Tài liệu Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại học viện chính trị - hành chính quốc gia hồ chí minh

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN =========== NGUYỄN VĂN TRỌNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƢ VIỆN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƢ VIỆN HÀ NỘI - 2013 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN =========== NGUYỄN VĂN TRỌNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƢ VIỆN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Khoa học Thư viện Mã số : 60 32 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh HÀ NỘI - 2013 2 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT ..................................................... 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................. 7 MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 8 1. Tính cấp thiết của đề tài: ................................................................................ 8 2. Tình hình nghiên cứu đề tài ........................................................................... 9 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài .................................................... 10 4. Giả thuyết nghiên cứu ................................................................................... 10 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: .............................................................. 11 6. Phƣơng pháp nghiên cứu: ............................................................................ 11 7. Đóng góp của luận văn .................................................................................. 11 8. Dự kiến kết quả nghiên cứu ......................................................................... 11 9. Bố cục của luận văn....................................................................................... 11 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƢ VIỆN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH .......................................................................... 131 1.1 Những vấn đề chung về sản phẩm và dịch vụ thông tin – thƣ viện… 11 1.1.1. Khái niệm sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện ................................. 131 1.1.2. Mối quan hệ giữa sản phẩm và thông tin trong hoạt động thông tin thư viện. ................................................................................................................... 142 1.2. Tổng quan về Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ........................................................................................................................... 153 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Thông tin khoa học .......... 164 1.2.2. Đặc điểm hoạt động thông tin thư viện tại học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ....................................................................................... 208 1.3. Vai trò và yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ thông tin thƣ viện ở Học viện .................................................................................................................... 297 1.3.1. Vai trò của sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện ............................... 297 1.3.3. Yêu cầu của sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện .............................. 308 3 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƢ VIỆN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ................................................................................................ 331 2.1. Các sản phẩm thông tin thƣ viện .............................................................. 33 2.1.1. Thông tin những vấn đề lý luận (phục vụ lãnh đạo) ................................. 33 2.1.2. Thông tin những vấn đề chính trị- xã hội................................................ 353 2.1.3. Thông tin chuyên đề. ............................................................................... 364 2.1.4. Thư mục thông báo sách mới .................................................................. 386 2.1.5. Hệ thống tra cứu ..................................................................................... 397 2.2. Các dịch vụ thông tin ............................................................................... 442 2.2.1 . Dịch vụ cung cấp tài liệu gốc................................................................. 442 2.2.2. Dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc .................................................. 497 2.2.3. Dịch vụ hỏi đáp thông tin ........................................................................ 519 2.2.4. Dịch vụ tra cứu thông tin trực tuyến qua mạng ...................................... 520 2.2.5. Các dịch vụ khác ..................................................................................... 542 2.3. Nhận xét, đánh giá chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ thông tin ........... 564 2.3.1. Điểm mạnh .............................................................................................. 564 2.3.2. Hạn chế ................................................................................................... 608 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƢ VIỆN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ _ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH .......................................................................... 642 3.1. Nâng cao chất lƣợng các sản phẩm và dịch vụ thông tin ..................... 642 3.2. Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin, đáp ứng nhu cầu ngƣời dùng tin: ........................................................................................................... 653 3.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai các sản phẩm và dịch vụ............................................................................................... 675 3.4. Tăng cƣờng kinh phí và cơ sở vật chất .................................................. 686 3.5. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ thông tin- thƣ viện ......... 686 3.6. Tăng cƣờng công tác đào tạo ngƣời dùng tin ........................................ 686 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 700 4 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 720 PHỤ LỤC ......................................................................................................... 742 5 DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ đầy đủ Số thứ tự Từ viết tắt 1 TTKH Thông tin khoa học 2 CT-HC Chính trị - Hành chính 3 QGHCM Quốc gia Hồ Chí Minh 4 CSDL Cơ sở dữ liệu 5 NDT Người dùng tin 6 NCT Nhu cầu tin 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.2.2: Ngƣời dùng tin sử dụng các ngôn ngữ khác nhau tại Viện TTKH ................................................................................................................. 27 Bảng 2.2.1.2.1: Thống kê chất lƣợng phục vụ bạn đọc từ năm 2007-2011 .. 46 Bảng 2.2.1.2.2: Hiệu quả sử dụng phòng mƣợn từ năm 2007-2011 ............. 47 Bảng 2.3.1.1: Loại sản phẩm thông tin đƣợc ngƣời dùng tin sử dụng tại Học viện ...................................................................................................................... 57 Bảng 2.3.1.3: Chất lƣợng và giá thành sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Học viện .............................................................................................................. 59 7 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan nghiên cứu lý luận về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các khoa học xã hội, nhân văn, đồng thời là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trình độ đại học và trên đại học nhằm cung cấp cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu chủ chốt cho các viện nghiên cứu, các học viện, các trường chính trị và các khoa Mác-Lê Nin ở các trường đại học; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước và các đoàn thể xã hội từ trung ương đến địa phương. Ngoài ra Học viện còn có chức năng tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và thực thi các chủ trương chính sách góp phần đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng HCM, ổn định chính trị xã hội nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Có thể nói Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan hàng đầu về công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị. Là một bộ phận quan trọng trong Học viện, Viện Thông tin khoa học đã có những đóng góp to lớn phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ lãnh đạo, giảng viên và học viên. Trong những năm qua Viện Thông tin khoa học đã đạt được những thành tích đáng khích lệ nhờ được đầu tư tốt về nguồn lực thông tin cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ …Tuy nhiên, nhứng sản phẩm và dịch vụ tại thư viện vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu tìm tin ngày một đa dạng và không ngừng gia tăng của người dùng tin trong Học viện. Quá trình đổi mới chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo đang diễn ra mạnh mẽ trong phạm vi cả nước nói chung và trong Học viện nói riêng đã đặt Thư viện Viện thông tin khoa học trước một nhiệm vụ mới là phải hỗ trợ tốt hơn nữa cho các hoạt động nghiên cứu giảng dạy và học tập của cán bộ, học viên trong Học viện. Thực tế đó đòi hỏi Viện Thông tin khoa học phải nhanh chóng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau để tăng cường khả năng phục vụ của mình, trong đó việc đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và phát triển hơn nữa các sản phẩm và 8 dịch vụ thông tin để đáp ứng nhu cầu của người dùng tin là vấn đề rất cần thiết. Chính vì lẽ đó tôi đã chọn đề tài “Sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học Thư viện của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Qua khảo sát tài liệu, vấn đề nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện là đề tài đã được nhiều luận văn đề cập đến. Luận văn: Đỗ Văn Châu (2004) “Phát triển dịch vụ thông tin – thư viện trong các thư viện công lập ở TP Hồ Chí Minh”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Văn Hóa Hà Nội Phạm Thị Thanh Huyền (2009), Hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện tại thư viện các trường Đại học khối văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội, Luận văn thạc sỹ, Đại học Văn hóa Hà Nội Vũ Huy Thắng (2009), Nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội Đào Linh Chi (2007), Nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Luận văn thạc sỹ, Đại học Văn hóa Hà Nội Tuy nhiên đề tài Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thì chưa có luận văn hay đề tài nghiên cứu nào đề cập đến. 9 Thực tế cho thấy, đề tài luận văn “Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh” phù hợp với chủ trương, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin khoa học Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại và phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong thời đại mới. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở tìm hiểu và đánh giá thực trạng hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Viện thông tin khoa học, đề xuất các giải pháp nhằm đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện hơn nữa, đáp ứng nhu cầu người dùng tin của Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề chung về sản phẩm và dịch vụ thông tin, cũng như tổng quan về Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. - Khảo sát hiện trạng hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Viện thông tin khoa học. - Đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện. - Đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Học viện. 4. Giả thuyết nghiên cứu Nếu Trung tâm Thông tin khoa học Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chú trọng tới việc đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và phát triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ thông tin thì sẽ góp phần thực hiện đúng chủ trương, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo học viện cạnh đó góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của Trung tâm Thông tin khoa học. 10 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Viện thông tin khoa học- Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp luận: Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Leenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, dựa trên các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà mước vận dụng một cách khách quan vào thực tế để phân tích đánh giá các sản phẩm và dịch vụ thư viện tại Trung tâm Thông tin khoa học của Học viện. Phương pháp nghiên cứu cụ thể Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp sau: - Điều tra xã hội học bằng phiếu điều tra - Phỏng vấn trực tiếp. - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu - Phương pháp so sánh. Thống kê số liệu. 7. Đóng góp của luận văn Về mặt lý luận: Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện, đã luận giải về vai trò và yêu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của Trung tâm Thông tin khoa học Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. 8. Dự kiến kết quả nghiên cứu Dự kiến kết quả nghiên cứu của luận văn có độ dày khoảng 80 trang trên khổ giấy A4 với kết cấu, ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, khóa luận gồm 3 chương. 9. Bố cục của luận văn 11 Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, khoá luận được chia thành ba chương: Chương 1: Những vấn đề chung về sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Chương 2: Thực trạng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Chương 3: Các giải pháp phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. 12 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƢ VIỆN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 1.1. Những vấn đề chung về sản phẩm và dịch vụ thông tin – thƣ viện 1.1.1. Khái niệm sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện Sản phẩm thông tin thƣ viện Bước vào thế kỷ XXI, khi thông tin trở thành một yếu tố tiên quyết tạo nên sự thành công, thì cùng với đó các sản phẩm thông tin cũng ngày càng chứng tỏ được vai trò của mình. Đó không chỉ là chiếc cầu nối giữa các trung tâm thông tin- thư viện với người dùng tin mà còn là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá cho những đối tượng người dùng tin biết khai thác và sử dụng Để tạo ra các sản phẩm thông tin thư viện khác nhau sẽ có các phương pháp khác nhau cụ thể: Nếu xử lý theo phương pháp thư mục, sản phẩm thông tin nhận được sẽ là các mục lục, thư mục, tạp chí tóm tắt, chỉ dẫn khoa học và các cơ sở dữ liệu (CSDL) tương ứng. Các sản phẩm tạo ra từ phương pháp xử lý này có thể đáp ứng nhu cầu dạng tra cứu- chỉ dẫn. Nếu xử lý thông tin dữ liệu cho sản phẩm thông tin là hệ thống phiếu điều tra dữ liệu, danh mục và các CSDL tương ứng. Xử lý phân tích tin cho các sản phẩm là tổng quan, tổng luận, các bản tin ,tạp chí… Như vậy sản phẩm thông tin thư viện là kết quả của quá trình xử lý thông tin, do một cá nhân hay một tập thể nào đó thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin. Quá trình xử lý thông tin được thực hiện thông qua các khâu nghiệp vụ như : mô tả phân loại, đánh chỉ số, tóm tắt, tổng luận… Dịch vụ thông tin thƣ viện Trong hoạt động thông tin thư viện, dịch vụ được ra đời cùng lúc với sự hình thành của các cơ quan thông tin thư viện. Theo đà phát triển của hoạt động thông tin thư viện, dịch vụ thông tin thư viện ngày càng đa dạng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin tăng cao của người dùng tin. 13 Theo bách khoa toàn thư quốc tế về thư viện và thông tin học (international encyclopedia of library an information science) “ dịch vụ thông tin bao gồm lý thuyết và thực tiễn của việc cung cấp dịch vụ giúp kết nối những người tìm kiếm thông tin với các nguồn tin ” Theo từ điển giải nghĩa Thư viện học và tin học Anh Việt “ Dịch vụ thư viện (library service) là một từ chung dùng để chỉ tất cả các hoạt động cũng như chương trình được thư viện cung cấp để đáp ứng với nhu cầu về thông tin của cộng đồng độc giả”. Như vậy, có thể khái quát: “dịch vụ thông tin thư viện bao gồm những hoạt động nhằm thỏa mãn những nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin của người dùng tin các cơ quan thông tin thư viện nói chung ”.[ Dịch vụ cung cấp thông tin theo chuyên đề trang .24]. 1.1.2. Mối quan hệ giữa sản phẩm và thông tin trong hoạt động thông tin thư viện. Sản phẩm và dịch vụ thông tin- thư viện là hai mặt hoạt động không thể thiếu trong bất cứ một thư viện hay trung tâm thông tin nào , giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ với nhau và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Sản phẩm dịch vụ thông tin- thư viện là một trong những cơ sở quan trọng để cơ quan thông tin thư viện triển khai và phát triển các loại hình dịch vụ thông tin thư viện khác nhau. Sản phẩm thông tin chính là một trong những nguồn khai thác thông tin quan trọng và tin cậy nhất của cơ quan thông tin bởi vì đó là kết quả của quá trình xử lý thông tin do cán bộ thông tin thư viện tiến hành. Đặc biệt, nhiều sản phẩm thông tin thư viện có giá trị cao như các bài tóm tắt, dịch thuật, tổng luận, các CSDL, dữ kiện… Chất lượng và sự phong phú của sản phẩm thông tin thư viện có tác động lớn đến chất lượng và sự đa dạng của dịch vụ thông tin- thư viện trong cơ quan thông tin. Sản phẩm và dịch vụ thông tin- thư viện có mối quan hệ và sự tương tác qua lại chặt chẽ . Đảm bảo sự phát triển cân đối, đồng bộ hệ thống sản phẩm và dịch vụ của cơ quan thông tin thư viện là hết sức cần thiết. Chẳng hạn, cơ quan 14 thông tin thư viện có sản phẩm thông tin thư viện phong phú thì cần phát triển nhiều dịch vụ thông tin thư viện thích hợp với tâm lý người dùng tin để nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm. Ngược lại nếu muốn phát triển nhiều dịch vụ thông tin thư viện thì cơ quan thông tin thư viện cần đảm bảo có các sản phẩm thông tin thư viện đa dạng và có chất lượng tốt. 1.2. Tổng quan về Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý chủ chốt bậc trung cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội, đồng thời là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lí luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, đồng thời phát triển lý luận, tổng thể thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đương lối chính sách của Đảng và Nhà nước Cơ cấu tổ chức bộ máy: Gồm 37 đơn vị trực thuộc Giám Đốc Học viện: - 4 phân viện: Phân viện Hà Nội, phân viện Đà Nẵng , phân viện Tp Hồ Chí Minh, phân viện Báo chí – Tuyên truyền. - 7 khoa: Khoa Triết học, khoa Kinh tế chính trị, khoa Quản lý kinh tế, khoa Kinh tế phát triển, khoa Nhà nước - pháp luật, khoa Tâm lý xã hội, khoa Văn hoá xã hội chủ nghĩa. - 8 viện: Viện Lịch sử Đảng, Viện Xây dựng Đảng, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện quan hệ quốc tế, Viện Hồ Chí Minh và các lãng tụ của Đảng, Viện Khoa học chính trị, Viện Kinh điển Macxit, Viện Thông tin khoa học. - 7 vụ: Vụ tổ chức cán bộ, Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý đào tạo sau đại học, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các trường chính trị. - 3 trung tâm: Trung tâm xã hội học, trung tâm khoa học về tín ngưỡng và tôn giáo, trung tâm nghiên cứu quyền con người. - 2 bộ môn: Bộ môn tin học, bộ môn Ngoại ngữ 15 - 2 tạp chí: Tạp chí lịch sử Đảng, Tạp chí lý luận Chính trị - 2 văn phòng: Văn phòng học viện, Văn phòng Đảng ủy công đoàn - 1 ban thanh tra - 1 nhà xuất bản lý luận chính trị. 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Thông tin khoa học Viện thông tin khoa học có lịch sử hình thành và hoạt động khá lâu dài trong Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Trải qua hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, Viện thông tin khoa học đã trải qua nhiều biến đổi: Năm 1949, khi trường Nguyễn Ái Quốc được thành lập thì hoạt động thông tin-tư liệu cũng được hình thành. Đầu năm 1961, nhà trường đã thành lập Phòng Tư liệu - Thư viện trực thuộc Ban giám hiệu (tháng 1- năm 1962), tiền thân của Viện thông tin khoa học ngày nay. Ngày 15 tháng 4 năm 1978 Ban giám đốc trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc đã kí kết quyết định số 48 về việc thành lập Vụ Tư liệu trực thuộc Giám đốc nhà trường. Trên cơ sở phòng Tư liệu trước đó, Vụ được chia làm 4 phòng: phòng nghiên cứu sưu tập và biên dịch; Phòng lưu trữ - thư viện; phòng in ấn phát hành, phòng Tư liệu - thư viện. Năm 1986, trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc đổi tên thành Học viện Khoa học xã hội Nguyễn Ái Quốc. Học viện đã đầu tư xây dựng đề án cải tổ công tác thông tin, xây dựng bộ máy làm công tác thông tin, với sự tham gia tích cực và hiệu quả của Ban lãnh đạo Vụ Tư liệu. Ban Giám đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc đã ra quyết định số 06 ngày 5 tháng 7 năm 1988: chuyển Vụ Tư liệu thành trung tâm thông tin - Tư liệu trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc. Ngày 10 tháng 3 năm 1993. Bộ Chính trị ra quyết định số 61/QĐ-TW “ Về việc sắp xếp lại các trường Đảng Trung ương chuyển thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh” nhằm tăng cường vai trò, nhiệm vụ của các trường Đảng, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. 16 Tháng 5 năm 1997, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hợp nhất với Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác –Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (56B Quốc Tử Giám). Trung tâm Thông tin – Tư liệu cũng hợp nhất với Viện thông tin khoa học và lấy tên gọi là Viện thông tin khoa học như hiện nay. Ngày 7 tháng 5 năm 2007, Bộ Chính trị ra Quyết đinh 60/QĐ-TW về việc hợp nhất Học viện Hành chính Quốc gia và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện CT-HC QGHCM ) đồng thời có ban hành văn bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Học viện trong thời gian tới. Cùng với quyết định này Viện thông tin khoa học (Viện TTKH) cũng ít nhiều có sự thay đổi.  Vai trò và nhiệm vụ của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh * Về đào tạo cán bộ: - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung cao cấp của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, về khoa học chính trị và lãnh đạo chính trị. - Đào tạo bồi dưỡng các cán bộ khoa học lý luận chính trị có trình độ đại học, sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ ) nhằm cung cấp cán bộ chủ chốt cho các cơ quan lãnh đạo và các viện nghiên cứu khoa học xã hội, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cho các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các trường bồi dưỡng cán bộ quản lý của các bộ. ngành và đoàn thể. - Đào tạo và bồi dưỡng ở bậc đại học, bậc sau đại học những cán bộ chủ chốt trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, tuyên truyền, cán bộ làm công tác tư tưởng tổ chức, kiểm tra, dân vận, văn phòng, cán bộ lãnh đạo, cán bộ lý luận, quản lý cho một số nước ban, đảng bạn. * Về nghiên cứu khoa học: - Nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam; 17 nghiên cứu phong trào cách mạng thế giới và các quan hệ quốc tế; nghiên cứu chính trị học nói chung. - Phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban khoa giáo trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo tổ chức biên soạn giáo trình, đổi mới nội dung chương trình học tập về các môn khoa học Mac –Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng. - Hướng dẫn nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng ở các địa phương và các bộ, ban, ngành trung ương. - Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các nước, các đảng cộng sản và phong trào cách mạng, các đảng cánh tả trên thế giới. - Tổ chức nghiên cứu tổng kết và thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn trong nước và quốc tế, những kết quả nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  Cơ cấu tổ chức của Viện thông tin khoa học: Hiện tại đội ngũ cán bộ của Viện TTKH gồm 22 người kể cả 2 hợp đồng thời vụ (19 nữ, 3 nam) , trong đó trình độ tiến sĩ : 01; 06 trình độ thạc sĩ; 02 cán bộ đang bảo vệ luận văn thạc sĩ ; 09 trình độ cử nhân; 03 cao đẳng ; Đa số cán bộ công chức ở đây đều tốt nghiệp ngành thông tin thư viện nên nắm bắt và vận dụng kịp thời kiến thức của ngành. Bên cạnh đó lãnh đạo Viện cũng như Viện (mở các lớp và mời giảng thuộc chuyên ngành thông tin thư viện về giảng dạy tại Học viện, cho các cán bộ ra các Trung tâm thông tin hoặc các cơ quan về thư viện học..). Cơ cấu tổ chức của Viện TTKH ngoài phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học cùng sinh hoạt, có thể thấy thông qua sơ đồ sau: 18 Chủ nhiệm thư viện (01) Phó chủ nhiệm thư viện (02) Tổ xử lý kỹ thuật Phòng kỹ thuật nghiêp vụ và ứng dụng mã vạch Phòng mượn sách học tập Tổ bạn đọc Phòng đọc sách kinh điển Tổ Phát hành Báo – Tạp chí Phòng Phòn Phòng Phòn đọc g đọc mượn g đọc sau tổng tổng trực đại hợp hợp tuyến học Phòng phát hành báo, tạp chí + Quầy sách 19/5 - Tổ nghiệp vụ (còn gọi là tổ xử lý kỹ thuật): gồm 04 cán bộ thực hiện các công việc: bổ sung, phân loại và xử lý kỹ thuật, phục vụ tra cứu trên máy tính, in phích và thông báo sách mới. Các loại tài liệu được xử lý gồm: sách, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học. - Tổ phát hành báo - tạp chí : gồm 02 cán bộ chuyên trách có nhiệm vụ đặt và bổ sung báo - tạp chí, phát hành Thư mục trích báo - tạp chí. Theo đơn đặt, báo – tạp chí về Thư viện được phân loại theo tên và có sự lựa chọn loại báo tạp chí nào đóng lưu mới đưa ra để xử lý, bài trích được nhập thẳng vào phần mềm ISIS, không có biểu hiện ghi và không làm tóm tắt. Ngoài ra, cơ cấu của tổ còn có một quầy sách (Quầy sách 19/5 đặt ngay trong khuôn viên Học viện) do 01 cán bộ thư viện đảm nhận. 19 - Tổ bạn đọc: Gồm 7 cán bộ, chia làm 6 phòng (3 phòng đọc truyền thống, 2 phòng mượn và 1 phòng đọc trực tuyến) để phục vụ bạn đọc về tài liệu đồng thời phục vụ sao chụp tài liệu. + Phòng đọc tổng hợp: gồm 2 cán bộ vừa làm công tác phục vụ bạn đọc vừa sao chụp tài liệu tại tầng 2 của viện + Phòng đọc sau đại học: có 1 cán bộ + Phòng mượn tổng hợp: có 2 cán bộ (gồm 1 đồng chí trong biên chế và 1 đồng chí hợp đồng thời hạn với Viện). + Phòng mượn sách học tập: có 1 cán bộ + Phòng đọc sách kinh điển: có 1 cán bộ. Việc phục vụ của phòng này phụ thuộc vào các lớp kinh điển do Học viện mở. Đối tượng phục vụ chủ yếu là các cán bộ công tác tại Học viện và các Viện trực thuộc đang học tập tại các lớp bồi dưỡng ,nâng cao kiến thức về các tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin + Phòng đọc trực tuyến: có 1 cán bộ. Phòng này do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua KOICA, được khai trương và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 12 năm 2007. Phòng được trang bị hệ thống máy tính hiện đại có khả năng kết nối cao nhằm phục vụ cán bộ và học viên trong Học viện trong quá trình tra cứu, tìm tin trực tuyến. 1.2.2. Đặc điểm hoạt động thông tin thư viện tại học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh * Nguồn lực thông tin Trong hoạt động thông tin – thư viện, nguồn lực thông tin có vai trò vô cùng quan trọng, là cơ sở để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thông tin, hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các cơ quan thông tin thư viện. Các nguồn lực thông tin được thư viện tạo lập và triệt để khai thác trong quá trình chia sẻ nguồn lực thông tin là phương tiện hữu hiệu để tiến hành các hoạt động thông tin - thư viện. Nguồn lực thông tin đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý và nghiên cứu khoa học. Ngày nay tri thức của nhân loại phát triển theo cấp số 20
- Xem thêm -