển cho giáo dục thành phố Lào Cai: Quan tâm đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục đào đạo. Đa dạng hóa các loại hình giáo dục đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng mô hình điểm trường chuẩn chất lượng cao ở các cấp học. Đưa việc dạy ngoại ngữ, tin học vào tất cả các trường, các bậc học giáo dục phổ thông. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng nghề, phối hợp với các cơ sở đào tạo của tỉnh trên địa bàn để đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động. Đảm bảo cho trên 60% số lao động thuộc các ngành nghề trên địa bàn thành phố được qua đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 3 tháng trở lên. Thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài, ưu tiên những ngành nghề có lợi thế. [.22] Ở bất cứ một Trung tâm GDTX nào, để quản lý một lớp học, lãnh đạo trung tâm cử ra một trong những giáo viên giảng dạy một bộ môn để phân công chủ 4 nhiệm lớp học. Như vậy, khi nói đến GVCN lớp là nói đến mặt quản lý và mặt lãnh đạo học sinh của một lớp. Công tác chủ nhiệm lớp giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác chủ nhiệm lớp là cầu nối giữa các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác. Là yếu tố giữ vai trò quyết định trong việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần to lớn vào trong việc phát triển nhân cách cho người học. 2.2. Thực trạng của vấn đề: Hiện nay, ở TTGDTX số 1 thành phố Lào Cai, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn của các phòng ban chuyên môn của Sở GD&ĐT và nhận thức đúng đắn vai trò của công tác chủ nhiệm lớp của lãnh đạo Trung tâm, việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp đã có nhiều đổi mới, bước đầu đã mang lại một số thành quả đáng ghi nhận về chất lượng. Tuy nhiên, hiệu quả còn chưa cao, không mang tính ổn định, vẫn còn những khó khăn bất cập trong quản lý như: - Lực lượng giáo viên mỏng nên hầu hết các giáo viên của Trung tâm đều phải làm công tác chủ nhiệm lớp nhưng một bộ phận giáo viên năng lực chủ nhiệm chưa tốt, một số giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, một số giáo viên dạy nhiều tiết, kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên thời gian đầu tư cho công tác chủ nhiệm lớp chưa nhiều,... song đầu năm lãnh đạo đơn vị vẫn phải phân công công tác chủ nhiệm lớp cho các giáo viên này. - Ở Trung tâm GDTX đối tượng người học đa dạng về thành phần xã hội, độ tuổi chênh lệch lớn trong một lớp, mục đích học tập và động cơ học tập cũng khác nhau,...nên công tác chủ nhiệm lớp cũng rất đa dạng, phức tạp và không ít khó khăn. - Với đối tượng học viên thi trượt vào các trường trung học phổ thông có không ít phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em, một số thì bất lực với con cái,... nên việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình cũng không thuận lợi. - Các tài liệu về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX hầu như không có, việc tập huấn công tác chủ nhiệm lớp do Sở GD&ĐT tổ chức còn ít và hầu hết phục 5 vụ cho đối tượng học sinh phổ thông, nên GVCN lớp ở Trung tâm thường làm công việc này theo hiểu biết và kinh nghiệm của cá nhân. - Với đối tượng người học đa dạng, phức tạp về độ tuổi và mục đích học tập cũng khác nhau. Vì vậy, để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX, người giáo viên chủ nhiệm phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức song việc quan tâm, thực hiện chế độ đãi ngộ còn chưa phù hợp so với trường phổ thông cùng cấp khiến một số giáo viên chưa hết lòng, tâm huyết và tận tâm tận lực với công việc này. 2.3. Các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp của Trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp về vai trò của công tác chủ nhiệm lớp. Mục tiêu: Tăng cường nhận thức về vai trò của công tác chủ nhiệm lớp ở Trung tâm GDTX, tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nghề, lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, làm việc với tinh thần kỉ luật cao. Tuyên truyền, động viên, tác động sâu sắc đến giáo viên giúp họ ý thức cao hơn về vai trò, nhiệm vụ của mình trong hoạt động chủ nhiệm, qua đó nhận thức được tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng của công tác chủ nhiệm. Tổ chức thực hiện: Ngay từ đầu năm học tổ chức tuyên truyền giáo dục tư tưởng để giáo viên chủ động, tự giác, tích cực trong việc chuẩn bị các kế hoạch, biện pháp, giải pháp quản lý sao cho đảm bảo các yêu cầu về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và phù hợp với đối tượng người học, mang lại hiệu quả tốt. Nhân các ngày lễ lớn trong năm, phát động các phong trào thi đua mà trọng tâm là thi đua dạy tốt học tốt. Qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, truyền thống của trung tâm, về đạo đức, lối sống, tinh thần 6 thái độ làm việc và hiệu quả đào tạo. Từ đó giúp giáo viên có thêm tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nghề, với trung tâm. Phối hợp tốt với công đoàn tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành: „„Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm‟‟, „„Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh‟‟, xây dựng„„ Trường học thân thiện, học sinh tích cực‟‟,... Cuối mỗi kỳ, cuối năm bình xét, tuyên dương kịp thời những giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. Biện pháp 2: Tổ chức thực hiện tốt việc họp tổ chủ nhiệm. Mục tiêu: Đảm bảo được sự quản lý, nắm bắt thông tin kịp thời, tư vấn giải pháp biện pháp khắc phục tồn tại, yếu kém trong công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, học tập, trao đổi kinh nghiệm chủ nhiệm giỏi, có hiệu quả từ chính các giáo viên trong tổ chủ nhiệm. Thực tế cho thấy, nếu trung tâm không có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động sinh hoạt tổ chủ nhiệm thì hiệu quả công tác này sẽ không tốt đối với nhiều giáo viên chủ nhiệm. Xây dựng nền nếp họp tổ chủ nhiệm chính là góp phần xây dựng nền nếp của trung tâm và đội ngũ nhà giáo. Chỉ khi nền nếp họp tổ chủ nhiệm được ổn định và duy trì tốt mới có thể tiến hành một cách có hiệu quả các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt, có hiệu quả công tác chủ nhiệm trong việc thực hiện quản lý nền nếp, giáo dục đạo đức, tổ chức thực hiện việc tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các phong trào khác, là nền tảng, cơ sở để nâng cao chất lượng dạy của thầy, chất lượng học của trò. Nếu cần đánh giá chất lượng nền nếp các lớp của đơn vị thì việc đầu tiên được xem xét là nền nếp quản lý của giáo viên chủ nhiệm. Vì vậy, trong quản lý chất lượng giáo dục, việc làm cần thiết của người giám đốc một trung tâm GDTX là xây dựng, củng cố, duy trì nền nếp họp tổ chủ nhiệm. Tổ chức thực hiện 7 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chủ nhiệm và tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng, năm. Triển khai đến từng giáo viên chủ nhiệm các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT về công tác chủ nhiệm,... Hàng tháng chuẩn bị chu đáo nội dung họp tổ chủ nhiệm trong đó có đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng trước chú ý chỉ ra nguyên nhân của yếu kém, tồn tại trong công tác chủ nhiệm lớp, họp thảo luận tư vấn đưa ra các biện pháp phù hợp để khắc phục tồn tại, học tập kinh nghiệm chủ nhiệm hay có hiệu quả của đồng nghiệp. Theo dõi, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch chủ nhiệm thông qua hệ thống sổ sách, qua dự giờ sinh hoạt lớp. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các đồng chí giáo viên chủ nhiệm đạt hiệu quả tốt về công tác chủ nhiệm lớp trong tháng đồng thời góp ý, yêu cầu một số giáo viên mà hiệu quả chủ nhiệm còn thấp. Biện pháp 3 : Duy trì thường xuyên mối quan hệ giữa GVCN, giáo viên bộ môn Để giáo dục học viên, một vấn đề hết sức cần thiết, căn bản có tính chất quyết định đến chất lượng công tác Dạy và học đó là sự kết hợp giữa giáo viên bộ môn và học viên. Trong đó GVCN giữ vai trò là một cầu nối, là mắt xích của sự kết hợp trong giáo dục. Mục tiêu Tăng cường nhận thức của giáo viên về mối quan hệ trao đổi thông tin hai chiều giữa giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp. Thông qua sự trao đổi thông tin đó giúp giáo viên bộ môn hiểu hơn về hoàn cảnh, tính cách của mỗi học viên mà mình dạy từ đó có khả năng ứng xử sư phạm trong nhiều tình huống linh hoạt, mềm dẻo hơn thì hiệu quả giờ dạy sẽ tốt hơn; GVCN qua trao đổi thông tin thường xuyên với GV bộ môn sẽ có biện pháp giáo dục, quản lý sát sao hơn với công tác chủ nhiệm lớp. 8 Giúp giám đốc trung tâm kiểm tra, đánh giá được trình độ năng lực và hiệu quả giảng dạy của giáo viên, để kịp thời tuyên dương nhân rộng điển hình tốt và khắc phục, điều chỉnh những bất cập trong công tác quản lý, chỉ đạo giờ dạy trên lớp của giáo viên. Tổ chức thực hiện Hàng ngày, hàng tuần GVCN lớp phối hợp với GV bộ môn trao đổi thông tin hai chiều để nắm vững việc tu rèn đạo đức của học viên và nắm bắt kịp thời tình hình học tập của mỗi học viên lớp mình chủ nhiệm qua đó có những biện pháp giáo dục kịp thời nhằm động viên, khích lệ những học viên tích cực, có chiều hướng tiến bộ, đồng thời giáo dục, phê bình, uốn nắn kịp thời những học viên chưa tích cực. Tăng cường công tác dự giờ giáo viên bộ môn dạy lớp mình chủ nhiệm qua đó kích thích tính năng động, sáng tạo của giáo viên trong hoạt động giờ lên lớp giúp học viên có hứng thú, mong muốn tiếp thu được kiến thức một cách chủ động, tích cực, nắm bắt thông tin kịp thời về công tác chủ nhiệm lớp, trao đổi, góp ý với GV bộ môn về cách thức quản lý nền nếp lớp và xử lý các tình huống sư phạm trong giờ mình quản lý. Biện pháp 4: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trung tâm quản lý tốt việc thực hiện các hoạt động ngoại khóa, các phong trào thi đua của các GVCN lớp. Mục tiêu: Giúp giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp thông qua việc chỉ đạo, tổ chức lớp thực hiện việc tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tạo sự tin tưởng, có mối quan hệ gần gũi, hiểu hơn về đặc điểm, tính cách của học viên lớp mình chủ nhiệm. Nâng cao vai trò, vị trí của giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời giúp giáo viên chủ nhiệm tích cực, năng động, sáng tạo hơn trong công tác chủ nhiệm lớp 9 Tổ chức thực hiện Phối hợp tốt với tổ chức Đoàn thanh niên, công đoàn, xây dựng kế hoạch cụ thể, mang tính khả thi, tính giáo dục, tạo ra những sân chơi lành mạnh giúp học viên giảm sự căng thẳng trong học tập, tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa học viên và giáo viên chủ nhiệm cũng như các lực lượng tham gia làm công tác giáo dục khác của trung tâm qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp cụ thể. Tích cực đổi mới nội dung hoạt động giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp theo các văn bản hướng dẫn của ngành và phù hợp với từng đối tượng người học. Quan tâm, đầu tư, ủng hộ về kinh phí, thời gian cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các các lớp thông qua việc tổ chức các kỳ thi, có ban giám khảo, chấm điểm các hoạt động ngoài giờ lên lớp của các lớp như: thi làm bánh, cắm trại, đi xe đạp chậm, rung chuông vàng, hay các hoạt động ngoại kháo khác,... Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các GVCN lớp có nhiều thành tích trong các đợt thi đua, xem đây là một cơ sở, tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm. Biện pháp 5: Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp Mục tiêu Kiểm tra đánh giá thường xuyên công tác chủ nhiệm lớp giúp giáo viên chủ nhiệm sớm có biện pháp, giải pháp quản lý lớp đi vào nề nếp, chất lượng chủ nhiệm ngày một nâng lên, dần hình thành ý thức tự giác của giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp. Qua kiểm tra sẽ phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm, các biểu hiện chưa tích cực, giúp giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng qua kiểm tra, Giám đốc trung tâm có thể phân loại, đánh giá khá chính 10 xác đội ngũ giáo viên để có kế hoạch phân công công việc cho hợp lý và có kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp, thiết thực. Tổ chức thực hiện Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên ngay từ đầu năm học đồng thời công khai với hội đồng giáo dục kế hoạch kiểm tra. Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, việc kiểm tra có thể tiến hành đột xuất, hoặc định kỳ tùy theo mục đích đặt ra. Sau kiểm tra nhất thiết phải có trao đổi chỉ ra mặt mạnh, hạn chế của mỗi giáo viên chủ nhiệm, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục hạn chế, đồng thời có kiểm tra lại sau khi đã chỉ ra hạn chế tồn tại. Thông báo, rút kinh nghiệm kịp thời, động viên, tuyên dương khen thưởng những giáo viên thực hiện tốt, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở những giáo viên còn có hiệu quả thấp trong công tác chủ nhiệm lớp. 2.4. Hiệu quả của sáng kiến Với quan điểm và các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp đã trình bày ở trên, trong những năm gần đây hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm lớp đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực, hiệu quả tốt hơn, cụ thể: - Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có nhận thức đúng hơn về vai trò quan trọng cũng như vị trí và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp. - Tích cực, trăn trở với công tác chủ nhiệm lớp, tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm, ngày càng gần gũi, là chỗ dựa tin cậy cho học viên, phụ huynh học sinh, góp phần tích cực vào việc thực hiện phong trào „„Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực‟‟. - Góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trung tâm và nâng cao uy tín của chính giáo viên. - Tạo nên sự đoàn kết, phối hợp công việc, giúp đỡ lẫn nhau giữa GVCN, giáo viên bộ môn và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. 11 - Đội ngũ cán bộ quản lý quan tâm, sát sao hơn và dành nhiều thời gian, đầu tư kinh phí cho công tác chủ nhiệm lớp. Hiệu quả quản lý công tác CN lớp tốt hơn. 3. Kết luận Các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp của trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một thể thống nhất, tác động qua lại và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi biện pháp có thế mạnh và vị trí cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý. Việc thực hiện liên tục có cải tiến, điều chỉnh các biện pháp quản lý này đã mang lại hiệu quả tốt trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tốt việc giáo dục toàn diện học viên và nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị, giúp đội ngũ giáo viên tích cực, chủ động và tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục của mình, qua đó tạo sự tin tưởng, quý trọng, yên tâm học tập của học viên và sự tin tưởng, gửi gắm của phụ huynh học sinh. Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ mà bản thân tôi đã đúc rút qua quá trình quản lý, với một thực tế đối tượng người học ở trung tâm rất đa dạng, phức tạp nên công tác quản lý hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp gặp không ít khó khăn, ít tài liệu tham khảo, còn làm theo kinh nghiệm bản thân nên sẽ còn không ít khuyếm khuyết, rất mong các đồng chí đồng nghiệp góp ý để công tác quản lý của tôi ngày càng mang lại hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm mà tôi vừa trình bày thì tùy từng đặc điểm, điều kiện của mỗi trung tâm việc áp dụng các biện pháp trên cũng khác nhau có sự điều chỉnh thì mới có thể đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý. Tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp. Lào Cai, ngày 10 tháng 6 năm 2014 Người viết 12
- Xem thêm -