Tài liệu Sieâu aâm tim

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 148 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

SIEÂU AÂM TIM
CAÙC MAËT CAÉT CÔ BAÛN TRONG SIEÂU AÂM TIM BS.NGUYEÃN QUYÙ KHOAÙNG BS.NGUYEÃN QUANG TROÏNG KHOA CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH BEÄNH VIEÄN AN BÌNH -TP.HCM August 27, 2014 1 DAØN BAØI • • • • • Ñaïi cöông:Caùc vò trí vaø maët caét. Maët caét caïnh öùc theo truïc doïc. Maët caét hai buoàng caïnh öùc. Caùc maët caét caïnh öùc theo truïc ngang. • Ngang möùc van ÑMC. • Ngang möùc van hai laù. • Ngang möùc coät cô. Caùc maët caét töø moûm tim. • Maët caét boán buoàng töø moûm tim. • Maët caét naêm buoàng töø moûm tim. • Maët caét ba buoàng töø moûm tim. • Maët caét hai buoàng töø moûm tim. August 27, 2014 • • • • Maët caét döôùi bôø söôøn theo truïc doïc. Maët caét döôùi bôø söôøn theo truïc ngang. • Ngang möùc van ÑMC. • Ngang möùc van hai laù. • Ngang möùc coät cô. Maët caét treân hoõm öùc theo truïc doïc. Maët caét treân hoõm öùc theo truïc ngang. 2 ÑAÏI CÖÔNG CAÙC VÒ TRÍ VAØ MAËT CAÉT August 27, 2014 3 ÑAÏI CÖÔNG CAÙC VÒ TRÍ VAØ MAËT CAÉT August 27, 2014 4 ÑAÏI CÖÔNG CAÙC VÒ TRÍ VAØ MAËT CAÉT August 27, 2014 5 ÑAÏI CÖÔNG CAÙC VÒ TRÍ VAØ MAËT CAÉT August 27, 2014 6 ÑAÏI CÖÔNG CAÙC VÒ TRÍ VAØ MAËT CAÉT August 27, 2014 7 ÑAÏI CÖÔNG CAÙCH SÖÛ DUÏNG ÑAÀU DOØ August 27, 2014 8 MAËT CAÉT CAÏNH ÖÙC THEO TRUÏC DOÏC THE PARASTERNAL LONG AXIS • Beänh nhaân naèm nghieâng (T). • Ñaàu doø ñaët caïnh (T) xöông öùc,khoaûng lieân söôøn 3,4 hoaëc 5. • Maët caét töø hoâng (T) ñeán vai (P). • Ñaàu doø nghieâng nheï höôùng veà phía vai (T) ñeå laáy ñöôïc truïc doïc thaät söï cuûa thaát (T). August 27, 2014 9 MAËT CAÉT CAÏNH ÖÙC THEO TRUÏC DOÏC THE PARASTERNAL LONG AXIS • Caàn löu yù raèng chieàu cuûa maët caét ñöôïc quy öôùc höôùng töø moûm tim ñeán ñaùy tim.Do vaäy khaùc vôùi caùc maët caét thoâng thöôøng ta ñöùng ôû chaân beänh nhaân nhìn leân,ôû maët caét naøy ta ñöùng ôû ñaàu beänh nhaân nhìn xuoáng (töùc laø phaûi xoay ngöôïc ñaàu doø ôû maët caét naøy). August 27, 2014 10 MAËT CAÉT CAÏNH ÖÙC THEO TRUÏC DOÏC THE PARASTERNAL LONG AXIS August 27, 2014 11 MAËT CAÉT CAÏNH ÖÙC THEO TRUÏC DOÏC THE PARASTERNAL LONG AXIS August 27, 2014 12 MAËT CAÉT CAÏNH ÖÙC THEO TRUÏC DOÏC THE PARASTERNAL LONG AXIS THÌ TAÂM TRÖÔNG THÌ TAÂM THU August 27, 2014 13 TM MODE THE PARASTERNAL LONG AXIS August 27, 2014 14 TM MODE THE PARASTERNAL LONG AXIS TM MODE CAÉT QUA VAN ÑMC August 27, 2014 15 TM MODE THE PARASTERNAL LONG AXIS TM MODE CAÉT QUA VAN HAI LAÙ August 27, 2014 16 TM MODE THE PARASTERNAL LONG AXIS TM MODE CAÉT QUA BUOÀNG THAÁT T August 27, 2014 17 August 27, 2014 18 TM MODE THE PARASTERNAL LONG AXIS • Phaân xuaát co ruùt (Fractional shorteningFS) ñöôïc tính theo coâng thöùc: August 27, 2014 19 MAËT CAÉT HAI BUOÀNG CAÏNH ÖÙC THE PARASTERNAL TWO-CHAMBER VIEW • Ñaàu doø ñaët caïnh (T) xöông öùc,khoaûng lieân söôøn 3 hoaëc 4. • Töø maët caét caïnh öùc theo truïc doïc,xoay nheï ñaàu doø theo chieàu kim ñoàng hoà moät goùc # 200. • Ñaàu doø nghieâng nheï höôùng veà phía hoâng (P) ñeå laáy ñöôïc truïc doïc thaät söï cuûa thaát (P). August 27, 2014 20
- Xem thêm -