Tài liệu Skkn biện pháp bổ sung canxi cho trẻ

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 202 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “ Ệ GIÁO VIÊN, NON” I. Sáng kiến kinh nghiệm mầm non n i i ngu n sự s ng on ng i, trong m i gi i o n tr ng th nh v ph t tri n on ng i u ần ến n i nh t tu i tr mầm non n i m t ngu n t kh ng th thiếu m o s kho tr v on ng i n i óng v i tr qu n tr ng trong m i th on ng i, v n i ếp th 5 trong ngu n t qu n tr ng ần thiết ho th , h ếu sự h nh th nh v t n t i H ro ium phosph t th nh phần h nh trong ng, kết u n ng to n th trong su t qu tr nh ph t tri n n i u tr sự ho n hỉnh ho th v m o ho qu tr nh tr o i h t, tuần ho n m u, ng tụ m u, sự h ng ph n thần kinh, tru n t th ng tin, u tr h năng tế o h nh v vậ , hu n gi ng nh Y h ự ph ng, Dinh ng h , h m s ng ã tiến h nh nghi n u v th o õi ngu n nh n ẫn ến ệnh th ng gặp o th on ng i thiếu n i v thiếu n i ã hiện t ng m ng t nh h t to n ầu V ng u u tr v n ng o s kh ng i n, r t nhi u Qu gi ã r ti u huẩn v ng n i ần thiết ho th Trong những năm gần , WTO (T h Y tế Thế giới) nhi u ần nh n m nh v tầm qu n tr ng n i, ng i tr ng th nh m i ng ph i sung ng n i ần thiết 1000mg Đ n ng o h t ng u s ng, ph ng ngừ ệnh tật, h ng ão ho , kéo i tu i th , húng t nh t thiết ph i sung n i v o ữ ăn ho tr h nh nh nh t ó hiệu qu nh t ặt kh , Th o ng văn h ớng ẫn s 344 PGD ĐT h ớng ẫn thự hiện qui hế hu n m n p h mầm non năm h 2012-2013 tr ng mầm non ng ập t thụ trong hu ện sung ng n i ần thiết ho tr ụ th tr Từ 1-3 tu i sung 250300mg; tr 4-6 tu i sung 300-400mg n i tr ng Thự tế tr ng mầm non việ sung thự phẩm gi u h m ng n i n h n hế i v m ăn tr th p so với tr ng trong hu ện h p ng nhu ầu ung p n i ho ữ ăn tr ặt kh gi thự phẩm ngo i th tr ng n u ng th t th ng ã nh h ng ến h t ng ữ ăn tr n nh ó phần phụ hu nh m n ng nghiệp h qu n t m ến ng n i ần sung ho tr , ẫn ến t ệ su inh ng, th p i, tr sún v s u răng r t nhi u, th tr hậm ph t tri n ho n n sung n i v o trong ữ ăn, v ngo i ữ ăn ho tr việ m hết s qu n tr ng Vậ m nh thế n o sung n i với m ti n ăn 16000 tr ng , giúp tr ph t tri n to n iện v th h t ng nh tinh thần m t i u hết s ần thiết h nh v vậ ,t i ã ự h n t i: iện ph p hỉ o gi o vi n,nh n vi n sung n i ho tr nh m n ng o h t ng hăm só , nu i ng tr ng mầm non” Th i gi n thự hiện t i trong năm h 2012- 2013 Ế 1. n i óng v i tr thiết ếu i với th , việ ung p v sung n i việ ần u ti n h ng u v ần tiến h nh ng từ gi i o n ầu i m i tr nh Tu nhi n, ng ó nhi u ng i ho r ng sử ụng nhi u n i ễ s i thận Vậ nhu ầu n i m i ng i o nhi u , thự phẩm n o h nhi u n i, nếu m ụng n i ẫn ến iến h ng g n i th nh phần h nh u t o n n ng v h m răng ó 99 ng n i trong th ng v răng, n i n m trong t h p m m m v phận kh th Ngo i r n ó h năng kh nh m ng m u, ngăn ngừ ăng hu ết khi m h m u t n th ng; i u ho o óp ắp th t; giúp h p thụ vit min 12 trong ru t; h tr sự ph n ph t; thu nhận v ẫn tru n t n hiệu thần kinh; s n u t m t s k h th h t nh in su in n i trong m u n giúp u tr hu ết p v nh p tim ập nh th ng h nh v vậ , n n ung p sung n i ho tr ng từ é v tr tu i mầm non Thự tế tr ng mầm non việ sung n i v o ữ ng, phong phú ặt kh việ ự h n v ph i h p thự tr n h n hế, ẫn ến t ệ inh ng giữ h i sung trong khầu phần ăn tr trong tr ng h phần ăn tr ng n i trung nh m 150 ng 600-700mg ng tr V vậ , nhu ầu n i kh ng th thiếu i với nh giúp tr ph t tri n to n iện v m i mặt ăn h ng ng tr phẩm trong ữ ăn h t h n i, h m n i Th o ki m tr , ó ng r t o, th m i on ng i nh t h ng ng ng n tr khẩu nh qu n i với tr 2. 3. Đ : Tr ng mầm non ã i n Ninh n m ph n m Hu ện Th nh Tr n i ó ng qu 1 h qu Tr ng ó 3 5 th n n m tr n n ã ó th n Ph ng Nh , Y n Phú, Nh h u v 1 ụm n 591 thu nhập h nh nh n n từ ngh tr ng tr t, thu nhập nh qu n m t ầu ng i 1 th ng 1 700 000 ến 2000 000 th ng * Năm h 2012-2013: Tr ng m 15 ớp, trong ó 12 ớp mẫu gi o v 03 ớp nh tr ( 135 h u nh tr ; 525 h u mẫu gi o) To n tr ng ó: 69 Trong ó: BGH GV n gi o vi n, nh n vi n: : 03 : 47 nu i ng Nh n vi n văn ph ng o vệ : 12 ( kế to n + tế + văn th ) : 03 : 04 Tr nh n ó 65 – gi o vi n – nhân viên: trong ó: kh ng t nh o vệ Đ i h : 10 o Trung ng: 07 p: 48 : hiện Thự tế tr ng th o h ih ng mầm non mti n ăn 28 /c tr m V vậ việ sung ng ng n i r t o, ó ng n i trong ng ho tr ng n i r t th p Với m t s ng ó m t s thuận ặ i m tr n tr 16000 h ng n i, tr ng u, ó ng i, khó khăn s u: 4. Đ sự qu n t m hỉ Tr v hăm só gi o ụ tr os ts o t mầm non Ph ng Gi o ụ Hu ện Th nh Đ sự qu n t m n nh n n Hu ện v sự qu n t m giúp p ãnh o ph ng trong việ ựng nh tr ng, mu sắm s vật h t, tr ng thiết phụ vụ ng t hăm só , nu i ng gi o ụ nh tr ng Tr ng ng nhận tr ng huẩn Qu gi m I iện t h s n tr r ng rãi tho ng m t t o i u kiện tr thự hiện t t ho t ng th ụ s ng Đ i ng nh n vi n ó tinh thần tr h nhiệm với m n vững v ng ó ngu n thự phẩm s h 100 5. tr ăn n trú t i tr m ng việ , nhiệt t nh ng u ngh , ó hu n o n to n ng thuận ho việ hăm só tr k ă – Năm h 2012-2013 t i nhiệm giữ h ng n n h ó kinh nghiệm trong ng t hỉ tr m o nh ng h t trong ng vụ phó hiệu tr o, ng nh ng phụ tr h nu i ựng ữ ăn ho – Đ i ng nh n vi n 100 ó tr nh huẩn v tr n huẩn Xong hiếm 50 vi n mới v o ng nh h ó kinh nghiệm trong hế iến v ựng thự n nh n – Nhận th t m sung h m nhi u phụ hu nh v inh ng n i ho tr nh ầ – 90 phụ hu nh ến ti n ăn tr 16000 –T ệ SDD, th p i n h n hế n n h ó sự qu n h u s ng ng ngh tr ng tr t, m thu nhập ng th p so với mặt ng hung hu ện n th p, ẫn tr ầu năm n ng o Từ những ặ i m tr ng với những khó khăn thuận i tr n, Vậ m nh thế n o sung ng n i ầ ho th i u qu khó khăn i với ng i m ng t qu n hăm só nu i ng nh t i Đ gi i qu ết v n n ,t i ã r những iện ph p thự hiện ụ th s u: III. u th nh ngữ: ” ăn ng ti n Kh ng ăn, kh ng ng ,m t ti n th m o” u th nh ngữ qu ó nghĩ , nó ho t th th kho m nh th ăn ngon ng ngon Nh húng t iết m t tr kho m nh, tr t h ự th m gi ho t ng, tr ng th i vui v tho i m i n ng i, nếu tr kh g kho m nh tr ăn kh ng ng kh ng ên gi ho n n, những ng i m ng t hăm só s kho ho tr trong tr ng mầm non ó v i tr ặ iệt qu n tr ng góp phần kh ng nh trong việ ph t tri n to n iện nh n h ho tr s u n i vậ , ng i m ng t qu n ần hỉ o s t s o ến việ hăm só nu i ng s kho ho tr , ó h nh mụ ti u hiến Qu Gi v inh ng v s kh Đ thự hiện mụ ti u tr n nh tr ng ần tu n tru n, ph i h p giữ giáo viên mầm non, nh n vi n v ậ phụ hu nh sung inh ng, n i ho tr k p th i 1. Nh húng t ã iết n i m t th nh phần qu n tr ng trong khẩu phần ăn tr Sự thiếu hụt nh ng nh h ng ến sự ph t tri n th V vậ , t ph i nắm ắt t nh tr ng s kh tr khi thiếu n i * T m hi u, tu n tru n tới phụ hu nh những i u hiện th thiếu can xi: T i hỉ o nh n vi n tế t m hi u th ng tin tr n m ng v i u hiện thiếu n i, s u ó ph t ho m i ớp m t t gi o vi n t m hi u n nh ó t i th ng u n hỉ o gi o vi n tr o i với phụ hu nh v t nh s kho những tr su inh ng, th p i m tr ó nh ng i u hiện tr th ng h qu khó v m, khi ng h giật m nh khó thét, h m h i tr m, i ng, s u răng, hậm ph t tri n hi u o, su inh ng, r i o n hu n hó h t inh ng Đ t m r iện ph p sung n i ho k p th i * Tuyên tru n tới phụ huynh hậu qu th thiếu canxi hỉ o nh n vi n tế t m hi u tr n m ng INTERNET những th ng tin v hậu qu th thiếu n i sẽ nh h ng ến s kho on ng i nh thế n o t m m t s h nh nh ó i u hiện thiếu n i, s u ó photo ph t v ớp v o gó tu n tru n từng ớp hỉ o gi o vi n tu n tru n tới ậ phụ hu nh th thiếu n i nh h ng nh thế n o tới s kho Đ ng th i hỉ o nh n vi n tế tu n tru n tr n ng th ng tin nh tr ng Từ ó phụ hu nh hi u t h i việ thiếu n i v kết h p ng nh tr ng sung inh ng, n i k p th i *Tuyên tru n với phụ huynh nhu ầu can xi th : T i ã hỉ o gi o vi n, nh n vi n th ng tin tr n m ng v nhu ầu n i th th o tu i kh nh u, photo ho m i phụ hu nh m t n t m hi u Từ ó phụ hu nh hi u h n v nhu ầu n i th VD: Th o t h tế thế giới (WHO) ng n i ần ho m i tu i nh s u: D ới 6 th ng tu i: 300 mg ng 7 – 12 th ng tu i: 400 mg ng 1 – 3 tu i: 500 mg ng 4 – 6 tu i: 600 mg ng 7 – 9 tu i: 700 mg/ngày 10 tu i: 1000 mg ng 11- 24 tu i: 1200 mg ng 24 – 50 tu i : 800mg – 1000mg /ngày Phụ nữ ó th i, ng iết ầu n i phẩm gi u i o tu i: ần 1200mg – 1500mg /ngày m t s i u hiện v hậu qu thiếu n i tr , ng th i iết nhu m i tu i, ó h nh s t m hi u nghi n u v ự h n thự ng n i sung v o ữ ăn h ng ng ho tr Kết qu : Khi thự hiện iện ph p n 100 thiếu n i, iết nhu ầu n i gi o nắm th i u hiện th Hầu hết nh t tr nh ậ phụ hu nh hi u nắm sự ần thiết n i i với th , ă 2. can xi bổ sung vào đơ ủ rẻ m thế n o sung n i ho tr m t h ầ Đi u ầu ti n m ng i qu n phụ tr h nu i ng ần qu n t m ó kh u ự h n thự phẩm gi u h m ng n i, m o vệ sinh n to n thự phẩm, h t ngt hự phẩm t i ngon, ó ngu n g rõ r ng Tr ớ t i h qu n t m ến h m ng n i ần sung ho th tr ho n n, khi hỉ o nh n vi n ự hon thự phẩm ựng thự n tr n n iệu ngh o n n, thự phẩm h ng phong phú n m ng t nh h t i kh i, h ếu ự h n thự phẩm s n ó, ễ t m kiếm tr n th tr ng, m o n to n thự phẩm Hiện n ng n i nhu ầu thiết ếu giúp th tr ph t tri n to n iện v m i mặt Đ , Tr ,Th , Nếu t nh tr ng thiếu n i ng sẽ kh ng ph t tri n ẫn ến tr th p i – su inh ng v mắ m t s ệnh kh H n thế nữ sung n i từ thự phẩm h tự nhi n nh t, nh ng việ sung n in ần m o tới u ầu s u: Th nh t thự phẩm gi u sung n i ph i ễ mu , kh ng qu ắt; Th h i: n nhi u m t ó h i m o vệ sinh n to n thự phẩm; Th : n i trong thự phẩm ph i h p thụ hiệu qu , h t ng t i ngon V vậ , t i ã hỉ o nh n vi n tr tr n ng nh ng inh ng ự h n thự phẩm gi u h m ng n i sung trong ữ ăn h ng ng ho tr trong tr ng mầm non nh s u: Các o i thự phẩm ự ự h n h n mớiThự phẩm ng can xi Trong100g TPThự phẩm ng can xi Trong100g TP1 Thự phẩm hế iến món iện ph p ts sung nh m n i ho tr o i thự phẩm p ụng trong thự tr h R u im n nh việ ự h n thự phẩm hế iến trong ữ ăn tr u ng sữ h sung n i t t nh t, sữ m t o i thự phẩm h ng n i r t o, on ng i ễ h p thụ Tr on mới sinh r ần ến sữ , ho ến ụ gi th sữ r t ần thiết Khi th mệt m i, m t sữ vừ ễ u ng, ễ h p thụ, ti u thụ, ng ho th on ng i h nh v vậ , trong tr ng mầm non, sữ i ng ần thiết ho những tr n nh o i sữ h p Do , Nuti tr ớ nh tr ng th ng u n ng, T i hỉ o kế to n sung sữ ậu n nh v o thự n tr , nu i tự mu t ng v ng m, m sữ ậu n nh, t ụng sữ ó nhi u n i 165mg 100g ậu t ng ặt kh , sữ ậu n nh ễ h p thụ v o th h n o i sữ kh Sữ ng Th h m ng n i t ng i o, t i hỉ o kế to n sung v o thự n nu i tự m sữ hu , k m r m n, vừ m o vệ sinh n to n thự phẩm, r ti n, tr r t th h ăn Hiện n trong thự n tr ã sung th m o i sữ ph h p với ti n ăn tr m vẫn m o h t inh ng v ng n i: ự h n : Sữ NutiFoot t Sữ Do ự t ệ ệ h n mới: Sữ Nuti oot t Sữ Do n i 100g ó 1400 mg n i 100g ó 1115mg ệ t n i trong 100g ó1400mg ệ n i 100g ó 1115mg Sữ ậu n nh t ệ Sữ hu t n i 120 trong 100g Sữ ng th t ts ệ ệ o i sữ n i trong 100g ó 165mg n i 307trong 100g sữ p ụng trong thự n tr Kết qu : Đã sung 17 o i r u , 13 o i thự phẩm h t m, 12 o i thự phẩm h h t t ng, 02 o i thự phẩm h h t éo, 06 o i qu , 05 o i sữ trong thự n tr g h t ng thự phẩm t rõ r ng, gi h p i ngon, m o vệ sinh n to n thự phẩm, ó ngu n Xem thêm: giáo án mầm non đơ đ 1. X ựng thự b đ r b ủ rẻ n: n u ng h p m t trong ếu t giúp ngăn ngừ o i ệnh, n nh việ r n u ện th ự , hế ăn ần m o h t inh ng th o nhu ầu từng tu i nh th ng h t m hiếm 12 s ng o trong khẩu phần, nếu thiếu m ới 5,5 ng o ng sẽ ngừng ph t tri n u trú h nh th i i, ng n i trong ng gi m n nếu ăn qu nhi u m sẽ m tăng qu thận tăng ngu gã ng h nh v vậ m việ ựng thự phần ăn tr ph i h p m o h tv ng th o tỉ ệ ho phép ng sẽ th o th i n i n t nh khẩu P: 14 – 16% ; L : 24- 26% ; G : 60 – 62% B1 NT: 0.3-0.5; MG: 0.5- 0.7mg/ngày n i nh tr : 250-300; MG: 300-400mg/ ngày Tr ớ ,việ ựng thự n ho tr h ph i ng , thự n tr ựng n ặp i ặp i h trong ữ hi u m hỉ h ếu trong ữ s ng, ng ệ o h o hỉ m t, ẫn ến khẩu phần ăn h m o n i ó ng n o, ó ng i VD1: Thự n ữ s ng: Th t n nh D VD2: Thự hu on ut m h u n ữ s ng: Th t n kho t u nh D t h p nhi u o i thự phẩm trong ếu th t n, ng r u nh t n i, 1 th p so với qui nh, t tr tỉ ệ n i giữ h t u ng th p n u hu th gi h u X ựng thự n mới: T i ã hỉ o nh n vi n kế to n ự h n nhi u o i thự phẩm ph i h p trong ng , tăng ng o i thự phẩm gi u n i, sung r u nh trong ữ ăn hi u, ăn tr ng miệng tr tr ớ h ếu hu i ti u, h u, u , hiện n ăn tr ng miệng sung ng sữ hu , k m r m n tự m vừ hết t ti n, vừ m o vệ sinh n to n thự phẩm, h p khẩu v ăn tr ặt kh , m o tỉ ệ inh ng ho khẩu phẩn ăn tr n nh việ ự h n thự phẩm, t i hỉ o ph i h p thự phẩm ó gi th nh o với thự phẩm ó gi th nh th p qu n tr ng i với khẩu phần ăn tr i v khi t ph i h p o i thự phẩm ó gi th nh th p với nh u ẫn ến ng prot in tăng o, ng ng trong khẩu phần ăn sẽ gi m u ng ặt kh khi hế iến ng th ăn nhi u, tr ăn kh ng hết nh nh h n, khó ti u ( hoặ ựng o i thự phẩm ó ng gi o trong ng th s ng th ăn tr sẽ r t t khó khăn ho việ m o t ệ inh ng n i giữ h t T i ã m nh n nghi n u t m hi u m t s thự n tr ng n v ã hỉ o kế to n ựng thự n ph h p với m ăn 16000 ng tr tr ng m nh T i ã nh s u: ựng m t s thự n ph h p th o m THỰ ĐƠN MÙA Đ NG N VD: ựng thự n tuần h n, tuần HỌ 2011-2012 TUẦN Ẻ 1+3 ẫu gi o Th ữ s ng h nh nh r u ,th t -Sữ Nuti-T m rim th t nh r u ,th t n ng-Sữ Nuti - trắm th t t i ắp n u th t –D h u-X i ậu -Sữ o nh - nh th t kho t u trắm th t t hu n T -Su su r t i ắp n u th t –D h u- h o th t r u -Sữ o - n hu i ú n u th t nh inh -Canh - h nh s ng n r t, – hu i ti u-Ph th t – ữ i ú n u th t – hu i ti u-Ph th t - ữ phụ -T m rim th t r t, hu Hai - Nh tr nh -Sữ Do n u hu th gi – hu i ti u- ún th t th t n -Sữ ậu n nh , o th t hu ữ h nh hi u ữ phụ hi u nh inh nh - ng-Su su - , n nh inh ng -Sữ NutiNăm-Th t g , th t - nh u n u r u -Sữ Do nh inh - nh su h o –D n om n m u n u ậu ng-Sữ Do h u -Sữ Do hu -Tr ng th t h p v n nh su h o r t n u th t – hu i ti u h n u th t - hu Qu ts i g n Sữ Do - Th t nh –D nh t hu on ut m h u- t m n u th t r u – Sữ Do – Th t n n t hu on ut m nh r u S u-Tr ng th t h p v n r t n u th t h n u th t - nh r u i h u- h o him - - u n u ậu -Th t g , th t nh u n u r u -D n om n m i h u- h o him -D - o th t n u hu th gi – hu i ti u- ún th t th t r t i –D t m n u th t r u - h u nh inh i ngSữ Do THỰ ĐƠN Đ NG N HỌ 2011-2012 TUẦN HẴN 2+ 4 ẫu gi o Nh tr Th ữ s ng Hai - - nh n u th t -Tr ng him út, th t nh u n u r u –D ữ nh inh – nh r u ắp n n kho t u i h u- h o ậu – nh n u th t ngSữ Do n - T m rim th t i n u th t n – hu i ti u- ún m – Sữ Nu ti- T m rim th t – ữ h nh hi u h nh s ng i h u- h o ậu – Sữ Do ữ phụ -Tr ng him út, th t n kho t u nh u n u r u –D h nh nh r u ắp r t hu i n u th t n – Qu t s i g n- ún m hu i ti u – Sữ Nu tiT Su su r t o th t ,th t n r t hu ữ phụ hi u – nh u n u –D h u- -Sữ Do – h n u th t g n m h Su su r t nh u n u r u –D - i h unh ngSữ Do ng Năm- Th t n kho t u n u hu th gi t mn ur u – S ã Nuti- Th t n kho t u nh n i -Qu t s i g n– ,th t h n u th t g n m h nh inh – o th t ng i th t n n u hu th gi - hu i ti u- t mn ur u i th t n Sữ NutiS u- Tr ng th t h p v n – nh su h o –D r t n u th t h u-Ph th t , th t n -Sữ Nuti- Tr ng th t h p v n – nh su h o r t n u th t – hu i ti u- Ph th t – Qu t ng tSữ Do – nh kho i t –D - - Đậu phụ r t n u th t - Đậu phụ nh kho i t –D n h u- h o t m -Sữ Do – th t r t n u th t h u- h o t m nh inh Sữ Do t th t ng hu t th t hu THỰ ĐƠN TUẦN Đ NG N HỌ 2012-2013 Ẻ 1+ 3 ẫu gi o Th ữ s ng nh ắp nh -Sữ nuti-Th t nh ắp - n u u , , n nh -Sữ Nuti -Su su n u u , r t i năm roi- h o t m -Sữ o – D -Su su o th t i năm roi- h o t m h u T -Tr ng th t h p v n nh u n u r u - hu i ti u- ún th t th t r t nh th t ậu n u hu th gi -Sữ Do - o th t nh th t, ậu n u hu th gi – - n hu , th t n o ng sắ nh - hu , th t i n u th t n h u- -D ữ phụ ữ s ng i n u th t n h u- -D h nh -Th t , n o ng sắ Hai - Nh tr n, ậu phụ i , h nh ữ h nh hi u ữ phụ hi u -Sữ Nuti oot-Tr ng th t h p v n nh u n u r u - i – hu i ti u- ún th t th t n nh inh - , ậu phụ ng -Sữ NutiNăm- trắm th t n t hu t hu r u i nh r u ngót n u th t -Sữ hu - X i ng ru Qu t ng t- trắm th t n nh r u ngót n u th t -Sữ hu h n u th t hu i ti u-Sữ ậu n nh S u-T m th t nh su h o - t hu r t n u th t – hu i ti u- Ph th t -Sữ ng- -D -D n t hu nh r u ngót n u th t n ậu n nh , nh inh n ng -Th t g , th t nh ầu n u hến h u- h o him -Sữ Nuti-Th t g , th t - n trắm th t - hu i ti u- Ph th t Sữ , ậu n nh nh inh - nh u n u ậu nh n om n m nh ầu n u hến h u- h o him Sữ Nuti u n u ậu nh n om n m THỰ ĐƠN Đ NG N HỌ 2012-2013 TUẦN HẴN 2+ 4 ẫu gi o Th ữ s ng nh –D h nh ữ phụ ữ s ng -Th t n, th t vi n n m Hai – Nh tr n ut m h u-Súp ng g nh qui -Sữ Nuti-Th t – nh –D n, vi n n m n ut m h u-Súp ng g nh qui Sữ Nuti - -Tr ng út, th t nh u n u r u – Qu t s i g n-Sữ Do - -Tr ng út, th t – Qu t s i g n– , n hu n kho t u i h n u th t T -Th t g th t nh su h o –K m i h n u th t nh u n u r u Sữ Do n kho t u , n hu n om n m r t n u th t r m n- h o him – Sữ Nuti-Th t g ,th t u n u ậu n om n m nh h nh ữ h nh hi u ữ phụ hi u nh su h o - –K m r t n u th t r m n- h o him Sữ NutiNămnh r u – trắm,th t – n ậu n nh nh inh un h nh r u –D nh r u –D nh inh n, r t r u i hu nng- Tôm rim th t r t hu nng -Su h o r t o th t ,th t n i n u th t n h u- h o r u -Sữ Do hu r t n u th t n – hu i ti u-Ph th t g ,th t – n, r t n u th t n nh kho i t Sữ t S u- T m rim th t – hu i ti u-Ph th t g ,th t – i,th t h n u th t nh kho i t -Sữ hu i ú n u th t n i Năm roi- Sữ Do t h n ur u trắm,th t - -Canh rau – n nh, i ú n u th t n i Năm roi- -Sữ Do u n u ậu - Su h o t ng h p r t o th t , th t n i n u th t n h u- h o r u t ng h p Sữ Do 1. Đi u hỉnh n i khẩu phần, thự n tr Khẩu phần ăn tr m ot ệ n i h t P-L-G-B1- Cao th o t ệ ho phép viện inh ng, ho th ã ung p ng inh ng n i ho tr tr ng Nh ng việ i u hỉnh n i t ệ giữ h t r t khó, t i ã kết h p nghiên u i u hỉnh khẩu phần ng với nh n vi n kế to n nh s u: VD: G: ữ h nh s ng: m t , tr ng th t h p v n nh n ut m Tr ng miệng: D h u ữ phụ hi u: Bún th t , th t n Sữ Nuti Trong thự nn gi thiết t ệ ng, th p h n th o m qui nh, h 1: T i tr ng nh ng thự phẩm m th thế thự phẩm ó h m ng ng o h n ( D h u th thế ng hu i ti u, n i th p th thế ng u , m s nh, quýt Sài Gòn) h 2: Gi m ng th t n u ng tăng s ng thự phẩm ó gi th nh o h n th t n ( VD ăn 30g th t m i h u trong ữ hi u tăng n 35g tr , hoặ tăng ng t m từ 70g lên 80g tôm) VD: NT: ữ h nh s ng: m t , Tr ng him út, th t nh D ữ h nh hi u: n kho t u i n u hến h u h n u hu th t n ữ phụ hi u: Sữ Do Trong thự nt ệ ữ h nh, rút ớt s n i, o th p t i hỉ o kế to n sung nh inh ng th t i u hỉnh ng n i, o n i VD: V ng t nh khẩu phần ăn tr th o thự năm 2012 v năm 2013 ó phụ ụ 1 k m th o Kết qu : Đã hỉ o kế to n ựng thự Ph i h p với hu n m n ụ , ho t ng ngo i tr i sung ng t nh khầu phần th ng 3 n th o m ( ó tuần h n, tuần ) ph i h p nhi u o i thự phẩm trong ng , nh, t ệ n i, 1 m o 3. th nm ng v o m n i ot ng ệ n i giữ h t th o qui h tắm nắng ho tr v o ho t ng sung n i v o ữ ăn h ng ng tr iện ph p tự nhi n nh t th tiếp nhận ng n i từ th ăn Ngo i việ sung n i v o ữ ăn, h tắm nắng ho tr ph ng ph p hữu hiệu sung n i ho tr t t nh t m kh ng ần t n ti n, m t nhi u ng t nh to n, hế iến thự phẩm ho tr i v trong kho ng th i gi n từ 6h30- 8h m h ; từ 7h30-9h s ng, từ 15h-17h m ng kho ng th i gi n mặt tr i hiếu những ti ự t m giúp th h p thu ng vi t min D v o th nh nh nh t, t t nh t Những năm h tr ớ , s vật h t nh tr ng thiếu th n trật h p, kh ng ó h tr thự hiện ho t ng th ụ s ng ho n n tr nh tr kh ng r s n tập th ụ , hỉ tập trong nh m t i kh năng h p thụ n i Năm h 2012-2013 nh tr ng ng hận tr ng huẩn Qu gi m I iện t h tr ng r ng rãi tho ng m t t o i u kiện ho t t tr trong tr ng ng th m gi th ụ s ng h nh v vậ , t i ã kết h p với hu n m n hỉ o ho tr tập th ụ sớm h n 10 phút ( 8 h kém 10 phút) u tr th ng u n ho t ng th ụ s ng Ph i h p với hu n m n ki m tr , ng vi n, n k p th i gi o vi n thự hiện úng qui hế hu n m n gi n o việ , trú tr ng tập th ụ úng gi Nếu th i i m m ng t i th ng u n kết h p với hu n m n hỉ o nhóm ớp th ng u n u tr ho t ng ngo i tr i V tr ng ó 2 i m tr ng, m t i m Ph ng Nh ó 11 nhóm ớp, ho n n t i ã kết h p n t hu n m n ph n khu vự ho từng ớp v th i khu vự ho t ng th o ng : VD: Th h i Khu vự v NT 1 n Những ng t h ớp 1 ho t ng; Khu vự s n s u tiếp th o trong tuần ần t i khu vự ớp 2; khu nh ho ớp h i ớp n nh việ ph n ng khu vự ho từng ớp, ph i h p với hu n m n ki m tr nh gi k p th i n ng o h t ng ho t ng, ng th i sung ng vi t min D ho tr qu tiếp ú với nh nắng mặt tr i ts ớp t h ho t ng ngoài tr i Kết qu : 100 ớp thự hiện t t qui hế hu n m n, m o thự hiện th ng u n gi th ụ s ng úng gi giúp tr h p thụ vi t min D, ho t ng ngo i tr i, trừ những ng m kh ng ho tr r s n t p 100 tr trong to n tr ng tắm nắng th ng u n 1. Kết qu : S u m t năm thự hiện ng t t i húng t i ã hỉ o gi o vi n, nh n vi n sung n i ho tr qu h t ng ăn v ho t kh nh m n ng o h t ng hăm só nu i ng trong nh tr ng Đ ng th i, ph t tri n th h t giúp ho tr kho m nh, nh nh nh n t h ự th m gi ho t ng tr th nh ng i ó h ho ã h i nh tr ng ã t m t s kết qu s u: * Đ i với tr : –T ệ n i sung nh qu n NT: 250-300mg ng tr ; G: 300-350mg ng – Tr kh – 100 –T tr m nh nh nh nh n, m nh tr tăng ệ tr su n qu inh * Đ i với nh tr k n tự tin trong m i ho t ng n ng- th p i, v m t s ệnh kh gi m h n so với ầu năm ng: – X ựng thự n ng, phong phú h n, ph i h p nhi u o i thự phẩm trong ng , m i ng ó từ 17 o i thự phẩm tr n – Khẩu phần ăn – h t tr m ot ng hăm só nu i – Nh tr phẩm ng m ng ệ n i giữ h t th o qui nh ho phép t kết qu t t o vệ sinh n to n thự phẩm, kh ng ó tr ng h p ng thự * Đ i với gi o vi n, nh n vi n: – Nh n vi n ó th m kiến th v inh ng, ó th m kinh nghiệm hăm só tr thiếu n i ng, n ng o h t ng hăm só nu i hậm ph t tri n, su inh ng- th p i, – Gi o vi n ó th m hi u iết v nhu ầu inh ho tr – Qu n ó th m kinh nghiệm trong ng t khẩu phần n th n ó kinh nghiệm trong i t ệ giữ h t ng s kho , nhu ầu n i ần thiết hỉ o t nu i ựng thự n, t nh ựng thự n, i u hỉnh khẩu phần n III. KẾ THÚC 1.Kết uận chung: Trong th i gi n nghi n u v thự hiện t i, húng t i nhận th ng t hỉ o gi o vi n, nh n vi n sung n i v o thự n tr trong tr ng mầm non hết s ần thiết Nó giúp ho tr kh m nh, nh nh nh n, t h ự th m gi ho t ng n nh ó giúp ho t ệ su inh ng- th p i, v m t s ệnh kh tr trong nh tr ng gi m h n so với ầu năm Đ ng th i giúp ho gi o vi n, nh n vi n ó th m kiến th v cách sung n i ho tr tr ng mầm non v ho on m nh, góp phần n ng o h t ng hăm só nu i ng nh tr ng, thự hiện mụ ti u gi o ụ , giúp tr ph t tri n to n iện v nh n h on ng i Đ t i u ó, ng t hỉ o sung inh ng v n i ếu t qu ết nh Ng i qu n ph i m t t ng t qu n
- Xem thêm -