Tài liệu Skkn biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- môc lôc PhÇn më ®Çu Trang 2 3 3 3 1. Lý do chän ®Ò tµi 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 4. Ph¹m vi nghiªn cøu PhÇn néi dung Ch¬ng I: c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn 4 1. VÞ trÝ, nhiÖm vô cña d¹y häc tËp viÕt ë tiÓu häc 2. Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña kü n¨ng viÕt ë tiÓu häc 4 4 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ch÷ viÕt cña häc sinh ë trêng th Léc Thuû 5 1. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh cña nhµ trêng 2. Thùc tr¹ng ch÷ viÕt cña häc sinh trêng tiÓu häc Léc Thñy 5 6 Ch¬ng III: Nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt 8 cho häc sinh ë Trêng TH Léc Thuû 1. BiÖn ph¸p n©ng cao nhËn thøc 2. BiÖn ph¸p chØ ®¹o d¹y häc tèt ph©n m«n TËp viÕt 3. BiÖn ph¸p tiÕn hµnh tèt c«ng t¸c chØ ®¹o cña ban gi¸m hiÖu 4. BiÖn ph¸p tæ chøc båi dìng biÖn ph¸p kÜ thuËt cho GV-HS 5. BiÖn ph¸p t¨ng cêng ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt 6. BiÖn ph¸p tiÕn hµnh tèt phong trµo thi ®ua ViÕt ch÷ ®Ñp 7. BiÖn ph¸p t¨ng cêng qu¶n lÝ chØ ®¹o phong trµo Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp Ch¬ng IV: Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ bµi häc kinh nghiÖm 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc 2. Bµi häc kinh nghiÖm 8 9 10 11 13 14 15 15 15 17 18 PhÇn kÕt luËn ----------  ---------- phÇn më ®Çu -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- 1. Lý do chän ®Ò tµi Ch÷ viÕt lµ mét c«ng cô dïng ®Ó giao tiÕp vµ trao ®æi th«ng tin, lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ghi chÐp vµ tiÕp nhËn nh÷ng tri thøc v¨n hãa, khoa häc vµ ®êi sèng… Bëi vËy, ë trêng tiÓu häc viÖc d¹y häc biÕt ch÷ vµ tõng bíc lµm chñ ®îc c«ng cô ch÷ viÕt ®Ó phôc vô cho häc tËp vµ giao tiÕp lµ yªu cÇu quan träng hµng ®Çu cña m«n TiÕng ViÖt. Mét trong nh÷ng h¹nh phóc lín nhÊt cña trÎ lµ ®îc ®Õn trêng, ®îc häc ®äc vµ häc viÕt. BiÕt ®äc, biÕt viÕt, c¶ mét thÕ giíi míi më ra tríc c¸c em. §èi víi c¸c em, viÖc viÕt ch÷ ®Ñp, ®óng chÝnh t¶ v« cïng quan träng. Nã rÌn luyÖn cho c¸c em tÝnh thÈm mü, tÝnh kiªn tr×, chÝnh x¸c, sù cÈn thËn, lßng say mª trong häc tËp vµ häc tèt nh÷ng m«n häc kh¸c. Th«ng qua viÖc d¹y ch÷ ®Ó h×nh thµnh dÇn nh÷ng ®øc tÝnh cña con ngêi lao ®éng míi, hoµn thiÖn nh©n c¸ch con ngêi cho c¸c em. Cè Thñ tíng Ph¹m V¨n §ång ®· d¹y chóng ta r»ng "Ch÷ viÕt còng lµ mét biÓu hiÖn cña nÕt ngêi. D¹y cho häc sinh viÕt ®óng, viÕt cÈn thËn, viÕt ®Ñp lµ gãp phÇn rÌn cho c¸c em tÝnh cÈn thËn, tÝnh kØ luËt, lßng tù träng ®èi víi m×nh còng nh ®èi víi thÇy vµ b¹n khi ®äc bµi, xem vë cña m×nh". Thùc hiÖn NghÞ quyÕt 40 cña Quèc héi khãa X vµ ChØ thÞ cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ §æi míi gi¸o dôc phæ th«ng, Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o ®· ban hµnh MÉu ch÷ viÕt trong trêng tiÓu häc kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 31/2002/Q§-BGD&§T. MÉu ch÷ viÕt t¹i v¨n b¶n nµy lµ mÉu ch÷ truyÒn thèng cã tÝnh thÈm mÜ cao nhng còng kh«ng dÔ viÕt ®Ñp ®îc. Trong khi ®ã, løa tuæi häc sinh tiÓu häc lµ løa tuæi "Ch¬i mµ häc, häc mµ ch¬i". VËy ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cho c¸c em viÕt ®óng, viÕt ®Ñp vµ yªu thÝch khi tËp viÕt, khi rÌn luyÖn ch÷. Ch¬ng tr×nh TËp viÕt líp Mét, Hai, Ba ®ãng vai trß quan träng bËc nhÊt ®èi víi c¸c em. Ngêi gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh d¹y häc cÇn ph¶i cã sù t×m tßi s¸ng t¹o vµ tÝch cùc t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp gióp häc sinh rÌn luyÖn ch÷ viÕt mét c¸ch cã ý thøc, tù chñ vµ n¨ng ®éng gãp phÇn häc tèt nh÷ng m«n häc kh¸c. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lÝ do trªn, tõ nh÷ng kinh nghiÖn ®îc rót ra trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o d¹y häc ë Trêng TH Léc Thuû, ë ph¹m vi cña bµi viÕt nµy, chóng t«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè kinh nghiÖm chØ ®¹o vÒ rÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng viÕt ch÷ ®Ñp nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh vµ ph¸t -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- triÓn tèt c¸c kü n¨ng sö dông TiÕng ViÖt ®Ó häc tËp vµ giao tiÕp trong c¸c m«i trêng ho¹t ®éng, ®Æc biÖt lµ m«i trêng häc tËp; gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng phong trµo "Vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" trong nhµ trêng vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn cho c¸c em. Do ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n, nªn chóng t«i chØ ®i s©u nghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt cho häc sinh ë Trêng TiÓu häc Léc Thuû trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®ång thêi ®Ò xuÊt mét sè kinh nghiÖm n©ng cao chÊt lîng phong trµo "Vë s¹ch - Ch÷ ®Ñp" trong nhµ trêng tiÓu häc. 2. môc ®Ých nghiªn cøu - T×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt, gãp phÇn lµm tèt phong trµo Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp cho häc sinh Trêng tiÓu häc Léc Thuû. 3. ph¬ng ph¸p nghiªn cøu - §iÒu tra kh¶o s¸t thùc tÕ nh»m t×m hiÓu thùc tr¹ng ch÷ viÕt vµ phong trµo Vë s¹ch - Ch÷ ®Ñp cña häc sinh Trêng TH Léc Thuû. - Ph©n tÝch, tæng hîp vµ nghiªn cøu lÝ luËn ®Ó t×m hiÓu c¬ së khoa häc cña ®Ò tµi. - Tæng kÕt kinh nghiÖm c«ng t¸c rÌn ch÷ viÕt, d¹y häc tËp viÕt cho häc sinh tiÓu häc cña c¸n bé gi¸o viªn Trêng TH Léc Thuû . 4. ph¹m vi nghiªn cøu - Thêi gian: Tõ n¨m häc 2004 - 2005 -> 2007 - 2008 - §Ò tµi ®Ò cËp ®Õn mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt cña häc sinh vµ phong trµo Vë s¹ch ch÷ ®Ñp ë Trêng tiÓu häc Léc Thuû. phÇn Néi dung -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- ch¬ng I - c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn 1. VÞ trÝ - nhiÖm vô cña d¹y häc tËp viÕt ë tiÓu häc: TËp viÕt lµ mét trong nh÷ng ph©n m«n cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ë tiÓu häc, nhÊt lµ ®èi víi líp Mét. Ph©n m«n TËp viÕt cho häc sinh bé ch÷ c¸i latinh vµ nh÷ng yªu cÇu kÜ thuËt ®Ó sö dông bé ch÷ c¸i ®ã trong häc tËp vµ giao tiÕp. Víi ý nghÜa nµy, TËp viÕt kh«ng nh÷ng cã quan hÖ mËt thiÕt tíi chÊt lîng häc tËp ë c¸c m«n häc kh¸c mµ cßn gãp phÇn rÌn luyÖn mét trong nh÷ng kÜ n¨ng hµng ®Çu cña viÖc häc TiÕng ViÖt trong nhµ trêng - kÜ n¨ng viÕt ch÷. NÕu viÕt ch÷ ®óng mÉu, râ rµng, tèc ®é nhanh th× häc sinh cã ®iÒu kiÖn ghi chÐp bµi häc tèt, nhê vËy mµ kÕt qu¶ häc tËp sÏ cao h¬n. ViÕt xÊu, tèc ®é chËm sÏ ¶nh hëng kh«ng nhá tíi chÊt lîng häc tËp. TËp viÕt gióp häc sinh rÌn n¨ng lùc viÕt th¹o. §Ó lµm chñ mét tiÕng nãi vÒ mÆt v¨n tù, ngêi häc ph¶i rÌn luyÖn cho m×nh n¨ng lùc ®äc th«ng, viÕt th¹o v¨n tù ®ã. Häc sinh häc TiÕng ViÖt ph¶i ®äc th«ng viÕt th¹o ch÷ quèc ng÷. TËp viÕt gãp phÇn quan träng trong viÖc rÌn luyÖn cho häc sinh nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt nh tÝnh cÈn thËn, tinh thÇn kØ luËt vµ khiÕu thÈm mÜ. D¹y viÕt ë tiÓu häc nh»m truyÒn thô cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ch÷ viÕt vµ kÜ thuËt viÕt ch÷, n¾m b¾t ®îc c¸c tri thøc c¬ b¶n vÒ cÊu t¹o cña bé ch÷ c¸i la - tinh ghi ©m TiÕng ViÖt. VÒ tri thøc: D¹y cho häc sinh n¾m ®îc to¹ ®é ch÷ viÕt, tªn gäi c¸c nÐt ch÷, cÊu t¹o ch÷ c¸i, vÞ trÝ dÊu thanh, dÊu phô, c¸c kh¸i niÖm liªn kÕt nÐt ch÷ hoÆc liªn kÕt ch÷ c¸i… Tõ ®ã h×nh thµnh cho c¸c em nh÷ng biÓu tîng vÒ h×nh d¸ng, ®é cao, sù c©n ®èi, tÝnh thÈm mÜ cña ch÷ viÕt. VÒ kÜ n¨ng: D¹y cho häc sinh c¸c thao t¸c viÕt ch÷ tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, bao gåm kÜ n¨ng viÕt nÐt, liªn kÕt nÐt t¹o ch÷ c¸i vµ liªn kÕt ch÷ c¸i t¹o ch÷c ghi tiÕng. §ång thêi gióp c¸c em x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch, vÞ trÝ, cì ch÷ trªn vë kÎ li ®Ó h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt ®óng mÉu, râ rµng vµ cao h¬n lµ viÕt nhanh, viÕt ®Ñp. 2. Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña kÜ n¨ng viÕt ë tiÓu häc 2.1. §èi víi líp Mét: ViÕt ®óng ch÷ c¸i kiÓu ch÷ thêng cì võa vµ nhá, t« ®óng ch÷ c¸i viÕt hoa cì lín vµ võa; ViÕt ®óng ch÷ sè cì to vµ võa. ViÕt ®îc bµi chÝnh t¶ víi tèc ®é 30 ch÷/ 15 phót ®óng mÉu, ghi dÊu thanh ®óng vÞ trÝ. 2.2. §èi víi líp Hai: -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- BiÕt viÕt ch÷ hoa cì võa. BiÕt nèi ch÷ c¸i viÕt hoa víi ch÷ c¸i viÕt th êng. ViÕt ch÷ thêng t¬ng ®èi thµnh th¹o. ViÕt liÒn m¹ch vµ ®Ó kho¶ng c¸ch hîp lÝ gi÷a c¸c ch÷ ghi tiÕng. ViÕt ®óng bµi chÝnh t¶ víi tèc ®é 50 ch÷ / 15 phót. 2.3. §èi víi líp Ba: ViÕt ®óng vµ nhanh c¸c kiÓu ch÷ thêng vµ ch÷ hoa cì nhá; ch÷ viÕt râ rµng, ®Òu nÐt, liÒn m¹ch vµ th¼ng hµng. ViÕt ®îc bµi chÝnh t¶ víi tèc ®é 70 ch÷/ 15 phót. ViÕt ®óng tªn riªng ViÖt Nam vµ mét sè tªn riªng níc ngoµi. BiÕt ph¸t hiÖn vµ söa lçi chÝnh t¶ trong bµi viÕt. Bíc ®Çu hoµn thiÖn kÜ n¨ng viÕt ch÷ ë giai ®o¹n thø nhÊt. 2.4. §èi víi líp Bèn: ViÕt ®îc bµi chÝnh t¶ nghe - viÕt, nhí - viÕt cã ®é dµi 90 ch÷/ 20 phót. ViÕt ®óng c¸c tõ ng÷ dÔ lÉn lén do ph¬ng ng÷. BiÕt viÕt hoa tªn ngêi, tªn ®Þa lÝ níc ngoµi. BiÕt tù söa lçi chÝnh t¶ trong c¸c bµi viÕt. ViÕt ®îc c¸c v¨n b¶n th«ng thêng. 2.5. §èi víi líp N¨m: ViÕt ®îc bµi chÝnh t¶ nghe - viÕt, nhí - viÕt cã ®é dµi 100 ch÷/ 20 phót. ViÕt ®óng c¸c tõ ng÷ dÔ lÉn lén do ph¬ng ng÷. BiÕt tù ph¸t hiÖn vµ söa lçi chÝnh t¶. ViÕt ®îc c¸c v¨n b¶n th«ng thêng (®¬n, biªn b¶n, b¸o c¸o ng¾n, ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng). Ch¬ng iI- Thùc tr¹ng ch÷ viÕt cña häc sinh Trêng TH Léc Thuû 1. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh chung cña nhµ trêng Trêng TH Léc Thuû thuéc huyÖn LÖ Thuû lµ mét tr êng ®îc t¸ch ra tõ trêng PTCS vµo n¨m häc 1991-1992. Lµ mét ®Þa ph ¬ng cã bÒ dµy lÞch sö giµu truyÒn thèng yªu níc, truyÒn thèng hiÕu häc n¬i quª h¬ng n«ng nghiÖp lóa níc, nh©n d©n sinh sèng chñ yÕu b»ng nghÒ trång trät vµ ch¨n nu«i nhng ®Æc biÖt quan t©m ch¨m lo ®Õn viÖc häc tËp cña con em. Trêng TiÓu häc Léc Thuû ®Æt ë vÞ trÝ trung t©m cña x· nhµ. §©y lµ mét trêng tiÓu häc cña ngµnh gi¸o dôc huyÖn LÖ Thuû, cã nhiÒu thµnh tÝch næi bËt trong phong trµo thi ®ua Hai tèt: Thi häc giái, thi gi¸o viªn d¹y giái, phong trµo XHHGD ®îc ph¸t triÓn s©u réng vµ tÝnh hiÖu qu¶ cao. ChÝnh quyÒn x· nhµ vµ phô huynh nh©n d©n nhËn thøc ® îc s©u s¾c vÒ vai trß vÞ trÝ cña sù nghiÖp gi¸o dôc nªn ®· ®Çu t tÝch cùc vµ hÕt mùc ch¨m lo cho gi¸o dôc tiÓu häc. -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- HiÖn nay trêng cã 18 c¸n bé gi¸o viªn vµ 348 häc sinh. §éi ngò cã tr×nh ®é ®µo t¹o kh¸ v÷ng vµng: 7 c¸n bé gi¸o viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc cao ®¼ng, 12 gi¸o viªn lµ trung cÊp, 2 c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é chÝnh trÞ trung cÊp, 12 ®¶ng viªn, cã tæ chøc c«ng ®oµn, Liªn ®éi TNTP HCM, mét tæ n÷ c«ng vµ hai tæ chuyªn m«n ho¹t ®éng díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña chi bé ®¶ng. §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn nhiÖt t×nh, t©m huyÕt víi nghÒ víi trÎ. N¨m häc 2002 - 2003 Trêng vinh dù ®îc Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o cÊp b»ng c«ng nhËn Trêng tiÓu häc ®¹t chuÈn quèc gia giai ®o¹n 1996 - 2000. Trong mÊy n¨m qua trêng liªn tôc ®îc Héi ®ång thi ®ua huyÖn, tØnh c«ng nhËn Trêng Tiªn tiÕn xuÊt s¾c, TËp thÓ Lao ®éng xuÊt s¾c. Ph¶i nãi r»ng ®ã lµ c¶ qu¸ tr×nh phÊn ®Êu nç lùc vît bËc cña tËp thÓ c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh trong nhµ trêng cïng c¸c lùc lîng gi¸o dôc trªn ®Þa bµn Léc Thuû. Ho¹t ®éng c«ng t¸c gi¸o dôc trong nhµ trêng ®îc quan t©m chó träng ®óng møc vµ ®îc ®¸nh gi¸ cao vÒ c¶ mäi mÆt. Tõ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, chØ ®¹o vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc - d¹y häc; c«ng t¸c båi dìng ®éi ngò, ®æi míi PPDH vµ gi¸o dôc, c«ng t¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp .... ®îc tæ chøc vµ dÇn dÇn ®i vµo quü ®¹o ho¹t ®éng mét c¸ch cã nÒ nÕp, mang l¹i hiÖu qu¶ cao. 2. thùc tr¹ng vÒ ch÷ viÕt cña häc sinh trêng tiÓu häc léc thñy: 2.1- ¦u ®iÓm: - Nh×n chung häc sinh toµn trêng (ngay c¶ líp 1) ®· n¾m ®îc quy tr×nh ch÷ viÕt, biÕt c¸ch viÕt ch÷ ghi ©m TiÕng ViÖt. - VÒ c¬ b¶n c¸c em ®· viÕt ®óng qui tr×nh, ®óng mÉu ch÷ c¸i ®Ó ghi ©m, vÇn, tiÕng, biÕt c¸ch nèi nÐt gi÷a c¸c con ch÷ vµ ®¶m b¶o ®óng cì ch÷ quy ®Þnh. - PhÇn lín häc sinh ®· n¾m kh¸ ch¾c luËt chÝnh t¶ vµ viÕt ®óng chÝnh t¶. - Khi viÕt nhiÒu em ®· thÓ hiÖn ®îc c¸ch tr×nh bµy mét bµi viÕt theo yªu cÇu thÓ lo¹i (v¨n xu«i hoÆc th¬) .Tr×nh bµy bµi viÕt râ rµng, s¹ch sÏ. - §a sè c¸c em ®· viÕt ®¹t tèc ®é quy ®Þnh theo yªu cÇu ë tõng giai ®o¹n cña tõng khèi líp. 2.2 - Mét sè tån t¹i: - Mét bé phËn kh«ng nhá häc sinh viÕt ch÷ cha ®óng mÉu, qui tr×nh nèi nÐt gi÷a c¸c con ch÷ thêng bÞ g·y hoÆc rêi nÐt. C¸c ch÷ c¸i ghi ©m, vÇn, tiÕng, -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- viÕt kh«ng ®óng cì ch÷ (®é cao, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ vµ gi÷a c¸c ch÷ thêng qu¸ réng hoÆc qu¸ hÑp); ghi dÊu thanh cha ®óng vÞ trÝ qui ®Þnh. - Mét sè häc sinh cha n¾m ch¾c luËt chÝnh t¶ nªn cßn viÕt sai chÝnh t¶ ®Æc biÖt lµ c¸c lçi nh: gi/ d; g/ gh; vÇn anh/ ©n / ªnh/ anh; «ng/ ong; ?/ ~ … - PhÇn lín häc sinh viÕt ch÷ cha ®Ñp. C¸c nÐt ch÷ cha ®Òu, sù kÕt hîp gi÷a c¸c con ch÷ cha thËt hµi hoµ, mÒm m¹i, thÕ ch÷ kh«ng æn ®Þnh. Tr×nh bµy bµi viÕt cha khoa häc, cha ph©n biÖt ®îc c¸ch tr×nh bµy mét bµi th¬ lôc b¸t víi mét bµi th¬ tù do vµ thiÕu s¸ng t¹o trong tr×nh bµy v¨n b¶n. 2.3- Nguyªn nh©n: Tríc hÕt lµ do nhËn thøc cña ngêi d¹y vµ ngêi häc, nhËn thøc cña cha mÑ häc sinh. hä cha thÊy hÕt vÞ trÝ, tÇm quan träng vµ sù t¸c ®éng cña ch÷ viÕt ®èi víi viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch, phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ sù ¶nh hëng rÊt lín trong viÖc n©ng cao chÊt lîng cña c¸c m«n häc kh¸c ®èi víi häc sinh tiÓu häc. V× thÕ, trong qu¸ tr×nh d¹y häc cha t¹o ®îc høng thó vµ phong trµo thi ®ua rÌn ch÷ viÕt cña häc sinh. Mét sè phô huynh cho r»ng: Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i rÌn ch÷ viÕt nªn kh«ng quan t©m, ®éng viªn con em rÌn luyÖn ch÷ viÕt. NhiÒu gi¸o viªn cha thÊy hÕt tÇm quan träng cña ph©n m«n TËp viÕt, ChÝnh t¶ víi viÖc luyÖn ch÷ cho häc sinh, do vËy cha híng dÉn mét c¸ch chu ®¸o, tØ mØ vÒ viÖc viÕt ch÷ ®óng mÉu. Cha tu©n thñ ®óng quy tr×nh ch÷ viÕt (tõ ®iÓm ®Æt bót ®Ó viÕt nÐt ®Çu tiªn ®Õn c¸c thao t¸c lia bót, rª bót ®Ó viÕt ®Õn khi kÕt thóc ch÷ ghi tiÕng), cha kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a viÖc d¹y nghÜa cña tõ víi viÖc d¹y ch÷; híng dÉn cha kÜ cho häc sinh c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt theo tõng lo¹i v¨n b¶n... Mét sè gi¸o viªn do nãng véi trong viÖc hoµn thµnh khèi lîng kiÕn thøc bµi häc, bµi tËp ngµy cµng nhiÒu, muèn häc sinh ph¶i n¾m hÕt c¸c phÇn më réng n©ng cao so víi yªu cÇu nªn c¸c em ph¶i t¨ng tèc ®é viÕt trong giê häc, dÉn ®Õn häc sinh kh«ng cã thêi gian ®Ó viÕt cÈn thËn, ch÷ viÕt thêng kh«ng ®îc n¾n nãt, kh«ng ®óng quy c¸ch, kÝch cì vµ kho¶ng c¸ch viÕt gi÷a c¸c con ch÷, c¸c ch÷ kh«ng ®Òu. Gi¸o viªn thiÕu quan t©m ®Õn t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót, ®Ó vë cña häc sinh khi viÕt nªn c¸c em ngåi viÕt cha ®óng t thÕ, c¸ch ®Ó vë, c¸ch cÇm bót, ®Ó -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- tay khi viÕt cha khoa häc, cha hîp lý dÉn ®Õn viÖc häc sinh viÕt ch÷ cÈu th¶, tuú tiÖn. Khi chÊm bµi mét sè gi¸o viªn b¾t lçi quy tr×nh, kÜ thuËt viÕt cha thËt nghiªm kh¾c, cha quan t©m ®Õn viÖc nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kÜ l ìng bµi viÕt cña häc sinh nªn c¸c em cha ph¸t hiÖn vµ biÕt ®îc lçi sai cña m×nh ®Ó söa ch÷a. Ch÷ viÕt cña mét sè gi¸o viªn cha mÉu mùc nªn ®· ¶nh hëng ®Õn viÖc rÌn ch÷ viÕt cña häc sinh. Häc sinh thêng m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶ khi viÕt do c¸c em ph¸t ©m kh«ng chuÈn, kh«ng ph©n biÖt ®îc c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu, vÇn ®äc lªn nghe na n¸ gièng nhau. MÆt kh¸c mét sè em do trÝ nhí chËm, quªn mÆt ch÷ ghi ©m, ghi tiÕng tõ; kh«ng n¾m ch¾c ®îc nghÜa cña tõ, luËt chÝnh t¶, luËt viÕt ch÷ hoa vµ c¸ch viÕt hoa nªn dÉn ®Õn viÕt sai. Tõ thùc tr¹ng ch÷ viÕt cña häc sinh ®· nªu ë trªn, trong nh÷ng n¨m ®îc ph©n c«ng qu¶n lý, chØ ®¹o ë trêng (®Æc biÖt lµ n¨m häc nµy) chóng t«i ®· tËp trung thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p ®Ó chØ ®¹o viÖc rÌn ch÷ viÕt cho häc sinh gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng phong trµo " Vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" trong nhµ trêng. ch¬ng iII - nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt cho häc sinh i-biÖn ph¸p n©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn, häc sinh vµ phô huynh N hµ trêng ®· tæ chøc qu¸n triÖt vµ n©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn, häc sinh vµ cha mÑ c¸c em vÒ vai trß cña ch÷ viÕt, vÞ trÝ, tÇm quan träng cña viÖc rÌn ch÷ viÕt ®èi víi viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch, tÝnh kiªn tr×, tÝnh kØ luËt , chÞu khã cña c¸c em trong qu¸ tr×nh häc tËp. Ch÷ viÕt ®Ñp sÏ t¹o høng thó cho häc sinh trong viÖc häc c¸c m«n häc kh¸c. §Çu n¨m häc, chóng t«i ®· tæ chøc häp phô huynh phæ biÕn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña nhµ trêng trong n¨m häc míi, ®ång thêi kÕt hîp tuyªn truyÒn trong phô huynh vÒ viÖc cÇn ph¶i quan t©m rÌn ch÷ viÕt cho häc sinh cña phô huynh, xo¸ bá quan ®iÓm kh«ng cÇn rÌn ch÷ viÕt khi nÒn khoa häc vµ c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i. Yªu cÇu phô huynh mua s¾m ®ñ c¸c lo¹i häc cô cã chÊt lîng cho häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp nh: bót, vë, mùc, thíc kÎ ... Híng dÉn phô huynh dùa vµo mÉu ch÷ ë vë tËp viÕt ®Ó kiÓm tra vµ thêng xuyªn quan t©m söa ch÷a c¸c sai sãt cho con em m×nh. -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- Qu¸n triÖt trong gi¸o viªn tÇm quan träng cña ph©n m«n TËp viÕt, ChÝnh t¶, TËp lµm v¨n trong m«n TiÕng ViÖt ë trêng tiÓu häc, ®Ó tõ ®ã gi¸o viªn cã ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ sù quan t©m ®óng mùc khi d¹y häc c¸c giê nµy. Tæ chøc cho mçi gi¸o viªn tù nªu ®îc tÇm quan träng cña viÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh ®èi víi chÊt lîng c¸c m«n häc kh¸c, tõ ®ã hµng ngµy gi¸o viªn thêng xuyªn cã ý thøc quan t©m rÌn ch÷ viÕt cho c¸c em. Th«ng qua gi¸o viªn chñ nhiÖm líp, ho¹t ®éng §éi, Sao nhi ®ång… tuyªn truyÒn trong häc sinh t¸c dông cña viÖc rÌn ch÷ viÕt ®Ñp ®èi víi c¸c m«n häc kh¸c vµ viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cña c¸c em sau nµy. Ph¸t ®éng phong trµo häc tËp g¬ng rÌn ch÷ viÕt cña c¸c danh nh©n níc ta nh: Cao B¸ Qu¸t, NguyÔn V¨n Siªu... ®Ó tõ ®ã kh¬i dËy trong c¸c em lßng say mª vµ ý thøc luyÖn ch÷. ii- BiÖn ph¸p chØ ®¹o d¹y häc tèt ph©n m«n tËp viÕt Chóng ta biÕt r»ng qu¸ tr×nh d¹y häc ®îc thùc hiÖn qua nhiÒu m«n häc. Trong ®ã viÖc d¹y cho häc sinh cã kÜ n¨ng viÕt ®óng, viÕt ®Ñp ®îc thùc hiÖn chñ yÕu qua m«n TiÕng ViÖt mµ träng t©m lµ ph©n m«n TËp viÕt. Ph¶i nãi r»ng TËp viÕt lµ ph©n m«n cã vÞ trÝ quan träng nhÊt mµ c¸c m«n häc kh¸c kh«ng thÓ thay thÕ ®îc. TÝnh ®Æc thï cña TËp viÕt ®îc thÓ hiÖn ë chç ®©y lµ ph©n m«n trùc tiÕp rÌn ch÷ viÕt cho c¸c em mét c¸ch cã hÖ thèng, theo mét ch¬ng tr×nh chÆt chÏ, theo ®óng mÉu quy ®Þnh. Qua TËp viÕt gióp cho c¸c em cã nh÷ng kÜ n¨ng tõ viÖc ®a bót theo ®óng quy tr×nh, biÕt nèi nÐt, ®Æt dÊu thanh ®óng vÞ trÝ, ®óng quy tr×nh, …cho ®Õn tr×nh bµy v¨n b¶n hîp lÝ. §ång thêi kÕt hîp viÖc d¹y kÜ thuËt viÕt ch÷ víi rÌn kÜ n¨ng viÕt ®óng chÝnh t¶, më réng vèn tõ ng÷ phôc vô cho häc tËp, giao tiÕp vµ ph¸t triÓn t duy c¸c em. Ngoµi ra TËp viÕt cßn gãp phÇn rÌn luyÖn cho c¸c em tÝnh cÈn thËn, lßng yªu thÝch c¸i ®Ñp, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ý thøc tù träng vµ th¸i ®é t«n träng ngêi kh¸c (thÓ hiÖn qua ch÷ viÕt cña m×nh). Víi môc ®Ých, nhiÖm vô quan träng nh vËy nªn viÖc tæ chøc d¹y häc tèt ph©n m«n TËp viÕt ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®èi víi mçi gi¸o viªn. Tríc hÕt ®Ó gióp gi¸o viªn tæ chøc d¹y häc tèt ph©n m«n TËp viÕt, nhµ trêng ®· ®i s©u triÓn khai chuyªn ®Ò “§æi míi Ph¬ng ph¸p d¹y häc TËp viÕt”. Qua chuyªn ®Ò ®· cñng cè cho gi¸o viªn vÒ c¸c biÖn ph¸p d¹y häc chñ yÕu trong giê TËp viÕt. §ã lµ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt phï hîp ®Ó híng dÉn cho häc sinh viÕt ch÷ c¸i, ch÷, c©u ®o¹n, bµi; c¸ch viÕt liÒn m¹ch, c¸ch ®Æt -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- dÊu thanh; ChÊm ch÷a bµi tËp viÕt cho c¸c em mét c¸ch cô thÓ, gióp c¸c em tù rót ra ®îc u, nhîc cña m×nh ®Ó tù kh¾c phôc. Ngoµi ra, nhµ trêng ®· ®ång thêi thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc t¸c ®éng hç trî cho gi¸o viªn nh x©y dùng m«i trêng häc tËp gi¸o dôc phï hîp víi tõng khèi líp ®Æc biÖt lµ líp 1-2-3; t¨ng cêng thiÕt bÞ d¹y häc; t¹o ®iÒu kiÖn cho ®éi ngò cña m×nh häc tËp chuyªn m«n nghiÖp vô; t¨ng cêng kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng d¹y häc vµ gi¸o dôc ... cña ®éi ngò. iii- BiÖn ph¸p tiÕn hµnh tèt C«ng t¸c chØ ®¹o cña Ban gi¸m hiÖu: §Ó n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt cho häc sinh, ngay tõ ®Çu n¨m häc chóng t«i ®· tæ chøc ph¸t ®éng phßng trµo rÌn ch÷ viÕt ®Ñp trong toµn trêng. Thµnh lËp ban chØ ®¹o. X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cô thÓ, râ rµng. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c thµnh viªn trong ban chØ ®¹o. §Ò ra yªu cÇu cô thÓ trong c¸c ®ît kiÓm tra. Theo qui ®Þnh chung häc sinh cã quyÒn chän kiÓu ch÷ ®øng hoÆc nghiªng ®Ó viÕt. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ ch÷ viÕt cña häc sinh, chóng t«i ®· chØ ®¹o: ë khèi Mét, Hai, Ba rÌn cho häc sinh viÕt theo kiÓu ch÷ ®øng ®Ó häc sinh n¾m ch¾c c¸c ®êng nÐt c¬ b¶n cña tõng con ch÷, viÕt ®óng mÉu ch÷. ë khèi Bèn, N¨m chóng t«i chØ ®¹o rÌn häc sinh viÕt theo kiÓu ch÷ nghiªng cã sù s¸ng t¹o tuú theo kh¶ n¨ng cña tõng em. Ngoµi ra, yªu cÇu mçi häc sinh líp Mét ph¶i cã mét b¶ng mÉu ch÷ thêng; häc sinh líp Hai, Ba, Bèn, N¨m cã mét b¶ng mÉu ch÷ thêng vµ ch÷ hoa lång trong giÊy bãng ®Ó tËp t« theo mÉu ch÷. Nhê ®ã mµ ch÷ viÕt cña c¸c em mÒm m¹i h¬n, ®Ñp h¬n. Tæ chøc kiÓm tra theo ®Þnh k× bèn ®ît, trong ®ã ®ît 1vµ ®ît 3 Ban chØ ®¹o chØ kiÓm tra x¸c suÊt mét sè líp ®Ó n¾m t×nh h×nh, cã sù bæ sung, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch. §ît 2 vµ 4 chóng t«i yªu cÇu ban kiÓm tra ph¶i kiÓm tra, c©n nh¾c chÆt chÏ ®Ó xÕp theo thø tù tõ 1 ®Õn 12 líp, kh«ng cã sù ®ång thø gi÷a c¸c líp. Ph¶i t×m ra ®îc nh÷ng u ®iÓm vµ tån t¹i, nguyªn nh©n dÉn ®Õn tån t¹i, chØ ra biÖn ph¸p kh¾c phôc cô thÓ cho tõng líp qua mçi ®ît kiÓm tra. Chóng t«i ®Æt ra møc ®é yªu cÇu trong kiÓm tra cho c¸c khèi líp kh¸ cô thÓ nh: ë khèi 1, 2, 3 yªu cÇu c¬ b¶n lµ häc sinh ph¶i viÕt ®óng mÉu ch÷ qui ®Þnh. ë khèi 4, 5 ngoµi qui ®Þnh trªn, häc sinh cßn ph¶i cã sù s¸ng t¹o, ch÷ viÕt ph¶i mÒm m¹i, ®Ñp. -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- Tæ chøc cho gi¸o viªn nghiªn cøu tõ thùc tÕ ®Ó chän mµu mùc phï hîp, bót, vë cã chÊt lîng vµ ®îc thèng nhÊt trong toµn trêng. §Ó tæ chøc ®¸nh gi¸ thuËn tiÖn ®óng thùc chÊt viÖc rÌn ch÷ trong nhµ trêng, chóng t«i ®· cã nh÷ng quy ®Þnh sau: - Gi¸o viªn b¾t buéc ph¶i cã vë luyÖn ch÷; bµi viÕt ë vë luyÖn ch÷ cña gi¸o viªn ph¶i lµ nh÷ng bµi viÕt ChÝnh t¶ hoÆc TËp viÕt cña häc sinh theo khèi líp m×nh d¹y. - KÓ c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu tæ chøc tæ nhãm ®Ó gióp nhau luyÖn viÕt ch÷ ®Ó cïng nhau kiÓm tra vµ ph¸t hiÖn, ®iÒu chØnh ch÷ viÕt ®óng, ®Ñp. iv- Tæ chøc båi dìng biÖn ph¸p kÜ thuËt cho gi¸o viªn vµ häc sinh ®Ó n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt: 1. §èi víi ®éi ngò gi¸o viªn: Muèn häc sinh viÕt ®óng, viÕt ®Ñp ngêi gi¸o viªn ph¶i tÝch cùc, nhiÖt t×nh, kiªn tr×, chÞu khã, cã ph¬ng ph¸p khoa häc vµ kinh nghiÖm ®· ®îc ®óc kÕt trong qu¸ tr×nh rÌn häc sinh. Muèn d¹y cho häc sinh kÜ n¨ng viÕt ch÷ ®óng yªu cÇu, luyÖn cho häc sinh viÕt ch÷ ngµy cµng ®Ñp; ngoµi viÖc n¾m v÷ng néi dung ph¬ng ph¸p d¹y häc, gi¸o viªn cßn cÇn cã n¨ng lùc thÈm mÜ ®Ó c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña ch÷ viÕt, cã kh¶ n¨ng viÕt ch÷ ®Ñp ®Ó häc sinh noi theo. V× thÕ, trong tõng n¨m häc chóng t«i ®· tæ chøc c¸c tiÕt thao gi¶ng, më c¸c chuyªn ®Ò, héi th¶o vÒ ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc ph©n m«n TËp viÕt, ChÝnh t¶ ®Ó gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn trao ®æi t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p tèi u nhÊt gióp ®ì häc sinh viÕt ®óng, viÕt ®Ñp. §Ó lµm g¬ng cho häc sinh, ngoµi viÖc yªu cÇu gi¸o viªn ph¶i viÕt ®óng, viÕt ®Ñp bÊt k× mäi lóc, mäi n¬i; chóng t«i ®· chØ ®¹o thèng nhÊt c¸ch tr×nh bµy b¶ng cña gi¸o viªn ë tõng ph©n m«n vµ thÓ lo¹i bµi d¹y. C¸ch tr×nh bµy ë b¶ng cña gi¸o viªn còng lµ c¸ch tr×nh bµy ë vë cña häc sinh. §©y lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quyÕt ®Þnh, lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc thùc hiÖn phong trµo vë s¹ch ch÷ ®Ñp cña nhµ trêng. ViÖc ghi vµ tr×nh bµy b¶ng líp lu«n ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu vÒ tÝnh khoa häc (néi dung chÝnh x¸c), tÝnh s ph¹m (cã t¸c dông gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc) vµ tÝnh thÈm mÜ (viÕt ch÷ vµ tr×nh bµy ®Ñp). Muèn thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu trªn, ngêi gi¸o viªn cÇn thêng xuyªn cã ý thøc luyÖn tËp, rót kinh nghiÖm trong viÕt ch÷ vµ tr×nh bµy b¶ng sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- Môc ®Ých quan träng cña viÖc d¹y viÕt lµ häc sinh viÕt ®óng mÉu ch÷ quy ®Þnh, cã kÜ n¨ng viÕt nhanh, viÕt ®Ñp vµ biÕt tr×nh bµy mét bµi viÕt s¹ch sÏ. Do vËy, trong qu¸ tr×nh tæ chøc båi dìng gi¸o viªn chóng t«i ®· chó träng båi dìng cho gi¸o viªn n¾m ch¾c c¸c yªu cÇu sau: - Tªn gäi c¸c nÐt c¬ b¶n trong khi híng dÉn häc sinh: nÐt th¼ng (th¼ng ®øng, th¼ng ngang, th¼ng xiªn); nÐt cong (cong kÝn, cong hë, cong ph¶i, cong tr¸i); nÐt mãc (mãc xu«i tr¸i, mãc ngîc ph¶i, mãc hai ®Çu); nÐt khuyÕt (khuyÕt xu«i, khuyÕt ngîc) vµ nÐt hÊt. BiÖn ph¸p thùc hiÖn chñ yÕu lµ luyÖn viÕt tõ dÔ ®Õn khã theo tõng nhãm ch÷. Ngêi gi¸o viªn ph¶i n¾m ch¾c c¸c nhãm ch÷ viÕt ®Ó rÌn luyÖn døt ®iÓm, ®óng träng t©m. Cô thÓ nh sau: * §èi víi ch÷ viÕt ch÷ thêng cã thÓ chia thµnh c¸c nhãm sau: + Nhãm cã nÐt mãc: n, m, i, u, , v, r, t. + Nhãm cã nÐt khuyÕt: l, b, h, k, g, y. + Nhãm cã nÐt cong vµ cã dÊu mò: a, ¨, ©, o, «, ¬, e, ª ... + Nhãm c¸c ch÷ ghÐp: nh, kh, ch, ngh, ng, ph. * C¸c nhãm ch÷ viÕt hoa còng t¬ng tù theo cÊu t¹o nÐt gièng nhau víi møc ®é tõ dÔ ®Õn khã, gi¸o viªn ph¶i lùa chän ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp. VÝ dô: + Khi d¹y nhãm ch÷: a, ¨, ©, n, m. Nhãm ch÷ viÕt hoa nµy chñ yÕu t¹o bëi nÐt cong vµ sù phèi hîp hay biÕn ®iÖu cña nh÷ng nÐt cong. V× vËy khi d¹y cÇn luyÖn kÜ c¸ch ®iÒu khiÓn ®Çu bót ®Ó t¹o nÐt cong cho ®óng mÉu... * §èi víi ch÷ sè: ViÖc luyÖn viÕt ch÷ sè cã phÇn thuËn lîi h¬n ch÷ viÕt v× cÊu t¹o cña c¸c sè chØ gåm c¸c nÐt th¼ng vµ nÐt cong lµ chñ yÕu. Gi¸o viªn cã thÓ tiÕn hµnh lÇn lît c¸c ch÷ sè kiÓu 1, kiÓu 2 theo mÉu, hoÆc luyÖn viÕt tríc c¸c ch÷ sè ë nhãm cã nhiÒu nÐt th¼ng, sau ®ã ®Õn nÐt cong. §Æc biÖt cÇn tËp trung kiÓm so¸t vµ t¨ng cêng viÖc båi dìng cho gi¸o viªn c¸ch chÊm ch÷a bµi trong vë TËp viÕt vµ ChÝnh t¶. ViÖc chÊm ch÷a bµi cho häc sinh trong vë TËp viÕt, ChÝnh t¶ thêng ph¶i c¨n cø vµo môc ®Ých, yªu cÇu ®Æt ra cho tõng bµi häc theo quy tr×nh, ch¬ng tr×nh cña tõng khèi líp, gi¸o viªn b¾t kü lçi c¸c nÐt c¬ b¶n ë bµi tËp viÕt. ë bµi chÝnh t¶, ngoµi viÖc b¾t lçi nh trªn, gi¸o viªn ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ h¬n qui tr×nh nèi nÐt, c¸ch ®¸nh dÊu thanh, c¸c dÊu phô. -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- Qua viÖc chÊm bµi, gi¸o viªn gióp häc sinh tù nhËn thøc ®îc nh÷ng u ®iÓm ®Ó ph¸t huy, thÊy râ nh÷ng thiÕu sãt ®Ó kh¾c phôc, söa ch÷a; kÞp thêi ®éng viªn nh÷ng cè g¾ng nç lùc cña tõng häc sinh khi viÕt ch÷. Bªn c¹nh viÖc chÊm (b¾t lçi quy tr×nh, nèi nÐt, c¸ch ®¸nh dÊu thanh, dÊu phô) gi¸o viªn cÇn chó ý kÕt hîp ch÷a lçi vµ ®ång thêi ghi lêi nhËn xÐt (ng¾n gän) ®Ó thÓ hiÖn sù biÓu d¬ng hay gãp ý, yªu cÇu vÒ ch÷ viÕt ®èi víi häc sinh. §©y lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu nghiªm ngÆt cña nhµ tr êng buéc gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn. 2. §èi víi häc sinh: Thêng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc, n©ng cao ý thøc rÌn ch÷ viÕt cho häc sinh, th«ng qua c«ng t¸c chñ nhiÖm líp, c¸c ho¹t ®éng cña §éi vµ Sao nhi ®ång… Båi dìng cho c¸c em tÝnh kiªn tr×, chÞu khã trong häc tËp còng nh viÖc luyÖn ch÷ viÕt. Thêng xuyªn ch¨m lo rÌn luyÖn cho c¸c em nÒn nÕp viÕt ch÷ râ rµng vµ s¹ch ®Ñp. Muèn vËy, gi¸o viªn cÇn thêng xuyªn quan t©m híng dÉn, nh¾c nhë c¸c em mét sè mÆt chñ yÕu díi ®©y: - ChuÈn bÞ vµ sö dông hîp lÝ c¸c ®å dïng häc tËp nh: b¶ng con, phÊn tr¾ng, kh¨n lau, vë TËp viÕt, bót ch×, bót mùc, …. - Thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh khi viÕt ch÷ tõ t thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót, c¸ch ®Ó vë, xª dÞch vë khi viÕt, … cho ®Õn c¸ch tr×nh bµy bµi. Trªn c¬ së híng dÉn cña gi¸o viªn, c¸c em thêng xuyªn rÌn luyÖn t thÕ cña m×nh khi viÕt. Ngåi viÕt ph¶i ngay ng¾n, lng th¼ng, kh«ng t× ngùc vµo mÐp bµn, ®Çu h¬i cói, hai m¾t c¸ch mÆt vë 25 - 30 cm. c¸nh tay tr¸i ®Æt trªn mÆt bµn bªn tr¸i vë, bµn tay trµi t× vµo mÐp vë gi÷ vë kh«ng xª dÞch khi viÕt. c¸nh tay ph¶i cïng ë trªn mÆt bµn... Khi viÕt, c¸c em ph¶i cÇm bót vµ ®iÒu khiÓn bót viÕt b»ng ba ngãn tay (Ngãn trá, ngãn c¸i, ngãn gi÷a) cña bµn tay ph¶i. §Çu ngãn tay trá ®Æt ë phÝa trªn, ®Çu ngãn tay c¸i gi÷ bªn tr¸i. PhÝa bªn ph¶i cña ®Çu bót tùa vµo c¹nh ®èt ®Çu ngãn tay gi÷a. .. Khi viÕt ®Æt vë nghiªng so víi mÐp bµn mét gãc kho¶ng 30 0 nghiªng vÒ bªn ph¶i. v – biÖn ph¸p t¨ng cêng ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc rÌn ch÷ viÕt cña häc sinh vµ gi¸o viªn. RÌn kÜ n¨ng viÕt cho häc sinh lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, phøc t¹p vµ ®ßi hái sù nç lùc cè g¾ng cña c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh. §Æc biÖt lµ kÜ n¨ng viÕt -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- ch÷ ®Ñp. §©y lµ mét kÜ n¨ng kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã, ®ßi hái sù ch¨m lo rÌn luyÖn thêng xuyªn cho c¸c em, ph¶i d¹y cho c¸c em mét c¸ch cã ®Þnh híng vµ cã kÕ ho¹ch. Ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p nãi trªn, häc sinh cßn cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi kh¸c hç trî. §ã lµ: §èi víi nhµ trêng: Phßng häc cã ®ñ ¸nh s¸ng cho mäi häc sinh ngåi häc theo quy ®Þnh cña vÖ sinh häc ®êng. §Ó ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng trong mïa ®«ng, chóng t«i ®· b¾t 4 bãng ®Ìn / phßng häc. Bµn ghÕ ®óng quy c¸ch, võa tÇm víi häc sinh, mçi bµn chØ cã hai chç ngåi. B¶ng líp ®¹t tiªu chuÈn chèng lo¸, treo ë ®é cao võa ph¶i, c¹nh díi cña b¶ng ngang tÇm ®Çu cña häc sinh ngåi trong líp. Trang bÞ cho mçi líp mét tñ ®ùng s¸ch vë, häc cô dïng chung. §èi víi gi¸o viªn: Cã b¶ng mÉu ch÷ viÕt theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, cã bé ch÷ mÉu ®Ó gi¸o viªn minh ho¹. §èi víi häc sinh: §å dïng häc tËp ph¶i ®Çy ®ñ nh giÊy, vë, bót, b¶ng con, phÊn, thíc... ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh. Thèng nhÊt sö dông mét lo¹i mùc (mùc xanh); mét lo¹i bót viÕt (bót viÕt nÐt hoa), mét lo¹i vë cã chÊt lîng cao, kh«ng bÞ nhoÌ khi viÕt. Mçi häc sinh cã mét b¶ng ch÷ mÉu ®Ó t« ®îc lång trong giÊy bãng theo quy ®Þnh cô thÓ cho tõng khèi líp. vi – biÖn ph¸p tiÕn hµnh tèt phong trµo thi ®ua vµ tæ chøc héi thi ViÕt Ch÷ §Ñp trong nhµ trêng: Kinh nghiÖm cho thÊy, nÕu chØ d¹y ch÷ qua c¸c giê häc chÝnh kho¸ th× míi chØ dõng l¹i ë møc ®é rÌn häc sinh viÕt ®óng. Muèn häc sinh cã ch÷ viÕt ®Ñp, gi¸o viªn cÇn ph¶i sö dông thêi gian ngoµi giê lªn líp ®Ó tæ chøc cho häc sinh tù rÌn luyÖn ch÷ viÕt cña m×nh. §ång thêi ph¶i x©y dùng ®îc phong trµo thi ®ua ViÕt ch÷ ®Ñp trong toµn trêng. ChÝnh v× thÕ nªn ®Çu n¨m häc nhµ trêng phèi kÕt hîp víi Liªn ®éi tæ chøc ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua " Giò vë s¹ch ViÕt ch÷ ®Ñp" trong toµn trêng. Phong trµo ®îc duy tr× trong suèt n¨m häc. Tæ chøc kiÓm tra theo c¸c ®ît kiÓm tra ®Þnh k× vµ ®ét xuÊt. Hµng tuÇn, hµng th¸ng th«ng qua c¸c buæi chµo cê, sinh ho¹t tËp thÓ, héi häp… chóng t«i cã nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cô thÓ vÒ phong trµo luyÖn viÕt ch÷ trong gi¸o viªn, häc sinh. -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- Trong n¨m häc, chóng t«i tæ chøc cuéc thi ViÕt ch÷ ®Ñp theo khèi líp, theo tæ khèi chuyªn m«n vµ thi toµn trêng. Qua ®ã ®· t×m ra ®îc nh÷ng g¬ng tËp thÓ, c¸ nh©n ViÕt ch÷ ®Ñp, nh©n ®iÓn h×nh vµ thóc ®Èy phong trµo. Chän nh÷ng häc sinh cã ch÷ viÕt ®Ñp, mçi tuÇn cã mét bµi viÕt ®Ó nhµ trêng nh©n b¶n göi vÒ c¸c líp ®Ó c¸c em cã ®iÒu kiÖn tham kh¶o, häc tËp ch÷ viÕt cña b¹n. viI – biÖn ph¸p T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o phong trµo "Gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Ñp" ChØ ®¹o gi¸o viªn chñ nhiÖm thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c chÊm ch÷a. §Æc biÖt lµ TËp viÕt, ChÝnh t¶ vµ TËp lµm v¨n. Sau ®ã ghi kÕt qu¶ cña tõng häc sinh ë mçi tuÇn vµo sæ theo dâi chÊm ch÷a vµ cã c«ng bè râ rµng cho häc sinh ®Ó c¸c em kÞp thêi söa ch÷a, kh¾c phôc sai sãt ®ång thêi ®éng viªn, khÝch lÖ tÝnh thi ®ua cña trÎ. Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng kiÓm tra thêng xuyªn b»ng nhiÒu h×nh thøc: nghe b¸o c¸o, kiÓm tra ®ét xuÊt bµi viÕt; kiÓm tra ch÷ viÕt th«ng qua kiÓm tra vë TËp viÕt, ChÝnh t¶, LuyÖn viÕt ch÷ ®Ñp cña gi¸o viªn vµ häc sinh ®Ó n¾m b¾t chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin, kÞp thêi tuyªn d¬ng nh÷ng em cã ch÷ viÕt ®Ñp, cã sù tiÕn bé trong c¸c giê chµo cê ®Çu tuÇn ®Ó ®éng viªn phong trµo. Tæ chøc ®¸nh gi¸ phong trµo "Vë s¹ch ch÷ ®Ñp" theo tõng ®ît, tõng häc k× vµ c¶ n¨m häc mét c¸ch nghiªm tóc, chÆt chÏ. Trong ®ã tiªu chÝ ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng ch÷ viÕt ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. KÕt thóc mçi n¨m häc, gi¸o viªn, tæ chuyªn m«n vµ nhµ tr êng tæ chøc rót kinh nghiÖm, chän nh÷ng bµi tËp viÕt ®Ñp lu gi÷ l¹i phßng truyÒn thèng cña nhµ trêng ®Ó lµm t liÖu nh©n réng phong trµo cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. ch¬ng iv- nh÷ng KÕt qu¶ vµ bµi häc kinh nghiÖm I - nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc Qua viÖc thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p nªu trªn, chóng t«i ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng kÕt qu¶ vît bËc vÒ mäi mÆt, trong ®ã cã ch÷ viÕt vµ phong trµo Vë s¹ch ch÷ ®Ñp. §ã lµ: §a c«ng t¸c rÌn ch÷ viÕt, thùc hiÖn phong trµo Vë s¹ch ch÷ ®Ñp vµo nhiÖm vô quan träng cña mçi líp, mçi c¸ nh©n gi¸o viªn vµ häc sinh. Nã lµ -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua cña nhµ trêng. Phong trµo Gi÷ vë s¹ch - ViÕt ch÷ ®Ñp trong nhµ trêng ngµy cµng ®îc ®Èy m¹nh h¬n. Gi¸o viªn ®· ý thøc ®îc sù cÇn thiÕt vµ quan träng cña c«ng t¸c rÌn ch÷ viÕt. §· cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Èy m¹nh chÊt lîng ch÷ viÕt vµ phong trµo Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp cña líp m×nh phô tr¸ch. Phong trµo rÌn luyÖn ch÷ viÕt ®Ñp cña häc sinh trong nhµ tr êng ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn. C¸c em hµo høng tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua. Kh«ng chØ cã chÊt lîng häc tËp ®îc n©ng lªn mµ quan trong h¬n c¶ lµ ý thøc trau dåi vµ chÊt lîng ch÷ viÕt cña mçi em ®Òu cã chuyÓn biÕn mét c¸ch râ rÖt. C¸c em ®· viÕt ®óng mÉu ch÷ quy ®Þnh. NhiÒu em ®Æc biÖt ë khèi 4 - 5 ®· viÕt ®Ñp vµ cã sù s¸ng t¹o trong tr×nh bµy v¨n b¶n. NhiÒu gi¸o viªn ch÷ viÕt ®· cã tiÕn bé râ rÖt nh c« Loan, c« H¬ng, c« Th, c« Lý, c« HiÓu, c« Thu ... N¨m häc 2005 - 2006, Héi thi ViÕt ch÷ ®Ñp c¸c cÊp nhµ trêng ®· cã kÕt qu¶ tiÕn bé vît bËc. Cã 5/5 em dù thi ®¹t gi¶i (trong ®ã cã 2 em ®¹t gi¶i nhÊt, 1 em ®¹t gi¶i ba vµ 2 em ®¹t gi¶i khuyÕn khÝch); Cã hai em tham gia thi VC§ cÊp tØnh ®¹t gi¶i ba vµ khuyÕn khÝch; Mét em tham gia thi VC§ cÊp Quèc gia vµ ®¹t gi¶i nh×. N¨m häc 2006 - 2007, trong héi thi ViÕt ch÷ ®Ñp cÊp trêng ®· cã 24 em tham gia th× cã 5 em ®¹t gi¶i nhÊt, 5 em ®¹t gi¶i nh×, 5 em ®¹t gi¶i ba vµ 7 em ®¹t gi¶i khuyÕn khÝch. N¨m häc 2007-2008, héi thi ViÕt ch÷ ®Ñp cÊp trêng cã 55 em tham gia. KÕt qu¶ cã 5 em ®¹t gi¶i nhÊt, 7 em ®¹t gi¶i nh×, 6 em ®¹t gi¶i ba vµ 7 em ®¹t gi¶i khuyÕn khÝch. Cã hai em ®¹t gi¶i nh× ViÕt ch÷ ®Ñp cÊp huyÖn. ChÊt lîng ch÷ viÕt cña häc sinh toµn trêng ®îc duy tr×, æn ®Þnh ë møc cao: Trung b×nh trë lªn ®¹t 100%; Kh¸ - Giái: 90,3% Phong trµo “Vë s¹ch - Ch÷ ®Ñp” cña nhµ trêng ®îc duy tr× vµ gi÷ v÷ng ë møc tèt. C¸c ®ît kiÓm tra ®îc tæ chøc mét c¸ch chÆt chÏ vµ nghiªm tóc ®· ®¸nh gi¸ thùc chÊt chÊt lîng cña phong trµo, biÓu d¬ng kÞp thêi nh÷ng g¬ng tèt nªn ®· gãp phÇn thóc ®Èy phong trµo VS - C§ trong nhµ trêng. ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp trong häc sinh ngµy cµng tiÕn bé. NhiÒu em cã ch÷ viÕt ®Ñp, tr×nh bµy vë khoa häc vµ thÈm mÜ. Nh em §oµn -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 16 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- S¸ng, Thuú Linh, Hoµi Linh, Ngäc Th¬ng ë líp 5A; Em H÷u Phóc, Nam Long, Hoµi Th¬ng, Hång Ngäc, C«ng Thµnh, Minh NghÜa ë líp 5B; Em NhËt Nam, Thóy Nga, Hång Thóy, V¨n Tïng, Ngäc HuyÒn, Nam Giang ë líp 4A, Em V¨n DÇn, Thanh TuyÒn, Ngäc T©m ë líp 4B; Em §oµn HuyÒn, B¶o NhËt, Nh Trang, Quúnh Nh ë líp 3A; Em Thïy Linh, Hoµi Linh, Tó Yªn ë líp 3B, ….. KÕt qu¶: 11/11 líp ®¹t chuÈn "VS - C§", trong ®ã cã 9/11 líp ®¹t tõ 95 ®Õn 100%. Trêng ®¹t chuÈn "Vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" ii - Bµi häc kinh nghiÖm Díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Phßng Gi¸o dôc LÖ Thñy, sù tham gia ho¹t ®éng tÝch cùc cña gi¸o viªn, häc sinh vµ phô huynh. Qua nh÷ng n¨m kiªn tr× thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p ®Ó duy tr× vµ n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt vµ phong trµo Vë s¹ch - ch÷ ®Ñp trong nhµ trêng, chóng t«i rót ra mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau: 2.1.Thêng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc trong ®éi ngò gi¸o viªn, phô huynh, häc sinh ®Ó n©ng cao nhËn thøc vÒ yªu cÇu, tÇm quan träng cña viÖc rÌn ch÷ viÕt, ®Ó mäi ngêi cïng tham gia vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhµ trêng thùc hiÖn tèt phong trµo nµy. 2.2. X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn cô thÓ, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn theo tõng giai ®o¹n, häc k× vµ n¨m häc. Thµnh lËp ban chØ ®¹o, ban kiÓm tra. Tæ chøc kiÓm tra chÆt chÏ ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc nh÷ng sai sãt. 2.3. Thêng xuyªn tæ chøc båi dìng vµ ph¸t ®éng phong trµo tù båi dìng trong ®éi ngò gi¸o viªn, häc sinh vÒ ph¬ng ph¸p d¹y - häc, vÒ kÜ n¨ng viÕt ®óng, viÕt ®¹t tèc ®é nhanh, viÕt ®Ñp vµ tr×nh bµy bµi viÕt khoa häc vµ thÈm mü. 2.4. TriÓn khai sím, thêng xuyªn, liªn tôc phong trµo trong suèt c¶ qu¸ tr×nh d¹y häc, suèt c¶ n¨m häc, kh«ng ®îc phÐp bu«ng láng, l¬ lµ ë bÊt kú thêi ®iÓm, giai ®o¹n nµo. 2.5. TÝch cùc ch¨m lo ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn CSVC, trang thiÕt bÞ d¹y häc ®¶m b¶o cho viÖc d¹y ch÷ cña nhµ trêng ®¹t hiÖu qu¶ cao. 2.6. §¸nh gi¸ chÝnh x¸c, khen chª kÞp thêi lµ ®éng lùc v« cïng quan träng gióp ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh ph¸t huy tèt u ®iÓm, kh¾c phôc nhîc ®iÓm; gãp phÇn khÝch lÖ phong trµo rÌn ch÷ viÕt ®i vµo chiÒu s©u, ®¶m b¶o chÊt lîng. -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 17 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: "Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học" -------------------------- phÇn KÕt luËn Ch÷ ®Ñp lµ mét biÓu hiÖn cña nÕt ngêi. RÌn luyÖn ch÷ viÕt ®Ñp lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng häc tËp gióp c¸c em ph¸t triÓn toµn diÖn vµ hoµn thiÖn nh©n c¸ch con ngêi. §ã còng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña ngêi gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh d¹y häc. RÌn luyÖn häc sinh viÕt ®óng, viÕt ®Ñp lµ c¶ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, ®ßi hái c«ng phu vµ sù kiªn nhÉn, kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu mµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ mong muèn. V× vËy ngêi gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn quan t©m nh¾c nhë, uèn n¾n cho c¸c em. §ång thêi gi¸o viªn ph¶i lu«n lu«n rÌn ch÷ viÕt cña b¶n th©n m×nh thùc sù ®Ñp, lµ mÉu cho c¸c em noi theo. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, luyÖn tËp ph¶i híng dÉn c¸c em mét c¸ch tØ mØ, cÈn thËn, uèn n¾n kÞp thêi gióp c¸c em mau tiÕn bé, rÌn cho c¸c em cã ý thøc tù gi¸c, chñ ®éng, kiªn tr× chÞu khã trong viÖc rÌn ch÷ viÕt. Bªn c¹nh ®ã, nhµ trêng ph¶i cã sù quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt ®Ó c¸c em cã ®iÒu kiÖn häc tËp, cã ®å dïng d¹y häc hç trî cho gi¸o viªn khi cÇn thiÕt. Phô huynh cã sù quam t©m ch¨m lo cho con em, mua s¾m c¸c ®å dïng häc cô ®¶m b¶o chÊt lîng. Båi dìng, rÌn luyÖn cho häc sinh cã ch÷ viÕt ®Ñp, viÕt ®óng lµ mét trong c¸c ho¹t ®éng gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho ngêi häc sinh trong sù nghiÖp ®æi míi, båi dìng nh©n tµi cho nhµ trêng, cho ngµnh gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong giai ®o¹n hiÖn nay. Léc Thuû, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2008 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o -------------------------- Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Th¶o - PHT Trêng TH Léc Thuû Trang 18
- Xem thêm -