Tài liệu Sile chương 7 chuốt

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 360 |
  • Lượt tải: 6
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

sile CHƯƠNG 7 chuốt
NLC&DCC CHƯƠNG 7 CHUOÁT Chương 7: DAO CHUỐT  I/. Khái quát về chuốt  II/. Kết cấu và thông số dao chuốt  III/ Nguyên lý cắt, thông số cắt của dao chuốt  IV/. Lực cắt khi chuốt  V/. Mòn , tuổi bền, tốc độ cắt  VI/. Khả năng công nghệ CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 2 I. Khái quát về chuốt  Chuốt là dụng cụ cắt gọt với chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến của dao  Lƣợng kim loại đƣợc cắt nhờ lƣợng nâng của lƣỡi cắt kế tiếp nhau theo phƣơng vuông góc với chuyển động chính  Dao chuốt có nhiều răng dao, mỗi răng dao thực hiện một lƣợng cắt  Thực hiện cả gia công thô, tinh, ép nhẵn bề mặt CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 3 I. Khái quát về chuốt  CÔNG DỤNG:  + Gia công mặt phẳng  + Gia công lỗ, rãnh  + Gia công then, then hoa  + Gia công mặt định hình Dùng trong sản xuất lớn, hàng loạt, hàng khối CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 4 I. Khái quát về chuốt  PHÂN LOẠI:  Theo bề mặt gia công: dao chuốt mặt phẳng, lỗ, định hình  Theo đặc tính chuyển động: chuốt đẩy, chuốt kéo CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 5 CHUOÁT KEÙO CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 6 CHUỐT KÉO CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 7 CHUỐT ĐẨY CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 8 CHUỐT MẶT PHẲNG CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 9 BỀ MẶT GIA CÔNG BẰNG DAO CHUỐT CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 10 CHUỐT ĐẨY GIA CÔNG MẶT PHẲNG CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 11 CHUỐT MẶT PHẲNG CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 12 II. Keát caáu vaø thoâng soá hình hoïc cuûa dao chuoát CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 13 DAO CHUỐT CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 14 DAO CHUỐT RÃNH THEN CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 15 Dao chuốt tròn CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 16 II. Keát caáu vaø thoâng soá hình hoïc cuûa dao chuoát Phần răng cắt CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 17 II. Keát caáu vaø thoâng soá hình hoïc cuûa dao chuoát CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 18 II. Keát caáu vaø thoâng soá hình hoïc cuûa dao chuoát  Góc trƣớc: phụ thuộc vào vật liệu gia công, chất lƣợng bề mặt, chất lƣợng bề mặt gia công, ảnh hƣởng lớn đến lực cắt và độ nhẵn bóng bề mặt:   R ; Ra  - Thƣờng γ = (5-20)0 khi γ = (10-12)0 thì độ nhẵn tăng cao với a<= 0,03mm - Răng sửa đúng: γ=(0-5)0 để đƣờng kính dao lâu mòn khi mài lại Khi mài dao chuốt chỉ mài mặt trƣớc của phần cắt và sửa đúng CHƢƠNG 7 PP CHUỐT II. Keát caáu vaø thoâng soá hình hoïc cuûa dao chuoát  Góc sau α : ảnh hƣởng đến tuổi bền và kích thƣớc dao chuốt + a rất nhỏ  răng dao mòn chủ yếu mặt sau + Chuốt lỗ: răng cắt có α = (2-3,5)0, f<= 0,05mm răng sửa đúng: α = (1-2)0 ,cạnh viền f<= 0,2mm + Chuốt ngoài: α = (5 –10)0 CHƢƠNG 7 PP CHUỐT 20
- Xem thêm -