Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng cntt vào dạy học môn gdcd lớp 9 ở trường thcs sơn thuỷ

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 416 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS SƠN THUỶ I. §ÆT VÊN §Ò. 1.C¬ së lý luËn : VÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong nhµ trêng phæ th«ng ë níc ta ®· ®îc x· héi quan t©m ngay tõ nh÷ng n¨m 1970. §Õn ®Çu thËp kØ 90 vÊn ®Ò ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®îc ®Æt ra vµ ph¸t ®éng nhiÒu lÇn trong ngµnh Gi¸o dôc, nhng trªn thùc tiÔn gi¸o dôc ë nhµ trêng vÉn cha ®¹t hiÖu qu¶ cao. §Õn nh÷ng n¨m 1995-1996, 2000-2001 Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· ph¸t ®éng phong trµo ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®îc thÓ hiÖn trong chØ thÞ nhiÖm vô n¨m häc hµng n¨m: ChØ thÞ sè 29/2001/ CT/ BGD-§T ngµy 30/07/2001 cña bé trëng BGD-§T vÒ t¨ng cêng gi¶ng d¹y, ®µo t¹o vµ øng dông C«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) C«ng nghÖ th«ng tin trong ngµnh gi¸o dôc giai ®o¹n 2001-2005 ®· chØ râ: ...C¸c bé m«n kh«ng chuyªn vÒ CNTT cÇn ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu khoa häc theo híng t¨ng cêng ¸p dông CNTT. C¸c ngµnh khoa häc, c¸c ngµnh c«ng nghÖ, cÇn t¨ng cêng d¹y lËp tr×nh ®Ó cã thÓ t¹o ra c¸c phÇn mÒm chuyªn ngµnh. - §æi míi néi dung ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc tin häc theo híng ®¶m b¶o c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n, tÝnh cËp nhËt cña ch¬ng tr×nh nh»m hç trî cho d¹y vµ häc c¸c m«n häc kh¸c trong nhµ trêng. - §Èy m¹nh øng dông CNTT trong Gi¸o dôc - §µo t¹o (GD-§T) ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc, bËc häc, ngµnh häc theo híng sö dung CNTT nh mét ph¬ng tiÖn hç trî ®¾c lùc nhÊt cho ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, häc tËp ë tÊt c¶ c¸c m«n häc.... Thùc hiÖn chØ thÞ trªn, hÇu hÕt c¸c bé m«n trong nhµ trêng ë c¸c cÊp häc, bËc häc, ngµnh häc, ®Òu chó träng øng dông CNTT vµo ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Ph¶i nãi r»ng, hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn nh vò b¶o vÒ lÜnh vùc CNTT, níc ta ®· tõng bíc tiÕp cËn vµ øng dông nh÷ng thµnh tùu trong lÜnh vùc cßn kh¸ míi mÏ nµy. Tuy vËy, viÖc øng dông CNTT vµo viÖc d¹y häc ë níc ta vÉn cßn h¹n chÕ so víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. V× vËy viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ quan träng cña ngµnh gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay. Víi ®Æc trng cña m«n häc lµ mét m«n khoa häc, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ d¹y häc cña thÇy vµ trß ®ã lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp gi¶ng d¹y bé m«n GDCD, b¶n th©n t«i lu«n suy nghÜ, tr¨n trë ®Ó t×m ra nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m g©y høng thó cho häc sinh khi häc bé m«n cña m×nh ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao. §ã còng lµ vÊn ®Ò ®îc gi¸o dôc quan t©m ®Æc biÖt hiÖn nay. Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû 2.C¬ së thùc tiÔn. N¨m häc 2008-2009 lµ n¨m thø 6 thùc hiÖn ch¬ng tr×nh thay s¸ch gi¸o khoa míi vµ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc do Bé GD-§T ban hµnh. N¨m thùc hiÖn nhiÖm vô cña ngµnh gi¸o dôc, tiÕp tôc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y - häc. §Æc biÖt sÏ tËp trung ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y c¸c m«n x· héi - nh÷ng m«n mµ chóng ta thÊy bÊy l©u nay x· héi cha yªn t©m, sÏ tæ chøc nh÷ng héi th¶o tõ c¬ së ®Õn cÊp quèc gia vÒ ®æi míi ë c¶ 03 kh©u: C¸ch d¹y, c¸ch kiÓm tra vµ g¾n d¹y häc víi thùc tiÔn. N¨m häc 2008 - 2009 sÏ ®ét ph¸ t¨ng cêng øng dông CNTT. Lµm thÕ nµo ®Ó ë tÊt c¶ c¸c trêng ®Òu cã gi¸o viªn nång cèt cã thÓ sö dông thiÕt bÞ, øng dông c¸c bµi gi¶ng ®iÖn tö, h×nh thµnh kho d÷ liÖu c¸c m«n häc. Trêng nµo còng cã gi¸o viªn sö dông ®îc bµi gi¶ng ®iÖn tö. PhÊn ®Êu ®Õn cuèi n¨m, tÊt c¶ c¸c trêng phæ th«ng ®Òu kÕt nèi Internet. V× thÕ nhiÖm vô ®Æt ra cho mçi gi¸o viªn lµ ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, sö dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp nh»m chiÕm lÜnh kiÕn thøc mét c¸ch ®éc lËp víi tõng m«n häc. Víi ®Æc trng m«n häc GDCD lµ mét m«n häc x· héi mang tÝnh chÊt kh« khan, cøng nh¾c, nªn thùc tÕ ®· cho thÊy r»ng ®¹i ®a sè häc sinh cã nh÷ng khuynh híng sai lÇm lµ: Coi m«n häc GDCD lµ m«n häc ®¹o ®øc chÝnh trÞ thuÇn tuý trong nhµ trêng, c¸c em kh«ng hiÓu nh÷ng tri thøc khoa häc cña bé m«n GDCD, trong ®ã nçi bËt tri thøc khoa häc vÒ thÕ giíi quan, nh©n sinh quan, ph¬ng ph¸p nhËn thøc khoa häc vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn lµ nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n mµ mçi con ngêi cÇn ph¶i tù trang bÞ cho b¶n th©n ®Ó hoµn thiÖn nh©n c¸ch chÝnh m×nh. C¸c em cho r»ng m«n häc GDCD lµ m«n häc phô, nªn c¸c em cha thùc sù chó ý ®Õn viÖc häc tËp cña bé m«n nµy. Trong c¸c nhµ trêng vÉn cßn tån t¹i ý thøc coi m«n GDCD lµ m«n häc bæ trî. ChÝnh v× quan niÖm ®ã nªn mét sè trêng vÉn cßn bè trÝ cho gi¸o viªn d¹y kiªm nhiÖm, tr¸i ng¹ch vµ ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng gi¸o viªn kh«ng ®Çu t nhiÒu cho tiÕt d¹y, trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o viªn cßn sö dông ph¬ng ph¸p truyÒn thèng nh thuyÕt tr×nh, ®äc chÐp. Häc sinh chØ tËp trung tr¶ lêi c¸c c©u hái cã s½n trong s¸ch gi¸o khoa nªn ®· t¹o cho tiÕt häc trë nªn kh« khan, ®¬n ®iÖu, nghÌo nµn vÒ ph¬ng ph¸p. Häc sinh lu«n thô ®éng nªn ®· t¹o cho häc sinh sù nÆng nÒ, uÓ o¶i… C¬ së vËt chÊt, tµi liÖu, ph¬ng tiÖn d¹y häc cßn thiÕu, sè liÖu th«ng tin, h×nh ¶nh cha cËp nhËt kÞp thêi vµ thiÕu sù ®a d¹ng. ViÖc tËp huÊn, båi dìng, héi th¶o chuyªn ®Ò bé m«n cßn Ýt. V× thÕ ®· lµm cho gi¸o viªn kh«ng cã c¬ héi ®Ó båi dìng, häc hái b¹n bÌ ®ång nghiÖp nh»m n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô bé m«n. - ThÕ kû XXI - thÕ kû cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, chóng ta ®ang tõng bíc tiÕp cËn víi nh÷ng thµnh tùu míi cña khoa häc – kØ thuËt. V× thÕ, sù chuÈn bÞ nguån lùc cho ®Êt níc bíc vµo thêi k× ®æi míi lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cÊp thiÕt cña toµn x· Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû héi vµ ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o nãi riªng. Muèn theo kÞp c¸c níc tiªn tiÕn vµ ®ãn ®Çu sù ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i ®æi míi gi¸o dôc mét c¸ch ®ång bé lµ tÊt yÕu. - §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i dµnh nhiÒu thêi gian ®Çu t vµo mçi bµi d¹y. Tõng bíc ¸p dông c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i nh: m¸y chiÕu ®a n¨ng, m¸y chiÕu ®a vËt thÓ, projector..v.v. b¨ng h×nh, tranh ¶nh vµo trong gi¶ng d¹y bé m«n GDCD lµ con ®êng h÷u hiÖu cã t¸c dông t¨ng hiÖu qu¶ tiÕt häc lªn gÊp béi. MÆt kh¸c nÕu øng dông thµnh c«ng CNTT vµo d¹y häc bé m«n GDCD, ®a ra c¸c kinh nghiÖm kh¶ thi th× ch¾c ch¾n r»ng chÊt lîng häc tËp bé m«n sÏ ®îc n©ng cao vµ ch¾c ch¾n r»ng häc sinh sÏ rÊt høng thó häc m«n häc nµy còng nh bao m«n häc kh¸c trong ch¬ng tr×nh phæ th«ng. II. NhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. 1. NhiÖm vô cña ®Ò tµi: §Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, thùc tiÔn vÒ viÖc øng dông CNTT vµo m«n GDCD ë Trêng THCS S¬n Thuû ®Ó gi¶ng d¹y mét sè bµi trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc c«ng d©n, nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. 2.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: C¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ lµ: - Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra. - Ph¬ng ph¸p quan s¸t. - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ph©n tÝch tæng hîp. - Ph¬ng ph¸p thèng kª. 3. §èi tîng nghiªn cøu: §Ò tµi ®îc nghiªn cøu trªn ®èi tîng lµ häc sinh líp 9 ë Trêng THCS S¬n Thuû. 4. Thêi gian thùc hiÖn : Tõ n¨m häc 2007-2008 ®Õn n¨m häc 2008-2009. III. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. 1. Thùc tr¹ng: - T×nh tr¹ng phæ biÕn trong c¸c tiÕt häc m«n GDCD cha thùc sù sinh ®éng v× thiÕu hôt vÒ ph¬ng tiÖn còng nh vÒ th«ng tin. Trong giê häc, häc sinh Ýt ho¹t ®éng nÕu cã th× chØ tËp trung tr¶ lêi mét sè c©u hái do gi¸o viªn ®a ra. Ýt cã nh÷ng giê häc ®îc tiÕn hµnh b»ng c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, v× thÕ, viÖc gi¶i thÝch, minh ho¹ cã sö dông ph¬ng ph¸p trùc quan vµ dïng h×nh ¶nh thùc tiÔn cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy häc sinh cha thùc sù tù lùc ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, Ýt cã c¬ héi ®Ó thÓ hiÖn th¸i ®é, lËp trêng cña m×nh, gi¸o viªn cßn gÆp khã kh¨n trong viÖc g©y høng thó häc tËp Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû cho häc sinh, häc sinh cha thùc sù høng thó häc tËp. Do ®ã chÊt lîng bé m«n cha ®îc cao. Qua ®iÒu tra vÒ møc ®é høng thó häc tËp cña häc sinh vµ thèng kª kÕt qu¶ cña häc k× I n¨m 2007- 2008 khi cha øng dông CNTT vµo trong gi¶ng d¹y nh sau: * B¶ng ®iÒu tra møc ®é høng thó häc tËp bé m«n GDCD cña häc sinh häc k× I n¨m häc 2007-2008. Khi gi¸o viªn cha øng dông CNTT vµo trong gi¶ng d¹y bé m«n GDCD 9. Høng thó häc bé m«n Kh«ng høng thó häc bé Líp Sè häc GDCD m«n GDCD sinh SL TL% SL TL% 9A 42 15 35.7 27 64.3 9B 42 13 30.9 29 69.1 9C 42 12 28.6 30 71.4 9D 44 17 38.6 27 61.4 *B¶ng kÕt qu¶ chÊt lîng häc k× I n¨m häc 2007-2008 khi gi¸o viªn cha øng dông CNTT vµo trong gi¶ng d¹y bé m«n GDCD 9. Líp 9A 9B 9C 9D Sè häc sinh 42 42 42 44 SL 4 3 3 2 Giái % 9.5 7.1 7.1 4.5 SL 10 19 13 9 Kh¸ % 23.8 45.2 30.9 20.5 SL 20 15 20 26 TB % 47.6 35.7 47.6 59.1 SL 8 5 6 7 YÕu % 19.0 11.9 14.3 16.6 §Õn nh÷ng n¨m 2007 - 2008; 2008 - 2009, cïng víi xu híng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trªn toµn quèc. Trêng THCS S¬n Thuû ®· kh«ng ngõng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Cïng víi phong trµo ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong nhµ trêng, bé m«n GDCD mÆc dï lµ mét bé m«n khoa häc x· héi víi ®Æc trng ®a d¹ng, phong phó vÒ néi dung, thiªn vÒ lÝ luËn, néi dung kiÕn thøc mang tÝnh trõu tîng cao. Song c¸n bé gi¸o viªn chóng t«i ®· kh«ng ngõng cè g¾ng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Tõ vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc míi nh ®µm tho¹i, nªu g¬ng, nªu vÊn ®Ò, ph¬ng ph¸p lµm viÖc theo nhãm... Mét sè gi¸o viªn còng ®· øng dông CNTT vµo d¹y häc lµm cho tiÕt d¹y sinh ®éng, cã hiÖu qu¶ cao thu hót ®îc sù tham gia tÝch cùc cña häc sinh. Häc sinh thøc sù say mª, thÝch thó vµ lµm viÖc cã hiÖu qu¶. a. Nh÷ng thuËn lîi trong viÖc øng dông CNTT vµo viÖc d¹y häc m«n GDCD Líp 9 ë Trêng THCS S¬n Thuû. Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû - §îc sù quan t©m cña ngµnh Gi¸o dôc - ®µo t¹o tØnh nhµ. - Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng cã quyÕt t©m cao vµ tËp trung chØ ®¹o, ®Èy m¹nh ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. + Nhµ trêng ®· trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, m¸y mãc phôc vô cho ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc: c¸c phßng häc bé m«n, th viÖn, phßng m¸y. + Tæ chøc c¸c líp häc vi tÝnh cho gi¸o viªn: Tin häc c¨n b¶n, tin häc n©ng cao. + Tæ chøc phong trµo thao gi¶ng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ ®îc ®«ng ®¶o c¸n bé gi¸o viªn nhiÖt t×nh tham gia. - Trêng cã mét sè gi¸o viªn ®· sö dông thµnh th¹o c¸c phÇn mÒm vi tÝnh, thuËn lîi cho viÖc trao ®æi kinh nghiÖm øng dông CNTT vµo d¹y häc. HiÖn nay toµn trêng ®· cã 23/ 31 gi¸o viªn so¹n bµi b»ng m¸y vi tÝnh ( ®¹t tû lÖ trªn 70% ) - ViÖc sö dông bµi gi¶ng ®iÖn tö sÏ chuyÓn t¶i ®îc lîng th«ng tin lín ®Õn víi häc sinh, viÖc trao ®æi tin nhanh h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n. - §îc sù ñng hé tÝch cùc cña häc sinh, ®a sè häc sinh rÊt mong muèn ®îc häc nh÷ng giê häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. b. Nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo viÖc d¹y vµ häc m«n GDCD : * VÒ phÝa gi¸o viªn: HiÖn nay viÖc øng dông CNTT trong d¹y vµ häc m«n GDCD vÉn cßn h¹n chÕ, ®a sè gi¸o viªn gi¶ng d¹y m«n GDCD trong c¸c trêng ®Òu cha cã tiÕt d¹y øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. Nh÷ng h¹n chÕ nµy xuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n, cã c¶ nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan, c¶ trong nhËn thøc lÉn hµnh ®éng, c¶ trong kh¶ n¨ng vµ sù nhiÖt t×nh cña gi¸o viªn: - Mét sè gi¸o viªn vÉn cßn quen víi c¸ch d¹y cò . - NhiÒu gi¸o viªn ng¹i sö dông CNTT do tèn thêi gian, c«ng søc. - NhiÒu gi¸o viªn kh«ng muèn trang bÞ m¸y tÝnh phôc vô d¹y häc khi ®êi sèng gia ®×nh cßn nhiÒu khã kh¨n. - Mét sè gi¸o viªn kh¸c cha thùc sù cè g¾ng tù häc, tù n©ng cao kh¶ n¨ng øng dông CNTT, cha d¸m nghÜ d¸m lµm. - HÇu hÕt gi¸o viªn cha sö dông thµnh th¹o mét sè phÇn mÒm vi tÝnh. Do vËy nhiÒu gi¸o viªn rÊt ng¹i lµm chñ kÜ thuËt phøc t¹p cña m¸y tÝnh. - Mét sè gi¸o viªn ®· cè g¾ng øng dông CNTT vµo d¹y häc, tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vÉn cßn nÆng vÒ h×nh thøc, cßn mang nÆng tÝnh chÊt tr×nh diÔn. NhiÒu gi¸o viªn cßn «m ®åm kiÕn thøc lµm mÊt thêi gian mµ hiÖu qu¶ giê d¹y cha cao. Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû - Trong tiÕn tr×nh lªn líp víi bµi gi¶ng ®iÖn tö, mét sè gi¸o viªn thao t¸c h¬i nhanh nªn dÉn ®Õn viÖc tiÕp thu, lÜnh héi kiÕn thøc vµ møc ®é hiÓu bµi cña häc sinh cha ®îc cao. *VÒ phÝa häc sinh: Trªn thùc tÕ, hÇu hÕt häc sinh ®Òu say mª, thÝch thó ®îc häc nh÷ng giê cã øng dông CNTT. Nhng vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò sau: - Mét sè häc sinh cha thËt thÝch nghi víi ph¬ng ph¸p häc hiÖn ®¹i nµy, chØ thô ®éng ngåi nghe, xem phim, ¶nh vµ s«i næi b×nh luËn hoÆc say sa nghe thÇy(c«) gi¸o gi¶ng quªn c¶ viÖc ghi bµi. - Mét sè häc sinh gÆp khã kh¨n trong viÖc ghi chÐp: kh«ng biÕt lùa chän th«ng tin, néi dung chÝnh ®Ó ghi vµo bµi häc, ghi chËm hoÆc kh«ng ®Çy ®ñ. C¨n cø vµo nh÷ng thùc tr¹ng trªn b¶n th©n t«i xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè kinh nghiÖm øng dông CNTT vµo d¹y häc bé m«n GDCD nh sau:. 2. Gi¶i ph¸p. Mét lµ: X©y dùng th viÖn t liÖu. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y, ®èi víi m«n GDCD kho t liÖu lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ ®Æc biÖt quan träng v× ®Æc trng cña bé m«n GDCD lµ bé m«n trang bÞ cho häc sinh hÖ thèng nh÷ng tri thøc ®a d¹ng, phong phó: TriÕt häc, ®¹o ®øc, chÝnh trÞ, ph¸p luËt. Nh÷ng bµi d¹y vÒ ®¹o ®øc, chÝnh trÞ, ph¸p luËt ®ßi hái cã tÝnh thùc tiÔn cao. Do vËy gi¸o viªn d¹y GDCD ph¶i chó träng cËp nhËt nh÷ng sù kiÖn th«ng tin, sè liÖu míi phôc vô cho qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cã hiÖu qu¶. - Tríc ®©y gi¸o viªn x©y dùng kho t liÖu b»ng c¸ch ®äc, tham kh¶o tµi liÖu, s¸ch b¸o vµ chÐp l¹i nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vµo sæ t liÖu. HiÖn nay viÖc øng dông CNTT gióp gi¸o viªn x©y dùng th viÖn t liÖu thuËn lîi, phong phó, khoa häc h¬n vµ kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian nh tríc, viÖc khai th¸c t liÖu cã thÓ lÊy tõ c¸c nguån: + Khai th¸c th«ng tin tranh ¶nh tõ m¹ng Internet. VÝ dô: Khi d¹y bµi “ Ngo¹i kho¸ vÒ TTATGT”, chóng ta cã thÓ lÊy c¸c th«ng tin h×nh ¶nh nh: biÓn b¸o vÒ ATGT trong ®ã cã tÊt c¶ c¸c lo¹i biÓn b¸o mµ chóng ta cÇn t×m nh “ biÔn b¸o hiÖu lÖnh, biÔn b¸o cÊm, biÔn b¸o nguy hiÓm, biÓn b¸o chØ dÉn vµ mét sè biÓn b¸o phô kh¸c...” mµ trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y chóng ta cã thÓ khai th¸c h×nh ¶nh c¸c biÓn b¸o tõ m¹ng Internet ®Ó cung cÊp cho häc sinh, hoÆc h×nh ¶nh vÒ c¸c vô tai n¹n do c«ng d©n khi tham gia giao th«ng thiÕu ý thøc thiÕu hiÓu biÕt, ®Ó häc sinh quan s¸t b»ng trùc quan, g©y høng thó häc tËp cho häc sinh, còng nh n©ng cao ý thøc chÊp hµnh luËt lÖ ATGT cho häc sinhh. Nh÷ng t liÖu ®ã cã ë trªn m¹ng Internet. Chóng ta cã thÓ vµo ®Þa chØ www.Google.com.vn. Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû + Khai th¸c tranh ¶nh tõ s¸ch, b¸o, tµi liÖu, b¸o chÝ, t¹p chÝ…Trong qu¸ tr×nh tham kh¶o s¸ch, b¸o, tµi liÖu... gÆp nh÷ng tranh ¶nh ®Æc biÖt cÇn thiÕt, cã thÓ dïng m¸y scan quÐt ¶nh vµ lu vµo USB, cuèi cïng cËp nhËt vµo kho t liÖu cña m×nh ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. + Khai th¸c tõ b¨ng h×nh, phim, video, c¸c phÇn mÒm tranh ¶nh, b¶n ®å, h×nh vÏ... th«ng qua chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin cña m¸y tÝnh. VÝ dô: Khai th¸c ®o¹n phim hoÆc c¸c nh©n vËt cã liªn quan ®Õn bµi gi¶ng nh h×nh ¶nh mét sè anh hïng tuæi trÎ trong thêi kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng Mü nh: Vâ ThÞ S¸u, NguyÔn ThÞ Minh Khai, Lý Tù Träng, La V¨n CÇu, NguyÔn ViÕt Xu©n... trong “Bµi 10: LÝ tëng sèng cña thanh niªn”, hoÆc bµi gi¶ng ngo¹i kho¸ vÒ “ TrËt tù ATGT” cÇn thùc hiÖn thao t¸c: më c¸c b¨ng h×nh, c¸c ®Üa CD- Rom, lùa chän c¸c ®o¹n phim cã thÓ lµm t liÖu gi¶ng d¹y, sö dông phÇn mÒm nh: HeroSuperPlayer 3000 hoÆc Herosoft 2001 hay Camtasia studio…, c¾t c¸c ®o¹n phim råi lu vµo m¸y tÝnh thµnh c¸c file d÷ liÖu trong th viÖn t liÖu ®Ó phôc vô gi¶ng d¹y. + Khai th¸c c¸c h×nh ¶nh tÜnh, ®éng, c¸c phÇn mÒm trªn c¸c ®Üa CD- ROM, VCD... ChØ cÇn kÝch chuét vµo Insert/Picture/promfile... vµo æ ®Üa CD-ROM lùa chän tranh, ¶nh, h×nh vÏ cÇn t×m råi ®a vµo bµi gi¶ng. Víi bé m«n GDCD t«i chØ khai th¸c nh÷ng néi dung cÇn thiÕt ë c¸c ®Üa VCD hoÆc khai th¸c vËn dông c¸c ®Üa CD-ROM cña c¸c ph©n m«n kh¸c nh CD-ROM vËt lý, §Þa lý….khi gÆp nh÷ng néi dung cÇn thiÕt, v× hiÖn nay vÉn cha cã phÇn mÒm nµo dµnh cho m«n GDCD. Tõ c¸c nguån khai th¸c trªn gi¸o viªn sÏ lu tr÷ cho m×nh mét th viÖn t liÖu phong phó, ®a d¹ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y. Tuy nhiªn cÇn lu tr÷ thµnh trong file d÷ liÖu ®Ó dÔ dµng t×m kiÕm khi sö dông. HiÖn nay ®èi víi b¶n th©n t«i ®· lu tr÷ ®îc mét sè file d÷ liÖu ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y bé m«n GDCD nh: c¸c d÷ liÖu vÒ h×nh ¶nh B¸c Hå, h×nh ¶nh mét sè anh hïng tuæi trÎ tiªu biÔu trong thêi kh¸ng chiÕn, vÒ m«i trêng, vÒ vÊn ®Ò ATGT, vÒ c¸c tÖ n¹n x· héi, vÒ c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, vÒ c¸c th¾ng c¶nh cña quª h¬ng ®Êt níc, vµ mét sè di tÝch lÞch sö cña ®Þa ph¬ng vµ cña ®Êt níc… Hai lµ: X©y dùng bµi gi¶ng ®iÖn tö: Chóng ta cã thÓ sö dông gi¸o ¸n ®iÖn tö ®Ó d¹y c¸c bµi cã tÝnh chÊt thuyÕt tr×nh, kiÕn thøc trõu tîng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi häc mµ cã thÓ khai th¸c c¸c t liÖu, h×nh ¶nh, video, phÇn mÒm… Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû Bé m«n GDCD cha cã bµi gi¶ng ®iÖn tö s½n cã trªn c¸c ®Üa CD-ROM b¸n trªn thÞ trêng. Do vËy gi¸o viªn ph¶i tù so¹n bµi gi¶ng ®iÖn tö dùa vµo c¸c phÇn mÒm øng dông s½n cã nh PowerPoint, ®©y lµ phÇn mÒm thiÕt kÕ bµi gi¶ng ®iÖn tö t¬ng ®èi ®¬n gi¶n, phï hîp víi gi¸o viªn gi¶ng d¹y c¸c bé m«n kh«ng chuyªn nh m«n GDCD. Ch¬ng tr×nh nµy dÔ sö dông, b»ng c¸ch ®äc s¸ch híng dÉn hoÆc häc hái b¹n bÌ, ®ång nghiÖp th× cã thÓ so¹n ®îc bµi gi¶ng. Trªn thÞ trêng hiÖn nay cã b¸n phÇn mÒm híng dÉn häc MicrosortPowerPoint, gi¸o viªn cã thÓ mua vÒ ®Ó tù häc. * Quy tr×nh thiÕt kÕ mét bµi gi¶ng ®iÖn tö: - X¸c ®Þnh râ môc tiªu bµi d¹y. - X¸c ®Þnh kiÕn thøc c¬ b¶n, néi dung träng t©m. - Lùa chän t liÖu tranh, ¶nh, phim, th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô bµi d¹y. - Lùa chän c¸c phÇn mÒm, tr×nh diÔn, hiÖu øng…..®Ó x©y dùng tiÕn tr×nh d¹y häc th«ng qua ho¹t ®éng cô thÓ. - Ch¹y thö, söa ch÷a vµ hoµn thiÖn bµi gi¶ng. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu kü néi dung cña tõng bµi gi¶ng. Ph¶i ®¶m b¶o ®ùîc tÝnh kÕ thõa vµ ph¸t triÓn kÕt qu¶ vµ d¹y häc cña bµi tríc víi bµi sau. Néi dung gi¸o dôc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc, phï hîp víi thùc tiÔn. §Ó lµm tèt ®iÒu nµy ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i cã sù s¸ng t¹o ®Ó sö dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi néi dung, ®iÒu kiÖn d¹y häc vµ ®Æc ®iÓm tõng häc sinh cô thÓ cña m×nh. Gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng néi dung c¬ b¶n cña bµi häc víi néi dung cã liªn quan ®Ó cã thÓ chñ ®éng trong qu¸ tr×nh híng dÉn cho häc sinh khai th¸c, lÜnh héi ®îc ®iÓm mÊu chèt cña bµi. Cô thÓ nh: - §Ó d¹y tèt mét bµi ®¹o ®øc th× cÇn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng néi sau: + Néi dung cña chuÈn mùc ®¹o ®øc trong bµi lµ g×? biÓu hiÖn nh thÕ nµo? cho häc sinh xem nh÷ng tÊm g¬ng ®¹o ®øc chÝnh diÖn vµ ph¶n diÖn. + ý nghÜa t¸c dông vµ ph¬ng híng rÌn luyÖn, c¸ch øng xö theo yªu cÇu cña chuÈn mùc ®¹o ®øc. - §Ó d¹y tèt mét bµi ph¸p luËt th× cÇn b¶o ®¶m nh÷ng yªu cÇu sau: + QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n trong lÜnh vùc mµ bµi häc ®Ò cËp tíi, cô thÓ: C«ng d©n ®îc lµm g×? kh«ng ®îc lµm g×?. + Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n vµ b¶n th©n cña häc sinh trong viÖc thùc hiÖn qui ®Þnh cña ph¸p luËt. VÝ dô: Khi thiÕt kÕ bµi gi¶ng “Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa (CNH-H§H) ®Êt níc”. §©y lµ bµi häc nh»m cung cÊp cho Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt níc. V× vËy chóng ta ph¶i lùa chän nh÷ng t liÖu, tranh, ¶nh vÒ sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt níc, cho häc sinh xem mét sè h×nh ¶nh vÒ nh÷ng thµnh tùu mµ nÒn CNH - H§H ®Êt níc ®· ®em l¹i. T×m nh÷ng tÊm g¬ng thanh niªn ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù nghiÖp CNH-H§H, mÆt kh¸c ®a ra mét sè h×nh ¶nh ph¶n diÖn cña mét sè thanh niªn sèng bu«ng th¶, sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi, thiÕu tr¸ch nhiÖm, thiÕu ý thøc ®èi víi b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi., nh h×nh ¶nh cña mét sè thanh niªn tiªm chÝch ma tuý, ®ua xe m¸y... tõ nh÷ng h×nh ¶nh trùc quan ®ã häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt vµ cã ph¶n øng tríc nh÷ng hµnh ®éng trªn gióp c¸c em kh¾c s©u ®îc kiÕn thøc mét c¸ch nhanh chèng. Lu ý: Trong bµi gi¶ng ®iÖn tö ®èi víi m«n GDCD, gi¸o viªn cÇn ®a nh÷ng t liÖu, th«ng tin, tranh, ¶nh hay ®o¹n phim cã tÝnh thùc tiÔn cao, nhng nh÷ng th«ng tin, sè liÖu ®ã ph¶i mang tÝnh thêi sù, ph¶i chuyÓn t¶i ®îc néi dung bµi gi¶ng th× bµi d¹y míi cã hiÖu qu¶ cao. Ba lµ : §a d¹ng ho¸ c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc: Bªn c¹nh øng dông CNTT ®îc coi lµ ph¬ng ph¸p hiÖn ®¹i, tèi u gãp phÇn tÝch cùc cho ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, gi¸o viªn cÇn chó ý ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc d¹y häc, ph¶i biÕt kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc kh¸c nh: nªu vÊn ®Ò, ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i, thuyÕt tr×nh, lµm viÖc theo nhãm, híng dÉn häc sinh tù häc, tù nghiªn cøu…Tuú theo ®Æc ®iÓm cña tõng bµi, tuú theo ®èi tîng häc sinh ®Ó sö dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y thÝch hîp míi cã thÓ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong d¹y vµ häc. Bèn lµ: Híng dÉn häc sinh øng dông CNTT phôc vô cho viÖc häc tËp bé m«n GDCD. Ph¬ng ph¸p tù häc, tù nghiªn cøu, ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, ph¬ng ph¸p lµm viÖc theo nhãm... ®îc xem lµ nh÷ng ph¬ng ph¸p häc míi so víi ph¬ng ph¸p häc thuéc lßng truyÒn thèng tríc ®©y. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc øng dông CNTT réng r·i trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng øng dông CNTT cña häc sinh. NhiÒu em häc sinh tiÕp cËn rÊt nhanh, sö dông thµnh th¹o nhiÒu phÇn mÒm vi tÝnh. §Æc ®iÓm næi bËt ë c¸c em häc sinh hiÖn nay lµ tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ yªu thÝch c¸i míi. Do vËy viÖc híng dÉn häc sinh øng dông CNTT phôc vô cho ph¬ng ph¸p häc tËp lµ ®iÒu nªn lµm vµ còng lµ xu híng chung trong gi¸o dôc thêi ®¹i hiÖn nay. + Gi¸o viªn cã thÓ cung cÊp cho häc sinh ®Þa chØ mét sè trang web vµ yªu cÇu c¸c em t×m kiÕm th«ng tin ë m¹ng Internet ®Ó phôc vô c«ng viÖc häc tËp theo nh÷ng chñ ®Ò nhÊt ®Þnh hoÆc t×m nhanh ë ®Þa chØ: www.Google.com ë trªn m¹ng Internet vÒ c¸c vÊn ®Ò c¸c em muèn t×m hiÓu nhanh. Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû + Gi¸o viªn cã thÓ øng dông ph¬ng ph¸p d¹y häc theo dù ¸n cña IntelTeach to the Future (Ch¬ng tr×nh d¹y häc cho t¬ng lai cña Intel), ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái häc sinh võa lµm viÖc theo nhãm võa øng dông CNTT trong qu¸ tr×nh häc tËp ®Ó thiÕt kÕ ba bµi tËp: bµi tr×nh diÔn PowerPoint, trang web vµ Ên phÈm ( tê r¬i ) ®Ó thùc hiÖn ý t ëng dù ¸n cña m×nh. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i ®îc tËp huÊn c¸c néi dung cña ch¬ng tr×nh d¹y häc cho t¬ng lai cña Intel vµ híng dÉn cho häc sinh øng dông CNTT ®Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh phôc vô cho qu¸ tr×nh häc tËp… 3. KÕt qu¶ ®¹t ®îc : Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y cho thÊy, mçi khi gi¸o viªn sö dông, øng dông CNTT vµo bµi gi¶ng th× häc sinh c¶m thÊy thÝch thó häc tËp, c¸c em cã ®iÒu kiÖn häc hái lÉn nhau, biÔu lé râ tr×nh ®é hiÓu biÕt cña m×nh vÒ vÊn ®Ò mµ néi dung bµi häc ®Æt ra. Bëi thÕ, mét khi gi¸o viªn vµ häc sinh x¸c ®Þnh ®óng néi dung c«ng viÖc cña m×nh th× tiÕt häc sÏ diÔn ra mét c¸ch tho¶i m¸i, thµnh c«ng vµ cã hiÖu qu¶. - KÕt qu¶ thu ®îc th«ng qua c¸c tiÕt d¹y: + C«ng viÖc cña ngêi gi¸o viªn nhÑ nhµng h¬n rÊt nhiÒu. + Häc sinh tù lµm chñ kiÕn thøc bµi häc mét c¸ch ®éc lËp, mçi c¸ nh©n häc sinh ®Òu biÕt lµm viÖc vµ hiÓu bµi ngay t¹i líp. + Qua mçi tiÕt häc, c¸c em c¶m thÊy m×nh cã Ých vµ cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi b¶n th©n, víi nhãm vµ víi tËp thÓ. + 100% giê d¹y ®¶m b¶o thêi gian, ý thøc häc tËp, x©y dùng bµi cña mçi häc sinh ®îc ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng dÉn ®Õn chÊt lîng gi¸o dôc cã hiÖu qu¶ cao h¬n. Häc sinh høng thó víi bµi gi¶ng cã øng dông CNTT. Tõ khi ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc øng dông CNTT trªn b¶n th©n t«i ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh sau: * B¶ng ®iÒu tra vÒ møc ®é høng thó häc tËp bé m«n GDCD häc k× I n¨m häc 2008-2009 khi gi¸o viªn øng dông CNTT vµo trong gi¶ng d¹y bé m«n GDCD líp 9. Høng thó häc bé Kh«ng høng thó häc bé Líp Sè häc sinh m«n GDCD m«n GDCD 9A 9B 9C 9D Céng 39 40 37 38 154 SL 29 31 28 31 119 TL% 74,4 77,5 75,6 81,5 77.3 Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - SL 10 9 9 7 35 TL% 25,6 22,5 24,4 18,5 22.7 Trang10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû *KÕt qu¶ chÊt lîng häc k× I n¨m häc 2008-2009 khi gi¸o viªn øng dông CNTT vµo trong gi¶ng d¹y bé m«n GDCD líp 9 Líp Sè häc Giái Kh¸ TB YÕu SL % SL % SL % SL % sinh 9A 39 10 25,6 13 33,3 15 38,5 1 2,5 9B 40 7 17,5 17 42,5 14 35 2 5 9C 37 4 10,8 21 56,7 10 27 2 5,4 9D 38 5 13.2 15 39.5 16 42.1 2 5.3 *KÕt qu¶ chÊt lîng häc k× II n¨m häc 2008-2009 khi gi¸o viªn øng dông CNTT vµo trong gi¶ng d¹y bé m«n GDCD líp 9 Líp Sè häc sinh 9A 39 9B 40 9C 37 9D 38 SL 12 10 8 7 Giái % 30,8 25,0 21,6 18,4 SL 15 20 20 18 Kh¸ % 38,5 50,0 54,1 47,4 SL 12 10 8 11 TB % 30,8 25,0 21,6 28,9 SL 0 0 2 2 YÕu % o 0 5,4 5.3 Cã ®îc kÕt qu¶ trªn chÝnh lµ nhê sù næ lùc vµ quyÕt t©m cao cña b¶n th©n tÝch cùc øng dông CNTT vµo trong qu¸ tr×nh d¹y häc vµ sù tÝch lòy chuyªn m«n, häc hái ®ång nghiÖp vÒ vÊn ®Ò øng dông CNTT, ®îc sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o nhµ trêng vµ ®Æc biÖt lµ sù ñng hé nhÞªt t×nh cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp. 4. Bµi häc kinh nghiÖm. Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ë trêng, víi c¸c tiÕt d¹y øng dông CNTT, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®· thùc hiÖn nh ®îc tr×nh bµy ë trªn t«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè kinh nghiÖm nh sau: *Thø nhÊt: §iÒu cÇn lu ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y lµ: Gi¸o viªn lµ ngêi híng dÉn häc sinh häc tËp chø kh«ng d¬n gi¶n chØ lµ ngêi ph¸t ®éng, cung cÊp th«ng tin. Do vËy, gi¸o viªn ph¶i biÕt ®¸nh gi¸ lùa chän th«ng tin, h×nh ¶nh, ®o¹n phim phôc vô bµi d¹y. *Thø hai: So¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö, gi¸o viªn cÇn lu ý khi dïng hiÖu øng, ©m thanh, tiÕng ®éng, ph¶i phï hîp kh«ng l¹m dông. *Thø ba: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, gi¸o viªn cÇn lu ý ®Õn kh¶ n¨ng tiÕp thu, lÜnh héi kiÕn thøc, kh¶ n¨ng ghi chÐp bµi häc cña häc sinh ®Ó cã híng ®iÒu chØnh kÞp thêi. *Thø t: Gi¸o ¸n ®iÖn tö cÇn ph¶i ®îc thiÕt kÕ mét c¸ch khoa häc, ®Ó qua tõng slile chi tiÕt, häc sinh ph¶i nhËn biÕt ®îc néi dung nµo lµ néi dung cÇn ghi chÐp, néi dung nµo lµ phÇn diÔn gi¶i cña gi¸o viªn… *Thø n¨m: Trong gi¸o ¸n ®iÖn tö viÖc dïng mµu ch÷, phong ch÷, cì ch÷ vµ mµu phong nÒn lµ ®iÒu cÇn lu ý. Mµu ch÷, phong nÒn ph¶i phï hîp, kh«ng l¹m dông c¸c Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû mµu s¾c, cì ch÷ kh«ng qu¸ to, kh«ng qu¸ nhá (Cì ch÷ 28-30 lµ võa). NÕu dïng kh«ng ®óng, kh«ng chuÈn, sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®îc tÝnh thÉm mü vµ khã cã thÓ chuyÓn t¶i ®îc néi dung bµi häc. *Thø s¸u: Mét ®iÒu ®¸ng lu ý lµ cÇn hiÓu ®óng CNTT chØ lµ mét ph¬ng tiÖn hç trî ®¾c lùc cho ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, bëi v× qu¸ tr×nh gi¸o dôc con ngêi kh«ng thÓ “C«ng nghÖ ho¸” hoµn toµn ®îc, cã nhiÒu mÆt gi¸o dôc kh«ng thÓ quy tr×nh ho¸ ®îc nh gi¸o dôc nh©n v¨n, gi¸o dôc ®¹o ®øc, gi¸o dôc thÉm mü…X¸c ®Þnh ®iÒu nµy, trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o viªn tr¸nh l¹m dông CNTT, xem CNTT lµ ®éc t«n, lµ duy nhÊt. *Thø b¶y: §Ó øng dông CNTT gãp phÇn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cã hiÖu qu¶ cao, gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn kh«ng ngõng tù häc tù n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n mµ cßn ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng sö dông CNTT. *Thø t¸m: §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng sö dông CNTT, ngoµi viÖc häc thªm ë c¸c líp tin häc, gi¸o viªn cã thÓ tù häc (VÝ dô: Gi¸o viªn cã thÓ tù häc c¸ch so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö th«ng qua phÇn mÒm híng dÉn tù häc Microsoft Powerpoint hoÆc cã thÓ tù häc ë b¹n bÌ, ®ång nghiÖp, nh÷ng gi¸o viªn cã kinh nghiÖm, cã chuyªn m«n liªn quan ®Õn øng dông CNTT…). §iÒu quan träng lµ gi¸o viªn ph¶i ®ãng vai trß lµ ngêi häc thêng xuyªn ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®îc cuéc c¸ch m¹ng gi¸o dôc nãi chung, vÒ ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc nãi riªng, ®ang ®îc ®Æt ra hiÖn nay vµ xu thÕ lµ sö dông CNTT nh lµ mét c«ng cô d¹y häc cã hiÖu qu¶ cao. IV. KÕt luËn chung M«n häc GDCD ë trêng THCS lµ mét m«n häc cã chøc n¨ng cùc kú quan träng, lµ m«n häc trùc tiÕp h×nh thµnh c¸c phÈm chÊt vµ c¸c kü n¨ng theo c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc, ph¸p luËt. H×nh thµnh niÒm tin cã c¬ së khoa häc vÒ lý tëng cao ®Ñp mµ con ngêi lu«n lu«n v¬n tíi sù tÊt th¾ng cña Ch©n - ThiÖn - Mü. Bíc ®Çu båi dìng cho häc sinh nh÷ng ph¬ng ph¸p t duy biÖn chøng, tÝch cùc ®Êu tranh chèng nh÷ng c¸i sai, c¸i cò, c¸i lçi thêi, c¸i tiªu cùc vµ l¹c hËu. BiÕt kÕ thõa nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, trong bíc h×nh thµnh ë häc sinh thãi quen vµ kü n¨ng vËn dông nh÷ng tri thøc ®· häc vµo cuéc sèng, häc tËp, lao ®éng vµ sinh ho¹t. gióp häc sinh ®Þnh híng ®óng ®¾n vÒ c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc, ph¸p luËt, c¸c t tëng chÝnh trÞ trong ho¹t ®éng x· héi, trong cuéc sèng hiÖn t¹i vµ sau nµy. Chóng ta ®ang sèng trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI - thÕ kû cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. Sù chuÈn bÞ nguån nh©n lùc cho thêi kú míi cña ®Êt níc lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng ®¹i cña toµn x· héi vµ ngµnh gi¸o dôc nãi riªng. Muèn theo kÞp c¸c níc tiªn tiÕn, ®ãn ®Çu sù ph¸p triÓn ®ßi hái ph¶i ®æi míi gi¸o dôc mét c¸ch Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû ®ång bé: Ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ ®Æc biÖt c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i. Sù ra ®êi cña ph¬ng ph¸p míi bao giê còng gÆp nh÷ng khã kh¨n, ®ßi hái ph¶i cã ý thøc vµ quyÕt t©m t×m tßi, thö nghiÖm víi nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c míi cã thÓ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao vµ CNTT lµ mét th¸ch thøc ®ßi hái c¶ gi¸o viªn lÉn häc sinh cÇn ph¶i biÕt häc hái, khai th¸c, øng dông ®Ó biÕn nã trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc gãp phÇn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y – häc cã hiÖu qu¶. V. Nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt. 1. §èi víi phô huynh: - CÇn quan t©m ®Õn viÖc häc hµnh cña con em m×nh, ®Çu t nhiÒu vÒ c¬ së vËt chÊt, nhÊt lµ c¸c trang thiÕt bÞ tin häc t¹o ®iÒu kiÖn cho con em häc tËp tèt. - Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a gia ®×nh, nhµ trêng vµ x· héi ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con em cña m×nh th«ng qua häc tËp bé m«n GDCD ë trêng. 2. §èi víi nhµ trêng: - Mua s¾m thªm tµi liÖu tham kh¶o, ®Çu t c¬ së vËt chÊt vµ ®å dïng d¹y häc nhÊt lµ c¸c tµi liÖu vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc phôc vô cho viÖc øng dông CNTT trong thêi ®¹i míi. - §Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc øng dông CNTT vµo d¹y häc cña gi¸o viªn vµ häc tËp cña häc sinh mét c¸ch ®ång bé vµ thêng xuyªn. - Tæ chøc th¶o luËn c¸c chuyªn ®Ò øng dông CNTT cho tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn thêng xuyªn trong tõng ®ît, tõng n¨m ®Ó ngµy mét n©ng cao chÊt lîng d¹y häc, n¾m b¾t kÞp thêi víi sù ph¸t triÓn cña CNTT trong thêi ®¹i míi. 3. §èi víi ®Þa ph¬ng: - Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c ®iÓm kinh doanh Internet vµ c¸c ®iÓm dÞch vô kh«ng lµnh m¹nh lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng häc tËp cña häc sinh còng nh ®¹o ®øc cña häc sinh trong thêi ®¹i th«ng tin ph¸t triÓn mµ mét sè ®èi tîng häc sinh kh«ng biÕt chän läc vµ tiÕp thu nh÷ng mÆt tÝch cùc mµ CNTT ®em l¹i cho c¸c em. - §Çu t c¬ së vËt chÊt trêng líp kÞp thêi trong viÖc d¹y vµ häc. ***************************************** ý kiÕn cña H§KH trêng Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga S¬n thuû, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2009 Ngêi viÕt - Trang13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc m«n GDCD líp 9 ë trêng THCS S¬n Thuû Hå ThÞ Ph¬ng Nga Ngêi thùc hiÖn: Hå ThÞ Ph¬ng Nga - Trang14
- Xem thêm -