Tài liệu Sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - Lêi më ®Çu NHTM cã ho¹t ®éng gÇn gòi nhÊt víi mçi ngêi d©n vµ víi nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, c¸c dÞch vô cña NHTM cµng ®i vµo tËn cïng ngâ ng¸ch cña nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng con ngêi, mäi c«ng d©n ®Òu chÞu t¸c ®éng cña ng©n hµng, dï hä lµ kh¸ch hµng göi tiÒn, ngêi ®i vay, hay ®¬n gi¶n lµ ngêi ®ang lµm viÖc cho mét doanh nghiÖp cã vèn vµ sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng. TTQT lµ chøc n¨ng ng©n hµng quèc tÕ cña NHTM nã ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng cña mét níc vµ NHTM ®îc nhµ níc giao cho ®éc quyÒn lµm c«ng t¸c thanh to¸n nµy. Do vËy, giao dÞch thanh to¸n trong ngo¹i th¬ng ®Òu ph¶i th«ng qua ng©n hµng. §©y lµ nghiÖp vô ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng t¹o sù hßa nhËp hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam vµ hÖ thèng NHTM thÕ giíi t¹o sù an toµn vµ hiÖu qu¶ ®èi víi NHTM vµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. Trong c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ th× ph¬ng thøc TÝn dông chøng tõ lµ ph¬ng thøc ®îc sö dông phæ nhiÒu nhÊt v× nã cã quy tr×nh chÆt chÏ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c ph¬ng thøc kh¸c, ®¶m b¶o an toµn, h¹n chÕ rñi ro cho c¸c bªn tham gia giao dÞch XNK, ®ång thêi gióp NH n©ng cao n¨ng lùc, uy tÝn, tr×nh ®é nghiÖp vô. Thùc tÕ t¹i NHNo §«ng Hµ Néi cho thÊy ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng gãp phÇn thóc ®Èy c¸c dÞch vô kh¸c nh tÝn dông, b¶o l·nh, ®em l¹i lîi nhuËn kh«ng nhá cho NH. Trong ®ã thanh to¸n quèc tÕ theo ph¬ng thøc TDCT cã ®ãng gãp lín nhÊt, v× ph¬ng thøc nµy ®îc sö dông nhiÒu nhÊt, lu«n chiÕm trªn 80%. Tuy nhiªn ph¬ng thøc nµy còng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro cho ng©n hµng, ®ßi hái Ng©n hµng §«ng Hµ Néi ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng TTQT NHNo &PTNT §«ng Hµ Néi, em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng Thanh to¸n Quèc tÕ theo ph¬ng thøc TÝn dông chøng tõ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n §«ng Hµ Néi”. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung luËn v¨n tèt nghiÖp ®îc tr×nh bÇy theo 3 ch¬ng. SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ TTQT theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng TTQT theo ph¬ng thøc TDCT t¹i NHNo&PTNT §«ng Hµ Néi. Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng TTQT theo ph¬ng thøc TDCT t¹i NHNo §«ng Hµ Néi. Tuy nhiªn ®©y lµ mét ®Ò tµi phøc t¹p nªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu luËn v¨n tèt nghiÖp kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý vµ chØ dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o: c¸c chÞ phßng TTQT ®Ó luËn v¨n ®îc hoµn thiÖn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn, chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o – TS. NguyÔn ThÞ Ph¬ng Liªn vµ c¸c chÞ phßng TTQT NHNo §«ng Hµ Néi. SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ I. Ho¹t ®éng TTQT cña Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ vai trß cña TTQT. 1.1. kh¸i qu¸t vÒ NHTM. NHTM lµ mét tæ chøc tÝn dông kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông víi ho¹t ®éng thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cho vay vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n. Môc tiªu ho¹t ®éng cña NHTM kh¸c h¼n môc tiªu cña NHT¦ lµ kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ ®Ó t×m kiÕm vµ tèi ®a hãa lîi nhuËn trong ph¹m vi khu«n khæ ph¸p luËt, ®©y lµ môc tiªu c¬ b¶n xuyªn suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña NHTM. ë níc ta, tæ chøc tÝn dông ®Çu tiªn lµ Nhµ tÝn dông, ®îc thµnh lËp n¨m 1951. §©y lµ tiÒn th©n cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. Tõ ®ã ®Õn nay hÖ thèng c¸c NHTM ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vÒ lo¹i h×nh vµ nghiÖp vô gãp phÇn vµo sù t¨ng trëng kinh tÕ ®Êt níc. HiÖn nay ViÖt Nam cã nhiÒu lo¹i h×nh NHTM víi c¸c h×nh thøc së h÷u, tÝnh chÊt ph¸p lý kh¸c nhau (NHTM Quèc doanh hay cßn gäi lµ NHTM nhµ níc; NHTM cæ phÇn; chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi; ng©n hµng liªn doanh gi÷a ViÖt Nam víi níc ngoµi). Trong ®ã, hÖ thèng NHTM Quèc doanh gåm: NH C«ng Th¬ng ViÖt Nam, NH Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, NH §Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam, NH N«ng NghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n, NH Ph¸t triÓn nhµ §ång B»ng s«ng Cöu Long. NHTM Quèc doanh ®îc tæ chøc theo mét hÖ thèng thèng nhÊt tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng. Díi c¸c NHTM QD lµ c¸c së giao dÞch, díi së giao dÞch lµ c¸c chi nh¸nh vµ tiÕp theo lµ phßng giao dÞch. Ngoµi m¹ng líi trong níc vµ c¸c ng©n hµng nµy cßn më v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi, thiÕt lËp quan hÖ ®¹i lý víi nhiÒu ng©n hµng trªn kh¾p c¸c ch©u lôc . Ngµy nay ho¹t ®éng cña NHTM rÊt ®a d¹ng kh«ng chØ lµ cho vay vµ lµm trung gian thanh to¸n nã cßn më réng ra c¸c lÜnh vùc kinh doanh míi : T vÊn ®Çu t chøng kho¸n, b¶o l·nh, ®¹i lý, qu¶n lý danh môc ®Çu t... §Æc biÖt trong Th¬ng m¹i Quèc tÕ NHTM cßn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, NHTM cung cÊp c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n cho nÒn kinh tÕ, tiÕt kiÖm chi phÝ cho c¸c chñ thÓ tham gia thanh to¸n vµ n©ng cao kh¶ n¨ng tÝn dông. ViÖc më tµi kho¶n, cung cÊp vµ SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - qu¶n lý c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n lµm cho NHTM trë thµnh mét trung t©m thanh to¸n cho nÒn kinh tÕ. Thay cho viÖc thanh to¸n trùc tiÕp c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n, tæ chøc cã thÓ nhê NHTM thùc hiÖn nh÷ng viÖc nµy trªn c¬ së nh÷ng ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c nhau, víi kü thuËt ngµy cµng tiªn tiÕn vµ thñ tôc ngµy mét ®¬n gi¶n. Nh÷ng dÞch vô thanh to¸n cña NHTM ngµy cµng ®îc a chuéng v× nã ®em l¹i sù thuËn tiÖn, mau chãng, an toµn tiÕt kiÖm chi phÝ h¬n cho nh÷ng chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ. 1.2. ho¹t ®éng TTQT cña NHTM. 1.2.1. TTQT vµ sù h×nh thµnh ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng TTQTt¹i NHTM. TTQT lµ viÖc thanh to¸n gi÷a c¸c níc víi nhau vÒ nh÷ng kho¶n tiÒn nî ph¸t sinh tõ c¸c quan hÖ giao dÞch vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa... Chñ thÓ trong TTQT cã thÓ lµ thÓ nh©n hoÆc chÝnh phñ cña c¸c níc. TTQT ®· h×nh thµnh tõ rÊt l©u cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu quèc tÕ. H×nh thøc thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu s¬ ®¼ng nhÊt lµ hµng ®æi hµng. Sù xuÊt hiÖn cña tiÒn tÖ lµm cho viÖc mua b¸n trao ®æi ®îc diÔn ra thuËn tiÖn h¬n. Nhng c¸c quèc gia kh¸c nhau l¹i sö dông c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau, chÝnh v× vËy mµ ng©n hµng xuÊt hiÖn lµm trung gian chuyÓn hãa lo¹i tiÒn nµy sang lo¹i tiÒn kh¸c, ®¹i diÖn cho bªn mua thanh to¸n cho bªn b¸n. Khi kü thuËt nghiÖp vô vµ m¹ng líi ho¹t ®éng ph¸t triÓn h¬n, ng©n hµng cã thÓ ®¹i diÖn cho bªn b¸n yªu cÇu bªn mua tr¶ tiÒn trÞ gi¸ mãn hµng ®· mua. §Õn ®©y vai trß cña ng©n hµng cßn giíi h¹n ë møc lµm dÞch vô gióp hai ®èi t¸c vµ kh«ng can thiÖp vµo quyÕt ®Þnh mua b¸n thanh to¸n cña hä, hai bªn mua b¸n vÉn ph¶i hiÓu râ vµ tÝn nhiÖm lÉn nhau. Ngo¹i th¬ng ph¸t triÓn t¹o ra kh¶ n¨ng ®Ó c¸c ®èi t¸c dï cha hiÓu nhau vÉn cã thÓ mua b¸n víi nhau ®Ó t¹o thÞ trêng vµ t¨ng lîi nhuËn, cho dï hä c¸ch xa nhau vÒ mÆt ®Þa lý, hµng rµo ng«n ng÷, phong tôc tËp qu¸n, cha hiÓu râ nhau ®Ó cã thÓ lµm ¨n song ph¼ng víi nhau. Ng©n hµng cung cÊp thªm dÞch vô míi: dÞch vô cho mîn uy tÝn, gióp c¸c ®èi t¸c kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thanh to¸n mau chãng, thuËn lîi vµ an toµn. 1.2.2. Vai trß cña thanh to¸n Quèc tÕ TÊt c¶ c¸c quan hÖ trao ®æi mua b¸n hµng hãa, dÞch vô vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nÒn kinh tÕ ®Òu ®îc kÕt thóc b»ng kh©u thanh to¸n. Thanh to¸n quèc tÕ kh«ng chØ ®em l¹i lîi Ých cho nh÷ng bªn tham gia mua b¸n hµng hãa SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - dÞch vô, nã cßn ®em l¹i lîi nhuËn cho c¸c ng©n hµng còng nh ®em l¹i lîi Ých cho toµn bé nÒn kinh tÕ.  vai trß cña TTQT ®èi víi doanh nghiÖp XNK PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Òu kh«ng thÓ tù thùc hiÖn TTQT do cã khã kh¨n vÒ mÆt ®Þa lý, phong tôc tËp qu¸n vµ rÊt nhiÒu khã kh¨n kh¸c n÷a dÉn ®Õn nhu cÇu thanh to¸n hé ®îc thùc hiÖn bëi c¸c ng©n hµng. Ng©n hµng víi søc m¹nh vÒ n¨ng lùc, uy tÝn cña m×nh cã thÓ gióp c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu h¹n chÕ ®îc rñi ro trong thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt. Ngoµi ra, còng nhê thanh to¸n qua ng©n hµng mµ c¸c nhµ xuÊt khÈu, nhµ nhËp khÈu cã thÓ tËn dông ®îc c¸c h×nh thøc tÝn dông hoÆc tµi trî xuÊt nhËp khÈu ®i kÌm ho¹t ®éng thanh to¸n ®Ó hç trî vÒ tµi chÝnh cho ho¹t ®éng bu«n b¸n, kinh doanh ®ã cña m×nh.  vai trß cña TTQT ®èi víi NHTM - Khi thùc hiÖn chøc n¨ng trung gian thanh to¸n ng©n hµng sÏ cã kh¶ n¨ng t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn thu tõ phÝ c¸c dÞch vô ph¸t sinh nh: + Nh÷ng kho¶n thu ®îc do kinh doanh ngo¹i tÖ v× bu«n b¸n víi níc ngoµi ®ßi hái ph¶i cã ngo¹i tÖ vµ ng©n hµng chÝnh lµ ngêi ®¶m nh©n vai trß cung cÊp ngo¹i tÖ cho c¸c bªn tham gia bu«n b¸n. + Nh÷ng kho¶n lîi nhuËn thu tõ phÝ dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ, l·i thu ®îc tõ tµi trî th¬ng m¹i mµ ng©n hµng cung cÊp cho kh¸ch hµng. Còng qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c dÞch vô b¶o l·nh thanh to¸n, tµi trî tÝn dông xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh ngo¹i tÖ... cña ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn. + TTQT lµm t¨ng tÝnh thanh kho¶n cho ng©n hµng. Bëi lÏ muèn thanh to¸n qua ng©n hµng kh¸ch hµng ph¶i më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng. Trªn c¬ së ®ã gióp ng©n hµng huy ®éng sè d tµi kho¶n tiÒn göi cña ng©n hµng ®Ó cho vay, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. - Kinh doanh ng©n hµng lµ lÜnh vùc kinh doanh nhiÒu rñi ro nhÊt(rñi ro tÝn dông, rñi ro l·i suÊt, rñi ro ngo¹i hèi, rñi ro thanh to¸n...)TTQT gióp ng©n hµng ph©n t¸n rñi ro th«ng qua viÖc kinh doanh trong nhiÒu lÜnh vùc. Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng TTQT sÏ hç trî khi thÞ trêng biÕn ®éng gióp ng©n hµng ph¸t triÓn æn ®Þnh bÒn v÷ng. H¬n n÷a th«ng qua TTQT , ng©n hµng cã thÓ gi¸m s¸t ®îc t×nh h×nh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu, cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp nµy. SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - - Ho¹t ®éng TTQT gióp cho quy m« ho¹t ®éng cña NH vît ra khái ph¹m vi quèc gia lµm t¨ng cêng quan hÖ ®èi ngo¹i. NH thùc hiÖn TTQT sÏ cã ®îc quan hÖ ®¹i lý víi ng©n hµng vµ c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. Mèi quan hÖ nµy dùa trªn c¬ së hîp t¸c vµ t¬ng trî. Víi thêi gian ho¹t ®éng nghiÖp vô cµng l©u, mèi quan hÖ ngµy cµng më réng gióp khai th¸c ®îc c¸c nguån tµi trî cña ng©n hµng níc ngoµi, nguån vèn trªn thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ. 1.3. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu ® îc ¸p dông trong TMQT Ph¬ng thøc TTQT lµ toµn bé qu¸ tr×nh, c¸ch thøc nhËn tr¶ tiÒn hµng trong giao dÞch mua b¸n ngo¹i th¬ng gi÷a ngêi nhËp khÈu vµ ngêi xuÊt khÈu. Trong quan hÖ ngo¹i th¬ng, cã rÊt nhiÒu ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau th«ng qua ng©n hµng nh: chuyÓn tiÒn, nhê thu, tÝn dông chøng tõ ... Mçi ph¬ng thøc ®Òu cã u nhîc ®iÓm, thÓ hiÖn thµnh m©u thuÉn quyÒn lîi gi÷a ngêi nhËp khÈu vµ ngêi xuÊt khÈu.V× vËy, viÖc chän ph¬ng thøc thanh to¸n thÝch hîp ph¶i ®îc 2 bªn bµn b¹c thèng nhÊt, ghi vµo hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. 1.3.1. Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn. a. Kh¸i niÖm: §©y lµ ph¬ng thøc thanh to¸n ®¬n gi¶n nhÊt, trong ®ã mét kh¸ch hµng (ngêi tr¶ tiÒn, ngêi mua, ngêi nhËp khÈu, ngêi m¾c nî...) ñy nhiÖm cho ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh chuyÓn cho ngêi kh¸c ( ngêi b¸n, ngêi xuÊt khÈu, chñ nî...) ë mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. ViÖc chuyÓn tiÒn xem nh hoµn tÊt khi thanh to¸n hÕt sè tiÒn cho ngêi thô hëng; tríc thêi ®iÓm nµy, sè tiÒn trong tµi kho¶n vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña ngêi chuyÓn tiÒn vµ ngêi nµy cã quyÒn hñy bá lÖnh chuyÓn tiÒn, mµ ngêi thô hëng kh«ng thÓ khiÕu n¹i g× víi ng©n hµng. Nh vËy, viÖc tr¶ tiÒn phô thuéc vµo thiÖn chÝ cña ngêi mua, quyÒn lîi cña ngêi xuÊt khÈu kh«ng ®¶m b¶o. Ngîc l¹i nÕu viÖc chuyÓn tiÒn ®îc thùc hiÖn tríc khi giao hµng hãa th× viÖc giao hµng phô thuéc vµo thiÖn chÝ cña ngêi b¸n, quyÒn lîi cña ngêi nhËp khÈu kh«ng ®¶m b¶o. Cã hai h×nh thøc chuyÓn tiÒn: chuyÓn tiÒn b»ng th (mail transfer, M/T) vµ chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn b¸o (telegraphic transfer T/T ). b. qu¸ tr×nh tiÕn hµnh nghiÖp vô Trong ph¬ng thøc thanh to¸n nµy, cã c¸c bªn liªn quan: SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - - Ngêi ph¸t hµnh lÖnh chuyÓn tiÒn (ngêi mua, ngêi nhËp khÈu ...) - Ng©n hµng nhËn thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn (ng©n hµng n¬i ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn më tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ...) -Ng©n hµng tr¶ chuyÓn tiÒn (ng©n hµng ®¹i lý cña ng©n hµng chuyÓn tiÒn) - Ngêi nhËn chuyÓn tiÒn (ngêi b¸n, tæ chøc xuÊt khÈu ...) Bíc 1: Sau khi tháa thuËn ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng, tæ chøc xuÊt khÈu thùc hiÖn viÖc cung øng hµng hãa, dÞch vô cho tæ chøc nhËp khÈu, ®ång thêi chuyÓn giao toµn bé chøng tõ(vËn ®¬n, hãa ®¬n, chøng tõ vÒ hµng hãa...) cho tæ chøc nhËp khÈu. Bíc 2: Tæ chøc nhËp khÈu sau khi kiÓm tra chøng tõ, hãa ®¬n, viÕt lÖnh chuyÓn tiÒn göi ®Õn ng©n hµng phôc vô m×nh, trong ®ã ph¶i ghi râ rµng vµ ®Çy ®ñ nh÷ng néi dung theo quy ®Þnh. Bíc 3: Sau khi kiÓm tra, nÕu hîp lÖ vµ ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n, ng©n hµng sÏ trÝch tµi kho¶n cña ®¬n vÞ ®Ó chuyÓn tiÒn, göi giÊy b¸o nî, giÊy b¸o ®· thanh to¸n cho ®¬n vÞ nhËp khÈu. Bíc 4: Ng©n hµng chuyÓn tiÒn ra lÖnh( b»ng th hay ®iÖn b¸o) cho ng©n hµng ®¹i lý m×nh ë níc ngoµi ®Ó chuyÓn tr¶ cho ngêi nhËn tiÒn. Bíc 5: Ng©n hµng ®¹i lý chuyÓn tiÒn cho ngêi ®îc hëng(trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp qua ng©n hµng kh¸c) vµ göi giÊy b¸o Cã cho ®¬n vÞ. Quy tr×nh thanh to¸n theo ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn - ¦u ®iÓm: Thanh to¸n chuyÓn tiÒn lµ thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a ngêi SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - chuyÓn tiÒn vµ ngêi nhËn. §èi víi c¸c NH ®©y lµ ph¬ng thøc thanh to¸n ®¬n gi¶n, Ýt rñi ro, dÔ thùc hiÖn nhÊt trong c¸c ph¬ng thøc TTQT. Ng©n hµng khi thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn vµ tr¶ tiÒn, chØ ®ãng vai trß trung gian thanh to¸n theo ñy nhiÖm ®Ó ®îc hëng hoa hång, vµ kh«ng bÞ rµng buéc g× c¶ ®èi víi ngêi mua lÉn ngêi b¸n. - Nhîc ®iÓm: §èi víi ngêi mua(khi tr¶ tiÒn tríc khi nhËn hµng) vµ ngêi b¸n(khi giao hµng tríc nhËn tiÒn sau) th× ®©y lµ ph¬ng thøc chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. Cßn ®èi víi NH khi thùc hiÖn thanh to¸n theo ph¬ng thøc nµy phÝ dÞch vô thu ®îc thÊp h¬n so víi ph¬ng thøc kh¸c. - Trêng hîp ¸p dông: ph¬ng thøc nµy thêng ®îc ¸p dông trong lÜnh vùc chuyÓn vèn hoÆc cÊp kinh phÝ ra níc ngoµi, chuyÓn kiÒu hèi, hay ¸p dông trong thanh to¸n phi mËu dÞch hoÆc thanh to¸n c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn XNK hµng hãa. Tuy nhiªn, nÕu ®îc thùc hiÖn ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng th× chØ sö dông trong trêng hîp 2 bªn mua b¸n tin cËy, tÝn nhiÖm lÉn nhau. 1.3.2. Ph¬ng thøc nhê thu. a. Kh¸i niÖm: Ph¬ng thøc thanh to¸n nhê thu lµ ph¬ng thøc thanh to¸n, mµ qua ®ã tæ chøc xuÊt khÈu sau khi ®· hoµn thµnh nghÜa vô göi hµng, giao chøng tõ hµng hãa ñy th¸c cho ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé sè tiÒn trªn c¬ së hèi phiÕu do m×nh lËp ra ë ngêi nhËp khÈu th«ng qua ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu. Ngêi nhËp khÈu khi nhËn ®îc giÊy b¸o nhê thu cña ng©n hµng, ph¶i tiÕn hµnh ngay viÖc chi tr¶ tiÒn ®Ó nhËn l¹i chøng tõ hµng hãa vµ ®i l·nh hµng. Trong mèi quan hÖ nµy, ng©n hµng ë c¶ hai bªn níc nhµ nhËp khÈu lÉn nhµ xuÊt khÈu, chØ tham gia víi t c¸ch lµ ngêi trung gian ®i thu tiÒn hé, cã nhËn gi÷ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn hµng hãa ®· göi ®i, nhng kh«ng bÞ rµng buéc tr¸ch nhiÖm, ph¶i kiÓm tra c¸c chøng tõ göi nhê thu, còng nh viÖc giÊy nhê thu cã ®îc nhµ nhËp khÈu chÊp nhËn vµ thanh to¸n hay kh«ng. Ph¬ng thøc thanh to¸n nµy hoµn toµn dùa vµo sù tÝn nhiÖm lÉn nhau gi÷a nhµ xuÊt khÈu vµ nhµ nhËp khÈu, nã ®¶m b¶o h¬n hai h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc vµ chuyÓn tiÒn ë chç, nhµ xuÊt khÈu yªu cÇu ng©n hµng bªn mua kh«ng giao chøng tõ ®i l·nh hµng cho nhµ nhËp khÈu, khi ngêi nµy cha thanh to¸n tiÒn. Tuy nhiªn tèc ®é thanh to¸n vÉn chËm, rñi ro cho bªn xuÊt khÈu lín, trêng hîp nhµ nhËp khÈu kh«ng chÞu thanh to¸n, tõ chèi nhËn hµng v× lý do gi¸ mua s¶n phÈm ®ang xuèng thÊp mµ ngêi b¸n kh«ng chÊp nhËn gi¶m gi¸, vµ nhÊt lµ v× SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - l« hµng nhËp vÒ kh«ng cßn phï hîp thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. b. Qu¸ tr×nh tiÕn hµnh nghiÖp vô: Trong ph¬ng thøc thanh to¸n nhê thu, cã c¸c bªn liªn quan nh sau: Tæ chøc xuÊt khÈu, ngêi cung øng dÞch vô, ngêi ký ph¸t hèi phiÕu tøc lµ ngêi ra lÖnh. Ng©n hµng nhê thu lµ ng©n hµng nhËn sù ñy th¸c thu tiÒn, ng©n hµng bªn xuÊt khÈu. Ng©n hµng nhËn nhiÖm vô thu tiÒn: th«ng thêng lµ ng©n hµng ®¹i lý cña ng©n hµng bªn xuÊt khÈu t¹i níc nhËp khÈu. Tæ chøc nhËp khÈu lµ ngêi quyÕt ®Þnh thanh to¸n, lµ ngêi mµ hèi phiÕu, chøng tõ sÏ göi ®Õn cho hä. C¨n cø vµo néi dung chøng tõ thanh to¸n göi ®Õn ng©n hµng nhê thu, ngêi ta chia ph¬ng thøc thanh to¸n nµy thµnh hai lo¹i: Nhê thu phiÕu tr¬n( Clean collection):Ngêi xuÊt khÈu giao hµng vµ bé chøng tõ cho ngêi nhËp khÈu, sau ®ã lËp hèi phiÕu ñy quyÒn cho ng©n hµng phôc vô m×nh nhê thu tiÒn tõ ngêi nhËp khÈu. Nhê thu kÌm chøng tõ( Documentary collection): Ngêi xuÊt khÈu chØ giao hµng cho ngêi nhËp khÈu, sau ®ã lËp hèi phiÕu cïng bé chøng tõ giao hµng ñy quyÒn cho ng©n hµng phôc vô m×nh nhê thu. Quy tr×nh Bíc 1: Ngêi xuÊt khÈu sau khi ký hîp ®ång, trong ®ã qui ®Þnh ph¬ng thøc thanh to¸n lµ Nhê thu, sÏ tiÕn hµnh giao hµng. NÕu lµ nhê thu phiÕu tr¬n th× giao c¶ bé chøng tõ giao hµng cho ngêi nhËp khÈu. Bíc 2: Ngêi xuÊt khÈu sau ®ã chuyÓn hèi phiÕu ( nÕu lµ nhê thu tr¬n) hoÆc bé chøng tõ kÌm hèi phiÕu (nÕu lµ nhê thu kÌm chøng tõ) cho ng©n hµng phôc vô m×nh ñy th¸c ®Ó nhê thu. Bíc 3: Ng©n hµng phôc vô ngêi xuÊt khÈu chuyÓn hèi phiÕu (hoÆc hèi phiÕu kÌm chøng tõ) cho ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu ®Ó nhê thu. Bíc 4: Ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu chuyÓn hèi phiÕu (hoÆc hèi phiÕu kÌm chøng tõ) cho ngêi nhËp khÈu ®Ó ®æi lÊy tiÒn hoÆc ®æi lÊy sù chÊp nhËn cña ng©n hµng m×nh. Bíc 5: Ngêi nhËp khÈu chuyÓn tr¶ tiÒn hoÆc tr¶ l¹i hèi phiÕu ®· chÊp nhËn cho ng©n hµng cña m×nh. Bíc 6: Ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu chuyÓn tiÒn hoÆc hèi phiÕu ®· SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - chÊp nhËn cho ng©n hµng phôc vô ngêi xuÊt khÈu. Bíc 7: Ng©n hµng phôc vô ngêi xuÊt khÈu b¸o Cã hoÆc tr¶ l¹i hèi phiÕu cho ngêi xuÊt khÈu. (Trong trêng hîp nhê thu ®æi lÊy sù chÊp nhËn, khi ®Õn h¹n thanh to¸n ngêi nhËp khÈu tiÕn hµnh c¸c bíc (5)(6)(7) lÇn n÷a ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n) Quy tr×nh thanh to¸n theo ph¬ng thøc nhê thu ¦u nhîc ®iÓm : - Nhê thu phiÕu tr¬n: ThÝch hîp khi hai bªn mua b¸n tin cËy lÉn nhau hoÆc ¸p dông trong thanh to¸n mét sè dÞch vô liªn quan ®Õn xuÊt khÈu hµng hãa kh«ng cÇn chøng tõ. Tuy vËy, nã cã nhîc ®iÓm lµ cha rµng buéc tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn cña ngêi nhËp khÈu dÉn ®Õn rñi ro kh«ng nhËn ®îc tiÒn hµng cña ngêi xuÊt khÈu hoÆc bÞ kÐo dµi thêi h¹n thanh to¸n, ®iÒu nµy kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi b¸n. nhng ®èi víi ngêi mua ph¬ng thøc nµy còng mang l¹i nhiÒu bÊt lîi khi ¸p dông nÕu hèi phiÕu ®Õn sím h¬n chøng tõ hµng hãa, ngêi mua tr¶ tiÒn ngay nhng sau ®ã kh«ng biÕt viÖc giao hµng cña ngêi b¸n cã ®óng hîp ®ång kh«ng. - Nhê thu kÌm chøng tõ: ph¬ng thøc nµy cã u ®iÓm lµ kh¾c phôc ®îc mét phÇn nhîc ®iÓm cña nhê thu phiÕu tr¬n do nhê ng©n hµng thu hé tiÒn vµ khèng chÕ bé chøng tõ hµng hãa. ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ quyÒn lîi cña ngêi xuÊt khÈu ®îc ®¶m b¶o v× th«ng qua ng©n hµng hä ®· khèng chÕ ®îc quyÒn ®Þnh ®o¹t hµng hãa ®èi víi ngêi mua. Nhng ph¬ng ph¸p nµy vÉn cã nhîc ®iÓm lµ cha h¹n chÕ ®îc viÖc tr¶ tiÒn còng nh thêi h¹n tr¶ tiÒn cña ngêi mua, cßn ngêi SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - mua th× l¹i kh«ng kiÓm tra ®îc sè lîng, chÊt lîng hµng hãa cña ngêi b¸n ®Ó biÕt cã phï hîp nh trong hîp ®ång hay kh«ng. 1.3.3. Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. §©y lµ ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸ phæ biÕn trong th¬ng m¹i quèc tÕ. Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ mét tho¶ thuËn mµ trong ®ã mét ng©n hµng (Ng©n hµng ph¸t hµnh th tÝn dông: Inssuing bank) ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng (Ngêi xin më th tÝn dông: Applicant) cam kÕt hay cho phÐp mét ng©n hµng kh¸c (Ng©n hµng phôc vô ngêi xuÊt khÈu) cho tr¶ hoÆc chÊp thuËn nh÷ng yªu cÇu cña nhµ xuÊt khÈu theo ®óng nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi th tÝn dông. II. Thanh to¸n quèc tÕ theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. 2.1. quy tr×nh nghiÖp vô. Nh vËy, ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c bªn: - Ngêi xin më th tÝn dông, ngêi nhËp khÈu hay ngêi mua trong th tÝn dông: “The applicant for the credit” - Ngêi thô hëng th tÝn dông, ngêi xuÊt khÊu hay ngêi b¸n “benefitciary” - Ng©n hµng ph¸t hµnh th tÝn dông: the Issuing bank; the Opening bank - Ng©n hµng th«ng b¸o th tÝn dông: the Advising bank Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh th¬ng lîng, thanh to¸n th tÝn dông cßn xuÊt hiÖn c¸c bªn: - Ng©n hµng th¬ng lîng (Bé chøng tõ): the Negotiating bank - Ng©n hµng thanh to¸n: the Paying bank - Ng©n hµng x¸c nhËn: the Confirming bank - Ng©n hµng hoµn tiÒn: the Remitting bank Trong thùc tÕ, ng©n hµng Ph¸t hµnh thêng lµ ng©n hµng Thanh to¸n hoÆc ng©n hµng Hoµn tiÒn vµ ng©n hµng Th«ng b¸o thêng còng ®¶m nhËn lu«n viÖc Th¬ng lîng vµ X¸c nhËn (nÕu cã yªu cÇu cña ngêi thô hëng th«ng qua ng©n hµng ph¸t hµnh) S¬ ®å quy tr×nh thanh to¸n theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - Quy tr×nh Bíc 1: Ngêi nhËp khÈu vµ ngêi xuÊt khÈu ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th¬ng, trong ®ã quy ®Þnh ph¬ng thøc thanh to¸n lµ tÝn dông chøng tõ Bíc 2: Ngêi nhËp khÈu lËp thñ tôc ®Ò nghÞ ng©n hµng phôc vô m×nh ph¸t hµnh tÝn dông theo th yªu cÇu cña m×nh ®Þnh trong hîp ®ång ngo¹i th¬ng Bíc 3: Ng©n hµng sau khi xem xÐt ®Ò nghÞ më tÝn dông th, nÕu chÊp thuËn sÏ ph¸t hµnh th tÝn dông cho ng©n hµng phôc vô ngêi xuÊt khÈu. Bíc 4: Ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu, sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o nµy sÏ th«ng b¸o tÝn dông th cho ngêi xuÊt khÈu. Bíc 5: Ngêi xuÊt khÈu sau khi xem xÐt nh÷ng rµng buéc trong tÝn dông th phï hîp víi tho¶ thuËn trong hîp ®ång, sÏ tiÕn hµnh giao hµng. NÕu kh«ng sÏ ®Ò nghÞ ng©n hµng phôc vô m×nh thùc hiÖn viÖc tu chØnh. Bíc 6: Ngêi xuÊt khÈu tËp hîp chøng tõ theo yªu cÇu trong th tÝn dông, xuÊt tr×nh chøng tõ víi ng©n hµng phôc vô m×nh. Bíc 7: Ng©n hµng phôc vô ngêi xuÊt khÈu(ng©n hµng th«ng b¸o) sau khi kiÓm tra chøng tõ lÇn n÷a, sÏ göi bé chøng tõ cho ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu, yªu cÇu thanh to¸n theo chØ ®Þnh. Bíc 8: Sau khi kiÓm tra chøng tõ, ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu tiÕn hµnh thanh to¸n cho ngêi xuÊt khÈu (nÕu bé chøng tõ hîp lÖ) hoÆc th«ng b¸o bÊt hîp lÖ chøng tõ th«ng qua ng©n hµng phôc vô ngêi xuÊt khÈu. Bíc 9: Ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu (NH më L/C)giao bé chøng tõ nhËn hµng cho ngêi nhËp khÈu ®Ó ®æi lÊy viÖc thanh to¸n hoÆc cÊp tÝn dông. SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - Bíc 10: Ngêi nhËp khÈu sau khi kiÓm tra bé chøng tõ, nÕu phï hîp th× thanh to¸n cho ng©n hµng nÕu kh«ng sÏ tõ chèi thanh to¸n. §èi víi ng©n hµng ph¬ng thøc nµy cã u ®iÓm: + PhÝ dÞch vô thu ®îc lín h¬n c¸c h×nh thøc kh¸c. Ngoµi viÖc thu phÝ më th tÝn dông, ng©n hµng cßn sÏ thu ®îc thªm phÝ tu chØnh, söa ®æi, x¸c nhËn b¶o l·nh hoÆc thªm c¸c dÞch vô kh¸c nÕu cã do kh¸ch hµng yªu cÇu nh»m ®¶m b¶o an toµn trong thanh to¸n cña kh¸ch hµng. + Më réng nghiÖp vô kinh doanh cña ng©n hµng t¨ng thu nhËp, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé ng©n hµng. + Th«ng qua nghiÖp vô cña ng©n hµng sÏ gãp phÇn gióp ®ì c¸c kh¸ch hµng xuÊt nhËp khÈu cña m×nh ®ång thêi thóc ®Èy qu¸ tr×nh thanh to¸n quèc tÕ ®îc ph¸t triÓn. Nhîc ®iÓm + Ph¬ng thøc nµy phøc t¹p h¬n hai ph¬ng thøc trªn, tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng trong ph¬ng thøc nµy còng rÊt cao. + Ph¬ng thøc nµy chøa ®ùng nhiÒu rñi ro v× ng©n hµng ph¶i dïng uy tÝn cña m×nh cam kÕt tr¶ tiÒn nÕu ngêi nhËp khÈu kh«ng chÞu thanh to¸n hay kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ngêi xuÊt khÈu. Tãm l¹i ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ®¶m b¶o ®îc quyÒn lîi cña ngêi b¸n, ngêi mua trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ n©ng cao vai trß cña ng©n hµng trong ho¹t ®éng thanh to¸n kh¾c phôc nh÷ng m©u thuÉn cña c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c, tuy vËy ph¬ng thøc nµy cßn nhiÒu phøc t¹p ®ßi hái c¸c bªn tham gia ph¶i cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao trong viÖc më L/C vµ lËp bé chøng tõ hoµn h¶o. 2.2. Th tÝn dông lµ c«ng cô quan träng cña ph ¬ng thøc thanh to¸n TDCT. 2.1.1. Kh¸i niªm vÒ th tÝn dông: Th tÝn dông (Letter of Credit – L/C )lµ v¨n b¶n thÓ hiÖn sù cam kÕt cña ng©n hµng më th tÝn dông ®èi víi nhµ xuÊt khÈu ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô thanh to¸n theo ®iÒu kho¶n thanh to¸n cña hîp ®ång ngo¹i th¬ng nÕu hä xuÊt tr×nh ®îc bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung cña L/C. L/C ®îc so¹n th¶o trªn c¬ së hîp ®ång mua b¸n ®· ®îc ký kÕt gi÷a hai ®¬n vÞ nhng v× L/C do ng©n hµng më cam kÕt, do ®ã L/C hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång mua b¸n. TÝnh chÊt ®éc lËp cña L/C thÓ hiÖn ë chç ng©n hµng më SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - L/C kh«ng cÇn biÕt ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n nh thÒ nµo; chØ cÇn biÕt viÖc xuÊt khÈu cã lËp bé chøng tõ hoµn toµn phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kho¶n quy ®Þnh träng L/C lµ sÏ thanh to¸n, nã rµng buéc c¸c bªn h÷u quan tham gia vµo ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ nh: Nhµ nhËp khÈu(ngêi lµm ®¬n), Ng©n hµng më L/C, nhµ xuÊt khÈu (ngêi hëng lîi L/C ), ng©n hµng th«ng b¸o, ng©n hµng thanh to¸n. Cßn hîp hång mua b¸n ngo¹i th¬ng chØ cã gi¸ trÞ ph¸p lý rµng buéc quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm gi÷a hai bªn xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. Bªn nhËp khÈu cßn cã thÓ sö dông th tÝn dông ®Ó cô thÓ hãa, chi tiÕt hãa hoÆc ®Ó bæ sung mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n vµo ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång mua b¸n vµ còng cã thÓ dïng th tÝn dông ®Ó ®Ýnh chÝnh, söa ch÷a nh÷ng néi dung ký hí trong hîp ®ång ngo¹i th¬ng. Nh÷ng néi dung liªn quan tíi hµng hãa,vÒ vËn chuyÓn, ph¬ng thøc giao hµng còng ®îc ghi cô thÓ, ®Çy ®ñ vµo néi dung L/C. 2.2.2. nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña mét L/C a. Sè hiÖu cña th tÝn dông (L/C) Mçi L/C ®Òu ®îc ®¸nh sè nh»m t¹o ®iÒu kiªn thuËn tiÖn trong viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c bªn cã liªn quan, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn sè hiÖu nµy ph¶i thÓ hiÖn trªn chøng tõ trong bé chøng tõ thanh to¸n. b. §Þa ®iÓm vµ ngµy më L/C: - §Þa ®iÓm më L/C lµ n¬i ng©n hµng më L/C viÕt cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi. §Þa ®iÓm nµy liªn quan ®Õn viÖc tham chiÕu luËt lÖ ¸p dông gi¶i quyÕt xung ®ét, bÊt ®ång x¶y ra. - Ngµy më L/C lµ ngµy b¾t ®Çu ph¸t sinh hiÖu lùc vÒ sù cam kÕt cña ng©n hµng më L/C ®èi víi ngêi thô hëng, lµ ngµy ng©n hµng më L/C chÝnh thøc chÊp nhËn ®¬n xin më L/C cña ngêi nhËp khÈu, ®©y còng lµ ngµy b¾t ®Çu tÝnh thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C vµ còng lµ c¨n cø ®Ó ngêi xuÊt khÈu kiÓm tra xem ngêi nhËp khÈu cã thùc hiÖn viÖc më th tÝn dông cã ®óng thêi h¹n nh trong hîp ®ång kh«ng. c. Lo¹i th tÝn dông: Mçi lo¹i th tÝn dông ®Òu cã tÝnh chÊt néi dung kh¸c nhau, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña nh÷ng ngêi liªn quan tíi th tÝn dông còng kh¸c nhau. Do ®ã, khi më L/C, ngêi cã nhu cÇu ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ lo¹i L/C cÇn më. d. Tªn, ®Þa chØ cña nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ: SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - Nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ nãi chung chia lµm 2 lo¹i: mét lµ c¸c th¬ng nh©n, hai lµ c¸c ng©n hµng. C¸c th¬ng nh©n chØ bao gåm nh÷ng ngêi nhËp khÈu, lµ ngêi yªu cÇu më L/C vµ ngêi xuÊt khÈu lµ ngêi hëng lîi L/C. C¸c ng©n hµng tham gia gåm: ng©n hµng më L/C; ng©n hµng th«ng b¸o L/C; ng©n hµng thanh to¸n; ng©n hµng x¸c nhËn. e. Sè tiÒn cña th tÝn dông: Sè tiÒn cña L/C võa ®îc ghi b»ng sè võa ®¬c ghi b»ng ch÷ vµ thèng nhÊt víi nhau. Tªn ®¬n vÞ tiÒn tÖ còng ph¶i ghi râ rµng cô thÓ. Kh«ng nªn ghi râ sè tiÒn díi d¹ng sè tuyÖt ®èi, v× nh vËy cã thÓ g©y khã kh¨n trong viÖc giao hµng vµ nhËn tiÒn cña bªn b¸n. V× vËy, ghi sè tiÒn L/C ë mét giíi h¹n “kho¶ng chõng”. f. Thêi han hiÖu lùc cña L/C : Lµ thêi h¹n mµ ng©n hµng më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu, nÕu ngêi nµy xuÊt tr×nh ®îc bé chøng tõ trong thêi h¹n ®ã vµ phï hîp víi quy ®Þnh trong th tÝn dông. Thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C ®îc tÝnh tõ ngµy më(date of issue) ®Õn ngµy hÕt hiÖu lùc (expiry day). g. Thêi h¹n tr¶ tiÒn cña L/C (date of payment): Liªn quan ®Õn viÖc tr¶ tiÒn ngay hay tr¶ tiÒn sau. §iÒu nµy hoµn toµn tïy thuéc vµo quy ®Þnh cña hîp ®ång. Thêi han tr¶ tiÒn cña L/C cã thÓ n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C (nÕu tr¶ tiÒn ngay ) hoÆc cã thÓ n»m ngoµi thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C (nÕu tr¶ tiÒn cã kú h¹n) trong trêng hîp nµy ph¶i lu ý lµ hèi phiÕu cã kú h¹n ph¶i ®îc xuÊt tr×nh ®Ó ký chÊp nhËn trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. h. Thêi han giao hµng (date of delivery): Thêi h¹n giao hµng ®îc ghi trong L/C vµ còng do hîp ®ång th¬ng m¹i quy ®Þnh. §©y lµ thêi h¹n quy ®Þnh bªn b¸n ph¶i chuyÓn giao hµng cho bªn mua kÓ tõ khi th tÝn dung cã hiÖu lùc cña L/C. NÕu hai bªn tháa thuËn kÐo dµi thêi gian giao hµng mét sè ngµy, th× ®¬ng nhiªn ng©n hµng më L/C còng ph¶i hiÓu r»ng thêi han hiÖu lùc cña L/ C còng ®îc kÐo dµi thªm mét sè ngµy t¬ng øng. i. Sù cam kÕt tr¶ tiÒn cña ng©n hµng më L/C: Lµ néi dung cuèi cïng cña th tÝn dông nã rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng më L/C, trong c¸c mÉu th tÝn dông lµ t¬ng tù nhau, nã cã ®iÓm chung lµ. SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - + §©y lµ sù cam kÕt thùc sù. + Lµ sù cam kÕt cã ®iÒu kiÖn . + Lµ sù cam kÕt dù phßng (b¶o lu) tøc lµ ng©n hµng chØ cam kÕt t«n träng c¸c hèi phiÕu xuÊt tr×nh ®óng h¹n vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña L/C, cßn viÖc cã tr¶ tiÒn hay kh«ng cßn phô thuéc vµo viÖc xem xÐt bé chøng tõ thanh to¸n cã phï hîp víi L/C vµ kh«ng m©u thuÉn víi nhau. k. Nhng ®iÒu kho¶n ®Æc biÖt kh¸c: Ngoµi nh÷ng néi dung kÓ trªn, khi cÇn thiÕt, ng©n hµng më L/C vµ ngêi nhËp khÈu cã thªm nh÷ng néi dung kh¸c, vÝ dô nh cã thÓ hoµn tr¶ tiÒn b»ng ®iÖn... Nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn hµng hãa, vËn chuyÓn còng ®îc ghi trong L/C. l. Ch÷ ký cña ng©n hµng më th tÝn dông: L/C thùc chÊt lµ mét khÕ íc d©n sù , do vËy , ngêi ký nã còng ph¶i lµ ngêi cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc hµnh vÞ, n¨ng lùc ph¸p lý ®Ó tham gia thùc hiÖn quan hÖ d©n luËt. m. C¸c chøng tõ mµ ngêi xuÊt khÈu ph¶i xuÊt tr×nh: §©y còng lµ néi dung rÊt quan träng cña L/C. Bé chøng tõ nµy lµ c¨n cø ®Ó ng©n hµng kiÓm tra møc ®é hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng cña ngêi xuÊt khÈu ®Ó tiÕn hµnh viÖc tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu, ng©n hµng më th tÝn dông thêng yªu cÇu ngêi xuÊt khÈu ph¶i tháa m·n nh÷ng yÕu tè sau: - C¸c lo¹i chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh: Trong thanh to¸n quèc tÕ, ng©n hµng thùc hiÖn thanh to¸n trªn c¬ së chøng tõ, chø kh«ng dùa vµo hµng hãa. V× vËy yªu cÇu cÇn lËp chøng tõ ph¶i nghiªm ngÆt, hoµn h¶o, phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kho¶n, ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh. Bé chøng tõ dïng trong thanh to¸n quèc tÕ bao gåm: c¸c chøng tõ tµi chÝnh vµ c¸c chøng tõ th¬ng mai quèc tÕ. + Chøng tõ tµi chÝnh trong thanh to¸n b»ng L/C lµ hèi phiÕu. + Chøng tõ th¬ng m¹i cßn ®îc gäi lµ chøng tõ hµng hãa, lµ nh÷ng chøng tõ m« t¶ vÒ t×nh tr¹ng hµng hãa vµ bao b× hµng hãa. Trong mét sè trêng hîp, chóng lµ chøng tõ ®¹i diÖn hîp ph¸p cho hµng hãa. §iÒu quan träng lµ chøng tõ hîp lÖ ph¶i ®îc lËp ®óng chç, ®óng lóc; vµ ®Ó ®Èy nhanh viÖc giao hµng vµ thanh to¸n, chóng ph¶i ®îc ®Çy ®ñ mét c¸ch hîp lÖ. ChØ mét ®iÓm nhá kh«ng râ rµng trong chøng tõ ch¾c ch¾n sÏ dÉn ®Õn sù khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n. Chøng tõ th¬ng m¹i bao gåm c¸c lo¹i chøng tõ sau: SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - 1.Hãa ®¬n th¬ng m¹i(commercial invoice) lµ chøng tõ do ngêi b¸n lËp t¹o cho ngêi mua ®Ó chøng minh thùc sù viÖc cung cÊp hµng hãa hay dÞch vô sau khi hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng. Chi tiÕt cña hãa ®¬n ph¶i ®óng nh trong hîp ®ång b¸n hµng; nÕu mét th tÝn dông ®îc më, hãa ®¬n ph¶i tu©n theo chÝnh x¸c c¸c ®iÒu kho¶n cña nã. Th«ng thêng ngêi ta cã vµi b¶n sao hãa ®¬n ®Ó phôc vô cho ngêi mua h¶i quan vµ c¸c c¬ quan phô tr¸ch nhËp khÈu ë níc ngoµi. Mét sè níc cßn yªu cÇu “hãa ®¬n chøng thùc” hay “giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa” ®Ó kh¼ng ®Þnh hµng hãa xuÊt ®i tõ mét níc cô thÓ. 2.Chøng tõ v©n t¶i( Bill of transport) lµ chøng tõ v©n t¶i cung cÊp cho ngêi göi hµng ®ång thêi x¸c ®Þnh quan hÖ ph¸p lý gi÷a ®«i bªn trong suèt qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng hãa. VËn ®¬n ®îc coi lµ “s¹ch” khi chóng kh«ng cã bÊt cø ®iÒu kho¶n nµo nã vÒ t×nh tr¹ng h háng cña hµng hãa; ngîc l¹i vËn ®¬n bÞ coi lµ “phèt” hay “bÈn”. Tïy theo tõng lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i mµ cã nhiÒu lo¹i vËn ®¬n: nh vËn ®¬n ®êng biÓn, vËn ®¬n hµng kh«ng. 3.C¸c chøng tõ b¶o hiÓm: lµ chøng tõ do c«ng ty b¶o hiÓm cÊp cho ngêi mua b¶o hiÓm hµng hãa trong qu¸ tr×nh chuyªn chë hµng hãa. Hµng hãa xuÊt khÈu lu«n ®îc b¶o hiÓm ®Çy ®ñ tõ thêi ®iÓm rêi m¸y bay tíi khi ngêi mua nhËn hµng. Ngêi mua ph¶i tr¶ b¶o hiÓm phÝ vµ c«ng ty b¶o hiÓm chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng nh÷ng tæn thÊt rñi ro xÈy ra theo nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· ®îc ký kÕt. Ngoµi ra con mét sè giÊy chøng nhËn nh : - GiÊy chøng nhËn phÈm chÊt hµng hãa (certificate of quality) - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa (certificate of origin) - GiÊy chøng nhËn sè lîng / trong lîng(certificate of quantity / weigh) - GiÊy chøng nhËn vÖ sinh (sanitary certificate), kiÓm nghiÖm thùc vËt (phytosanitary certificate), kiÓm dÞch ®éng vËt ( veterinary certificate), phiÕu ®ãng gãi (packing list)... C¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång ghi râ ai sÏ cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc thu xÕp vµ thanh to¸n b¶o hiÓm trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, lé tr×nh ®îc b¶o hiÓm, v.v... C¸c rñi ro b¶o hiÓm ph¶i gièng nh nh÷ng rñi ro ®îc bªn mua yªu cÇu. 2.2.3. Ph©n lo¹i L/C: Mçi lo¹i L/C ®Òu cã tÝnh chÊt, néi dung kh¸c nhau, quyÒn lîi vµ nghÜa vô SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - cña c¸c bªn h÷u quan còng rÊt kh¸c nhau. Do ®ã, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh lo¹i L/C cÇn më. * C¸c lo¹i L/C c¬ b¶n: - Th tÝn dông cã thÓ hñy ngang (Revocable L/C) Lµ lo¹i th tÝn dông mµ ng©n hµng më vµ ngêi mua cã quyÒn tù ý ®Ò nghÞ ng©n hµng më L/C söa ®æi bæ sung hoÆc hñy bá L/C mµ kh«ng cÇn sù chÊp thuËn cña ngêi b¸n. Tuy nhiªn khi hµng hãa ®· giao, ng©n hµng míi th«ng b¸o lÖnh hñy bá th× lÖnh nµy kh«ng cã gi¸ trÞ; NghÜa lµ khi ®ã c¸c ng©n hµng vÉn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô thanh to¸n nh ®· cam kÕt, coi nh kh«ng cã viÖc hñy bá nµy. - Th tÝn dông kh«ng hñy ngang(Irrevocable L/C) §©y lµ lo¹i th tÝn dông mµ sau khi ®· ®îc më ra, th× mäi viÖc liªn quan ®Õn söa ®æi, bæ sung hay hñy bá nã, ng©n hµng më L/C chØ cã thÓ ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së sù tháa thuËn cña c¸c bªn liªn quan. Nh vËy, nÕu kh«ng cã sù nhÊt trÝ cña bªn b¸n, cña ng©n hµng x¸c nhËn th× ng©n hµng më kh«ng ®îc phÐp thùc hiÖn theo yªu cÇu cña bªn mua, do ®ã quyÒn lîi cña bªn b¸n ®îc b¶o ®¶m. Theo quy ®Þnh trong b¶n UCP 500 th×: NÕu kh«ng cã ghi chó ®Æc biÖt kh¸c th× lo¹i th tÝn dông sÏ ®îc hiÓu lµ th tÝn dông kh«ng hñy ngang. - Th tÝn dông kh«ng hñy ngang cã x¸c nhËn(confirmed irrevocable L/C) §©y lµ lo¹i L/C kh«ng hñy ngang, ®îc mét ng©n hµng cã uy tÝn ®øng ra ®¶m b¶o thanh to¸n tiÒn cho ngêi hëng lîi khi ng©n hµng më gÆp c¸c rñi ro nªn kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Nguyªn nh©n ph¸t sinh lo¹i L/C nµy lµ v× ngêi hëng lîi kh«ng tin tëng vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng më L/C. Ng©n hµng x¸c nhËn cã thÓ do ngêi hëng lîi chØ ®Þnh, hay ng©n hµng më lùa chän nhng ph¶i ®îc sù ®ång ý cña ngêi hëng lîi. - Th tÝn dông kh«ng hñy ngang miÔn truy ®ßi (Irrevocable without Recourse L/C) §©y lµ lo¹i L/C kh«ng hñy ngang trong ®ã quy ®inh r»ng sau khi ®· thanh to¸n cho ngêi hëng, ng©n hµng më L/C mÊt quyÒn truy ®ßi l¹i sè tiÒn trong bÊt kú trêng hîp nµo. Khi ph¸t hµnh hèi phiÕu theo L/C nµy ngêi hëng ph¶i ghi trªn hèi phiÕu kh«ng ®îc truy ®ßi ngêi ph¸t(without recourse to drawers). Lo¹i L/C nµy ®îc sö dông phæ biÕn trong thanh to¸n quèc tÕ ®Æc biÖt lµ c¸c hîp ®ång mua chÞu hµng hãa. SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - * C¸c lo¹i L/C ®Æc biÖt: L/C tuÇn hoµn (Revolving L/C) Lµ lo¹i L/C mµ sau khi ®· sö dông hÕt gi¸ trÞ cña nã hoÆc ®· hÕt thêi h¹n hiÖu lùc cña nã th× nã (tù ®éng) cã gi¸ trÞ l¹i nh cò vµ tiÕp tôc tuÇn hoµn trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh cho ®Õn khi hoµn tÊt gi¸ trÞ hîp ®ång. * Mét th tÝn dông tuÇn hoµn cã hai lo¹i: + Th tÝn dông tuÇn hoµn tÝch luü: Cho phÐp chuyÓn sè d sang giai ®o¹n tiÕp theo vµ cø nh vËy céng dån cho ®Õn L/C cuèi cïng. + Th tÝn dông tuÇn hoµn kh«ng tÝch luü: kh«ng cho phÐp chuyÓn sè d cña giai ®o¹n tríc sang giai ®o¹n kÕ tiÕp. *Th tÝn dông tuÇn hoµn theo 3 c¸ch: TuÇn hoµn tù ®éng: L/C sau tù ®éng cã gi¸ trÞ kh«ng cÇn cã sù th«ng b¸o cña ng©n hµng ph¸t hµnh L/C. TuÇn hoµn kh«ng tù ®éng: Lµ chØ khi nµo ng©n hµng ph¸t hµnh L/C th«ng b¸o cho ngêi b¸n th× L/C sau míi cã gi¸ trÞ hiÖu lùc. TuÇn hoµn h¹n chÕ: NÕu sau mét vµi ngµy kÓ tõ ngµy L/C hÕt h¹n hiÖu lùc hoÆc ®· sö dông hÕt mµ kh«ng cã ý kiÕn g× cña ng©n hµng ph¸t hµnh th× L/C kÕ tiÕp tù ®éng cã gi¸ trÞ hiÖu lùc. L/C tuÇn hoµn ®îc ¸p dông trong trêng hîp 2 bªn mua b¸n nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín, cã quan hÖ cung cÊp hµng ho¸ hay dÞch vô thêng xuyªn, giao nhiÒu lÇn trong n¨m víi sè lîng ®Òu ®Æn. L/C cã thÓ chuyÓn nhîng (Transferable L/C) Thêng lµ lo¹i L/C kh«ng huû ngang cho phÐp chuyÓn tõ ngêi hëng lîi ban ®Çu sang mét hay nhiÒu bªn kh¸c (ngêi hëng lîi thø 2) theo yªu cÇu cña ngêi hëng lîi thø nhÊt. Mét L/C chuyÓn nhîng chØ cã thÓ chuyÓn nhîng mét lÇn, nh÷ng phÇn tiÒn chuyÓn nhîng (mµ tæng céng kh«ng ®îc qu¸ sè tiÒn cña th tÝn dông). Thñ tôc phÝ vµ lÖ phÝ chuyÓn nhîng sÏ do ngêi hëng lîi thø nhÊt chÞu. §©y lµ lo¹i L/C sö dông khi ngêi hëng thø nhÊt kh«ng tù cung cÊp ®îc hµng ho¸ mµ chØ lµ mét ngêi m«i giíi vµ ngêi nµy muèn chuyÓn nhîng tõng phÇn hay toµn bé quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh cho ngêi cung cÊp hµng ho¸ (ngêi hëng lîi thø 2). Sù chuyÓn nhîng ph¶i ®îc thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §HTM Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ - kho¶n cña L/C gèc. Mét sè ®iÒu kiÖn cña L/C gèc nh: C¶ng xÕp, c¶ng dì hµng kho chuyÓn nhîng kh«ng ®îc phÐp thay ®æi. L/C gi¸p lng (Back to back L/C) Lµ L/C thø hai ®îc më ra trªn c¬ së L/C thø nhÊt ®· ®îc më; cã nghÜa lµ nhµ xuÊt khÈu c¨n cø vµo mét L/C mµ bªn nhËp khÈu ®· më cho m×nh hëng (gäi ®ã lµ L/C gèc) sÏ yªu cÇu ng©n hµng phôc vô cho m×nh më mét L/C cho ngêi kh¸c hëng (L/C sau gäi lµ L/C gi¸p lng). VÒ c¬ b¶n L/C gèc vµ L/C gi¸p lng gièng nhau, ngoµi mét sè ®iÓm kh¸c biÖt nh sau: Ngêi hëng lîi L/C gèc lµ ngêi xin më L/C gi¸p lng. Kim ng¹ch L/C gèc lín h¬n kim ng¹ch L/C gi¸p lng. Thêi h¹n giao hµng, thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ, thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C gèc dµi h¬n cña L/C gi¸p lng. Lo¹i L/C gi¸p lng thêng ®îc ¸p dông trong trêng hîp ngêi mua muèn mua hµng cña kh¸ch níc ngoµi nhng hä kh«ng thÓ më L/C trùc tiÕp cho ngêi ®ã hëng mµ ph¶i th«ng qua ngêi trung gian hay sö dông trong mua b¸n chuyÓn khÈu. L/C ®iÒu kho¶n ®á (Red cause L/C) L/C ®iÒu kho¶n ®á cßn gäi lµ tÝn dông øng tríc.Gäi lµ ®iÒu kho¶n ®á vµ ®iÒu kho¶n ban ®Çu ®îc viÕt b»ng mùc ®á ®Ó lu ý tÝnh chÊt riªng cña lo¹i tÝn dông nµy. TÝn dông øng tríc lµ mét tÝn dông kÌm theo mét ®iÒu kho¶n ®Æc biÖt ñy nhiÖm cho ng©n hµng th«ng b¸o hoÆc ng©n hµng x¸c nhËn, øng tiÒn tríc cho ngêi hëng tríc khi xuÊt tr×nh c¸c thñ tôc. §iÒu kho¶n nµy ®îc ®a ra theo yªu cÇu riªng cña ngêi më tÝn dông vµ viÖc tr×nh bµy phô thuéc vµo yªu cÇu cña bªn ®ã. Sè tiÒn øng tríc trong mét vµi trêng hîp cã thÓ b»ng toµn bé sè tiÒn cña L/C L/C dù phßng (Stand by L/C) TÝn dông dù phßng lµ mét trong c¸c b¶o ®¶m tr¶ tiÒn ngay khi cã yªu cÇu lÇn ®Çu, ®îc c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi sö dông réng r·i bªn c¹nh c¸c h×nh thøc b¶o l·nh cæ ®iÓn nh b¶o l·nh tham dù ®Êu thÇu, b¶o l·nh båi hoµn tiÒn øng tríc, b¶o l·nh viÖc hoµn thµnh dÞch vô... c¶ ngêi mua (nhËp khÈu) lÉn ngêi b¸n (nhµ xuÊt khÈu) ®Òu cã quyÒn më tÝn dông th dù phßng hoÆc yªu cÇu bªn ®èi t¸c më cho m×nh nÕu muèn quyÒn lîi cña m×nh ®îc b¶o ®¶m ch¾c SVTH: NguyÔn Ph¬ng Th¶o – K37E1 20
- Xem thêm -