Tài liệu Skkn acting games and activities in warm-up

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

TEACHING EXPERIENCE: ACTING GAMES AND ACTIVITIES IN WARM-UP 2014-2015 I . LÝ do chän ®Ò tµi: 1. C¬ së lÝ luËn: - Trong thêi k× ®æi míi ®Êt níc, nguån lùc con ngêi cã vai trß hÕt søc quan träng. ChÝnh v× vËy, viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn, ®µo t¹o nh÷ng con ngêi ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, trÝ tuÖ, n¨ng lùc øng dông s¸ng t¹o lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch. C«ng cuéc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña ngêi häc lµ nhiÖm vô, lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn ngµnh, cña tõng nhµ trêng, cña mçi gi¸o viªn ... Cã thÓ nãi: §æi míi ph¬ng ph¸p lµ viÖc lµm cô thÓ ho¸ chñ tr¬ng ®êng lèi cña §¶ng vµ nhµ níc vÒ gi¸o dôc. - M«n TiÕng Anh trong thêi k× héi nhËp vµ ph¸t triÓn, thêi k× bïng næ cña c«ng nghÖ th«ng tin cã vai trß hÕt søc quan träng. TiÕng Anh kh«ng ®¬n gi¶n häc ®Ó biÕt, cã nã nh mãn hµng trang søc mµ thùc tÕ nã kh«ng thÓ thiÕu ngay trong cuéc sèng sinh ho¹t, häc tËp vµ c«ng t¸c ngµy thêng. - ChÝnh vËy, môc tiªu ®Æt ra trong d¹y häc bé m«n lµ: H×nh thµnh, ph¸t triÓn kiÕn thøc, kÜ n¨ng c¬ b¶n cho HS, vèn tri thøc ®ã sÏ ®Æt nÒn mãng cho c¸c em ®Ó tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng. C¸c em biÕt vËn dông nã nh mét c«ng cô giao tiÕp vµ t duy, biÕt sö dông TiÕng Anh trong giao tiÕp ®¬n gi¶n vµ hiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ nÒn v¨n minh nh©n lo¹i, nÒn v¨n hãa c¸c níc qua tõng bµi häc. - VËy lµm thÕ nµo ®Ó c¸c em yªu thÝch bé m«n? lµm thÕ nµo ®Ó d¹y häc TiÕng Anh cã chÊt lîng? Chóng ta kh«ng thÓ kh«ng tiÕp tôc vËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc trong tõng tiÕt häc, trong mçi bµi d¹y...Trong ®ã tæ chøc trß ch¬i lµ mét h×nh thøc d¹y häc tÝch cùc. 2. C¬ së thùc tiÔn: - “ §æi míi ph¬ng ph¸p” lµ mét thuËt ng÷ hÕt søc chung chung cho tÊt c¶ c¸c m«n häc, c¸c cÊp häc. Mçi chóng ta cÇn cã sù vËn dông s¸ng t¹o theo ®Æc trng m«n häc m×nh phô tr¸ch, phï hîp víi tõng kiÓu bµi vµ cho c¸c ®èi tîng HS. Trong d¹y häc ngo¹i ng÷ : ph¬ng ph¸p giao tiÕp ( Communicative approach) mang tÝnh ®Æc thï bé m«n. ViÖc t¹o cho c¸c em mét m«i trêng giao tiÕp cã thÓ bá qua mäi ¸p lùc, häc hÕt m×nh, thÓ hiÖn chÝnh m×nh - ®ã chÝnh lµ “ Games in teaching English” .. - §Ó kh¼ng ®Þnh tÝnh tÝch cùc, bíc ®ét ph¸ cña ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, chóng t«i tiÕp tôc ®i s©u vµo vËn dông tõng ph¬ng ph¸p d¹y häc cô thÓ, tõ lÝ thuyÕt ®Õn thùc hµnh, ®æi míi ®Õn tõng bµi d¹y cña gi¸o viªn, tõng bµi häc cña häc sinh. T«i tr×nh bµy ®Ò tµi : “Acting games and activities in Warmup” II. Môc ®Ýchcña ®Ò tµi: - Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy, môc ®Ých cña t«i lµ th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cña b¶n th©n vµ ®ång nghiÖp trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc TiÕng Anh th«ng qua viÖc: Tæ chøc trß ch¬i vận động trong d¹y häc TiÕng Anh. - Ph¹m vi ¸p dông cña ®Ò tµi kh¸ réng. Cã thÓ vËn dông linh ho¹t trong c¸c tiÕt häc TiÕng Anh tõ líp 6 ®Õn líp 9. III. Néi dung: 1. Thùc tr¹ng viÖc tæ chøc trß ch¬i: - §iÒu khiÕn mçi thÇy c« tr¨n trë chÝnh lµ vËn dông trß ch¬i nh thÕ nµo cho hiÖu qu¶, s«i næi mµ vÉn ®¶m b¶o tiÕn tr×nh bµi häc? Trß ch¬i vÉn lµ h×nh thøc míi nhng khã trong d¹y häc hiÖn nay. §iÒu quan träng lµ c¸c thÇy c« cha x¸c ®Þnh cô thÓ: *Tæ chøc trß ch¬i khi nµo ? *Ch¬i nh thÕ nµo? *Ch¬i trong bao l©u? *ChuÈn bÞ nh thÕ nµo cho trß ch¬i? *§èi tîng tham gia? 2. Yªu cÇu cña viÖc tæ chøc trß ch¬i: - Tríc hÕt ph¶i lÊy lÝ luËn d¹y häc hiÖn ®¹i lµm c¬ së: ThÇy lµ ngêi tæ chøc, chØ ®¹o- trß lµ ngêi thùc hiÖn .Trß ch¬i híng tíi häc sinh nh»m ph¸t huy tèi ®a t duy ng«n ng÷ vµ kÜ n¨ng thùc hµnh cña HS. - Gi¸o viªn ph¶i quan t©m ®Õn t©m lÝ häc. Trß ch¬i ®a vµo bµi häc ph¶i võa søc ®èi víi c¸c em, kh«ng qu¸ dÔ hay qu¸ khã, qu¸ phøc t¹p ®Ó c¸c em cã thÕ tham gia mét c¸ch tÝch cùc. - Trß ch¬i ph¶i phï hîp víi kiÕn thøc bµi d¹y.Trß ch¬i ph¶i t¹o t×nh huèng ®Ó nh»m cñng cè hay kh¾c s©u kiÕn thøc võa häc, thùc hµnh rÌn kÜ n¨ng nghenãi- ®äc- viÕt cho HS, më réng- ph¸t triÓn vèn tõ cho c¸c em... - Trß ch¬i ph¶i qu¸n triÖt tinh thÇn ®æi míi ph¬ng ph¸p theo híng c¸c thÓ ho¸ ho¹t ®éng cña ngêi häc. Tøc lµ trß ch¬i ph¶i t¹o c¬ héi cho mäi ®èi tîng tham gia. §Æc biÖt lµ båi dìng häc sinh giái vµ kÌm cÆp gióp ®ì häc sinh cßn nhót nh¸t, ng¹i tham gia ho¹t ®éng cã tÝnh tËp thÓ. - Trß ch¬i ph¶i ®îc chuÈn bÞ kÜ cµng, c«ng phu vÒ ph¬ng tiÖn, néi dung, c¸ch thøc, ngêi tham gia. §Æc biÖt thÇy ph¶i chñ ®éng dù kiÕn ®îc c¸c t×nh huèng häc sinh sÏ ®a ra ®Ó tr¸nh t×nh thÕ bÞ ®éng, lóng tóng trªn líp. - Trß ch¬i ph¶i ®¶m b¶o vÒ thêi lîng, kh«ng lµm mê nh¹t néi dung hay c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña tiÕt häc. §Æc biÖt trß ch¬i kh«ng qu¸ nhiÒu trong mét tiÕt vµ ph¶i ®îc ®a vµo nh÷ng thêi ®iÓm hîp lÝ. IV. Vai trß cña trß ch¬i trong d¹y häc TiÕng Anh: - Trß ch¬i t¹o ra m«i trêng giao tiÕp tù nhiªn, c¸c em tÝch cùc, chñ ®éng thi ®ua trong viÖc chiÕm lÜnh tri thøc. Häc sinh ®îc thùc hµnh nhiÒu h¬n, giao tiÕp nhiÒu h¬n . - Trß ch¬i kÝch thÝch høng thó häc tËp bé m«n. C¸c em kh«ng bÞ ¸p lùc bëi nh÷ng c©u tr¶ lêi c¸ nh©n mµ tÝnh chÝnh x¸c hÕt søc r¹ch rßi. C¸c em ®îc hoµ nhËp, ®îc hîp t¸c trong qu¸ tr×nh ch¬i nªn sÏ tù nhiªn h¬n, hµo høng h¬n, tù tin h¬n. - Tõ chç høng thó ®Õn nhu cÇu. Häc sinh khao kh¸t ®îc tham gia trß ch¬i lµ c¸c em ®· biÕt vËn dông kiÕn thøc, kÜ n¨ng giao tiÕp, tÝch cùc, chñ ®éng ph¸t huy vèn kiÕn thøc, kinh nghiÖm cña b¶n th©n ®Ó øng xö s¸ng t¹o trong c¸c t×nh huèng cô thÓ. - Trß ch¬i gióp c¸c em chñ ®éng lùa chän kiÕn thøc vµ thao t¸c t duy thÝch hîp ®Ó cã nh÷ng øng xö ng«n ng÷ cÇn thiÕt, phï hîp víi c¶nh huèng giao tiÕp. Trß ch¬i lµ h×nh thøc d¹y mang tÝnh øng dông cao, gÇn gòi víi cuéc sèng nªn ngoµi môc ®Ých vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng nã cßn ®Æt nÒn mãng cho c¸c em hµo nhËp vµo cuéc sèng céng ®ång. - Häc sinh béc lé nh÷ng ®iÓm m¹nh hay yÕu cña b¶n th©n vÒ kiÕn thøc, vÒ giao tiÕp hay vÒ kÜ n¨ng vËn dông qua trß ch¬i.Theo ®ã thÇy cã thÓ quan t©m båi dìng hoÆc gióp ®ì tõng c¸ nh©n HS. - Häc sinh biÕt c¸ch hîp t¸c trong nhãm, theo cÆp khi ®îc yªu cÇu. Tõ ®ã c¸c em biÕt ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ trong qu¸ tr×nh häc tËp. * Mét sè trß ch¬i thêng sö dông: 1. Shark attack. 2. Hang man. 3. Word square / Cross word puzzle. 4. Consequences. 5. Pelmanism. 6. Bingo. 7. Kim’s games. 8. Guessing game. 9. Lucky Numbers. 10. Noughts and Crosses. 11. Chain games. 12. “Bet on” games. 13. Fast questions and Answers. 14. Songs. 15. Hot Potato … V. Giíi thiÖu mét sè trß ch¬i : 1. Shark attack: A. Aim: - This is vocabulary/ revision gameand is commonly known as “Hang man”. B. Preparations: - In this version The teacher needs to cut out a shark (or crocodile or dangerous animal familiar to the children). - A school girl / boy from card . C. Procedure: + T introduces the game by drawing on the board and eliciting: - What’s this ? ( It’s the sea/ lake/ river ...... ) ____ __ _ __ _ __ __ __ __ __ ___ ___ ___ __ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ - What are these ? (they are steps) + Stick the cut out girl / boy on the top of the steps. Ask them “Who is this ?”- encourage them to use someone’s name in the class . + Now draw gaps for a word . ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2. Pelmanism: A. Aim: - To practise verb forms, vocabulary, synonym/ Antonym. Anything matching. Reading and speaking skills. B. Preparations: - Teacher prepares 10 cards with numbers on one side and the verbs on the other : Example : 1 2 3 4 5 bring taught brought teach learnt C. Procedure: - Make sure the verbs are mixed up . Then stick the cards on the Board so the Ss can only see the number . - Divide the Ss into 2 teams and ask them to choose 2 numbers . - Turn the cadrs over and see if they have guessed a match . 3. Kim’s game: A. Aim: - This is a memory game. B. Preparations: - Divide the class into 2 teams. - Put about 8 objects on a tray. - Walk around the class so that all the students have a chance to see the objects. C. Procedure: - Put your pen down. - Close your books. - Look at the tray. - Cover the tray. - Now open your books. - Write down as many things as you can remember. - Team A , tell me one thing. - Team B , tell me one thing. - Who’s winner ?..... **( May use pictures, magazines, comics. Show Ss for about 2 minutes. Ask Ss to call out the words/ things they’ve remembered) 4. Guessing game: A. Aim: - May use this game to check vocabulary, new Target language. B. Preparations: * Guess my ...... (word, sentence.......) - Ask student to prepare a piece of paper. - On a strip of paper, students write a vocabulary item or sentence using the Target Language. - Teacher might give them a gap- fill sentence on the board to complete . C. Procedure: - Teacher gives instructions : - Ask one student comes to front. - The rest of the class asks Yes/ No questions to guess what is on the student’s strip of paper. - The one who ‘wins’ then comes to the front and the game goes on . 5. Noughts and crosses: A. Aim: - Practice stages: Like, dislike. Requests and offers and vocabulary. B. Preparations: - Students can play in pairs, groups or teams. - The first one to get a straight line of three noughts or three crosses is the winner. - Each space is filled with a cue. C. Procedure: - Students have to make a corect sentence with that cue to put their nought or their cross there . sun cars doctor driver moon pollution farmer girls maths - S.x : sun -> The sun is hot. - S.0 : cars -> Cars are expensive here. ............. 6. Bet On games: A. Aim: - Reading comprehension / Revision grammar or vocabulary....... B. Preparations: - Teacher prepares some fake money valued: 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. 1,000 C. Procedure: 2,000 5,000 50,000 100,000 - Devide the class into 2 teams. - Students use money to buy the questions in secret. - Teacher reads the questions, team whose answer is right can take that question. 7. Songs: - Students can sing along and do as the songs required. For example: * Hokey Pokey * If You’re Happy * Head, Shoulders, Knees and Toes VI. Bµi häc kinh nghiÖm: - Nh chóng ta ®Òu biÕt : Gi¸o dôc lµ ch×a khãa më cöa vµo t¬ng lai. Mét nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i kh«ng thÓ kh«ng phæ cËp TiÕng Anh. ViÖc tÝch cùc t×m tßi, n©ng cao tõng bíc chÊt lîng d¹y häc lµ nhiÖm vô bøc thiÕt. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã mét trong nh÷ng h×nh thøc d¹y häc hiÖu qu¶ lµ vËn dông trß ch¬i trong giê TiÕng Anh. Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc, trß ch¬i t¹o dùng mét m«i trêng giao tiÕp s ph¹m hÕt søc hiÖu qu¶. Qua ®Ò tµi , t«i rót ra nét sè bµi häc cô thÓ nh sau: * Thø nhÊt: Gi¸o viªn ph¶i nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña trß ch¬i trong d¹y häc TiÕng Anh vµ yªu cÇu cña viÖc tæ chøc trß ch¬i. * Thø hai: Gi¸o viªn hiÓu râ mét sè trß ch¬i thêng sö dông. * Thø ba: Gi¸o viªn n¾m v÷ng tiÕn tr×nh khi tæ chøc trß ch¬i nh : Chän t×nh huèng vµ thêi ®iÓm ch¬i, tiÕn tr×nh tæ chøc mét trß ch¬i gåm 5 bíc cÇn tu©n thñ: + Bíc 1: Híng dÉn - Thêi gian + Bíc 2: Thµnh lËp ®éi ch¬i. + Bíc 3: Híng dÉn c¸ch ch¬i: + Bíc 4: TiÕn hµnh + Bíc 5: Tæng kÕt. * Thø t: Gi¸o viªn ph¶i linh ho¹t trong vËn dông, s¸ng t¹o trong tæ chøc trß ch¬i vµ kÞp thêi khuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c em ®Ó t¹o dùng niÒm tin khi tham gia c¸c ho¹t ®éng trong tËp thÓ. * Thø n¨m: Tæ chøc trß ch¬i trong giê d¹y häc TiÕng Anh còng lµ mét trong nh÷ng c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc. VËn dông trß ch¬i mét c¸ch s¸ng t¹o, hîp lý vÒ néi dung lµ gãp phÇn hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p gi¸o dôc míi. * Thø s¸u:Trß ch¬i chØ ¸p dông khi Gi¸o viªn thÊy cÇn thiÕt, hîp lý vÒ mÆt thêi gian vµ kiÕn thøc bµi gi¶ng. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c giê d¹y ®Òu tæ chøc trß ch¬i. Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i t×m ra vµ tæ chøc mét trß ch¬i víi ng÷ liÖu cha cã trong bµi häc. * Thø b¶y: Trß ch¬i ph¶i ®îc chuÈn bÞ chu ®¸o ë tÊt c¶ c¸c kh©u , c¸c mÆt.Trß ch¬i cã thÓ g©y ån cho líp häc bªn c¹nh, xong ®©y lµ tiÕng ån tÝch cùc häc sinh luyÖn tËp ng«n ng÷ th«ng qua trß ch¬i. Kh«ng thÓ kh«ng ån khi c¸c em thi ®ua nhau trong khi ch¬i. VII. §iÒu kiÖn thùc hiÖn: * §èi víi gi¸o viªn : - §Ó mét giê häc Tiªng Anh ®¹t kÕt qu¶ tèt, GV ph¶i t×m tßi nghiªn cøu, thiÕt kÕ gi¸o ¸n trong ®ã sö dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc.Ngêi thÇy ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi sù nghiÖp gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ vµ ®Æc biÖt lµ lßng ®am mª s¸ng t¹o trong nghÒ nghiÖp. * §èi víi häc sinh : - Ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o cho bµi häc. M¹nh d¹n, tÝch cùc, s«i næi trong häc tËp. - Cã tinh thÇn ®oµn kÕt, hîp t¸c víi b¹n bÌ trong líp , trong nhãm ch¬i. - RÌn thãi quen nhanh nhÑn, khÈn tr¬ng trong häc tËp vµ trong cuéc sèng. * §èi víi nhµ trêng: - T¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô d¹y vµ häc. - KhuyÕn khÝch gi¸o viªn cã tinh thÇn tÝch cùc trong vËn dông h×nh thøc trß ch¬i trong d¹y häc. KiÕn nghÞ: - Nhµ trêng : ph¸t huy vai trß cña nhãm chuyªn m«n, ®Çu t x©y dùng vµ hoµn thiÖn nh÷ng trß ch¬i th«ng thêng ¸p dông cho tõng líp cïng ®èi tîng hoÆc kh¸c ®èi tîng. Tõng bíc t¹o dùng tÝnh æn ®Þnh cña trß ch¬i trong d¹y häc . - Phßng gi¸o dôc: Thêng xuyªn më c¸c ®ît sinh ho¹t chuyªn m«n trong huyÖn ®Ó gi¸o viªn tiÕng Anh trong c¸c trêng cã ®iÒu kiÖn giao lu, häc hái lÉn nhau, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi. - Trªn ®©y lµ kinh nghiÖm cña t«i khi tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc TiÕng Anh. §Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. RÊt mong nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ vµ c¸c b¹n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Nguyễn Thị Thanh Vân
- Xem thêm -