Tài liệu Rèn kỹ năng sử dụng thủ thuật dạy học tích cực trong một tiết học môn tiếng anh 6_skkn

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ A/. MÔÛ ÑAÀU: 1/. Lyù do choïn ñeà taøi: Muïc tieâu cuûa giaùo duïc trong giai ñoaïn hieän nay laø taäp trung vaøo vieäc phaùt huy tính tích cöïc, naêng ñoäng vaø saùng taïo cuûa hoïc sinh, nhaèm hình thaønh naêng löïc nhaän bieát vaø giaûi quyeát vaán ñeà cho ngöôøi hoïc. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy phöông phaùp daïy hoïc môùi laø theo ñònh höôùng laáy hoïc sinh laøm chuû theå hoaït ñoäng daïy hoïc, khuyeán khích caùc hoaït ñoäng tích cöïc, chuû ñoäng vaø saùng taïo cuûa hoïc sinh. Ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc laø quaù trình ñoåi môùi caùch truyeàn thuï kieán thöùc. Ñieàu naøy khoâng coøn xa laï gì ñoái vôùi giaùo vieân phoå thoâng. Tuy vaäy, vaãn coøn moät soá ñoàng nghieäp gaëp khoâng ít khoù khaên trong vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc noùi chung, phöông phaùp daïy hoïc ngoaïi ngöõ noùi rieâng. Nhaát laø söï luùng tuùng, maát töï tin cuûa giaùo vieân khi giao tieáp baèng tieáng Anh tröôùc hoïc sinh vaø söï thuï ñoäng tieáp nhaän kieán thöùc cuûa hoïc sinh. Nhö vaäy, ñoái vôùi moân Tieáng Anh thì ngöôøi hoïc thu nhaän kieán thöùc nhö theá naøo cho hieäu quaû? Ngöôøi daïy laø ngöôøi giöõ vai troø ra sao? Ñeå laøm roõ vaán ñeà naøy, toâi ñaõ quyeát taâm ñi vaøo ñaàu tö thöïc teá “Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 ” Coù nhö theá môùi baét kòp xu theá phaùt trieån hieän nay veà kinh teá, vaên hoaù, coâng ngheä thoâng tin,… vaø ñaùp öùng nhu caàu hoäi nhaäp khu vöïc, toaøn caàu. 2/. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Reøn cho hoïc sinh kyõ naêng söû duïng ba nhoùm thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc cuûa moân tieáng Anh 6. 3/. Phaïm vi nghieân cöùu: YÙ töôûng cuûa kinh nghieäm naøy xuaát phaùt töø vieäc söû duïng thöôøng xuyeân caùc thuû thuaät tích cöïc trong nhöõng tieát hoïc ôû lôùp 6 3 - Tröôøng THCS Phöôùc Chæ. Ñeà taøi naøy roäng lôùn, phong phuù, ña daïng neân toâi chæ ñi saâu nghieân cöùu ba nhoùm thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc cô baûn, thöôøng söû duïng trong caùc tieát hoïc tieáng Anh lôùp 6. 4/. Phöông phaùp nghieân cöùu: Kinh nghieäm naøy ñöôïc nghieân cöùu treân moät soá phöông phaùp nhö sau:  Phöông phaùp nghieân cöùu taøi lieäu  Phöông phaùp neâu göông  Phöông phaùp thöïc haønh, vaän duïng Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 1 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ  Phöông phaùp kieåm tra, ñoái chieáu, döï giôø  Phöông phaùp nghieân cöùu töø thöïc teá giaûng daïy, hoïc taäp cuûa töøng ñoái töôïng hoïc sinh. B/. NOÄI DUNG: 1/. Cô sôû lyù luaän: Nhö chuùng ta ñaõ bieát, Baùc Hoà ñaõ töøng noùi: “Duø khoù khaên ñeán ñaâu cuõng phaûi tieáp tuïc thi ñua daïy toát hoïc toát”. Nhaát laø trong giai ñoaïn hieän nay, nöôùc ta ñang tieáp tuïc thöïc hieän ñoåi môùi giaùo duïc phoå thoâng nhaèm ñaùp öùng xu theá môùi- xu theá hoäi nhaäp cuõng nhö nhu caàu phaùt trieån kinh teá, vaên hoaù. Ñoøi hoûi moät ñoäi nguõ treû, taøi naêng, saùng taïo, coù ñaïo ñöùc. Gaén lieàn vôùi xu theá môùi ñoù, vieäc hoïc ngoaïi ngöõ laø moät nhu caàu khoâng theå thieáu trong cuoäc soáng. Ñaây laø moân hoïc khaù quan troïng, môùi ñöôïc tieáp xuùc khi leân lôùp 6, neân hoïc sinh gaëp nhieàu trôû ngaïi. Lôùp 6 laø lôùp hoïc ñaàu caáp II, neân vieäc reøn cho caùc em kyõ naêng thöïc hieän caùc thuû thuaät laø caàn thieát vaø coù ích cho vieäc hoïc tieáng Anh sau naøy. Qua ñoù, toâi ñaõ ñi saâu vaøo nghieân cöùu söû duïng caùc thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc ñeå: Taïo ñöôïc baàu khoâng khí sinh ñoäng trong lôùp hoïc. Thu huùt hoïc sinh tham gia vaø thích thuù vôùi boä moân Khuyeán khích tính ñoäc laäp cuûa hoïc sinh, söû duïng ngoân ngöõ trong saùng, saùng taïo, ñöa ra nhöõng quan ñieåm, yù kieán cuõng nhö chính kieán cuûa mình,… 2/. Cô sôû thöïc tieãn: Tröôøng THCS Phöôùc Chæ khaù xa so vôùi trung taâm huyeän, do ñoù, vieäc tieáp caän nhöõng phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng coøn haïn cheá, trình ñoä daân trí chöa cao, moät soá aáp ven soâng coøn raát nhieàu khoù khaên,… Vì theá, trình ñoä cuûa hoïc sinh coøn nhieàu cheânh leäch so vôùi caùc tröôøng khaùc. Ñieàu ñoù, taïo ra cho chuùng toâi khoâng ít khoù khaên cho vieäc thöïc hieän phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. Ñoâi luùc thaày vöøa laøm ñaïo dieãn vöøa laø dieãn vieân, heát maøn, heát lôùp thì nghæ! Vieäc ñoåi môùi phöông phaùp cuûa moät soá giaùo vieân chöa thaät söï trieät ñeå, coøn söû duïng ngoân ngöõ tieáng meï ñeû quaù nhieàu trong tieát hoïc, coù moät ñoàng nghieäp taâm söï: ”Giôø hoïc tieáng Anh maø giaùo vieân noùi tieáng Vieät moûi mieäng nhöng hoïc sinh vaãn chöa hieåu baøi”. Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 2 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ Chöông trình tieáng Anh lôùp 6 seõ laøm neàn taûng cho nhöõng naêm tieáp theo. Do ñoù, ñieàu caàn thieát laø phaûi xaây döïng cho hoïc sinh moät tinh thaàn ham hoïc, tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa tieát hoïc. Muoán vaäy, hôn ai heát toâi vaø caùc em phaûi thöôøng xuyeân söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc, reøn luyeän phaùt trieån thaønh kyõ naêng. Khi ñi vaøo nghieân cöùu vaán ñeà ñöôïc moät thôøi gian, toâi ñaõ thöïc hieän thao taùc khaûo saùt chaát löôïng hoïc sinh vôùi keát quaû nhö sau: Lôùp TS Gioûi Tæ leä Khaù Tæ leä T.B Tæ leä Yeáu Tæ leä HS (%) (%) (%) (%) 63 34 10 29.4 5 14.7 6 17.7 13 38.2 3/. Noäi dung vaán ñeà: 3.1/. Ñaët vaán ñeà: * Ñoái vôùi hoïc sinh: Hoïc sinh lôùp coøn bôõ ngôõ vôùi moân hoïc môùi neân thuï ñoäng, ít phaùt bieåu, ngaïi noùi töø ñoù caùc em khoâng ñöôïc kích thích tö duy daãn ñeán chai löôøi suy nghó, khoâng phaùt hieän ra vaán ñeà ñeå giaûi quyeát, chöa taïo ra söï phoái keát hôïp haøi hoaø giöõa giaùo vieân vaø hoïc sinh. Hoïc sinh chöa coù khaû naêng huy ñoäng caùc chöùc naêng taâm lyù ñeå chieám lónh tri thöùc, reøn luyeän kyõ naêng. Hoïc sinh chöa theå boäc loä söï ham thích vaø nhöõng hieåu bieát cuûa mình trong caùc hoaït ñoäng hoïc taäp. Vieäc ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa mình vaø cuûa baïn mình chöa chính xaùc. * Ñoái vôùi giaùo vieân: Chöa khôi daäy vaø kích thích hoïc sinh trí toø moø, loøng ham muoán tìm hieåu, giaûi quyeát caùc tình huoáng. Chöa thaät söï ñuû naêng löïc laø ngöôøi chæ ñaïo ñeå taïo ñieàu kieän vaø toå chöùc nhöõng hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Chöa khuyeán khích, ñoäng vieân thaønh tích hoïc taäp cuûa hoïc sinh ñuùng luùc, ñuùng vieäc. Chöa khai thaùc heát giaù trò ñoà duøng daïy hoïc maø mình söû duïng: tranh aûnh, baêng ñóa,… * Muïc tieâu cuûa vieäc reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc moân Tieáng Anh lôùp 6: Moät khi maø giaùo vieân vaø hoïc sinh ñaõ söû duïng caùc thuû thuaät thaønh kyõ naêng thì coù theå noùi 45 phuùt troâi qua nheï nhaøng, caû hai ñoái töôïng ñeàu coù caûm giaùc luyeán tieác vaø mong ñôïi ñeán tieát hoïc tieáp theo. Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 3 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ Daãn daét hoïc sinh giaûi quyeát caùc tình huoáng, khôi daäy cho hoïc sinh trí toø moø, thích ñöôïc tìm hieåu, khaùm phaù kieán thöùc môùi. Giuùp hoïc sinh khai thaùc heát giaù trò cuûa caùc ñoà duøng daïy hoïc maø giaùo vieân söû duïng qua caùc thuû thuaät giaùo vieân ñeà ra. Beân caïnh ñoù, giaùo vieân phaûi bieát keát hôïp reøn luyeän taát caû caùc kyõ naêng listening, speaking, reading vaø writing sao cho haøi hoaø, hôïp lyù trong vieäc söû duïng caùc thuû thuaät trong caùc hoaït ñoäng. Phaûi phoái hôïp vieäc phaùt aâm, ngöõ ñieäu, ngöõ phaùp, töø vöïng, chöùc naêng ngoân ngöõ vaø caùc kyõ naêng khaùc. Pairs vaø groups seõ hoã trôï cho vieäc söû duïng caùc thuû thuaät hoaøn haûo hôn. Hoïc sinh seõ töï tin vaø maïnh daïn phoái hôïp thöïc hieän caùc phaàn vai maø giaùo vieân giao cho. Töø ñoù, phaùt huy tính töï giaùc trong hoïc taäp cuûa hoïc sinh vaø seõ coù nhieàu hoïc sinh ôû Tröôøng THCS Phöôùc Chæ daùm nghó daùm laøm, töï tin tieán böôùc vaøo ngöôõng cöûa cuûa neàn kinh teá tri thöùc. 3.2/. Giaûi phaùp: * Taïo baàu khoâng khí hoïc taäp: Hoïc sinh lôùp 63 thích ñöôïc khen ngôïi, hay toø moø, thích ñöôïc ñaùp öùng nhöõng nhu caàu veà kieán thöùc vaø nhöõng lieân heä thöïc teá boå ích. Döïa vaøo tính tích cöïc ñoù, toâi khai thaùc nhöõng nhu caàu cô baûn ñeå giao tieáp vôùi hoïc sinh baèng moät khuoân maët vui töôi, hoàn nhieân, toâi hoaø ñoàng vaøo taäp theå hoïc sinh gioáng nhö mình laø moät thaønh vieân cuûa lôùp, saün saøng giuùp ñôõ caùc baïn luùc khoù khaên trong hoïc taäp cuõng nhö trong cuoäc soáng. Khen thöôûng ñuùng ñoái töôïng: gioûi nhaát, tieán boä nhaát, tích cöïc nhaát, vöôït khoù tieán boä,… vaø phaûi traùch phaït kheùo leùo nhöõng hoïc sinh vi phaïm khoâng thuoäc baøi, khoâng gaây caêng thaúng cho caùc em. Töø ñoù, taïo ñöôïc baàu khoâng khí caân baèng vaø coâng baèng neân toâi luoân nhaän ñöôïc söï tin töôûng vaø söï höôûng öùng tích cöïc cuûa hoïc sinh khi ñeà ra hoaït ñoäng. * Laøm theá naøo ñeå thu huùt hoïc sinh tích cöïc tham gia vaø thích thuù vôùi boä moân? Toâi laäp ra caùc hoaït ñoäng lieàn keà sau moät soá baøi hoïc: veõ tranh queâ höông; moâ taû ngöôøi thaân, baïn beø; luyeän taäp goïi teân baèng tieáng Anh nhöõng ñoà vaät, vaät duïng trong nhaø, xung quanh nhaø, trong lôùp hoïc,… Hoïc sinh raát thích thuù tham gia vaø nhôø toâi ñoùng goùp yù kieán vaøo nhöõng taùc phaåm, baøi vieát cuûa mình. Theâm nöõa laø toâi daïy cho caùc em caùc baøi haùt tieáng Anh coù lieân quan ñeán baøi hoïc: A B C song; The hello song; Hi, how are you?; Head and shoulders, knees and toes;… Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 4 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ Moät vaán ñeà khaù quan troïng phaàn naøo quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa tieát hoïc cuûa toâi ñoù laø vieäc saùng taïo trong laøm vaø söû duïng ñoà duøng daïy hoïc. Do ñoù, hoïc sinh thích hoïc tieát tieáng Anh laø vì coù ñoà duøng tröïc quan giuùp caùc em deã hieåu baøi. Söû duïng maøu saéc trong hình aûnh giuùp cho hoïc sinh ghi nhôù laâu hôn(baèng naõo phaûi). Taát caû caùc tieát ñeàu ñöôïc söû duïng maùy cassette. Ñaây laø moät trong nhöõng kinh nghieäm cho toâi thaáy hoïc sinh thích thuù vôùi boä moân. * Ba nhoùm thuû thuaät thöôøng gaëp: Nhoùm 1 Nhoùm 2 Nhoùm 3 Net works Matching SING A SONG What and Where Kim’s Game BINGO Rub out and remember Jumbled words SIMON SAYS Noughts and Crosses Brainstorm REPETITION DRILL Chain game Word Cue Drill SLAP THE BOARD Lucky Numbers … … … Nhoùm 1: Mang tính tö duy nhieàu, kích thích suy nghó, thöïc haønh nhieàu giuùp hoïc sinh khaéc saâu kieán thöùc, ghi nhôù ñöôïc laâu. Tuy nhieân, thuû thuaät naøy ñoøi hoûi söï nhanh nheïn, thoâng minh, nhaïy beùn cuûa hoïc sinh. Hoïc sinh trung bình, yeáu khoù khaên trong vieäc thöïc hieän nhöõng thuû thuaät naøy. Nhoùm 2: Coù phaàn ñôn giaûn hôn, deã thöïc hieän cho moïi ñoái töôïng hoïc sinh. Nhoùm 3: Nhö laø nhöõng troø chôi, thöïc hieän caùc thuû thuaät naøy raát haøo höùng, thaät söï mang laïi lôïi ích cho hoïc sinh veà khaû naêng naém kieán thöùc ngay trong luùc vui chôi.  Keát hôïp 3 nhoùm thuû thuaät treân vôùi caùc hình thöùc hoaït ñoäng: laøm vieäc caù nhaân, caëp, nhoùm hoaëc caû lôùp ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toái öu. Toùm laïi, tuyø theo muïc tieâu baøi, ñoái töôïng hoïc sinh maø toâi löïa choïn phoái hôïp caùc caùc thuû thuaät phuø hôïp. Caàn phaûi coù söï chuaån bò kyõ löôõng, chu ñaùo, ngöôøi GV thieát keá ra nhöõng hoaït ñoäng thì phaûi söû duïng thuaàn thuïc caùc hoaït ñoäng aáy. * Quaù trình thieát keá caùc thuû thuaät tröôùc khi leân lôùp: Sau ñaây, toâi xin daãn chöùng moät soá thuû thuaät tích cöïc ñöôïc söû duïng khaù thaønh coâng trong caùc böôùc cuûa moät tieát hoïc Anh vaên lôùp 63:  Warm up: (5  7 mins.) T: Good morning, students. Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 5 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ S: Good morning, Mr. T: How is everything?/ How are you? S: Fine, thanks. And you? T: Very well. Thanks. Sit down, please. Giaùo vieân vaø hoïc sinh chaøo hoûi, taïo söï höùng khôûi, taâm theá saün saøng tröôùc khi vaøo baøi. Toâi thöôøng söû duïng caùc thuû thuaät mang tình huoáng giao tieáp ñeå thu huùt söï chuù yù cuûa hoïc sinh vaøo vaán ñeà saép giaûi quyeát.  Example 1: Unit 1(cont.): GREETINGS Lesson 5 : C3, 4 (Textbook English 6/ p. 18) Period: 6 * Chain game: - T. asks Ss. to play “Chain game”. - T. counts the number 0 and points to another one. - St. counts 1, 2 and points to another. - St. counts 1, 2, 3. … 20 - T. introduces new lesson: We’ve studied the numbers from 0 to 20. That’s enough to tell your ages. Today, I’d like to introduce to you how to ask and answer one’s age. Unit 4: BIG OR SMALL?  Example 2: Period: 23 Lesson 4 : C1, 2 (Textbook English 6/ p. 49) * Brainstorm: wash our face - T. asks: What do you do every brush our teeth morning? - Ss. gives the activities they do every morning. morning - T. lists and presents. activitie s - T. introduces: Now let’s begin new lesson to talk about your habitual actions every morning and remember to do them have breakfast more and more often. Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc go to school Trang 6 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ Unit 5: THINGS I DO  Example 3: Period: 31 Lesson 6 : C2, 3 (Textbook English 6/ p. 59) * Net works: has breakfast Truong - T. asks: What do you do every morning? Quyen - Ss. give the morning activities. + get up morning + get dressed activities + brush my teeth + wash my face Vu Thu + have breakfast + go to school - Then T. asks the others: What does gets up gets dressed… [Truong/ he/ Quyen/ she] do every morning? - The others answer: He/ She [gets up]. - Later, T. introduces new lesson: We’ve talked about the morning activities: get up, then get dressed, brush our teeth, … and go to school. How to tell the time and activities’ time, now let’s begin new lesson.  Söû duïng thuû thuaät phaûi phuø hôïp vôùi ñoái töôïng hoïc sinh, tuyø theo hoaøn caûnh maø toâi linh ñoäng. Hieäu quaû ñaït ñöôïc raát toát. Böôùc tieáp theo cuõng khaù quan troïng: giôùi thieäu ngöõ lieäu, caáu truùc, töø vöïng, luyeän ngöõ aâm, ngöõ ñieäu,… baèng moät soá thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc.  Presentation/ Pre-stage (Preparing for practice) (1012 mins.) Hoaït ñoäng naøy ñoøi hoûi söï nhanh nheïn, tích cöïc cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh. Traùnh vieäc söû duïng nhieàu thôøi gian vaøo vieäc daïy töø môùi. Caàn chuù yù giôùi thieäu caùc maãu caâu môùi hoaëc oân laïi maãu caâu cuõ. Toâi ñaõ söû duïng töông ñoái hieäu quaû baèng vieäc söû duïng caùc thuû thuaät sau: What and where, Slap the board, Kim’s game, Repetition Drill,…  Example 1: Unit 2: AT SCHOOL Period: 7 Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Lesson 1 : A1  A3 (Textbook English 6/ p. 20) Thò Thu Truùc Trang 7 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ - T. introduces the new words. - T. reads, Ss. repeat. - T. writes. - Ss. give the meaning. - T. reads. Ss. repeat. - Then play game: * What and where: + T. writes the new words in the shapes. + Ss. practice. Sit + T. dusts. Stand down + Ss. repeat. Come in boo k up clos e open Unit 5: THINGS I DO  Example 2: Lesson 2 : Period: 27 A 3, 4 (Textbook English 6/ p. 53) * Kim’s game: - T. gives the pictures: listen to music, watch television, read, do the housework. - Ss. look at them carefully and then remember the words. - T. calls Ss. say again (without looking at the pictures)  Example 3: Unit 6: PLACES Lesson 4: B3, 4 Period: 36 (Textbook English 6/ p. 67) 2. Pre-listen (8 mins.) * Slap the board: - T. divides class into two groups. restaurant restaurant - Then T. supplies the new words in factory factory English. Later, says the meaning. hospital hospital - Ss. go fast to the bookstore board and slap bookstore the stadium right English words. stadium - Whole class encourages the winner. temple temple  Example 4: Lesson 5 : C1, 2 Period: 44 Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Unit 7: YOUR HOUSE Thò Thu Truùc Trang 8 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ (Textbook English 6/ p. 78) * Repetition drill: * New words: - T. says ‘go to school by bike’. - travel (v) : - Ss. repeat: I go to school by bike. - bike (n) : … - motorbike (n) : . I go to school by motorbike. - bus (n) : . I go to school by bus. - car (n) : . I go to school by car. - walk (v) :  walk to school . I walk to school. - train (n) : . I travel to work by train. - plane (n) : . I travel to Hanoi by plane.  Hoaït ñoäng ôû böôùc naøy thöôøng gaây söï nhaøm chaùn, hoïc sinh bò aùp ñaët kieán thöùc, neân giaùo vieân caàn löu yù thaùi ñoä hoïc sinh vaø bieán nhöõng hoaït ñoäng ñôn leû, nhaøm chaùn aáy baèng nhöõng caâu noùi gôïi môû, thu huùt söï chuù yù (maët duø moät soá hoïc sinh ñaõ ñöôïc bieát tröôùc do coù söï chuaån bò chu ñaùo ôû nhaø).  Practice (While-skills) (18  22 mins.) ÔÛ hoaït ñoäng naøy toâi thöôøng söû duïng caùc thuû thuaät nhö: Word Cue Drill, Play bingo, Noughts and crosses, Simon says,…  giuùp hoïc sinh luyeän noùi, luyeän phaùt aâm, ngöõ ñieäu.  Example 1: Unit 1: GREETINGS Lesson 4 : C1, 2 (Textbook/ p. 17) * Play bingo: two, seven, eighteen, twenty, twelve, fifteen, one, oh, six, nine, Period: 5 … - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh keû 9 oâ vaø ñieàn vaøo 9 con soá baát kyø töø 0 ñeán 20. - Hoïc sinh ñaùnh daáu  vaøo soá ñaõ choïn khi nghe giaùo vieân ñoïc töø ñoù. - Hoïc sinh naøo coù ñöôïc 3 töø theo haøng doïc, haøng ngang hoaëc cheùo thì hoâ ‘Bingo’. * Chain game: - Giaùo vieân baét ñaàu noùi soá 1: one. Vaø chæ baát kyø moät hoïc sinh naøo. - Hoïc sinh ñoù seõ noùi tieáp: one, two. - Hoïc sinh tieáp tuïc chæ moät hoïc sinh khaùc. Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 9 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ - Hoïc sinh khaùc coù nhieäm vuï noùi: one, two, three. - Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán moät daõy 5 – 10 soá, khi naøo coù hoïc sinh noùi sai thì döøng laïi. - Baét ñaàu töø soá hoïc sinh noùi sai, tieáp tuïc hoaït ñoäng. - Giaùo vieân döøng cuoäc chôi khi coù 3 ngöôøi noùi khoâng ñuùng vaø phaït nhöõng hoïc sinh ñoù baèng caùch haùt moät baøi haùt.  Hai thuaät naøy giuùp hoïc sinh coù kyõ naêng thöïc haønh, nhôù caùc con soá baèng tieáng Anh toát hôn, lôùp hoïc sinh ñoäng hôn, thu huùt nhieàu hoïc sinh chuù yù tham gia. Unit 2: AT SCHOOL  Example 2: Section A3:* Play Simon says (page 22) - Giaùo vieân giôùi thieäu troø chôi, sau ñoù laøm maãu. - Hoïc sinh thöïc hieän maãu, sau ñoù baét ñaàu. - Hoïc sinh naøo laøm sai seõ bò phaït haùt moät baøi haùt tieáng Anh. * Simon says “Sit “Sit down!” down!” “Stand up!” Simon says “Open “Open your book!” Simon says “Stand “Stand up!” “Sit down!” “Stand up!”  Toâi ñaõ aùp duïng thuû thuaät naøy vaøo tieát 55, Unit 9- A1. Parts of the body: head, shoulders, chest, hand, fingers, leg, toes,…  Example 3: Unit 5: THINGS TO DO Lesson 5 : C1 (Textbook English 6/ p. 58) Period: 30 * Word Cue Drill. English/ 7.00- 7.45 Math/ 7.50- 8.35 Example exchange: - What do we do today? Geography/ 10.15- 11.00 + I have English. Literature/ 8.40- 9.25 History/ 9.35- 10.10 - What time does it start? + It starts at seven fifty. - What time does it finish? + It finishes at eight thirty five.  Ss. work in pairs to practice in 2 mins. Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 10 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ - Then T. asks them to present in class. GRAMMAR PRACTICE 2 Period: 32 (Textbook English 6/ p. 61) 2. Activity 2: AJECTIVES Grammar Practice 3/ P.61 * Word Cue Drill: Example changes: house city living room * Is your [house] big? country school - Yes, it is. * Is your [school] small? - No, it isn’t.  Söû duïng thuû thuaät naøy giuùp hoïc sinh reøn luyeän maãu caâu, phaùt trieån kyõ naêng noùi, phaùt aâm ,ngöõ ñieäu,… gaây söï chuù yù cuûa hoïc sinh, giaûm söï baùm saùt vaøo SGK, taêng söï höùng khôûi khi laøm vieäc, khoâng bò goø boù, deã daøng thu nhaän kieán thöùc môùi hôn.  Example 4: Unit 8: OUT AND ABOUT Period: 48 Lesson 1 : A1 , 2 A1. Listen and repeat. (Textbook English 6/ p. 82) * Noughts and crosses: WALK TO SCHOOL WAIT FOR A TRAIN GO BY TRUCK DRIVE A BUS RIDE A BIKE DRIVE A CAR TRAVEL BY BUS PLAY A GAME RIDE A MOTORBIKE (book closed) Ex: I am walking to school. - Toâi yeâu caàu caù nhaân hoïc sinh ñaët caâu. Sau ñoù, goïi baát kyø 3 hoïc sinh ñoïc to ñaùp aùn cuûa mình. - Hoïc sinh khaùc laéng nghe vaø nhaän xeùt. - Hoïc sinh naøo noùi chính xaùc, coù ngöõ ñieäu seõ ñöôïc thöôûng moät traøn phaùo tay cuûa lôùp.  Muïc ñích söû duïng thuû thuaät naøy laø reøn khaû naêng tö duy tích cöïc cuûa hoïc sinh vaø kyõ naêng thaønh laäp caâu.  Production (Post- stage): (7  9 mins.) Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 11 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ Ñaây laø böôùc choát laïi vaán ñeà vaø môû roäng vaán ñeà qua lieân heä thöïc teá. Vì vaäy, vieäc löïa choïn caùc thuû thuaät phaûi phuø hôïp vôùi baøi hoïc, ñoái töôïng hoïc sinh.  Example 1: Unit 1: GREETINGS Lesson 2 : A5  A7 Period: 3 * Sing a song: (Textbook English 6/ p. 12, 13) - Sau khi cho hoïc sinh hoaøn thaønh baøi ñoái thoaïi ngaén veà hoûi thaêm söùc khoeû cuûa hai baïn Nam vaø Lan, giaùo vieân giôùi thieäu moät baøi haùt tieáng Anh cuõng mang noäi dung töông töï: Hi, How Are You? - Giaùo vieân trình baøy baøi haùt leân baûng vaø haùt maãu. - Giaùo vieân haùt töøng caâu, ñoaïn. - Hoïc sinh taäp haùt theo. - Giaùo vieân vaø hoïc sinh haùt caû baøi haùt. Hi, How Are You? I’m fine. Hi, How Are You? I’m fine. Hi, How Are You? I’m fine. How Are You? I’m fine, I’m fine, I’m fine.  Toâi aùp duïng thuû thuaät naøy ôû baøi 9 (Unit 9 – Texbook English 6 p. 109) vôùi baøi haùt “Head and shoulders, knees and toes”. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Ears and eyes and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Thuû thuaät naøy giuùp hoïc sinh vöøa nhôù baøi, vöøa ñöôïc giaûi trí, giaûm söï caêng thaúng trong tieát hoïc ñeå caùc em höùng khôûi chuaån bò cho tieát hoïc keá tieáp.  Example 2: Unit 2: AT SCHOOL Lesson 4 : B5 , 6 (Textbook English 6/ p. 25) Period: 10 * Lucky numbers. Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 12 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ - T. divides class into 4 groups. - T. gives the numbers of the questions. - Ss don’t know the questions hiden under the numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. How old are you? 2. LUCKY NUMBER 3. What’s your name? 4. How do you spell your name? 5. LUCKY NUMBER 6. Where do you live? 7. Good morning. How are you? 8. LUCKY NUMBER - Each right answer has 2 marks. - LUCKY NUMBER has 2 marks. - Which group has the highest mark, will win.  Thuû thuaät naøy giuùp phaùt huy söï lieân keát cuûa taäp theå, ñoaøn keát nhoùm ñeå nhaän bieát vaø traû lôøi thaät nhanh vaø thaät chính xaùc nhöõng caâu hoûi ñöôïc aån chöùa döôùi nhöõng con soá mình choïn. Hoïc sinh thích thuù tham gia hoaït ñoäng naøy.  Example 3: Unit 3: AT HOME Lesson 3 : B1, 2 Period: 15 (Textbook English 6/ p. 35, 36) * Noughts and crosses: 28 ÷ 4 = … 44 – 4 = … 9X6=… 16 X 5 = … 12 + … = 22 72 ÷ 2 = … 110 – 55 = … 82 + 10 = … … X 2 = 30 - T. divides class into 4 groups. - Ss. finish the math exercise. Write the results in English. - Who is the fastest and rightest, will be a winner.  Thuû thuaät naøy reøn cho hoïc sinh kyõ naêng nhanh nheïn, chính xaùc cao. Ñaây laø hoaït ñoäng boå trôï cho Toaùn – Tieáng Anh, phaùt huy loøng yeâu thích boä moân.  Example 4: Period: 20 Unit 4: BIG OR SMALL? Lesson 1 : A1 , 2 (Textbook English 6/ p. 44) * Yes/ No questions Answer Drill. Phong’s school Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Example: Thò Thu Truùc Trang 13 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ A: Is [Phong’s school] big? B: No, it isn’t. A: Is it [in the country]? B: Yes, it is. - Hoïc sinh ñoïc ví duï, sau ñoù thöïc haønh theo caëp nhöõng yù tieáp theo. - Keát thuùc hoaït ñoäng. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh phaùt bieåu. - Giaùo vieân chuù yù reøn cho hoïc sinh yeáu, trung bình baèng caùch laëp laïi. Thu’s school Your school Your house big / small? in the city/in the country? Unit 7: OUR HOUSE Example 5: Lesson 3 : B1 (Textbook English 6/ p. 76) Period: 42 * Jumbled words: a. teqiu b. partemtan c. ozo d. ninlic e. oisny f. kramet       quiet apartment zoo clinic noisy market Unit 10: SATYING HEALTHY Period: 60 Lesson 1 : A1 →4 (Textbook English 6/ p. 104oi6 - T. gives the pictures of feeling: hot, hungry, thirsty, cold,… - Ss. observe. Then say again.  Giuùp hoïc sinh gôïi nhôù qua hình aûnh vaø laëp laïi theo trình töï chính xaùc.  Example 6:  Home work (2  5 mins.) Höôùng daãn hoïc sinh ghi vaøo taäp sau moãi tieát hoïc ñeå khi môû baøi ra thì seõ nhôù laïi giaùo vieân yeâu caàu veà nhaø laøm nhöõng coâng vieäc gì. Ñaây cuõng laø caùch ñeå reøn kyõ naêng vieát tieáng Anh nhanh, chính xaùc. Vieát nhieàu laàn seõ thaønh thoùi quen. Hoïc baøi cuõ keát hôïp laøm caùc baøi taäp trong saùch baøi taäp, hình thaønh cho hoïc sinh thoùi quen vaø coù tính töï giaùc cao. Giaûi quyeát caùc baøi taäp ñaõ laøm ôû baøi tröôùc. Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 14 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ Khaâu daën doø chuaån bò cho tieát hoïc sau laø heát söùc quan troïng, phaûi ñònh höôùng cho caùc em suy nghó mình seõ laøm gì ôû noäi dung môùi ñoù.  Toùm laïi, ñeå söû duïng thaønh thaïo ba nhoùm thuû thuaät treân vaøo thöïc teá giaûng daïy, giaùo vieân caàn phaûi: Thöôøng xuyeân ñoïc baùo, xem ñaøi, xem thôøi söï,…; nghieân cöùu taøi lieäu chuyeân moân. Phaûi coù naêng löïc toå chöùc, ñieàu khieån hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa hoïc sinh, truyeàn thuï kieán thöùc baèng caùch keát hôïp caùc thuû thuaät haøi hoaø, vöøa söùc. Keát hôïp söû duïng caùc thieát bò daïy hoïc: maùy, ñóa, tranh aûnh söu taàm hoaëc nhöõng hình aûnh cuûa moân tieáng Anh 8, 9 ñeå giaûng daïy lôùp 6. Veõ tranh baèng giaáy roâki: nhaø cuûa Thuyù, cuûa Minh, ñöôøng phoá (Unit 6); boä phaän cô theå ngöôøi, khuoân maët (Unit 9),… Ngay töø ñaàu naêm hoïc giaùo vieân caàn reøn cho caùc em thoùi quen laøm vieäc vôùi caùc phöông phaùp hoïc taäp hieän ñaïi, bieát ñöôïc caùc thuû thuaät giaùo vieân trieån khai, taêng cöôøng toå chöùc hoaït ñoäng caëp, nhoùm,… nhaèm giuùp hoïc sinh töï tin hôn, hôïp taùc toát hôn, khoâng coøn thieáu töï tin trong giôø hoïc moân tieáng Anh nöõa. Choáng hieän töôïng soaïn giaùo aùn hình thöùc, choáng beänh thaønh tích trong giaùo duïc. Tích cöïc döï giôø, hoïc taäp vaø thöïc hieän caùc chuyeân ñeà chuyeân moân. 3.3/. Keát quaû so saùnh: Trong quaù trình trieån khai thöïc hieän kinh nghieäm naøy, hieäu quaû ñöôïc naâng daàn leân theo thôøi gian, tieát sau hay hôn tieát tröôùc. Vieäc söû duïng tích cöïc caùc thuû thuaät daïy hoïc ñaõ ñem laïi hieäu quaû nhaát ñònh, hoïc sinh ham thích boä moân vaø chaát löôïng hoïc taäp boä moân naâng cao hôn so vôùi ñaàu naêm hoïc. Ñeán gaàn giöõa hoïc kyø II, toâi khaûo saùt vaø nhaän ñöôïc keát quaû nhö sau: * Giöõa hoïc kyø 2: Lôùp TS HS Gioûi 63 34 13 Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Tæ leä (%) 38.2 Thò Thu Truùc Khaù 6 Tæ leä (%) 17.6 T.B 10 Tæ leä (%) 29.5 Yeáu 5 Tæ leä (%) 14.7 Trang 15 Kinh nghieäm: Reøn kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc trong moät tieát hoïc moân Tieáng Anh 6 Tröôøng THCS Phöôùc Chæ C/. KEÁT LUAÄN  Baøi hoïc kinh nghieäm: Caøng ñi saâu tìm hieåu, toâi caøng caûm thaáy mình nhoû beù trong kho taøng kieán thöùc bao la, roäng lôùn. Beân caïnh ñoù, toâi ñaõ tích luyõ ñöôïc nhöõng kinh nghieäm quyù baùo trong vieäc söû duïng caùc thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc vaø ñaõ khai thaùc ñöôïc khaû naêng ngoân ngöõ cuûa caùc em, phaùt hieän ra nhöõng hoïc sinh gioûi thaät söï vaø hieåu ñöôïc nhu caàu hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Ñaëc bieät, toâi ñaõ giuùp ñôõ moät hoïc sinh yeáu, coù hoaøn caûnh khoù khaên vöôn leân trung bình khaù baèng nhöõng lôøi nhaéc nhôõ, ñoäng vieân, caùc em coù nieàm tin vaøo söùc hoïc cuûa mình. Baûn thaân toâi caûm thaáy töï tin hôn tröôùc hoïc sinh vaø söû duïng caøng thaønh thaïo hôn nhöõng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc. Toâi ñöôïc hoïc sinh tin yeâu, tín nhieäm vaø saün saøng hôïp taùc vôùi tinh thaàn chuû ñoäng, tích cöïc vaø saùng taïo. Hôn nöõa, toâi ñöôïc naâng cao hôn veà naêng löïc chuyeân moân cuõng nhö naêng löïc töï reøn luyeän hoïc taäp, ñaàu tö trong giaûng daïy.  Höôùng phoå bieán. Kinh nghieäm naøy ñöôïc phoå bieán roäng raõi trong caùc khoái lôùp moân tieáng Anh vaø nhaát laø khoái 6, 7.  Höôùng nghieân cöùu phaùt trieån. Vôùi hieäu quaû nhö treân, toâi seõ tieáp tuïc thöïc hieän hoaøn thieän kyõ naêng söû duïng thuû thuaät daïy hoïc tích cöïc treân lôùp vaø phoå bieán thaønh chuyeân ñeà cho nhöõng naêm tieáp theo. Nhaát laø aùp duïng roäng raõi kinh nghieäm naøy cho khoái lôùp 8, 9./. Ngöôøi thöïc hieän: Thaønh Thò Thu Truùc Trang 16
- Xem thêm -