Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm thực trạng công tác giáo dục thể chất

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

A- §ÆT VÊN §Ò I- LêI Më §ÇU Tõ xa xa thÓ dôc thÓ thao ®· ®îc xem nh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu cña nÒn v¨n hãa nh©n lo¹i nh»m hoµn thiÖn con ngêi víi quan niÖm vËn ®éng lµ søc kháe, lµ sù sèng. ThÓ dôc thÓ thao mang l¹i sù ph¸t triÓn hµi hßa cña mét c¸ thÓ: "Trong s¹ch vÒ mÆt ®¹o ®øc, phong phó vÒ mÆt tinh thÇn, hoµn thiÖn vÒ mÆt thÓ chÊt". NhËn thøc ®îc vai trß to lín cña thÓ dôc thÓ thao, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®a thÓ dôc thÓ thao vµo hµng quèc s¸ch trong chiÕn lîc ph¸t triÓn con ngêi vµ coi ®ã lµ biÖn ph¸p: "Båi bæ søc kháe h÷u hiÖu, Ýt tèn kÐm, lµm cho khÝ huyÕt lu th«ng, tinh thÇn ®Çy ®ñ vµ giµ trÎ, g¸i, trai ai còng cã thÓ lµm ®îc", ®ång thêi B¸c còng kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc: " Gi÷ g×n d©n chñ, x©y dùng níc nhµ, g©y ®êi sèng míi, viÖc g× còng cÇn cã søc khoÎ míi lµm thµnh c«ng. Mçi mét ngêi d©n yÕu ít tøc lµ c¶ níc yÕu ít, mçi mét ngêi d©n m¹nh khoÎ lµ c¶ níc m¹nh khoÎ. VËy nªn luyÖn tËp thÓ dôc, båi bæ søc khoÎ lµ bæn phËn cña mçi mét ngêi yªu níc. ViÖc ®ã kh«ng tèn kÐm, khã kh¨n g×. G¸i trai, giµ trÎ ai còng nªn lµm vµ ai còng lµm ®îc. Ngµy nµo còng tËp th× khÝ huyÕt lu th«ng, tinh thÇn ®Çy ®ñ, nh vËy lµ søc khoÎ...”. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã §¶ng vµ nhµ níc ta lu«n x¸c ®Þnh søc khoÎ cña con ngêi lµ vèn quý cña x· héi, lµ tµi s¶n v« gi¸ cña d©n téc. Nh÷ng n¨m qua §¶ng chØ ®¹o ngµnh 1 ThÓ dôc thÓ thao ph¶i thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Toµn d©n rÌn luyÖn ThÓ dôc thÓ thao theo g¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i”. Ngµy nay trong giai ®o¹n ®Êt níc ngµy mét ph¸t triÓn, tõng bíc tiÕp cËn nÒn v¨n minh cña ch©u lôc vµ thÕ giíi th× vai trß cña thÕ hÖ trÎ ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh, hä chÝnh lµ chñ nh©n t¬ng lai cña c¶ níc sau nµy, trong ®ã lùc lîng häc sinh, sinh viªn lµ nßng cèt häc sinh TiÓu häc lµ nÒn t¶ng. Do ®ã, Gi¸o dôc thÓ chÊt trong trêng häc lµ bé phËn quan träng cña x· héi, gi¸o dôc thÓ chÊt lµ qu¸ tr×nh s ph¹m híng vµo viÖc hoµn thiÖn c¬ thÓ con ngêi vÒ mÆt h×nh th¸i vµ vÒ mÆt chøc n¨ng, h×nh thµnh c¸ kü n¨ng, kü x¶o vËn ®éng c¬ b¶n quan träng trong ®êi sèng, ph¸t triÓn c¸c phÈm chÊt vµ c¸c kh¶ n¨ng vÒ thÓ lùc cña con ngêi. Gi¸o dôc thÓ chÊt lµ mét chøc n¨ng vÜnh h»ng cña x· héi nã lu«n lu«n tån t¹i víi t c¸ch lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tÊt yÕu cña s¶n xuÊt x· héi vµ ®êi sèng con ngêi, ®ång thêi chuÈn bÞ thÓ lùc cho c¸c em vµo cuéc sèng míi. LuËt gi¸o dôc ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú häp thø 7 th«ng qua ngµy 14/06/2005 quy ®Þnh “Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, x©y dùng t c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc”. “Gi¸o dôc tiÓu häc nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mÜ vµ c¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n, gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, bíc ®Çu x©y dùng t c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc trung häc c¬ së”. VËy gi¸o dôc thÓ chÊt trong trêng TiÓu häc lµ mét bé phËn h÷u c¬ cña môc tiªu gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ®ång thêi lµ mét mÆt gi¸o dôc gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc 2 toµn diÖn cho thÓ hÖ trÎ nh»m t¹o ra mét líp ngêi” Ph¸t triÓn cao vÒ trÝ tuÖ, cêng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc”. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm trªn, trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n coi träng vÞ trÝ cña c«ng t¸c thÓ dôc thÓ thao ®èi víi thÕ hÖ trÎ xem ®ã lµ ®éng lùc quan träng vµ kh¼ng ®Þnh cÇn cã chÝnh s¸ch ch¨m sãc GD&§T thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam ph¸t triÓn hµi hoµ vÒ c¸c mÆt thÓ chÊt, tinh thÇn, trÝ tuÖ vµ ®¹o ®øc. Gi¸o dôc thÓ chÊt cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc rÌn luyÖn häc sinh vÒ thÓ lùc ®Ó n©ng cao søc khoÎ víi môc tiªu "Kháe ®Ó häc tËp, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc", "Kháe ®Ó chinh phôc ®Ønh cao tri thøc". Nh vËy c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt lµ mét c«ng t¸c quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong c¸c nhµ trêng hiÖn nay. Quan t©m ®Õn søc khoÎ c¸c em häc sinh trong nhµ trêng lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ còng lµ nhiÖm vô c¸c c¬ quan, c¸c cÊp, c¸c ngµnh. II- THùC TR¹NG CñA VÊN §Ò NGHI£N CøU 1. Thùc tr¹ng chung: Trªn thùc tÕ, GDTC vµ YTH§ cha ®îc quan t©m ®Çu t ®óng møc. C¸c nhµ trêng cha thùc sù quan t©m, m«n ThÓ dôc vÉn ®îc xem lµ m«n häc phô ë c¸c trêng phæ th«ng bëi nã kh«ng thuéc c¸c m«n v¨n ho¸ nã kh«ng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh viÖc lªn líp, thi cö...nªn häc sinh coi nhÑ kh«ng ham häc. M«n ThÓ dôc ®· ®îc ®a vµo giê chÝnh khãa, tuy nhiªn thêi lîng cßn rÊt h¹n chÕ, bËc trung häc phæ th«ng chØ 3 cã 2 tiÕt/tuÇn, kh«ng ®ñ thêi gian ®Ó häc sinh ®îc rÌn luyÖn kü n¨ng, kü thuËt. §éi ngò gi¸o viªn n¬i thõa, n¬i thiÕu, tuy ®· ®îc ®µo t¹o nhng n¨ng lùc chuyªn m«n còng nh n¨ng khiÕu cßn nhiÒu h¹n chÕ. C¬ së vËt chÊt phôc vô viÖc d¹y thÓ dôc rÊt khã kh¨n, nhiÒu trêng kh«ng cã s©n ch¬i b·i tËp cho HS, chØ cÇn 2 tiÕt thÓ dôc trïng nhau th× kh«ng cã b·i tËp cho häc sinh; trang thiÕt bÞ, dông cô d¹y vµ häc cßn thiÕu nhiÒu. V× vËy, viÖc gi¶ng d¹y m«n ThÓ dôc cßn mang tÝnh h×nh thøc, cha cã chÊt lîng, cßn hêi hît, cha cã sù ®æi míi dÉn ®Õn chÊt lîng d¹y häc ngµy cµng ®i xuèng. C«ng t¸c y tÕ häc ®êng còng cha ®îc ®Çu t ®óng møc, phÇn lín c¸c trêng kh«ng cã phßng y tÕ, kh«ng cã nh©n viªn y tÕ. Héi nghÞ “§¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c y tÕ trêng häc” ngµy 3.12.2010, t¹i CÇn Th¬ do Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o kÕt hîp Bé Y tÕ tæ chøc ®· nhËn ®Þnh: HiÖn nay m¹ng líi y tÕ trêng häc trong c¶ níc thiÕu vµ yÕu c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng, vÉn cßn 30% sè trêng cha cã c¸n bé y tÕ trêng häc chuyªn tr¸ch, gÇn 35% sè trêng kh«ng cã phßng ch¨m sãc y tÕ, thuèc, trang thiÕt bÞ y tÕ ch¨m sãc søc khoÎ cho häc sinh, thiÕu c«ng tr×nh vÖ sinh níc s¹ch… Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c y tÕ trêng häc lµ do thiÕu kinh phÝ, thiÕu c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ thiÕu sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c bé, ngµnh, ®oµn thÓ trong c«ng t¸c nµy. C¸n bé y tÕ trêng häc hÇu nh kh«ng bÊt cø kho¶n phô cÊp nµo kh¸c ngoµi l¬ng dÉn ®Õn thùc tr¹ng nhiÒu ngêi cã lµm c«ng t¸c nµy cã khuynh híng bá viÖc. 4 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt vµ y tÕ häc ®êng BØm S¬n hiÖn nay. C«ng t¸c GDTC vµ YTH§ trong c¸c trêng häc trªn ®Þa bµn ThÞ x· BØm S¬n còng r¬i vµo thùc trang chung kh«ng ®îc chó träng vµ quan t©m. C¸c nhµ trêng THCS míi chØ hoµn thµnh viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y m«n ThÓ dôc víi 2 tiÕt/ tuÇn, thùc hiÖn ®óng ch¬ng tr×nh quy ®Þnh. Song, chÊt lîng gi¶ng d¹y kh«ng ®îc n©ng lªn bëi c¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y cßn thiÕu nhiÒu nh: s©n b·i, dông cô gi¶ng d¹y...C¸c trêng phÇn lín cho häc sinh häc vµ tËp luyÖn trªn s©n trêng hoÆc s©n ch¬i b·i tËp cha ®óng quy c¸ch cha ®¶m b¶o yªu cÇu chuÈn, kÓ c¶ nh÷ng trêng ®· ®îc c«ng nhËn trêng chuÈn Quèc gia. §éi ngò gi¸o viªn thõa nhiÒu nhng chÊt lîng ®éi ngò cha cao, mét vµi gi¸o viªn cao tuæi kh«ng nhiÖt t×nh c«ng t¸c, mét vµi gi¸o viªn n¨ng lùc chuyªn m«n h¹n chÕ, (gi¸o viªn m«n ®Æc thï nhng l¹i kh«ng cã n¨ng khiÕu vÒ bé m«n). C«ng t¸c y tÕ häc ®êng trong c¸c nhµ trêng cßn nhiÒu bÊt cËp, tÊt c¶ c¸c trêng THCS trªn ®Þa bµn thÞ x· phÇn lín kh«ng cã c¸n bé y tÕ ®Ó ch¨m sãc vµ theo dâi søc kháe cho häc sinh. HiÖn nay trªn ®Þa bµn ThÞ x· cã 8 trêng THCS trong ®ã cã 3 trêng ®îc c«ng nhËn trêng chuÈn Quèc gia vµ ®· cã phßng y tÕ häc ®êng, nhng kh«ng cã nh©n viªn y tÕ ®óng chuyªn m«n nghiÖp vô. C¸c nhµ trêng ph¶i cö CBGV d thõa phô tr¸ch phßng y tÕ häc ®êng, nh÷ng gi¸o viªn nµy hµng n¨m ®îc cö ®i tËp huÊn t¹i Së gi¸o dôc vÒ nghiÖp vô y tÕ häc ®êng. Song, do kh«ng cã chuyªn m«n nªn hä chØ cã thÓ gióp 5 nhµ trêng qu¶n lý hå s¬ sæ s¸ch, s¬ cøu ban ®Çu cho häc sinh khi bÞ èm ®au ®ét xuÊt cßn viÖc theo dâi, ch¨m sãc søc kháe cho häc sinh trong n¨m häc hoÆc khãa häc th× ngoµi kh¶ n¨ng cña hä. 3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt vµ y tÕ häc ®êng t¹i trêng THCS Xi M¨ng. a. VÒ th¸i ®é, ý thøc, tinh thÇn häc tËp bé m«n vµ søc kháe cña häc sinh: Quan niÖm cña häc sinh vÒ bé m«n: häc sinh coi ®©y lµ m«n phô, kh«ng mang l¹i thµnh tÝch häc tËp vµ kh«ng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ cña m×nh. NhËn thøc cña häc sinh vÒ bé m«n cßn cha s©u s¾c, häc sinh cha thÊy ®îc vai trß, tÇm quan träng cña m«n häc ®èi víi b¶n th©n. Thùc tÕ hiÖn nay, t×nh tr¹ng d¹y thªm, häc thªm trµn lan khiÕn cho HS kh«ng cßn thêi gian vui ch¬i, do ¸p lùc häc tËp nhiÒu häc sinh ph¶i thay ®æi nÕp sinh ho¹t g©y ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ cña c¸c em. §Ó kh«ng bÞ trÔ giê häc, nhiÒu em ®· ph¶i thêng xuyªn nhÞn ¨n s¸ng, hoÆc chØ ¨n qua quýt, véi v·, miÔn cã g× lÊp vµo chç trèng trong bao tö lµ ®îc. Ngoµi buæi häc chÝnh kho¸ ë trêng, c¸c em cßn ph¶i ®i häc thªm, cã khi tan giê häc buæi tra hoÆc chiÒu lµ c¸c em lao ngay ®Õn nhµ thÇy ®Ó häc thªm. §Õn 9, 10 giê tèi míi vÒ ®Õn nhµ, chØ kÞp t¾m röa, ¨n qua loa mÊy miÕng l¹i ph¶i chuÈn bÞ bµi cho ngµy h«m sau. Víi lÞch tr×nh trong mét ngµy nh thÕ, c¸c em kh«ng cã thêi gian dµnh cho viÖc rÌn 6 luyÖn søc khoÎ, vui ch¬i gi¶i trÝ, viÖc häc ®· gÇn nh v¾t c¹n søc c¸c em. MÆt kh¸c, nhiÒu phô huynh quan niÖm m«n ThÓ dôc lµ m«n phô vµi ba ®éng t¸c thÓ dôc kh«ng mang l¹i lîi Ých g× cho HS, chØ lµm c¸c em mÖt mái, uÓ o¶i kh«ng muèn häc v¨n hãa. NhiÒu phô huynh ch¹y theo t©m lý thµnh tÝch, muèn con häc hµnh ®ç ®¹t cao mµ kh«ng quan t©m ®Õn thÓ lùc cña c¸c em, kh«ng nhiÖt t×nh ®éng viªn c¸c em tham gia häc tËp m«n häc nµy. §iÒu nµy, khiÕn c¸c em û l¹i, lêi vËn ®éng dÉn ®Õn søc kháe gi¶m sót. Mét sè em r¬i vµo t×nh tr¹ng suy nhîc thÇn kinh, thiÕu dinh dìng, kh«ng b¶o ®¶m søc khoÎ. NhiÒu em ®Õn líp trong tr¹ng th¸i gµ gËt, cã khi bÞ h¹ can xi, ph¶i cÊp cøu. Trong khi ®ã, nh©n viªn y tÕ kh«ng cã chuyªn m«n nghiÖp vô nªn kh«ng thÓ t vÊn gióp ®ì c¸c em ®Ó c¸c em cã ý thøc rÌn luyÖn vµ gi÷ g×n søc kháe. b. VÒ ®éi ngò gi¸o viªn vµ nh©n viªn y tÕ: §éi ngò gi¸o viªn lµm c«ng t¸c GDTC vµ YTH§, hiÖn nay nhµ trêng cã 3 gi¸o viªn d¹y m«n ThÓ dôc ®îc ®µo t¹o theo ®óng tr×nh ®é chuÈn cña gi¸o viªn gi¶ng d¹y ë cÊp häc, trong ®ã 1 GV ®îc t¹o tr×nh ®é ®¹i häc, 2 gi¸o viªn ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng. Nh×n chung gi¸o viªn ®Òu cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y nhng cha thùc sù nh¹y bÐn trong c«ng viÖc, bé phËn gi¸o viªn cao tuæi cã tÝnh û l¹i, cha cã ®æi míi trong gi¶ng d¹y, x¸c ®Þnh môc tiªu gi¸o dôc kh«ng râ rµng, viÖc tiÕp cËn víi tri thøc míi thêi héi nhËp vµo d¹y häc cha ®îc thÓ hiÖn râ nÐt. 7 VÒ c«ng t¸c gi¶ng d¹y, gi¸o viªn míi chØ dõng l¹i gi¶ng d¹y ch¬ng tr×nh néi khãa, ®¶m b¶o ®îc sè tiÕt quy ®Þnh, viÖc nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ trêng cßn non kÐm. Néi dung ho¹t ®éng thÓ thao ngo¹i kho¸ trong nhµ trêng cßn nghÌo nµn, cha thùc sù t¹o ®îc sù høng thó cho häc sinh. §èi víi c«ng t¸c y tÕ häc ®êng: Tuy ®îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt cÇn thiÕt nhng nhµ trêng cha cã nh©n viªn y tÕ, v× hiÖn nay tØnh Thanh Hãa cha ¸p dông th«ng t 35/2006/TTLT-BGD-§TBNV nªn nhµ trêng vÉn kh«ng cã tiªu chuÈn biªn chÕ cho c¸n bé y tÕ häc ®êng. Nh©n viªn y tÕ cña nhµ trêng hiÖn nay kh«ng ®îc ®µo t¹o vÒ y tÕ, kh«ng ph¶i lµ b¸c sÜ, y t¸ mµ lµ mét gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n kh¸c ®îc giao cho kiªm nhiÖm lµm nh©n viªn y tÕ, phô tr¸ch ch¨m sãc søc kháe, s¬ cÊp cøu ban ®Çu cho häc sinh toµn trêng. VÒ chuyªn m«n, gi¸o viªn phô tr¸ch c«ng t¸c nµy míi chØ ®îc tËp huÊn líp chuyªn tr¸ch nghiÖp vô trong thêi gian 20 ngµy, v× vËy kü n¨ng nghiÖp vô cßn non kÐm chØ cã thÓ lµm ®îc nh÷ng viÖc nh: röa vÕt th¬ng, b¨ng bã vÕt th¬ng cho häc sinh, qu¶n lý hå s¬ sæ s¸ch… c. VÒ c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng: Nh×n chung cë së vËt chÊt cña nhµ trêng hiÖn nay t¬ng ®èi ®Çy ®ñ, nhµ trêng ®· cã hÖ thèng níc s¹ch cho häc sinh sö dông, cã m¸y läc níc ®¶m b¶o vÖ sinh. Cã ®Çy ®ñ c¸c phßng häc, bµn ghÕ ®¶m b¶o quy c¸ch, ¸nh s¸ng, khu«n viªn nhµ trêng tho¸ng m¸t, vÖ sinh s¹ch sÏ. Cã ®ñ c¸c phßng häc 8 chøc n¨ng, phßng hiÖu bé, phßng y tÕ häc ®êng ®îc trang bÞ tñ thuèc, c¸c dông cô y tÕ… Tuy nhiªn, do cë së vËt chÊt xuèng cÊp nªn sù s¾p xÕp cha ®îc khoa häc, ®Ñp m¾t. Do ®Þa h×nh trêng quanh co phøc t¹p mµ kinh phÝ h¹n hÑp cha thÓ c¶i t¹o ®Ó san lÊp mÆt b»ng v× vËy s©n ch¬i b·i tËp cña nhµ trêng cha ®¶m b¶o yªu cÇu. d.VÒ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ trêng: §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý, tõ n¨m 2003 – 2004 sau khi ®îc c«ng nhËn trêng chuÈn Quèc gia, Ban gi¸m hiÖu rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt y tÕ häc ®êng, ®Çu t kinh phÝ mua s¾m thiÕt bÞ d¹y häc, trang bÞ tñ thuèc, c¸c dông cô y tÕ, tæ chøc kh¸m søc kháe cho häc sinh… Tuy nhiªn, c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt vµ y tÕ trong trêng häc cha ®îc quan t©m ®óng møc, thËm chÝ cã lóc cßn bÞ coi nhÑ, thiÕu b×nh ®¼ng so víi c¸c m«n häc kh¸c. Nguyªn nh©n lµ do cë së vËt chÊt cña nhµ trêng tuy ®ñ vÒ sè lîng nhng cha ®îc ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng. NhiÒu trang thiÕt bÞ d¹y häc cßn trong t×nh tr¹ng thiÕu thèn, l¹c hËu, kÐm chÊt lîng, s©n ch¬i b·i tËp nhá hÑp, cha ®¸p øng yªu cÇu d¹y vµ häc v× vËy trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, chÊt lîng gi¶ng d¹y cha cao. III, KÕT QU¶ THùC TR¹NG Víi nh÷ng thùc tr¹ng trªn, hiÖn nay, trêng THCS Xi M¨ng ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kh«ng ®¶m b¶o, c¬ së vËt chÊt nhµ trêng ®ang xuèng cÊp sau 22 n¨m sö dông, ph¶i ®Çu t x©y dùng söa ch÷a nhiÒu trong lóc 9 ®Þa ph¬ng ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ kinh tÕ. §Þa h×nh nhµ trêng quanh co phøc tap, kh«ng cã mÆt b»ng ®Ó lµm s©n ch¬i b·i tËp. Gi¸o viªn gi¶ng d¹y thÓ dôc phÇn lín chØ chó ý d¹y ®éng t¸c chø kh«ng xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi, giíi tÝnh. ViÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÊt lîng dùa trªn kÕt qu¶ bµi tËp chø kh«ng dùa trªn sù ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc vµ søc kháe häc sinh. ChÝnh v× vËy gi¸o dôc thÓ chÊt ®îc d¹y nh lµ sù b¾t buéc, thiÕu ph¬ng ph¸p khoa häc. NhiÒu häc sinh m¾c bÖnh: m¾t, ph×nh cuèn mòi, viªm A, viªm häng h¹t, bíu cæ, huyÕt ¸p nhng kh«ng cã nh©n viªn y tÕ ®óng chuyªn ngµnh ®Ó theo dâi søc kháe cho häc sinh dÉn ®Õn søc kháe cña c¸c em kh«ng ®¶m b¶o. Qua kiÓm tra søc kháe cho häc sinh, t«i thÊy häc sinh trong nhµ trêng m¾c nhiÒu bÖnh, phô huynh ®«i khi kh«ng ®Ó ý ®Õn bÖnh tËt cña con em m×nh, cho r»ng ®ã lµ nh÷ng bÖnh thêng gÆp, kh«ng ¶nh hëng ®Õn søc kháe vµ häc tËp. ViÖc quan t©m ®Õn søc kháe cña häc sinh lµ mét phÇn tr¸ch nhiÖm cña nhµ trêng nh»m ®¶m b¶o søc kháe cho häc sinh häc tËp. KÕt qu¶ kh¶o s¸t qua viÖc kh¸m søc kháe ®Þnh kú trong n¨m häc nh sau: Sè BÖnh tËt HS M¾t Khèi 8 cËn, 6 tiÒn cËn Ph©n Cét BÖnh lo¹i søc cæ sèn kh¸c kháe 0 g 0 4 Bíu Tai mòi häng 19 Viªm A 7 s©u r¨ng ¸p HuyÕt 23 lo¹i I 46 lo¹i II 10 Khèi 4 cËn 7 5 4 s¹n 4 ph×nh cuèn 0 5 mòi ¸p HuyÕt 44 lo¹i I 40 v«i 4 s©u r¨ng Khèi 1 2 häng h¹t 12 ph×nh 0 2 8 v«i cuèn mòi dinh dìng s¹n 6 2 Khèi 6 (cËn) 3 9 h¹t 10 viªm lo¹i II häng 4 ph×nh 0 cuèn mòi suy 40 lo¹i I 48 lo¹i HuyÕt II ¸p 4 HuyÕt 50 lo¹i I ¸p thÊp 13 cao r¨ng 55 lo¹i II 1 s©u r¨ng Céng 24 13 1 Viªm häng 65 0 19 157 lo¹i I 189 lo¹i II Tõ nh÷ng lý do trªn, t«i thÊy vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc toµn diÖn vµ ch¨m sãc søc kháe cho häc sinh trong nhµ trêng lµ mét viÖc lµm v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý gi¸o dôc. Ngêi HiÖu trëng ph¶i xem c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt vµ y tÕ häc ®êng lµ néi dung quan träng trong gi¸o dôc toµn diÖn. V× vËy t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó t×m nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt vµ y tÕ häc ®êng trong trêng THCS. 11 B- C¸C GI¶I PH¸P THùC HIÖN I- MéT Sè Lý LUËN C¥ B¶N 1. Vai trß cña c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt vµ y tÕ häc ®êng nhµ trêng. Gi¸o dôc thÓ chÊt ë níc ta thêng ®îc gäi lµ thÓ dôc thÓ thao trêng häc, nã lµ mét bé phËn quan träng cÊu thµnh nªn thÓ dôc thÓ thao vµ còng lµ mét bé phËn quan träng ®Ó cÊu thµnh nÒn gi¸o dôc ë trêng häc, ®ång thêi nã còng lµ nÒn t¶ng cña thÓ dôc thÓ thao toµn d©n. Do vËy gi¸o dôc thÓ chÊt ®ãng vai trß quan träng h×nh thµnh ý thøc rÌn luyÖn thÓ lùc, n©ng cao søc kháe cho häc sinh. ViÖc gi¸o dôc thÓ chÊt cho häc sinh ®Ó n©ng cao tÇm vãc vµ thÓ tr¹ng cho ngêi ViÖt lµ mét trong nh÷ng néi dung cña ch¬ng tr×nh quèc gia do ViÖn Khoa häc thÓ dôc thÓ thao x©y dùng. Gi¸o dôc thÓ chÊt còng nh c¸c lo¹i h×nh gi¸o dôc kh¸c, lµ qu¸ tr×nh s ph¹m víi ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm cña nã, cã vai trß chñ ®¹o cña nhµ s ph¹m, tæ chøc ho¹t ®éng cña nhµ s ph¹m phï hîp víi häc sinh víi nguyªn t¾c s ph¹m. Gi¸o dôc thÓ chÊt chia thµnh hai mÆt t¬ng ®èi ®éc lËp: D¹y häc ®éng t¸c (gi¸o dìng thÓ chÊt) vµ gi¸o dôc tè chÊt thÓ lùc. Trong hÖ thèng gi¸o dôc néi dung ®Æc trng cña gi¸o dôc thÓ chÊt ®îc g¾n liÒn víi gi¸o dôc trÝ dôc, ®øc dôc, mü dôc vµ gi¸o dôc lao ®éng. VÒ ®øc, viÖc tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao còng cã nhiÒu ¶nh hëng ®Õn ®¹o ®øc cña con ngêi, th«ng qua qu¸ tr×nh luyÖn tËp nã rÌn luyÖn cho häc sinh lßng kiªn tr×, biÕt vît khã, cã b¶n lÜnh, cã c¸ch c xö giao tiÕp, v¨n minh, lÞch sù, 12 hoµ ®ång víi b¹n bÌ, t¨ng cêng t×nh ®oµn kÕt vµ tinh thÇn tËp thÓ. VÒ trÝ, thÓ dôc thÓ thao gióp t¨ng cêng trÝ th«ng minh. Theo c¸c nhµ khoa häc ho¹t ®éng thÓ chÊt gióp t¹o ra c¸c tÕ bµo n·o míi trong khu vùc liªn quan tíi trÝ nhí, khi luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao häc sinh sÏ c¶m thÊy ®Çu ãc th th¸i h¬n, t©m lý tho¶i m¸i vµ cã nh÷ng gi©y phót thùc sù s¶ng kho¸i, gi¶m bít stress tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc trªn líp. VÒ thÓ, ®©y chÝnh lµ môc tiªu c¬ b¶n cña m«n gi¸o dôc thÓ chÊt. tËp thÓ thao lµ ®Ó n©ng cao søc kháe vµ cã søc ®Ò kh¸ng víi bÖnh tËt (bÖnh c¶m, bÖnh gi¶m trÝ nhí, bÖnh tim m¹ch, bÖnh tho¸i hãa cét sèng...),søc kháe vµ tuæi thä ®îc t¨ng lªn. VÒ mÜ, thÓ dôc thÓ thao gióp häc sinh cã mét phÇn phÈm chÊt nghÖ sÜ, mét t×nh yªu ®èi víi c¸i ®Ñp, t×nh yªu con ngêi vµ cuéc sèng, giµu kh¶ n¨ng c¶m xóc, lÜnh héi thÕ giíi th«ng qua c¶m xóc, gióp häc sinh ph¸t triÓn hµi hoµ trªn tÊt c¶ c¸c mÆt t duy logic, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em ph¸t triÓn toµn diÖn. G¾n gi¸o dôc thÓ chÊt, y tÕ trêng häc cã vai trß cùc kú quan träng, y tÕ häc ®êng ®· trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong trêng häc. Y tÕ häc ®êng kh«ng gãi gän trong viÖc thuèc men, giêng bÖnh. ý nghÜa s©u s¾c cña y tÕ häc ®êng lµ b¶o ®¶m ®îc c¸c tiªu chÝ vÒ b¶o vÖ søc kháe häc sinh víi môc tiªu b¶o vÖ, ch¨m sãc, theo dâi vµ tæng hîp t×nh h×nh søc kháe cho häc sinh, x©y dùng m«i trêng vÖ 13 sinh xanh s¹ch ®Ñp. Phßng chèng dÞch bÖnh, phßng chèng tai n¹n th¬ng tÝch, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, níc s¹ch, phßng chèng HIV…gãp phÇn quan träng vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc. Víi nhËn thøc ®óng ®¾n Êy, nhµ trêng ®ang dÇn t¹o ra mét m«i trêng "th©n thiÖn" thùc sù ®èi víi häc sinh, ®Æc biÖt lµ g¾n víi phong trµo “ X©y dùng trêng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc” Nh vËy, gi¸o dôc thÓ chÊt vµ y tÕ häc ®êng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, cã vai trß quan träng trong nhµ trêng. Gi¸o dôc thÓ chÊt vµ y tÕ häc ®êng ®Òu ®em l¹i søc kháe cho häc sinh, gióp c¸c em phßng chèng ®îc c¸c bÖnh tËt häc ®êng, ng¨n chÆn c¸c hiÖn tîng xÊu, c¸c tÖ n¹n x· héi x©m nhËp häc ®êng ®Ó c¸c em trë thµnh nguån nh©n lùc ph¸t triÓn toµn diÖn, víi nh÷ng con ngêi cã ®¹o ®øc, tri thøc, söa khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý tëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, chñ ®éng häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn lµm r¹ng râ non s«ng ®Êt níc ViÖt Nam. 2.Quan ®iÓm chØ ®¹o c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt vµ y tÕ häc ®êng XuÊt ph¸t tõ vai trß tÇm quan träng cña GDTC vµ YTH§ ®ßi hái c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®Õn viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y. ChÝnh v× vËy mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c«ng t¸c GDTC vµ Y tÕ häc ®êng, Thñ tíng ChÝnh phñ ®· ra ChØ thÞ sè: 23/2007/CT-TTg ngµy 12/7/2006 vÒ viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c y tÕ trong c¸c trêng häc. Bé GD&§T ®· cã nh÷ng v¨n b¶n chØ ®¹o vÒ ho¹t ®éng y tÕ trêng häc:QuyÕt ®Þnh sè 73/2007/Q§-BGD&§T 14 ban hµnh Quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng y tÕ trong c¸c trêng tiÓu häc, trung häc c¬ së, trêng trung häc phæ th«ng vµ trêng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc. C¸c v¨n b¶n cña Bé y tÕ, Bé tµi chÝnh quy ®Þnh vÒ vÖ sinh, kinh phÝ y tÕ häc ®êng… Së GD&§T Thanh Hãa còng ®Æc biÖt quan t©m c«ng t¸c nµy, hµng n¨m Së GD&§T ®· cã c«ng v¨n híng dÉn c¸c nhµ trêng thùc hiÖn c«ng t¸c GDTC vµ Y tÕ trong trêng häc. Së gi¸o dôc ®· më líp tËp huÊn vµo th¸ng 7 n¨m 2010 t¹i Trêng §¹i häc Hång §øc cho c¸n bé qu¶n lý vÒ c«ng t¸c nµy, gióp CBQL hiÓu vµ nhËn thøc ®óng ®¾n vai trß tÇm quan träng viÖc gi¸o dôc thÓ chÊt vµ y tÕ trêng häc ®Ó cÇn tËp trung chó ý ®Õn rÌn luyÖn søc kháe cña häc sinh, n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc toµn diÖn. II- GI¶I PH¸P THùC HIÖN C«ng t¸c GDTC vµ YTH§ cã vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn, v× vËy ngêi HiÖu trëng cã vai trß quan träng trong viÖc ®Èy m¹nh chÊt lîng GDTC vµ t¨ng cêng c«ng t¸c y tÕ häc ®êng. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao, hiÖu trëng ph¶i tËp trung l·nh ®¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c nµy b»ng c¸c biÖn ph¸p sau: 1. X©y dùng kÕ ho¹ch C«ng t¸c GDTC & YTH§ trong n¨m häc. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch GDTC&YTH§ ph¶i c¨n cø vµo tinh thÇn chØ ®¹o chung cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, dùa trªn ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña nhµ trêng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch theo yªu cÇu cña nhiÖm vô n¨m häc. Ngêi hiÖu trëng ph¶i x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu gi¸o dôc, nhËn thøc ®óng ®¾n vai trß cña GDTC vµ YTH§ trong nhµ trêng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch. KÕ 15 ho¹ch ph¶i râ rµng cô thÓ néi dung, biÖn ph¸p tõng th¸ng, tõng tuÇn, c¸ch tæ chøc thùc hiÖn vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng. Sau khi x©y dùng kÕ ho¹ch, hiÖu trëng tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch theo néi dung vµ ®óng tiÕn ®é thêi gian ®· x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch. X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸ nh©n vµ bé phËn trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Vµ cã c¸c biÖn ph¸p ®éng viªn khuyÕn khÝch, hç trî khi cÇn thiÕt ®Ó viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cã chÊt lîng vµ ®¹t hiÖu qu¶. Tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh nÕu cÇn, ®Þnh kú cã b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt vµ rót kinh nghiÖm vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®· triÓn khai. 2. Thµnh lËp Ban chØ ®¹o Hµng n¨m hiÖu trëng ph¶i ra ®îc QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban chØ ®¹o c«ng t¸c GDTC vµ YTH§. Ban chØ ®¹o bao gåm: §¹i diÖn Ban gi¸m hiÖu trong ®ã HiÖu trëng lµ trëng ban, tæ trëng chuyªn m«n, trëng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong nhµ trêng. Ban chØ ®¹o cã nhiÖm vô chØ ®¹o tæ chøc c¸c ho¹t ®éng GDTC vµ YTH§ theo kÕ ho¹ch, ®¸nh gi¸ tæng kÕt c«ng t¸c hµng n¨m. 3.T¨ng cêng qu¶n lý c«ng t¸c GDTC & YTH§ 3.1. Qu¶n lý c«ng t¸c GDTC. 3.1.1.Qu¶n lý gi¶ng d¹y chÝnh khãa. B¶n th©n giê häc thÓ dôc cã ý nghÜa quan träng nhiÒu mÆt ®èi víi viÖc qu¶n lý vµ gi¸o dôc con ngêi trong x· héi. ViÖc häc tËp c¸c bµi tËp thÓ dôc, c¸c kü thuËt ®éng t¸c lµ 16 ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó con ngêi ph¸t triÓn c¬ thÓ mét c¸ch hµi hoµ, b¶o vÖ vµ cñng cè søc khoÎ, h×nh thµnh n¨ng lùc chung vµ chuyªn m«n. V× vËy HiÖu trëng ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ giê häc chÝnh khãa, qu¶n lý viÖc d¹y häc theo theo khung ph©n phèi ch¬ng tr×nh cña Bé Gi¸o dôc vµ ph©n phèi ch¬ng tr×nh cña Së Gi¸o dôc Thanh Hãa: 2 tiÕt/tuÇn víi c¸c néi dung b¾t buéc vµ tù chän. Sù qu¶n lý gi¶ng d¹y ®îc thÓ thÓ hiÖn ë viÖc bè trÝ s¾p xÕp thêi khãa biÓu, duyÖt gi¸o ¸n, dù giê th¨m líp vµ kiÓm tra kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trong c¸c häc kú. 3.1.2.Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ngo¸i giê Ho¹t ®éng ngoµi giê bao gåm: thÓ dôc gi÷a giê, båi dìng häc sinh giái, thi ®Êu thÓ dôc thÓ thao, Héi kháe Phï §æng, ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp. C¸c ho¹t ®éng nµy ®îc tæ chøc ngoµi giê häc chÝnh khãa, hiÖu trëng ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ, chØ ®¹o c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, c¸c bé ph©n trong nhµ trêng x©y dùng kÕ ho¹ch vµ phèi hîp tæ chøc. a,§èi víi ho¹t ®«ng thÓ dôc gi÷a giê: HiÖu trëng ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c gi¸o viªn trong nhµ trêng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc híng dÉn häc sinh tËp thÓ dôc gi÷a giê cô thÓ lµ: - Gi¸o viªn bé m«n thÓ dôc: Cã nhiÖm vô híng dÉn tËp c¸c ®éng t¸c, bµi tËp thÓ dôc gi÷a giê, theo dâi häc sinh luyÖn tËp, cã biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng giê tËp hµng ngµy. 17 - Gi¸o viªn chñ nhiÖm: Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý häc sinh, theo dâi nh¾c nhë, gi¸o dôc häc sinh th¸i ®é ý thøc häc tËp tèt. - Tæng phô tr¸ch vµ Ban chØ huy Liªn ®éi: Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi chÊt lîng tËp cña c¸c líp, qu¶n lý sÜ sè häc sinh vµ nÒn nÕp thÓ dôc gi÷a giê. - Ph©n c«ng Ban gi¸m hiÖu theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc, nh¾c nhë c¸c bé phËn ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn nhiÖm vô. b,§èi víi ho¹t ®éng båi dìng häc sinh giái, Héi kháe Phï §æng vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh©n c¸c ngµy lÔ. §©y lµ ho¹t ®éng thêng xuyªn trong n¨m häc, ®Ó häc sinh tham gia kú thi HSG c¸c cÊp ®¹t kÕt qu¶ tèt, hiÖu trëng ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch båi dìng ngay tõ ®Çu n¨m häc. Ph©n c«ng gi¸o viªn gi¶ng d¹y båi dìng, tuyÓn vµ lùa chän häc sinh cã n¨ng khiÕu tæ chøc luyÖn tËp, båi dìng theo m«n. §Ó ho¹t ®éng nµy s«i næi vµ thu hót nhiÒu häc sinh tham gia, cÇn chØ ®¹o gi¸o viªn bé m«n phèi hîp víi Ban chØ huy Liªn ®éi tæ chøc c¸c s©n ch¬i, c¸c c©u l¹c bé, Héi kháe Phï §æng, c¸c ho¹t ®éng TDTT trong c¸c dÞp kû niÖm nh÷ng ngµy lÔ lín trong n¨m häc 20-11; 22-12; 26-3 nh tæ chøc c¸c kú thi: cÇu l«ng, bãng bµn, bãng ®¸, ®¸ cÇu, c¸c m«n ®iÒn kinh… … ph¸t hiÖn nh÷ng häc sinh cã n¨ng khiÕu cã kÕ ho¹ch båi dìng. Tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng thÓ thao, c¸c c©u l¹c bé do ®Þa ph¬ng, ngµnh tæ chøc. 3.1.3. Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt. 18 §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y bé m«n, ngêi hiÖu trëng ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c«ng t¸c nµy t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn hoµn tèt nhiÖm vô cô thÓ lµ: Quy ho¹ch s©n ch¬i b·i tËp cho hîp lý, thuËn lîi, phï hîp ®¶m b¶o vÖ sinh s¹ch an toµn víi häc sinh. Trang bÞ dông cô häc tËp, trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt, tèi thiÓu cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña häc sinh. T¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ kinh phÝ cho ho¹t ®éng: Båi dìng chÕ ®é gi¶ng d¹y ®éi tuyÓn, trang bÞ quÇn ¸o, trang phôc vµ c¸c chÕ ®é kh¸c do Nhµ níc quy ®Þnh, nh»m ®éng viªn khuyÕn khÝch gi¸o viªn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô. 3.1.4. Qu¶n lý vµ båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô: C«ng t¸c båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn nãi chung vµ gi¸o viªn bé m«n GDTC lµ mét nhiÖm vô quan träng cña ngêi hiÖu trëng. Muèn ®¹t kÕt qu¶ cao trong gi¶ng d¹y th× viÖc båi dìng chuyªn m«n nghiÖp cho gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn hµng n¨m. §Ó c«ng t¸c nµy ®¹t hiÖu qu¶ ph¶i chó träng ®Õn c¸c kh©u: - TriÓn khai néi dung chuyªn m«n trong n¨m häc, c¸c néi dung ®îc tËp huÊn trong tØnh, thÞ x·, qu¶n lý chÆt chÏ nÒn nÕp d¹y häc cña gi¸o viªn, t¨ng cêng c«ng t¸c dù giê, th¨m líp ®Ó gãp ý rót kinh nghiÖm cho gi¸o viªn. - ChØ ®¹o tèt viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh cña gi¸o viªn, khuyÕn khÝch 19 gi¸o viªn tÝch cùc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¸o viªn ®îc tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n theo nhãm do Phßng Gi¸o dôc tæ chøc: bè trÝ s¾p xÕp thêi khãa biÓu hîp lý ®Ó gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn tham gia, s¾p xÕp chuyªn m«n ®Ó gi¸o viªn ®i lµm nhiÖm vô coi thi ( träng tµi), huÊn luyÖn ®éi tuyÓn khi Phßng gi¸o dôc hoÆc ®Þa ph¬ng ®iÒu ®éng ®Ó n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n. - KhuyÕn khÝch ®éng viªn vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn tù häc, tù båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô. 3.2.C«ng t¸c y tÕ häc ®êng 3.2.1. Tæ chøc kiÓm tra søc kháe ®Þnh kú cho häc sinh ViÖc tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú cho häc sinh lµ viÖc lµm thêng xuyªn cña c¸c nhµ trêng trong n¨m häc, nh»m s¬ cøu kÞp thêi c¸c trêng hîp èm ®au, tai n¹n rñi ro, ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu cho häc sinh, tæng hîp theo dâi tr×nh tr¹ng søc kháe häc sinh. V× vËy, hiÖu trëng ph¶i phèi hîp víi Trung t©m y tÕ dù phßng tæ chøc kiÓm tra søc kháe ®Þnh kú cho häc sinh vµo ®Çu n¨m häc nh»m ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng häc sinh cã bÖnh tËt, ®Æc biÖt lµ nh÷ng bÖnh häc ®êng: vÑo cét sèng, cËn thÞ, bíu cæ…®Ó cã biÖn ph¸p phßng chèng. Sau khi kiÓm tra søc kháe cho häc sinh nhµ trêng cÇn th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra søc kháe cho phô huynh ®Ó phô 20
- Xem thêm -