Tài liệu Revit architecture 2009 tiếng việt

  • Số trang: 116 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành Nguyễn Văn Thiệp Bài thực hành REVIT ARCHITECTURE PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D HÀ NỘI 2009 1 2 Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành MỤC LỤC 1  BÀI THỰC HÀNH TẠO DỰ ÁN MỚI ................................................................................ 5  1.1 Tạo dự án – Project mới .......................................................................................................... 5  1.2 Thêm cao độ (tầng) – levels..................................................................................................... 6  2  BÀI TẬP THỰC HÀNH TẠO CỘT ..................................................................................... 9  2.1 Tạo dự án mới và tạo cao độ các tầng ..................................................................................... 9  2.2 Tạo lưới mặt bằng .................................................................................................................. 10  3  BÀI THỰC HÀNH TẠO TƯỜNG VÀ CỬA ..................................................................... 15  3.1 TẠO TƯỜNG BAO BÊN NGOÀI........................................................................................ 17  3.1.1 Vẽ biên dạng tường............................................................................................................. 17  3.1.2 Tạo đường gờ thứ 1 bằng lệnh Wall sweep ........................................................................ 21  3.1.3 Tạo kiểu tường hỗn hợp có gắn đường gờ và gán cho bức tường đã dựng ........................ 22  3.2 TẠO TƯỜNG NGĂN BÊN TRONG.................................................................................... 30  3.2.1 Vẽ hành lang chính ............................................................................................................. 30  3.2.2 Vẽ các bức tường ngăn còn lại ........................................................................................... 33  3.2.3 Chỉnh sửa các bức tường .................................................................................................... 34  3.3 THÊM CỬA RA VÀO .......................................................................................................... 37  3.3.1 Thêm cửa ra vào ................................................................................................................. 37  3.3.2 Chọn kiểu cửa khác ............................................................................................................ 39  3.3.3 Gắn cửa theo mặt đứng của tường ...................................................................................... 41  3.3.4 Gắn thẻ – Tag cho các cửa .................................................................................................. 43  3.4 THÊM CỬA SỔ .................................................................................................................... 45  3.4.1 Gắn cửa sổ .......................................................................................................................... 45  3.4.2 Lấy đối xứng các cửa sổ ..................................................................................................... 47  3.4.3 Vẽ thêm và tạo dãy các cửa sổ ............................................................................................ 47  3.4.4 Tạo các cửa sổ còn lại ......................................................................................................... 50  3.4.5 Gắn các cửa sổ lên tầng 2 và tầng 3.................................................................................... 50  3.4.6 Gắn thẻ cho các cửa sổ chưa có .......................................................................................... 52  4  BÀI THỰC HÀNH TẠO NỀN VÀ KHOẢNG TRỐNG GIỮA CÁC TẦNG ................... 53  4.1.1 Tạo nền tầng 1 .................................................................................................................... 54  4.1.2 Tạo nền tầng 2 .................................................................................................................... 56  4.1.3 Dùng lệnh copy vào bộ nhớ tạm và dán để gắn tường bên trong và nền lên tầng trên ....... 58  4.1.4 Tạo khoảng trống lắp thanh máy và khoang cầu thang giữa các tầng ................................ 60  4.1.5 Copy các hốc từ tầng 2 lên nền tầng 3 ................................................................................ 62  5  BÀI THỰC HÀNH LẮP TRẦN – CEILING VÀ MÁI – ROOF ....................................... 64  Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 3 5.1 TẠO MÁI .............................................................................................................................. 64  5.1.1 Gắn mái nhà và đầu hồi ...................................................................................................... 64  5.1.2 Sửa mái ............................................................................................................................... 67  5.2 TẠO TRẦN ........................................................................................................................... 68  5.2.1 Gắn trần tầng 3 ................................................................................................................... 68  6  BÀI THỰC HÀNH LẮP CẦU THANG, THANG MÁY, THIẾT BỊ VỆ SINH ............... 70  6.1 LẮP CẦU THANG ............................................................................................................... 70  6.1.1 Lắp cầu thang tầng 1 lên tầng 2 .......................................................................................... 70  6.1.2 Chọn kiểu tay vịn ............................................................................................................... 72  6.1.3 Sửa cầu thang ..................................................................................................................... 74  6.1.4 Copy cầu thang sang hốc khác ........................................................................................... 75  6.2 LẮP THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ VỆ SINH ..................................................................... 76  6.2.1 Lắp thang máy .................................................................................................................... 76  6.2.2 Lắp thiết bị vệ sinh ............................................................................................................. 78  7  BÀI THỰC HÀNH TẠO CÁNH PHÍA ĐÔNG VÀ HÀNH LANG NỐI GIỮA............... 81  7.1 TẠO HÌNH DỐI XỨNG CÁNH PHÍA TÂY ....................................................................... 81  7.1.1 Tạo hành lang nối hai cánh................................................................................................. 84  7.1.2 Cắt bỏ các đoạn tường chắn lối thông ra hành lang vừa tạo. .............................................. 85  7.1.3 Tạo nền tầng 1 của hành lang ............................................................................................. 87  7.1.4 Tạo đường đi bộ trên tầng 2 ............................................................................................... 88  7.1.5 Thêm lan can tại đường đi bộ tầng 2 .................................................................................. 89  7.1.6 Copy lối đi bộ và lan can lên tầng trên ............................................................................... 90  7.2 TẠO MÁI CHO HÀNH LANG ............................................................................................ 91  7.2.1 Gắn mái cho hành lang ....................................................................................................... 91  7.2.2 Nối mái ............................................................................................................................... 93  8  TẠO BẢNG LIỆT KÊ CHI TIẾT ....................................................................................... 94  8.1 Tạo bảng liệt kê các cửa ra vào ............................................................................................. 94  8.2 Sửa bảng ................................................................................................................................ 99  8.3 Tạo bảng cho từng tầng ....................................................................................................... 100  9  KẾT XUẤT HÌNH ẢNH TOÀ NHÀ - RENDER ............................................................ 101  9.1 THIẾT LẬP THÔNG SỐ .................................................................................................... 102  9.1.1 Mở hộp thoại kết xuất ảnh ................................................................................................ 102  9.1.2 Chọn các phương án cho chất lượng ảnh - Quality .......................................................... 103  9.1.3 Chọn thiết bị xuất ra - Ouput Setting................................................................................ 104  9.1.4 Chọn nguồn sáng – Lighting ............................................................................................ 105  4 Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 9.1.5 Chọn nền ảnh – Background............................................................................................. 106  9.2 THỰC HIỆN KẾT XUẤT ................................................................................................... 107  9.2.1 Chọn khu vực kết xuất của bản vẽ .................................................................................... 107  10  LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ - DOCUMENTS ........................................................................ 107  10.1 Thêm tờ giấy và khung tên vào dự án................................................................................ 108  10.2 Sửa khung tên .................................................................................................................... 110  10.3 Đưa khung nhìn (hình chiếu) vào tờ giấy .......................................................................... 111  10.4 Bỏ ký hiệu cao độ .............................................................................................................. 112  10.5 Di chuyển khung nhìn........................................................................................................ 113  10.6 Đưa bảng liệt kê chi tiết vào tờ giấy .................................................................................. 114  10.7 Thêm tờ giấy chứa hình chiếu đứng và hình 3D................................................................ 116  Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 5 1 BÀI THỰC HÀNH TẠO DỰ ÁN MỚI Trong tài liệu này, chúng tôi lấy mô hình tòa nhà như ảnh dưới đây làm bài tập thực hành. 1.1 Tạo dự án – Project mới 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Trên trình đơn File, nhấn New  Project. Hộp thoại mở ra. Tại đây nhấn chọn  Project. Nhấn OK. Màn hình mở ra dự án mới. Ra lệnh Save – lưu trữ dự án. Hộp thoại hiện ra. Tại ô name, gõ tên: “baithuchanh_Revit” (hoặc tên khác tùy ý). Files of type: kiểu tệp. Mặc định là *.rvt (để nguyên). Nhấn Save. Trở lại màn hình thiết kế. Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 6 1.2 Thêm cao độ (tầng) – levels Chúng ta phải tạo cao độ tầng có tên và kích thước như hình dưới. 1. Tại trình duyệt nhấn + Views (all), tiếp theo nhấn + Elevations (Building Elevation), các cao độ được hiện ra, nháy đúp vào North (hướng Bắc). Động tác này để tạo hường nhìn mặt đứng theo hướng Bắc. Các cao độ tầng 1 (Level 1) và tầng 2 (Level 2) được hiện ra như hình bên phải. Tại đây chúng ta phải thêm cao độ và điều chỉnh cao độ các tầng cho phù hợp. 2. Trên thanh lệnh Design Bar, chọn mục Basics , nhấn Level, ra lệnh tạo cao độ. Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 3. 7 Trên thanh Options, thực hiện các việc sau:    , cho phép tạo ra cao độ mới từ đường cao độ đã có và cách đường Nhấn nút nó một khoảng bằng giá trị tại ô Offset. Gõ 4000 mm vào ô Offset. Đánh dấu ON tại ô Make Plan View. 4. Đưa con trỏ đến đường Level 2, đường mới hiện ra. 5. Nhấn trái chuột vào Level 2, cao độ tầng 3 (Level 3) được tạo ra. Tại khung nhìn này, chúng ta thấy:   Có ký hiệu hiển thị 3D tại điểm đầu và điểm cuối của đường cao độ. Nút ký hiệu 3D dùng để thay đổi khung nhìn 3D. Nếu nhấn trái chuột vào ký hiệu này sẽ chuyển thành 2D (khung nhìn 2D). Hai đầu mút của các đường cao độ ngang bằng nhau và có ký hiệu cái khoá. Nếu khoá, khi co dãn một đường, các đường khác di chuyênr theo. Nếu mở, các đường không ảnh hưởng đến nhau. Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 8  Trên trình duyệt, trong mục floor plan (nền) và ceiling plan (trần) có thêm cáo độ tầng 3 - Level 3. 6. Nhấn vào đường Level 3 để thêm cao độ tầng 4 (Level 4). 7. 8. Trên thanh lệnh Design Bar, chọn mục Basics , nhấn Modify, kết thúc tạo cao độ. Thay đổi tên Level 4 (cao độ 4) trên trình duyệt thành Roof (mái nhà). Có 2 cách:  Nhấn phải chuột, chọn Rename.  Nhấn thẳng vào tên của cao độ tại đầu mút bên phải. o Gõ Roof và gõ Enter. Hộp thoại hiện ra, nhấn Yes. 9. Trên mặt đứng, tên Level 4 được thay bằng Roof (mái nhà). Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 9 10. Các cao độ tầng được đưa vào trình duyệt như hình dưới. 11. Lưu trữ dự án bằng lệnh Save để tThực hiên các bài tiếp theo. 2 BÀI TẬP THỰC HÀNH TẠO CỘT Chúng ta thực hiện thực hành tạo cột theo mô hình tòa nhà dưới đây. 2.1 Tạo dự án mới và tạo cao độ các tầng 1. Dùng lệnh tạo dự án mới (xem CHƯƠNG 2 KHỞI ĐẦU MỘT DỰ ÁN – PROJECT). 2. Lưu trữ dự án với tên “Revit vanphong1” hoặc tên tùy ý. 3. Chọn khung nhìn mặt đứng là hướng Nam - South, tạo các cao độ tầng và đặt tên như hình dưới. Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 10 2.2 Tạo lưới mặt bằng Tiếp theo tạo lưới mặt bằng như hình dưới. 1. Mở khung nhìn mặt bằng tầng 00 Foundation. Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 2. Vẽ đường lưới dọc.  Ra lệnh tạo lưới.       vẽ đường lưới dọc đầu tiên. Nhấn nút Cho giá trị Offset = 0. Nhấn trái chuột định vị điểm đầu của lưới phía dưới sau đó kéo ngược lên. Nhấn trái chuột, định vị điểm thứ hai. Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Nhấn đúp vào trong vòng tròn ký hiệu đầu trục, gõ chữ A và gõ Enter.    Nhấn nút vẽ các đường lưới tiếp theo bằng giá trị Offset. Cho giá trị Offset = 7500. Đưa chuột vào đường lưới đầu tiên, cho hình đường lưới tiếp theo hiện ra về bên phải, nhấn trái chuột. Tiếp tục làm với ba đường lưới tiếp theo với giá trị Offset = 4500. Đường lưới cuối cùng, cách liền đường trước là 7500.   3. 11  Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Vẽ đường lưới ngang. Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 12  Ra lệnh tạo lưới.    Nhấn nút vẽ đường lưới ngang đầu tiên. Cho giá trị Offset = 0. Nhấn trái chuột định vị điểm đầu của lưới tại phía bên trái sau đó kéo ngang sang phải, qua đường dọc cuối cùng, nhấn trái chuột. Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Nhấn đúp vào trong vòng tròn ký hiệu đầu trục, gõ số 1 và gõ Enter.        4. Nhấn nút vẽ các đường lưới tiếp theo bằng giá trị Offset. Cho giá trị Offset = 7500. Đưa chuột vào đường lưới đầu tiên, cho hình đường lưới tiếp theo hiện ra bên dưới, nhấn trái chuột. Tiếp tục làm với ba đường lưới tiếp theo với giá trị Offset = 4500. Đường lưới cuối cùng, cách liền đường trước là 7500. Ghi kích thước và khóa khoảng cách giữa các đường lưới (xem “CHƯƠNG 2 CÁC CÔNG CỤ NỀN TẢNG - SKETCH – MASSING” phần ghi kích thước). Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 5. Cố định vị trí tâm mặt bằng lưới:  Giữ phím Ctrl, nhấn chọn đường số 3 và đường C.  Ra lệnh trên trình đơn: Edit  Pin Position hoặc gõ PP.  Hai đường này được cố định tại vị trí hiện hành. 13 Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 14 6. Căn chỉnh đường lưới.  Nhấn vào đường A.  Nhấn trái chuột vào điểm cuối của đường, giữ và rê chuột lên trên. Tất cả các đường lưới đều ngắn lại cùng đường A. 7. Đưa cột vào mặt bằng.  Ra lệnh đưa cột vào bản vẽ.  Chọn kiểu cột “M-Rectangular Column: 475x610mm”.   8. Chọn chiều cao Height: “05 Roof Garden”. Nhấn chuột vào các giao điểm của mặt bằng lưới. Các cột được tạo ra. Nhấn , chuyển sang khung nhìn 3D sẽ thấy các cột đã dựng xong. Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 15 3 BÀI THỰC HÀNH TẠO TƯỜNG VÀ CỬA Quan sát ngôi nhà, các bức tường bên ngoài được thể hiện như hình dưới. Mặt bằng toà nhà này gồm 2 cánh: Đông và Tây đối xứng nhau và được nối bằng hành lang lan can và kính. Chúng ta có thể thiết kế một cánh và tạo hình đối xứng để tạo nên cánh kia. Mặt bằng tầng 1 cánh trái như hình dưới. 16 Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành Mặt đứng cánh tây như hình dưới. Trước khi tạo tường, để cho kích thước được chính xác, phải kiểm tra việc thiết lập phương án ghi kích thước tạm thời.  Ra lệnh: Trình đơn: Settings  Temporary Dimensions  Hộp thoại hiện ra. Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành  17 Nhấn chọn phương án lấy mốc chuẩn để đo.Walls: đo tường, chọn mốc chuẩn: Centerlines - lấy các đường tim tường làm chuẩn. 3.1 TẠO TƯỜNG BAO BÊN NGOÀI 3.1.1 Vẽ biên dạng tường 1. Trên trình duyệt, tại mục Floor Plans, nháy đúp Level 1 - trở về mặt bằng tầng 1. 2. 3. Màn hình vẽ hiện ra với các mốc hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Đưa con trỏ vào ký hiệu nào, tại đó hiện ra tên mốc. Hình dưới là mốc phía Tây (West). Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 18 4. 5. Nhấn trái chuột vào mũi tên của ký hiệu hướng Tây (West). Trên ký hiệu này xuất hiện đường liền màu xanh, hai đầu có hai nút tròn. Đường này chính là vị trí và bề rộng tầm quan sát.    6. 7. Nếu đường này không bao quát hết công trình, một phần công trình sẽ không nhìn thấy. Có thể nhấn vào đường thẳng, rê chuột để thay đổi vị trí. Nhấn chuột vào dấu tròn, rê chuột để thay đổi bề rộng tầm nhìn. Ra lệnh vẽ tường. Tại ô Type Selector, nhấn nút , danh sách các kiểu tường hiện ra. Nhấn chọn Basic Wall: Exterior - Brick on Mtl.Stud (tường bao ngoài bằng gạch). Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 8. Trên thanh Options, chọn các tham số sau:    9. 19 Height: chiều cao tường. Nhấn nhà). LocLine: đường chuẩn. Nhấn chuẩn). Chọn công cụ vẽ , chọn Roof (chiều cao đến cao độ của mái , chọn Wall Centerline (lấy tim đường làm (hình chữ nhật). Vẽ hình chữ nhật. Vị trí hình chữ nhật nằm gần ký hiệu hướng Tây. Nhấn trái chuột vào ô kích thước và gõ các giá trị 12000 mm và 24000 mm như hình dưới. 10. Nhấn nút Modify, kết thúc vẽ một biên dạng. 11. Nhấn chọn cạnh trái của hình chữ nhật. Cạnh này biến thành màu đỏ và có hai mũi tên ngược chiều hiện ra. Ký hiệu này ở phía nào thì phía đó là mặt ngoài của tường. Có thể nhấn và đây để thay đổi (hình bên phải). 20 Autodesk Revit Architecture 2009 – Phần thực hành 12. Trên thanh công cụ View, nhấn dưới. , nhìn không gian 3D. Bức tường hiện ra như hình 13. Nhấn vào tường cạnh bên phải dài 24000 mm. 14. Tại đây xuất hiện các mũi tên và các nút tròn màu xanh. Đây là các điểm mốc của tường. Có thể nhấn chuột vào các điểm này, giữ và rê chuột để thay đổi kích thước chiều cao, chiều sâu, chiều dài của bức tường.
- Xem thêm -