Tài liệu Rủi ro tín dụng và một số biện pháp hạn chế rủi ro tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam - chi nhánh thăng long

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................1 PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG ..................................................................................2 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. ...........................................................................................2 1.2. Chức năng của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long ..........................................4 1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban: .............5 PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VIETCOMBANK THĂNG LONG. ...................10 2.1. Khái quát về tình hình huy động vốn. .......................10 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietcombank Thăng Long. .....................................11 2.2.1.Tình hình cho vay ................................................11 2.2.2. Rủi ro tín dụng. ...................................................13 2.3 Một số khó khăn cần giải quyết đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long .........................................................................................17 2.3.1 Khó khăn còn tồn tại...........................................17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.2. Nguyên nhân .......................................................18 PHẦN III MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦ RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK THĂNG LONG .................................19 3.1 Định hướng tương lai của ngân hàng .........................19 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. ...20 KẾT LUẬN .......................................................................23 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng Nhà nước PGD : Phòng giao dịch TGTT : Tiền gửi thanh toán TMCP : Thương mại cổ phần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động kinh doanh Ngân hàng vốn đã hàm chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn, nhất là trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Đất nước hội nhập nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của nhiều hiệp hội hợp tác cùng phát triển như ASEAN, APEC, AFTA, WTO, hiệp định thương mại Việt-Mỹ (BTA) cũng đã được thông qua hoàn toàn…, hệ thống ngân hàng với tư cách là trụ cột của nền tài chính nước nhà đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài có ưu thế hơn hẳn về phương diện vốn và công nghệ đòi hỏi các ngân hàng trong nước phải có những chiến lược mang ý nghĩa sống còn. Rủi ro là không thể tránh khỏi và là điều tất yếu trong kinh doanh nhưng làm thế nào để có thể giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa mà vẫn đảm bảo mức sinh lời cao cho các ngân hàng là một bài toán trăn trở của những nhà nghiên cứu tâm huyết với nghành ngân hàng nói chung và của các nhà quản trị nói ngân hàng nói riêng. Nói đến rủi ro, người ta không thể không nhắc đến rủi ro tín dụng – một loại rủi ro gây tổn thất nặng nề tới hoạt động kinh doang trong ngân hàng. Xuất phát từ yêu cầu bức thiết đó, em lựa chọn đề tài: “ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THĂNG LONG” làm báo cáo thực tập. Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 1 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo được chia làm 3 phần: Phần I. Khái quát về ngân hàng Vietcombank Thăng Long. Phần II. Thực trạng về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietcombank Thăng Long. Phần III Một số biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng Vietcombank Thăng Long. Hà Nội, tháng 3 năm 2010 Sinh viên thực hiện Trần Mạnh Hoàng PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long có tiền Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 2 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thân là Chi nhánh cấp II Ngân hàng Ngoại thương Cầu Giấy trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 03/03/2003. Đến năm 2006 được nâng cấp thành Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Cầu Giấy trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo quyết định số 13/12/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Ngày 01/08/2007, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Cầu Giấy được đổi tên thành Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long theo quyết định số 567/NHNT-TCCB-DDT ngày 11/07/2007 của Chủ tịch Hội Đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Ngày 02/06/2008 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long được chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long (Vietcombank Thăng Long). Hiện nay Vietcombank Thăng Long là Chi nhánh cấp I trực thuộc Ngân hàng TNCP Ngoại thương Việt Nam, một ngân hàng hàng đầu Việt Nam có bề dày 45 năm lịch sử, “Ngân hàng có chất lượng thanh toán hàng đầu” (JP MORGAN), “Ngân hàng tốt nhất” (Tạp chí ASEAN MONEY), “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” 5 năm liền 2001- 2005 (Tạp chí THE BANKER). Hiện nay, Ngân hàng đã quy tụ và đào tạo được đội ngũ 110 cán bộ nhân viên với độ tuổi trung bình 29 tuổi. Với nhưng cán bộ chủ chốt lâu năm đầy kinh nghiệm, ngân hàng còn có đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực để kế cận và tiếp cân với nhưng đổi mới hoàn thành công việc trong tương lai, Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 3 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đảm nhân nhiệm vụ tại 11 phòng ban bao gồm: Ban Giám đốc, phòng Khách hàng, Tổ kiểm tra nộ bộ, phòng Kế toán, phòng Hành chính Nhân sự, phòng Ngân quỹ, phòng Thanh toán – Kinh doanh dịch vụ và 5 phòng Giao dịch. Hiện tại, tên giao dịch tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Tên giao dịch băng tiếng Anh: Join stock commercical bank of foreign trade of Viet Nam – Thang Long Branch (Vietcombank Thang Long) Trụ sở chính: 98 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội. 1.2. Chức năng của Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long là ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ , tín dụng, ngân hàng, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Luật ngân hàng và Luật doanh nghiệp. Theo đó ngân hàng có những chức năng và nhiệm vụ sau: Huy động vốn: với hoạt động mở tài khoản và nhận tiền gửi tiết kiệm của tất cả các tổ chức và dân cư trong và ngoài nước:  Mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ.  Nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn.  Phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu và trái phiếu ngân hàng. Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 4 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Các hình thức huy động vốn khác như tiếp nhận vốn tài trợ, vốn ủy thác đầu tư từ nước NHNN và các tổ chức quốc tế, chính phủ của các nước và các cá nhân. Tín dụng:  Cho vay ngắn, trung và dài hạn bằng VND và ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân và hộ gia đình thuộc mọi thành phần kinh tế.  Đồng tài trợ, cho vay hợp vốn đối với những dự án có quy mô lớn và thời gian hoàn vốn dài hạn.  Bảo lãnh: bảo lãnh mua hàng trả chậm, bảo lãnh tham gia đấu thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, vay vốn với bên thứ ba, bảo lãnh giao nhận hàng. Thanh toán quốc tế: thục hiện nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ bằng các phương thức:  Thư tín dụng (L/C): nhận phát hành thư tín dụng, thông báo L/C, xác nhận, chiết khấu và thanh toán L/C…  Nhờ thu: nhờ thu hối phiếu trả ngay (D/P) và nhờ thu chấp nhận hối phiếu (D/A)…  Chuyển tiền điện tử.  Thanh toán thẻ tín dụng quốc tế , séc du lịch. Dịch vụ thanh toán điện tử: được thực hiện nhanh chóng, chính xác, an toàn và tiện lợi nhờ hệ thống máy tính được nối mạng nội bộ. 1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban: Hiện nay, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long có 11 phòng ban, 5 phòng giao dịch và 110 cán bộ nhân viên. * Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng: Giám đốc Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 5 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phó giám đốc Phòng Kế Toán T.toán dịch vụ Phòng Khách Hàng PGD Kim Liên – Ô Chợ Dừa Phòng Ngân Quỹ PGD Lê Văn Lương Phòng Thanh Toán KD DV PGD Lạc Long Quân Tổ Kiểm Tra nội bộ Phòng Hành chính Nhân Sự PGD Phố Vọng PGD Xuân Thủy Ban giám đốc Bao gồm một giám đốc và một phó giám đốc. Ban giám đốc chức năng điều hành sự hoạt động của Chi nhánh. Ban giám đốc là nơi xét duyệt cuối cùng mọi vấn đề tại Chi nhánh, là đại diên cho chi nhánh đề xuất các ý kiến với trụ sở chính. Ban giám đốc có quyền khen thưởng đối với mọi cá nhân xuất sắc và kỷ luật đối với cá nhân mắc khuyết điểm. Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 6 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tổ kiểm tra nội bộ Lập kế hoạch kiểm tra hàng năm đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành chế độ chính sách…. Nhằm dảm bảo an toàn vốn và tài sản trong ngân hàng. Kiểm soát và kiểm toán chính xác của các chỉ tiêu và báo cáo tài chính đồng thời tiến hành kiểm toán nội bộ theo quy định của nhà nước. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trước hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, đề xuất những biện pháp cải tiến đổi mới trong chế độ, công tác điều hành ngân hàng. Phòng hành chính nhân sự Thực hiện công tác về hành chính quản trị như kinh doanh khác, đảm bảo cơ sở vật chất hoat động kinh doanh của các phong ban, quản lý săp xếp và điều hành nhân sự, đảm bảo tiền lương cho cán bộ công nhân viên, tham mưu cho lãnh đạo về việc xét tuyển và đề bạt cán bộ. Xây dựng quy chế về tổ chức, lao động và tiền lương, xây dưng kế hoạch và tiền lương theo định kỳ…. Xây dựng quy chế đào tạo cán bộ, nghiên cứu và đề xuất chủ trương đào tạo và lập kế hoạch đào tạo cho Chi nhánh đi công tác, học tập, khảo sát… Phòng khách hàng Thực hiện tất cả nghiệp vụ tín dụng phát sinh trong quá trình hoạt động và làm nhiệm vụ giám sát việc sử dụng vốn vay, thu hồi nợ cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Hà Nội. Phòng ngân quỹ Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 7 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quản lý trực tiếp và bảo quản tiền Việt Nam đồng, ngân phiếu thanh toán, các loại ngoại tệ, các chứng từ có giá, các loại ấn chỉ quan trọng, các hồ sở thế chấp, cầm cố, kí gửi theo quy chế quản lý kho quỹ trong hệ thống Ngân hàng Ngoại thương hiện hành. Tham mưu cho Ban giám đốc điều hành các nhiệm vụ được giao có hiệu quả. Phòng kế toán thanh toán và dịch vụ ngân hàng Có chức năng quản lý và thực hiện công tác hạch toán kế toán, tổ chức lưu chuyển và bảo quản các chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước. Phân tích tình hình tài vụ, xây dưng kế hoạch tài chính hàng năm và tham mưu cho Giám đốc phê duyệt dự toán, quyết toán công trình xây dưng cơ bản, mua sắm…. Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 8 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phòng thanh toán và kinh doanh dịch vụ Thực hiện các giao dịch: mở tài khoản và nhận tiền gửi tiết kiệm của tất cả các tổ chức và dân cư trong và ngoài nước.  Mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ.  Nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn.  Phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu và trái phiếu ngân hàng. Các hình thức huy động vốn khác như tiếp nhận vốn tài trợ, vốn ủy thác đầu tư từ NHNN và tổ chức quốc tế, chính phủ của các nước và cá nhân. Chuyển tiền đi đến nội bộ hoặc khác hệ thống. Mua, bán ngoại tệ: đổi ngoại tệ lấy tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản VND, bán ngoại tệ từ VND hoặc từ tài khoản tiền gửi thanh toán TGTT. Nghiên cứu và tìm kiếm khách hàng, phát hành các loại thẻ dưới nhiều hình thức phong phú. Phòng giao dịch Năm phòng giao dịch tổ chức triển khai và thực hiện một số mặt nghiệp vụ theo quy định trong điều lệ các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và của chi nhánh Thăng Long. Phòng Giao dịch thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ huy động vốn, cấp tín dụng, thực hiện nhiệm vụ báo cáo theo chế độ báo cáo hiện hành, hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và chi nhánh quy định, hướng dẫn. Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 9 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VIETCOMBANK THĂNG LONG. 2.1. Khái quát về tình hình huy động vốn. Kết quả kinh doanh trong thời gian 3 năm từ 2007 đến 2009 như sau: Bảng 1: Tình hình huy động vốn Đơn vị: tỷ đồng, triệu USD Năm 20 07 Chỉ tiêu Tổng vốn huy 11 động 65 1. Phân loại theo loại tiền VND 50 3 Ngoại tệ 41 20 08 So sánh 2008/2007 Chênh Tỷ 200 lệch lệ 9 (+/-) (%) So sánh 2009/2008 Chênh Tỷ lệch lệ (+/-) (%) 20 50 325 0 885 175,9 7 1200 158, 5 12 30 54 208 0 65 727 244,5 850 13 131,7 11 169, 1 120, 4 2. Phân loại Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 10 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 theo kỳ hạn Ngắn hạn 975 172 3040 750 176,9 1315 176, 5 2 Trung, dài hạn 190 325 210 135 171,1 -115 64,6 (Nguồn: phòng Kế toán Vietcombank Thăng Long) Trong tổng vốn huy động thì tiền gửi VND năm 2009 là 2080 tỷ đồng tăng 1200 tỷ đồng so với năm 2008, tương đương với 158,5% so với năm 2008. Tiền gửi Ngoại tệ năm 2009 là 65 triệu USD tăng 11 triệu USD so với năm 2008 tương đương 120,4% so với năm 2008. Nhìn chung là hoạt động tiền gửi tăng liên tục trong những năm qua tạo nhiều thuận lợi cho chi nhánh. Từ bảng số liệu trên có thể thấy, vốn huy động năm 2009 chủ yếu thông qua cho vay ngắn hạn. Tỷ lệ vốn huy động được từ vay ngắn hạn tăng đều 2008 so với 2007 là 750 tỷ đồng tương đương với 176,9% và 2009 so với 2008 là 1315 tỷ đồng tương đương với 176,2%. Ngược lại thì vốn huy động từ cho vay trung, dài hạn năm 2009 giảm 115 tỷ đồng so với năm 2008. Sở dĩ có sự dịch chuyển cho vay từ trung, dài hạn sang cho vay ngắn hạn vì cho vay ngắn hạn có độ rủi ro thấp hơn. 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietcombank Thăng Long. 2.2.1.Tình hình cho vay Bảng 2: Kết quả cho vay Đơn vị: tỷ đồng, triệu USD Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 11 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Năm Chỉ tiêu Doanh số cho vay 1-Phân theo loại tiền VND Ngoại tệ 2-Phân theo kỳ hạn Ngắn hạn Trung, dài hạn D/s cho vay tiêu dùng Mua ô tô Mua nhà So sánh So sánh 2008/2007 2009/2008 Chênh Tỷ Chên Tỷ 200 2008 2009 lệch lệ h lệ 7 (+/-) (%) lệch (%) (+/-) 896 2419 3910 1523 269,9 1491 161,6 7 560 1470 2776 21 59 63 910 38 262,5 1306 188,8 280,1 4 106,8 769 1998 2410 127 421 1500 1229 294 259,8 412 120,6 331,5 1079 365,3 3,6 21,4 31 17,8 594,4 9,6 144,9 12, 73 115 60,7 593,5 42 157,5 3 Khác 4 25 45 21 625 20 180 (Nguồn: phòng Kế toán Vietcombank Thăng Long) Nhìn vào bảng số liệu có thể thấy doanh số cho vay tăng mạnh từ năm 2008 là 2419 tỷ đồng so với 896 tỷ đồng năm 2007 tăng tới 269,97%. Và tiếp tục đà tăng trưởng đến năm Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 12 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2009 doanh số cho vay là 3910 tỷ đồng tăng hơn 1491 tỷ đồng tương đương với 161,6% so với năm 2008. Và trong 2009 doanh số cho vay tập trung đều cả ngắn hạn lẫn trung, dài hạn. Tuy nhiên mức tăng trong trung, dài hạn cao hơn điều này cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế sau khủng hoảng, các doanh nghiệp bắt đầu tập trung vào các dự án lớn, dài hạn. Doanh số cho vay tiêu dùng cũng tăng đáng kể đặc biệt trong năm 2008 tăng đến 594,4% trong lĩnh vực cho vay để mua ô tô, tăng 593,5% trong lĩnh vực cho vay để mua nhà và 625% trong các lĩnh vực khác so với năm 2007. Điều này cho thấy mức sống, tiêu dùng của dân cư khá cao, kinh tế ổn định. Và tiếp tục tăng trong năm 2009 nhưng mức độ tăng đã ổn định 144,9% trong mua ô tô, 157,5% trong mua nhà và 180% trong các lĩnh vực khác so với 2008. 2.2.2. Rủi ro tín dụng. Bảng 3: Dƣ nợ tín dụng Đơn vị: tỷ đồng, triệu USD Năm Chỉ tiêu Tổng dƣ nợ cho vay So sánh So sánh 2008/2007 2009/2008 Chênh Tỷ Chênh Tỷ 200 2008 2009 lệch lệ lệch lệ 7 (+/-) (%) (+/-) (%) 574 1678 2200 1104 292, 3 Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 13 522 131,1 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1-Theo loại tiền VND 384 966 1570 582 Ngoại tệ 2-Theo kỳ hạn Ngắn hạn 462 1295 1056 833 Trung, dài hạn 112 383 1144 271 3-Theo tính chất Nợ trong hạn 12 45 35 33 251, 6 375 604 162,5 -10 77,8 280, -239 81,5 3 341, 761 298,7 9 533 1628 2145 1095 305, 4 41 50 55 9 121, 9 -0,2 77,8 0,9 0,7 0 517 131,8 Nợ quá 5 110 hạn(nhóm 2-5) -0,7 0 Nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng (Nguồn: phòng Kế toán Vietcombank Thăng Long) Tổng dư nợ tăng mạnh vào năm 2008 lên đến 1104 tỷ đồng tương đương với 292,3% so với năm 2007 và tiếp tục tăng đến 31/12/2009 đạt 2200 tỷ đồng tăng 522 tỷ đồng tương đương 131,1% so với năm 2008. Mức tăng này là phù hợp, thích hợp với yêu cầu phát triển chung của cả dân cư lẫn các doanh nghiệp sau khi nền kinh tế dần phục hồi sau lạm phát. Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 14 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các dự án trung và dài hạn được chú trọng hơn khi nền kinh tế hồi phục điều này có thể thấy rõ trong năm 2009 cho vay trung và dài hạn đạt 1144 tỷ đồng tăng 761 tỷ đồng tương đương với 298,7% so với năm 2008 trong khi cho vay ngắn hạn giảm 239 tỷ đồng trong năm 2009 so với năm 2008. Cũng vì nền kinh tế thế giới chưa hoàn toàn bình phục nên các doanh nghiệp cũng như dân cư tập trung hơn vào tiền gửi VND so với ngoại tệ. Năm 2009 cho vay VND tiếp tục tăng 604 tỷ đồng tương đương với 162,5% so với năm 2008 trong khi cho vay trung, dài hạn giảm 10 triệu USD so với 2008. Tổng dư nợ tăng trong thời gian từ năm 2007 đến 31/12/2009 do đó nợ xấu tức nợ quá hạn cũng tăng lên. Tuy nhiên mức tăng giữa các năm giảm dần năm 2008 tăng 9 tỷ đồng so với 2007, nhưng đến năm 2009 chỉ còn tăng 5 tỷ đồng so với 2008. Và điều đáng mừng và cũng là thành công của Vietcombank Thăng Long khi nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng giảm xuống còn 0 tỷ đồng trong năm 2009. Bảng 5: Phân loại nợ theo nhóm nợ Đơn vị: tỷ đồng So sánh So sánh Năm 2008/2007 2009/2008 Chênh Tỷ Chênh Tỷ Chỉ tiêu 2007 2008 200 lệch lệ lệch lệ 9 (+/-) (%) (+/-) (%) Nhóm 1 533 1628 214 1095 305,4 517 131,8 5 Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 15 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhóm 2 23,2 45,5 48, 22,3 196,1 2,8 106,2 3 Nhóm 3 12 4 5,6 -8 33,3 1,6 140 Nhóm 4 5 0,5 0,4 -4,5 10 -0,1 80 Nhóm 5 0,8 0 0,7 -0,8 0 0,7 (Nguồn: phòng Kế toán Vietcombank Thăng Long) Dựa vào bảng phân loại nợ theo nhóm nợ ta có thể thấy tình hình tín dụng của Ngân hàng Vietcombank Thăng Long thay đổi trong 3 năm qua như sau: - Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn): Tình hình nợ trong hạn năm 2008 tăng 1095 tỷ đồng so với năm 2007 tương đương với tăng 305,4% và tiếp tục tăng tiếp ở năm 2009 là 517 tỷ đồng so với năm 2008 tương đương với 131,8%. Điều này cho thấy quy mô tín dụng không ngừng mở rộng trong 3 năm. - Nhóm 2 (Nợ cần chú ý): cùng với với việc quy mô tín dụng không ngừng tăng thì nợ cần chú ý cũng tăng theo nhưng với tỷ lệ tăng giảm dần. Năm 2008 tăng 22,3 tỷ đồng tăng 196,1% so với năm 2007. Nhưng đến năm 2009 tỷ lệ tăng giảm xuống, tăng 2,8 tỷ đồng tương đương với 106,2% so với năm 2008. - Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn): Năm 2008 Vietcombank Thăng Long đã hạ mức nợ dưới tiêu chuẩn 8 tỷ đồng so với năm 2007. Đến năm 2009 mức nợ dưới tiêu chuẩn tăng nhẹ 1,6 tỷ đồng tương đương với 140% so với năm 2008. - Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ): Năm 2008 nợ nghi ngờ giảm mạnh tới 4,5 tỷ đồng so với năm 2007 và tiếp tục giảm nhẹ Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 16 MSV: 06A05586N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong năm 2009 là 0,1 tỷ đồng so với năm 2008. Cho thấy sự thành công trong việc giải quyết nợ nghi ngờ của Vietcombank Thăng Long. - Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất): Thành công trong 2008 của Ngân hàng đã giảm mức nợ có khả năng mất xuống còn 0 tỳ 0,8 tỷ đồng trong năm 2007, nhưng đến năm 2009 mức nợ có khả năng mất lại tăng lên 0,7 tỷ đồng. Nhìn chung tình hình tín dụng Vietcombank Thăng Long trong 3 năm có tín hiệu tốt nhờ vào chính sách cũng như chiến lược tín dụng của ngân hàng. 2.3 Một số khó khăn cần giải quyết đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long 2.3.1 Khó khăn còn tồn tại  Hệ thống máy tính nội bộ chưa đồng bộ chất lượng mạng chưa cao nên đôi khi xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc.  Cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình thực hiện nghiệp vụ còn thiếu, bao gồm: + Không gian văn phòng cho nhân viên hạn hẹp + Các trang thiết bị phục vụ cho tác nghiệp còn thiếu + Thiếu phòng giao dịch riêng với khách hàng để đảm bảo sự riêng tư cũng như bảo mật thông tin của khách hàng  Mới có thêm đội ngũ nhân viên tuổi nghề còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm cần được đào tạo thêm để trở thành đội ngũ cốt cán trong tương lai. Sinh viên: Trần Mạnh Hoàng 17 MSV: 06A05586N
- Xem thêm -