Tài liệu Sinh thiết và kỹ thuật giải phẫu bệnh – tế bào học

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 815 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Sinh thiết và kỹ thuật giải phẫu bệnh – tế bào học
SINH THIEÁT VAØ KYÕ THUAÄT GIAÛI PHAÃU BEÄNH – TEÁ BAØO HOÏC SINH THIEÁT     Quan troïng Quyeát ñònh chaån ñoaùn Höôùng daãn ñieàu trò, theo doõi Thaày thuoác laâm saøng thöïc hieän beänh Beänh phaåm SINH THIEÁT ??? Laáy maãu moâ ra khoûi cô theå ñeå chaån ñoaùn  Thöôøng chæ caàn maãu moâ nhoû  Tuøy tröôøng hôïp, coù theå: - Chæ caàn caïo nheï qua moät vuøng: teá baøo coå töû cung (Pap’s). - Laáy maãu moâ baèng keàm qua noäi soi - Baèng kim xuyeân qua da: thaän, gan… - Laáy toaøn boä toån thöông qua phaãu thuaät.  SINH THIEÁT MOÄT PHAÀN  Chæ laáy maãu nhoû nhaèm chaån ñoaùn  Toån thöông quaù lôùn  Toån thöông ôû saâu  Qua oáng noäi soi, baèng kim SINH THIEÁT TROÏN  Chaån ñoaùn,  Ñieàu trò ñoàng thôøi  Phaãu thuaät nhoû, lôùn Sinh thieát gan > 2 laàn maãu moâ gan - Moãi maãu: daøi > 2cm -Thôøi gian: ñaâm kim, caét, ruùt kim chæ trong 1phuùt Sinh thieát toån thöông cuûa vuù Sinh thieát troïn (tieåu phaãu laáy troïn u) Sinh thieát baèng kim Sinh thieát xöông  Ñöôøng moå: - Theo truïc cuûa chi - Tröïc tieáp töø da, qua caân cô vaøo xöông - Nhieàu vò trí, traùnh choã hoaïi töû, xuaát huyeát, moâ vieâm phaûn öùng. Maãu sinh thieát Sinh thieát baèng baøi chaûi Sinh thieát baèng baøn chaûi ôû nieâm maïc mieäng qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Teá baøo troùc Lôùp noâng Lôùp trung gian Lôùp ñaùy Töû cung Coå töû cung Keânh Ñöôøng caét Phaàn choùp Khoeùt choùp coå töû cung LEEP Sinh thieát tuyeán tieàn lieät qua ngaû tröïc traøng Duïng cuï sinh thieát moâ meàm Sinh thieát da Vuøng da ñöôïc laáy ra Lôùp noân g Bôø phaãu thuaät trong sinh thieát troïn Bôø aâm tính Bôø döông tính YEÂU CAÀU CUÛA SINH THIEÁT  ÑUÙNG: khoâng khoù nhöng cuõng khoâng ñôn giaûn.  ÑUÛ: ñuû thaønh phaàn, ñuû löôïng moâ toái thieåu caàn cho vieäc chaån ñoaùn. SINH THIEÁT: ÑUÙNG  Phaûi coù kinh nghieäm: - ñoái vôùi nhöõng toån thöông coøn nhoû - hoaëc khoâng coù bieåu hieän roõ reät veà ñaïi theå  Neân laáy nhieàu vò trí  Tröôøng hôïp ñaëc bieät: ñuùng höôùng sinh thieát (GERD: vuoâng goùc vôùi thaønh TQ)…  Laëp laïi sinh thieát khi keát quaû aâm SINH THIEÁT: ÑUÛ  Thaän coù oáng thaän vaø ít nhaát 5 vi caàu  Gan coù ít nhaát 5 khoaûng cöûa  Daï daøy, ruoät: qua nieâm maïc  Haïch limphoâ: troïn haïch  Vöøa moâ bình thöôøng (töông ñoái bình thöôøng) vöøa moâ beänh ÑUÙNG, ÑUÛ, AN TOAØN  Naém vöõng beänh caûnh LS  Hieåu bieát giaûi phaãu hoc, beänh hoïc  Kinh nghieäm veà sinh thieát  Coù duïng cuï thích hôïp  Giöõa moâ laønh vaø moâ beänh, laáy saâu  Sinh thieát nhieàu choã, ôû rìa toån thöông  Noäi soi: coá gaéng laáy ñuû lôùn > 5mm  Beänh phaåm moå: göûi troïn SINH THIEÁT TÖÙC THÌ: CAÉT LAÏNH  Maùy caét laïnh: -20 – 40 ñoä C  Beänh phaåm töôi (khoâng ngaâm formol, alcool…)  Thôøi gian: caét 5-10’, nhuoäm 5-10’, ñoïc 5-10’  Öu: nhanh, keát quaû ngay  Baát lôïi: trang bò ñaét tieàn, chæ ñònh haïn cheá  Thöôøng aùp duïng: u vuù, tuyeán giaùp, ñoâi khi moâ meàm, haïch, buoàng tröùng… CHAÅN ÑOAÙN TEÁ BAØO HOÏC
- Xem thêm -