Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm dạy nghe

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên A - PhÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi: Môc tiªu cña m«n tiÕng Anh lµ nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n vÒ tiÕng Anh vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. V× vËy SGK tiÕng Anh THPT míi tõ líp 10 ®Õn líp 12 ®Òu ®îc biªn so¹n theo cïng mét quan ®iÓm x©y dùng ch¬ng tr×nh, ®ã lµ quan ®iÓm chñ ®iÓm ( thematic approach ) vµ ®Ò cao c¸c ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh. C¶ bèn kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt ®Òu ®îc quan t©m vµ ®îc phèi hîp trong c¸c bµi tËp vµ c¸c ho¹t ®éng trªn líp. Mét trong 4 kü n¨ng mµ ngêi häc tiÕng Anh nãi chung, häc sinh THPT nãi chung nãi riªng, thêng gÆp nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh häc ®ã lµ kü n¨ng nghe. Trªn thùc tÕ ®Ó cã ®îc kü n¨ng nghe tiÕng Anh th× ngêi häc ngo¹i ng÷ ph¶i cã qu¸ tr×nh luyÖn tËp nghe thêng xuyªn, l©u dµi víi nh÷ng h×nh thøc vµ néi dung nghe kh¸c nhau. ViÖc d¹y vµ häc nghe m«n tiÕng Anh tuy kh«ng cßn míi mÏ nhng khã ®èi víi tÊt c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh bËc THPT. Víi viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t«i mong muèn sÏ phÇn nµo gióp gi¸o viªn dÇn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trªn ®Ó tiÕn hµnh d¹y nghe m«n tiÕng Anh cã hiÖu qu¶ tèt h¬n, häc sinh tÝch cùc, chñ ®éng trong viÖc tiÕp thu, lÜnh héi kiÕn thøc cña bµi häc. §ã còng lµ lý do mµ t«i chän ®Ò tµi nµy. II - NhiÖm vô nghiªn cøu: §Ó thùc hiÖn tèt ®Ò tµi nghiªn cøu, ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau. 1- Nghiªn cøu c¸c tµi liÖu híng dÉn tiÕng Anh, c¸c kü thuËt d¹y nghe. 2- Thao gi¶ng, d¹y thö nghiÖm 3- Dù giê ®ång nghiÖp , trao ®æi, rót kinh nghiÖm. 4- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ viÖc n¾m bµi cña häc sinh ®Ó tõ ®ã cã sù ®iÒu chØnh, bæ sung hîp lý. 1 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên III- Ph¹m vi nghiªn cøu: §Ò tµi xoay quanh ®Ò tµi nghiªn cøu gi¶ng d¹y vµ häc tËp m«n nghe tiÕng Anh cña gi¸o viªn vµ häc sinh bËc THPT. Song ®èi tîng nghiªn cøu ®iÓn h×nh mµ t«i ®· m¹nh d¹n ¸p dông ®Ò tµi nµy lµ hai líp 11b2 vµ líp 12b1 IV- Môc ®Ých nghiªn cøu : Víi viÖc nghiªn cøu thµnh c«ng ®Ò tµi, s¸ng kiÕn kinh nghiÖm sÏ gióp gi¸o viªn cã ®îc nh÷ng kinh nghiÖm sau: 1. C¸ch thøc tæ chøc mét tiÕt d¹y nghe cã hiÖu qu¶ 2. C¸c bíc tiÕn hµnh mét tiÕt d¹y nghe cã hiÖu qu¶ 3. Híng dÉn häc sinh tù luyÖn tËp, rÌn luyÖn ®Ó cã kü n¨ng ,kû x¶o nghe tiÕng Anh. V- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: 1. Ph¬ng ph¸p quan s¸t: Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi tù t×m tßi nghiªn cøu, tiÕn hµnh dù giê th¨m líp cña ®ång nghiÖp. 2. Ph¬ng ph¸p trao ®æi, th¶o luËn: Sau khi dù giê cña ®ång nghiÖp, ®ång nghiÖp dù giê ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi, ®ång nghiÖp vµ ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi tiÕn hµnh trao ®æi, th¶o luËn ®Ó tõ ®ã rót ra nh÷ng kinh nghiÖm cho tiÕt d¹y. 3. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm: Gi¸o viªn tiÕn hµnh d¹y thÓ nghiÖm theo tõng môc ®Ých yªu cÇu cô thÓ mét sè tiÕt d¹y nghe. 4. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: Gi¸o viªn ®Æt c©u hái ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc n¾m néi dung bµi häc cña häc sinh. B - PhÇn néi dung I/ c¬ së lý luËn: 1- Môc ®Ých d¹y häc: Môc ®Ých cña viÖc d¹y ngo¹i ng÷ kh«ng ph¶i lµ cung cÊp cho häc sinh kiÕn thøc cña ng«n ng÷ ®ã, mµ môc ®Ých cuèi cïng cña viÖc d¹y ngo¹i ng÷ nãi chung, tiÕng Anh nãi riªng lµ d¹y häc sinh kh¶ n¨ng giao tiÕp b»ng tiÕng Anh. Kh¶ n¨ng giao tiÕp cña häc sinh thÓ hiÖn qua c¸c kü n¨ng: Nghe, Nãi, §äc, ViÕt. Kü n¨ng nghe tiÕng Anh cña 2 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên häc sinh ®îc h×nh thµnh qua mét qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn trong m«i trêng Anh ng÷. Ngoµi viÖc häc tËp ë trêng líp, häc sinh ph¶i tù häc tËp rÌn luyÖn nghe th«ng qua c¸c h×nh thøc vµ c¸c ph¬ng thøc kh¸c nhau. 2-C¸c yÕu tè c¬ b¶n trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ cña tiÕt d¹y nghe. a- Gi¸o viªn:- Víi ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, tÝch cùc th× gi¸o viªn ®ãng vai trß chØ ®¹o, ®iÒu khiÓn häc sinh ho¹t ®éng trong giê häc. - §Ó tiÕn hµnh mét tiÕt d¹y nghe cã hiÖu qu¶ th× gi¸o viªn cÇn thùc hiÖn tèt c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau: + Chän vµ sö dông linh ho¹t c¸c kû thuËt d¹y nghe phï hîp víi tõng néi dung bµi d¹y. + Tæ chøc, ®iÒu khiÓn líp häc, ph©n bè thêi gian hîp lý. + Sö dông thµnh th¹o c¸c ph¬ng tiÖn, c¸c ®å dïng d¹y häc phôc vô d¹y nghe. + S¸ng t¹o ra c¸c ®å dïng d¹y häc phï hîp phôc vô cho tiÕt d¹y. + TruyÒn c¶m, l«i cuèn, hÊp dÉn häc sinh. b- Ph¬ng ph¸p - kü thuËt d¹y nghe (Listening Techniques) Ph¬ng ph¸p d¹y nghe ®îc quy ®Þnh bëi néi dung d¹y nghe, nãi c¸ch kh¸c, néi dung bµi d¹y nghe chi phèi viÖc lùa chän, vËn dông phèi hîp c¸c ph¬ng ph¸p, c¸c kü thuËt d¹y nghe. Mçi kü thuËt d¹y häc phï hîp víi mét h×nh thøc bµi d¹y cô thÓ . c- C¸c ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc phôc vô cho viÖc d¹y nghe: - ViÖc sö dông thiÕt bÞ tranh ¶nh hç trî cho d¹y häc ®èi víi m«n ngo¹i ng÷ nãi chung vµ tiÕng Anh nãi riªng ®îc coi lµ mét ph¬ng tiÖn thÓ hiÖn mét phÇn néi dung chÝnh cña SGK. Trong tÊt c¶ ®¬n vÞ bµi häc ch¬ng tr×nh SGK míi phÇn néi dung cña bµi nghe ®îc ghi trong b¨ng c¸t sÐt cßn SGK chØ in c¸c bµi tËp luyÖn nghe. Muèn thùc hiÖn tèt c¸c bµi luyÖn nghe nµy th× ngêi häc ph¶i ®îc nghe c¸c néi dung bµi häc trong b¨ng . H¬n thÕ n÷a, thiÕt bÞ d¹y häc cßn lµ ph¬ng tiÖn tÝch cùc trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, thóc ®Èy ®éng c¬ vµ g©y høng thó häc tËp. d- Häc sinh: Trong mèi t¬ng quan gi÷a c¸ch d¹y vµ c¸ch häc: Gi¸o viªn lµ ngêi tæ chøc, 3 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên ®iÒu khiÓn häc sinh tù chiÕm lÜnh tri thøc b»ng chÝnh nh÷ng thao t¸c, nh÷ng hµnh ®éng trÝ tuÖ cña riªng m×nh díi vai trß tæ chøc ®iÒu khiÓn cña gi¸o viªn . §Ó tiÕt d¹y nghe ®îc tèt th× häc sinh cÇn ph¶i cã nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt trong viÖc nghe hiÓu b»ng tiÕng Anh. II- Thùc tr¹ng d¹y nghe m«n TiÕng anh ở trêng THPT Cồn Tiên 1. ¦u ®iÓm MÆc dï cã nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan ¶nh hëng trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y nhng chóng t«i ®· biÕt kh¾c phôc vît lªn nh÷ng khã kh¨n tríc m¾t, tõng bíc n©ng cao chÊt lîng giê d¹y nghe m«n tiÕng Anh nh»m ®¸p øng môc ®Ých ch¬ng tr×nh, SGK míi a- VÒ phÝa gi¸o viªn: - Đ· tiÕp cËn sö dông t¬ng ®èi tèt c¸c kü thuËt d¹y häc ®Æc trng , kü thuËt d¹y nghe và chñ ®éng víi c¸ch thøc tæ chøc mét tiÕt d¹y nghe - Phèi hîp kh¸ linh ho¹t c¸c kü thuËt d¹y häc - Sö dông vËn hµnh c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i phôc vô tèt cho qu¸ tr×nh d¹y nghe: b¨ng ®Üa h×nh m¸y cassette, máy chiÕu.. b- VÒ phÝa häc sinh: - Häc sinh ®· ®îc quen dÇn víi m«n häc nghe. - NhiÒu häc sinh ®· nghe vµ nhËn biÕt ®îc giäng ®äc, nãi cña ngêi b¶n ng÷. - PhÇn lín häc sinh nghe ®îc nh÷ng bµi nghe cã néi dung ®¬n gi¶n, võa ph¶i thùc hiÖn ®îc c¸c yªu cÇu, bµi tËp cña gi¸o viªn sau khi nghe lÇn 3 - Mét sè häc sinh ®· h×nh thµnh kü n¨ng, kü x¶o trong häc tËp. 2- Tån t¹i: - §éng c¬ ®Ó nghe hiÓu b»ng tiÕng Anh của học sinh cßn h¹n chÕ. - NhiÒu em Ýt cã c¬ héi ®Ó nghe, Ýt tiÕp cËn víi c¸c th«ng tin ®¹i chóng mµ qua ®ã cã thÓ nghe tiÕng Anh. - Mét sè em cßn ng¹i nghe vµ nãi b»ng tiÕng Anh, cßn sî bÞ m¾c lçi. 4 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên - Häc sinh cha quen víi tèc ®é ®äc, nãi trong b¨ng cña ngêi Anh. - §å dïng d¹y häc phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y cßn qu¸ Ýt, mét sè cßn thiÕu: ®µi casstte. - ChÊt lîng b¨ng th©u cha tèt, giäng ®äc cßn cha râ, tiÕng ån nhiÒu. III- Mét sè gi¶i ph¸p thùc tÕ ®Ó tiÕn hµnh mét tiÕt d¹y nghe ®¹t hiÖu qu¶ 1- LËp kÕ ho¹ch cho mét tiÕt d¹y nghe: a- §èi víi gi¸o viªn §Ó mét tiÕt d¹y nghe ®îc tèt th× ngêi gi¸o viªn cÇn thùc hiÖn c¸c bíc sau: - Nghiªn cøu c¸c kû néi dung tiÕt d¹y tõ s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn: SGK, SGV lµ c¬ së quan träng, ®Ó gi¸o viªn ho¹ch ®Þnh gi¶ng d¹y cña m×nh cho tiÕt häc. ViÖc nghiªn cøu kü SGK, SGV sÏ gióp cho gi¸o viªn tæ chøc, ®iÒu khiÓn tiÕt d¹y nghe ®i ®óng träng t©m, träng ®iÓm; ph©n bè thêi gian cho c¸c bíc, c¸c ho¹t ®«ng mét c¸ch khoa häc. - Nghiªn cøu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt d¹y: Môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt d¹y lµ ®Ých mµ c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh cÇn ph¶i ®¹t ®îc sau tiÕt d¹y häc. §èi víi tiÕt d¹y nghe, th«ng thêng môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt d¹y lµ gióp häc sinh luyÖn tËp vµ ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng: Listening (nghe), Speaking (nãi), Reading ( ®äc), Writing (viÕt) ( trong ®ã kü n¨ng nghe lµ chñ yÕu), sau khi kÕt thóc phÇn nghe häc sinh hiÓu ®îc néi dung chÝnh cña bµi nghe vµ thùc hiÖn mét sè yªu cÇu hay bµi tËp ng«n ng÷ nµo ®ã. - Lùa chän vµ phèi hîp c¸c kü thuËt d¹y nghe mét c¸ch linh ho¹t vµ phï hîp: ViÖc lùa chän kü thuËt d¹y nghe ph¶i ®îc x¸c ®Þnh trªn c¨n cø lµ néi dung cña tiÕt d¹y, ®Æc ®iÓm, n¨ng lùc cña líp häc vµ c¸c giai ®o¹n trong tiÕn tr×nh d¹y nghe gåm cã 3 giai ®o¹n: Giai ®o¹n tríc khi nghe (Pre-Listening), giai ®o¹n trong khi nghe (While-listening), giai ®o¹n luyÖn tËp " Post- listening ". Trong mçi giai ®o¹n cã c¸c 5 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên kü thuËt d¹y nghe ®Æc trng phï hîp víi tõng giai ®o¹n ®ã. Sö dông tèt c¸c ph¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y häc phôc vô cho tiÕt d¹y nghe: * Sö dông m¸y cassett, m¸y vi tÝnh: + Tríc khi thùc hiÖn d¹y häc cÇn chuÈn bÞ m¸y tèt, b¨ng râ vµ pin dù phßng khi mÊt ®iÖn +Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh an toµn khi thao t¸c. + Xem xÐt sù cÇn thiÕt, hiÖu qu¶ mang l¹i, thêi gian cô thÓ cho tõng c«ng ®o¹n... * Sö dông tranh minh ho¹:chủ yếu là kênh h×nh trong SGK: Mét trong nh÷ng thÕ m¹nh cña bé SGK biªn so¹n theo ch¬ng tr×nh míi lµ cã nhiÒu tranh h×nh minh ho¹. ViÖc tËn dông ®Õn møc tèi ®a c¸c tranh h×nh trong SGK ®Ó gióp häc sinh hiÓu bµi häc míi lµ viÖc cÇn chó träng trong tÊt c¶ c¸c bµi häc. - CÇn ph¶i lªn mét gi¸o ¸n hîp lý, khoa häc. Gi¸o viªn cÇn ho¹ch ®Þnh râ ho¹t ®éng cña thÇy, ho¹t ®éng cña trß, thêi gian cho c¸c ho¹t ®éng, c¸c yªu cÇu cña tõng bµi tËp, c¸c ph¬ng ¸n tr¶ lêi cña häc sinh - Trao ®æi, th¶o luËn vÒ ph¬ng ¸n gi¶ng d¹y. HiÖu qu¶ cña tiÕt d¹y nghe sÏ ®îc n©ng cao h¬n nÕu ph¬ng ¸n gi¶ng d¹y ®îc ®a ra th¶o luËn cïng ®ång nghiÖp tríc khi d¹y viÖc lµm nµy kh«ng chØ mang l¹i kÕt qu¶ tÝch cùc cho tiÕt d¹y nghe mµ kü n¨ng kh¸c còng cã kÕt qu¶ nh vËy. b- §èi víi häc sinh Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh chuÈn bÞ tèt cho tiÕt häc tíi b»ng c¸ch: - Ra hÖ thèng c¸c c©u hái gîi më vÒ bµi mµ c¸c em s¾p ®îc häc ®Ó häc sinh cã thêi gian suy nghÜ , t×m hiÓu tµi liÖu.... - Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn mét sè bµi tËp liªn quan ®Õn néi dung tiÕt d¹y nghe. - KhuyÕn khÝch, ®éng viªn häc sinh tù tin, chñ ®éng, s¸ng t¹o nªu ra nh÷ng vÊn ®Ò, c©u hái cã liªn quan ®Õn néi dung bµi d¹y 2 Thùc hiÖn tèt tiÕn tr×nh d¹y nghe §èi víi mét tiÕt d¹y ng÷ ph¸p hay tõ vùng, th«ng thêng trong tiÕn tr×nh cña tiÕt 6 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên d¹y cã 3 giai ®o¹n ®ã lµ: Presentation - Practice - Production. TiÕn tr×nh cña mét tiÕt d¹y nghe còng ph¶i tr¶i qua 3 giai ®o¹n: Pre - Listening, While - Listening, vµ Post Listening. TiÕn tr×nh d¹y häc nµy kh«ng nh÷ng gióp häc sinh n¾m hiÓu bµi mµ cßn gióp c¸c em sö dông kü n¨ng nghe trong giao tiÕp thùc tÕ. Song vÊn ®Ò tiªn quyÕt lµ gi¸o viªn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh rá rµng môc ®Ých yªu cÇu cÇu cña tõng bµi nghe cô thÓ ®Ó tõ ®ã ®Þnh híng cho häc sinh thùc hiÖn tèt nhiÖm vô trong nh÷ng giai ®o¹n tiÕp theo. a. Pre - Listening: ( about 10 - minutes) ( True / F, Prediction, Open Prediction, Ordering, Pre- Questions) Lµ giai ®oan gióp häc sinh cã ®Þnh híng, suy nghÜ vÒ ®Ò tµi hay t×nh huèng tríc khi häc sinh nghe. - Gi¸o viªn nªn t¹o t©m thÕ chuÈn bÞ lµm bµi nghe cho häc sinh b»ng c¸ch dÉn d¾t gîi hái vÒ chñ ®Ò bµi nghe, yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh, ®äc tõ vµ ®o¸n xem c¸c em chuÈn bÞ nghe chñ ®Ò g×, ai s¾p nãi víi ai . - Gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo nhãm ®o¸n s¬ bé vÒ néi dung s¾p nghe th«ng qua tranh hay t×nh huèng bµi nghe.Cã thÓ c¸c em nãi kh«ng chÝnh x¸c víi nhÜng g× c¸c em s¾p nghe nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ c¸c em cã høng thó tríc khi nghe. - Gi¸o viªn gióp c¸c em lêng tríc nh÷ng khã kh¨n cã thÓ gÆp ph¶i vÒ ph¸t ©m hay cÊu tróc míi. - Cuèi cïng gi¸o viªn nãi râ cho hä sinh biÕt c¸c em sÏ ®îc nghe bao nhiªu lÇn vµ híng dÉn yªu cÇu nhiÖm vô khi nghe ( chän ®óng, sai, tr¶ lêi c©u hái) b. While - Listening: (about 20 - minutes) ( Selecting, Deliberate Mistakes, Grids, Listen and Draw, Comprehension Questions) §©y lµ giai ®o¹n mµ ë ®ã häc sinh cã c¬ héi luyÖn tËp. ë giai ®oan nµy gi¸o viªn ®a ra c¸c d¹ng bµi tËp, yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn. Häc sinh cã thÓ m¾c lçi ë giai ®o¹n nµy v× vËy gi¸o viªn chó ý cÇn s÷a lçi cho häc sinh vµ ®a ra c¸c ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng. Gi¸o viªn bËt b¨ng hay ®äc bµi nghe 2 ®Õn 3 lÇn ( nÕu néi dung khã cã thÓ cho c¸c em nghe 4 lÇn ). LÇn ®Çu góp häc sinh lµm quen víi bµi nghe hiÓu bao quo¸t néi 7 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên dung bµi nghe. LÇn thø hai nghe th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó hoµn thµnh bµi tËp. LÇn thø ba nghe vµ kiÓm tra l¹i bµi tËp ®· lµm. Môc tiªu chÝnh cña nghe hiÓu lµ häc sinh nghe lÊy néi dung chÝnh hay lÊy th«ng tin chi tiÕt ®ång thêi hiÓu ®îc th¸i ®é quan ®iÓm cña t¸c gi¶. Do ®ã gi¸o viªn cho häc sinh nghe c¶ bµi ®Ó hä n¾m ®îc ý chung còng nh bè côc c¶ bµi vµ lµm bµi tËp, sau ®ã cã thÓ cho nghe l¹i tõng ®o¹n ®Ó n¾m kÕt qu¶ hoÆc nghe l¹i nh÷ng chæ khã ®Ó kh¼ng ®Þnh ®¸p ¸n. Nªn h¹n chÕ cho häc sinh nghe tõng c©u, hoÆc tõng tõ mét v× lµm nh vËy sÏ khiÕn ngêi häc cã thãi quen ph¶i hiÓu nghÜa tõng tõ tõng c©u khi nghe. c. Post - Listening (at least 15 minutes)( Roleplay, Recall the story, Write- itup, Further practice ...) - §©y lµ giai ®o¹n luyÖn tËp sau khi nghe. ë giai ®o¹n nµy häc sinh sö dông nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng ng«n ng÷ ®· ®îc luyÖn tËp ë giai ®o¹n " While - Listening" vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp thùc tÕ, cã ý nghÜa. Sau khi nghe häc sinh cÇn thùc hiÖn mét sè bµi tËp nh: b¸o c¸o tríc líp hay trong nhãm vÒ kÕt qu¶ bµi tËp, c¸c häc sinh kh¸c nghe cho ý kiÕn nhËn xÐt hoÆc ch÷a bµi cho b¹n. Gi¸o viªn cÇn ph¶i kÕt hîp c¸c kü n¨ng kh¸c ®Ó ph¸t triÓn më réng thªm bµi nghe nh recall, write-it-up, discussion..... theo trËt tù. IV. GIÁO ÁN MẪU: The 4th period Grade 11 Unit 1 Friendship ( Listening) A. Objectives: 1. Educational aim: - Students should know how to describe the best friend and how to keep the friendship. 2. Knowledge: - General knowledge: Students learn how to keep friendship. - New words: Words related to friends and keeping friendship. 3. Skills: - To practise listening comprehension skill. - To distinguish true and false statements. - To take notes about given questions in order to answer. II. Preparation: A.Teacher: lesson plan, text book, pictures… B.Students: Student’s book,workbook, dictionary, III. Procedure: A.Warm- up: 8 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên B. New lesson Teacher’s activities Students’ activities I.Warm-up: (5 minutes) - Ask students to close the books - Close the books -Ask students some questions about friendship: - Listen to the teacher and answer the questions.  Who is your best friend? What qualities & characteristics of your best friend do you admire? II.Before you listening: (7 minutes) - Ask students to look at the part: Before - Listen to the teacher then and listening answer the questions in the - Let them work in pairs ask and answer the book. questions: - Work in pairs. 1. Who is your best friend? 2. How did you happen to meet him or her? 3. How long have you known each other? 4. What qualities do you admire in your best friend? - Walk round, listen and help students - Read loudly the words in the books: - Ask students to repeat loudly the words - Listen and check pronunciation - Look at the books - Listen to the teacher and repeat the words. -Explain some new words & phrases: Residential area, ring (n), ride/ rode/ ridden, -Students repeat & take notes motorbike, happen to infinitive (v), introduce, ever since, college, great sense of humour, - Repeat loudly the words and try to favourite, interest (n), plays (n), movies, a rough remember them time. III.While-listening: (20 minutes) -Have students read the true-false statement list and questions in textbook silently for several -Students read task1, 2 silently for minutes to make sure that every student gist understands them (Task1, 2) -Check again if students are able to understand main requirements of the 2 tasks -Emphasize “ you will hear Lan & Long talk -Elicited students raise their hands to about their best friends_Ha & Minh. Listen to interpret. their talks and do the tasks below”. -Turn on the cassette player twice. -Ask some students to do their tasks on the board. -Correct and give score -Students take notes during listening. IV.After-listening: (10 minutes) 9 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên -Have students ask & answer about the -Other students watch and give friendship between Lan and Ha, Long and Minh comments. (How & Where they met, what they like about their friends. -Students work in pairs. -Ask students to rewrite their answers completely V.Homework: (3 minutes) - Ask students to rewrite their answers of tasks 2 in their notebooks at home - Remember them to prepare Part- Writing at home -Listen to the teacher and write down homework Key content Where & how they met Lan -They used to live in the same residetial area in Ha Noi. -Lan went on a holiday to Do Son & Ha went there to visit her. Long -They met in the college. -Minh played the guitar, Long was a singer. -They worked together. Lan’s talk : 1f, 2f, 3t, 4f, 5t, 6f What they like about their friends -Ha is very friendly & helpful. -Ha is sociable. She’s got many friends in Do Son & she introduced Lan around. -Minh has a sense of humour. -Minh likes to go to plays & movies. -Minh is a good listener. -Minh is friendly & helpful Long’s talk : 1f, 2f, 3t, 4t, 5t, V- Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc sau khi ¸p dông ®Ò tµi: ViÖc vËn dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy b¶n th©n t«i ®¶ ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ hÕt søc kh¶ quan. Tríc hÕt nh÷ng kinh nghiÖm nµy rÊt phï hîp víi ch¬ng tr×nh, SGK míi. Häc sinh cã høng thó häc tËp h¬n, tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o ®Ó më réng vèn hiÓu biÕt, ®ång thêi còng rÊt linh ho¹t trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô lÜnh héi kiÕn thøc vµ ph¸t triÓn kü n¨ng. Kh«ng khÝ häc tËp s«i næi nhÑ nhµng. Häc sinh cã c¬ héi ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh, kh«ng cßn lóng tóng, lo ng¹i khi bíc vµo giê häc. §©y còng chÝnh lµ nh÷ng nguyªn nh©n ®i ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ t¬ng ®èi kh¶ quan cña hai líp ma t«i ®· day, cô thÓ lµ: Líp TSHS 12b1 11b2 Giái Kh¸ T.B×nh YÕu KÐm SL % SL % SL % SL % SL % 40 01 2,5 03 7,5 32 84 4 6 0 0 33 0 0 4 12 26 79 3 9 0 0 10 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên VI- Bµi hoc kinh nghiÖm Sau khi ¸p dông thµnh c«ng ®Ò tµi nµy b¶n th©n t«i ®· gÆt ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ vµ nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cho b¶n th©n nh sau: 1. Gi¸o viªn ph¶i lu«n t¹o m«i trêng ngo¹i ng÷ trong giê häc vµ ph¶i sö dông tiÕng Anh nh lµ ng«n ng÷ chÝnh ®Ô giao tiÕp. Tïy theo khèi líp vµ ®èi tîng häc sinh, gi¸o viªn cã thÓ sö dông nh÷ng c©u tiÕng Anh ng¾n gän, ®¬n gi¶n, dÓ hiÓu, dÓ nhí, dÓ thuéc. - Ph¶i lu«n biÕt khÝch lÖ häc sinh sö dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó sö dông trong giao tiÕp. - Kh«ng nªn qu¸ chó ý ®Õn lçi cña häc sinh trong khi nãi. H·y ®Ó c¸c em nghe vµ nãi tù nhiªn. §õng bao giê buéc häc sinh ph¶i dõng nãi trong khi häc sinh ®ã ®ang cè g¾ng diÔn t¶ ý nghÜa cña m×nh b»ng tiÕng Anh, lµm nh vËy sÏ khiÕn c¸c em c¶m thÊy sî m¾c lçi khi nghe vµ nãi. -Nªn lßng ghÐp c¸c ho¹t ®éng nghe vµ nãi tiÕng Anh víi h×nh thøc " võa ch¬i - võa häc",híng dÉn c¸c em tËp nghe tiÕng Anh qua ®µi, tivi, nghe c¸c bµi h¸t b»ng tiÕng Anh .... B»ng viÖc t¹o ra c¸c m«i trêng ngo¹i ng÷ nh vËy th× häc sinh míi cã thÓ luyÖn tËp tèt kü n¨ng nghe vµ c¸c kü n¨ng giao tiÕp kh¸c. 2- Gi¸o viªn cÇn sù l«i cuèn, thu hót häc sinh vµo néi dung bµi nghe b»ng c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng, c¸c kü thuËt d¹y nghe phï hîp cho tõng giai ®o¹n cña mét tiÕt d¹y nghe 3- S¸ng t¹o nh÷ng ®å dïng nghe phï hîp víi néi dung cña bµi nghe: tranh ¶nh, m« h×nh, b¨ng ... 4- Gi¸o viªn cÇn ph¶i chän, sö dông vµ phèi hîp linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p, kü thuËt d¹y nghe trong tiÕn tr×nh cña giê d¹y. ë giai ®o¹n luyÖn tËp sau khi nghe, ngoµi c¸c bµi tËp s¸ch gi¸o khoa, gi¸o viªn cÇn ®a ra c¸c bµi tËp phï hîp, cã tÝnh n¨ng giao tiÕp thùc tÕ cao. VII- nh÷ng kiÕn nghÞ: 11 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn, thùc tiÓn, môc ®Ých d¹y häc còng nh nh÷ng thµnh c«ng vµ h¹n chÕ trong khi thùc hiÖn ®Ò tµi, ®Ó gãp phÇn cho viÖc d¹y tiÕng Anh nãi chung, d¹y nghe nãi riªng ®¹t chÊt lù¬ng ngµy cµng c¶i thiÖn b¶n th©n t«i cã nh÷ng kiÕn nghÞ thiÕt thùc sau: *VÒ phÝa c¬ së: - Lµ m«i trêng ngo¹i ng÷ cho nªn c¸c kü n¨ng ph¶i ®îc luyÖn tËp theo ®¨c trng cña ph¬ng ph¸p d¹y häc, v× vËy cÇn ph¶i cã phßng bé m«n ®Ó tr¸nh g©y tiÕng ån cho nh÷ng líp häc bªn c¹nh còng nh kh«ng bÞ t¸c ®éng cña tiÕng ån tõ ngoµi vµo. (cã thÓ cho kÕt hîp víi c¸c phßng bé m«n kh¸c) - HÖ thèng ®iÖn cÇn ph¶i ®îc tu s÷a ®Ó ®¶m b¶o tÝnh h÷u dông vµ an toµn khi s÷ dông. - CÇn cung cÊp thªm ®µi, b¨ng cassett (®µi casette kh«ng đủ cho gi¸o viªn –chỉ dùng được 1 cái còn 2 cái hỏng ) - Bổ sung ®Üa CD hằng năm v× chÊt lîng ©m thanh năm sau kh«ng ®¶m b¶o) * VÒ phÝa l·nh ®¹o cÊp trªn: Cần biên chế thêm giáo viên Tiếng Anh cho trường vì 4 giáo viên là quá ít. Và bố trí tự chọn môn anh để giáo viên có thời gian ôn tập thêm cho các em nhằm nâng cao chất lượng hơn nữa. C - KÕt luËn ë bËc THPT viÖc ®a tiÕt d¹y nghe m«n tiÕng Anh vµo ch¬ng tr×nh lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó häc sinh cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch ®Çy ®ñ c¸c kü n¨ng ng«n ng÷. Kü n¨ng nghe tuy lµ khã, song nÕu gi¸o viªn biÕt dÉn d¾t ®iÒu khiÓn vµ sö dông linh ho¹t c¸c thñ thuËt , lµm cho kh«ng khÝ líp häc thªm thó vÞ s«i næi g©y høng thó cho häc sinh th× hiÖu suÊt gi¶ng d¹y sÏ cao h¬n . Trªn ®©y lµ toµn bé kinh nghiÖm cña t«i vÒ d¹y kü n¨ng nghe. Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nµy ®· ®îc ®Ò cËp tíi nhiÒu trong nh÷ng lÇn båi dìng thay s¸ch gi¸o khoa míi. Song víi lßng nhiÖt t×nh, say mª, ham häc hái trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, t«i m¹nh d¹n viÕt lªn b¶n kinh nghiÖm nµy ®Ó cïng th¸o gì, chia sÎ nh÷ng víng m¾c víi ®ång nghiÖp trong sù nghiÖp ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. T«i rÊt mong sù ®ãng gãp cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó b¶n kinh nghiÖm cña t«i ®îc ®Çy ®ñ h¬n. 12 Kinh nghiÖm d¹y nghe m«n tiÕng Anh . Trường THPT Cồn Tiên Cồn Tiên, ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2011 Ngêi thùc hiÖn T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! C¸c tµi liÖu tham kh¶o 1. SGV, SGK líp 10, 11, 12 cña Bé GD-§T. 2. English language Teaching Methodology cña Bé GD-§T 2003. 3. The ELTTP Methodology course. 4. Gi¸o dôc häc ®¹i c¬ng - NXB Hµ Néi 1995. 5. §¸nh gi¸ trong Gi¸o dôc cña Bé GD-§T. 6. Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë trêng THCS m«n TiÕng Anh. ( T¸c gi¶: NguyÔn H¹nh Dung ) 7. Tµi liÖu tËp huÊn ®æi míi ph¬ng ph¸p m«n tiÕng Anh THPT. 8. Giới thiệu giáo án TiÕng Anh líp 10,11,12. ( NXB Gi¸o dôc ) 9.Ph¬ng ph¸p d¹yTiÕng Anh trong trêng phæ th«ng.( T¸c gi¶: NguyÔn H¹nh Dung ) 10.. Teach English. ( Adrian Doff ) 13
- Xem thêm -