Tài liệu Sinh tổng hợp lipid

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 176 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

Sinh tổng hợp Lipid
Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Sinh tổng hợp Lipid Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham 1.Tổng hợp Acid béo 2.Tổng hợp lipid 3. Tổng hợp Cholesterol 4. Tổng hợp Acid mật 5. Vận chuyển qua phức hợp Lipoprotein Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Tổng hợp Acid Béo • Tổng hợp và thoái hoá acid béo theo 2 con đường và 2 cách khác nhau Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Nguồn Acetyl-CoA trong bào tương • Thoái hoá Amino acid tạo acetyl-CoA bào tương • Oxy hoá AB tạo acetyl-CoA ty thể • Pyruvate bào tương, sản phẩm của thoái hoá G chuyển thành acetyl-CoA trong ty thể • Chuỗi pư Citrate-malate-pyruvate cung cấp acetate bào tương và giảm tổng hợp AB Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Hoạt hoá bởi Malonyl-CoA Nhóm Acetate được hoạt hoá để đi vào con đường tổng hợp acid béo nhờ Malonyl-CoA • AB được tổng hợp từ những mẩu 2-Carbon: acetyl-CoA • Acetate được hoạt hoá bằng cách chuyển sang malonyl-CoA • Khử carboxyl của malonyl-CoA và sử dụng năng lượng của NADPH • Chuỗi carbon kéo dài đến 16C • Một số enzyme xúc tác cho chuỗi C có liên kết đôi và kéo dài thêm chuỗi C Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Acetyl-CoA Carboxylase "ACC enzyme" chuyển acetate thành AB • Carboxyl hoá acetyl-CoA để tạo thành dạng malonyl-CoA không đảo ngược được. Bước chuyển quan trọng trong tổng hợp AB • ACC sử dụng bicarbonate and ATP (và biotin) • Enzyme động vật là một polypeptide có 3 chức năng - mang biotin carboxyl, biotin carboxylase và transcarboxylase Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Acetyl-CoA Carboxylase II • ACC được kiểm soát chặt chẽ • Sản phẩm Palmitoyl-CoA thiên về monomers • Phosphoryl hoá điều chỉnh hoạt hoá citrate và sự ức chế palmitoyl-CoA Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Ảnh hưởng của sự phosphoryl hoá • Enz không phosphoryl hoá có ái lực thấp với citrate và được hoạt hoá với nồng độ citrate thấp • Enz không phosphoryl hoá có ái lực cao với palm-CoA và cần nồng độ cao palm-CoA ức chế • E Phosphoryl hoá có ái lực cao với citrate và cần nống độ cao citrate để hoạt hoá • Enz Phosphoryl hoá có ái lực thấp với palmCoA và bị ức chế ở nồng độ thấp palm-CoA Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Tổng hợp AB Tổng hợp AB nhờ một phức hợp enzymmultienzyme • Dimer của 250 kD polypeptides đa chức năng • Vai trò của vị trí hoạt đông serin trên AT & MT • Cơ chế xúc tác và vai trò của ACP • Bước 3-6 được nhăc lại để kéo dài chuỗi Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Sự khác nhau (Tổng hợp và thoái hoá) • Sự tổng hợp gián tiếp thông qua liên kết với nhóm -SH của acyl carrier proteins (so với -SH của CoA) • Tổng hợp tại cytosol; thoái hoá tại ty thể • Enzymes tổng hợp là một polypeptide • Sinh tổng hợp cần NADPH/NADP+; thoái hoá cần NADH/NAD+ Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Protein mang Acyl Là chất vận chuyển trung gian trong quá trình tổng hợp AB-ACP • Phát hiện bởi P. Roy Vagelos – là 1 protein 77aa tìm thấy ở E.coli – có 1 phosphopantetheine • Là một phân tử CoA lớn • Hình so sánh ACP và CoA Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Kéo dài chuỗi AB • QUá trình kéo dài AB xảy ra trong ty thể và ER • Eukaryotes thêm liên kêt đôi vào giữa chuỗi C và cần O2 • AB nhiều liên kết đôi có trong thực vật hơn là ở động vật Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Kéo dài acid béo Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company
- Xem thêm -