Tài liệu Quyenvanhomquyen

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 167 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Quyền và Nhóm Quyền I/ Quyền: - Mức hệ thống o Grant quyền to user - Mức đối tượng o Grant quyền on user II/ Nhóm quyền: - Tạo quyền : o Create role user identified by password. - Tạo user o Create user username identifiled by password. - VD: o CSDL có 3 bảng : Nhà Cung Cấp, Hàng Hóa, Cung Cấp.  Tạo nhóm quyền có tên là quản trị và có các quyền tạo bảng,cập nhập dữ liệu,chọn lọc dữ liệu.  Create role qtri;  Grant Create table to qtri;  Grant update,select on Nhà Cung Cấp,Hàng Hóa, Cung Cấp  Tạo các user A,B,C  Create user A .  Create user B  Create user C  Cấp quyền quản trị cho user A,B,C  Grant qtri to A,B;(Chỉ được cấp cho đối tượng NhaCC,HangHoa,CungCap).  With Grant Option ;(Cấp cho đối tượng khác) - Thu hồi quyền: o Revoke Opject o On o From table
- Xem thêm -