Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lý cơ sở vật chất ở trường tiểu học kim thư. thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. Tªn ®Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. PhÇn A: më ®Çu I. lý do chän ®Ò tµi: Trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn, nguån nh©n lùc ®îc ®¸nh gi¸ lµ yÕu tè quan träng vµo vÞ trÝ bËc nhÊt, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trong c¹nh tranh kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn cña mçi d©n téc. Do ®ã nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi trong ®ã cã ViÖt Nam lu«n ®Æt con ngêi vµo vÞ trÝ trung t©m cña sù ph¸t triÓn vµ ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (GD-§T). Sù nghiÖp GD-§T ®ãng vai trß cùc k× quan träng. Bëi môc tiªu gi¸o dôc lµ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n ®µo t¹o nh÷ng con ngêi lao ®éng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã ®øc, cã tµi, cã ý chÝ v¬n lªn gãp phÇn lµm cho “D©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh”, ®¸p øng nhu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. GD-§T ViÖt Nam tuy ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ, song so víi thÕ giíi, GD-§T cña níc ta ®· næi lªn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. Cã nhiÒu nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh GD-§T, trong ®ã nguyªn nh©n kh«ng nhá ¶nh hëng ®Õn GD-§T lµ t×nh h×nh ®Çu t c¬ së vËt chÊt. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc gióp GD-§T ph¸t triÓn lµ ®Çu t n©ng cao chÊt lîng x©y dùng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y trong trêng häc, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· chØ râ: “T¹o bíc chuyÓn biÕn c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn GD-§T phÊn ®Êu x©y dùng nÒn GD-§T hiÖn ®¹i cña d©n, do d©n vµ v× d©n, ®¶m b¶o c«ng b»ng vÒ c¬ héi häc tËp cho mäi ngêi, t¹p ®iÒu kiÖn ®Ó toµn x· héi häc tËp vµ häc tËp suèt ®êi, ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. ¦u tiªn hµng ®Çu cho viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. §æi míi ch¬ng tr×nh, néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y häc, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn vµ t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng…” §Ó ®¹t ®îc môc tiªu gi¸o dôc, h¬n bÊt cø bËc häc nµo ë phæ th«ng, bËc gi¸o dôc tiÓu häc ®· vµ ®ang thùc hiÖn ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 1 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. (SGK). §Ó ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh, SGK buéc ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Muèn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc thi ®iÒu quan träng quyÕt ®Þnh kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng gi¸o dôc ®ã lµ c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc mµ l©u nay chóng ta cßn thiÕu cha ¸p dông ®îc. C¬ së vËt chÊt vµ tµi s¶n nãi chung, lµ h×nh thøc vËt chÊt cÇn thiÕt cho t×nh tr¹ng æn ®Þnh cña nhµ trêng. C¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng bÊt kÓ mua s¾m b»ng nguån kinh phÝ nµo ®Òu lµ tµi s¶n cè ®Þnh cña nhµ níc giao cho nhµ trêng qu¶n lý, sö dông phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp. C¬ së vËt chÊt vµ tµi s¶n cña nhµ trêng bao gåm : §Êt ®ai, nhµ cöa, phßng häc, phßng chøc n¨ng, trang thiÕt bÞ néi thÊt, m¸y mãc, bµn ghÕ, b¶ng, trang thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc. C¬ së vËt chÊt vµ tµi s¶n gãp phÇn quan träng trong viÖc thóc ®Èy phong trµo thi ®ua d¹y tèt vµ häc tèt cña nhµ trêng. §ã lµ mét tiªu chuÈn cÇn thiÕt viÖc ®¸nh gi¸ vÒ mét nhµ trêng. Tõ c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc ®Õn nh÷ng thµnh tÝch cña mét trêng tiªn tiÕn... C«ng t¸c qu¶n lý cë së vËt chÊt cã hai nhiÖm vô chñ yÕu: - X©y dùng nhµ cöa, phßng häc, cæng trêng, têng bao... - Qu¶n lý, b¶o qu¶n, gi÷ g×n tµi s¶n ®· cã ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶. C¸c nguån kinh phÝ x©y dùng cña nhµ trêng do UBND c¸c cÊp qu¶n lý ®iÒu hµnh, nhµ trêng cÇn phèi hîp víi UBND ®Ó qu¶n lý tèt nguån kinh phÝ x©y dùng ®Ó cã c¬ së vËt chÊt tèt. ViÖc qu¶n lý vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt lµ nhiªm vô quan träng cña nhµ trêng do ®ång chÝ hiÖu trëng chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh giao cho hiÖu phã phô tr¸ch c«ng t¸c c¬ së vËt chÊt trùc tiÕp chØ ®¹o thùc hiÖn. Víi thùc tÕ trêng tiÓu häc Kim Th lµ trêng cã truyÒn thèng nhiÒu n¨m ®¹t phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc ®óng ®é tuæi víi ®ñ ba tiªu chuÈn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y phong trµo thi ®ua d¹y vµ häc, x©y dùng trêng tiªn tiÕn ®îc ®Èy m¹nh. Song trªn thùc tÕ vÊn ®Ò c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng còng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ song song víi viÖc tÝch cùc tham mu víi cÊp trªn phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n x· ®Ó x©y dùng thªm c¸c phßng häc,nhµ trêng cßn ph¶i chó träng viÖc qu¶n lý, b¶o qu¶n tèt nh÷ng tµi s¶n ®· cã vµ sö dông cã hiÖu qu¶. VËy: lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt lîng qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh, g¾n víi c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý b¶o qu¶n tèt c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ. Song trong thùc tÕ cã nhiÒu ®ång chÝ c¸n bé gi¸o viªn cha hiÓu thÊu ®¸o còng nh cha cã ý thøc tù gi¸c cao trong vÊn ®Ò nµy, nhÊt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®a sè viÖc b¶o vÖ, gi÷ g×n vµ vÖ sinh trêng líp cßn ®îc giao kho¸n cho ngêi b¶o vÖ qu¶n trêng TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 2 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. lµ nhiÒu. §Æc biÖt vÊn ®Ò b¶o qu¶n trang thiÕt bÞ d¹y häc cßn cã c¸ nh©n mét sè ®ång chÝ xem nhÑ. XuÊt ph¸t tõ nhòng nhËn thøc trªn vµ t×nh h×nh thùc tÕ ®ã, lµ phã hiÖu trëng ®îc giao nhiÖm vô phô tr¸ch trùc tiÕp chØ ®¹o phÇn viÖc nµy, t«i cã nhiÒu b¨n kho¨n tr¨n trë vµ ®· quyÕt ®Þnh häc hái, t×m tßi, nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi:"N©ng cao chÊt lîng qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc". Xin ®îc tr×nh bµy trong tiÓu luËn tèt nghiÖp líp trung cÊp lÝ luËn chÝnh trÞ nµy. II. Môc ®Ých nghiªn cøu: §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n vÒ n©ng cao chÊt lîng qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt gióp cho viÖc t¨ng cêng trang thiÕt bÞ d¹y häc, gi÷ g×n c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ hä ë tr¬ng tiÓu häc. 3. Kh¸ch thÓ vµ ®èi tîng nghiªn cøu: - Kh¸ch thÓ nghiªn cøu: c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt. - §èi tîng nghiªn cøu: c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶. 4. NhiÖm vô nghiªn cøu: - Nghiªn cøu vÒ nh÷ng c¬ së lÝ luËn cña qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt - T×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt, t×nh h×nh ®Çu t vµ sù ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng. - C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n vÒ t¨ng cêng qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ trêng häc. 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: * C¸c ph¬ng ph¸p chñ yÕu: - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lÝ luËn: ®äc ph©n tÝch tµi liÖu. - Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm: tiÕn hµnh ¸p dông thùc tiÔn tµi trêng tiÓu häc m×nh n¬i c«ng t¸c. - Ph¬ng ph¸p quan s¸t: ®iÒu tra, pháng vÊn, thèng kª sè liÖu. - Ph¬ng ph¸p tæng hîp rót kinh nghiÖm. * C¸c ph¬ng ph¸p hç trî: - §äc c¸c tµi liÖu tham kh¶o, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, c¸c c¬ quan chøc n¨ng gi¸o dôc. - §iÒu tra pháng vÊn c¸n bé, gi¸o viªn, ban ®¹i diªn cha mÑ häc sinh toµn trêng. 6. Ph¹m vi giíi h¹n nghiªn cøu: Trong ph¹m vi trêng tiÓu häc Kim Th - Thanh Oai – Hµ Néi 7. §ãng gãp míi cña ®Ò tµi: C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc. TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 3 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. PhÇn B: Néi dung chÝnh Ch¬ng i C¬ së lÝ luËn vÒ c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc trong sù ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc tiÓu häc I.Quan ®iÓm cña ®¶ng vµ nhµ n íc ta vÒ c«ng t¸c viÖc ch¨m lo ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc vµ t¨ng c êng c¬ së vËt chÊt c¸c tr êng tiÓu häc thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ë níc ta I.1. BËc tiÓu häc lµ bËc nÒn mãng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n Qu¸n triÖt nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø IX trong c¸c ho¹t ®éng cña thêi kú ®æi míi vµ NghÞ quyÕt 06 cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ IX, nhiÖm vô gi¸o dôc TiÓu häc lµ: cñng cè thµnh tùu phæ cËp gi¸o dôc, chèng mï ch÷, phÊn ®Êu ®¹t chuÈn phæ cËp gi¸o dôc ®óng ®é tuæi, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn. TËp trung ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi ®¸nh gi¸ vµ thi tèt nghiÖp tiÓu häc, ®æi míi chØ ®¹o, tÊp trung cho vïng khã kh¨n vµ vïng ®ång bµo d©n téc, ®ång thêi chó träng nhiÖm vô ph¸t triÓn, båi dìng n¨ng khiÕu, t¨ng cêng ®Çu t thiÕt bÞ båi dìng thêng xuuyªn cho gi¸o viªn phôc vô ®æi míi ch¬ng tr×nh SGK. NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh môc tiªu vÒ gi¸o dôc lµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã chÊt lîng cao; §æi míi toµn diÖn GD-§T; ChÊn hng nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam lµm cho gi¸o dôc cïng c«ng nghÖ vµ khoa häc thùc sù lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p lín ®Ó thùc hiÖn môc tiªu vÒ gi¸o dôc lµ “Thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc: Huy ®éng nhiÒu nguån lùc vËt chÊt vµ trÝ tuÖ cña x· héi cho sù nghiÖp gi¸o dôc”. Gi¸o dôc TiÓu häc(GDTH) g¾n liÒn víi chÝnh s¸ch d©n trÝ vµ phæ cËp gi¸o dôc, v× vËy nhµ níc cã chÝnh s¸ch ®Çu t vµ quan t©m rÊt lín ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc TiÓu häc ë trêng TiÓu häc. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cßn cã nhiÒu khã kh¨n, sè lîng häc sinh tiÓu häc t¨ng nhanh, yªu cÇu ph¸t triÓn bËc häc ngµy cµng cao, nhµ níc kh«ng thÓ “bao cÊp” hÕt. MÆt kh¸c, gi¸o dôc tiÓu häc liªn quan ®Õn tõng gia vµ nã g¾n chÆt víi céng ®ång ®Þa ph¬ng. V× vËy, bËc tiÓu häc ph¶i g¾n víi chÝnh s¸ch phæ cËp gi¸o dôc cña nhµ níc vµ còng lµ bËc häc thÓ hiÖn râ nhÊt t tëng c«ng t¸c gi¸o dôc lµ tr¸ch nhiÖm cña c¶ níc vµ cña toµn x· héi. Trong TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 4 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. thùc tÕ viÖc ®Çu t c¬ së vËt chÊt cho c¸c trêng häc rÊt cÇn thiÕt v× nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc x©y dùng qui m« c¸c trêng häc ®¶m b¶o phôc vô c«ng t¸c d¹y vµ häc cho gi¸o viªn vµ häc sinh. I.2 VÞ trÝ vai trß nhiÖm vô cña trêng tiÓu häc *§iÒu 2 cña ®iÒu lÖ trêng tiÓu häc ®· chØ râ: “Trêng tiÓu häc lµ c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng”. Nhµ trêng cÇn ®îc ®¶m b¶o cã khu«n viªn diÖn tÝch ®Êt trªn ®Þa bµn d©n c. *§iÒu 3 ®iÒu lÖ trêng tiÓu häc còng ®· nªu vÒ nhiÖm vô cña trêng tiÓu häc ph¶i: “Qu¶n lÝ sö dông ®Êt ®ai, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ tµi chÝnh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt”. Nhµ trêng ph¶i chñ ®éng qu¶n lÝ tµi s¶n theo môc ®Ých yªu cÇu vµ cã kÕ ho¹ch chiÕn lîc ®Ó ®¶m b¶o c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng ®îc ph¸t triÓn ®¸p øng nhu cÇu qui m« cña sù nghiÖp gi¸o dôc cua ®Þa ph¬ng. *§iÒu lÖ trêng tiÓu häc ®· dµnh riªng mét ch¬ng nãi râ vÒ tµi s¶n cña nhµ trêng gåm cã: §Þa ®iÓm (khu vùc, m«i trêng), diÖn tÝch mÆt b»ng x©y dùng, khu«n viªn cña trêng ph¶i cã hµng rµo b¶o vÖ. C¸c c«ng tr×nh theo c¬ cÊu: - Khèi phßng häc t¬ng øng víi sè líp häc ®¶m b¶o mçi líp cã mét phßng häc riªng. - Khèi phßng phôc vô häc tËp gåm cã: phßng gi¸o dôc rÌn luyÖn thÓ chÊt, phßng gi¸o dôc nghÖ thuËt, th viÖn, phßng thiÕt bÞ gi¸o dôc, phßng truyªnf thèng vµ ho¹t ®éng ®éi. - Khèi phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm: phßng hiÖu trëng, phßng phã hiÖu trëng, phßng gi¸o viªn, phßng y tÕ häc ®êng, phßng kho, phßng thêng trùc b¶o vÖ. - Khu nhµ ¨n. - Khu s©n ch¬i b·i tËp. - Khu vÖ sinh dµnh riªng cho nam, n÷, gi¸o viªn, häc sinh. - Khu ®Ó xe cho häc sinh, gi¸o viªn. VÒ trang thiÕt bÞ cña nhµ trêng: Phßng häc cã c¸c thiÕt bÞ sau ®©y: - Bµn ghÕ häc sinh. - Bµn ghÕ gi¸o viªn. - B¶ng líp. - HÖ thèng ®Ìn vµ hÖ thèng qu¹t. - HÖ thèng tñ ®ùng. TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 5 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. Th viÖn ph¶i cã ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ cÇn thiÕt theo qui ®Þnh vÒ tiªu th viÖn trêng phæ th«ng do bé gi¸o dôc ®µo t¹o ban hµnh. Nhµ trêng ®îc trang bÞ ®ñ thiÕt bÞ gi¸o dôc, tæ chøc qu¶n lÝ vµ sö dông cã hiÖu qu¶, thiÕt bÞ gi¸o dôc trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp theo qui ®Þnh cña bé GD-§T. *Kho¶n 5 ®iÒu 42 trong §iÒu lÖ ®· nhÊn m¹nh: “§èi víi nh÷ng trêng cha ®ñ c¸c yªu cÇu trªn th× hiÖu trëng nhµ trêng cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch c¶i t¹o trêng líp, b¸o c¸o trëng phßng GD-§T ®Ó tr×nh chñ tÞch UBND cÊp huyÖn gi¶i quyÕt”. Nh vËy vÊn ®Ò x©y dùng vµ qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt ®· ®îc cô thÓ hãa trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc. VËy lµm thÕ nµo ®Ó biÕn nh÷ng qui ®Þnh ®ã thµnh nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ trêng. §Æc biÖt trong c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt cña c¸c trêng häc. §Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng t tëng nãi trªn, chóng ta cÇn nhËn thøc râ b¶n chÊt cña vÊn ®Ò qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt trong trêng häc. §ã lµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng hiÖu qu¶ qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt. I.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng hiÖu qu¶ qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt I.2.1. ChÊt lîng c¸c c«ng tr×nh vµ tµi s¶n ®îc ®Çu t: - C«ng n¨ng, tiÖn Ých, sù phï hîp theo tiªu chuÈn cña c«ng tr×nh. - Tr×nh ®é hiÓu biÕt sù thèng nhÊt c¸c ph¬ng ph¸p gi¸m s¸t cña l·nh ®¹o nhµ trêng. -ý thøc tr¸ch nhiÖm, sù hiÓu biÕt vÒ c¸c tµi s¶n, c¸ch b¶o qu¶n trang thiÕt bÞ cña c¸c thµnh viªn trong nhµ trêng. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt. §ã lµ c¸c nh©n tè kh¸ch quan, chñ quan cÇn nghiªn cøu xem xÐt, ®iÒu chØnh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thèng nhÊt cao trong viÖc qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt. I.2.2 N¨ng lùc qu¶n lÝ khai th¸c sö dông c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng: Ban Gi¸m HiÖu víi nh÷ng vÞ trÝ vai trß cña tõng c¸ nh©n trªn tõng c«ng viÖc cô thÓ. Ngêi chØ ®¹o trùc tiÕp c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt ph¶i ®ång thêi ph¶i n¾m ch¾c ®îc qui ho¹ch ranh giíi ®Êt ®ai nhµ trêng, hÖ thèng c¸c phßng häc, phßng chøc n¨ng vµ c¸c tµi s¶n cña nhµ trêng. Tham mu kÞp thêi víi hiÖu trëng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt tr×nh cÊp trªn xem xÐt gi¶i quyÕt nh»m ®¸p øng nhu cÇu cÇn thiÕt cña nhµ trêng. I.2.3. Vai trß cña cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn, céng ®ång trong viÖc ch¨m lo x©y dùng t¨ng cêng ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt cña trêng tiÓu häc §¶ng uû, H§ND, UBND x· ch¨m lo t¹o ®iÒu kiÖn x©y dùng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cho trêng häc nh: TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 6 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. - §Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ b¶n cña nhµ trêng b»ng nguån vèn cña ®Þa ph¬ng. - Tham mu víi cÊp trªn cÊp kinh phÝ ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ b¶n cña nhµ trêng. - D¸m s¸t chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh. - Huy ®éng c¸c tæ chøc c¸ nh©n tham gia x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho nhµ trêng. - Theo dâi chÆt chÏ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nhµ trêng ®Ó kÞp thêi ®Ò ra kÕ ho¹ch t¨ng cêng x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®¸p øng tõng bíc yªu cÇu. II. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i t¨ng c êng ®¸p øng yªu cÇu vÒ c¬ së vËt chÊt cña trêng tiÓu häc. II.1. VÒ thiÕt bÞ d¹y häc Trong khÝ thÕ ®æi míi cña thêi ®¹i tiÕn lªn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ßi hái cã nh÷ng sù ®æi míi vÒ ch¬ng tr×nh, vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc. C¸c ph¬ng tiÖn ®¹i hoc còng rÊt cÇn ®îc ®æi míi. Trong ®ã c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i nh m¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu ®ßi hái nhµ tr¬ng nµo dï ë thµnh thÞ hay n«ng th«n kÓ c¶ c¸c trêng khã kh¨n. §Ó cã nh÷ng giê d¹y tèt, nh÷ng tiÕt hoc lý thó kh«ng chØ lµ ®å dïng d¹y häc ®¬n d¶n nh b¶ng ®en, phÊn tr¾ng, tranh vÏ mµ cÇn cã c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i nh TiVi,may vi tÝnh, m¸y chiÕu,… §Ó cã nh÷ng bµi gi¶ng sinh ®éng ngêi gi¸o viªn cßn cÇn m¸y ¶nh, camera ®Ó cã nh÷ng h×nh ¶nh thùc tÕ mang l¹i ®¸p øng nhu cÇu hiÓu biÕt cña häc sinh. II.2. VÒ c¬ së vËt chÊt c¸c phßng häc X· héi cµng tiÕn bé, nhu cÇu cña con ngêi cµng t¨ng lªn. Trong khi nhµ cña mäi ngêi ®înc n©ng cÊp tõ nhµ tranh tre m¸i r¹ dÇn tiÕn lªn nhµ ngãi têng x©y, råi nhµ kiªn cè phßng èc khang trang. C¬ së trêng häc còng cÇn ph¶i ph¸t triÓn, nhu cµu phßng häc cho hoc sinh ngµy mét t¨ng lªn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c nhµ trêng ®· ®îc ®Çu t ch¬ng tr×nh xo¸ phßng häc t¹m ®Õn ch¬ng tr×nh kiªn cè ho¸ trêng häc cña thµnh phè. §Æc biÖt ®Õn n¨m 2008 trong ch¬ng tr×nh xo¸ phßng häc cÊp 4. C¸c c«ng tr×nh kiªn cè ®îc ®Çu t lµm bé mÆt c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng cã bíc chuyÓn tiÕn m¹nh nh»m ®¸p øng nhu cÇu c¬ b¶n cña häc sinh ngµy mét n©ng cao. TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 7 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. Ch¬ng II Thùc tr¹ng vÒ c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. II.1 Vµi nÐt vÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ ®Æc ®iÓm x· héi cña tr êng tiÓu häc x· Kim Th – huyÖn Thanh Oai – thµnh phè Hµ Néi X· Kim Th n»m ë ven s«ng §¸y däc theo quèc lé 21B ®êng tõ Hµ §«ng ®Õn Chïa H¬ng. Víi diÖn tÝch tù nhiªn lµ 300,03 ha, d©n sè h¬n 5000 ngêi sèng chñ yÕu b»ng nghÒ thuÇn n«ng vµ nghÒ phô nãn l¸, ®êi sèng cña nh©n d©n cßn khã kh¨n. Kim Th cã truyÒn thèng hiÕu häc tõ l©u ®êi, lµ quª h¬ng cã nh÷ng tÊm g¬ng vît gian khæ ®Ó v¬n lªn häc tËp thµnh ®¹t. Thêi xa,tiªu biÓu cã cô Lìng quèc §«ng c¸c ®¹i häc sÜ: Vò C«ng TrÊn ®îc ghi danh ë v¨n miÕu Quèc Tö Gi¸m. Cô Vò Ph¹m QuyÒn lµ quan TÕ töu Quèc Tö Gi¸m – thÇy d¹y 3 ®êi vua triÒu NguyÔn. Cô danh nh©n v¨n ho¸ Vò Ph¹m Hµm ®îc ghi danh ë HuÕ. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu ngêi thµnh ®¹t trªn con ®êng häc vÊn.Tiªu biÓu nh gi¸o s tiÕn sÜ Bé trëng bé gi¸o dôc Ph¹m Vò LuËn. Cã thÓ nãi Kim Th lµ quª nghÌo nhng rÊt hiÕu häc. Trêng tiÓu häc Kim Th ®îc thµnh lËp n¨m 1992 t¸ch ra tõ trêng cÊp 2 Kim Th, ban ®Çu chØ cã 3 phßng häc cÊp 4. Cho ®Õn nay Trêng tiÓu häc Kim Th ®· trë thµnh mét ng«i trêng víi 3 khu nhµ 2 tÇng khang trang víi diÖn tÝch 2952 m2 n»m ë khu trung t©m cña x·. Trêng cã 12 líp víi 343 hoc sinh lµ con em cña x· Kim Th Thanh Oai – thµnh phè Hµ Néi. II.2. Thùc tr¹ng vÒ c¬ së vËt chÊt cña Trêng tiÓu häc Kim Th. II.2.1.VÒ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng: HiÖn nay cã 3 khu nhµ 2 tÇng ®îc thiÕt kÕ theo chøc n¨ng phßng häc víi qu¸ tr×nh ®Çu t qua c¸c n¨m nh sau: STT 1. Tªn h¹ng môc Khu nhµ A N¨m ChÊt lîng sö dông HiÖn tr¹ng sö dông 2 tÇng b¸n kiªn cè 8 Th viÖn vµ c¸c phßng 2000 Nhµ phßng hµnh chÝnh, thiÕt bÞ 2. Khu nhµ B 2 tÇng kiªn cè 8 2008 Nhµ phßng. Phßng häc v¨n ho¸ 3. Khu nhµ C 2 tÇng kiªn cè 4 2009 Nhµ phßng. Phßng häc v¨n ho¸ TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 8 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. 4 Cæng trêng 5 C«ng tr×nh vÖ sinh 6 S©n ch¬i cña häc sinh 2000 Têng x©y, cæng s¾t Cßn tèt 2011 Nhµ vÖ sinh m¸i bª-t«ng, tù ho¹i S¾p ®a vµo sö dông 2007 S©n bª-t«ng S©n tËp trung vµ vui ch¬i cho häc sinh Tõ nh÷ng n¨m míi t¸ch ra cßn ph¶i häc nhê trêng cÊp 2, häc nhê §×nh lµng, Chïa lµng cho ®Õn n¨m 2000 ®îc x©y 1 khu nhµ 2 tÇng vµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®îc ®Çu t x©y dùng lµ sù chuyÓn biÕn lín vÒ c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng. II.2.2.VÒ trang thiÕt bÞ c¬ b¶n cña nhµ trêng: N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m STT Tªn h¹ng môc 2007 2008 2009 2010 2011 1 M¸y tÝnh 1 2 5 5 5 2 M¸y tÝnh x¸ch tay 0 1 3 3 3 3 M¸y chiÕu 0 1 2 2 2 4 M¸y ¶nh 0 0 1 1 1 5 M¸y photo 0 0 1 1 1 6 Tivi 1 2 3 3 3 7 §Çu video 1 1 2 2 2 8 Amli, loa ®µi 1 1 2 2 2 II.2 T×nh h×nh ®Çu t t¨ng cêng vÒ c¬ së vËt chÊt Nh÷ng chuyÓn biÕn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: N¨m häc 2006-2007: Trêng cã: - 1 khu nhµ 2 tÇng 8 phßng häc vµ 1 khu nhµ cÊp 4 víi 4 phßng häc, häc sinh ph¶i ®i häc nhê 3 líp. Khu vÖ sinh Gi¸o viªn vµ Häc sinh ®Òu t¹m. - Bµn ghÕ Häc sinh vµ Gi¸o viªn cã 12 líp th× cã 2 líp cã bµn ghÕ ®óng quy c¸ch cßn l¹i 8 líp lµ bµn ghÕ 4 chç dïng t¹m. - M¸y mãc thiÕt bÞ cã: 1 m¸y tÝnh, 1 m¸y chiÕu. N¨m 2007-2008 - Trêng ®îc x©y dùng 1 khu nhµ 2 tÇng 8 phßng häc b»ng nguån ng©n s¸ch cña ®Þa ph¬ng trÞ gi¸ 1,6 tû ®ång. N¨m häc ®Çu t trong thiÕt bÞ cña Bé víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ trÞ gi¸ 200 triÖu ®ång. + 1 m¸y photo copy + 1 m¸y chiÕu ®a n¨ng + 1 m¸y tÝnh x¸ch tay + 2 m¸y tÝnh ®Ó bµn TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 9 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. + 1 m¸y ¶nh kÜ thuËt sè + 1 m¸y quay camera + 1 bé loa t¨ng ©m di ®éng + 1 tivi + 1 ®Çu video N¨m häc 2009-2010 Trêng ®îc nh©n tµi trî cña §¹i sø qu¸n Céng hoµ liªn bang §øc víi nh÷ng trang thiÕt bÞ phßng häc cña häc sinh trÞ gi¸ gÇn 300 triÖu ®ång: + 12 b¶ng chèng lãa + 12 bé bµn ghÕ gi¸o viªn + 12 tñ ®ùng ®å dïng + 240 bé bµn ghÕ häc sinh N¨m häc 2010-2011 Trêng ®îc ®Çu t x©y dùng: + 1 khu nhµ 2 tÇng 4 phßng häc trÞ gi¸ 1,1 tØ ®ång + 1 nhµ vÖ sinh cho gi¸o viªn, 1 khu nhµ vÖ sinh cho häc sinh trÞ gi¸ 900 triÖu ®ång. Cã thÓ nãi trong nh÷ng n¨m häc gÇn ®©y sù ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt cho Trêng tiÓu häc Kim Th cã nh÷ng lóc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ lµm thay ®æi bé mÆt cña nhµ trêng. Song ®Ó so s¸nh víi sù ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ®Þa ph¬ng vµ cña nhµ trêng: c¬ së vËt chÊt cßn cha ®ñ ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ. VÝ dô: trong sù ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc, gi¸o viªn vµ häc sinh cßn thiÕu thiÕt bÞ nh m¸y chiÕu, m¸y tÝnh ë c¸c phßng häc. - Häc sinh cha ®îc häc tin häc do cha cã phßng vi tÝnh. - Häc sinh häc tiÕng anh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do cha cã phßng chuyªn d¹y tiÕng anh. - Häc sinh häc sinh häc c¸c bé m«n nghÖ thuËt cha cã phßng nghÖ thuËt. - Nhµ trêng cßn thiÕu diÖn tÝch ®Êt, têng rµo cha ®îc x©y, cha cã nhµ b¶o vÖ, nhµ ®Ó xe… - Tõ n¨m häc 2008-2009 Trêng tiÓu häc Kim Th ®îc huyÖn chØ ®¹o x©y dùng trêng chuÈn quèc gia. Song so víi c¸c tiªu chÝ cÇn phÊn ®Êu, trong 5 tiªu chÝ chØ cßn thiÕu 1 tiªu chÝ lµ c¬ së vËt chÊt. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cßn thiÕu lµ: - têng rµo bao quanh trêng - c¸c phßng häc bé m«n - c¸c phßng hiÖu bé hµnh chÝnh - phßng ®a n¨ng TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 10 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. - nhµ ®Ó xe - c¸c m¸y tÝnh, m¸y chiÕu cho phßng häc §iÒu ®ã ph¶i cã sù BGH nhµ trêng ph¶i cã sù tham mu tÝch cùc, lªn kÕ ho¹ch tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt ®Çu t x©y dùng. II.3 T×nh h×nh qu¶n lÝ khai th¸c, qu¶n lÝ khai th¸c hiÖu qu¶ vÒ c¬ së vËt chÊt ë Trêng tiÓu häc Kim Th II.3.1 T×nh h×nh qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt Song song víi viÕc chuyÓn biÕn vÒ viÖc ®Çu t t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt. Nhµ trêng còng ph¶i tõng bíc n©ng cao chÊt lîng qu¶n lÝ c¸c h¹ng môc c¬ së vËt chÊt ®îc ®Çu t: Thø nhÊt: chÊp hµnh tèt chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lÝ tµi s¶n: KiÓm kª ®Þnh k× cã sè qu¶n lÝ tµi s¶n ghi chÐp cËp nhËt gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n, cËp nhËt khÊu hao hµng n¨m (Hµng n¨m BGH tæ chøc kiÓm kª, ®¸nh gi¸ chÊt lîng, bµn giao, kÝ nhËn víi c¸c c¸ nh©n tËp thÓ ®îc sö dông). Thø hai: Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ tµi s¶n cho c¸c tËp thÓ c¸ nh©n. II.3.2 T×nh h×nh khai th¸c hiÖu qu¶ sö dông vÒ c¬ së vËt chÊt. Tõ chç ph©n c«ng c«ng viÖc cßn cha râ rµng, cha chØ râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi cña ngêi ®îc trùc tiÕp sö dông. Cho ®Õn nay BGH ®· ®Ò ra nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ tríc khi bµn giao ®a vµo sö dông; ®Ó ngêi trùc tiÕp sö dông ph¶i n¾m ®îc tõng h¹ng môc tµi s¶n cã nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan nh: - Môc ®Ých sö dông cña tµi s¶n - C«ng n¨ng, tiÖn Ých cña tµi s¶n - Tr¸ch nhiÖm khi sö dông - KÕ to¸n ho¹ch ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n Yªu cÇu khi ®a vµo sö dông ph¶i cã sù bµn giao tØ mØ ®Ó ph©n ra tr¸ch cô thÓ cho tõng tËp thÓ c¸ nh©n cã biªn b¶n giao nhËn. VÝ dô: - phßng th viÖn - phßng thiÕt bÞ - v¨n phßng nhµ trêng - c¸c líp häc… II.3.3 Bé phËn b¶o vÖ:Nhµ trêng giao cho ngêi giao cho ngêi b¶o vÖ tr«ng nom tµi s¶n cña nhµ trêng. Ngêi b¶o vÖ ph¶i n¾m ch¾c c¸c tµi s¶n ®ã. Cã tr¸ch nhiÖm cô thÓ víi tõng gi¸ trÞ cña tµi s¶n. II.4 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o cña nhµ tr êng vµ viÖc qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt: TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 11 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn chØ thÞ cña Bé Gi¸o dôc, ®îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Phßng GD-§T huyÖn Thanh Oai, sù tham gia gióp ®ì cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng x· Kim Th. KÕt qu¶ mµ nhµ trêng ®· thùc hiÖn ®îc trong viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ngµy mét ®i lªn. ViÖc x©y dùng vµ qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng ngµy mét n©ng cao chÊt lîng ®· ®ãng gãp mét phÇn quan träng: - Víi sù quan t©m cña §¶ng uû – UBND x· x©y dùng thªm 8 phßng häc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c líp häc nhê, t¹m ®îc trë vÒ khu trung t©m t¹o m«i trêng hhäc tËp tèt cho c¸c ch¸u. T¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc thèng nhÊt trong viÖc thèng nhÊt c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng nhÊt lµ hoËt ®éng chuyªn m«n d¹y vµ häc vµ c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t tËp thÓ. §ång thêi còng t¹o ra sù phÊn khëi cho häc sinh vµ phô huynh häc sinh c¸c líp gióp cho quan hÖ gi÷a nhµ trêng, c¸c thÇy c« gi¸o vµ cha mÑ häc sinh cã sù phèi kÕt hîp tèt trong viÖc gi¸o dôc häc sinh. - Tham mu ®Ò xuÊt víi §¶ng uû – UBND x· ®Çu t x©y dùng khu nhµ 2 tÇng 8 phßng häc. §©y lµ mét sù ®Çu t t¬ng ®èi lín so víi møc ®Çu t cña x· cho c¸c trêng häc trong x·. - Tham mu ®Ò xuÊt víi Phßng GD-§T vµ UBND huyÖn x©y dùng khu nhµ 2 tÇng 4 phßng häc ®óng qui c¸ch míi vµ c«ng tr×nh vÖ sinh cho gi¸o viªn vµ häc sinh. - Tham mu ®Ò xuÊt ®Ó ®îc tµi trî trang thiÕt bÞ néi thÊt cña 12 phßng häc – ch¬ng tr×nh cña §¹i sø qu¸n Céng hoµ liªn bang §øc t¹i Hµ Néi. - Héi phô huynh häc sinh mang tÆng nhµ trêng 12 chiÕc ghÕ ®¸ trªn s©n trêng. - Tham mu víi phßng tµi chÝnh huyÖn Thanh Oai ®Çu t mua s¾m bµn ghÕ v¨n phßng vµ 1 m¸y vi tÝnh ®Ó bµn. - Tham mu ®Ò xuÊt víi §¶ng uû – UBND x· më réng diÖn tÝch phÝa sau s©n trêng thªm 1690 m2 ®Êt. - §Çu t cho th viÖn ®¹t chuÈn: mua s¾m tñ, m¸y vi tÝnh, tranh vÏ, tr¶i th¶m, bæ xung ®Çu s¸ch. - Nhµ trêng ®îc quµ tÆng cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc vµ Bé trëng Bé GD-§T Ph¹m Vò LuËn sè s¸ch tham kh¶o trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång. - Nhµ trêng cïng víi héi cha mÑ häc sinh trång thªm 12 c©y bãng m¸t. Mua thªm 2 c©y c¶nh + chËu c¶nh trÞ gi¸ h¬n 4 triÖu triÖu ®ång. - Mua bæ sung trong bé tËp luyÖn TDTT: Bµn bãng bµn, vît cÇu l«ng ®Ó cho häc sinh tËp luyÖn vµ tham gia vui ch¬i trong c¸c dÞp nghØ hÌ. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ x©y dùng vµ qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt, b¶o qu¶n, söa ch÷a trang thiÕt bÞ kÞp thêi ë Trêng tiÓu häc Kim Th. Trong gÇn 4 n¨m qua ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo kÕt qu¶ thµnh tÝch cña nhµ trêng nãi riªng vµ sù nghiÖp gi¸o dôc tiÓu häc TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 12 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. nãi chung ®a Trêng tiÓu häc Kim Th tõ mét trêng nhá tiÕn lªn ®¹t trêng tiªn tiÕn v÷ng ch¾c ë huyÖn Thanh Oai thµnh n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tríc. KÕt qu¶ cô thÓ: N¨m häc 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 XÕp lo¹i 2010-2011 Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu Sè lîng Häc sinh giái: Sè HSG cÊp huyÖn Tæng sè HS ®¹t giái 2006-2007 2007-2008 2008-2009 21 24 26 1 gi¶i 2 gi¶i 2 gi¶i (1 gi¶i nh×) (1 nh× 1 ba) (1 nh× 1 ba) 2009-2010 33 3 gi¶i (1 nhÊt 2 nh×) 2010-2011 33 3 gi¶i (1 nhÊt 2 nh×) VÒ gi¸o viªn Tæng sè CST§ cÊp huyÖn Sè gi¸o viªn giái huyÖn Sè giái 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 6 6 7 8 8 3 4 4 5 6 0 0 2 (2 gi¶i ba) 2 (1 nhÊt, 3 (2 nh×, 1 1 ba) ba) Bªn c¹nh c¸c thµnh tÝch trªn, c¸c thµnh tÝch vÒ ho¹t ®éng tËp thÓ còng cã nh÷ng ®iÒu ®¸ng ghi nhËn. Trong n¨m häc 2010-2011 ®éi tuyÓn häc sinh dù thi héi thi “giai ®iÖu tuæi hång” ®· cã tiÕt môc ®¹t gi¶i nh× cÊp huyÖn, Gi¸o viªn dù thi “C« gi¸o tµi n¨ng duyªn d¸ng” ®¹t gi¶i Ba cÊp huyÖn. MÆc dï thµnh tÝch Êy cßn ë møc ®é khiªm tèn song so víi mét trêng nhá, cßn nhiÒu khã kh¨n, thiÕu thèn rÊt nhiÒu, ë vïng n«ng th«n, l¹i ë vÞ trÝ bªn c¹nh trêng tiÓu häc thÞ trÊn lµ trêng ®· ®¹t chuÈn quèc gia ®· nhiÒu n¨m, thu hót häc sinh lµ con c¸n bé ë c¸c x· l©n cËn. Trêng tiÓu häc Kim Th ®· cã mét sù nç lùc rÊt lín. §iÒu ®ã còng lµ sù ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh rÊt nhiÒu. §ång thêi còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù cè g¾ng cña toµn trêng. II.5 Nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt vµ nguyªn nh©n. TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 13 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. II.5.1 Nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt: Trêng tiÓu häc Kim Th ®îc t¸ch tõ trêng cÊp 2 Kim Th tõ nh÷ng n¨m 1992, víi 3 phßng häc cÊp 4 nhê c¬ së vËt chÊt cña trêng cÊp 2 Kim Th. Lµ mét trêng nhá n»m trªn ®Þa bµn x· Kim Th, lµ mét x· thuÇn n«ng nghÌo, cã 1 ®Þa bµn côm d©n c n»m bªn kia s«ng §¸y lµ ng d©n sèng trªn s«ng níc nªn nhµ trêng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. ViÖc ®Çu t c¬ së vËt chÊt cßn nhá giät kh«ng cã sù qui ho¹ch tËp thÓ, chiÕn lîc v× vËy trªn diÖn tÝch vµ vÞ trÝ ®Þa lÝ ban ®Çu: Khu nhµ 2 tÇng cò ®îc x©y dùng trong 4 n¨m míi xong khi ®a vµo sö dông ®îc vµi n¨m ®· trë thµnh l¹c hËu bëi nÒn thÊp h¬n so víi ®êng giao th«ng liªn th«n ch¹y qua trêng. - DiÖn tÝch ®Êt ®îc qui ho¹ch ban ®Çu cßn h¹n chÕ nªn chØ cã gi¸ trÞ trong thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh lµm cho sù qui ho¹ch tiÕp theo cßn bÞ h¹n chÕ. - C¸c c«ng tr×nh c¬ b¶n cßn thiÕu nhiÒu nh: + ThiÕu c¸c phßng hiÖu bé, hµnh chÝnh. + ThiÕu phßng chøc n¨ng + thiÕu têng bao quanh trêng + ThiÕu nhµ xe cho gi¸o viªn häc sinh + ThiÕu nhµ b¶o vÖ + ThiÕu m¸y mãc phôc vô d¹y häc trong c¸c phßng häc - ViÖc gi¶i phãng mÆt b»ng trong quui ho¹ch gÆp nhiÒu khã kh¨n do cha cã sù ®Òn bï tho¶ ®¸ng - ViÖc ®Çu t mua s¾m trang thiÕt bÞ cßn cha cã kÕ ho¹ch l©u dµi nªn chØ lµ phôc vô tríc m¾t kh«ng cã sù ®Çu t lín. - ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc phôc vô cho ®Çu t c¬ së vËt chÊt cßn h¹n chÕ cha cã kÕt qu¶ cao. - ViÖc tuyªn truyÒn n©ng cao ý thøc tù gi¸c, tù chñ cña gi¸o viªn vµ c¸c b¹n häc sinh cßn h¹n chÕ. Míi dõng l¹i ë møc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña l·nh ®¹o nhµ trêng. - ViÖc kiÓm tra, sö lý c¸c vi ph¹m vÒ b¶o qu¶n cña c«ng viÖc cha triÖt ®Ó, cha ®éng viªn khen thëng kÞp thêi nh÷ng viÖc lµm tèt. II.5.2 Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn: - BGH cha tham mu ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch tæng thÓ víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒnn vÒ c¸c c«ng tr×nh còng nh mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y häc. - Cßn cha chó träng c«ng t¸c x· hé ho¸ gi¸o dôc ë ®Þa ph¬ng cung nh nh÷ng c¸ nh©n thµnh ®¹t c«ng t¸c ë xa quª. Tõ nh÷ng thùc tr¹ng thµnh tùu còng nh tån t¹i h¹n chÕ cña c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt trªn ®©y. Thùc tÕ ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ph¬ng ph¸p hîp lÝ s¸ng t¹o ®Ó TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 14 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. ph¸t huy c¸c mÆt m¹nh vµ kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cña c«ng t¸c nµy gãp phÇn thóc ®Èy c¸c phong trµo nhµ trêng h¬n n÷a nh»m môc tiªu x©y dùng trêng chuÈn quèc gia trong giai ®o¹n 2011-2015. Ch¬ng III C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt ë Trêng tiÓu häc Kim Th - Thanh Oai – Hµ Néi §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt nh»m gãp phÇn thóc ®Èy phong trµo thi ®ua d¹y tèt ë Trêng tiÓu häc Kim Th. Trong nh÷ng n¨m tíi ®©y ®Æc biÖt giai ®o¹n 2011-2015 cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n sau ®©y. III.1 TriÓn khai viÖc qui ho¹ch tæng thÓ, chñ ®éng tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn nh»m t¨ng cêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt ®¸p øng môc tiªu phôc vô vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña nhµ trêng. N¨m häc 2010-2011 lµ n¨m häc thø t trêng liªn tôc ®¹t danh hiÖu trêng tiªn tiÕn cÊp huyÖn víi thµnh tÝch vÒ d¹y vµ häc ®øng ë tèp ®Çu cña huyÖn. Qu¸ tr×nh TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 15 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. phÊn ®Êu x©y dùng trêng chuÈn quèc gia còng ®· ®Õn thêi ®iÓm cÇn nç lùc cao. V× thÕ nhµ trêng cÇn x¸ch ®Þnh râ môc tiªu phÊn ®Êu. §Æc biÖt quan t©m tiªu chÝ vÒ c¬ së vËt chÊt. Trong ®ã viÖc lËp kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ qui ho¹ch diÖn tÝch ®Êt vµ c¸c c«ng tr×nh cÇn x©y dùng ®Ó tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn quan t©m xem xÐt ®Çu t cÊp kinh phÝ x©y dùng bëi ®©y còng lµ chñ tr¬ng lín cña UBND huyÖn v× phßng GD-§T Thanh Oai ®· phª duyÖt: Trêng tiÓu häc Kim Th lµ mét trong 2 trêng ®ang phÊn ®Êu x©y dùng trêng chuÈn quèc gia. Qu¸n triÖt quan ®iÓm ®êng lèi nµy võa lµ môc tiªu n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc chung vµ x©y dùng trêng chuÈn quèc gia cña Trêng tiÓu häc Kim Th. Do ®ã tÊt yÕu ph¶i t¨ng cêng sù ®æi míi s¸ng t¹o cña l·nh ®¹o nhµ trêng. ViÖc lËp kÕ ho¹ch ph¶i tham kh¶o c¸c ý kiÕn cña chuyªn gia, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh, c¸c ®¬n vÞ ®i tríc trong huyÖn ®Æc biÖt lµ ý kiÕn chØ ®¹o cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®¶m b¶o tÝnh chiÕn lîc, phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña gi¸o dôc tiÓu häc vÇ sù ph¸t triÓn cña nhµ trêng ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi trong giai ®o¹n ng¾n nhÊt. Muèn vËy BGH cÇn nghiªn cøu kÜ c¸c v¨n ban ph¸p qui vÒ chiÕn lîc gi¸o dôc tiÓu häc vµ c¸c qui ®Þnh ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho Trêng tiÓu häc. - N¾m ch¾c vÞ trÝ ranh giíi, diÖn tÝch ®Êt sÏ ®îc qui ho¹ch. - Nghiªn cøu vµ n¾m ch¾c c¸c dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó tham mu ®Ò xuÊt víi phßng GD-§T vµ UBND huyÖn ra quyÕt ®Þnh ®Çu t. - Nghiªn cøu vµ n¾m ch¾c c¸c hå s¬ x©y dùng ®Ó ®¶m b¶o gi¸m s¸t chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh n»m trªn vÞ trÝ ®Êt ®· ®îc qui ho¹ch. - BGH tham mu ®Ò xuÊt víi §¶ng uû – UBND x· nh»m thèng nhÊt vÒ nhËn thøc, ph¸t huy cao ®é quyÕt t©m phÊn ®Êu cña c¸c thµnh viªn ban chØ ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn, häc sinh vµ nh©n d©n. III.1.2 §èi víi c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch thêi c¬ t¹i ®Þa ph¬ng - BGH ph¶i biÕt n¾m b¾t, tËn dông. Nhµ trêng lªn kÕ ho¹ch cô thÓ t¸c ®éng ®Õn l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng chØ ®¹o. Më héi nghÞ nh»m ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc tham mu chñ yÕu lµ th«ng qua héi nghÞ cña ban l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng hay c¸c k× häp H§ND. CÇn chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm, thêi c¬, thêi ®iÓm ®Ó tham mu cho chÝnh x¸c, hiÖu qu¶. - Trong qu¸ tr×nh tham mu: CÇn ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh hiÖu qu¶ thùc tiÔn, cã tÝnh kh¶ thi cao ®Ó l·nh ®¹o cã thÓ chÊp nhËn ®ång t×nh cao, trë thµnh chñ tr¬ng nghÞ quyÕt cña ®Þa ph¬ng. - BGH cÇn thèng nhÊt quan ®iÓm ®Ó hiÖu trëng ph¸t huy vai trß lµ ®Çu mèi quan träng trong c¸c quan hÖ víi l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng gióp c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Ò ra kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch thêi c¬ cã nhiÒu hiÖu qu¶ nhÊt. Cã nh vËy míi ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ cña vai trß tham mu vÒ chuyªn m«n ®¬n vÞ cña m×nh. TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 16 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. III.2 Lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc c¸ nh©n tham gia x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho nhµ trêng cïng quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ: Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm tèt ®Ñp cña ®Þa ph¬ng nh truyÒn thèng hiÕu häc, lµ quª h¬ng cã nhiÒu c¸ nh©n thµnh ®¹t trªn con ®êng häc vÊn. Nhµ trêng cÇn chó träng c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Chñ yÕu lµ sù tuyªn truyÒn vÒ nhËn thøc sù nghiÖp gi¸o dôc lµ sù nghiÖp chung. HiÖu qu¶ cña gi¸o dôc lµ kÕt qu¶ cña sù quan t©m ®Çu t cña mäi ngêi trong x· héi. Tiªu biÓu lµ nh÷ng ngêi ®· ®îc quan t©m, ®· thµnh c«ng trong con ®êng häc vÊn ®ang quan t©m ®Õn líp trÎ c¶u quª h¬ng. BGH nhµ trêng cïng l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng cÇn tæ chøc tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn nh»m n©ng cao nhËn thøc cña mäi lùc lîng trong x· héi vÒ vai trß, vÞ trÝ cña gi¸o dôc vµ c¸c néi dung liªn quan ®Õn gi¸o dôc b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau: - Tuyªn truyÒn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng gi¸o dôc cña nhµ trêng. - Tuyªn truyÒn vÒ chñ tr¬ng, ®êng lèi gi¸o dôc, vÒ môc tiªu phÊn ®Êu cña nhµ trêng trong tõng giai ®o¹n. - Tuyªn truyÒn vÒ nh÷ng thµnh qu¶ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn gi¸o dôc. - Tuyªn truyÒn cô thÓ vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, sù cÇn thiÕt ®îc ®Çu t c¬ së vËt chÊt trong nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ cña nhµ trêng. III.3 T¨ng cêng c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt: - KÞp thêi hoµn thiªn bé qui chÕ qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt: + §Ò ra c¸c chÕ ®é giao ban, bµn gi¸o, kÝ nhËn qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt. X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña ngêi qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt vµ c¸c trang thiÕt bÞ ®Õn tõng phßng ban nh: th viÖn, phßng thiÕt bÞ, phßng hµnh chÝnh, c¸c phßng chøc n¨ng vµ tÊt c¶ c¸c phßng häc. + X¸c ®Þnh râ møc ®é gi¸ trÞ sö dông c¸ ®å dïng vËt dông. + X¸c ®Þnh râ gi¸ trÞ tµi s¶n cña nhµ trêng. + C«ng khai c¸c chÕ ®é kÕ to¸n mua s¾m c¸c thiÕt bÞ trong n¨m häc. + §Ò ra c¸c môc tiªu: “B¶o vÖ cña c«ng, b¶o qu¶n tµi s¶n cña nhµ trêng”. + Tríc khi sö dông cÇn n¾m râ c«ng n¨ng tiÖn Ých, c¸ch sö dông cña ®å dïng vËt dông. + §Ò ra c¸c khÈu hiÖu ng¾n gän, dÔ hiÓu, dÔ nhí ®Ó thùc hiÖn. III.4 §Èy m¹nh tuyªn truyÒn n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, ý thøc tù gi¸c, tù chñ cña c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh trong nhµ tr êng t¹o bíc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong viÖc qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt. Víi môc tiªu n©ng cao ý thøc cña c¸c tËp thÓ c¸ nh©n trong trêng víi viÖc qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt song song víi viÖc ®Ò ra nh÷ng ph¬ng thøc ph©n ph©n nhiÖm TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 17 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. ®èi víi c¸c tµi s¶n cña nhµ trêng. CÇn ®Ò cao ý thøc tù gi¸c tù chñ cña mäi thµnh viªn trong nhµ trêng b»ng ph¬ng ch©m tuyªn truyÒn ®ã lµ: “H·y coi líp häc nh nhµ cña m×nh, coi c¸c tµi s¶n trang thiÕt bÞ nh ®å dïng nhµ m×nh”. Tõ ®ã t¹o ý thøc tù gi¸c tù chñ cho c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh, ®ã còng lµ môc tiªu x©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc. Thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh thãi quen nÒ nÕp trong viÖc gi÷ g×n b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y vµ häc cña toµn trêng. Ph¸t huy tinh thÇn d©n chñ ngay c¶ viÖc ®ãng gãp ý kiÕn trong viÖc x©y dùng nÒ nÕp b¶o vÖ cña c«ng. III.5 T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, s©u s¸t vµo viÖc qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt. Sö lÝ nghiªm minh c¸c vi ph¹m qui chÕ, kÞp thêi khen th ëng nh÷ng tËp thÓ c¸ nh©n cã thµnh tÝch tèt trong c«ng t¸c nµy. - BGH nhµ trêng lËp kÕ ho¹ch kiÓm tra thêng xuyªn vµ kiÓm tra ®ét xuÊt trong c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt cña c¸c tËp thÓ c¸ nh©n. - KÞp thêi uèn n¾n c¸c t tëng lÖch l¹c trong c¸c c«ng t¸c tuyªn truyÒn, c¸c mÆt ho¹t ®éng vÒ qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt. Tr¸nh sù hiÓu lÇm trong viÖc huy ®éng c¸c lùc lîng x· héi khi tham gia ®ãng gãp x©y dùng c¬ së vËt chÊt. - Theo dâi ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m vi chÕ, c¸c hµnh vi tÝch cùc trong qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt. - §Ò ra qui chÕ thi ®ua cô thÓ, khen thëng ®óng ®èi tîng t¹o niÒm tin cho mäi thµnh viªn tham gia qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt b¶o qu¶n trang thiÕt bÞ cña nhµ trêng. - Lu ý phÇn khen thëng cho tõng mÆt trong tæng kÕt n¨m häc víi c¸c c¸ nh©n cã thµnh tÝch. - Tuyªn truyÒn cho mäi ®èi tîngn vÒ c«ng t¸c thi ®ua khen thëng trong lÜnh vùc qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng. - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c bé phËn chuyªn m«n cña nhµ trêng vµ héi cha mÑ häc sinh ®Ò cao vai trß x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ b¶o qu¶n trang thiÕt bÞ. Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc vµ kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt ë Trêng tiÓu häc Kim Th. Gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c ë trêng häc nãi chung tiÕn tíi môc tiªu chung cña sù nghiÖp gi¸o dôc tiÓu häc. TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 18 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. PhÇn c KÕt luËn Ngµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o ®ang triÓn khai c«ng cuéc ®æi míi nh»m t¹o sù chuyÓn biÕn míi vÒ chÊt lîng gi¸o dôc ®ã lµ: Sö dông hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ x©y dùng cña Nhµ níc. X©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt bÞ cho trêng líp phôc vô cho ho¹t ®éng d¹y vµ häc nh»m môc ®Ých n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc. C¬ së vËt chÊt lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn mäi ho¹t ®éng cña nhµ trêng song song víi viÖc chiÕm lÜnh ®Ønh cao cña kiÕn thøc lµ sù tiÕp cËn víi nh÷ng thµnh tùu khoa häc – kÜ thuËt, tiÕp cËn víi trang thiÕt bÞ v¨n minh hiÖn ®¹i ®ßi hái c¬ së vËt chÊt cña c¬ së gi¸o dôc ph¶i ®æi míi kh«ng ngõng .Trêng líp ngµy cµng ®Ñp ®Ï khang trang ®Çy ®ñ tiÖn nghi cµng t¹o ra t©m thÕ tèt høng khëi cho c¸c ho¹t ®éng d¹y häc cña thÇy vµ ho¹t ®éng cña c¸c em häc sinh.ThÇy c« vµ c¸c em häc sinh cµng g¾n bã h¬n víi tr¬ng víi líp. §ã chÝnh lµ môc tiªu x©y dùng “Trêng häc TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 19 §Ò tµi: N©ng cao chÊt lîng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë trêng tiÓu häc Kim Th. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” ®Ó “Mçi ngµy ®Õn trêng lµ mét ngµy vui”. Còng chÝnh v× thÕ c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt trong trêng häc cÇn ®îc hÕt søc chó träng. Tõ nh÷ng nghiªn cøu vÒ c¬ së lÝ luËn, thùc tr¹ng vÊn ®Ò vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®îc ®Æt ra vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë Trêng tiÓu häc Kim Th mµ ®Ò tµi ®· ®Ò cËp, chóng em thÊy r»ng ®Ó cã thÓ lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt cÇn cã sù thèng nhÊt quan ®iÓm chØ ®¹o, ph¬ng ch©m hµnh ®éng vµ ph¬ng thøc thùc hiÖn tõ c¸c cÊp l·nh ®¹o chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Õn c¸n bé l·nh ®¹o nhµ trêng vµ toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn vµ c¸c em häc sinh. TÊt c¶ ®Òu th«ng suèt, hiÓu biÕt vµ cã mét quyÕt t©m cao tõ ®ã ph¸t triÓn nh©n réng tuyªn truyÒn ®Õn c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n cã sù quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc tiÓu häc nãi riªng vµ sù nghiÖp gi¸o dôc nãi chung. V× t¬ng lai t¬i s¸ng cña d©n téc, v× h¹nh phóc cña toµn d©n, mäi lùc lîng x· héi, mäi ngêi d©n h·y cïng nhau ®ãng gãp søc m×nh v× thÕ hÖ trÎ cña ®Êt níc v× con em cña chóng ta. §©y còng lµ uy tÝn cña nhµ trêng, lµ danh dù cña c¸c thÇy c« gi¸o xøng ®¸ng víi sù t«n vinh cña x· héi, víi truyÒn thèng t«n s träng ®¹o tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam ta. Trong khu«n khæ cña mét tiÓu luËn tèt nghiÖp em xin ®îc tr×nh bµy nh÷ng nghiªn cøu, häc hái trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, cïng víi nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc lµ sù kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lÝ c¬ së vËt chÊt ë ®¬n vÞ m×nh c«ng t¸c. §ã lµ nh÷ng ®óc rót trong qu¸ tr×nh theo häc líp trung cÊp chÝnh trÞ kho¸ 5B-09 tõ th¸ng 5/2008 ®Õn nay. §îc sù truyÒn thô kiÕn thøc, d×u d¾t cña c¸c thÇy c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn trùc tiÕp cña thÇy Phan V¨n Th¾ng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy. Cuèi cïng em xin ®îc c¸m ¬n c¸c thÇy c« ®· ®äc lµ xÐt duyÖt tiÓu luËn nµy cña em. Em xin tr©n träng c¸m ¬n! Thanh Oai ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2011 Ngêi thùc hiÖn Ph¹m ThÞ K im Liªn TiÓu luËn tèt nghiÖp TCLL líp K5B- 09 : T¸c gi¶ : Ph¹m ThÞ Kim Liªn 20
- Xem thêm -