Tài liệu Redistribute giữa ripv2 và ospf

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Mục lục Trang CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH TUYẾN TRÊN ROUTER .......................... 1 I. Các khái niệm về định tuyến (Routing): ................................................................ 1 1.1. Khái niệm định tuyến: ....................................................................................1 1.2. Khái niện Autonomous System (AS) - Vùng tự trị .......................................2 1.3. Khái niệm Administrative Distance (AD) - Khoảng cách quản lý ................2 1.4. Khái niệm về Routing table - bảng định tuyến ..............................................3 II. Phân loại định tuyến: ............................................................................................. 4 2.1. Định tuyến tĩnh ..............................................................................................4 2.1.1. Định tuyến tĩnh (Static Routing).............................................................4 2.1.2. Định tuyến tĩnh (Default Routing) ...........................................................5 2.2. Định tuyến động (Dynamic Routing) ............................................................7 2.2.1. Khái niện: ................................................................................................7 2.2.2. Định tuyến theo Vector khoảng cách (Distance Vector): .......................7 2.2.3. Định tuyến theo trạng thái đƣờng liên kết (Link State): .........................8 2.2.4. Định tuyến với giao thức Hibrid (EIGRP)..............................................9 CHƢƠNG II: REDISTRIBUTE GIỮA RIP VÀ OSPF ...............................................11 I. Định tuyến với giao thức RIP (Routing information Protocol) ........................... 11 1.1. Lịch sử về RIP .............................................................................................11 1.2. Đặc điểm của RIPv1: ..................................................................................11 1.3. Đặc điểm của RIPv2: ...................................................................................12 1.4. So sánh RIPv1 và RIPv2 .............................................................................13 1.5. Cơ chế hoạt động của RIP ............................................................................14 1.6. Cấu hình RIPv1 và RIPv2. ...........................................................................15 1.6.1. Cấu hình RIPv1: ....................................................................................15 1.6.2. Cấu hình RIPv2: ...................................................................................15 II. Định tuyến với giao thức OSPF (Open Shortest Path First) ............................... 16 2.1. Tổng quan về OSPF .....................................................................................16 2.2. Đặc điểm của giao thức OSPF .....................................................................19 2.3. Thuật toán chọn đƣờng ngắn nhất: ..............................................................19 2.4. Giao thức OSPF Hello .................................................................................22 2.5. Các bƣớc hoạt động của OSPF ....................................................................23 2.6. Cấu hình giao thức OSPF ............................................................................27 2.7. Một số câu lệnh kiểm tra cấu hình OSPF: ...................................................29 2.8. Chứng thực OSPF ........................................................................................30 2.8.1. OSPF Authentication Plaintext password .............................................30 2.8.2. OSPF Authentication MD5...................................................................31 2.9. Redistribute giữa RIPv2 và OSPF ..................................................................... 32 CHƢƠNG III : HIỆN THỰC REDISTRIBUTE GIỮA RIP VÀ OSPF ......................34 I. Mô hình ............................................................................................................. 34 II. Yêu cầu của bài lab: .......................................................................................... 34 III. Chi tiết cấu hình: ............................................................................................. 35 3.1. Cấu hình trên router TP HCM: ....................................................................35 3.2. Cấu hình trên router Đà Nẵng: ....................................................................37 3.3. Cấu hình trên router Cần Thơ: ....................................................................38 3.4. Cấu hình trên router Hà Nội:.......................................................................40 IV. Thiết lập giao thức định tuyến trên các router. ............................................... 41 4.1 Định tuyến giao thức RIPv2 trên router TP HCM ......................................41 4.2. Định tuyến giao thức RIPv2 Và OSPF trên router Đà Nẵng ......................42 4.4. Định tuyến giao thức OSPF trên router Hà Nội ..........................................42 Kiểm tra giữa các router có nhìn thấy nhau không. ........................................ 43 V. 5.1. Đứng trên router TP HCM ..........................................................................43 5.2. Đứng trên router Cần Thơ ...........................................................................44 5.3. Đứng trên router Đà Nẵng...........................................................................44 5.4. Đứng trên router Hà Nội .............................................................................45 Redistribute giữa hai giao thức RIP và OSPF ................................................ 46 VI. 6.1. Cấu hình trên router Đà Nẵng .....................................................................46 6.2. Cấu hình trên router Cần Thơ .....................................................................46 7.1. Đứng trên router TP HCM ..........................................................................47 7.2. Đứng trên router Đà Nẵng...........................................................................47 7.3. Đứng trên router Cần Thơ ...........................................................................48 7.4. Đứng trên router Hà Nội .............................................................................48 VIII. Kiểm tra trên các PC ...................................................................................... 49 8.1. PC0 ping tới PC3.........................................................................................49 8.2. PC0 ping tới PC4.........................................................................................49 8.3. PC0 ping tới PC5.........................................................................................49 8.4. PC3 ping tới PC0.........................................................................................50 8.5. PC3 ping tới PC1.........................................................................................50 8.6. PC3 ping tới PC2.........................................................................................50 CHƢƠNG IV: KẾT CHƢƠNG ...................................................................................51 I. Kết luận, đánh giá .............................................................................................. 51 II. Hạn chế. ............................................................................................................. 51 III. Hƣớng phát triển. ............................................................................................... 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................52 Danh mục các chữ viết tắt AS (Autonomous System) AD (Administrative Distance) BDR (Backup designated router) BGP (Border Gateway Protocol) CIDR (Classless Interdomain Routing) DR (Designated router) EIGRP (Enhanced IGRP) IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) LSA (Link State Advertisement) LSU (Link State Update) OSPF (Open Shortest Path First) RTMP (Apple Talk Routing Table Maintenance Protocol) RIP (Routing Information Protocol) RFC (Request For Comments) VLSM (Variable-Length Subnet Masking) XNS (Xerox Networking Services) Danh mục các hình ảnh, biểu bảng Hình 1.1.1: Hệ thống mạng ............................................................................................1 Hình 1.1.2: Thông tin về chỉ số AD ...............................................................................3 Hình 1.1.3: thông tin về bảng định tuyến .......................................................................3 Hình 1.2.1: Sơ đồ minh họa cấu hình static route ..........................................................5 Hình 1.2.2: Sơ đồ minh họa cấu hình default route........................................................7 Hình 1.2.3: Mô tả giao thức định tuyến theo vector khoảng cách .................................8 Hình 2.1.1: Sự khác nhau giữa RIPv1 và RIPv2 ..........................................................14 Hình 2.1.2: Mô hình cấu hình RIPv1 ...........................................................................15 Hình 2.1.3: Mô hình cấu hình RIPv2 ...........................................................................16 Hình 2.2.1: Mô hình thuật toán SPF .............................................................................18 Hình 2.2.2.a : Mô hình thuật toán duyệt cây ................................................................20 Hình 2.2.2.b : Mô hình thuật toán duyệt cây ................................................................21 Hình 2.2.2.b : Mô hình thuật toán duyệt cây ................................................................22 Hình 2.2.4.a. Phần header của gói OSPF. ....................................................................23 Hình 2.2.4.b.Các thông tin trong phần Hello Interval, Dead Interval và Router ID phải đồng nhất thì các router mới có thể thiết lập mối quan hệ láng giềng thân mật. .........23 Hình 2.2.5.a ..................................................................................................................24 Hình 2.2.5.b ..................................................................................................................24 Hình 2.2.5.c ..................................................................................................................25 Hình 2.2.5.d ..................................................................................................................26 Hình 2.2.5.e ..................................................................................................................26 Hình 2.2.5.f ...................................................................................................................27 Hình 2.2.5.g ..................................................................................................................27 Hình 2.2.6: Sơ đồ cấu hình giao thức OSPF ................................................................28 Hình 2.2.7.a: Xem bảng định tuyến ..............................................................................29 Hình 2.2.7.b: Hiển thị ID OSPF ...................................................................................29 Hình 2.2.7.c: hiển thị vùng ID và thông tin hàng xóm .................................................30 Hình 2.2.7.d: Hiển thị thông tin ip ospf hàng xóm .......................................................30 Hình 2.2.8.a: Sơ đồ chứng thực theo kiểu Plaintext .....................................................31 Hình 2.2.8.b: Sơ đồ chứng thực theo kiểu MD5 ..........................................................31 Hình 2.2.9: Sơ đồ redistribute giữa RIPv2 và OSPF ....................................................32 Hình 3.1.1: Mô hình Redistribute giữa RIPv2 và OSPF ..............................................34 Hình 3.5.1: Router tp HCM ping thấy địa chỉ 192.168.10.2 ........................................43 Hình 3.5.2: Router tp HCM ping thấy địa chỉ 192.168.40.2 ........................................43 Hình 3.5.3: Router tp HCM ping không thấy địa chỉ 192.168.20.1 .............................43 Hình 3.5.4:Router tp HCM ping không thấy địa chỉ 192.168.30.1 ..............................44 Hình 3.5.5: Router Cần Thơ ping thấy địa chỉ 192.168.40.1 .......................................44 Hình 3.5.6: Router Cần Thơ ping thấy địa chỉ 192.168.30.2 .......................................44 Hình 3.5.7: Router Đà Nẵng ping thấy địa chỉ 192.168.30.2 .......................................45 Hình 3.5.8: Router Cần Thơ ping thấy địa chỉ 192.168.10.1 .......................................45 Hình 3.5.9: Router Hà Nội ping thấy địa chỉ 192.168.20.1..........................................45 Hình 3.5.10: Router Hà Nội ping thấy địa chỉ 192.168.30.1........................................45 Hình 3.5.11: Router Hà Nội không ping thấy địa chỉ 192.168.10.1 ............................46 Hình 3.7.1: Bảng định tuyến trên router TP HCM .......................................................47 Hình 3.7.2: Bảng định tuyến trên router Đà Nẵng .......................................................47 Hình 3.7.3: Bảng định tuyến trên router Cần Thơ ........................................................48 Hình 3.7.4: Bảng định tuyến trên router Hà Nội ..........................................................48 Hình 3.8.1 : PC0 ping thấy PC3 ...................................................................................49 Hình 3.8.2 : PC0 ping thấy PC4 ...................................................................................49 Hình 3.8.3 : PC0 ping thấy PC5 ...................................................................................49 Hình 3.8.4 : PC3 ping thấy PC0 ...................................................................................50 Hình 3.8.5 : PC3 ping thấy PC1 ...................................................................................50 LỜI CẢM ƠN  Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các thầy,cô trƣờng trung cấp Tây Bắc đặc biệt là các thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin. Những ngƣời đã tận tình giảng dạy, truyền đạt và trang bị cho chúng em những kiến thức quý giá rộng lớn về chuyên môn cũng nhƣ kiến thức xã hội trong suốt quá trình học tập của chúng em. Đó là vốn hành trang tốt nhất cho chúng em tiếp cận với thực tế và công việc. Chúng em vô cùng biết ơn sự hƣớng dẫn tận tình chu đáo của thầy Từ Thanh Trí trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Thầy luôn theo sát chúng em, gợi mở chúng em giải quyết các vấn đề gặp khó khăn từ phân tích nội dung, bố cục và thiết kế sơ đồ trong quá trình làm báo cáo. Thông qua các buổi hƣớng dẫn trực tiếp của Thầy không những giúp chúng em hiểu rõ bản chất cụ thể của vấn đề mà còn giúp chúng em hiểu thêm những trƣờng hợp tổng quát của những vấn đề nảy sinh. Chúng em cũng xin gửi lời cám ơn đến bạn bè, những ngƣời đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em những kiến thức quý báu cũng nhƣ động viên, khích lệ chúng em trong thời gian học tập và thực hiện đề tài này. Cuối cùng chúng em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những ngƣời thân trong gia đình, bằng tất cả tấm lòng yêu thƣơng bao la và sự chăm sóc ân cần mà họ đã giành cho chúng em. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài thực tập với tất cả sự nỗ lực của nhóm nhƣng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, kính mong Thầy Cô thông cảm và bỏ qua. Chúng em thành thật biết ơn! Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2012 Thực hiện Trần Thanh Cần Trần Thế Lữ LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật trên thế giới ngày càng mạnh mẽ. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã và đang diễn ra trên hầu hết các nƣớc tiên tiến trên thế giới. Cùng với sự phát triển không ngừng của hệ thống thông tin nhu cầu về một giao thức định tuyến ít tốn bộ nhớ, ít tốn tài nguyên nhƣng vẫn đảm bảo sự tin cậy, sự ổn định, đảm bảo về khả năng định tuyến là rất cần thiết. Có thể nói thông tin ngày nay đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con ngƣời từ việc ăn gì, xem gì ở đâu cho đến vấn đề cổ phiếu tăng giá hay giảm giá hay những vấn đề quan trọng của cả thế giới đều đƣợc phản ánh qua thông tin đƣợc cập nhật hàng ngày. Điều đó cho thấy mạng(Internet) đã bao trùm trên toàn thế giới. Để giải quyết vấn đề nêu trên thì cần một giao thức, có rất nhiều giao thức đã ra đời nhƣ RIP (RIPv1 và RIPv2), OSPF, BGP, IGRP, EIGRP … Giao thức là một kiểu cách thức giao tiếp, đối thoại. Cũng nhƣ con ngƣời hay máy móc muốn làm việc với nhau cũng cần có những cách thức giao tiếp riêng. Trong việc truyền tin cũng vậy các Router muốn giao tiếp với nhau cũng cần phải có những giao thức để làm việc với nhau. Thực tế rất hiếm khi trong một tổ chức hay một doanh nghiệp chạy nhiều giao thức định tuyến. Và trƣờng hợp nếu một tổ chức hay một doanh nghiệp cần chạy nhiều giao thức định tuyến thì cần phải có một phƣơng thức để chia sẻ thông tin định tuyến giữa các giao thức khác nhau đó. Quá trình đó gọi là “ Redistribute ”. Chính vì các lý do trên, trong đề tài này chúng em đã lựa chọn cách thức Redistribute giữa RIP và OSPF và đƣa ra các mô hình mô phỏng trực quan và sinh động bằng phần mềm mô phỏng Packet tracer của CISCO. Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2012 Thực hiện Trần Thanh Cần Trần Thế Lữ Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH TUYẾN TRÊN ROUTER I. Các khái niệm về định tuyến (Routing): 1.1. Khái niệm định tuyến: Định tuyến là chức năng của router giúp xác định quá trình tìm đƣờng đi cho các gói tin (packet) từ nguồn tới đích thông qua hệ thống mạng. Hình 1.1.1: Hệ thống mạng Router đƣa ra quyết định dựa trên địa chỉ IP đích của packet. Để có thể đƣa ra đƣợc quyết định chính xác, router phải học cách làm sao để đi đến các mạng ở xa. Khi router sử dụng quá trình định tuyến động, thông tin này sẽ đƣợc học từ những router khác. Khi quá trình định tuyến tĩnh đƣợc sử dụng, nhà quản trị mạng sẽ cấu hình thông tin về những mạng ở xa bằng tay cho router. Để định tuyến thì router cần phải biết các thông tin sau:  Địa chỉ đích.  Các nguồn mà nó có thể học.  Các tuyến (routes).  Tuyến tốt nhất (best route).  Bảo trì và kiểm tra thông tin định tuyến. Router là thiết bị thuộc layer 3, phân định biên giới của các network, thực hiện chức năng định tuyến. Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 1 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí Router ngăn chặn broadcast (vì mỗi port trên router là một network broadcast domain). Thực hiện việc lọc các gói tin. 1.2. Khái niện Autonomous System (AS) - Vùng tự trị Mạng Internet đƣợc chia thành các vùng nhỏ hơn gọi là các vùng tự trị (Autonomous System – AS ). AS bao gồm một tập hợp các mạng con đƣợc kết nối với nhau bởi Router. Một hệ thống AS thông thƣờng thuộc quyền sử hữu của một công ty hay nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Và để các hệ thống AS này kết nối đƣợc với nhau, nhà quản lý phải đăng ký với cơ quan quản trị mạng trên Internet (Inter NIC) để lấy đƣợc một số nhận dạng AS cho riêng mình. Bên trong mỗi AS, các nhà quản lý có quyền quyết định loại Router cũng nhƣ giao thức định tuyến cho hệ thống của mình. 1.3. Khái niệm Administrative Distance (AD) - Khoảng cách quản lý AD đƣợc sử dụng để đánh giá độ tin cậy của thông tin định tuyến mà Router nhận từ Router hàng xóm. AD là một số nguyên biến đổi từ : 0 đến 255; 0 tƣơng ứng với độ tin cậy cao nhất và 255 có nghĩa là không có lƣu lƣợng đi qua tuyến này (tức là tuyến này không đƣợc sử dụng để vận chuyển thông tin của ngƣời sử dụng). Khi một Router nhận đƣợc một thông tin định tuyến, thông tin này đƣợc đánh giá và một tuyến hợp lệ đƣợc đƣa vào bảng định tuyến của Router. Thông tin định tuyến đƣợc đánh giá dựa vào AD. Giả sử một router nhận đƣợc hai tuyến đƣờng đến một mạng đích từ hai giao thức là RIP (AD=120) và OSPF (AD=110), khi đó nó sẽ chọn tuyến đƣờng do giao thức OSPF cung cấp và cập nhật vào bảng định tuyến vì OSPF có chỉ số AD thấp hơn.(chỉ số AD càng thấp độ tin cậy càng cao) Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 2 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí Hình 1.1.2: Thông tin về chỉ số AD 1.4. Khái niệm về Routing table - bảng định tuyến Routing table là một bảng dữ liệu đƣợc lƣu trữ trong mỗi router, nó chứa danh sách các tuyến đƣờng đi tốt nhất từ mạng nguồn đến các mạng đích. Mỗi địa chỉ đích đƣợc gán với địa chỉ của router cần đến ở chặng tiếp theo. Hình 1.1.3: thông tin về bảng định tuyến Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 3 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí Bảng định tuyến của mỗi giao thức định tuyến là khác nhau, nhƣng có thể bao gồm những thông tin sau :  Địa chỉ đích của mạng, mạng con hoặc hệ thống.  Địa chỉ IP của Router chặng kế tiếp phải đến.  Giao tiếp vật lý phải sử dụng để đi đến Router kế tiếp.  Mặt nạ mạng của địa chỉ đích.  Khoảng cách đến đích (ví dụ: số lƣợng chặng để đến đích)  Thời gian (tính theo giây) từ khi Router cập nhật lần cuối. II. Phân loại định tuyến: Chia làm 2 loại định tuyến: Định tuyến tĩnh và định tuyến động 2.1. Định tuyến tĩnh 2.1.1. Định tuyến tĩnh (Static Routing) Định tuyến tĩnh (Static Routing) là ngƣời quản trị mạng phải nhập các thông tin về đƣờng đi cho router. Khi cấu trúc mạng có xảy ra bất kỳ sự thay đổi nào thì chính ngƣời quản trị mạng phải xóa hoặc thêm các thông tin về đƣờng đi cho router. Đƣờng đi nhƣ vậy đƣợc gọi là đƣờng cố định. Đối với hệ thống mạng lớn thì công việc bảo trì bảng định tuyến cho router nhƣ vậy tốn rất nhiều thời gian. Nhƣng đối với hệ thống mạng nhỏ, ít có thay đổi thì công việc này đỡ mất công hơn. Chính vì định tuyến tĩnh đòi hỏi ngƣời quản trị phải cấu hình mọi thông tin về đƣờng đi cho router nên nó không có tính linh hoạt nhƣ định tuyến động (Dynamic Routing). Trong những hệ thống mạng lớn, định tuyến tĩnh thƣờng đƣợc sử dụng kết hợp với giao thức định tuyến động cho một số mục đích đặc biệt. Ƣu điểm: Ngƣởi quản trị có toàn quyền điều khiển thông tin lƣu trong routing table và không lãng phí băng thông để xây dựng nên routing table. Nhƣợc điểm: Độ phức tạp của việc cấu hình tăng lên khi kích thƣớc của mạng tăng lên. Giả sử một mạng có N router thi ngƣời quản trị cần phải cấu hình câu lệnh Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 4 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí trên tất cả các router. Một nhƣợc điểm nữa của static route là không có khả năng thích ứng với những mạng có cấu trúc thay đổi. Cú pháp: Router(config)#ip route
Trong đó:  ip route: Dùng để cấu hình static route.  destination-network: là địa chỉ mạng cần đi tới  subnet-mask: subnet mask của destination-network  address: địa chỉ IP của cổng trên router mà packet sẽ đi ra  interface: cổng của router mà packet sẽ đi ra  Nexthop-address: địa chỉ của interface trên router kế tiếp mà packet sẽ gửi đến. Sơ đồ minh họa cấu hình Static Route: Hình 1.2.1: Sơ đồ minh họa cấu hình static route Câu lệnh cấu hình Static route: RouterA(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1 RouterA(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/0/0 RouterA(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2 2.1.2. Định tuyến tĩnh (Default Routing) Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 5 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí Static route không có hoạt động gửi thông tin cập nhật nhƣ các giao thức định tuyến động. Nó rất hữu dụng khi hệ thống mạng chỉ có một đƣờng duy nhất đến mạng đích, không còn đƣờng nào khác phải chọn lựa. Khi đó, ta sẽ cấu hình đƣờng default route cho hệ thống mạng. Administrative Distance đƣợc sử dụng để đánh giá độ tin cậy của thông tin định tuyến mà Router nhận từ Router hàng xóm. AD là một số nguyên biến đổi từ : 0 đến 255; 0 tƣơng ứng với độ tin cậy cao nhất và 255 có nghĩa là không có lƣu lƣợng đi qua tuyến này (tức là tuyến này không đƣợc sử dụng để vận chuyển thông tin của ngƣời sử dụng). Tức là khi một Router nhận đƣợc một thông tin định tuyến, thông tin này đƣợc đánh giá và một tuyến hợp lệ đƣợc đƣa vào bảng định tuyến của Router. Thông tin định tuyến đƣợc đánh giá dựa vào AD, giả sử Router đƣợc cài đặt nhiều hơn một giao thức định tuyến thì giao thức định tuyến nào có AD nhỏ hơn sẽ đƣợc Router sử dụng. Cú pháp: Router(config)#ip route < 0.0.0.0 0.0.0.0 > <||Interface||Nexthop-address> Trong đó:  0.0.0.0 0.0.0.0 : default route  Interface: cổng của router mà packet sẽ đi ra  Nexthop-address: địa chỉ của interface trên router kế tiếp mà packet sẽ gửi đến. Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 6 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí Sơ đồ minh họa cấu hình Default Route: Hình 1.2.2: Sơ đồ minh họa cấu hình default route 2.2. Định tuyến động (Dynamic Routing) 2.2.1. Khái niện: Định tuyến động là những tuyến do router học đƣợc từ các router khác nhờ giao thức định tuyến động. Giao thức định tuyến động đƣợc chia làm 3 loại:  Distance Vector ( RIPv1 và RIPv2 )  Link-State (OSPF và IS-IS )  Hybrid (EIGRP) Các thuật toán định tuyến: 2.2.2. Định tuyến theo Vector khoảng cách (Distance Vector): Định tuyến vector khoảng cách (còn đƣợc gọi là định tuyến Bellman Ford) là một phƣơng pháp định tuyến đơn giản , hiệu quả và đƣợc sử dụng trong nhiều giao thức định tuyến nhƣ RIP (Routing Information Protocol), RIP2 (RIP version 2), OSPF (Open Shortest Path First). Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 7 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí Vector khoảng cách đƣợc thiết kế để giảm tối đa sự liên lạc giữa các Router cũng nhƣ lƣợng dữ liệu trong bảng định tuyến. Bản chất của định tuyến vector khoảng cách là một Router không cần biết tất cả các đƣờng đi đến các phân đoạn mạng, nó chỉ cần biết phải truyền một datagram đƣợc gán địa chỉ đến một phân đoạn mạng đi theo hƣớng nào. Khoảng cách giữa các phân đoạn mạng đƣợc tính bằng số lƣợng Router mà datagram phải đi qua khi đƣợc truyền từ phân đoạn mạng này đến phân đoạn mạng khác. Router sử dụng thuật toán vector khoảng cách để tối ƣu hoá đƣờng đi bằng cách giảm tối đa số lƣợng Router mà datagram đi qua. Tham số khoảng cách này chính là số chặng phải qua (hop count). Hình 1.2.3: Mô tả giao thức định tuyến theo vector khoảng cách 2.2.3. Định tuyến theo trạng thái đƣờng liên kết (Link State): Định tuyến vector khoảng cách sẽ không còn phù hợp đối với một mạng lớn gồm rất nhiều Router. Khi đó mỗi Router phải duy trì một mục trong bảng định tuyến cho mỗi đích, và các mục này chỉ đơn thuần chứa các giá trị vector và hop count. Router cũng không thể tiết kiệm năng lực của mình khi đã biết nhiều về cấu trúc mạng. Hơn nữa, toàn bộ bảng giá trị khoảng cách và hop count phải đƣợc truyền giữa các Router cho dù hầu hết các thông tin này không thực sự cần thiết trao đổi giữa các Router. Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 8 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí Hình 1.2.4: Mô tả giao thức định tuyến theo đƣờng liên kết Định tuyến trạng thái liên kết ra đời là đã khắc phục đƣợc các nhƣợc điểm của định tuyến vector khoảng cách. Bản chất của định tuyến trạng thái liên kết là mỗi Router xây dựng bên trong nó một sơ đồ cấu trúc mạng. Định kỳ, mỗi Router cũng gửi ra mạng những thông điệp trạng thái. Những thông điệp này liệt kê những Router khác trên mạng kết nối trực tiếp với Router đang xét và trạng thái của liên kết. Các Router sử dụng bản tin trạng thái nhận đƣợc từ các Router khác để xây dựng sơ đồ mạng. Khi một Router chuyển tiếp dữ liệu, nó sẽ chọn đƣờng đi đến đích tốt nhất dựa trên những điều kiện hiện tại. Giao thức trạng thái liên kết đòi hỏi nhiều thời gian sử lí trên mỗi Router, nhƣng giảm đƣợc sự tiêu thụ băng thông bởi vì mỗi Router không cần gửi toàn bộ bảng định tuyến của mình. Hơn nữa, Router cũng dễ dàng theo dõi lỗi trên mạng vì bản tin trạng thái từ một Router không thay đổi khi lan truyền trên mạng (ngƣợc lại, đối với phƣơng pháp vector khoảng cách, giá trị hop count tăng lên mỗi khi thông tin định tuyến đi qua một Router khác). 2.2.4. Định tuyến với giao thức Hibrid (EIGRP) Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 9 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) là một giao thức định tuyến độc quyền của Cisco đƣợc phát triển từ Interior Gateway Routing Protocol (IGRP). Không giống nhƣ IGRP là một giao thức định tuyến theo lớp địa chỉ, EIGRP có hỗ trợ định tuyến liên miền không theo lớp địa chỉ (CIDR – Classless Interdomain Routing) và cho phép ngƣời thiết kế mạng tối ƣu không gian sử dụng địa chỉ bằng VLSM. So với IGRP, EIGRP có thời gian hội tụ nhanh hơn, khả năng mở rộng tốt hơn và khả năng chống lặp vòng cao hơn. Hơn nữa, EIGRP còn thay thế đƣợc cho giao thức Novell Routing Information Protocol (Novell RIP) và Apple Talk Routing Table Maintenance Protocol (RTMP) để phục vụ hiệu quả cho cả hai mạng IPX và Apple Talk. EIGRP thƣờng đƣợc xem là giao thức lai vì nó kết hợp các ƣu điểm của cả hai giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách và giao thức định tuyến theo trạng thái đƣờng liên kết. EIGRP là một giao thức định tuyến nâng cao hơn dựa trên các đặc điểm cả hai giao thức định tuyến theo trạng thái đƣờng liên kết. Những ƣu điểm tốt nhất của SPF nhƣ thông tin cập nhật một phần, phát hiện router láng giềng…đƣợc đƣa vào EIGRP. Tuy nhiên, cấu hình EIGRP dễ hơn cấu hình OSPF. EIGRP là một lựa chọn lý tƣởng cho các mạng lớn, đa giao thức đƣợc xây dựng dựa trên các Cisco router. Các giao thức định tuyến nhóm classless đƣợc thiết kế để khắc phục các hạn chế của định tuyến classful, trong đó bao gồm các đặc điểm sau:  Không gian địa chỉ đƣợc sử dụng hiệu quả  Hỗ trợ VLSM. Các cổng của router trong cùng một network có thể có các giá trị subnet mask khác nhau.  Hỗ trợ cho việc sử dụng CIDR.  Các route có thể đƣợc summary. Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 10 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí CHƢƠNG II: REDISTRIBUTE GIỮA RIP VÀ OSPF I. Định tuyến với giao thức RIP (Routing information Protocol) 1.1. Lịch sử về RIP Routing Information Protocol (RIP) là giao thức định tuyến vector khoảng cách (Distance Vector Protocol) xuất hiện sớm nhất. Nó suất hiện vào năm 1970 bởi Xerox nhƣ là một phần của bộ giao thức Xerox Networking Services (XNS). Một điều kỳ lạ là RIP đƣợc chấp nhận rộng rải trƣớc khi có một chuẩn chính thức đƣợc xuất bản. Mãi đến năm 1988 RIP mới đƣợc chính thức ban bố trong RFC1058 bởi Charles Hedrick. RIP đƣợc sử dụng rộng rãi do tính chất đơn giản và tiện dụng của nó. RIP đã chính thức đƣợc định nghĩa trong hai văn bản là: Request For Comments (RFC) 1058 và 1723. RFC 1058 (1988) là văn bản đầu tiên mô tả đầy đủ nhất về sự thi hành của RIP, trong khi đó RFC 1723 (1994) chỉ là bản cập nhật cho bản RFC 1058 RIP đƣợc phát triển trong nhiều năm, bắt đầu từ phiên bản 1(RIPv1) và hiện nay là phiên bản 2 (RIPv2). 1.2. Đặc điểm của RIPv1: RIPv1 là một giao thức định tuyến theo Distance Vector, sử dụng số hop count làm metric để xác định hƣớng và khoảng cách cho bất kỳ một liên kết nào trong mạng. Quảng bá toàn bộ bảng định tuyến của nó cho các router láng giềng theo định kỳ là 30 giây. RIPv1 là giao thức định tuyến theo lớp địa chỉ. Khi RIP router nhận thông tin về một mạng nào đó từ một cổng, trong thông tin định tuyến không có thông tin về subnet mask đi kèm. Do đó, router sẽ lấy subnet mask của cổng để áp dụng cho địa chỉ mạng mà nó nhận đƣợc từ cổng này. Nếu subnet mask này không phù hợp thì nó sẽ lấy subnet mask mặc định theo lớp địa chỉ để áp dụng cho địa chỉ mạng mà nó nhận đƣợc.  Địa chỉ lớp A có subnet mask mặc định là : 255.0.0.0. Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 11 Đề tài: Redistribute giữa RIPv2 và OSPF GVHD: Từ Thanh Trí  Địa chỉ lớp B có subnet mask mặc định la : 255.255.0.0.  Địa chỉ lớp C có subnet mask mặc định la : 255.255.255.0. Khi có một gói tin chuyển đến, nếu có nhiều đƣờng dẫn đến một đích, RIP sẽ chọn đƣờng dẫn có số hop nhỏ nhất. Tuy nhiên số hop chỉ là một metric đƣợc dùng bởi RIP, nên giao thức này không phải lúc nào cũng chọn chính xác đƣờng dẫn đến đích. RIP cũng không thể định tuyến cho một gói với metric quá 15 hop. RIPv1 yêu cầu tất cả các thiết bị trên mạng sử dụng cùng subnet mask, vì nó không chứa thông tin subnet mask trong các cập nhật định tuyến. Điều này đƣợc xem nhƣ Classful Routing. RIPv1 là giao thức định tuyến đƣợc sử dụng phổ biến vì mọi router đều có hỗ trợ giao thức này. RIPv1 đƣợc phổ biến vì tính đơn giản và tính tƣơng thích toàn cầu của nó, nó có thể chia tải ra tối đa là 6 đƣờng có metric bằng nhau. 1.3. Đặc điểm của RIPv2: RIPv2 cung cấp định tuyến cố định, truyền thông tin cố định và truyền thông tin subnet mask trong các cập nhật định tuyến. Điều này cũng đƣợc gọi là Classless Routing. Với các giao thức định tuyến Classless, các mạng con khác nhau trong cùng một mạng có thể có các subnet mask khác nhau, điều này đƣợc gọi là thao tác subnet mask có chiều dài thay đổi VLSM (Variable-Length Subnet Masking). RIPv2 đƣợc phát triển từ RIPv1 nên vẫn giữ các đặc điểm nhƣ RIPv1:  Là một giao thức theo Distance Vector, sử dụng số lƣợng hop làm thông số định tuyến.  Sử dụng thời gian holddown để chống loop với thời gian mặc định là 180 giây.  Sử dụng cơ chế split horizon để chống loop.  Số hop tối đa là 15. Tuy nhiên, với phiên bản RIPv2 thì RIP đã trở thành giao thức định tuyến không theo lớp địa chỉ. Thực hiện: Trần Thanh Cần và Trần Thế Lữ Trang 12
- Xem thêm -