Tài liệu Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn tập làm văn lớp 3

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A I. PhÇn më ®Çu I.1. Lý do chän ®Ò tµi: Trong mäi lÜnh vùc cña cuéc sèng x· héi, giao tiÕp thêng lµ mét ho¹t ®éng khëi ®Çu cho nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp theo. Nã tån t¹i song song vµ ¶nh hëng to lín ®Õn kÕt qu¶ cña nh÷ng ho¹t ®éng ®ã. Cã thÓ nãi giao tiÕp lµ ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong x· héi. Trong x· héi con ngêi lu«n cã nhu cÇu giao tiÕp víi nhau. Nhu cÇu ®ã còng gièng nh c¸c nhu cÇu kh¸c giao tiÕp còng nh ¨n, mÆc, ë, hÝt thë kh«ng khÝ, rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Nhê ho¹t ®éng giao tiÕp, con ngêi cã thÓ trao ®æi th«ng tin t¹o lËp c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp ...cã thÓ nãi giao tiÕp lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó con ngêi vµ x· héi loµi ngêi ph¸t triÓn. Tõ xa xa tíi nay, con ngêi ®· sö dông rÊt nhiÒu ph¬ng tiÖn kh¸c nhau ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng giao tiÕp. Mçi lo¹i ph¬ng tiÖn ®Òu cã u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm riªng, song ph¬ng tiÖn giao tiÕp ®Æc trng vµ hiÖu qu¶ cña loµi ngêi lµ ng«n ng÷... Ng«n ng÷ vµ giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù trëng thµnh cña mçi con ngêi nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn cña loµi ngêi nãi chung. Khi míi sinh ra con ngêi cha cã kh¶ n¨ng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ . Trong qu¸ tr×nh trëng thµnh, mçi con ngêi ph¶i tù tÝch luü dÇn vèn ng«n ng÷ cho b¶n th©n. Vèn ng«n ng÷ nµy ph¶i ®îc båi dìng, rÌn luyÖn ngay tõ khi cßn nhá vµ nhµ trêng chÝnh lµ n¬i cung cÊp ng«n ng÷ cho trÎ mét c¸ch cã hÖ thèng nhÊt. Môc ®Ých nghiªn cøu ng«n ng÷ trong nhµ trêng lµ rÌn luyÖn cho häc sinh kü n¨ng sö dông ng«n ng÷ lµm ph¬ng tiÖn häc tËp vµ giao tiÕp. V× vËy ph¸t triÓn lêi nãi lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña viÖc d¹y häc tiÕng trong nhµ trêng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, gi¸o dôc phæ th«ng ë bËc tiÓu häc nãi riªng cã nhiÒu ®æi míi vÒ môc tiªu d¹y häc vµ ®îc cô thÓ ho¸ b»ng sù ®æi míi vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y häc. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi nµy, ®Þnh híng giao tiÕp (hay cßn gäi lµ d¹y häc ph¸t triÓn lêi nãi) ®îc ®Æc biÖt quan t©m, ®îc coi lµ nguyªn t¾c trung t©m cña d¹y häc TiÕng ViÖt ë tiÓu häc. Tõ n¨m 2002 bé s¸ch gi¸o khoa TiÕng ViÖt míi ®· ®îc ®a vµo sö dông ®¹i trµ ®Õn nay ®· ®îc thùc hiÖn ë c¸c líp. ViÖc sö dông bé s¸ch míi nµy, bíc ®Çu cho thÊy nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, quan ®iÓm giao tiÕp trong d¹y häc ®· bíc ®Çu ®îc kh¼ng ®Þnh lµ ®Þnh híng d¹y häc tÝch cùc. Ph©n m«n TËp lµm v¨n trong ch¬ng tr×nh m«n TiÕng ViÖt ë tiÓu häc, so víi c¸c ph©n m«n kh¸c lµ mét ph©n m«n khã. Nã lµ sù tæng hîp cña c¸c kiÕn thøc ng«n ng÷ vµ kü n¨ng sö dông ng«n ng÷ mµ häc sinh ®îc häc. NhiÖm vô chñ 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A yÕu cña ph©n m«n nµy lµ rÌn luyÖn cho häc sinh kü n¨ng s¶n sinh ra c¸c ng«n b¶n nãi vµ ng«n b¶n viÕt. Trong ch¬ng tr×nh TiÕng ViÖt 3, c¶ hai d¹ng kü n¨ng nµy ®Òu ®îc quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng th«ng qua hÖ thèng bµi tËp rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, cã nhiÒu u ®iÓm, phï hîp víi môc tiªu cña m«n häc vµ cña ph©n m«n. Tuy nhiªn còng cÇn ph¶i thõa nhËn r»ng hiÖn nay viÖc d¹y häc TËp lµm v¨n ë trêng tiÓu häc cßn h¹n chÕ vµ cha ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh mong muèn. Lý do cña hiÖn tîng nµy lµ do ®a sè c¸c gi¸o viªn cha ®Þnh h×nh ®îc ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y còng nh tr×nh tù tiÕn hµnh mét bµi TËp lµm v¨n nh thÕ nµo cho phï hîp víi môc tiªu vµ néi dung cña bµi ®Æt ra. Bªn c¹nh ®ã häc sinh tiÓu häc lµ nh÷ng ®èi tîng cã n¨ng lùc t duy cßn h¹n chÕ, kü n¨ng sö dông ng«n ng÷ cña c¸c em còng ph¸t triÓn cha cao. NhiÒu em cßn dïng tõ sai, c©u sai, hoÆc ho¹t ®éng cña c¸c em cßn cha phï hîp víi hoµn c¶nh môc ®Ých giao tiÕp hoÆc cha ®óng ph¬ng c¸ch chøc n¨ng. HiÖn tîng nµy khiÕn cho c¸c em gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng häc tËp vµ giao tiÕp. C¸c em ph¶i ®îc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nãi n¨ng trong nh÷ng hoµn c¶nh giao tiÕp cô thÓ. M«n TËp lµm v¨n nãi riªng vµ m«n TiÕng ViÖt nãi chung ®îc coi lµ mét gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y, chóng ta cã thÓ thÊy râ sù cÇn thiÕt cña viÖc d¹y häc rÌn kÜ n¨ng nghe nãi trong ph©n m«n TiÕng ViÖt ë tiÓu häc vµ còng do tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò nµy mµ t«i ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi "Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3". I. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: Khi b¾t tay vµo nghiªn cøu ®Ò tµi nµy gióp cho gi¸o viªn ®at j®îc nh÷ng môc ®Ých sau: Gióp gi¸o viªn n¾m ch¾c c¸c bµi tËp rÌn kü n¨ng nghe nãi trong ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 3. + Gióp gi¸o viªn cã kinh nghiÖm d¹y c¸c bµi tËp ph¸t triÓn lêi nãi trong ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 3 ®¹t hiÖu qu¶ cao. I.3. Thêi gian, ®Þa ®iÓm: - Thêi gian nghiªn cøu tõ häc kú I n¨m häc 2008 – 2009 lµm ®Ò cương bước 1. + Gi÷a häc kú II n¨m häc 2009 - 2010®Õn hÕt n¨m häc viÕt bµi. + Hoµn thµnh ®Ò tµi vµ nép vµo ngµy 23/5 n¨m häc 2010. - §Þa ®iÓm nghiªn cøu lµ häc sinh líp 3A trêng TiÓu häc An Sinh A- §«ng TriÒu - Qu¶ng Ninh. 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A I.4. §ãng gãp míi vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. - Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò vÒ mÆt lý luËn. - Môc tiªu cña bé m«n TiÕng ViÖt líp 3. - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n TiÕng ViÖt trong ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 3. Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò vÒ mÆt thùc tiÔn. - Nghiªn cøu ch¬ng tr×nh ph©n m«n TËp lµm v¨n vµ SGK TiÕng ViÖt 3. - Nghiªn cøu thùc tr¹ng vµ nguyªn nh©n cña c¸c thùc tr¹ng ®ã. - Dù giê ®ång nghiÖp, trao ®æi víi c¸c gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y líp ba ®Ó rót ra nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. II. PhÇn néi dung II.1. Ch¬ng 1: Tæng quan. II.1.1. C¬ së lý luËn. Môc tiªu cña m«n TiÕng ViÖt nãi chung vµ ph©n m«n TËp lµm v¨n nãi riªng ë TiÓu häc. Theo quyÕt ®Þnh ngµy 09/11/2001 cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, ch¬ng tr×nh tiÓu häc chÝnh thøc ®îc ¸p dông trong c¶ níc, trong ®ã cã quy ®Þnh râ môc tiªu ®èi víi tõng m«n häc ë tiÓu häc. M«n TiÕng ViÖt ë TiÓu häc cã môc tiªu chÝnh nh»m híng tíi ph¸t triÓn mét lêi nãi cho häc sinh ph¸t triÓn kh¶ n¨ng giao tiÕp cña c¸c em. Môc tiªu nµy ®îc thÓ hiÖn cô thÓ nh sau: VÒ kiÕn thøc: M«n TiÕng ViÖt cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc s¬ gi¶n vÒ TiÕng ViÖt vµ tri thøc sö dông TiÕng ViÖt trong giao tiÕp. Bªn c¹nh ®ã cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt s¬ gi¶n vÒ tù nhiªn, x· héi vµ con ngêi, vÒ v¨n ho¸, v¨n häc cña ViÖt Nam vµ níc ngoµi. VÒ kü n¨ng: H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kü n¨ng sö dông TiÕng ViÖt (Nghe, nãi, ®äc, viÕt) ®Ó häc tËp vµ giao tiÕp trong c¸c m«i trêng ho¹t ®éng cña løa tuæi. Th«ng qua viÖc d¹y häc m«n TiÕng ViÖt gãp phÇn rÌn luyÖn c¸ thao t¸c t duy cña häc sinh (Ph©n tÝch, tæng hîp, kh¸i qu¸t hÖ thèng...) vµ gãp phÇn n©ng cao phÈm chÊt t duy, n¨ng lùc nhËn thøc. VÒ th¸i ®é: Båi dìng t×nh yªu TiÕng ViÖt gãp phÇn rÌn luyÖn c¸c thao t¸c t duy cña häc sinh, h×nh thµnh thãi quen gi÷ g×n sù trong s¸ng giµu ®Ñp cña 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A TiÕng ViÖt, gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam vµ x· héi chñ nghÜa. Nh vËy, th«ng qua viÖc cung cÊp nh÷ng tri thøc vÒ TiÕng ViÖt, m«n TiÕng ViÖt nãi chung vµ ph©n m«n tËp lµm v¨n nãi riªng nh»m ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kû n¨ng sö dông TiÕng ViÖt (nghe, nãi, ®äc, viÕt) ®Ó häc tËp vµ giao tiÕp. Hay nãi c¸ch kh¸c, môc tiªu lín nhÊt cña ph©n m«n TËp lµm v¨n lµ nh»m ph¸t triÓn lêi nãi cho häc sinh, phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng häc tËp, giao tiÕp. §©y chÝnh lµ c¬ së quan träng ®Çu tiªn ®Ó chóng ta cã thÓ ®a ra d¹ng bµi tËp rÌn kÜ n¨ng nghe nãi trong ph©n m«n TËp lµm v¨n ë tiÓu häc cô thÓ lµ ë líp 3. ViÖc lùa chän vµ s¾p xÕp néi dung d¹y häc ph¶i lÊy ho¹t ®éng giao tiÕp lµm môc ®Ých, tøc lµ híng vµo viÖc h×nh thµnh c¸c kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt cho häc sinh. Ch¼ng h¹n trong ph©n m«n TËp lµm v¨n bµi tËp rÌn kÜ n¨ng nghe nãi ®Òu nh»m ®a häc sinh vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ gióp cho c¸ em cã nhiÒu c¬ héi rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng sö dông TiÕng ViÖt. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc TiÕng ViÖt ph¶i tæ chøc tèt ho¹t ®éng nãi n¨ng cña häc sinh nghÜa lµ ph¶i sö dông giao tiÕp nh mét ph¬ng ph¸p d¹y häc chñ ®¹o ë TiÓu häc, ngêi ta chñ tr¬ng lÊy ho¹t ®éng giao tiÕp võa lµm môc ®Ých, võa lµm c¸ch thøc d¹y häc. Nãi c¸ch kh¸c, ®ã lµ d¹y häc ®Ó giao tiÕp vµ b»ng giao tiÕp. ViÖc d¹y häc sinh giao tiÕp b»ng TiÕng ViÖt nh»m hai môc ®Ých: - Gióp häc sinh hiÓu ®îc lêi nãi hoÆc bµi viÕt s½n cã vµ ph¶i diÔn ®¹t b»ng lêi hoÆc b»ng ch÷, sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n theo mét yªu cÇu ®Æt ra tríc. - §Ó ®¹t ®îc hai môc ®Ých nµy th× ng÷ liÖu d¹y TiÕng ViÖt kh«ng chØ gåm nh÷ng bµi s½n cã trong tµi liÖu häc tËp cña häc sinh mµ cßn bao gåm c¶ nh÷ng lêi nãi, bµi nãi, bµi viÕt do c¸c em t¹o ra. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ häc sinh kh«ng chØ häc sö dông TiÕng ViÖt th«ng qua c¸c tµi liÖu do nhµ trêng cung cÊp mµ cßn häc trong qu¸ tr×nh c¸c em giao tiÕp ë gia ®×nh, nhµ trêng vµ x· héi. MÆt kh¸c, trong v¨n häc bao giê còng chøa ®ùng nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña ViÖt Nam vµ thÕ giíi nh: v¨n ho¸ tinh thÇn, v¨n ho¸ øng xö...V× vËy, trong qu¸ tr×nh d¹y häc TiÕng ViÖt cÇn cho häc sinh tõng bíc nhËn biÕt ®îc c¸i ch©n, c¸i thiÖn, c¸i mü trong c¸c bµi trÝch t¸c phÈm v¨n häc, nhËn biÕt ®îc c¸i gi¸ trÞ v¨n ho¸ øng xö cña d©n téc còng nh vÎ ®Ñp cña TiÕng ViÖt khi giao tiÕp. Cã nh vËy th× häc sinh míi yªu quý, t«n träng sù trong s¸ng cña TiÕng ViÖt vµ sö dông TiÕng ViÖt lµm c«ng cô giao tiÕp mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. TËn dông nh÷ng kinh nghiÖm sö dông TiÕng ViÖt, chó ý nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m, sinh lý cña häc sinh. 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A Víi häc sinh tiÓu häc tríc khi ®Õn trêng c¸c em ®· n¾m hai d¹ng ho¹t ®éng cña nãi vµ nghe c¸c em ®· cã mét vèn tõ, mét sè quy t¾c ng÷ ph¸p nhÊt ®Þnh vµ sö dông chóng trong ho¹t ®éng giao tiÕp ë møc ®é tù gi¸c cßn thÊp. ViÖc d¹y m«n TiÕng ViÖt ë bËc tiÓu häc cÇn khai th¸c vèn TiÕng ViÖt ë c¸c em trong kh©u lùa chän néi dung tæ chøc vµ häc ®Ó tr¸nh sù nhµm ch¸n ë c¸c em. Gi¸o viªn cÇn tõng bíc gióp häc sinh ý thøc ho¸ vµ hoµn thiÖn ®iÒu mµ c¸c em ®· biÕt cung cÊp cho c¸c em nh÷ng tri thøc, kÜ n¨ng míi mét c¸ch tiÕt kiÖm thêi gian mµ vÉn h÷u hiÖu. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, trong qu¸ tr×nh d¹y häc cÇn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: - Gi¸o viªn cÇn ®iÒu tra n¾m v÷ng vèn TiÕng ViÖt cña häc sinh theo tõng líp, tõng vïng kh¸c nhau ®Ó ho¹ch ®Þnh néi dung kÕ ho¹ch vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc. - Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh, theo tõng líp, tõng vïng kh¸c nhau ®Ó ho¹ch ®Þnh néi dung, kÕ ho¹ch, gi¸o viªn cÇn hÖ thèng ho¸, ph¸t huy nh÷ng n¨ng lùc tÝch cùc cña häc sinh, h¹n chÕ vµ xo¸ bá nh÷ng tiªu cùc vÒ lêi nãi cña c¸c em trong qu¸ tr×nh häc tËp. Bªn c¹nh ®ã, trong qu¸ tr×nh d¹y häc TiÕng ViÖt còng cÇn chó ý ®Õn nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m, sinh lý cña häc sinh ®Ó ®¶m b¶o tÝnh võa søc cña c¸c em. T©m lý häc kh¼ng ®Þnh ë mçi ®é tuæi, häc sinh chØ cã thÓ nhËn thøc ®îc hoÆc lµm ®îc mét sè viÖc nhÊt ®Þnh. V× vËy, khi x©y dùng c¸c bµi tËp rÌn kü n¨ng nghe nãi trong ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 3 ph¶i thÝch hîp víi t©m lý nhËn thøc cña häc sinh tiÓu häc. Ch¼ng h¹n, bµi tËp ®a ra ph¶i cã yªu cÇu râ r»ng, ®Æt häc sinh vµo mét t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ vµ thÝch hîp víi løa tuæi cña c¸c em nh: Chµo hái, giíi thiÖu, c¶m ¬n, xin lçi.... Sù khai th¸c vèn tiÕng mÑ ®Î vµ chó ý ®Õn nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m, sinh lý cña häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó d¹y c¸c bµi tËp rÌn kü n¨ng nghe nãi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh vËy, ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 3, kiÓu bµi rÌn kü n¨ng nghe, nãi gåm c¸c bµi sau ®îc nãi theo t×nh huèng giao tiÕp. ë ch¬ng tr×nh TËp lµm v¨n líp 3 kh«ng cßn d¹ng bµi tËp nãi thµnh ®o¹n, bµi. STT Yªu cÇu vµ néi dung tõng bµi tËp 1 H·y nãi nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ §éi TNTP Hå ChÝ Minh a) §éi thµnh lËp ngµy nµo ? b) Nh÷ng ®éi viªn ®Çu tiªn cña §éi lµ ai ? c) §éi ®îc mang tªn B¸c Hå khi nµo ? Dùa theo c¸ch tæ chøc cuéc häp mµ em ®· biÕt, h·y cïng 2 5 Bµi, tuÇn Trang Bµi 1: TuÇn1 Trang 11 Bµi 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt 3 4 5 6 7 8 Trêng TiÓu häc An Sinh A c¸c b¹n tËp tæ chøc mét cuéc häp. Gîi ý vÒ néi dung trao ®æi cuéc häp. a) Gióp ®ì nhau häc tËp. b) ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ chµo mõng 20-11. c) Trang trÝ líp häc. d) Gi÷ vÖ sinh chung. H·y cïng c¸c b¹n trong tæ m×nh tæ chøc mét cuéc häp Gîi ý vÒ néi dung häp: trao ®æi vÒ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong céng ®ång. VÝ dô: - T«n träng LuËt ®i ®êng. - B¶o vÖ cña c«ng. - Gióp ®ì ngêi cã hoµn c¶nh khã kh¨n. H·y nãi vÒ quª h¬ng hoÆc n¬i em ®ang ë theo gîi ý sau: a) Quª em ë ®©u ? b) Em yªu nhÊt c¶nh ®Ñp g× ë quª h¬ng. c) C¶nh vËt ®ã cã g× ®¸ng nhí. d) T×nh c¶m cña em víi quª h¬ng nh thÕ nµo ? Mang tíi líp tranh ¶nh vÒ mét c¶nh ®Ñp ë níc ta (¶nh chôp, bu ¶nh, tranh ¶nh c¾t tõ b¸o chÝ) a) Tranh (¶nh) vÏ (chôp) c¶nh g× ? C¶nh ®ã ë n¬i nµo ? b) Mµu s¾c cña tranh (¶nh) nh thÕ nµo ? c) C¶nh trong tranh (¶nh) cã g× ®Ñp ? d) C¶nh trong tranh (¶nh) gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g× ? H·y giíi thiÖu vÒ tæ em vµ ho¹t ®éng cña tæ em trong th¸ng võa qua víi mét ®oµn kh¸ch ®Õn th¨m líp em. Gîi ý: a) Tæ em gåm nh÷ng b¹n nµo ? C¸c b¹n lµ ngêi d©n téc nµo ? b) Mçi b¹n cã ®Æc ®iÓm g× hay ? c) Th¸ng võa qua c¸c b¹n lµm ®îc nh÷ng viÖc g× tèt ? KÓ nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ n«ng th«n (hoÆc thµnh thÞ) Gîi ý: a) Nhê ®©u em biÕt (em biÕt khi ®i ch¬i, khi xem ti vi, khi nghe kÓ chuyÖn) b) C¶nh vËt, con ngêi ë n«ng th«n (hoÆc thµnh thÞ) cã g× ®¸ng yªu ? c) Em thÝch ®iÒu g× ? Dùa theo bµi tËp ®äc B¸o c¸o kÕt qu¶ th¸ng thi ®ua "noi g¬ng chó bé ®éi" h·y b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp, lao ®éng 6 TuÇn 5 Trang 45 Bµi 2 TuÇn 7 Trang 61 TuÇn 11 Bµi 2 Trang 92 Bµi 1 TuÇn 12 Trang 102 Bµi 2 TuÇn 14 Trang 120 Bµi 2 TuÇn 16 Trang 138 Bµi 1 TuÇn 21 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt 9 10 Trêng TiÓu häc An Sinh A cña tæ em trong th¸ng qu¸. Quan s¸t bøc tranh díi ®©y vµ cho biÕt nh÷ng ngêi tri thøc trong c¸c bøc tranh Êy lµ ai, hä ®ang lµm g× ? Tæ chøc häp nhãm trao ®æi ý kiÕn vÒ c©u hái sau. - Em cÇn lµm g× ®Ó b¶o vÖ m«i trêng. KÓ chuyÖn gåm 2 lo¹i bµi tËp nghe kÓ vµ kÓ theo yªu cÇu. * Lo¹i bµi tËp nghe kÓ. 1 2 3 4 5 6 Nghe vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn "D¹i g× mµ ®æi" Gîi ý. a) V× sao mÑ do¹ ®æi cËu bÐ ? b) CËu bÐ tr¶ lêi mÑ nh thÕ nµo ? c) V× sao cËu bÐ nghÜ nh vËy ? Nghe kÓ l¹i c©u chuyÖn kh«ng nì nh×n Gîi ý: a) Anh thanh niªn lµm g× trªn chuyÕn xe buýt ? b) Bµ cô ngåi c¹nh anh hái ®iÒu g× ? c) Anh tr¶ lêi nh thÕ nµo ? d) Em cã nhËn xÐt g× vÒ anh thanh niªn ? Nghe kÓ l¹i c©u chuyÖn t«i còng nh b¸c. Gîi ý: a) Ngêi viÕt nh thÊy ngêi bªn c¹nh lµm g× ? b) Ngêi viÕt th viÕt thªm vµo th ®iÒu g× ? c) Ngêi bªn c¹nh kªu lªn nh thÕ nµo ? Nghe kÓ l¹i c©u chuyÖn còng nh b¸c Gîi ý. a) V× sao nhµ v¨n kh«ng ®äc ®îc b¶n th«ng b¸o ? b) ¤ng nãi g× vÒ ngêi ®øng c¹nh ? c) Ngêi ®ã tr¶ lêi ra sao ? C©u tr¶ lêi cã g× ®¸ng buån cêi ? Nghe vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn GiÊu cµy. Gîi ý: a) Khi ®îc gäi vÒ ¨n c¬m, b¸c n«ng d©n nãi nh thÕ nµo ? b) V× sao b¸c l¹i bÞ vî tr¸ch ? c) Khi kh«ng thÊy cµy b¸c lµm g× ? Nghe vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn "KÐo c©y lóa lªn". Gîi ý a) Khi thÊy lua ë ruéng nhµ m×nh xÊu, chµng ngèc ®· lµm g× ? 7 Trang 20 Bµi 1 TuÇn 21 Trang 112 Bµi 1 TuÇn 31 Trang 112 Bµi 1 TuÇn 4 Trang 36 Bµi 1 TuÇn 7 Trang 61 Bµi 1 Trang 92 TuÇn 11 Bµi 1 TuÇn 14 Trang 120 Bµi 1 TuÇn 15 Trang 128 Bµi 1 TuÇn 16 Trang 138 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt 7 8 9 10 11 Trêng TiÓu häc An Sinh A b) VÒ nhµ anh chµng nãi g× víi vî. c) V× sao lóa nhµ chµng ngèc bÞ hÐo ? Nghe kÓ c©u chuyÖn n©ng niu tõng h¹t gièng. Gîi ý: a) ViÖn nghiªn cøu nhËn ®îc quµ g× ? b) V× sao «ng L¬ng §Þnh Cña kh«ng ®em gieo c¶ mêi h¹t gièng ? c) ¤ng ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ gièng lóa ? Nghe kÓ l¹i c©u chuyÖn " Chµng trai lïng Phï ñng". Gîi ý: a) Chµng trai ngåi bªn vÖ ®êng lµm g× ? b) V× sao qu©n lÝnh ®©m gi¸o vµo ®ïi chµng trai ? c) V× sao TrÇn Hng §¹o ®a chµng trai vÒ kinh ®«. Nghe vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn "ngêi b¸n qu¹t may m¾n". Gîi ý. a) Bµ l·o b¸n qu¹t gÆp ai vµ ph© nµn chuyÖn g× ? b) ¤ng V¬ng Hi Chi viÕt vµo nh÷ng chiÕc qu¹t ®Ó lµm g× ? c) V× sao mäi ngêi ®ua nhau ®Õn mua quat. Nghe kÓ l¹i c©u chuyÖn bèn c¼ng vµ s¸u c¼ng. Nghe vµ nãi l¹i tõng môc cña bµi "V¬n tíi c¸c v× sao ?". a) ChuyÕn bay ®Çu tiªn cña con ngêi vµo vò trô. b) Ngêi ®Çu tiªn ®Æt ch©n lªn mÆt trang. c) Ngêi ViÖt Nam ®Çu tiªn bay vµo vò trô. Bµi 2 TuÇn 21 Trang 30 Bµi 1 TuÇn 19 Trang 12 TuÇn 24 Trang 56 TiÕt 5 TuÇn 35- 142 Bµi 1 TuÇn 34- 139 §ã lµ sè lîng bµi tËp rÌn kü n¨ng nghe nãi cho häc sinh líp 3 th«ng qua ph©n m«n TËp lµm v¨n. II.1.2. C¬ së thùc tiÔn. Thùc tr¹ng vÒ n¨ng lùc t¹o lËp lêi nãi cña häc sinh líp 3. §Ó kh¶o s¸t vÒ thùc tr¹ng n¨ng lùc t¹o lËp kü n¨ng nghe nãi cña häc sinh líp 3 díi hai d¹ng nghe vµ nãi, t«i tiÕn hµnh kahá s¸t ®èi tîng lµ 20 häc sinh líp 3B cña trêng tiÓu häc x· An Sinh. Ngoµi ra t«i cßn kh¶o s¸t trªn mét sè tiÕt d¹y TËp lµm v¨n ë líp 3C cña trêng TiÓu häc An Sinh. Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t t«i cã sö dông c¸c ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t sau: Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra qua phiÕu c©u hái: PhiÕu ®iÒu tra nµy so¹n s½n mét sè t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ, yªu cÇu häc sinh viÕt l¹i lêi nãi cña m×nh trong c¸c t×nh huèng ®ã. Sau ®ã t«i thu l¹i c¸c phiÕu häc tËp cña häc sinh ®· lµm ®Ó lÊy c¨n cø ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A Ph¬ng ph¸p trß chuyÖn, pháng vÊn trùc tiÕp c¸c ®èi tîng cÇn ®iÒu tra, t«i ®· tiÕn hµnh tiÕp xóc trùc tiÕp víi 20 häc sinh líp 3B ®a ra cho c¸c em nãi theo t×nh hèng ®ã. Nh÷ng lêi nãi cña c¸c em ®îc lÊy lµm c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cÇn ®iÒu tra. Ph¬ng ph¸p quan s¸t: T«i tiÕn hµnh dù giê 5 tiÕt TËp lµm v¨n líp 3 ë trong khèi vµ ghi chÐp l¹i nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®èi chiÕu víi c¸c sè liÖu thèng kª nh»m t¨ng ®é chÝnh x¸c vµ tÝnh kh¸ch quan cho kÕt qu¶ ®iÒu tra ë trªn. §Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t t«i ®a ra 3 møc ®é nh sau: Møc 1: Nãi ®óng theo t×nh huèng yªu cÇu, nãi tr«i ch¶y, c¸c c©u v¨n, c¸c c©u nãi liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau. Møc 2. Nãi ®óng theo t×nh huèng yªu cÇu nhng cha lu lo¸t, rµnh m¹ch hoÆc dïng cha hay cha chuÈn x¸c. - Møc ®é 3: Nãi cha ®óng t×nh huèng yªu cÇu hoÆc kh«ng nãi ®îc. Dùa vµo c¸ch d¸nh gi¸ nh trªn, t«i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, thèng kª, ph©n lo¹i vµ thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: Néi dung kh¶o s¸t ViÕt theo t×nh huèng yªu cÇu. Líp kh¶o s¸t Sè lîng HS kh¶o s¸t 3A 3B Møc ®é Sè lîng Møc ®é 2 Sè lîng Møc ®é 3 Sè lîng HS % HS % HS % 24 3 13 7 29 14 58 22 2 9 5 23 15 68 Nh vËy, qua hai b¶ng sè liÖu trªn kÕt hîp víi v iÖc dù giê th¨m líp vµ qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«i cã mét sè nhËn xÐt vÒ n¨ng lùc t¹o lËp kü n¨ng nghe nãi cña häc sinh nh sau: Nh×n chung, c¸c ®èi tîng ®îc kh¶o s¸t ®Òu sèng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi b×nh thêng. §a sè c¸ em ®Òu tá ra tù tin khi giao tiÕp. Khi tiÕn hµnh kh¶o s¸t, hÇu hÕt c¸c em ®Òu hiÓu ®îc t×nh huèng ®a ra vµ cã c¸ch øng xö cña riªng m×nh. Song nÕu xÐt riªng vÒ lêi nãi cña mçi häc sinh th× thÊy r»ng phÇn lín c¸c em nãi cßn cha lu lo¸t vµ c¸ch øng xö cßn cha linh ho¹t, c¸ch dïng tõ tõ cha hay c¸c c©u trong mét bµi nãi hoÆc bµi viÕt thêng cã cïng mét kiÓu cÊu tróc. Mét sè Ýt häc sinh cßn rôt rÌ, Êp óng kh«ng ®a ra c¸ch øng xö cña m×nh khi t«i hái chuyÖn. Qua t×m hiÓu vµ qua thùc tÕ t«i nhËn thÊy csc häc sinh nµy táng líp rÊt nhót nh¸t, rôt rÌ. Trong c¸c tiÕt häc c¸c em thêng kh«ng s«i næi, m¹nh d¹n, thêng tá ra ngîng ngËp khi nãi tríc líp. Nh vËy, qua ®iÒu tra kh¶o s¸t chóng ta nhËn thÊy râ n¨ng lùc t¹o lËp nãi cña häc sinh cßn nhiÒu h¹n chÕ. 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy, chóng ta ph¶i tæ chøc tèt ho¹t ®äng rÌn kü n¨ng nghe nãi trong c¸c giê TËp lµm v¨n. §Ó lµm râ c¸ch thøc tæ chøc trong c¸c giê TËp lµm v¨n hiÖn nay nh thÕ nµo t«i tiÕp tôc tiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc tr¹ng d¹y häc c¸c bµi tËp rÌn kü n¨ng nghe nãi trong ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 3. II.2. Ch¬ng 2 Néi dung vÊn ®Ò nghiªn cøu. II.2.1. Mét sè kinh nghiÖm vÒ rÌn kü n¨ng nghe nãi cho häc sinh líp 3 qua ph©n m«n TËp lµm v¨n. §Ó rÌn luyÖn kÜ n¨ng nãi cho häc sinh th«ng qua tiÕt TËp lµm v¨n ngêi gi¸o viªn cÇn ph¶i phèi hîp gi÷a gia ®×nh, nhµ trêng b»ng c¸c h×nh thøc sau: - Thêng xuyªn th«ng tin t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh theo tõng th¸ng, vµo sæ liªn l¹c cña häc sinh göi vÒ gia ®×nh. GÆp gì vµ trao ®æi víi phô huynh cña nh÷ng häc sinh mµ trong giao tiÕp cßn sö dông nh÷ng tõ nh÷ thiÕu v¨n ho¸ hoÆc cha m¹nh d¹n b×nh tÜnh, tù tin khi giao tiÕp. Tõ ®ã t¹o cho c¸c em cã m«i trêng giao tiÕp lµnh m¹nh, cã v¨n ho¸. §iÒu ®ã cã t¸c dông lín ®Õn kh¶ n¨ng rÌn kü n¨ng nghe nãi cho häc sinh. - VÒ phÝa nhµ trêng: Phèi hîp víi c¸c tæ chøc cña nhµ trêng (§éi, C«ng ®oµn) vµ c¸c tæ chøc §oµn thanh niªn cña x·, tæ chøc tèt c¸c héi thi theo c¸c phong trµo c¸c chñ ®Ò cña n¨m häc. Héi thi häc tèt, vÎ ®Ñp tuæi hoa, ngo¹i kho¸ bé m«n...vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®Ó c¸c em cã m«i trêng giao tiÕp phong phó. Tõ ®ã sÏ rÌn ®îc kh¶ n¨ng giao tiÕp cña c¸c em còng nh sù th«ng minh vµ m¹nh d¹n tù tin khi nãi. Bªn c¹nh ®ã nhµ trêng tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c chuyªn ®Ò, tæ chøc bµn b¹c, th¶o luËn t×m ra c¸c biÖn ph¸p hay cho chuyªn ®Ò. Tãm l¹i: ViÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng nghe nãi vµ kh¶ n¨ng diÔn ®¹t v¨n b¶n miÖng cho häc sinh ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc c©u häc sinh tr¶ lêi c©u hái mét c¸ch g·y gän, tr×nh bµy tù tin cho tíi viÖc nhËn xÐt ®¸nh gi¸ mét vÊn ®Ò chÝnh x¸c, kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ngêi gi¸o viªn kiªn tr× tØ mØ, ph¶i quan t©m ®Õn tõng ®èi tîng häc sinh cña líp ph¶i t¹o ®îc ra c¸c t×nh huèng trong giê häc, ph¶i gîi ý khuyÕn khÝch häc sinh tham gia häc tËp mét c¸ch s¸ng t¹o vµ ®Çy høng thó. II.2.2 Dù giê ®ång nghiÖp. M«n: TËp lµm v¨n Ngêi d¹y: C« NguyÔn ThÞ V©n Anh. Líp 3 B. TiÕt 11: Nghe kÓ: T«i cã ®äc ®©u ! Nãi vÒ quª h¬ng. 1. æn ®Þnh tæ chøc: H¸t ®Çu giê. 2. KiÓm tra bµi cò: 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A 3,4 häc sinh ®äc l¸ th ®· viÕt ë tiÕt TËp lµm v¨n (10). 3. Bµi míi. a) Giíi thiÖu bµi (Trùc tiÕp) - Gi¸o viªn ghi ®Çu bµi, häc sinh ®äc ®Çu bµi. b) Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1: - Gäi mét sè häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp vµ gîi ý . - C¶ líp ®äc thÇm gîi ý quan s¸t tranh minh ho¹t. - Gi¸o viªn kÓ lÇn 1 vµ hái ? Ngêi viÕt th thÊy ngêi bªn c¹nh lµm - GhÐ m¾t ®äc trém th cña m×nh. g× ? ? Ngêi viÕt th viÕt thªm vµo th ®iÒu - Xin lçi. M×nh kh«ng viÕt ®îc n÷a v× g× ? hiÖn ®ang cã ngêi ®äc trém th. ? Ngêi bªn c¹nh kªu lªn nh thÕ nµo ? - Kh«ng ®óng, t«i cã ®äc trém th cña anh ®©u ? - LÇn lît häc sinh nhËn xÐt - Gi¸o viªn kÓ lÇn 2. Häc sinh nghe ch¨m chó. - Mét sè häc sinh giái kÓ l¹i chuyÖn. - Tõng cÆp häc sinh tËp kÓ l¹i chuyÖn cho nhau nghe. 4, 5 häc sinh nh×n b¶ng ®· viÕt c¸c gîi ý thi kÓ l¹i néi dung c©u chuyÖn tríc líp. - Gäi mét sè häc sinh nhËn xÐt b¹n kÓ chuyÖn ®· hay cha ? ? C©u chuyÖn buån cêi ë chç nµo ? (Ph¶i xem trém th míi biÕt ®îc dßng ch÷ ngêi ta viÐt thªm vµo th. V× vËy, ngêi xem trém th coi lµ m×nh kh«ng xem trém ®· lé ®u«i nãi dèi mét c¸ch tøc cêi). Bµi tËp 2. - Gi¸o viªn mêi mét sè häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi vµ c¸c gîi ý trong s¸ch gi¸o khoa. Hái: Quª em ë ®©u ? - Quª em ë §«ng TriÒu ? Em yªu nhÊt c¶nh vËt g× ë quª h- - Em yªu nhÊt c¸nh ®ång lóa chÝn ¬ng ? vµng vµ rÆng tre ®Çu lµng. ? C¶nh vËt ®ã cã g× ®¸ng nhí - Cã c¸nh ®ång, luü tre r× rµo, con ®êng lµng hai bªn lµ nh÷ng rÆng dõa... ? T×nh c¶m cña em ®èi víi quª h¬ng - Em rÊt yªu, rÊt quý quª h¬ng em ®ã nh thÕ nµo ? lµ n¬i mµ em sinh ra vµ lín lªn. - Cho häc sinh kÓ theo nhãm (3') - Gi¸o viªn cho mét sè nhãm lªn kÓ tríc líp. - Gi¸o viªn häc sinh nhËn xÐt. 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A - C¶ líp b×nh chän nh÷ng b¹n nãi vÒ quª h¬ng hay nhÊt. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, cñng cè. 4. Cñng cè, dÆn dß. - Gäi 1 häc sinh kÓ l¹i c©u chuyÖn "T«i cã ®äc ®©u ?" - Gäi mét häc sinh nãi vÒ quª h¬ng cña m×nh. - Gi¸o viªn cñng cè toµn bµi. - VÒ kÓ l¹i c©u chuyÖn vµ nãi vÒ quª h¬ng cho mäi ngêi nghe. - ChuÈn bÞ bµi sau ______________ TËp lµm v¨n Ngêi d¹y: Ph¹m Thïy Liªn - Líp 3C. Bµi: Nãi vÒ tri thøc. Nghe kÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng. 1. æn ®Þnh tæ chøc: H¸t ®Çu giê. 2. KiÓm tra bµi cò. - 1 häc sinh b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ cña tæ trong th¸ng võa qua. - Häc sinh nhËn xÐt kÕt qu¶. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3. D¹y bµi míi. a) Giíi thiÖu bµi: - Gi¸o viªn ghi ®Çu bµi: - Häc sinh ®äc ®Çu bµi. b) Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. * Bµi tËp 1: - Gi¸o viªn më b¶ng phô cã ghi yªu cÇu cña bµi tËp. - Gäi häc sinh®äc l¹i yªu cÇu bµi vµ quan s¸t tranh ë s¸ch gi¸o khoa Hái: Nh÷ng ngêi trong tranh lµ c¸c nhµ tri thøc lµ ai ? Hä ®ang lµm g× ? - Gi¸o viªn d¸n bøc tranh 1 lªn b¶ng yªu cÇu häc sinh lªn chØ b¶ng vµ nªu néi dung tranh 1. - Häc sinh nhËn xÐt, gi¸o viªn nhËn xÐt. Ngêi tri thøc trong ttanh. 1 lµ b¸c sÜ, b¸c sÜ ®ang kh¸m bÖnh cho cËu bÐ, cËu bÐ n»m trªn giêng ®¾p ch¨n. Ch¾c cËu ®ang bÞ sèt. B¸c sÜ xem nhiÖt kÕ ®Ó kiÓm tra nhiÖt ®é em. ? C¸c em thÊy b¹n ®· tr¶ lêi cho tranh - B¹n ®· tr¶ lêi ®Çy ®ñ cho bøc tranh. ®Çy ®ñ cha ? - Theo em tranh 1 ngêi tri thøc lµ mét ? Nãi l¹i néi dung tranh 1 theo ý hiÓu b¸c sÜ kh¸m bÖnh cho c¸c em bÐ... cña em. - Gäi häc sinh nhËn xÐt vÒ c¸ch diÔn - B¹n tr×nh bµy néi dung ®Çy ®ñ c¸ch 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt ®¹t vÒ néi dung. Trêng TiÓu häc An Sinh A diÔn ®¹t lu lo¸t, râ rµng. - Nh×n chung 2 b¹n tr×nh bµy ®Çy ®ñ diÔn ®¹t râ rµng cã diÔn c¶m. - Gi¸o viªn chia nhãm, yªu cÇu häc - Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 3 sinh th¶o luËn theo bµn (nhãm ®«i) 3 tranh cßn l¹i tranh cßn l¹i. - Gi¸o viªn theo dâi c¸c nhãm lµm viÖc. - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy tríc líp. - Mêi c¸c nhãm ®¹i diÖn tr×nh bµy 3 - Häc sinh dâi lªn b¶ng. tranh cßn l¹i. Hái: Em h·y nãi l¹i néi dung bøc - Ba ngêi tri thøc trong tranh lµ 3 kÜ s tranh thø 2? cÇu ®êng. Hä ®ang ®øng tríc m« h×nh mét chiÕc cÇu...t¹o ®îc vÎ ®Ñp cho thµnh phè. ? Em h·y nãi l¹i néi dung tranh 3. - Ngêi tri thøc trong tranh 3 lµ mét c« gi¸o, c« ®ang d¹y bµi tËp ®äc...häc sinh ®ang ch¨m chó nghe c« gi¶ng bµi. ? Em h·y nãi l¹i néi dung bøc tranh 4 - Nh÷ng ngêi tri thøc trong tranh 4 lµ nh÷ng nhµ nghiªn cøu... Trong phßng cã nhiÒu dông cô thÝ nghiÖm. Ba bøc tranh nµy t«i tiÕn hµnh nh ë bøc tranh 1 - Gäi häc sinh tr×nh bµy - Häc sinh nhËn xÐt. - Gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. Hái: Ngoµi nh÷ng nhµ tri thøc mµ c¸c - Em cßn biÕt c¸c nhµ tri thøc ®ã lµ em ®· häc ra, em cßn biÕt thªm nh÷ng nhµ v¨n, nhµ b¸o, nhµ th¬... nhµ tri thøc nµo n÷a ? * Bµi tËp 2: Häc sinh nghe kÓ. - Gäi häc sinh®äc yªu cÇu cña bµi vµ gîi ý. - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh (¶nh) «ng L¬ng §Þnh Cña trong s¸ch gi¸o khoa. - Gi¸o viªn kÓ lÇn 1 (Giäng chËm d·i, nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù n©ng niu cña «ng L¬ng §Þnh Cña víi tõng h¹t gièng). Hái: ViÖn nghiªn cøu nhËn ®îc quµ g× ? - Mêi h¹t gièng quý. ? V× sao «ng L¬ng §Þnh Cña kh«ng - V× lóc ®ã trêi rÊt rÐt, nÕu ®em gieo ®em gieo ngay c¶ mêi h¹t gièng ? nh÷ng h¹t gièng n¶y mÇm råi sÏ chÕt rÐt. ? ¤ng L¬ng §Þnh Cña ®· lµm g× ®Ó - ¤ng chia mêi h¹t thãc lµm hai phÇn. 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt b¶o vÖ gièng lóa. Trêng TiÓu häc An Sinh A N¨m h¹t ®em gieo trong phßng thÝ nghiÖm...lµm thãc n¶y mÇm. - Gi¸o viªn kÓ lÇn 2 - Häc sinh thi kÓ chuyÖn gi÷a c¸c c¸ nh©n. - Gäi häc sinh nhËn xÐt - gi¸o viªn nhËn xÐt. ? C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu g× vÒ - ¤ng rÊt say xa nghiªn cøu khoa häc, nhµ n«ng häc «ng L¬ng §Þnh Cña. rÊt quý nh÷ng h¹t lóa gièng. ¤ng ®· n©ng niu tõng h¹t lóa, ñ chóng trong ngêi b¶o vÖ chóng, cøu chóng khái chÕt v× gi¸ rÐt. 4. Cñng cè - dÆn dß. - Gäi häc sinh nãi vÒ nghÒ lao ®éng trÝ ãc mµ c¸c em míi biÕt qua bµi häc. - Liªn hÖ xem bè mÑ, ngêi th©n lµm nghÒ g× ? - Gi¸o viªn chèt l¹i kiÕn thøc bµi häc vµ nhËn xÐt tiÕt häc. - Híng dÉn vÒ nhµ, chuÈn bÞ bµi sau. NhËn xÐt chung - Qua 2 tiÕt dù giê t«i thÊy gi¸o viªn ®· ®i ph¬ng ph¸p vµ tiÕn hµnh cña mét bµi häc. Häc sinh n¾m vµ kÓ ®îc néi dung bµi. - Chó ý tíi ba ®èi tîng häc sinh trong líp. - T¹o ®îc hoµn c¶nh giao tiÕp, cung cÊop vèn tõ cho häc sinh. - §¸nh gi¸ ®óng lóc, chÝnh x¸c, kh¸ch quan, c«ng b»ng. Giê d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao. II.2.3. §Ò xuÊt biÖn ph¸p. Tõ viÖc x¸c ®Þnh râ môc ®Ých vµ yªu cÇu cña tiÕt tËp lµm v¨n t«i cã mét sè ®Ò xuÊt biÖn ph¸p sau: VÒ phÝa gi¸o viªn vµ häc sinh. Tríc tiªn ngêi gi¸o viªn ph¶i nhËn thøc ®îc mét c¸ch ®óng ®¾n râ rµng vÒ tÇm quan träng cña viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng nãi cho häc sÞnh th«ng qua tiÕt tËp lµm v¨n, ®Æc biÖt lµ c¸c bµi tËp nghe vµ c¸c bµi tËp nãi. Tõ ®ã cã sù chuÈn bÞ ®Çu t hÕt søc chu ®¸o, cÈn thËn cho mét tiÕt tËp lµm v¨n nghe, nãi, cã dµn bµi mÉu cô thÓ, chi tiÕt, nghiªn cøu kü ch¬ng tr×nh líp m×nh d¹y, t×m hiÓu râ ý ®å, néi dung s¸ch gi¸o khoa vµ vë bµi tËp, chuÈn bÞ c¸ch diÔn ®¹t tr«i ch¶y, lu lo¸t. §Æc ®iÓm cña häc sinh tiÓu häc lµ hay b¾t chíc do ®ã ®Ó häc sinh nãi hay, nãi tèt, tr×nh bµy ®îc mét vÊn ®Ò tr«i ch¶y, cã khoa häc th× tríc tiªn ngêi gi¸o viªn ph¶i lµ mét tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. Muèn vËy ngêi gi¸o viªn thêng xuyªn tham kh¶o c¸c tµi liÖu v¨n häc, c¸c bµi v¨n chän läc...®Ó tÝch luü trau dåi vèn tõ ng÷, vèn v¨n häc, c¸ch diÔn ®¹t, c¸ch hµnh v¨n...®Ó tõ ®ã trong 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A mäi hoµn c¶nh giao tiÕp m×nh lu«n lµ ngêi chñ ®éng, s¸ng t¹o, tù tin linh ho¹t khi nãi, khi tr×nh bµy... §Ó gióp häc sinh cã vèn tõ phong phó biÕt sö dông vèn tõ vµo viÖc nãi vµ viÕt trong c¸c tiÕt häc luyÖn tõ vµ c©u gi¸o viªn cÇn gióp häc sinh n¾m ch¾c hÖ thèng tõ ng÷ g¾n víi c¸c chñ ®Ò trong ch¬ng tr×nh häc. Trong c¸c tiÕt tËp ®äc bíc häc sinh t×m tõ khã gi¸o viªn nªn ®Ó häc sinh ®Ò xuÊt tõ råi ®Ó häc sinh tù gi¶i nghÜa tõ. NÕu häc sinh gi¶i nghÜa ®îc th× gi¸o viªn c«ng nhËn vµ kh«ng cÇn gi¶i nghÜa l¹i. Lµm tèt ®iÒu nµy, kh«ng nh÷ng luyÖn cho häc sinh cã kü n¨ng nãi vµ cßn gióp häc sinh hiÓu ®îc nghÜa cña tõ nµy mét c¸ch thÊu ®¸o, gióp c¸c em cã thªm kü n¨ng dïng tõ chÝnh x¸c trong c¸c v¨n c¶nh c¸c c©u cô thÓ. Gi¸o viªn cã thÓ híng dÉn häc sinh cã sæ tay TiÕng ViÖt ghi l¹i nh÷ng c©u v¨n hay, nh÷ng tõ ng÷ thêng dïng ®Ó cã vèn tõ phong phó h¬n. Khi häc sinh ®· cã mét vèn tõ dåi dµo, gi¸o viªn cÇn ph¶i híng dÉn c¸c em biÕt sö dông chóng vµo viÖc giao tiÕp cho ®óng, cho phï hîp nghÜa, cã gi¸ trÞ gîi c¶m. C«ng viÖc nµy trong bíc t×m tõ khã cña c¸c giê tËp ®äc ®· thùc hiÖn mét sè phÇn, phÇn n÷a lµ th«ng qua c¸ giê luyÖn tõ vµ c©u, phÇn cßn l¹i lµ th«ng qua c¸c tiÕt gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i bµi tËp nghe, bµi tËp nãi trong giê tËp lµm v¨n. §Ó gióp häc sinh nãi hoÆc viÕt ®óng cÊu tróc ng÷ ph¸p th× qua tiÕt luyÖn tõ vµ c©u gi¸o viªn cÇn kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ kiÓu c©u mµ c¸c em ®· häc nh c©u ai lµ g× ? ai lµm g× ? ai thÕ nµo ? khi c¸c em ®· hiÓu râ vÒ cÊu t¹o vµ t¸c dông cña tõng lo¹i c©u th× c¸c em sÏ biÕt sö dông chóng trong tõng trêng hîp mét c¸ch hîp lý khoa häc. Bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn cÇn s¾p xÕp thêi gian hîp lý ®Ó híng dÉn c¸c em ®äc s¸ch gióp c¸c em n©ng cao n¨ng lùc c¶m thô v¨n häc tÝch luü dÇn c¸c t liÖuv¨n häc. Trong c¸c tiÕt tËp lµm v¨n líp 3 nãi riªng vµ trong tÊt c¶ c¸c tiÕt häc kh¸c, ngêi gi¸o viªn cÇn t¹o ra nhiÒu t×nh huèng ®Ó häc sinh luyÖn nãi nhiÒu, ®a ra nhiÒu c©u hái ®Ó c¸c em tranh luËn suy nghÜ, ghi l¹i ý tr¶ lêi hoÆc ®a ra cac kiÓu bµi tËp ®Ó häc sinh luyÖn nãi nh lo¹i bµi tËp ph¸t ©m theo chuÈn TiÕng ViÖt, lo¹i bµi tËp t¹o ra t×nh huèng giao tiÕp, lo¹i bµi tËp ng©m th¬, häc thuéc lßng...ViÖc t¹o ra c¸c t×nh huèng nh trªn sÏ gióp häc sinh kh¾c phôc ®îc nh÷ng tån t¹i khi nãi, hay khi tr×nh bµy mét vÊn ®Ò nh cßn rôt rÌ, diÔn ®¹t cha tr«i ch¶y, cha tho¸t ý. §èi víi häc sinh tiÓu häc, nh÷ng lêi khen, nh÷ng lêi ®éng viªn kÞp thêi, ®óng lóc lµ v« cïng quan träng, bëi vËy khi c¸c em tr¶ lêi c¸c ý hay, diÔn ®¹t tèt gi¸o viªn ph¶i khÝch lÖ ®éng viªn kÞp thêi. Bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn ph¶i kÞp thêi 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A söa sai kÞp thêi cho c¸c em nh÷ng tõ, ý dïng cha hîp lý, cha hay khi tr×nh bµy ®Ó c¸c em rót ra kinh nghiÖm cho b¶n th©n. Trong tiÕt TËp lµm v¨n nhÊt lµ nh÷ng tiÕt cã kiÓu bµi tËp nghe vµ tËp nãi ngêi gi¸o viªn ph¶i thùc sù lµ mét gi¸o viªn nhiÖt t×nh gióp ®ì häc sinh vµ cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó c¸c em cã thÓ hiÓu vµ c¶m nhËn ®îc néi dung c©u chuyÖn, cã thÓ nãi ®îc néi dung c©u chuyÖn ®· nghe, ®· häc sao cho chÝnh x¸c vµ hay h¬n. Tõ ®ã gióp häc sinh kh«ng cßn ng¹i, kh«ng cßn sî häc c¸c tiÕt TËp lµm v¨n còng nh ph©n m«n TiÕng ViÖt. §Ó t¹o ra ®îc nhu cÇu giao tiÕp cho c¸c em th× ngêi thÇy gi¸o ph¶i t¹o ra ®îc nh÷ng t×nh hèng giao tiÕp gi¶ ®Þnh. §iÒu quan träng lµ t×nh huèng ch©n thùc kh«ng gîng Ðp, kÝch thÝch ®îc nhu cÇu nãi cña c¸c em. Khi c¸c em ®· hoµ m×nh vµo hoµn c¶nh, ®· nhËp ®îc vai giao tiÕp th× lóc Êy c¸c em sÏ muèn nãi mét c¸ch thùc sù. Khi ®· t¹o ra ®îc nh÷ng høng thó nãi cho häc sinh th× ngêi gi¸o viªn còng cÇn n¾m ®îc c¸c nhu cÇu nãi cña c¸c em. Cã häc sinh muèn nãi tranh luËn, bµn b¹c vÊn ®Ò nµo ®ã víi ngêi kh¸c. N¾m b¾t ®îc nhu cÇu nãi cña c¸c em vµ quan t©m tíi nã th× gi¸o viªn sÏ gióp häc sinh phÊn khëi häc tËp, say sa høng thó häc tËop vµ v× thÕ kÕt qu¶ giê TËp lµm v¨n ssÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu. §Ó tiÕt tËp lµm v¨n sau cã kÐt qu¶ cao th× gi¸o viªn ph¶i chó träng tíi kh©u chÊm vµ ch÷a bµi cho häc sinh mét c¸ch kh¸ch quan, ...®¸nh gi¸ ®óng møc. Ch÷a bµi ph¶i ch©n thËt, tØ mØ vÒ tõng khÝa c¹nh, néi dung, h×nh thøc, c¸ch ®Æt c©u...nh÷ng lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn x¸c ®¸ng. Cuèi cïng gi¸o viªn ph¶i híng dÉn c¸c em häc sinh rÌn luyÖn kü n¨ng nãi ë mäi n¬i, mäi lóc, trong tiÕt häc. ViÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh ph¶i s¸t s¸o h¬n, cô thÓ h¬n. II.2.4. D¹y thùc nghiÖm _____ (1) Chän ®èi tîng. Líp chñ nhiÖm: 3A (2) D¹y thùc nghiÖm. a) Chän bµi d¹y: Gi¸o ¸n sè 1 Bµi: KÓ l¹i mét buæi diÔn nghÖ thuËt. I) Môctiªu. 1. RÌn kü n¨ng nghe nãi: BiÕt kÓ l¹i râ rµng, rµnh m¹ch, tù nhiªn mét buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt ®· ®îc xem (theo gîi ý trong Sgk). 16 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A 2. RÌn kü n¨ng viÕt: Dùa vµo nh÷ng ®iÒu võa kÓ, viÕt ®îc mét ®o¹n v¨n (Tõ 7-10 c©u) kÓ l¹i mét buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt. II. §å dïng: VBT. III. Ho¹t ®éng d¹y häc. A. KiÓm tra bµi cò. - 2 häc sinh ®äc bµi viÕt vÒ ngêi lao ®éng trÝ ãc. B. D¹y bµi míi. 1. Giíi thiÖu bµi. - Gi¸o viªn nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña giê häc. 2. Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. a) Bµi tËp 1. - Häc sinh yªu cÇu vµ c¸c gîi ý. - Häc sinh lµm mÉu. VD: Buæi diÔn ®îc tæ chøc ë s©n bãng cña x· em vµo tèi chñ nhËt tuÇn tríc. Em ®i cïng c¶ nhµ bè, mÑ vµ chÞ g¸i em. Buæi biÓu diÔn cã rÊt nhiÒu tiÕt môc: §u quay, ngêi ®i trªn d©y, ®ua ngùa, ®i xe ®¹p... Em thÝch nhÊt tiÕt môc: KhØ ®i xe ®¹p. TiÕt môc nµy lµm kh¸n gi¶ cêi ngÊt ngëng... b) Bµi tËp 2 - Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi. - Gi¸o viªn cho häc sinh viÕt bµi. - Theodâi gióp ®ì. - Mét sè häc sinh ®äc bµi. - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ chÊm ®iÓm mét sè bµi. VD: Tèi 20/11 võa qua trêng em cã tæ chøc mét buæi liªn hoan v¨n nghÖ chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam. §óng 7 g׬ tèi, c¸c thÇy c« gi¸o vµ häc sinh ®· cã mÆt ®«ng ®ñ. S©n khÊu ®îc lµm quay ra mÆt s©n trêng. NhiÒu tiÕt môc h¸t, móa, kÞch ®· ®îc tr×nh diÔn.... IV. Cñng cè, dÆn dß. - Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt môc. - ChuÈn bÞ bµi sau. Gi¸o ¸n sè 2 (D¹y líp 3 B) Bµi: Ngêi b¸n qu¹t may m¾n. I. Môc tiªu: - RÌn kÜ n¨ng nãi: Nghe kÓ c©u chuyÖn "Ngêi b¸n qu¹t may m¾n" nhí néi dung c©u chuyÖn, kÓ l¹i ®óng, tù nhiªn. II. §å dïng: tranh minh ho¹ Sgk. 17 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A III. Ho¹t ®éng d¹y häc. 1. KiÓm tra bµi cò. - 02, 3 häc sinh kÓ l¹i mét buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt mµ em biÕt (®îc xem). - Gi¸o viªn nhËn xÐt - ghi ®iÓm. 2. D¹y bµi míi. a) Giíi thiÖu bµi. - Gi¸o viªn nªu môc ®Ých yªu cÇu giê häc. b) Híng dÉn häc sinh nghe kÓ: - Gi¸o viªn gäi 1, 2 häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp vµ gîi ý. - Häc sinh quan s¸t tranh m×nh ho¹ ? Tranh vÏ c¶nh g× ? Sgk. - Bµ l·o b¸n qu¹t ®ang ngñ bªn gèc c©y, «ng V¬ng Hi Chi viÕt ch÷ lªn nh÷ng chiÕc qu¹t. + Gi¸o viªn kÓ lÇn 1 kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ: Lem luèc, c¶nh ngé. ? Bµ l·o b¸n qu¹t gÆp ai vµ phµn nµn - Bµ l·o b¸n qu¹t ®Õn nghØ díi gèc ®iÒu g× ? c©y, gÆp «ng V¬ng Hi Chi phµn nµn qu¹t b¸n Õ, chiÒu nay c¶ nh¶ bµ kh«ng cã c¬m ¨n. ? ¤ng V¬ng Hi Chi viÕt ch÷ vµo - ¤ng viÕt ch÷ ®Ò th¬ vµo tÊt c¶ chiÕc nh÷ng chiÕc qu¹t ®Ó lµm g× ? qu¹t v× tin r»ng c¸ch Êy sÏ gióp ®îc bµ l·o. ? V× sao mäi ngêi ®ua nhau ®Õn mua - V× mäi ngêi nhËn ra nÐt ch÷ cña «ng qu¹t. V¬ng Hi Chi trªn qu¹t. Hä mua qu¹ nh mua mét t¸c phÈm nghÖ thuËt quý gi¸. + Gi¸o viªn kÓ lÇn 2, 3. - Häc sinh ch¨m chó l¾ng nghe. + Häc sinh thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ - Líp chia 4 nhãm kÓ trong nhãm. t×m hiÓu c©u chuyÖn. - §¹idiÖn nhãm thi kÓ tríc líp. - Gi¸o viªn vµ häc sinh nhËn xÐt. ? Qua c©uchuyÖn nµy em biÕt g× vÒ V- - V¬ng Hi Chi lµ mét ngêi cã tµi vµ ¬ng Hi Chi. nh©n hËu, biÕt c¸ch gióp ®ì ngêi nghÌo khæ. - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ ghi ®iÓm. - 1,2 häc sinh kÓ l¹i toµn bé c©uchuyÖn. 3. Cñng cè, dÆn dß. - VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ngêi th©n nghe. - NhËn xÐt giê häc, chuÈn bÞ bµi sau. 18 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A * NhËn xÐt chung. Qua hai tiÕt d¹y thùc tÕ ë 2 líp vÒ kiÓu bµi rÌn kü n¨ng nãi cã ¸p dông c¸c biÖn ph¸p mµ t«i ®· ®Ò xuÊt vµ ®Ó n¾m b¾t ®îc viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh, t«i ®· kiÓm tra vµ thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: Sè häc sinh ®¹t lo¹i Líp SÜ sè Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu Sè HS % Sè HS % Sè HS % 24 9 38 11 46 4 17 0 3A 22 6 27,2 9 41 7 31,8 0 3B Qua kÕt qu¶ nªu ë b¶ng trªn ta thÊy viÖc sö dông mét sè biÖn ph¸p mµ t«i ®· nªu ë trªn ¸p dông vµo hai tiÕt d¹y nµy ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. II.3. Ch¬ng 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu - kÕt qu¶ nghiªn cøu. II.3.1. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. a) Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn. (§äc vµ nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò cÇn quan t©m). b) Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t thèng kª. Sö dông ph¬ng ph¸p nµy ®Ó kh¶o s¸t vÒ thùc tr¹ng kÜ n¨ng t¹o lËp lêi nãi cho häc sinh líp 3. Thùc tr¹ng d¹y häc ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 3, qua dù giê gi¸o viªn, ®iÒu tra häc sinh qua ®ã thèng kª ph©n lo¹i bµi tËp rÌn kÜ n¨ng nãi trong ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 3. c) Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch. d) Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: T×m hiÓu gi¸o viªn, häc sinh vÒ vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu. ®) Ph¬ng ph¸p quan s¸t. e) Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm: Th«ng qua c¸c tiÕt dù giê vµ c¸c tiÕt d¹y thùc nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vÊn ®Ò nghiªn cøu. II.3.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu. Qu¸ tr×nh t×m hiÓu, víi viÖc chó träng rÌn kÜ n¨ng nãi cho häc sinh líp 3 trong giê TËp lµm v¨n nghe nãi nªn kÕt qu¶ v¨n viÕt còng nh kÜ n¨ng nghe nãi cña c¸c em häc sinh líp 3B trêng TiÓu häc An Sinh ®· cã nh÷ng tiÕn bé. Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, t«i thÊy thùc tÕ chung cña líp lµ: - Kh«ng em nµo bÞ l¹c ®Ò khi nãi vÒ néi dung bµi. - ViÖc s¾p xÕp ®· phï hîp l«gÝch, ý kh«ng bÞ ®¶o lén, - Sè häc sinh cã kÜ n¨ng nãi kh¸c t¨ng lªn. 19 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n TiÕng ViÖt Trêng TiÓu häc An Sinh A - PhÇn lín häc sinh khi tr×nh bµy tríc líp ®· b×nh tÜnh h¬n, kh«ng cßn nãi ngäng. - C¸c em ®· biÕt nãi ®óng chñ ®Ò, nãi thµnh c©u kh¸ tØ mØ b»ng mét vµi c©u. - Sè häc sinh viÕt c©u v¨n rêm rµ, lñng cñng ®· h¹n chÕ nhiÒu. - Mét sè häc sinh kh¸ cã nhiÒu nÐt næi bËt vÒ diÔn ®¹t, biÕt dïng tõ chÝnh x¸c, cã h×nh ¶nh, cã sù s¸ng t¹o. - C¸c em ®· ®· biÕt thÓ hiÖn ®îc bè côc mét sè bµi v¨n chÆt chÏ, râ rµng. III. KÕt luËn chung M«n TiÕng ViÖt lµ mét trong nh÷ng m«n häc rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi häc sinh tiÓu häc. M«n häc nµy nh»m h×nh thµnh cho häc sinh nh÷ng tri thøc ban ®Çu vÒ TiÕng ViÖt, c¸ch dïng TiÕng ViÖt, ®ång thêi lµ c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn kü n¨ng nhËn thøc vµ t duy cña c¸c em, m«n TiÕng ViÖt ë tiÓu häc cã rÊt nhiÒu ph©n m«n rÊt thiÕt thùc ®èi víi c¸c em ®Ó c¸c em cã ®îc mét v¨n b¶n hay cã chiÒu s©u vµ gióp c¸c em cã kü n¨ng diÔn ®¹t tèt th× TËp lµm v¨n nghe nãi lµ mét m«n häc rÊt cÇn thiÕt. Mçi ngêi thÇy, ngêi c«, cÇn cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña m×nh lu«n nghiªn cøu, t×m tßi c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ cã hiÖu qu¶ trong gi¶ng d¹y bé m«n. 20
- Xem thêm -