Tài liệu Sáng kiến về phương pháp hợp tác trong nhóm nhỏ

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS EaYông Sáng kiến kinh nghiệm KINH NGHIEÄM VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HÔÏP TAÙC TRONG NHOÙM NHOÛ I - Phaàn môû ñaàu : Ngaøy nay, vôùi xu theá môû cöûa cuûa thôøi ñaïi ñaõ giuùp cho caùc ngaønh khoa hoïc kyõ thuaät phaùt trieån khaép toaøn caàu. Moïi ngöôøi treân khaép haønh tinh cuûa chuùng ta ñeàu coù theå giao löu vaên hoaù, kinh teá, chính trò, khoa hoïc ... vôùi nhau. Ñeå coù ñöôïc ñieàu ñoù chính chieác caàu ngoaïi ngöõ ñaõ keát noái hoï laïi. Moät ngoaïi ngöõ ñaõ vaø ñang ñöôïc söû duïng roäng raõi treân moïi phöông tieän vaø phoå bieán ôû nhieàu quoác gia ñoù laø tieáng Anh. Neàn giaùo duïc nöôùc ta ñaõ nhanh choùng nhaän ra ñöôïc taàm quan troïng ñoù vaø ñaõ ñöa tieáng Anh vaøo trong chöông trình giaûng daïy cuûa THCS. Ñaây laø moân hoïc khoù ñoái vôùi hoïc sinh THCS vì laàn ñaàu tieân tieáp xuùc vôùi boä moân, chính vì vaäy, ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi coù phöông phaùp giaûng daïy toát. Chuùng ta khoâng chæ daïy cho hoïc sinh treân cô sôû lyù thuyeát maø coøn phaûi bieát khai thaùc töø cô sôû lyù thuyeát ñeán thöïc haønh. Moät lôùp hoïc ngoaïi ngöõ thöôøng coù nhieàu hình thöùc toå chöùc hoïc taäp vaø luyeän taäp treân lôùp nhö laøm vieäc caû lôùp, laøm vieäc theo caëp, theo nhoùm. Vieäc löïa choïn caùch laøm vieäc treân lôùp phuï thuoäc vaøo töøng nhieäm vuï vaø muïc ñích cuï theå cuûa caùc hoaït ñoäng. Laø moät giaùo vieân tröïc tieáp ñöùng treân lôùp, qua thôøi gian giaûng daïy, toâi xin trình baøy moät soá kinh nghieäm cuûa baûn thaân veà hình thöùc toå chöùc cho hoïc sinh laøm vieäc theo caëp vaø nhoùm nhoû ,cuï theå nhö sau : * Öu ñieåm : - Taêng cöôøng möùc ñoä ñoùng goùp baøi cuûa hoïc sinh. - Taêng cöôøng taàn soá luyeän taäp, laøm vieäc cuûa hoïc sinh. - Taêng cô hoäi cho hoïc sinh luyeän taäp nhöõng muïc ñaõ hoïc , xaây döïng yù thöùc töï laäp cuûa hoïc sinh, neâu cao vai troø tích cöïc cuûa hoïc sinh. - Taêng cöôøng söï trao ñoåi hôïp taùc giuùp ñôõ laãn nhau trong hoïc taäp giöõa caùc hoïc sinh, töø ñoù taïo ñieàu kieän cho thaày laøm vieäc vôùi tö caùch laø ngöôøi höôùng daãn, laø nhaïc tröôûng tö vaán cho hoïc sinh. * Haïn cheá. - Deã gaây söï oàn aøo aûnh höôûng ñeán lôùp beân caïnh. - Hoïc sinh coù theå maéc loãi khi laøm vieäc vôùi nhau, hoaëc khoâng laøm vieäc neáu khoâng töï giaùc, hoaëc gaëp khoù khaên khoâng töï giaûi quyeát Giaùo vieân: Vuõ Duy Ñoàng 1 Trường THCS EaYông Sáng kiến kinh nghiệm ñöïôc. Giaùo vieân khoù kieåm soaùt ñöïôc moïi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh cuøng moät luùc. II. Phaàn cô baûn. Chính vì nhöõng lyù do treân maø gaàn ñaây phöông phaùp laøm vieäc theo caëp, nhoùm trôû leân phoå bieán trong caùc lôùp hoïc ngoaïi ngöõ theo quan ñieåm giao tieáp. Hình thöùc laøm vieäc theo caëp hay nhoùm coù theå hoã trôï hình thöùc laøm vieäc caû lôùp hoaëc laøm vieäc caùc nhaân. Nhöõng hoaït ñoäng luyeän taäp naøy mang tính chaát hai chieàu, taêng cöôøng ñöôïc vieäc trao ñoåi thoâng tin qua laïi cuûa choï sinh, taïo ñieàu kieän cho caùc hoaït ñoäng luyeän taäp gia tieáp. Vôùi moân Anh vaên do ñaëc thuø cuûa boä moân leân moãi tieát hoïc ñeàu phaûi traûi qua khaâu thöïc haønh duø doù laø daïy baøi ñoïc, daïy töø vöïng, caáu truùc,...hay daïy vieát. Tuy vaäy ñeå khaéc phuïc nhöõng haïn cheá khi tieán haønh coâng vieäc laøm vieäc theo caëp nhoùm theo toâi chuùng ta caàn chuù yù nhöõng ñieåm sau : 1, Ra baøi taäp cho hoïc sinh phaûi coù nhieäm vuï thaät roõ raøng phuø hôïp. 2, Cung caáp ñuû caùc döõ lieäu caàn thieát, coù maãu ví duï cho tröôùc, coù söï chuaån bò baøi toát, coù gôïi yù. 3, Coù söï bao quaùt chung cuûa thaày vaø troø vaø thaày hoã trôï kòp thôøi khi caàn thieát trong khi hoïc sinh ñang thöïc hieän baøi luyeän taäp laøm vieäc theo caëp nhoùm( giaùo vieân ñi voøng quanh lôùp laéng nghe vaø giuùp ñôõ ). 4, Coù phaàn kieåm tra sau ñoù vaø phaûn hoài kòp thôøi cho hoïc sinh nhö nhaän xeùt, goùp yù kieán, chöõa loãi … 5, Khi thöïc hieän giaùo caàn phaân caëp, phaân nhoùm hôïp lyù, coù theå löïa choïn hoïc sinh cuøng trình ñoä ñeå laøm vieäc vôùi nhau, hoaëc trình ñoä khaùc nhau tuyø thuoäc vaøo yù ñònh vaø tính chaát cuûa töøng baøi taäp. 6, Caàn quy ñònh thôøi gian cho töøng baøi taäp. Moät ñieàu khoâng keùm phaàn quan troïng ñoù laø giaùo vieân phaûi xaùc ñònh phöông phaùp laøm vieäc theo caëp nhoùm ñöôïc söû duïng khi naøo? Hình thöùc laøm vieäc caëp nhoùm luoân phuø hôïp vôùi caùc hoaït ñoäng caàn coù söï trao ñoåi, hoäi thoaïi giöõa hai ngöôøi hoaëc hôn hai ngöôøi, vì vaäy seõ raát thích hôïp cho caùc loaïi hình baøi taäp sau : 1, Luyeän maãu caâu sau phaàn giôùi thieäu ngöõ lieäu ( Anh 9-phaàn Practice ) moät hoïc sinh cung caáp gôïi yù, moät hoïc sinh hoaøn thaønh caâu theo maãu ñöôïc giaùo vieân cung caáp, ñoái thoaïi hoûi vaø traû lôøi theo gôïi yù saùch giaùo khoa, keát noái 2 phaàn coù lieân quan… 2, Luyeän caùc baøi hoäi thoaïi ngaén, ñoùng vai theo baøi hoäi thoaïi ñaõ ñöïoc cung caáp, hoaøn tchænh baøi hoäi thoaïi hoaëc laøm caùc baøi hoäi thoaïi Giaùo vieân: Vuõ Duy Ñoàng 2 Trường THCS EaYông Sáng kiến kinh nghiệm töông töï vôùi baøi hoäi thoaïi maãu coù gôïi yù cho saün ñeå thay theá chi tieát. Ta gaëp nhieàu ôû tieáng Anh 6,7,8 vaø phaàn Further Practice – Anh 9. 3, Ñoïc baøi khoaù – hoûi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi veà noäi dung baøi khoaù. Coù moät soá caùch thöïc hieän caùc baøi taäp naøy ñoù laø: - Hoïc sinh thaûo luaän caâu hoûi trong nhoùm, caëp sau ñoù ñoïc baøi khoaù. - Hoïc sinh töï ñoïc thaàm baøi khoaù sau ñoù hoûi vaø traû lôøi veà noäi dung baøi khoaù trong nhoùm, caëp. Giaùo vieân caàn giuùp ñôõ ngöõ lieäu môùi cho hoïc sinh luyeän taäp. 4, Baøi taäp ngöõ phaùp ôû phaàn Further Practice – Anh 9, Language Focus 7,8, Grammar Practice 6. Hoïc sinh thaûo luaän baøi tröôùc, laøm baøi taäp baèng mieäng, sau ñoù giaùo vieân söûa baøi cuøng caû lôùp roài hoïc sinh laøm baøi taäp vieát nhöõng baøi laøm mieäng trong caëp. 5, Caùc hoaït ñoäng trong giao tieáp nhö : ñieàn vaøo choã troáng nhöõng thoâng tin caàn thieát, ñoùng vai, phoûng vaán, hoûi vaø traû lôøi, giaûi quyeát caùc vaán ñeà, caùc troø chôi ( Simon says, Crossword Puzzle, Chain Game,…). 6, Thaûo luaän : coù theå laøm trong caëp, trong nhoùm nhoû sau ñoù ñöa ra caû lôùp cuøng thaûo luaän, laøm caùc baøi taäp True/ False, thaûo luaän theo caùc chuû ñeà cho saün… Traûi qua moät thôøi gian giaûng daïy toâi thaáy caùc em ñaõ chuû ñoäng hôn trong vieäc lónh hoäi kieán thöùc khoâng coøn tình traïng thaày noùi, troø nghe moät chieàu nhö tröôùc. Cuõng töø ñoù toâi ruùt ra caùch thöùc toå chöùc caëp nhoùm ñoù laø: - Caëp giöõa thaày – troø - Caëp göõa troø – troø - Nhoùm moät baøn - Nhoùm hai baøn quay laïi vôùi nhau Trong quaù trình hoïc sinh luyeän taäp theo caëp, thaày caàn ñi quanh caùc baøn ñeå theo doõi, nghe vaø hoã trôï khi caàn thieát. * Ñieåm caàn löu yù : Ñoái vôùi hoïc sinh : khi ñieàu haønh hình thöùc laøm vieäc theo caêp, nhoùm caàn taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh tuaân theo moät soá quy ñònh nhö - Baét ñaàu vaø keát thuùc ngay khi coù hieäu leänh cuûa thaày. - Nhanh choùng chuyeån töø hoaït ñoäng naøy sang hoaït ñoäng khaùc khi thaày yeâu caàu. - Caàn töï giaùc laøm vieäc khoâng quaù gaây oàn. - Caàn nghe kyõ yeâu caàu laøm baøi taäp. Ñoái vôùi giaùo vieân : Giaùo vieân: Vuõ Duy Ñoàng 3 Trường THCS EaYông Sáng kiến kinh nghiệm -Phaûi höôùng daãn vaø ra nhieäm vuï roõ raøng ñaûm baûo sao cho hoïc sinh phaûi bieát roõ coâng vieäc phaûi laøm. - Luoân khuyeán khích hoïc sinh hoûi caùc caâu hoûi khi vöôùng maéc. - Luoân kieåm tra xaùt sao ñaûm baûo raèng hoïc sinh ñang thöïc hieän baøi taäp ñuùng yeâu caàu. - Luoân ghi cheùp nhöõng loãi phoå bieán hoaëc nhöõng ñieåm caàn löu yù cho hoïc sinh ñeå söûa vaø phaûn hoài sau ñoù. III. Phaàn keát. Trong giaûng daïy ñoøi khi coù söï thay ñoåi trong phöông phaùp vaø ñoøi khi coù söï baát ñoàng quan ñieåm veà phöông phaùp daïy hoïc bôûi coù nhieàu ñoái töôïng hoïc sinh, nhieàu giaùo trình daïy hoïc vaø khaû naêng quaûn lyù hoïc sinh trong lôùp cuûa töøng giaùo vieân khaùc nhau neân cuõng coù nhöõng ngöôøi khoâng uûng hoä phöông phaùp laøm vieäc caëp nhoùm vì nhöõng nhöôïc ñieåm ñaõ ñöôïc neâu treân. Tuy vaäy laøm vieäc caëp nhoùm hieän nay ñang laø phöônbg phaùp ñöôïc chaáp nhaän vaø khuyeán khích söû duïng. Treân ñaây chæ laø 1 soá kinh nghieäm cuûa baûn thaân toâi, raát mong coù söï ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc caùn boä quaûn lyù vaø ñoàng nghieäp. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn. EaYoâng ngaøy :12-02-2008 Ngöôøi vieát VUÕ DUY ÑOÀNG Giaùo vieân: Vuõ Duy Ñoàng 4
- Xem thêm -