Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy học môn tiếng anh lớp 9 tổ chức học tâp – thực hành theo cặp nhóm

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Tæ chøc häc sinh häc tËp - Thùc hµnh theo cÆp, nhãm ” i. PhÇn më ®Çu 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thế kỷ 21 - Thế kỷ của sự bùng nổ tri thức và sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ. Đứng trước sự phát triển này, mỗi người giáo viên cần phải hoàn thành mục tiêu giáo dục đào tạo và cần có khả năng thích ứng với xu hướng phát triển của xã hội - đó là vấn đề đa dạng hoá giáo dục để đạt được mục tiêu giáo dục là : Học tri thức- Học làm việc - Học để tồn tại. Vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy là một công việc vô cùng quan trọng đối với mỗi giáo viên, việc dạy và học ngoại ngữ cũng vậy,để đạt hiệu quả cao nhất trong mục tiêu giao tiếp, nắm bắt tri thức cùng hoà nhập vào sự phát triển của xã hội. Thùc hiªn chØ thÞ sè14/2001 ngµy 11/6/2001 cña Thñ tíng chÝnh phñ vµ NghÞ quyÕt sè 40/2000 QH10 cña Quèc héi vÒ “Đæi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng”. N¨m häc 2009-2010 Ngµnh gi¸o dôc tiÕp tôc chØ ®¹o cho c¸c c¸n bé gi¸o viªn gi¶ng d¹y theo ch¬ng tr×nh ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y học theo ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng. ViÖc ®æi míi néi dung, ch¬ng tr×nh vµ SGK lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan kh«ng nh÷ng ®èi víi ngµnh gi¸o dôc mµ cßn phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña x· héi . Cïng víi c¸c m«n häc kh¸c m«n TiÕn Anh ë bËc THCS còng ®îc ®æi míi néi dung, ch¬ng tr×nh vµ SGK, viÖc ®æi míi ®ßi hái ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc bé m«n nµy theo ®Æc thï riªng cña nã. Môc tiªu cña m«n TiÕng Anh lµ nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc kû n¨ng c¬ b¶n vÒ TiÕng Anh vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. §Ó thùc hiÖn ®óng môc tiªu ®µo t¹o vµ tõng bíc n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc, viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt. Ph¬ng ph¸p Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 1 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” d¹y häc míi lµ lÊy häc sinh lµm chñ thÓ cña ho¹t ®éng häc tËp, häc sinh cã ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n, đóng vai trß tÝch cùc chñ ®éng trong qu¸ tr×nh häc tËp. Häc sinh ®îc tham gia đóng gãp kinh nghiÖm hiÓu biÕt cña c¸ nh©n m×nh trong qu¸ tr×nh häc tËp , häc sinh ®îc tham gia luyÖn tËp thùc hµnh giao tiÕp cã ý thøc chñ ®Þnh. §Ó lµm tèt c¸c ho¹t ®éng trªn gi¸o viªn ph¶i biÕt tæ chc ho¹t ®éng häc tËp cho häc sinh, t¹o c¬ héi cho häc sinh luyÖn tËp ng«n ng÷ qua c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp. §iÒu ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn ph¶i biÕt sö dông SGK vµ c¸c ph¬ng tiÖn hỗ trợ quá trình d¹y häc như việc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin , biÕt kÕt hîp hµi hoµ c¸c ph¬ng ph¸p phï hîp trong mét tiÕt häc. Qua qu¸ trình d¹y häc b¶n th©n t«i nhËn thÊy r»ng: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ®µo t¹o yÕu tè quan träng nhÊt lµ ph¶i x¸c ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn b»ng ®îc trong qu¸ tr×nh d¹y häc ph¶i thùc sù “LÊy häc sinh lµm nh©n vËt trung t©m”, trong häc tËp ph¶i biÕt vËn dông tèi ®a viÖc “Thùc hµnh theo cÆp, nhãm”. Suy nghÜ trªn ®©y lµ ®Þnh híng quan träng trong d¹y häc vµ chÝnh lµ ®Ò tµi “Tổ chức học sinh học tập - thực hành theo cặp nhóm môn Tiếng Anh lớp 9” mµ b¶n th©n t«i suy nghÜ, thùc hµnh trong qu¸ tr×nh d¹y häc vµ ®· thu ®îc hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. 2. NhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi Lµ mét gi¸o viªn d¹y tiÕng Anh , b¶n th©n t«i lu«n tr¨n trë vµ t×m tßi gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®Ó truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho häc sinh cña m×nh mét c¸ch tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, nh»m ph¸t huy tÝnh tù gi¸c vµ chñ ®éng cña häc sinh trong giê d¹y. Gi¸o viªn ph¶i lµ ngêi l«i cuèn c¸c em vµo các hoạt động bài học và đóng vai trß trung t©m , híng dÉn cho häc sinh díi h×nh thøc nµy hay h×nh thøc kh¸c trong các ho¹t ®éng d¹y häc. Qua qu¸ tr×nh d¹y häc, gi¸o viªn gióp häc sinh tù kh¸m ph¸ trªn c¬ së tù gi¸c, tù do suy nghÜ vµ tranh luËn rót ra ®îc nhiÒu bµi häc bæ Ých, ®Ó ®Ò xuÊt vÊn ®Ò ®ang th¶o luËn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch cô thÓ h¬n. C¸c em lµ ®èi tîng trung t©m, cho c¸c em thùc hµnh theo cÆp, nhãm ®Î c¸c em giao tiÕp víi nhau gióp c¸c em thùc hµnh dÔ dµng vµ söa lçi cho nhau kÞp thêi. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 2 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” Thùc hµnh theo cÆp, nhãm th× häc sinh kh¸ ,giái sÏ gióp ®ì c¸c häc sinh trung b×nh, yÕu, kÐm n¾m b¾t ®îc kiÕn thøc träng t©m cña bµi häc, dÇn dÇn c¸c em sÏ biÕt c¸ch tù häc vµ n¾m b¾t kiÕn thøc c¬ b¶n cña bé m«n. Thùc hµnh theo cÆp , nhãm gióp c¸c em cã sù thi ®ua vµ cã sù cè g¾ng, tõ ®ã gi¸o viªn ph¸t hiÖn ra nh÷ng em cã kh¶ n¨ng ®Ó båi dìng vµ gióp c¸c em trë thµnh häc sinh giái cña bé m«n m×nh. §ång thêi thùc hµnh theo cÆp, nhãm gióp cho c¸cem cã ý thøc tù gi¸c häc tËp ,m¹nh d¹n vµ tù tin, nh÷ng em häc yÕu cã thÔe häc ®îc tõ b¹n ph¬ng ph¸p tù häc theo ph¬ng ch©m:”Häc thÇy kh«ng tÇy häc b¹n” 3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM §Ò tµi “Tæ chøc häc sinh häc tËp - Thùc hµnh theo cÆp, nhãm môn Tiếng Anh 9 ” đ· ®îc t«i ¸p dông vµo trong c¸c giê d¹y tiÕng Anh cho häc sinh c¸c khèi líp t¹i trêng THCS Tràng An trong qu¸ trinh thùc hiÖn ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. 4. ĐÓNG GÓP VỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi cña m×nh, b¶n th©n t«i ®· thùc hiªn ph¬ng ph¸p ®iÒu tra, ph©n tÝch tõ nh÷ng yªu cÇu thùc tiÔn kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ®Ó ®i ®Õn nh÷ng kÕt luËn cho viÖc nghiªn cøu. Gi¸o viªn thõa nhËn, ®ång c¶m, t«n träng víi nhu cÇu môc ®Ýchcña häc sinh, ®¹t ®îc ®é tin cËy, t¹o ®îc søc thuyÕt phôc vµ kÝch thÝch ®éng c¬ bªn trong cña häc sinh Dùa vµo kinh nghiÖm cña häc sinh råi khai th¸c c¸c kinh nghiÖm ®ã, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c §¹t møc ®é tèi ®a sù tham gia cña ngêi häc, tèi thiÓu sùyªu cÇu cña ngêi chØ ®¹o (gi¸o viªn). Ph¸t huy n¨ng lùc t duy ®éc lËp s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng suy nghÜ t¹o cho häc sinh tÝnh n¨ng ®éng, tù tin Thùc hµnh theo cÆp, nhãm gióp häc sinh nh©n ra ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu tõ phÝa ngêi ®èi tho¹i vµ ®Æc biÖt lµ tù nhËn ra ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó tõ ®ã cã ý chÝ phÊn ®Êu gióp cho b¶n th©n ngµy cµng tiÕn bé h¬n. DÔ dµng nhËn thÊy m«i trêng ngo¹i ng÷, ®iÒu khiÓn tõ xa, chØ cÇn nªu c¸ch lµm, híng dÉn cô thÓ råi triÓn khai theo tõng cÆp, tõng nhãm, ph©n vai giao Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 3 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” tr¸ch nhiÖm cô thÓ vµ gi¸o viªn dÔ dµng quan s¸t phong c¸ch, thu nhËp kÕt qu¶ th«ng qua viÖc thùc hiÖn cña tõng häc sinh. ii. PhÇn néi dung CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1. C¬ së lý luËn B¶n chÊt cña lý luËn d¹y häc míi lµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh,lÊy häc sinh lµm trung t©m, häc sinh lµ chñ thÓ ho¹t ®éng cña häc tËp, gi¸o viªn lµ ngêi tæ chøc, híng dÉn häc sinh tiÕp nhËn tri thøc míi, luyÖn tËp ng«n ng÷ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp ®a d¹ng díi h×nh thøc ho¹t ®éng c¸ nh©n, ho¹t ®éng cÆp ,nhãm. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc ,®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh th× ho¹t ®éng tæ ,nhãm lµ mét h×nh thøc ho¹t ®éng häc tËp tèt. Th«ng qua h×nh thøc häc tËp nµy c¸c em cã ®iÒu kiÖn tr×nh bµy, trao ®æi vµ béc lé nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ c¸c lîng th«ng tin vÒ bµi häc mµ m×nh hiÓu, m×nh c¶m nhËn vµ tõ ®ã tr¶ l¹i lîng th«ng tin mµ c¸ nh©n xö lý.Lîng th«ng tin cña tõng häc sinh cã thÓ ®óng hoÆc cã thÓ sai mét phÇn. Th«ng qua cÆp , nhãm c¸c em tr¶ l¹i th«ng tin cho ngêi d¹y. Tõ ®ã ngêi d¹y n¾m b¾t ®îc møc ®é t duy, hiÓu biÕt cña c¸c em. Qu¸ tr×nh nµy ®îc diÔn ra theo quan hÖ hai chiÒu. XÐt vÒ lý luËn d¹y häc th× ®©y lµ mèi quan hÖ biÖn chøng. Ngoµi ra ®îc ttrao ®æi cÆp , nhãm häc sinh ®îc rÌn luyÖn thªm vÒ kû n¨ng vµ thãi quen suy nghÜ, diÔn ®¹t vµ tr×nh bµy mét vÊn ®Ò tríc mét tËp thÓ. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy, c¸c kû n¨ng nghe,nãi, ®äc, viÕt cña häc sinh ngµy cµng ®îc n©ng cao. 2. C¬ së thùc tiÔn Thùc tiÔn øng dông viÖc d¹y häc”Tæ chøc häc sinh häc tËp - thùc hµnh theo cÆp, nhãm” ®em l¹i hiÖu qu¶ t¬ng ®èi kh¶ quan. Th«ng qua viÖc thùc hµnh theo cÆp, nhãm häc sinh ë c¸c líp t«i thö nghiÖm ®· m¹nh d¹n h¬n, ho¹t b¸t h¬n trong c¸c tiÕt häc ë trªn líp. Mçi lÇn t«i ®a mét lîng th«ng tin vµ yªu cÇu ho¹t ®éng theo cÆp, nhãm lµ c¸c em n¾m b¾t vµ thùc hiÖn kh¸ thµnh c«ng. Trong khi thùc hµnh c¸c em tù uèn n¾n cho nhau c¸ch ph¸t ©m, c¸ch dïng cÊu tróc c©u, ng÷ ®iÖu ...Khi tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh theo cÆp, nhãm, gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn ®Ó n¾m b¾t lîng kiÕn thøc mµ häc sinh tiÕp thu ®îc tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®Ó ph¸t huy mÆt m¹nh còng nh ®Ó kh¾c phôc nh÷ng mÆt tiªu cùc Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 4 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” trong qu¸ tr×nh luyÖn tËp cña häc sinh, ®¸p øng ®îc mèi quan hÖ biÖn chøng trong qu¸ tr×nh d¹y häc. CHƯƠNG II NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU HÇu hÕt häc sinh ë trêng THCS chØ míi biÕt vËn dông kiÕn thøc rÊt s¬ ®¼ng so víi ch¬ng tr×nh ngo¹i ng÷ - m«n Tiªng Anh. Häc sinh lớp 9 chØ häc ®îc 2tiÕt/ tuÇn nªn thêi gian kh«ng cã nhiÒu ®Ó cho c¸c em thùc hµnh mét c¸ch tho¶i m¸i vµ thµnh th¹o, trong khi ®ã m«n häc nµy ®ßi hái cã thêi gian ®Ó thùc hµnh nhiÒu, ph¸t ©m ®ñ to, rá, dâng d¹c v× thÕ mµ c¸c em luyÖn tËp ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong giao tiÕp. §èi víi häc sinh THCS nãi chung ®ßi hái c¸c em ph¶i thùc hµnh nhiÒu ®Ó nhí l©u, nãi to ®Ó ngêi ®èi tho¹i nhËn ra lçi cña m×nh qua c¸ch ph¸t ©m cña tõ, c¸ch dïng cña cÊu tróc c©u ®Ó tõ ®ã cã thÓ söa lçi cho nhau. Víi yªu cÇu nµy th× viÖc häc tËp theo cÆp, nhãm gi¶i quyÕt ®îc rÊt nhiÒu vÊn ®Ò. Trong ®iÒu kiÖn ®å dïng d¹y häc cha phong phó th× viÖc gióp cho häc sinh luyÖn tËp mét c¸ch thµnh th¹o kiÕn thøc ®· häc lµ mét viÖc lµm rÊt khã ®èi víi ngêi gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷. Gi¸o viªn ph¶i gióp c¸c em luyÖn tËp c¸c kû n¨ng nge, nãi, ®äc, viÕt th«ng qua c¸c häat ®éng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc. Nh»m tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, n©ng cao chÊt lîng kÞp thêi víi c¸c bé m«n kh¸c. Qua theo dâi chÊt lîng vµ c¸ch häc cña häc sinh, t«i thÊy r»ng häc sinh cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu m«n häc vµ gi¸o viªn còng khã ®iÒu chØnh trong c¸ch d¹y c¸c em häc bé m«n nµy.Qua nghiªn cøu vµ t×m ra ph¬ng ph¸p tÝch cùc ho¸ cña m×nh lµ lµm sao ®Ó chÊt lîng häc tËp cña häc sinh ngµy mét n©ng cao h¬n, kÕt h¬p theo dâi vµ tiÕn hµnh d¹y thö ë c¸c líp mµ t«i ®¶m nhËn t«ithÊy c¸ch häc theo cÆp, nhãm lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m gióp häc sinh tiÕn bé nhanh, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña bé m«n. Sau ®©y lµ mmét sè gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt biÖn ph¸p “Tæ chøc häc sinh häc tËp - Thùc hµnh theo cÆp, nhãm”. A. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 5 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” 1. T¹o ra t×nh huèng phï hîp víi tõng chñ ®Ò cô thÓ, x©y dùng kÕ hoÆch ®Ó híng dÉn häc sinh cïng nhau lµm viÖc, cïng trao ®æi häc hái lÉn nhau 2. CÇn linh ho¹t trong viÖc dïng SGK ®Ó híng dÉn häc sinh lÊy sè liÖu, tù rót ra cÊu tróc riªng cho tõng lo¹i bµi tËp thùc hµnh 3. Lµm mÉu cho häc sinh xem lµ biÖn ph¸p gióp cho häc sinh tiÕp thu nhanh nhÊt råi lµm t¬ng tù cho bµi tËp riªng cña m×nh 4. Sö dông ®å dïng minh ho¹ ®Ó yªu cÇu nhãm, cÆp ph¶i sö dông vËt chÊt, tranh vÏ ®Ó thùc hµnh dÔ dµng. Cã nh thÕ c¸c em míi nhí ®îc tõng cÊu tróc c©u, mÉu c©u vµ sÏ lµm bÊt cø cÊu tróc nµo nÕu gi¸o viªn yªu cÇu 5. T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng t×m tßi, quan s¸t s¸ng t¹o trong viÖc vËn dông kiÕn thøc cho tõng bµi häc ,tiÕt häc. 6. T¹o ®iÒu kiÖn kh«ng khÝ thÝch hîp ®Ó häc sinh tranh luËn bÊt cø tiÕt häc nµo. 7. TËn dông tèi ®a ®å dïng ë tõng cÆp, nhãm, yªu cÇu häc sinh chuÈn bÞ tranh, ®å dïng cho tõng tiÕt thùc hµnh 8. Yªu cÇu ®èi víi gi¸o viªn: Theo dâi c¸c em thùc hµnh, nhËn xÐt tõng lçi sai nhá chØ ra cho c¸c em biÕt c¸ch ®Ó tr¸nh lÆp l¹i nh÷ng lçi mµ m×nh ®· m¾c ph¶i Khi häc sinh luyÖn þ©p theo cÆp, nhãm gi¸o viªn ®Õn tõng cÆp –nhãm ®Ó theo dâi vµ nhËn xÐt ®Ó söa lçi kÞp thêi cho häc sinh. §èi víi nh÷ng lçi phæ biÕn, gi¸o viªn nªn ®Æt c©u hái cho c¶ líp vµ cho häc sinh tù ph¸t hiÖn ra lçi sai cña m×nh ®Ó söa vµ tr¸nh lÆp l¹i. Lµm nh thÕ c¸c em sÏ tr¸nh ®îc lçi, hiÓu vµ nhí l©u. Gi¸o viªn hiÓu ®îc tr×nh ®é c¸c ®èi tîng, møc ®é tiÕp thu bµi cña tõng em ®Ó gi¸o viªn cã híng ®iÒu chØnh c¸ch d¹y cña m×nh. Ph©n c«ng nhiÖm vô cho nhãm trëng ®Ó c¸c em theo dâi gióp ®ì c¸c thµnh viªn trong nhãm cña m×nh. Gi¸o viªn ®éng viªn, khÝch lÖ kÞp thêi nh÷ng häc sinh lµm tèt nhiÖm vô cña m×nh. T¹o kh«ng khÝ phÊn khëi ®Ó c¸c em cã høng thó khi m×nh ®îc khen. Yªu cÇu häc sinh ph¶i chuÈn bÞ tèt cho tiÕt thùc hµnh theo cÆp, nhãm 9. Yªu cÇu ®èi víi häc sinh: §a hÕt kh¶ n¨ng ®Ó tiÕp cËn kiÕn thøc, t¹o thµnh cho m×nh mét thãi quen thùc hµnh nhãm, cÆp ®Ó c¸c tiÕt sau khi gi¸o viªn chØ ra hiÖu b»ng tay vµ nãi c©u lÖnh (Group/Pair works) th× c¸c em tù quay ngêi vµ thùc hiÖn mét c¸ch cã kû x¶o vµ ai vµo viÖc nÊy. T¹o ra kh«ng khÝ ngo¹i ng÷ trong líp häc ®Ó thÊy ®îc m«n häc ngo¹i ng÷ cã ®Æc thï riªng. X©y dùng phong c¸ch ngo¹i ng÷ cho m×nh. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 6 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” Thùc hµnh theo tõng mÉu c©u ®Ó råi sau ®ã vËn dông lµm bµi tËp ë s¸ch bµi tËp , n©ng cao, viÕt c©u, viÕt ®o¹n. Tù gi¸c thùc hµnh bÊt kú t×nh huèng nµo cña gi¸o viªn yªu cÇu. Ph¸t huy ®ång bé bèn kỹ năng Nghe – Nói - Đọc - Viết. B. Phư¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng theo cÆp, nhãm. 1. Các bước tổ chức hoạt động theo cặp (Pair work) a. CÆp gi÷a thÇy vµ mét trß (teacher and a student). b. CÆp më (open pair) gi÷a hai häc sinh kh«ng ngåi gÇn kÒ nhau. c. CÆp ®ãng (close pair ) gi÷a hai häc sinh ngåi kÒ nhau. * 1st step. - Teacher introduces the exercise and show what questions and answers that students can give. *2nd step. - Ask a few students round the class to show the kind of conversation students might have. *3nd step: *4th step: - Divide the class into pairs. - Students work in pairs. Teacher goes more quickly round the class, checking that everyone is taking but do not try to correct mistakes. It will be better for the teacher to silently take answer note mistakes. *5th step: - When most pairs finished, stop the activities call one by one *6th step: - Teacher remarks the activity. pair. 2. C¸c bưíc tæ chøc mét ho¹t ®éng nhãm ( group work). - Nhóm 1 bàn 3 học sinh - Nhóm 2 bàn 6 hoc sinh - Nhóm 2 đội trong lớp *1st step: - T introduces the requirements and asks students what they have to do. *2nd step: - T asks some students again what have to do. *3rd step: - Divide the class into groups. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 7 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” *4th step: - Sts work in groups, T. goes round to check . *5th step: -When most groups finish, stop discussing ( Teacher asks about 2 or 3 groups to read out their predictions). *6th step: -T. gives feed back. 3. C¸c lo¹i h×nh hoạt động luyÖn tËp theo cÆp( workin pair) 3.1. Héi tho¹i Sau khi häc mét bµi ®èi tho¹i mÉu, häc sinh ®· n¾m ®ưîc cÊu tróc cña bµi vµ hiÓu ®ưîc c¸c vÊn ®Ò ng÷ ph¸p trong ®ã, gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu tõng cÆp häc sinh ®ãng vai bµi ®ã nhưng cã thay thÕ mét sè chi tiÕt ( vÝ dô như tªn tuæi, quª qu¸n, nghÒ nghiÖp, së thÝch, địa điểm, tình hình thời tiết…) ®Ó biÕn lêi tho¹i cña hä nãi vÒ chÝnh b¶n th©n hä hoÆc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò mµ hä quan t©m. Example: E 9: Unit 9: Listen and read 3.2. Bµi luyÖn thay thÕ Sau khi giíi thiÖu c¸c mÉu c©u vµ cho luyÖn tËp thÓ thËt nhanh, gi¸o viªn viÕt c¸c tõ gîi ý ®Ó thay thÕ lªn b¶ng yªu cÇu häc sinh luyÖn tËp theo cÆp. Nªn ®Ó nhiÒu chç trèng ë phÇn gîi ý ®Ó cho häc sinh ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh. VÝ dô viÕt lªn b¶ng: Where will you take your friend to visit? I will take her/ him to visit Hung Temple. ( West Lake/ Dong Xuan Market..............) 3.3. Thùc hµnh ng÷ ph¸p Sau khi häc sinh ®· n¾m ®ưîc vÊn ®Ò ng÷ ph¸p vµ ®· ®ưîc luyÖn tËp theo đồng thanh cả lớp ( b»ng c¸c bµi tËp nh¾c l¹i hoÆc chuyÓn ®æi), chia häc sinh thµnh tõng cÆp vµ yªu cÇu c¸c em trao ®æi víi nhau (chó ý chän c¸c chñ ®iÓm gÇn gòi, quen thuéc ). VÝ dô, nãi vÒ chÝnh b¶n th©n m×nh hoÆc nh÷ng ®iÒu cã thùc liªn quan ®Õn cuéc sèng cña chÝnh häc sinh. C¸c tõ gîi ý ë trªn b¶ng vÉn lµ lÝ tưëng cho bµi luyÖn tËp nµy Example: Unit 2: Speak ( reported questions) Thu said that she liked wearing blue shorts Lan........................................................... 3.4. KiÓm tra kh«ng chÝnh thøc Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 8 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” ViÖc kiÓm tra thưêng xuyªn còng cã t¸c dông trong gi¶ng d¹y. Khi cho phÐp häc sinh cïng céng t¸c ®Ó lµm mét bµi kiÓm tra, gi¸o viªn cã thÓ khuyÕn khÝch ®ưîc viÖc häc tËp cña c¸c em v× nh÷ng häc sinh yÕu sÏ ®ưîc nh÷ng häc sinh kh¸ h¬n gióp ®ì. ThØnh tho¶ng nªn cã mét bµi kiÓm tra ng¾n cuèi giê vµ sau ®ã cho ®iÓm lu«n. Bµi kiÓm tra ®ã kh«ng cÇn ph¶i bao gåm toµn bé nh÷ng kiÕn thøc häc sinh võa häc trong bµi mµ cã thÓ tËp trung vµo bÊt cø khÝa c¹nh nµo cña viÖc sö dông ng«n ng÷. Yªu cÇu cña bµi lµm cÇn hÕt søc râ rµng, viÕt c©u mÉu lªn b¶ng vµ khèng chÕ thêi gian ®Ó luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng ph¶n øng nhanh nhÑn, linh ho¹t trong viÖc sö dông ng«n ng÷. Bµi lµm xong cã thÓ ®ưîc kiÓm tra miÖng hoÆc c¸c cÆp ®èi chÐo kiÓm tra vµ chÊm bµi cho nhau. 3..5. Hái vµ tr¶ lêi Cuèi c¸c bµi ®äc thưêng cã c¸c c©u hái. Häc sinh cã thÓ th¶o luËn t×m c©u tr¶ lêi cho c¸c c©u hái nµy theo cÆp. §Çu tiªn häc sinh lµm miÖng, sau ®ã gi¸o viªn gäi mét vµi häc sinh bÊt k× ®Ó kiÓm tra. HoÆc lµm cho ho¹t ®éng nµy phong phó b»ng c¸ch cho häc sinh th¶o luËn miÖng råi viÕt c©u tr¶ lêi ra giÊy, c¸c cÆp ®æi chÐo chÊm c¸c c©u tr¶ lêi cho nhau dưíi sù kiÓm so¸t cña gi¸o viªn. 4. Ho¹t ®éng theo nhãm (Work in group/group work) Trong c¸c líp häc cña chóng ta ghÕ ngåi kh«ng thÓ di chuyÓn quanh líp häc ®ưîc v× vËy ë hoµn c¶nh nµy chØ cã thÓ yªu cÇu häc sinh bµn trªn quay xuèng bµn dưíi t¹o thµnh c¸c nhãm ®Ó luyÖn tËp. Tèt nhÊt lµ t¹o thµnh c¸c nhãm cã tõ 3 - 6 ngưêi nhưng nhiÒu khi sè lưîng häc sinh trong mçi nhãm cßn phô thuéc vµo sè häc sinh ngåi ë mçi bµn. Sau khi chia nhãm xong nªn chØ ®Þnh hoÆc ®Ó thµnh viªn c¸c nhãm tù bÇu ra nhãm trëng hoÆc thư kÝ nhãm. Ngưêi nµy sÏ trùc tiÕp liªn hÖ víi gi¸o viªn khi nhãm gÆp khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña bµi tËp. §iÒu nµy sÏ gióp cho viÖc kiÓm so¸t tÊt c¶ c¸c nhãm trong líp cña gi¸o viªn nhÑ nhµng, dÔ dµng h¬n. Nªn chØ ®Þnh hoÆc hưíng dÉn nh÷ng häc sinh cã khiÕu khÈu ng÷ vµ ho¹t b¸t h¬n ®Ó lµm viÖc nµy. Nhưng ®«i khi còng cÇn thay ®æi: chän mét häc sinh kh¸ nhưng cßn rôt rÌ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ®ã rÌn luyÖn ®Ó trë nªn m¹nh d¹n h¬n. HoÆc còng cã thÓ ®Ó c¸c thµnh viªn trong nhãm lÇn lît lµm nhãm trưëng. §iÒu quan träng lµ c«ng viÖc nµy cÇn ph¶i lµm nhanh døt kho¸t vµ häc Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 9 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” sinh ph¶i ®ưîc th«ng b¸o ngay ai lµ nhãm trëng cña hä ®Ó hä cã thÓ b¾t tay vµo viÖc ®ưîc, kh«ng bÞ l·ng phÝ thêi gian. ViÖc chia nhãm cã thÓ b»ng tiÕng mÑ ®Î, nÕu dïng tiÕng Anh th× trưíc hÕt ph¶i cho häc sinh lµm quen vµ hiÓu ®ưîc c¸c mÖnh lÖnh như: “ The first row, turn and face the second. The third row, turn and face the fourth please. Now work in groups ...”Nhưng với tình tình thực tế giảng dạy tại nhà trường, các nhóm bàn trong lớp tôi giảng dạy đã được phân định rõ nhóm, giáo viên chỉ còn việc phân công lại nhóm trưởng. Example: Khi thùc hµnh hái vµ tr¶ lêi ”The ways we do to save energy”, “Nêu cách chúng ta làm để tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên ” (Unit 7Lesson 4 English 9) th× gi¸o viªn cÇn tiÕn hµnh theo nhãm 2 đội : T: Observe these pictures on showing machine .Tell me all the ways we do to save energy ? and T does an example with picture 1. Student says: We should turn off the faucets when we don’t need. T: 2 groups go to the board and write down the ways for all pictures. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 10 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” Trong khi häc sinh thùc hµnh hái- ®¸p, gi¸o viªn ph¶i bao qu¸t vµ theo dâi líp ®Ó nhËn xÐt tõng cÆp, l¾ng nghe vµ söa lçi cho c¸c em, lu ý nh÷ng cÆp cã häc sinh yÕu kÐm Chia líp thµnh tõng nhãm, trong nhãm cã häc sinh kh¸, giái,trung b×nh, yÕu ®Ó c¸c em cã thÓ hái vµ trình bµy cho nhau. Nh vËy häc sinh nµo cha cã c¬ héi tr¶ lêi th× sÏ cã c¬ héi tr¶ lêi nh÷ng c©u tiÕp theo gióp cho c¸c em m¹nh d¹n ,tù tin víi møc ®é hiÓu biÕt cña m×nh vµ cã c¸ch øng xö tèt h¬n §èi víi häc sinh yÕu cña tõng nhãm, gi¸o viªn híng dÉn nhãm trëng- ngêi häc tèt gióp ®ì ®Ó c¸c em cã thÓ tiÕp cËn kiÕn thøc dÔ dµng, gãp ý ®Ó gióp b¹n häc vµ c¸c em ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong viÖc häc ngo¹i ng÷ Chương III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC So víi kÕt qu¶ ®· nªu ë thùc tr¹ng trong phÇn I, sau khi ®· nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ò tµi nµy t«i thÊy kÕt qu¶ cña viÖc häc nhãm, häc cÆp cã phÇn biÕn chuyÓn rõ rÖt, chÊt lîng ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n so víi mÆt b»ng cña häc kú I vµ ®Çu n¨m. Sè häc sinh giao tiÕp ®èi tho¹i ®îc t¨ng lªn, ®Æc biÖt sè häc sinh yÕu kÐm còng cã phÇn nµo hiÓu vµ sö dông ®îc mét sè c©u lÖnh cña gi¸o viªn ,bËp bÑ trao ®æi víi b¹n mét sè c©u th«ng dông hµng ngµy nhng ®ã còng lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng ®èi víi c¸c em. HÇu hÕt c¸c bµi tËp thùc hµnh ë líp, ë nhµ c¸c em ®· x©y dùng vµ hoµn thiÖn kh¸ tèt vµ thu ®îc mét lîng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh. B¶ng 1: KÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m bé m«n Tiếng Anh 9 Häc lc TB SL % 15 44% SL 5 YÕu % 14% TT Líp 1 9A SÜ Giái sè SL % 35 4 11% 2 9B 32 1 3,1% 5 15,9% 16 50% 10 31% 3 9C 30 1 3,2% 6 16,1% 11 42% 12 38,7% SL 11 Kh¸ % 31% Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng KÐm SL % 0 0 11 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” 6 97 Tổng 6,2% 22 22,7% 42 43,3% 27 27,8% B¶ng 2: KÕt qu¶ cuèi n¨m bé m«n Tiếng Anh 9 TT Líp 1 9A SÜ sè 35 2 9B 32 3 3 9C 30 Tổng 97 SL 20 Kh¸ % 57 10 20 66,7 7 1 3,0 16 50 10 10,3% 46 47,4% SL 10 Giái % 28,6 Häc lc TB SL % 5 14,4 YÕu SL % 0 0 KÐm SL % 0 0 23,3 0 0 0 0 15 47 0 0 0 0 41 42,3% Chất lượng đạt trung bình trở lên: 100% Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện: 03 em III .KÕt luËn Th«ng qua viÖc gi¶ng d¹y trªn líp tại trêng THCS Trµng An, t«i thÊy rằng viÖc cho häc sinh thùc hµnh theo cÆp nhãm trong tõng tiÕt d¹y lµ mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu vµ cÇn thiÕt ®èi víi gi¸o viªn d¹y m«n Anh V¨n. Nã trë thµnh mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc d¹y häc Ngo¹i ng÷. V× vËy b¶n th©n t«i rót ra vµ kinh nghiÖm nhá nh sau. Bµi häc kinh nghiÖm nhá: * §èi víi gi¸o viªn: - Ph¶i lu«n lu«n gÇn gñi quan t©m ®Õn ®èi tîng häc sinh ®Ó tõ ®ã ph¸t hiÖn ra n¨ng khiÕu häc bé m«n cña c¸c em. - Lµ ngêi ®ãng vai trß híng dÉn häc sinh trong ho¹t ®éng häc cho nªn tr¸nh h×nh thøc chiÕu lÖ. - N¨ng ®éng s¸ng t¹o trong viÖc ph©n nhãm häc sinh thµnh nhãm cÆp đ¶m b¶o trong mét nhãm häc sinh cã c¶ häc sinh yÕu, cã häc sinh trung b×nh, cã häc sinh kh¸ vµ giái. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 12 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” - CÇn nhanh nhÑn trong c¸c thao t¸c ®Ó tiÕt kiÖm tèi đa thêi gian cho mét tiÕt d¹y. * §èi víi häc sinh: - CÇn tù gi¸c tÝch cùc trong mäi ho¹t ®éng, tÊt c¶ c¸c häc sinh ®Òu đîc giao viÖc vµ ®îc ho¹t ®éng, kh«ng giao kho¸n cho häc sinh kh¸ giái v× c¸c häc sinh ®îc lµm nhiÒu sÏ béc lé suy nhgÜ cña m×nh qua trao ®æi häc nhãm hoÆc tranh luËn tríc líp häc. Qua ®ã häc sinh kh«ng nh÷ng tiÕp thu ®îc nh÷ng kiÕn thøc mµ còn qua việc rÌn luyÖn n©ng cao n¨ng lùc t duy. - M¹nh d¹n tù tin trong giao tiÕp b¹n bÌ. Tõ thùc tÕ b¶n th©n ®ang d¹y Anh v¨n líp 9, qua häc lÝ thuyÕt còng nh häc hái ®ồng nghiÖp d¹y Anh v¨n tại nhà trường, t«i cã được mét sè kinh nghiÖm vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc “Tæ chøc häc sinh häc tËp thùc hµnh theo cÆp nhãm ” nh trªn. Kh«ng thÓ cøng nh¾c thùc hiÖn c¸c bíc d¹y theo lÝ thuyÕt ®· häc, t«i muèn cã mét ph¬ng ph¸p d¹y häc kÕt hîp nh÷ng g× ®· häc víi thùc tÕ gi¶ng d¹y và trình ®é häc tËp cña häc sinh phï hîp víi cuèn s¸ch khoa. ViÖc tæ chøc häc sinh lµm bµi tËp theo cÆp hoÆc nhãm t¹o ®ưîc nhiÒu c¬ héi luyÖn tËp vµ sö dông ngo¹i ng÷ mét c¸ch s¸ng t¹o trong nh÷ng t×nh huèng gÇn víi ®êi sèng thËt cña häc sinh. H¬n thÕ n÷a, sù thay ®æi trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp vµ kiÓu giao tiÕp gióp duy tr× ®ưîc sù tËp trung chó ý cña c¸c em. Qua c¸c ho¹t ®éng nµy häc sinh còng ý thøc h¬n ®ưîc r»ng viÖc hoµn thiÖn b¶n th©n hä cã quyÒn tù chñ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm đối víi sù tiÕn bé cña chÝnh m×nh. ViÖc tæ chøc luyÖn tËp ngo¹i ng÷ theo cÆp, nhãm cßn gióp cho häc sinh b¹o d¹n h¬n trong viÖc sö dông ngo¹i ng÷. Häc sinh yÕu kÐm thêng lo sî sÏ m¾c lçi trước mÆt thÇy c« , nhưng nÕu chØ cã c¸c b¹n cïng líp th× sù e dÌ ®ã sÏ Ýt h¬n nhiÒu, häc sinh sÏ vît qua ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm vÒ tÝnh c¸ch cña b¶n th©n ®Ó häc tèt h¬n. Ngoµi ra häc còng cã c¬ héi ®Ó gióp ®ì , häc hái nhau nhiÒu h¬n mỗi khi các em được tham gia luyện tập. Nh vËy bíc ®Çu cña ®Ò tµi mµ t«i ®· nghiªn cøu ®· mang l¹i kÕt qu¶ t¬ng ®èi ®¸ng kÓ ë c¸c líp mµ t«i ®ang ®¶m nhiÖm ë trêng THCS Trµng An. B¶n th©n t«i đã tiÕn hµnh thùc hiÖn thành công trong tæ chuyªn m«n vµ côm chuyªn m«n qua c¸c ®ît thao gi¶ng chuyªn ®Ò ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. Vµ t«i høa Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 13 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” sÏ cè g¾ng thùc hiÖn ®Ò tµi nµy víi ý thøc , tr¸ch nhiÖm, nhiÖt t×nh cao, t«i tin ch¾c sÏ thu ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan hơn nữa. Trong bµi viÕt nµy t«i ch¾c chắn vẫn cßn nh÷ng khiÕm khuyÕt, ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ t«i tr¨n trë nhiÒu. Qua thùc tÕ ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc, kinh nghiÖm nh»m cã nh÷ng ®Þnh híng tèt trong chÆng ®êng tiÕp theo cña đổi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n Anh v¨n. Cũng qua đề tài này, t«i muèn cïng ®ång nghiÖp cña m×nh th¸o gỡ nh÷ng khã kh¨n, bæ sung nh÷ng c¸i g× cßn thiÕu ®Ó có được những tiÕt d¹y luyÖn tËp thành công. Tôi rÊt mong nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp vµ c¸c cÊp chØ ®¹o ®Ó b¶n th©n t«i cã kinh ngiÖm chÝnh x¸c, khoa häc gióp hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña mét ngêi gi¸o viªn. Trµng An, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2010 Ngêi thùc hiÖn NguyÔn Hµ Ph¬ng. IV. TÀI LI ỆU THAM KH ẢO: 1.Sách giáo khoa Tiếng Anh 9- NXB Giáo Dục 2. Sách giáo viên Tiếng Anh 9- NXB Giáo Dục 3. Sách một số vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy ở trường THCS – NXB Giáo Dục 4.The ways of teaching English Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 14 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” V. MỤC LỤC: i. PhÇn më ®Çu: 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 2. NhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi: 3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM : 4. ĐÓNG GÓP VỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: ii. PhÇn néi dung: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1. C¬ së lý luËn. 2. C¬ së thùc tiÔn: CHƯƠNG II: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU A.C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn. B. Phư¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng theo cÆp, nhãm. 1. C ác bước tổ chức hoạt động theo cặp (Pair work) Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 15 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” 2. C¸c bưíc tæ chøc mét ho¹t ®éng nhãm (Group work). 3. C¸c lo¹i h×nh luyÖn tËp theo cÆp. 4. Ho¹t ®éng theo nhãm (Work in group/ group work) Chương III: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC III .KÕt luËn: IV.T ÀI LI ỆU THAM KH ẢO: V. MỤC LỤC: VI. NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP 1. Nhận xét của hội đồng khoa học cấp trường: .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Nhận xét của HĐKH Phòng Giáo Dục & Đào tạo Huyện Đông Triều. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 16 Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh líp 9:”Tæ chøc häc t©p – Thùc hµnh theo cÆp nhãm” 3. Nhận xét của HĐKH cấp Tỉnh. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Hµ Ph¬ng 17
- Xem thêm -