Tài liệu Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ các ngành hàng chính dưới dây

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC Lời mở đầu ..................................................................................................... 1 Phần 1:Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp ................................................... 2 Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Đã định dạng: Trái: 3 cm, Phải: 2 cm, Đỉnh: 2.5 cm, Dưới cùng: 2.5 c Độ rộng: 21 cm, Cao: 29.7 cm 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp ............................. 2 1.2 Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp ................................................. 3 1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ ............................................................... 5 1.4 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp .......................................................... 5 1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ............................................. 5 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn ...................................................... 7 Phần 2: Phân tích công tác lao động,tiền lƣơng của công ty ............................12 2.1 Cơ cấu lao động của công ty ................................................................12 2.2 Tình hình sử dụng thời gian lao động ...................................................14 2.3 Tuyển dụng lao động ............................................................................17 2.4 Đào tạo và đào tạo lại. ..........................................................................19 2.5 Tổng quỹ lƣơng của doanh nghiệp........................................................22 2.6 Các hình thức trả công lao động ở doanh nghiệp ..................................24 Phần 3: Đánh giá chung và đề xuất hoàn thiện. ...............................................31 Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Ở tâm LỜI MỞ ĐẦU 1 Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Trong thời kỳ kinh tế thị trường, nhất là nước ta mới gia nhập tổ chức thương Đã định dạng: Đều, Giãn cách dòn 1.5 dòng mại thế giới (WTO) khiến chúng ta đứng trước rất nhiều khó khăn và thách thức đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để hòa nhập với cộng đồng, để cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài. Đối với sinh viên, những người chủ tương lai của đất nước thì áp lực đó càng lớn. Đòi hỏi chúng ta phải trau dồi kiến thức và kinh nghiệm hơn nữa để bắt kịp với sự phát triển của kinh tế toàn cầu. Với sinh viên Việt Nam do tập trung học quá nhiều vào lý thuyết còn thực Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng hành thực tế lại hạn chế khiến cho khi ra trường sinh viên gặp rất nhiều bỡ ngỡ. Điều đó đòi hỏi các trường đại học phải thay đổi cách thức giảng dạy và cần cho sinh viên đi thực tế nhiều hơn. Đối vơi những sinh viên năm thứ tư của khoa kinh tế và quản lý, vào cuối năm sau khi đã học xong đa số các học phần thuộc chuyên ngành khoa thường tổ chức cho sinh viên đi thực tập kinh tế trong vòng 4 tuần. Đợt thực tập này nhằm làm cho sinh viên có thể:  Phát triển kỹ năng lựa chọn chuyên đề thực tập kinh tế  Xác định được những nhu cầu về dữ liệu và nguồn dữ liệu phục vụ cho chuyên đề đã chọn  Rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội, quan hệ với các cơ sở kinh doanh để thu thập dữ liệu phục vụ cho chuyên đề đã chọn  ứng dụng những kiến thức và kỹ năng có được tưc các học phần đã học vào việc gặp phải trong phạm vi của chuyên đề đã chọn  xây dựng quan hệ ban đầu tốt với cơ sở kinh doanh để chuẩn bị cho thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp của năm sau. Để chuẩn bị cho đợt thực tập này em đã chọn công ty cổ phần XNK y tế Việt Nam để thực tập. Đây là công ty thuận tiện cho em trong việc xin số liệu để làm về để tài “lao động và tiền lương” Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong thời gian thực tập tại công ty em đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong công ty và đặc biệt là bác Dương Minh Sơn (Trưởng Phòng) đã tạo điều kiện và giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập này. Ngoài ra em còn được chỉ bảo tận tình của cô Thu Thuỷ đã hướng dẫn em lấy số liệu và viết báo cáo tốt hơn. Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Đã định dạng: Ở tâm, Giãn cách dòng: 1.5 dòng Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP Đã định dạng: Phông: Đậm 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam ( VIMEDIMEX VN), tiền thân là công ty xuất nhập y tế I Hà Nội ( VIMEDIMEX HANOI ), trụ sở công ty đƣợc đạt tại: 138 Giảng Võ - Ba Đình – Hà Nội. công ty đƣợc thành lập từ năm 1985, là công ty đầu tiên đƣợc bộ y tế giao nhiệm vụ hoạt động kinhh doanh XNK các mặt hàng chuyên ngành y tế bao gồm: Dƣợc phẩm, máy móc, trang thiết bị, vật tƣ, y tế, hóa chất, tinh dầu, dƣợc liệu, mỹ phẩm…tổ chức triển lãm quốc tế chuyên ngành y dƣợc thƣờng niên. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt nam thuộc Bộ y tế đƣợc thành lập từ năm 1985 đến 9/2006 chuyển sang cổ phần hóa, sau 21 năm hoạt động dƣới sự giám sát của Nhà nƣớc, công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trinh kinh doanh, có nhiều bạn hàng trong nƣớc và ngoài nƣớc, điều đó có ý nghĩa hết sức quan trong trong qua trình phát triền của các doanh nghiệp hiện nay, nhất là đối với với nhƣng doanh nghiệp cổ phần hóa. Trƣớc khi công ty cổ phần hóa, công ty có 1 vị trí quan trọng trong việc cung cấp Dƣợc – Mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, các nguyên nhiên vật liệu cho quá trình sản xuất thuốc của các nhà máy. Đồng thời công ty cũng là nơi nghiên cứu và chế biến các loại thuốc tân tiến. Công ty luôn khẳng định vị trí hàng đầu trên thƣơng trƣờng bằng uy tín, kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia, nhân viên lành nghề, hiệu quả hợp tác và kinh doanh của mình; giữ vững và phát triển thƣơng hiệu VIMEDIMEX VN. Công ty có quan hệ bạn hàng với trên 300 doanh nghiệp tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, là đại lý cho nhiều hãng sản phẩm, nhà sản xuất trang thiết bị y tế nổi tiếng không những ở trong nƣớc mà còn ngoài nƣớc. Mạng lƣới hoạt động của công ty trải khắp các tỉnh thành và địa phƣơng trong cả nƣớc. Công ty đã, đang và sẽ là nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam các mặt hàng dƣợc liệu, tinh dầu, dƣợc phẩm xuất khẩu. Nghành nghề kinh 4 Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh không ngừng đƣợc mở rộng, công ty đã liên doanh liên kết, đầu tƣ, hợp tác với các công ty trong các lĩnh vực trong và ngoài nƣớc trong lĩnh vực hoạt động đầu tƣ, kiều hối, dịch vụ khám chữa bệnh, hội thảo, hội nghị…với cam kết chất lƣợng là hàng đầu. Với phƣơng châm “ cùng hợp tác, cùng phát triển” công ty cổ phần XNK Y tế Việt nam ( VIMEDIMEX VN ) sẽ luôn là đối tác tin cậy của các bạn hàng trong và ngoài nƣớc. Tổng số cổ phần của công ty là 1.500.000 vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.(quy mô nhỏ) Trong đó: Nhà nƣớc : chiếm giữ 55% Cổ đông khác: chiếm giữ 45% 1.2 Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp 1. Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ các ngành hàng chính dƣới dây: - Dƣợc phẩm: tân dƣợc, đông dƣợc, thuốc nam, thuốc bắc, cao đơn hoàn tán.... - Nguyên liệu, hoá chất, phụ liệu để sản xuất thuốc, bao bì dƣợc và các sản phẩm y tế khác. - Dƣợc liệu, tinh dầu, hƣơng liệu, dầu động vật. - Mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, thực phẩm chức năng (Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dƣỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, sản phẩm dinh dƣỡng y học). - Trang thiết bị, máy móc dụng cụ bao bì cho sản xuất dƣợc phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị và dụng cụ vật tƣ y tế. Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Hoá chất xét nghiệp và kiểm nghiệm (các hoá chất phục vụ cho ngành y dƣợc). - Vác xin sinh phẩm. - Các loại hoá chất thông dụng, các loại nguyên liệu vật tƣ dùng cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, điện - điện tử. - Các mặt hàng nông, lâm, hải sản; hàng thủ công mỹ nghệ. - Các mặt hàng tƣ liệu sản xuất và tƣ liệu tiêu dùng khác. 2. Kinh doanh dịch vụ: - Dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế khác. - Giao nhận, kho vận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu. - Thu đổi ngoại tệ và kiều hối. - Hội chợ triển lãm, quảng cáo tiếp thị - Khách sạn, nhà hàng và hƣớng dẫn du lịch 3. Đại lý ký gửi, đại lý tiêu thụ cho các tổ chức kinh tế trong và ngoài nƣớc. 4. Hợp tác, liên kết liên doanh với các công ty, đơn vị trong và ngoài nƣớc. 5. Sản xuất thuốc và trang thiết bị vật tƣ y tế. 6. Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật. CÁC HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ HIỆN TẠI BAO GỒM : BÁN DƢỢC PHẨM,TRANG THIẾT BỊ,DỤNG CỤ Y TẾ. Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng 1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam là 1 công ty không lớn, các sản phẩm kinh doanh còn ít, không đa dạng nên quy trình công nghệ của công ty đơn giản. Công ty nhập khẩu, mua sản phẩm đã hoàn thành, sau đó 6 Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cung cấp cho các bên kinh doanh hoặc trở thành trung gian với bên thứ 3. Ngoài ra công ty còn nhập khẩu các nguyên nhiên vật liệu sơ chế, sau đó chế biến thành những sản phẩm hoàn chỉnh-> tung ra trên thị trƣờng. 1.4 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Công ty bao gồm 10 phòng trong đó có 7 phòng trực tiếp sản xuất kinh doanh, chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Lạng sơn, các quầy thuốc đƣợc đạt tại Hà nội. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đã định dạng: Phông: 14 pt, Đậm GIÁMCỔ ĐỐC ĐẠITỔNG HỘI ĐỒNG ĐÔNG Đã định dạng: Thụt lề: Trái: -2.55 cm, Giãn cách dòng: 1.5 dòng BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Đã định dạng: Phông: 11 pt Đã định dạng: Phông: 11 pt Đã định dạng: Phông: 11 pt Đã định dạng: Phông: 11 pt P. QUẢN LÝ NHÂN SỰ P. TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN P. KẾ HOẠC H- HỢP TÁC QUỐC TẾ Đã định dạng: Phông: 11 pt TT KD – DM P TT KD – TTB Y TẾ TT KD XNK TH TT D VÀ TTBY TẾ I CN CTY TẠI LẠN G SƠN CN CTY TẠI TP HCM TT D VÀ TTB Y TẾ II TT D VÀ TTB Y TẾ III Đã định dạng: Phông: 11 pt Đã định dạng: Phông: 11 pt Đã định dạng: Phông: 11 pt Đã định dạng: Phông: 11 pt Đã định dạng: Phông: 11 pt Đã định dạng: Phông: 11 pt Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC \ P. QUẢN LÝ NHÂN SỰ P. P. KẾ TÀI HOẠC CHÍNH Qua H– KẾ HỢP TÁC TOÁN QUỐC TẾ TT KD – DM P TT KD – TTB Y TẾ TT KD XNK TH TT D VÀ TTB Y TẾ I CN CTY TẠI LẠN G SƠN CN CTY TẠI TP HCM TT D VÀ TTB Y TẾ II TT D VÀ TT BY TẾ III sơ đồ ta thấy: các bộ phân phòng ban này liên kết với nhau theo một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhất định đó là cơ cấu chức năng.Với cơ cấu bộ máy quản lý này nhiệm vụ quản lý đƣợc phân chia cho các bộ phận riêng biệt theo các chức năng quản lý và hình thành nên những ngƣời lãnh đạo đƣợc chuyên môn hóa,chỉ đảm nhận một hoặc một số chức năng nhất định,hoàn toàn phù hợp với 9 Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đặc tính sản xuất của công ty,chính vì vậy mà phát huy đƣợc thế mạnh của các bộ phận,các phòng ban trong công ty. 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức tại các phòng và các chi nhánh. 1.4.2.1 Phòng tổ chức hành chính ( TCHC ) A.. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. - Tham mƣu cho Tổng giám đốc về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty để phát huy hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. - Giúp cho Tổng Giám đốc quản lý cán bộ, công nhân viên thuộc Công ty về:  Hồ sơ công ty và hồ sơ cán bộ.  Đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.  Tuyển dụng nhân viên.  Thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nƣớc đối với cán bộ công nhân viên trong công ty.  Tiến hành trả lƣơng, đóng BHXH cho công nhân viên. ………. - Tham mƣu việc bố trí, sắp xếp, đề bạt khen thƣởng kỷ luật cán bộ công nhân viên trong công ty. - Theo dõi công tác: bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật về kinh tế, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống lũ lụt, thiên tai….có thể xảy ra. B. Tổ chức thực hiện các công việc: - Quản lý con dấu. - Lƣu trữ công văn, tài liệu quy định trong chức năng nhiệm vụ. - Văn thƣ ( Nhận, phát, lƣu trữ công văn đi – đến ) và báo chí ấn phẩm. Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Soạn thảo và đánh các văn bản, chỉ thị, quyết định của ban TGĐ công ty. - Cung cấp văn phòng phẩm, các thiết bị dụng cụ văn phòng cho Ban TGĐ công ty và phòng TCHC. - Thƣờng trực bảo vệ văn phòng của công ty. - Quản lý, mua sắm, tổ chức việc thực hiện: xây dựng sửa chữa nhà cửa, điện nƣớc trang thiết bị văn phòng công ty. - Quản lý xe ôtô của văn phòng công ty. Phục vụ lãnh đạo và CBCNV công ty đi công tác và công việc khác bằng ôtô khi đƣợc lãnh đạo công tu duyệt - Tổ chức công tác phục vụ khách đến liên hệ công tác ( khách nội), các công việc tạp vụ ( vệ sinh nơi làm việc, môi trƣờng) phục vụ hội nghị của công ty. - Trƣởng phòng tổ chức hành chính đƣợc ký giấy đi đƣờng, giấy giới thiệu cho CBCNV công ty đi công tác; ký thông báo nội bộ và ký sao y bản chính tài liệu, theo quy định của công ty. 1.4.2.2 Phòng tài chính kế toán ( TCKT ) A. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. - Lập và thực hiện kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm của công ty, đảm bảo vốn hoạt động kinh doanh của công ty. - Tổ chức công tác kế toán: Theo dõi, ghi chép, giám sát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra nội bộ về chứng từ mua bán, chi tiêu, cung cấp thƣờng xuyên và đầy đủ các thông tin về tiền tệ, hàng hóa, chi phí… để phục vụ cho lãnh đạo công ty chỉ đạo công tác kinh doanh của các đơn vị trực thuộc. Thực hiện đúng chế độ kế toán tài chính của Nhà nƣớc. - Quản lý quỹ tiền mặt và vật ngang giá tại công ty. - Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán đối nội, đối ngoại theo quy định của Nhà nƣớc. Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Giúp Tổng Giám đốc kiểm tra và giám sát các phƣơng án kinh doanh, đề ra các biện pháp quản lý vốn có hiệu quả. - Hƣớng dẫn cho các đơn vị trực thuộc công ty thực hiện các quy định về chế độ tài chính, kế toán lập báo cáo kế toán. - Theo định kỳ, phân tích hoạt động kinh tế của Công ty và báo cáo kết quả phân tích cũng nhƣ ý kiến đề xuất cho Tổng Giám đốc hàng tháng, quý, năm. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đƣợc Tổng giám đốc phân công. B. Tổ chức Kế toán trƣởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng. Giúp việc cho Kế toán trƣởng có từ 01 đến 02 phó phòng. 1.4.2.3 Phòng kế hoạch – Hợp tác quốc tế ( KH_ HTQT ) A Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: - Tham mƣu cho Tổng Giám đốc trong việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh của toàn công ty hàng tháng, quý, năm. Giúp Tổng Giám Đốc theo dõi và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong toàn Công ty. Báo cáo thống kê theo quy định. - Tham mƣu cho Tổng Giám đốc và công ty về pháp luật kinh tế ( đối nội – đối ngoại ), nghiên cứu các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh để hƣớng dẫn cho các đơn vị thực hiện. - Nghiên cứu thị trƣờng, tìm và xậy dựng mạng lƣới thƣơng nhân phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu, đầu tƣ của công ty. Nghiên cứu theo dõi giá hàng xuất, nhập khẩu để tham mƣu cho Tổng Giám đốc và các đơn vị kinh doanh. Giúp Tổng Giám đốc theo dõi và quản lý các dự án liên doanh với nƣớc ngoài. - Giúp Tổng Giám đốc quản lý và tổng hợp các hoạt động đối ngoại trong toàn công ty ( thu xếp, tham gia các buổi làm việc với khách ngoại, phiên dịch, biên dịch…), làm thủ tục xuất nhập cảnh cho đoàn ra, đoàn vào, quản lý và vận hành máy fax phục vụ cho công tác giao dịch của công ty. Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thực hiện công tác tuyên truyền quảng cáo. Tổ chức công tác triển lãm, hội chợ, hội thảo. - Giúp Tổng Giám đốc trong công tác dƣợc chính, quản lý chất lƣợc hàng hóa và các quy chế, chế độ kinh doanh dƣợc của Bộ y tế. - Quản lý kho hàng, chất lƣợng hàng hóa, theo dõi việc xuất nhập hàng hóa qua kho an toàn và theo đúng quy chế quy định. - Lập các dự án đầu tƣ, quản lý dự án, nghiệm thu đƣa công trình đầu tƣ và sử dụng, lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tƣ, phối hợp cùng phòng Tài chính – Kế toán tiến hành quyết toán vốn đầu tƣ. - Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, chống trộm cắp tại kho hàng công ty. - Tổ chức bốc xếp, giao nhận hàng hóa kịp thời, chính xác theo đúng quy định. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đƣợc Tổng Giám đốc phân công. 1.4.2.4 Trung tâm kinh doanh dƣợc mỹ phẩm ( TT KKD DMP ) A Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: - Chuyên ngành xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán: dƣợc phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu, hóa chất, phụ liệu, bao bì để sản xuất dƣợc phẩm, mỹ phẩm, và các mặt hàng của công ty đƣợc phép kinh doanh và Nhà nƣớc cho phép. - Nghiên cứu và nắm bắt tình hình, dự báo khả năng thị trƣờng giá cả, các thông tin kinh tế, các quy chế, các chế độ phục vụ kinh doanh của công ty. Hƣớng dẫn sử dụng các mặt hàng kinh doanh của công ty. Lập kế hoạch và các phƣơng án kinh doanh, đề xuất với lãnh đạo và thực hiện kế hoạch, phƣơng án kinh doanh đƣợc duyệt có hiệu quả. - Duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ trong nội bộ Công ty với bạn hàng trong và ngoài nƣớc để xây dựng mạng lƣới bán hàng ổn định lâu dài trên cơ sở bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi. Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tổ chức thực hiện các liên doanh, liên kết với các công ty trong và ngoài nƣớc để thực hiên phát triển thị trƣờng nhập khẩu thị trƣờng tiêu thụ. - Tổ chức và thực hiện các hoạt động gia công đƣợc, đóng gói lẻ hoặc đóng gói nhỏ. - Tái xuất khẩu ( không qua gia công ) hàng nhập khẩu sang các nƣớc thứ ba. - Tổ chức và thực hiện công tác marketing, tuyên truyền, quảng cáo về các mặt hàng và dịch vụ kinh doanh nói trên. - Kinh doanh các mặt hàng, ngành nghề khác trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Tự cân đối thu chi đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, làm nghĩa vụ nộp tiền lãi vay, lợi nhuận và các chi phí khác ( nếu có) theo quy định của công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đƣợc Tổng Giám đốc giao. B. Tổ chức. - Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc. - Trung tâm có thể đƣợc tổ chức các tổ chuyên môn sâu trực thuộc ( nhập khẩu, marketinh, gia công dƣợc…) và các hiệu thuốc bán buôn, bán lẻ để để thuận lợi trong quản lý và hoạt động có hiệu quả. Đã định dạng: Ở tâm Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần 2: Phân tích công tác lao động,tiền lƣơng của công ty 2.1 Cơ cấu lao động của công ty 2.1.1 Cơ cấu theo chất lƣợng Năm Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng 2005 2006 2007 ĐH Dƣợc 25 20 20 Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng ĐH khác 71 77 77 Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Trung học Dƣợc 3 3 2 Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Trung học khác 4 4 3 Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Sơ cấp Dƣợc 9 9 4 Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng CN kỹ thuật 0 4 4 Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng 19 17 9 LĐ không qua đào tạo Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Bảng I : Thống kê số liệu công nhân qua các năm ( đơn vị: ngƣời ) 2.1.2 Cơ cấu theo số lƣợng Năm 2005 2006 15 2007 2007/2005 Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tổng số lao động Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng 131 134 119 90,84% 83 85 76 91,57% Lao động phụ 1 1 1 100% Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Lao động quản lý 47 48 42 111,9% Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Lao động trực tiếp sản xuất Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Bảng II : Thống kê số lƣợng nguồn nhân lực trong từng khu vực ( Đơn vị: ngƣời) 2.1.3 Cơ cấu theo giới tính Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng 2007/2005 Tuyệt đối Tƣơng đối Số lao động nữ 59 61 58 -1 - 1,69% Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Số lao động nam 72 73 61 - 11 - 15,28% Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng 13 12 3 - - 19,67 5,17 % % - - 134 119 - 12 90,84% ữ Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng -35 Tuy ệt đối 22,03% -36 Tƣơ ng đối Tổng số 131 Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Đã định dạng: Giãn cách dòng: 1. dòng Bảng III: Thống kê số lƣợng nguồn nhân lực theo giới tính 16 Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ( Đơn vị: ngƣời) 2.2 Tình hình sử dụng thời gian lao động A. THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠI Thời gian làm việc 1. Mọi ngƣời lao động trong Công ty đều phải làm việc đủ 8 giờ trong một ngày và đủ từ 40 giờ đến 48 giờ trong một tuần. Do đặc thù công việc, bảo vệ tại văn phòng Công ty và bảo vệ tại kho hàng phải đảm bảo trực 24h/24h, ngƣời làm công tác bảo vệ phải đảm bảo thời gian làm việc 48h/tuần; thời gian làm việc của ngƣời làm công tác bảo vệ tại kho Di trạch thực hiện theo hình thức khoán gọn. Nếu phải làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo quy định của Nhà nƣớc) hoặc có tính chất đặc biệt do Công ty quy định thì ngƣời lao động có thể đƣợc rút ngắn thời gian làm việc, nhƣng tối thiểu phải đảm bảo 6 giờ trong một ngày. 2. Thời gian làm việc của ngƣời lao động làm việc theo giờ hành chính bao gồm những ngƣời làm việc ở các đơn vị kinh doanh; các đơn vị quản lý kinh doanh và phục vụ kinh doanh nhƣ sau: Sáng: Từ 8h00 đến 12h00 Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 Thời gian nghỉ ngơi 1. Đối với ngƣời lao động khi làm việc theo ca 8 giờ liên tục đƣợc nghỉ giữa ca 30 phút (làm đêm đƣợc nghỉ 45 phút) tính vào giờ làm việc. Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Ngƣời lao động làm việc theo ca đƣợc nghỉ ít nhất 12 giờ trƣớc khi chuyển sang ca khác. 3. Ngƣời lao động nữ trong thời gian hành kinh đƣợc nghỉ mỗi ngày 30 phút và trong thời gian nuôi con nhỏ dƣới 12 tháng tuổi đƣợc nghỉ mỗi ngày 60 phút tính trong giờ làm việc mà vẫn hƣởng nguyên lƣơng. 4. Ngày nghỉ hàng tuần: thứ bảy và chủ nhật. Đối với một số trƣờng hợp đặc biệt do đặc thù công việc thời gian nghỉ ngơi thực hiện theo mục a điều 12. Thảo ƣớc lao động tập thể ký ngày 26/04/2007. 5. Ngƣời lao động đƣợc nghỉ làm việc hƣởng nguyên lƣơng trong những ngày lễ theo điều 73 Bộ luật Lao động và đã đƣợc bổ sung năm 2007 nhƣ sau (tổng các ngày nghỉ lễ trong năm là 9 ngày): + Tết Dƣơng lịch : 01 ngày (ngày 01 tháng 01 Dƣơng lịch) + Tết Âm lịch : 01 ngày (01 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm Âm lịch) + Ngày Giỗ Tổ Hùng Vƣơng : 01 ngày (10/3 Âm lịch) + Ngày Chiến thắng : 01 ngày (30/4 Dƣơng lịch) + Ngày Quốc tế lao động : 01 ngày (01/5 Dƣơng lịch) + Ngày Quốc khánh : 01 ngày (02/9 Dƣơng lịch) Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì ngƣời lao động đƣợc nghỉ bù vào ngày tiếp theo. * Thời gian nghỉ phép (thực hiện theo điều 74 Bộ luật Lao động): Nếu ngƣời lao động có đủ 12 tháng làm việc trong năm thì đƣợc nghỉ phép theo quy định là 12 ngày trong điều kiện bình thƣờng, 14 ngày trong điều kiện làm việc nặng nhọc độc hại theo danh mục của Bộ Lao đọng - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Y tế quy định. Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Số ngày nghỉ phép tăng thêm theo thâm niên làm việc (thực hiện theo điều 75 Bộ luật lao động) cứ 05 năm công tác đƣợc nghỉ thêm 01 ngày). * Việc nghỉ phép thực hiện theo Thoả ƣớc lao động tập thể của Công ty đã đƣợc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội TP Hà Nội xác nhận ngày 16/52007 và đƣợc Tổng Giám đốc Công ty chấp nhận. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hƣởng lƣơng Ngƣời sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của BCH Công đoàn cơ sở và phải thông báo trƣớc cho ngƣời lao động. 1. Ngƣời lao động nghỉ việc riêng đƣợc hƣởng nguyên lƣơng trong những trƣờng hợp sau: * Kết hôn : nghỉ 03 ngày * Con kết hôn : nghỉ 01 ngày * Bố, mẹ (bên chồng, bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết : 03 ngày 2. Nghỉ việc riêng không hƣởng lƣơng: Ngƣời lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần nghỉ không hƣởng lƣơng phải làm đơn gửi trƣởng đơn vị, phòng TCHC và đƣợc nghỉ khi Tổng Giám đốc Công ty chấp thuận, theo quy định của Công ty. 2.3 Tuyển dụng lao động Yêu cầu 1. Tổ chức xét, thi tuyển và đánh giá đối với các nhân viên về làm việc tại các đơn vị trực thuộc, công ty cần phải khách quan công bằng. Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Đối với ứng viên dự tuyển chọn phải cam kết công tác tại công ty thời gian tối thiểu là 5 năm liên tục và nộp bằng tốt nghiệp (bản chính) về chuyên ngành đã học do Công ty yêu cầu. Tiêu chuẩn Những cán bộ đƣợc tuyền vào làm việc tại Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: 1. Phẩm chất chính trị: Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có ý chí phấn đấu vƣơn lên trong công tác. 2. Năng lực trình độ: a. Đối với cán bộ làm công tác nghiệp vụ chuyên môn. - Có trình độ đại học trở lên tuỳ thuộc chuyên môn theo yêu cầu của từng đơn vị - Ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu của đơn vị đề xuất. - Trình độ ngoại ngữ: đáp ứng yêu cầu của đơn vị tuyển chọn. - Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính văn phòng (word, excel...) - Có sức khoẻ tốt đảm bảo công tác lâu dài. - Tuổi đời: Phù hợp với yêu cầu công việc b. Đối với nhân viên phục vụ, văn thư: - Là nữ giới đối với nhân viên phục vụ - Riêng đối với văn thƣ: Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính văn phòng, đã đƣợc đào tạo qua lớp văn thƣ lƣu trữ. (Ƣu tiên với những ngƣời là Đảng viên) - Có sức khoẻ tốt đảm bảo công tác lâu dài. Đã định dạng: Viền: ng: (Đường kẻ đơn, Tự động, 0.5 pt Độ rộng đườn kẻ) - Tuổi đời dƣới 35 tuổi. 20
- Xem thêm -