Tài liệu Sách giáo khoa tiếng anh 11 - hoàng văn vân

  • Số trang: 200 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 218 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62110 tài liệu

Mô tả:

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T◊O HOµNG V¨N V¢N (Tæng Chñ biªn kiªm Chñ biªn) hoµng th˚ xu©n hoa − ®µO NGäC LéC − Vò TH˚ LîI ®ç tuÊn minh − nguyÔn quèc tuÊn NHµ XUÊT B¶N GI¸O DôC B¶n quyÒn thuéc Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc − Bé Gi¸o dôc vµ §µo t◊o. 692-2006/CXB/512-1530/GD M· sè: CH120M7 LêI NãI §ÇU TIÕNG ANH 11 ®√îc biªn so◊n dùa theo ch√¬ng tr˘nh chuÈn tiÕng Anh Trung häc phæ th«ng cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t◊o, tiÕp theo TiÕng Anh 10. TIÕNG ANH 11 ®√îc biªn so◊n theo chñ ®iÓm (theme-based) gåm 16 ®¬n v˚ bµi häc vµ 6 bµi «n tËp. Mçi ®¬n v˚ bµi häc øng víi mét chñ ®Ò cô thÓ vµ gåm c¸c môc sau: A. Reading: Gåm mét hoÆc mét sè ®o◊n v¨n cã ®é dµi kho¶ng 240 − 270 tõ, nh»m gióp häc sinh lµm quen víi chñ ®Ò cña ®¬n v˚ bµi häc, cung cÊp th«ng tin vµ ng÷ liÖu cho toµn ®¬n v˚ bµi häc vµ ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng ®äc hiÓu cho c¸c em. B. Speaking: Gåm c¸c ho◊t ®éng luyÖn kÜ n¨ng nãi theo c¸c chøc n¨ng ng«n ng÷ vµ theo chñ ®Ò cña ®¬n v˚ bµi häc, ®√îc tr˘nh bµy qua c¸c ho◊t ®éng giao tiÕp nh√ thùc hµnh nãi theo cÆp, th¶o luËn theo nhãm vµ nãi c¸ nh©n. C. Listening: Gåm c¸c ®o◊n v¨n hay c¸c ®o◊n tho◊i liªn quan ®Õn chñ ®Ò bµi häc. Môc ®˙ch cña môc nµy lµ nh»m rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng nghe hiÓu cña häc sinh, cñng cè vµ chØnh söa l◊i nh÷ng sai lÖch trong ph¸t ©m vµ trong c¸c cÊu tróc ng«n ng÷ cña häc sinh. D. Writing: Gåm c¸c nhiÖm vô hay c¸c ho◊t ®éng nh»m ph¸t triÓn kÜ n¨ng viÕt cña häc sinh theo c¸c thÓ lo◊i v¨n b¶n kh¸c nhau nh√ viÕt th√ c¸ nh©n, th√ mêi, miªu t¶ th«ng tin trong biÓu b¶ng, v.v... 3 E. Language Focus: Gåm hai môc ch˙nh, Pronunciation vµ Grammar and vocabulary. Pronunciation nh»m rÌn luyÖn c¸ch ph¸t ©m c¸c cÆp hay c¸c chïm phô ©m cã trong tõ vµ trong ph¸t ng«n ®√îc cho lµ khã ®èi víi häc sinh. Grammar and vocabulary ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò tõ vùng vµ ng÷ ph¸p ®√îc cho lµ träng t©m cña ®¬n v˚ bµi häc vµ cña toµn bé ch√¬ng tr˘nh tiÕng Anh líp 11. Nh÷ng néi dung nµy ®√îc tr˘nh bµy d√íi h˘nh thøc bµi tËp hay ho◊t ®éng giao tiÕp ®Ó häc sinh thùc hµnh. S¸u bµi «n tËp ®√îc tr˘nh bµy d√íi h˘nh thøc Test Yourself vµ ®√îc thùc hiÖn sau mçi chñ ®Ò lín ®√îc quy ®˚nh trong ch√¬ng tr˘nh chuÈn cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t◊o. C¸c Test Yourself ®√îc thiÕt kÕ ®Ó gióp häc sinh tù kiÓm tra kh¶ n¨ng vµ sù hiÓu biÕt cña m˘nh sau khi c¸c em ®· häc xong tõ hai ®Õn ba ®¬n v˚ bµi häc (nghÜa lµ sau tõ 10 ®Õn 15 tiÕt häc). §iÓm sè cña mçi phÇn trong mét Test Yourself ®√îc t˙nh nh√ sau: Listening : 2,5 ®iÓm Reading : 2,5 ®iÓm Writing : 2,5 ®iÓm Language Focus : 2,5 ®iÓm Cuèi s¸ch lµ danh môc tõ vùng ®√îc liÖt kª theo tõng ®¬n v˚ bµi häc cã phiªn ©m vµ gi¶i nghÜa tiÕng ViÖt t√¬ng ®√¬ng. PhÇn phiªn ©m ®√îc dùa theo hÖ thèng c¸c k˙ hiÖu phiªn ©m cña tõ ®iÓn Oxford Advanced Learner’s Dictionary, in lÇn thø 7, NXB Oxford. TËp thÓ c¸c t¸c gi¶ hi väng TIÕNG ANH 11 sÏ mang l◊i nhiÒu bæ ˙ch cho c¸c em häc sinh. Chóc c¸c em thµnh c«ng! C¸C t¸C Gi¶ 4 Tower Bridge Buckingham Palace 5 M A P Reading Unit 1 l B O O K FRIENDSHIP Guessing meaning in context Identifying main idea l Passage comprehension l Page 12 M A P l Unit 2 PERSONAL EXPERIENCES l Guessing meaning in context l Understanding the sequence of events in a story l Passage comprehension l Scanning for specific information l Identifying and correcting false information Speaking Describing physical characteristics l Discussing personalities l Role-playing: Talking about a famous friend l l Talking about past experiences and how they affected one’s life l Talking about parties and how to plan parties B O O K Page 22 Unit 3 l Page 32 M A P A PARTY Unit 4 B O O K VOLUNTEER WORK Word formation l Extensive reading: multiple-choice questions l Passage comprehension l l Dictionary skills ILLITERACY l Identifying main idea l M A P Passage comprehension Page 56 Unit 6 l Word meaning in context COMPETITIONS l Passage comprehension l Scanning for specific information l Unit 5 B O O K Page 46 Page 66 6 Identifying types of volunteer work l Asking and answering questions about volunteer work l Talking about volunteer work l l Talking about literacy problems and offering solutions l Asking for and giving information about types of competitions l Talking about a competition or contest Writing Language Focus Monologue: l Deciding on True or False statements l Listening and taking notes Writing about a friend Dialogue: l Deciding on True or False statements l Gap-filling l Writing a personal letter to describe a past experience Pronunciation: /m/ /n/ /N/ l Grammar: − Present simple indicating past time − Tense revision: past simple, past progressive and past perfect Monologue: l Deciding on True or False statements l Comprehension questions l Writing an informal letter of invitation l Monologue: l Gap-filling l Comprehension questions l Writing a formal letter expressing gratitude Pronunciation: /w/ /j/ l Grammar: − Gerund and present participle − Perfect gerund and perfect participle Monologue: l Extensive listening: multiple-choice questions l Comprehension questions l Describing information in a table Pronunciation: /pl/ /bl/ /pr/ /br/ l Grammar: − Reported speech with infinitive(s) Monologue: l Deciding on True or False statements l Comprehension questions l Writing a letter of reply Pronunciation: /tr/ /dr/ /tw/ l Grammar: − Reported speech with gerund l B O O K Listening l Pronunciation: /dZ/ /tS/ Grammar: − Ιnfinitive with to − Ιnfinitive without to l M A P l l B O O K M A P Pronunciation: /l/ /r/ /h/ Grammar: − Ιnfinitive and gerund − Passive infinitive and gerund l l B O O K l M A P l l B O O K l M A P 7 M A P Reading Unit 7 l B O O K WORLD POPULATION Guessing meaning in context l Passage comprehension l B O O K M A P Page 80 Unit 8 l Dictionary skills CELEBRATIONS l Deciding on True or False statements l Passage comprehension l Speaking Identifying causes to population explosion l Identifying problems facing overpopulated countries l Working out solutions to problems of overpopulated countries l Talking about problems of overpopulation and offering solutions l l Talking about the celebration of Tet and other festivals’ activities Word meaning: antonyms l Making requests l Passage comprehension l l Scanning for specific information Talking about different postal and telecommunication services Page 90 l Unit 9 M A P THE POST OFFICE B O O K Page 100 Unit 10 l Page 114 M A P NATURE IN DANGER Unit 11 B O O K SOURCES OF ENERGY Page 124 8 l Guessing meaning in context l Identifying main idea l Passage comprehension l Identifying meaning in context l Scanning for information l Passage comprehension l Gap-filling l l Talking about nature in danger l Talking about measures for protecting endangered nature Talking about advantages and disadvantages of energy sources Monologue: l Extensive listening: multiple-choice questions Interpreting statistics on population from a chart Comprehension questions Summarizing main ideas l Pronunciation: /kl/ /gl/ /kr/ /gr/ /kw/ Grammar: − Conditional types 1 and 2 − Conditional type 3 − Conditional in reported speech l l Describing a celebration’s activities Pronunciation: /fl/ /fr/ /Tr/ l Grammar and vocabulary: − Pronouns one(s), someone, anyone, no one, everyone − Vocabulary: words describing celebrations Monologue: l Writing a formal letter to express satisfaction or dissatisfaction Pronunciation: /sp/ /st/ /sk/ l Grammar: − Defining relative clauses (revision) − Non-defining relative clauses (revision) Monologue: l Deciding on True or False statements l Comprehension questions l Describing a location Pronunciation: /sl/ /sm/ /sn/ /sw/ l Grammar: − Relative pronouns with prepositions Monologue: l Describing information from a chart Pronunciation: /Sr/ /spl/ /spr/ l Grammar: − Relative clauses replaced by participles and to infinitives (revision) Comprehension questions B O O K l M A P Gap-filling l l l Extensive listening: multiple-choice questions M A P l B O O K l l l Extensive listening: multiple-choice questions l M A P l B O O K Dialogue: l Selective listening l Comprehension questions l l l Language Focus M A P l Writing B O O K Listening 9 M A P Reading Unit 12 B O O K THE ASIAN GAMES l Guessing meaning in context l Scanning for specific information l Speaking l Asking for and giving information about the Asian Games l Talking about sports results Passage comprehension l Page 136 M A P Unit 13 B O O K HOBBIES l Dictionary skills: explaining meaning in context l Passage comprehension l Talking about a hobby l Talking about collections Guessing meaning in context: multiple-choice l Passage comprehension l Expressing agreements and disagreements about entertainment activities and stating the reasons l Identifying main ideas: matching l l Passage comprehension Asking and answering questions on given information l Summarizing skills l Talking about historical events in the space conquest l Guessing meaning in context l Distinguishing facts and opinions Passage comprehension l Scanning for specific information l Using facts and opinions to talk about features of man-made places Page 146 Unit 14 M A P l RECREATION l B O O K Page 154 Unit 15 l SPACE CONQUEST B O O K M A P Page 166 Unit 16 THE WONDERs OF THE WORLD Page 178 10 l Monologue: l Extensive listening: multiple-choice questions l Pronunciation: /str/ /skr/ /skw/ Grammar: − Relative clauses (revision) − Omission of relative pronouns l l Pronunciation: /pt/ /bd/ /ps/ /bz/ B O O K Deciding on True or False statements Writing about a collection l l l Describing the preparations for the coming Asian Games Comprehension questions Monologue: l l Language Focus M A P l Writing B O O K Listening Grammar: Cleft sentences − Subject focus − Object focus − Adverbial focus l Gap-filling Monologue: l Writing a biography Pronunciation: /nt/ /nd/ /nT/ /ns/ /nz/ l Grammar and vocabulary: − Could /be able to − Tag questions l Writing a report on a man-made place l Pronunciation: /ft/ /vd/ /fs/ /vz/ l Grammar: Gap-filling l Comprehension questions B O O K l l l Comprehension questions Grammar: − Conjunctions: both ... and, not only ... but also, either ... or, neither ... nor − Cleft sentences in the passive l M A P l Pronunciation: /ts/ /dz/ /tSt/ /dZd/ B O O K Deciding on True or False statements l l l l Describing a camping holiday M A P Monologue: l Deciding on True or False statements l Comprehension questions M A P − It is said that ... − People say that ... 11 Unit 1 FRIENDSHIP A. READING Before you read Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page and discuss the question: “What do you think of the friend in the poem?” 12 by Carole King You've got a friend! When you're down and troubled And you need a helping hand, And nothing, no, nothing's going right Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up even your darkest night; You just call out my name And you know, wherever I am, I'll come running, to see you again Winter, Spring, Summer or Fall, All you've got to do is call, And I'll be there, yes I will, You've got a friend! While you read Read the passage and then do the tasks that follow. Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, and there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities. The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, and no friendship can last long which is all give on one side and all take on the other. Constancy is the second quality. Some people do not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship. Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We do not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends. 13 Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long. Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. Task 1. Fill each blank with a suitable word/phrase. acquaintance incapable of mutual unselfish give-and-take friend loyal to suspicious 1. Good friendship should be based on ____________ understanding. 2. The children seem to be ______________ working quietly by themselves. 3. He is a(n) _____________ man. He always helps people without thinking of his own benefit. 4. A(n) _____________is a person one simply knows, and a(n) _____________ is a person with whom one has a deeper relationship. 5. You can’t always insist on your own way − there has to be some _______________. 6. Despite many changes in his life, he remained __________ his working principles. 7. He started to get _____________ when she told him that she had been to Britain for many times. Task 2. Which of the choices A, B, C, or D most adequately sums up the ideas of the whole passage? A. A friend in need is a friend indeed B. Conditions of true friendship C. Features of a good friend D. Friends and acquaintances 14 Task 3. Answer the questions. 1. What is the first quality for true friendship and what does it tell you? 2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship? 3. What is the third quality for true friendship and what does it tell you? 4. Why must there be a mutual trust between friends? 5. Why can’t people who talk too much keep a friend long? 6. What is the last quality for true friendship and what does it tell you? After you read Work in pairs. Discuss the question: “Why do we need to have friends?” Then report the results of your discussion to the class. B. SPEAKING Task 1. Work in pairs. Look at the people below and describe their physical characteristics. 15 Useful language: height face forehead nose hair appearance tall, medium, short,... square, large, oval,... broad, high... straight, crooked,... black, grey,... handsome, beautiful, good-looking,... Example: A: Can you describe the man in the picture? B: The man is tall. He has got a square face, a crooked nose... Task 2. Work in groups. Discuss and number the following personalities in order of importance in friendship. Report your results to the class. caring sincere helpful hospitable modest generous honest understanding pleasant Task 3. Role-play: Talk about a famous friend. 16 Journalist Interviewee You are interviewing the interviewee about a friend of his or hers who has just won the first international prize in Mathematics. You have a friend whom you admire greatly. She/He has just won the first international prize in Mathematics. You are being interviewed by a journalist about him or her. Before you start, agree upon the basic profile of the friend. Use the following suggestions to ask and answer questions: l his/her name l why he/she is interested in Maths l date of birth l his/her physical characteristics l his/her hobbies l what makes him/her a good friend l his/her personalities l what made him/her successful l what he/she does in his/her free time l how much time he/she spends on Maths every day Useful language: His or her personalities: friendly, humorous, quick-witted, good-natured, helpful, honest, pleasant, caring How he or she won the prize: studious, intelligent, keenly interested in Mathematics, eager to learn, patient, calm C. LISTENING Before you listen l Work in pairs. Ask and answer the following questions. 1. Who is your best friend? 2. How did you happen to meet him or her? 3. How long have you known each other? 4. What qualities do you admire in your best friend? l Listen and repeat. apartment building sense of humour guitarist favourite motorbike around While you listen You will hear Lan and Long talk about their best friends. Listen to their talks and then do the tasks that follow. 17 Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). T F Lan’s Talk 1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi. 2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly. 3. Lan spent two days in Do Son. 4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike. 5. Ha introduced Lan to a number of her friends there. 6. Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son. Long’s Talk 1. Minh and Long have been friends since school. 2. Long was a guitarist. 3. Long loves Minh’s sense of humour. 4. They have a lot of things in common. 5. Minh always helped Long out of difficulties. Task 2. Listen again and note down the ideas in the table below. How and where they met What they like about their friends ................................................. ................................................. Lan ................................................. ................................................. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ................................................. ................................................. Long ................................................. ................................................. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... After you listen Work in pairs. Take turns to talk about how Ha has been Lan’s best friend and how Minh has been Long’s best friend. 18 D. WRITING Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines. l l l give your friend’s name, age, sex and home address, when and where you met him or her describe his/her physical characteristics (height, hair, eyes, face, clothes,...) and his/her personalities (helpful, sincere,...) say what you like about him or her E. LANGUAGE FOCUS Pronunciation: l Grammar: l / dZ / − / tS / 1. Infinitive with to 2. Infinitive without to Pronunciation l Listen and repeat. / dZ / jam joke January / tS / dangerous passenger village children changeable cheese mutual church which Practise reading aloud these sentences. 1. Just outside the village, there’s a bridge. 2. Jane always enjoys George’s jokes. 3. Two jeeps went over the edge of the bridge. 4. Which picture do you think the child wants to change? 5. Mix the mushrooms, chilli and cheese. 6. Do you like French salad and fish and chips? l 19 Grammar Exercise 1. Put the words in the correct order to make sentences, writing the main verb in the present simple and making the other an infinitive with to. Examples: − train catch she a have She has a train to catch. − lot of a housework there be do There is a lot of housework to do. 1. who something eat want? ______________________________________________________ 2. letters I write some have. ______________________________________________________ 3. delighted hear I be the news. ______________________________________________________ 4. my shopping some mother do have. ______________________________________________________ 5. always much talk have you too about. ______________________________________________________ 6. lovely see it again you be. ______________________________________________________ 7. out cold it go too be. ______________________________________________________ 8. passed exams know happy I be that you have the. ______________________________________________________ 20
- Xem thêm -