Tài liệu Skkn biện pháp giúp hs học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình ngữ văn 6

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 I.LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : 1. Ñaët vaán ñeà: Chuùng ta ñang treân con ñöôøng thöïc hieän ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc. Phöông phaùp ñoù phaûi phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa töøng lôùp hoïc, moân hoïc, boài döôõng phöông phaùp töï hoïc, reøn luyeän kyõ naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc tieãn, taùc ñoäng ñeán tình caûm, ñem laïi nieàm vui, höùng thuù hoïc taäp cho hoïc sinh. Theo tinh thaàn ñoåi môùi ñoù thì ñoøi hoûi giaùo vieân phaûi coù nhöõng bieän phaùp phuø hôïp vôùi chuyeân moân cuûa mình. Ngöõ vaên laø moät trong nhöõng moân hoïc coù taàm quan troïng ñaëc bieät trong nhaø tröôøng. Kieán thöùc ngöõ vaên ôû caáp THCS khaù nhieàu vì coù ñeán ba phaân moân : Vaên – Tieáng Vieät – Taäp laøm vaên . Nhö chuùng ta ñaõ bieát noùi ñeán vaên hoïc laø noùi ñeán khoa hoïc veà con ngöôøi. Trong saùng taùc cuõng nhö trong thöôûng thöùc vaên hoïc, ôû ngöôøi vieát cuõng nhö ngöôøi daïy vaên yeáu toá ñaàu tieân coù yù nghóa quyeát ñònh laø taám loøng, laø taâm hoàn, laø ñaïo ñöùc. Vì daïy vaên laø daïy laøm ngöôøi. Nhöõng taùc phaåm vaên hoïc raát giaøu giaù trò nhaân baûn, giaøu tinh thaàn daân toäc, coù taùc duïng lôùn trong vieäc giaùo duïc tình caûm cao ñeïp, boài döôõng taâm hoàn trong saùng vaø yù thöùc vöôn tôùi “chaân, thieän, myõ” ñeå phaùt trieån vaø hoaøn thieän nhaân caùch hoïc sinh. Bôûi theá nhöõng taùc phaåm vaên hoïc raát ña daïng : nhöõng saùng taùc daân gian, vaên thô coå ñieån, vaên thô hieän ñaïi ñaõ ñöôïc choïn loïc vaø ñöa vaøo giaûng daïy ôû baäc THCS laø chuû yeáu. Vaên hoïc daân gian laø moät boä phaän vaên hoïc voâ cuøng quyù baùu trong kho taøng vaên hoùa chung cuûa daân toäc vaø nhaân loaïi . Vì theá nhöõng taùc phaåm töï söï daân gian ñaõ phaàn naøo ñöôïc giaûng daïy ôû caáp Tieåu hoïc. ÔÛ löùa tuoåi naøy caùc em raát thích hoïc truyeän daân gian, caùc em coøn ngaây thô, deã caûm nhaän söï töôûng töôïng hoàn nhieân trong taùc phaåm. Ñeå phaùt huy hôn nöõa ôû caáp THCS, nhöõng taùc phaåm töï söï daân gian ñöôïc chuù troïng giaûng daïy ôû hoïc kì 1 - lôùp 6. Nhöõng taùc phaåm naøy ra ñôøi raát sôùm neân raát xa vôùi caûm nghó cuûa con ngöôøi hieän nay, nhaát laø ñoái vôùi hoïc sinh caáp THCS. ÔÛ löùa tuoåi naøy GV: Traà n Thò Thuû y Trang 1 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 caùc em thöôøng öa thích caùi môùi maø truyeän daân gian thì raát coå. Caùc em ñaõ lôùn, tö duy töông ñoái phaùt trieån neân khoù tin vaøo nhöõng yeáu toá töôûng töôïng trong truyeän maëc duø nhöõng ñieàu ñoù raát saâu saéc, giaøu yù nghóa trieát lí, nhaân sinh. Chính ñieàu naøy ñaõ laøm cho giaùo vieân daïy ngöõ vaên 6 ít nhieàu baên khoaên vaø tìm ra bieän phaùp ñeå giuùp hoïc sinh hoïc tích cöïc caùc taùc phaåm töï söï daân gian. 2. Muïc ñích ñeà taøi : Töø vai troø cuûa taùc phaåm töï söï daân gian trong chöông trình ngöõ vaên 6 cuõng nhö vaán ñeà böùc thieát ñang ñaët ra ôû moãi giaùo vieân. Laøm theá naøo ñeå giôø hoïc taùc phaåm daân gian trôû neân sinh ñoäng, kích thích trí töôûng töôïng hoàn nhieân, bay boång cuûa caùc em, ñeå daãn daét caùc em ñi vaøo theá giôùi rieâng cuûa truyeän daân gian, maët khaùc phaûi cung caáp cho caùc em nhöõng tri thöùc vaø kinh nghieäm lòch söû, xaõ hoäi ñeå giuùp caùc em tieáp nhaän ñöôïc nhöõng gì saâu saéc, tinh teá ôû trong nhöõng saùng taùc coøn nhieàu yeáu toá töôûng töôïng hoang ñöôøng. Moãi giaùo vieân chuùng ta phaûi cho hoïc sinh nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa giôø hoïc taùc phaåm töï söï daân gian vaø choïn cho mình bieän phaùp phuø hôïp vôùi ñoái töôïng nhaèm phaùt huy tính chuû ñoäng, saùng taïo cuûa töøng hoïc sinh. Vôùi lí do treân toâi maïnh daïn choïn ñeà taøi “ Bieän phaùp giuùp hoïc sinh hoïc toát taùc phaåm töï söï daân gian trong chöông trình Ngöõ vaên 6” ñeå nghieân cöùu. Muïc ñích tìm hieåu bieän phaùp daïy taùc phaåm töï söï daân gian ôû chöông trình lôùp 6 hieän haønh töø ñoù aùp duïng vaøo baøi giaûng cuûa mình ñeå ñaït hieäu quaû cao, thu huùt söï say meâ, hoïc taäp cuûa hoïc sinh khoái 6. 3. Lòch söû ñeà taøi Ñeå ñaùp öùng nhu caàu giaûng daïy vaø hoïc taäp ôû tröôøng THCS, toâi choïn ñeà taøi “ Bieän phaùp giuùp hoïc sinh hoïc toát taùc phaåm töï söï daân gian trong chöông trình ngöõ vaên 6”. Ñaây laø ñeà taøi môùi meû ñoái vôùi toâi. Cho neân ñeå hoaøn thaønh ñöôïc ñeà taøi naøy phaûi döïa treân söï nghieân cöùu taøi lieäu, thöïc teá giaûng daïy treân lôùp, nhöõng kinh nghieäm giaûng daïy cuûa nhieàu naêm qua, söï hoïc hoûi kinh nghieäm cuûa caùc baïn ñoàng nghieäp. Vôùi ñeà taøi naøy toâi hy voïng ñoùng goùp moät GV: Traà n Thò Thuû y Trang 2 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 phaàn nhoû vaøo vieäc naâng cao chaát löôïng giaûng daïy vaên hoïc daân gian trong nhaø tröôøng. 4. Phaïm vi ñeà taøi : Ñeå thöïc hieän ñeà taøi “ Bieän phaùp giuùp hoïc sinh hoïc toát taùc phaåm töï söï daân gian trong chöông trình ngöõ vaên 6”, toâi choïn ñoái töôïng hoïc sinh lôùp 6A1 ôû tröôøng THCS Voõ Duy Döông laøm ñoái töôïng nghieân cöùu. II. NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC ÑAÕ LAØM . 1.Thöïc traïng ñeà taøi . Nhöõng taùc phaåm töï söï daân gian ñöôïc chuù yù giaûng daïy ôû hoïc sinh ñaàu caáp THCS. Vì daïy nhöõng taùc phaåm naøy giuùp cho hoïc sinh laøm giaøu theâm loøng töï haøo daân toäc, vöôn tôùi caùi thieän, coù ñöôïc nhöõng baøi hoïc hay ñeå vaän duïng vaøo trong cuoäc soáng. Khoâng nhöõng theá noù coøn giuùp cho hoïc sinh thöïc haønh toát vaøo baøi taäp laøm vaên töï söï cuûa mình. Treân thöïc teá khi giaûng daïy, hoïc sinh tröôøng THCS Voõ Duy Döông raát ít quan taâm ñeán giôø hoïc taùc phaåm töï söï daân gian, hoïc sinh thuï ñoäng, ít phaùt bieåu chæ bieát laéng nghe. Giôø leân lôùp trôû neân khoâ khan moät chieàu, hoïc sinh chöa phaùt huy ñöôïc tính chuû ñoäng, saùng taïo cuûa mình. Chính leõ ñoù ñaõ aûnh höôûng ñeán chaát löôïng giaûng daïy taùc phaåm töï söï daân gian –lôùp 6. Sau ñaây laø baûng thoáng keâ ñieåm cuûa baøi khaûo saùt veà vieäc hoïc taùc phaåm töï söï daân gian lôùp 6 – HK I – 2014 - 2015 ( Lôùp toâi ñaõ daïy 6A1 ). Lôùp ( só soá) 6A1 (36 ) Gioûi (%) 6 ( 16.7 %) Ñaït Tb trôû leân : 53% Khaù (% ) 7 ( 19.5%) Tb(%) 6 (16.7 %) Yeáu –Keùm(%) 17 ( 47 %) Yeáu – keùm : 47% Ñieàu ñoù ñaõ khaúng ñònh vieäc hoïc taùc phaåm töï söï daân gian ít nhieàu coøn haïn cheá. Nguyeân nhaân laø do hoïc sinh chuû quan, chöa xem troïng giôø hoïc vaø nghó ñaây laø moät loaïi vaên baûn raát deã hoïc. HS chöa coù kó naêng vaø thoùi quen beàn vöõng :Thoùi quen ñoïc saùch ñeå môû roäng tri thöùc. Chaát gioïng cuûa caùc em chöa hay neân khi ñoïc vaên baûn coøn vuïng veà, chöa dieãn caûm. Hoïc sinh chæ bieát hoïc thuoäc loøng ghi nhôù. Khi kieåm tra nhöõng hoïc sinh yeáu deã bò nhaàm laãn töø yù GV: Traà n Thò Thuû y Trang 3 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 nghóa truyeän naøy sang truyeän kia vaø chöa naém ñöôïc coát truyeän, nhaân vaät, tình tieát trong truyeän theå hieän yù nghóa gì. Caùc em chöa naém ñöôïc nhöõng baøi hoïc trieát lí, nhaân sinh saâu saéc trong moãi taùc phaåm. 2. Noäi dung caàn giaûi quyeát . a/ Phaùt ñoäng luyeän taäp thoùi quen cho HS ñoïc saùch baùo, söu taàm caùc loaïi truyeän vaên hoïc daân gian nhö truyeàn thuyeát, coå tích, truyeän cöôøi, truyeän nguï ngoân. b/ Nghieân cöùu chöông trình, naém vöõng ñoái töôïng. c/ Giuùp hoïc sinh naém vöõng theå loaïi truyeän daân gian, coát truyeän. Caùc caùch tieáp caän theå loaïi truyeän daân gian. d/ ÖÙng duïng vaø phoái hôïp nhieàu phöông phaùp ñeå giôø hoïc taùc phaåm daân gian ñöôïc sinh ñoäng. ñ/ Söû duïng caùc phöông tieän daïy hoïc. e/ Giuùp hoïc sinh vaän duïng toát phaàn luyeän taäp, thöïc haønh oân taäp, thöïc haønh ôû nhaø. f/ Söûa sai, nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh. 3 Bieän phaùp thöïc hieän a/ Phaùt ñoäng luyeän taäp thoùi quen cho HS ñoïc saùch baùo, söu taàm caùc loaïi truyeän vaên hoïc daân gian nhö truyeàn thuyeát, coå tích, truyeän cöôøi, truyeän nguï ngoân. Ñeå hoïc sinh coù thoùi quen ñoïc saùch, baùo, tìm hieåu caùc taùc phaåm töï söï daân gian ñang hoïc, giaùo vieân giôùi thieäu ñeán caùc em moät soá truyeän: truyeàn thuyeát ,coå tích, nguï ngoân, truyeän cöôøi . Giaùo vieân giôùi thieäu moät soá saùch coù tranh aûnh nhaèm kích thích söï say meâ ñoïc saùch ôû caùc em. Ngoaøi vieäc ñoïc caùc truyeän giaùo vieân giôùi thieäu, giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh töï söu taàm theâm moãi loaïi töø 2 – 3 truyeän. Sau khi ñoïc xong taùc phaåm hoïc sinh caàn coù söï ghi cheùp teân truyeän ,toùm taét noäi dung truyeän. GV: Traà n Thò Thuû y Trang 4 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 Giaùo vieân kieåm tra thöôøng xuyeân thoùi quen ñoïc saùch, baùo vaø vieäc söu taàm theâm moät soá truyeän cuûa hoïc sinh. b/ Nghieân cöùu chöông trình, naém vöõng ñoái töôïng hoïc sinh. * GV caàn naém vöõng chöông trình vaø söï lieân quan giöõa caùc baøi trong chöông trình. Truyeàn thuyeát goàm nhöõng vaên baûn sau : “ Con Roàng chaùu Tieân . Baùnh chöng ,baùnh giaày, Thaùnh Gioùng, Sôn Tinh,Thuûy Tinh , Söï tích Hoà Göôm”. GV caàn cho HS bieát boán truyeän ñaàu laø nhöõng truyeàn thuyeát veà thôøi ñaïi Huøng Vöông – thôøi ñaïi môû ñaàu lòch söû Vieät Nam. Nhöõng truyeàn thuyeát naøy gaén vôùi nguoàn goác daân toäc vaø coâng cuoäc döïng nöôùc, giöõ nöôùc thôøi caùc vua Huøng. Truyeän thöù naêm – Söï tích Hoà Göôm – laø truyeàn thuyeát veà thôøi haäu Leâ. So vôùi nhöõng truyeàn thuyeát ñaàu, nhöõng truyeàn thuyeát thôøi sau ít yeáu toá hoang ñöôøng hôn vaø theo saùt lòch söû hôn. Truyeän coå tích goàm nhöõng vaên baûn sau :Thaïch Sanh, Em beù thoâng minh, Caây buùt thaàn, OÂâng laõo ñaùnh caù vaø con caù vaøng. GV caàn löu yù cho HS nhöõng truyeän coå tích coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau. Truyeän coå tích thöôøng coù keát thuùc coù haäu – nhaân vaät thoâng minh , hieàn laønh ñöôïc höôûng haïnh phuùc. Truyeän nguï ngoân goàm nhöõng vaên baûn sau : EÁch ngoài ñaùy gieáng, Thaày boùi xem voi, Chaân ,Tay, Tai , Maét , Mieäng. GV caàn löu yù cho HS ba truyeän : EÁch ngoài ñaùy gieáng, Chaân ,Tay, Tai , Maét , Mieäng laø möôïn chuyeän vaät ñeå noùi chuyeän con ngöôøi. Truyeän : Thaày boùi xem voi laø möôïn chuyeän con ngöôøi. Nhöõng truyeän nguï ngoân nhaèm khuyeân nhuû, raên daïy ngöôøi ta moät baøi hoïc naøo ñoù trong cuoäc soáng. Truyeän cöôøi goàm nhöõng vaên baûn sau : Treo bieån, Lôïn cöôùi ,aùo môùi GV: Traà n Thò Thuû y Trang 5 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 Truyeän cöôøi thöôøng taïo ra tieáng cöôøi mua vui, pheâ phaùn nhöõng thoùi hö taät xaáu. * Naém vöõng ñoái töôïng HS baèng phöông phaùp ñieàu tra khaûo saùt thöïc teá cuûa lôùp mình ñang daïy ñeå hieåu roõ ñoái töôïng HS. GV khaûo saùt baèng caùch cho HS neâu leân yù nghóa cuûa moät vaøi caâu chuyeän ñaõ hoïc ôû caáp Tieåu hoïc ñeå xem möùc ñoä caûm nhaän taùc phaåm töï söï daân gian cuûa caùc em ôû möùc ñoä naøo . Qua khaûo saùt ñieàu tra lôùp ñaõ daïy ,soá löôïng hoïc simh yeáu keùm coøn quaù nhieàu 46.5% .Caùc em khoâng nhôù ñöôïc nhöõng tình tieát trong caâu chuyeän ,khoâng neâu baät ñöôïc yù nghóa. Moät soá em coøn nhaàm laãn yù nghóa cuûa caùc truyeän vôùi nhau.Vì vaäy ñieàu caàn thieát ôû moãi GV laø phaûi naém vöõng haïn cheá cuûa moãi hoïc sinh theo töøng thôøi gian giaûng daïy ñeå töø ñoù coù nhöõng bieän phaùp thích hôïp. c/ Giuùp hoïc sinh naém vöõng theå loaïi truyeän daân gian, coát truyeän . Caùc caùch tieáp caän theå loaïi truyeän daân gian . Boán theå loaïi truyeän daân gian ñöôïc hoïc ôû lôùp 6 laø : Truyeàn thuyeát , Coå tích, nguï ngoân ,truyeän cöôøi .Ñeå giuùp cho hoïc sinh deã tieáp caän vaø phaân bieät ñöôïc töøng theå loaïi , GV cho HS naém vöõng khaùi nieäm cuûa töøng theå loaïi trong saùch giaùo khoa . GV caàn nhaán maïnh nhöõng ñieåm noåi baät cuûa töøng theå loaïi. VD : ÔÛ Truyeàn thuyeát ,ñaëc ñieåm noåi baät laø caùc nhaân vaät vaø söï kieän coù lieân quan ñeán lòch söû . ÔÛ Coå tích caàn nhaán maïnh ñaëc ñieåm truyeän theå hieän öôùc mô ,nieàm tin cuûa nhaân daân veà chieán thaéng cuoái cuøng cuûa caùi thieän . ÔÛ truyeän nguï ngoân möôïn chuyeän loaøi vaät ,ñoà vaät hoaëc chính con ngöôøi ñeå noùi boùng gioù ,kín ñaùo chuyeän con ngöôøi nhaèm khuyeân nhuû ,raên daïy .Coøn ôû truyeän cöôøi ñaëc ñieåm noåi baät laø keå veà nhöõng hieän töôïng ñaùng gaây cöôøi . Khi ñi vaøo phaân tích cuï theå caùc baøi trong töøng theå loaïi thì GV neân cho HS nhaéc laïi khaùi nieäm cuûa theå loaïi truyeän vaø giuùp HS phaùt hieän ra ñaëc ñieåm cuûa theå loaïi ôû truyeän vöøa hoïc. GV: Traà n Thò Thuû y Trang 6 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 VD : Khi daïy vaên baûn : “Thaùnh Gioùng ” GV cho hoïc sinh tìm ñöôïc yeáu toá lieân quan ñeán lòch söû. Ñoù laø truyeän ñöôïc gaén vaøo thôøi ñaïi lòch söû thôøi Huøng Vöông thöù saùu, choáng giaëc AÂn. Sau khi hoïc xong caùc theå loaïi, GV neân cho HS so saùnh ñaëc ñieåm cuûa caùc theå loaïi vôùi nhau ñeå töø ñoù khaéc saâu kieán thöùc cuûa töøng theå loaïi vaø phaân bieät ñöôïc töøng theå loaïi. Trong khi daïy töøng taùc phaåm cuï theå, GV neân cho HS naém ñöôïc coát truyeän. Coát truyeän laø heä thoáng caùc söï kieän ñöôïc keå trong taùc phaåm vaên hoïc ,coù taùc duïng boäc loä tính caùch nhaân vaät hay phaûn aùnh thöïc traïng cuûa ñôøi soáng. Coát truyeän thöôøng coù 5 phaàn: - Thöù nhaát laø trình baøy : Giôùi thieäu nhaân vaät vaø tình huoáng coù maâu thuaãn - Thaét nuùt : Söï kieän xaûy ra, baùo hieäu moät söï phaùt trieån phöùc taïp, caêng thaúng. - Thöù ba laø phaùt trieån : Moät chuoãi söï kieän xaûy ra sau söï kieän thaét nuùt. - Thöù tö laø ñænh ñieåm hay cao traøo : Söï kieän ñaùnh daáu maâu thuaãn gay gaét nhaát. - Thöù naêm laø môû nuùt :Giaûi quyeát maâu thuaãn, keát thuùc caâu chuyeän. Muoán hoïc sinh naém ñöôïc coát truyeän thì GV phaûi daën doø HS ñoïc vaên baûn tröôùc ôû nhaø . Soaïn ra yù chính theo 5 möùc ñoä ñaõ ñöa ra . VD : ÔÛ baøi “Sôn Tinh ,Thuûy Tinh” , HS soaïn theo 5 möùc ñoä sau : (1) Trình baøy :Giôùi thieäu Vua Huøng keùn reå. (2) Thaét nuùt : Sôn Tinh, Thuûy Tinh ñeán caàu hoân. Hai chaøng troå taøi cho vua xem. Vua baên khoaên khoâng bieát choïn ai, ñaønh ñöa ra ñieàu kieän ngaøy mai ai tìm ñuû sính leã ñeán tröôùc ñöôïc röôùc Mò Nöông veà. Vua ñaõ ñöa ra sính leã. (3) Phaùt trieån :Sôn Tinh ñeán tröôùc ñöôïc röôùc vôï, Thuûy Tinh ñeán sau noåi giaän ñuoåi theo ñeå cöôùp Mò Nöông. (4) Ñænh ñieåm : Hai beân ñaùnh nhau quyeát lieät, roøng raõ maáy thaùng trôøi. Thaàn nöôùc moûi meät. GV: Traà n Thò Thuû y Trang 7 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 (5) Môû nuùt : Thuûy Tinh ruùt quaân . Haèng naêm Thuûy Tinh ñeàu daâng nöôùc leân ñaùnh Sôn Tinh nhöng naêm naøo thaàn nöôùc cuõng thua. * Caùch tieáp caän taùc phaåm töï söï daân gian. - Caùch thöù nhaát laø theo trình töï keát caáu. Theo caùch naøy, GV coù theå thieát keá baøi daïy döïa theo coát truyeän ñöôïc xeáp theo 3 phaàn : môû baøi ( giôùi thieäu nhaân vaät vaø söï vieäc ), thaân baøi ( Söï phaùt trieån cuûa söï vieäc, töø söï vieäc thaét nuùt ñeán cao traøo ), keát baøi (keát thuùc söï vieäc ). VD : Ñoái vôùi truyeän “Em beù thoâng minh”, ngöôøi daïy coù theå tieán haønh phaân tích theo 3 phaàn. Phaàn 1 : Töø ñaàu ….. chöa thaáy ngöôøi naøo thaät loãi laïc giôùi thieäu vieäc tìm ngöôøi taøi gioûi cuûa nhaø vua .Phaàn 2 :tieáp theo ….. tröôùc con maét thaùn phuïc cuûa söù giaû nöôùc laùng gieàng  thöû thaùch trí thoâng minh cuûa em beù . Phaàn 3 :phaàn coøn laïi phaàn thöôûng cho Em beù thoâng minh. - Caùch thöù hai laø theo nhaân vaät hoaëc tuyeán nhaân vaät . Nhaân vaät löông thieän ,hieàn laønh trong truyeän laø moät tuyeán maø tieâu bieåu laø nhaân vaät chính dieän . Nhaân vaät phaûn dieän laø ñaïi dieän cho caùi aùc, caùi xaáu tìm ñuû moïi caùch haõm haïi nhaân vaät chính dieän, nhöng khoâng traùnh khoûi keát cuïc thaát baïi. Qua vieäc phaân tích nhaân vaät ñaïi dieän cho hai tuyeán toát –xaáu, thieän aùc, chuû ñeà tö töôûng vaø yù nghóa cuûa taùc phaåm ñöôïc khaúng ñònh. VD : Khi daïy taùc phaåm “Thaïch Sanh”, ngöôøi daïy coù theå phaân tích nhöõng ñöùc tính, toát ñeïp, löông thieän, khoan dung cuûa Thaïch sanh. Coøn nhaân vaät ñoái laäp vôùi Thaïch Sanh laø Lí Thoâng ñoäc aùc, gian xaûo. - Caùch thöù ba laø neâu leân caùc vaán ñeà maø taùc phaåm ñaët ra. Caùch naøy ñoøi hoûi ngöôøi daïy phaûi caûm nhaän ñuùng vaø chính xaùc vaán ñeà cuûa taùc phaåm. VD : ÔÛ truyeän Thaùnh Gioùng, GV coù theå phaân tích theo vaán ñeà : Nhaân daân sinh thaønh vaø nuoâi döôõng ngöôøi anh huøng, söùc maïnh cuûa loøng yeâu nöôùc vaø khí theá cuûa ngöôøi anh huøng. Ngöôøi anh huøng ñaùnh giaëc vaø soáng maõi trong nieàm toân kính cuûa nhaân daân. Tuøy theo töøng baøi maø GV coù caùch tieáp caän sao cho phuø hôïp. Duø tieáp caän taùc phaåm baèng caùch naøo ñi chaêng nöõa, GV phaûi löu yù cho HS nhöõng nhöõng chi GV: Traà n Thò Thuû y Trang 8 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 tieát ñaëc saéc nhaát trong truyeän. Nhöõng chi tieát ñoù thöôøng theå hieän yù nghóa naøo ñoù maø taùc phaåm ñang ñeà caäp ñeán. d: ÖÙng duïng vaø phoái hôïp nhieàu phöông phaùp ñeå giôø hoïc taùc phaåm töï söï daân gian ñöôïc sinh ñoäng . - Ñoïc dieãn caûm : Ñoïc dieãn caûm laø moät phöông phaùp khoâng theå naøo thieáu trong phaân moân vaên. Ñeå taïo taâm theá phaân tích baøi vaên cho thaät toát thì coâng vieäc ñaàu tieân phaûi ñoïc vaên baûn. Vieäc ñoïc dieãm caûm giuùp HS hieåu ñöôïc vaø naém chaéc ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm theå loaïi maø neáu giaûi thích baèng nhöõng phöông phaùp khaùc thì seõ khoù hôn. Chính trong khi ñoïc dieãn caûm, hoïc sinh deã daøng tieáp thuï taùc ñoäng qua laïi muoân maøu muoân veõ cuûa ngoân ngöõ caùc nhaân vaät vaø ngoân ngöõ taùc giaû. Vì vaäy trong moät soá truyeän coù lôøi thoaïi cuûa nhaân vaät, toâi cho HS ñoïc phaân vai nhaèm gaây höùng thuù, thu huùt söï chuù yù cuûa caùc em. GV yeâu caàu HS ñoïc thaät dieãn caûm nhaèm truyeàn caûm ñeán ngöôøi nghe, yeâu caàu HS ñoïc theo ngöõ ñieäu cuûa töøng loaïi caâu, bieát haï gioïng hoaëc cao gioïng, bieát nhaán maïnh caùc töø quan troïng trong caâu. Tuyø theo noäi dung cuûa baøi maø coù gioïng vui buoàn khaùc nhau. VD : ÔÛ vaên baûn : “Lôïn cöôùi, aùo môùi” ngöôøi ñoïc caàn theå hieän ñöôïc gioïng ñieäu nhaèm laøm noåi baät tính khoe khoang cuûa hai nhaân vaät. - Ñoái vôùi phöông phaùp ñaët caâu hoûi Trong quaù trình giaûng baøi, GV neân ñöa ra caùc caâu hoûi khuyeán khích ñöôïc taát caû HS trong lôùp suy nghó. Caâu hoûi ngaén goïn, roõ raøng, vöøa söùc ñeå HS coù theå traû lôiø ñuùng. Sau khi ñaët caâu hoûi GV daønh thôøi gian cho HS suy nghó, traùnh ñöa ra nhöõng caâu hoûi quaù khoù,gaây caêng thaúng. Neáu HS ñöa ra nhöõng caâu traû lôøi sai GV neân ñaët ra nhöõng caâu hoûi gôïi môû ñeå daãn daét HS vaø töø ñoù ngöôøi hoïc töï khaéc saâu kieán thöùc. Caùc phöông phaùp vaø bieän phaùp daïy hoïc phaûi thoâng qua caâu hoûi môùi thöïc söï coù söùc soáng vaø tö töôûng daïy hoïc tích cöïc, laáy HS laøm trung taâm, thaày laø ngöôøi toå chöùc, höôùng daãn môùi thöïc söï coù hieäu quaû. ÔÛ moân Ngöõ Vaên, caâu hoûi trôû thaønh bieän phaùp haøng ñaàu cuûa hoaït ñoäng ñoïc- hieåu vaên GV: Traà n Thò Thuû y Trang 9 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 baûn. Caâu hoûi ñöa ra khoâng phaûi laø nhöõng caâu hoûi leû teû, rôøi raïc, voâ caûm maø phaûi laø nhöõng caâu hoûi loâgíc, chính xaùc, gôïi caûm. VD: GV ñaët caâu hoûi lieân quan vôùi baøi cuõ hoaëc lieân heä vôùi voán hieåu bieát cuûa caù nhaân. Khi daïy baøi : “Em beù thoâng minh”GV coù theå ñaët caâu hoûi sau : Hình thöùc duøng caâu ñoá ñeå thöû taøi nhaân vaät coù phoå bieán trong truyeän coå tích khoâng ? Haõy cho bieát nhöõng truyeän naøo cuõng duøng hình thöùc ñoù ñeå thöû taøi nhaân vaät maø caùc em ñaõ ñöôïc hoïc hoaëc ñaõ ñöôïc nghe ? Taùc duïng cuûa hình thöùc naøy laø gì ? VD Caâu hoûi yeâu caàu HS heä thoáng hoaù kieán thöùc nhö : Trong phaàn keát thuùc truyeän coå tích Thaïch Sanh, meï con Lí Thoâng phaûi cheát coøn Thaïch Sanh ñöôïc keát duyeân cuøng coâng chuùa vaø leân ngoâi vua. Qua caùch keát thuùc naøy, nhaân daân ta muoán theå hieän ñieàu gì? Keát thuùc aáy coù phoå bieán trong truyeän coå tích khoâng? Neâu moät soá ví duï. Hình töôïng Thaïch Sanh tieâu bieåu cho nhöõng phaåm chaát naøo cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø cuûa daân toäc Vieät Nam ? - Toå chöùc hoaït ñoäng daïy hoïc theo nhoùm Trong hoaït ñoäng daïy hoïc Ngöõ Vaên noùi chung vaø phaàn VHDG noùi rieâng laøm vieäc theo nhoùm laø moät hoaït ñoäng hoïc taäp tích cöïc ñaõ nhieàu GV thöïc hieän thaønh coâng. Saûn phaåm cuûa nhoùm hoïc taäp thöôøng coù keát quaû khaû quan vì ñöa ra ñöôïc nhöõng keát luaän phong phuù, ña daïng, nhöõng khaùm phaù thuù vò vaø ñaày saùng taïo. Toå chöùc hoaït ñoäng theo nhoùm ñeå hoïc sinh hieåu roõ lí thuyeát. Ñoù laø hình thöùc phaùt huy tính tích cöïc cao nhaát ôû moãi HS, giuùp HS maïnh daïn trình baøy yù khieán cuûa mình. Töø ñoù ñi ñeán thoáng nhaát veà noäi dung kieán thöùc . Löu yù thaûo luaän nhoùm theo nhöõng caâu hoûi GV ñöa ra. Khi thaûo luaän GV caàn coù caâu hoûi khaù saùt vôùi kieán thöùc caàn baøn, aán ñònh thôøi gian cuï theå,soá löôïng HS trong nhoùm ñöôïc phaân ñònh tröôùc taïo thaønh quaùn tính ( coù theå caû toå ,moät baøn ,moät ñoâi ). Caàn coù nhoùm tröôûng luaân phieân nhau, nhöõng HS khaù gioûi seõ ñieàu khieån vaø trình baøy tröôùc, nhöõng vaán ñeà ñôn giaûn seõ do nhöõng HS trung bình, yeáu keùm trình baøy. Coù nhö theá HS môùi maïnh daïn. GV: Traà n Thò Thuû y Trang 10 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 VD : Trong truyeàn thuyeát Con Roàng- Chaùu Tieân, GV coù theå cho HS thaûo luaän nhöõng caâu hoûi nhö sau : - Nhaân daân saùng taïo ra truyeàn thuyeát “ Con Roàng ,chaùu Tieân” nhaèm giaûi thích ñieàu gì ? Ñoàng thôøi neâu leân yù nguyeän gì cuûa ngöôøi Vieät ? - Truyeàn thuyeát “ Con Roàng ,chaùu Tieân ñaõ boài ñaép cho em nhöõng tình caûm naøo ? - Theo em truyeàn thuyeát Con Roàng, chaùu Tieân phaûn aùnh söï thaät lòch söû naøo cuûa nöôùc ta trong quaù khöù ? Trong quaù trình thaûo luaän GV caàn phaûi theo doõi, ñoân ñoác HS laøm vieäc ,traùnh trình traïng chæ coù nhöõng em khaù gioûi môùi laøm. Vôùi daïy hoïc theo nhoùm, GV trôû thaønh ngöôøi höôùng daãn vaø taïo söï töông hoã giöõa HS vôùi nhau, HS töï giaùc hôn. ÔÛ hoaït ñoäng nhoùm phöông thöùc hoïc taäp hôïp taùc vaø phöông thöùc töï hoïc ñieàu ñöôïc phaùt huy toát. Moái quan heä giöõa caùc thaønh vieân trong taäp theå lôùp trôû neân gaàn guõi, thaân thieän hôn. GV caàn ñaùnh giaù linh hoaït veà keát quaû thaûo luaän cuûa caùc em ñeå coù theå taïo ñöôïc söï töï tin phaùt huy tính saùng taïo ôû moãi HS. - Söû duïng bieän phaùp tích hôïp: Khi daïy nhöõng taùc phaåm töï söï daân gian, GV löu yù ñeán bieän phaùp tích hôïp vôùi phaàn taäp laøm vaên, Tieáng vieät ñeå giuùp HS heä thoáng tri thöùc rieâng cuûa töøng phaân moân, naém ñöôïc moái quan heä chaët cheõ giöõa caùc phaân moân, bieát vaän duïng caùc kyõ naêng, tri thöùc vaøo cuoäc soáng. Nhö chuùng ta ñaõ bieát truyeän daân gian laáy kieåu vaên baûn töï söï laøm truïc ñoàng qui.Vì vaäy khi daïy taùc phaåm daân gian caàn tích hôïp vôùi vaên töï söï. Neáu daïy toát taùc phaåm töï söï daân gian, HS seõ thaáy raát deã daøng khi hoïc vaên töï söï . VD : Khi daïy baøi “ Sôn Tinh ,Thuûy Tinh” ôû ñoaïn hai vò thaàn giao tranh, GV coù theå cho HS thuaät laïi ñoaïn hai vò thaàn giao tranh vôùi nhau moät caùch saùng taïo. Töø ñoù coù theå luyeän cho HS khaû naêng keå chuyeän saùng taïo. VD :Khi daïy truyeän nguï ngoân “ Chaân , Tay , Tai , Maét , Mieäng” GV coù theå tích hôïp vôùi phaàn Tieáng Vieät nhö sau : GV: Traà n Thò Thuû y Trang 11 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 - Bieän phaùp ngheä thuaät ñöôïc söû duïng trong truyeän naøy laø gì ? (nhaân hoaù) - Nhaân hoaù laø gì ? - Ngoaøi vaên baûn “Chaân, Tay,Tai, Maét, Mieäng ” ñöôïc söû duïng bieän phaùp nhaân hoaù, em coøn ñöôïc hoïc vaên baûn naøo cuõng söû duïng bieän phaùp treân ? ( OÂng laõo ñaùnh caù vaø con caù vaøng ,EÁch ngoài ñaùy gieáng). ñ: Söû duïng phöông tieän daïy hoïc : Söû duïng phöông tieän daïy hoïc ñöôïc coi laø bieän phaùp mang laïi hieäu qua.û Phöông tieän daïy hoïc goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc lónh hoäi kieán thöùc ôû HS .Phöông tieän giaûng daïy coù nhieàu loaïi nhö sô ñoà ,baûng phuï ,phieáu hoïc taäp ,hình aûnh, baêng hình, tranh minh hoaï…Vieäc söû duïng ñuùng luùc phuø hôïp caùc phöông tieän giaûng daïy seõ goùp phaàøn kích thích höùng thuù giaûng daïy cuûa GV vaø hoïc taäp cuûa HS. HS hoïc taäp tích cöïc hôn , phaùt bieåu nhieàu hôn vaø yeâu thích moân hoïc naøy hôn. Ñeå tieát daïy taùc phaåm daân gian ñöôïc sinh ñoäng GV coù theå cho HS töï veõ tranh aûnh theo suy nghó cuûa mình. VD : Trong truyeän “EÁch ngoài ñaùy gieáng” caùc em veõ tranh chuù eách soáng trong caùi gieáng nhoû.Truyeän Thaïch Sanh veõ Thaïch Sanh cheùm ñaàu Xaø Tinh trong mieáu thôø, Thaïch Sanh tay caàm caây ñaøn thaàn xuaát hieän truôùc maët coâng chuùa… VD : Ñeå môû ñaàu truyeän Con Roàng – Chaùu Tieân moät caùch sinh ñoäng GV coù theå lieân töôûng veà nguoàn goác lòch söû daân toäc, taïo taâm theá vaøo baøi thì GV cho HS quan saùt aûnh ñeàn Huøng vaø gôïi cho HS caâu haùt daân gian: “Duø ai ñi ngöôïc veà xuoâi Nhôù ngaøy gioã toå muøng möôøi thaùng ba” Xem baêng hình keå chuyeän hoaëc chuyeån theå thaønh phim cuõng laø moät trong nhöõng phöông tieän gaây ñöôïc söï chuù yù ôû HS. Phöông tieän naøy giuùp HS deã khaéc saâu kieán thöùc, HS deã nhôù baøi hoïc, taïo ñöôïc söï thích thuù hoïc taäp ôû HS. GV coù theå toå chöùc cho HS xem trong giôø daïy moät ñoaïn truyeän ñöôïc chuyeån thaønh phim hoaëc cho HS xem ôû giôø ngoaïi khoùa sau khi hoïc xong töøng theå loaïi. GV: Traà n Thò Thuû y Trang 12 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 VD : GV coù theå cho HS xem boä phim “Thaïch Sanh”, xem baêng hình keå chuyeän moät soá truyeän : Con Roàng ,chaùu Tieân , Sôn Tinh, Thuûy Tinh … e/ Giuùp HS vaän duïng toát phaàn luyeän taäp, thöïc haønh oân taäp, thöïc haønh ôû nhaø . Thöïc haønh luyeän taäp Luyeän taäp keå chuyeän cho HS trong vaên baûn laø yeáu toá khoâng theå thieáu ñöôïc .Ñaây laø khaâu nhaèm cuûng coá kieán thöùc, luyeän cho HS kyõ naêng dieãn ñaït saùng taïo moät vaán ñeà . Sau moãi phaàn cuûa theå loaïi toâi daønh moät ít thôøi gian cho HS phaùt trieån naêng khieáu cuûa mình baèng caùch cho caùc toå, nhoùm thi keå chuyeän vôùi nhau, caùc em ñoùng vai caùc nhaân vaät khi keå. GV cuõng löu yù cho HS khi keå caàn theå hieän ñöôïc tính caùch cuûa caùc nhaân vaät trong truyeän . VD: Truyeän Thaïch Sanh : ÔÛ ñoaïn ñaàu caàn coù gioïng keå nheï nhaøng ,gôïi ñöôïc nieàm thoâng caûm saâu xa vôùi gia caûnh cuûa vôï choàng oâng laõo ngheøo khoå. ÔÛ ñoaïn Thaïch Sanh gieát chaèng vaø bò Lyù Thoâng cöôùp coâng gioïng keå thay ñoåi vaø theå hieän tích caùch cuûa hai nhaân vaät: Thaïch Sanh loøng ngay daï ngay thaúng, thaät thaø, toát buïng coøn Lyù Thoâng gian xaûo, thuû ñoaïn, vuï lôïi, giaû nhaân, giaû nghóa. GV cuõng caàn khuyeán khích HS keå cho lôùp nghe nhöõng caâu chuyeän khaùc maø HS ñaõ söu taàm ñöôïc nhaèm cho caùc em nhaän thöùc raèng truyeän daân gian raát phong phuù, ña daïng vaø laø di saûn cuûa daân toäc ta maø caùc em caàn phaûi tìm toøi hoïc hoûi. Thöïc haønh oân taäp GV caàn höôùng daãn HS vaän duïng toát tieát thöïc haønh oân taäp. Sau khi hoïc xong boán theå loaïi coù tieát thöïc haønh oân taäp. Tieát naøy nhaèm giuùp cho HS heä thoáng laïi kieán thöùc vaø ñoàng thôøi so saùnh caùc theå loaïi vôùi nhau. VD Töø caùc ñònh nghóa, vaø töø nhöõng taùc phaåm ñaõ hoïc, haõy neâu vaø minh hoïa moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa töøng theå loaïi truyeän daân gian. GV: Traà n Thò Thuû y Trang 13 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 VD So saùnh söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa truyeàn thuyeát vôùi coå tích, giöõa truyeän nguï ngoân vôùi truyeän cöôøi. GV cho HS tìm laïi nhöõng chi tieát minh hoïa cho töøng theå loaïi. Vaø ñoàng thôøi so saùnh nhöõng theå loaïi ñoù vôùi nhau. Töø ñoù giuùp HS khaéc saâu kieán thöùc vaø deã daøng phaân bieät töøng theå loaïi. Höôùng daãn HS thöïc haønh ôû nhaø . Khaâu höôùng daãn HS thöïc haønh ôû nhaø cuõng raát quan troïng .Vì thöïc haønh ôû nhaø coù thôøi gian nhieàu. Noù giuùp cho HS cuûng coá kieán thöùc vaø reøn luyeän cho caùc em khaû naêng töï hoïc, töï nghieân cöùu. Ñeå thöïc haønh toát ôû nhaø GV phaûi coù söï höôùng daãn kó . Sau moãi tieát hoïc, GV caàn giao nhieäm vuï veà nhaø . Hoïc sinh caàn phaûi hoïc kó baøi vaø soaïn tröôùc baøi saép hoïc. Phaûi coù söï ham thích ñoïc, nghieân cöùu veà truyeän daân gian, coù söï chuaån bò baøi thaät kyõ khi hoïc ñeán phaàn truyeàn thuyeát, coå tích, truyeän cöôøi, truyeän nguï ngoân. HS ñoïc chuaån bò baøi môùi saép hoïc ôû SGK baèng caùch keå toùm taét truyeän, traû lôøi caùc caâu hoûi ôû töøng baøi. Reøn cho HS töï keå ñöôïc truyeän -cho neân HS phaûi töï ñoïc tröôùc nhieàu laàn ôû nhaø, töï taäp keå laïi toùm taét caùc truyeän. GV caàn kieåm tra vieäc laøm baøi ôû nhaø cuûa caùc em ñeå caùc em thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc ôû nhaø. f/ Söûa sai ,nhaän xeùt ,ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS GV caàn xem troïng khaâu söûa sai ñeå giuùp HS hoïc taäp tieán boä. GV caàn nhaän xeùt roõ raøng, cuï theå ñaûm baûo tính khaùch quan trung thöïc, thaúng thaén, coâng baèng ñeå taïo nieàm tin cho HS. GV caàn khích leä kòp thôøi nhöõng ñieåm tieán boä cuûa caùc em nhaèm thu huùt söï say meâ hoïc taäp ôû taùc phaåm töï söï daân gian. 4/ Keát quaû chuyeån bieán cuûa ñoái töôïng . Qua vieäc aùp duïng caùc bieän phaùp treân vaøo thöïc teá giaûng daïy ñaõ thu ñöôïc moät soá keát quaû khaû quan : Sau ñaây laø baûng thoáng keâ ñieåm 1 tieát hoïc kì 1 2014-2015 cuûa baøi kieåm tra taùc phaåm töï söï daân gian ( Lôùp toâi ñang daïy : 6A1 ). GV: Traà n Thò Thuû y Trang 14 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 Lôùp ( Só soá) Gioûi (%) 6A1 (36 ) 63.9 ( % ) Ñaït Tb trôû leân : 97.2% Khaù (%) 7 (19.4 %) Tb (%) Yeáu – keùm (%) 5 (13.9% ) 1 ( 2.8 %) Yeáu – keùm : 2.8% Vaäy so vôùi keát quaû cuûa naêm hoïc tröôùc, keát quaû cuûa khaûo saùt ñieàu tra ñaàu naêm hoïc tæ leä ñaït trung bình trôû leân cao hôn vaø yeáu keùm giaûm raát nhieàu. III/ KEÁT LUAÄN 1/ Toùm löôïc giaûi phaùp Nhaèm giuùp HS hoïc tích cöïc nhöõng taùc phaåm töï söï daân gian, GV caàn vaän duïng linh hoaït nhieàu giaûi phaùp. Ñeå naém vöõng ñöôïc nhöõng giaûi phaùp treân, GV phaûi coù söï nghieân cöùu kó, kieán thöùc roäng ,phaûi coù loøng nhieät tình vaø taâm huyeát vôùi ngheà. Coù nhö vaäy GV môùi thöïc hieän toát caùc giaûi phaùp sau : -Tìm, thoáng keâ ñoái töôïng HS. - Nghieân cöùu kyõ chöông trình hoïc, tìm ra caùch tieáp caän taùc phaåm. - Luyeän HS coù thoùi quen ñoïc saùch, GV thöôøng xuyeân kieåm tra, nhaéc nhôû. - Aùp duïng caùc phöông phaùp daïy hoïc phuø hôïp vôùi ñaëc tröng boä moân. Bieát phoái hôïp nhuaàn nhuyeãn caùc phöông phaùp daïy hoïc:phöông phaùp ñoïc dieãn caûm, ñaët caâu hoûi, toå chöùc HS hoaït ñoäng theo nhoùm … - Söû duïng phöông tieän daïy hoïc nhaèm thu huùt söï say meâ hoïc taäp ôû HS. 2 Phaïm vò ñoái töôïng aùp duïng : Ñeå hoaøn thaønh ñeà taøi naøy, toâi ñaõ döïa treân söï nghieân cöùu ,aùp duïng töø thöïc teá nhöõng lôùp toâi ñang daïy ôû khoái. Vì vaäy toâi nghó raèng giaûi phaùp naøy coù theå aùp duïng cho taát caû caùc phaàn vaên hoïc maø nhaát laø phaàn vaên hoïc daân gian cuûa khoái 6 trong ñòa baøn huyeän Moäc Hoùa. Nhöng löu yù coøn tuøy thuoäc vaøo tình hình thöïc teá ôû ñòa phöông. 3 Kieán nghò : GV: Traà n Thò Thuû y Trang 15 Biện pháp giúp HS học tốt tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 Qua thöïc teá giaûng daïy toâi thaáy HS raát thích thuù khi ñöôïc xem tranh aûnh hoaëc baêng hình keå chuyeän… Tuy nhieân nhöõng phöông tieän daïy hoïc aáy coøn haïn cheá. Vì vaäy, toâi kieán nghò vôùi caáp treân xem xeùt boå sung theâm tranh aûnh, baêng hình, maùy chieáu nhaèm ñaùp öùng toát cho vieäc daïy vaø hoïc ñöôïc toát hôn cuûa thaày vaø troø tröôøng THCS Voõ Duy Döông. Hoaøn thaønh : 14 – 11– 2014 Trần Thị Thủy GV: Traà n Thò Thuû y Trang 16
- Xem thêm -