Tài liệu Sang kien kinh nghiem

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 214 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tªn ®Ò tµi: Phßng ngõa chÊn th¬ng trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu bãng ®¸ trong trêng THCS N¡m häc: 2011 - 2012 T¸c gi¶: Ng« ThÞ HuÕ 0 Trêng THCS Mü Hng Tªn ®Ò tµi: Phßng ngõa chÊn th¬ng trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu bãng ®¸ trong trêng THCS N¡m häc: 2011 - 2012 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I - SƠ YẾU LÝ LỊCH - Hä vµ tªn : Ng« ThÞ HuÕ - Sinh ngµy: 23 - 5 - 1981 - §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THCS Mü Hng - Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc S ph¹m ThÓ dôc thÓ thao - HÖ ®µo t¹o: T¹i chøc - Bé m«n gi¶ng d¹y: ThÓ dôc khèi 6 và khối 9 - Khen thëng: + ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së n¨m häc 2008 - 2009. + ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së n¨m häc 2009 - 2010 + Cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo TDTT n¨m 2008, n¨m 2009, n¨m 2010, n¨m 2011. PhÇn I: Më ®Çu: 1- Lý do chän ®Ò tµi Níc ta ®ang bíc vµo mét thÕ míi víi nÒn c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ më ®Çu cho thËp kØ míi vµ thÕ kØ míi ®ßi hái mçi con ngêi ph¶i th«ng minh s¸ng t¹o vµ n¨ng ®éng h¬n ®Ó lµm chñ ®Êt níc. V× thÕ mµ sù nghiÖp gi¸o dôc hiÖn nay ®îc coi lµ “ Quèc s¸ch hµng ®Çu”. T¸c gi¶: Ng« ThÞ HuÕ 1 Trêng THCS Mü Hng Tªn ®Ò tµi: Phßng ngõa chÊn th¬ng trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu bãng ®¸ trong trêng THCS N¡m häc: 2011 - 2012 T¸c gi¶: Ng« ThÞ HuÕ 2 Trêng THCS Mü Hng
- Xem thêm -