Tài liệu Quyền và nghĩa vụ của thương nhân việt nam theo pháp luật việt nam

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: Lêi nãi ®Çu Nh- chóng ta ®· biÕt, c¸c ngµnh kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· cã rÊt nhiÒu nh÷ng thµnh tùu lín trong ®ã cã ngµnh Th-¬ng M¹i, ngµnh nµy ®· cã nh÷ng ®ét ph¸ vµ ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt quan träng tõ khi thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi. Quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i kh«ng ngõng ®-îc më réng. Héi nhËp kinh tÕ Quèc TÕ ®-îc tiÕn hµnh chñ ®éng vµ ®¹t ®-îc nhiÒu kÕt qu¶: ký hiÖp ®Þnh Th-¬ng M¹i víi 80 n-íc. §iÓm l¹i c¸c mèc lÞch sö ®· qua, chóng ta thÊy ngµnh Th-¬ng M¹i sau 55 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam. Ph¹m vi ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më réng ë trong n-íc còng nh- n-íc ngoµi. C¬ cÊu tæ chøc cña ngµnh Th-¬ng M¹i tõ trung -¬ng ®Õn ®Þa ph-¬ng kh«ng ngõng ®-îc cñng cè vµ hoµn thiÖn. LuËt Th-¬ng M¹i lµ m«n häc cã quan hÖ chÆt chÏ víi m«n luËt kinh doanh còng nh- luËt t- ph¸p, lµ m«n khoa häc chñ yÕu vµ rÊt cÇn thiÕt víi nh÷ng sinh viªn ngµnh kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng sinh viªn qu¶n lý kinh doanh, nh÷ng ng-êi qu¶n lý kinh tÕ t-¬ng lai, nh÷ng th-¬ng nh©n t-¬ng lai th× viÖc häc m«n luËt Th-¬ng M¹i lµ rÊt quan träng, trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ n-íc ta khi mµ chÝnh phñ 2 n-íc ViÖt - Mü ®· th«ng qua hiÖp ®Þnh Th-¬ng M¹i Quèc TÕ vµ ®ang tõng b-íc chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia WTO. LuËt Th-¬ng M¹i ®-îc gi¶ng d¹y nh»m ®¹t yªu cÇu: B¶o ®¶m cho ng-êi häc n¾m ®-îc nh÷ng kiÕn thøc ph¸p lý c¬ b¶n vÒ Th-¬ng M¹i, c¸c tËp qu¸n, th«ng lÖ Quèc TÕ liªn quan ®Õn c¸c giao dÞch Th-¬ng M¹i víi th-¬ng nh©n n-íc ngoµi , trªn c¬ së trªn c¬ së ®ã b-íc ®Çu lµm quen víi viÖc vËn dông luËt Th-¬ng M¹i vµo nh÷ng t×nh huèng cô thÓ ®Æt ra, trong Th-¬ng M¹i giao dÞch Quèc tÕ ®Ó phßng tr¸nh nh÷ng rñi ro, tæn thÊt cã thÓ gÆp ph¶i trong quan hÖ Th-¬ng M¹i Quèc TÕ víi c¸c chñ thÓ kh¸c. Do ®ã viÖc häc vµ nghiªn cøu vÒ luËt Th-¬ng M¹i lµ v« cïng cÇn thiÕt.Trong xu h-íng toµn cÇu ho¸, héi nhËp kinh tÕ Quèc TÕ th× vai trß cña viÖc giao dÞch bu«n b¸n trong n-íc còng nh- ngoµi n-íc trë nªn rÊt quan träng. Víi t- c¸ch lµ mét sinh viªn nghiªn cøu vµ häc tËp trong ngµnh kinh tÕ, em nhËn thøc ®-îc viÖc häc tËp, t×m hiÓu vÒ luËt Th-¬ng M¹i sÏ rÊt cÇn thiÕt cho c«ng viÖc cña em sau nµy, khi ®· thµnh mét nhµ doanh nghiÖp trÎ. ChÝnh v× vËy cho nªn em ®· chän cho m×nh ®Ò tµi: QuyÒn vµ nghÜa vô cña Th-¬ng Nh©n ViÖt Nam theo ph¸p luËt ViÖt Nam. 1 PhÇn II: néi dung A. Kh¸i niÖm vÒ Th-¬ng nh©n 1. Kh¸i niÖm : Th-¬ng nh©n lµ c¸ nh©n tõ ®ñ 18 tuæi trë lªn cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ, ph¸p nh©n, tæ hîp t¸c, hé gia ®×nh cã ®ñ yªu cÇu ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nÕu cã yªu cÇu ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i th× ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ trë thµnh th-¬ng nh©n(Theo ®iÒu 17 môc 3 luËt Th-¬ng M¹i n-íc ViÖt Nam). Ngoµi ra, t¹i nghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§-CP cña chÝnh phñ ban hµnh ngµy 31-7-1998 trong móc vÒ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cñng quy ®Þnh: “ Th­¬ng nh©n lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®-îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®-îc phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ theo ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký trong giÊy chøng nhËn kinh doanh” Nh- vËy th-¬ng nh©n cã thÓ hiÓu lµ c¸c c¸ nh©n vµ ph¸p nh©n kinh doanh ®-îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®-îc phÐp quan hÖ trao ®æi Th-¬ng M¹i víi c¸c th-¬ng nh©n n-íc ngoµi . Theo luËt Th-¬ng M¹i Quèc TÕ : th-¬ng nh©n lµ c¸c bªn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i Quèc TÕ ®Ó h-ëng c¸c quyÒn vµ c¸c nghÜa vô nhÊt ®Þnh 2. Ph©n tÝch kh¸i niÖm: - So víi luËt Th-¬ng M¹i ViÖt Nam, th× luËt Th-¬ng M¹i Ph¸p l¹i cã kh¸i niÖm h¬i kh¸c mét chót, theo bé luËt Th-¬ng M¹i Ph¸p th× th-¬ng nh©n lµ ng-êi thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi th-¬ng m¹i vµ ®ã lµ nghÒ th-¬ng xuyªn cña hä. LuËt Th-¬ng M¹i Ph¸p cßn lµm râ thªm lµ mét ng-êi muèn ®-îc x¸c ®Þnh lµ th-¬ng nh©n th× kh«ng nh÷ng hä ph¶i thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi th-¬ng m¹i mµ c«ng viÖc ®ã ph¶i lµ nghÒ nghiÖp th-êng xuyªn cña hä. -Mét sè quèc gia kh¸c cßn ®-a thªm mét dÊu hiÖu cña th-¬ng nh©n lµ ph¶i thùc hiÖn c¸c hµnh vi Th-¬ng M¹i nh©n danh m×nh vµ lîi Ých cña b¶n th©n m×nh. 2 -Theo ®iÒu 104 Bé luËt Th-¬ng M¹i Hoa Kú th× th-¬ng nh©n lµ nh÷ng ng-êi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ®èi víi mét lo¹i nghÒ nghiÖp nhÊt ®Þnh lµ ®èi t-îng cña c¸c hîp ®ång Th-¬ng M¹i . Trong phÇn kh¸i niÖm vÒ th-¬ng nh©n nµy, chóng ta cÇn ph¶i hiÓu râ mét sè kh¸i niÖm sau: a.C¸ nh©n: - C¸ nh©n muèn trë thµnh th-¬ng nh©n ph¶i tho¶ m·n mét sè ®iÒu kiÖn do ph¸p luËt quy ®Þnh. - LuËt Th-¬ng M¹i ViÖt Nam quy ®Þnh: C¸ nh©n ®ñ 18 tuæi trë lªn cã n¨ng lùc hµnh vi ®©n sù ®Çy ®ñ nÕu cã yªu cÇu ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i th× ®-îc c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp t- nh©n, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ trë thµnh th-¬ng nh©n. Theo luËt cña ta th× nh÷ng ng-êi cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù lµ nh÷ng nh-êi cã n¨ng lùc ph¸p luËt tøc lµ nh÷ng ng-êi ®-îc ph¸p luËt trao cho quyÒn vµ n¨ng lùc hµnh vi tøc lµ kh¶ n¨ng cña ng-êi ®· ®-îc ph¸p luËt giao quyÒn. Theo bé luËt d©n sù cña ViÖt Nam, ng-êi ch-a ®ñ 18 tuæi khi giao kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång d©n sù ph¶i ®-îc ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ®ång ý, trõ c¸c hîp ®ång d©n sù phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy phï hîp víi løa tuæi. Ng-êi ®ñ15 tuæi trë lªn ch-a ®ñ 18 tuæi mµ cã tµi s¶n riªng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô th× cã thÓ tù m×nh ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù mµ kh«ng cÇn cã sù ®ång ý cña ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt trõ tr-êng hîp cã c¸c quy ®Þnh kh¸c. Ng-êi nghiÖn ma tuý hoÆc nghiÖn c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c dÉn ®Õn ph¸ s¶n cña gia ®×nh, nÕu toµ ¸n tuyªn bè bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi th× viÖc giao kÕt c¸c hîp ®ång d©n sù cã liªn quan ®Õn tµi s¶n cña hä ph¶i cã sù ®ång ý cña ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt trõ hîp ®ång d©n sù nhá nh»m môc ®Ých phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy. So víi ta th× ph¸p luËt cña c¸c n-íc ph-¬ng t©y cã 2 ®iÒu kiÖn : ®iÒu kiÖn con ng-êi vµ ®iÒu kiÖn liªn quan tíi nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc vµ ho¹t ®éng cña hä. VÒ ®iÒu kiÖn liªn quan tíi con ng-êi, ph¸p luËt c¸c n-íc nãi chung ®Òu thèng nhÊt lµ: C¸ nh©n muèn lµ th-¬ng nh©n ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi - ®iÒu nµy gièng víi luËt cña ta. VÒ ®iÒu kiÖn liªn quan tíi c«ng viÖc, ho¹t ®éng cña th-¬ng nh©n, ph¸p luËt c¸c n-íc quy ®Þnh kh«ng gièng nhau. 3 VÝ dó: LuËt cða NhËt B°n quy ®Þnh “th­¬ng nh©n lµ mét ng-êi nh©n danh b¶n th©n m×nh tham gia vµo c¸c giao dÞch Th-¬ng M¹i nh- lµ mét nhµ kinh doanh” (§iÒu 4 Bé luËt Th­¬ng M³i NhËt B¶n - luËt sè 48 ngµy 9/3/1899) b. Ph¸p nh©n : Theo diÒu 17 luËt Th-¬ng M¹i ViÖt Nam th× c¸c ph¸p nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kinh doanh Th-¬ng M¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt c¶n trë thµnh th-¬ng nh©n vµ lµ chñ thÓ cña luËt Th-¬ng M¹i Quèc tÕ ®ã lµ: - C¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc (LuËt doanh nghiÖp nhµ n-íc 1995). - Tæ hîp t¸c (LuËt hîp t¸c x· 1996). - C«ng ty cæ phÇn vµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n (LuËt c«ng ty 1990). - Doanh nghiÖp liªn doanh vµ doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t- n-íc ngoµi (LuËt ®Çu t- n-íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 1996). - Nhãm kinh doanh. - Doanh nghiÖp c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi. - Hé gia ®×nh. Trªn ®©y ta thÊy c¸c lo¹i doanh nghiÖp nãi trªn ®Òu cã ®Æc diÓm chung lµ: - Tµi s¶n cña doanh nghiÖp thuéc quyÒn së h÷u (HoÆc quyÒn qu¶n lý) cña doanh nghiÖp. - Lµ ph¸p nh©n kinh doanh theo ph¸p luËt ViÖt Nam. - ChÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®èi víi c¸c tµi s¶n vµ c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp kh«ng thuéc ph¹m vi tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u hay quyÒn qu¶n lý cña doanh nghiÖp. *Ph¸p nh©n: Lµ 1 tæ chøc, nghÜa lµ 1 sè ng-êi liªn kÕt víi nhau, cã quyÒn h¹n ngang nhau vµ h×nh thµnh ra 1 tæ chøc ®¨ng ký ®óng thñ tôc ph¸p luËt, cã c¬ cÊu chÆt chÏ, cã tµi kho¶n, cã trô së giao dÞch, cã con dÊu chÝnh thøc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n víi c¸c ho¹t ®éng cña m×nh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p lý vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña m×nh, nh©n danh m×nh tham gia vµo c¸c quan hÖ ph¸p luËt mét c¸ch ®éc lËp. - C¸c doanh nghiÖp t- nh©n theo luËt Th-¬ng M¹i ViÖt Nam th× kh«ng ph¶i lµ nh÷ng chñ thÓ cña luËt Th-¬ng M¹i. C¸c doanh nghiÖp t- nh©n thùc chÊt lµ c¸c c¸ nh©n cã ®Þa vÞ ph¸p lý nh-ng kh«ng ph¶i lµ ph¸p nh©n v× c¸c thµnh viªn kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ngang nhau. Chñ doanh nghiÖp t- nh©n ®ång thêi lµ chñ 4 së h÷u tµi s¶n cña doanh nghiÖp, do ®ã trong khu«n khæ ph¸p luËt hä tù quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh. Doanh nghiÖp t- nh©n do mét ng-êi lµm chñ, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n víi c¸c ho¹t ®éng cña m×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cu¶ m×nh trong ®ã doanh nghiÖp t- nh©n cã thÓ cã 1 c¬ cÊu tæ chøc hoÆc kh«ng cã c¬ cÊu tæ chøc. C¬ cÊu tæ chøc ®ùîc tÝnh to¸n rÊt chÆt chÏ, c¸c doanh nghiÖp t- nh©n tuú thuéc vµo quy m« cã thÓ ®¨ng ký ë huyÖn hoÆc ë tØnh, toµn bé vèn huy ®éng vµo kinh doanh ph¶i ®¨ng ký ®Çy ®ñ theo ph¸p luËt. * Tæ hîp t¸c: ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c cã chøng thùc cña Uû ban nh©n d©n cÊp x· cña tõ 3 c¸ nh©n trë lªn cïng ®ãng gãp tµi s¶n vµ c«ng søc, cïng h-ëng lîi, vµ cïng chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. * Hé gia ®×nh: Nh÷ng hé gia ®×nh mµ c¸c thµnh viªn cã tµi s¶n chung ®Ó ho¹t ®éng kinh tÕ chung trong quan hÖ sö dông ®Êt ®ai, trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng- nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh lµ chñ thÓ cña hîp ®ång d©n sù trong c¸c lÜnh vùc ®ã. Chñ hé lµ ®¹i diÖn cña hé gia ®×nh, giao kÕt c¸c hîp ®ång d©n sù v× lîi Ých chung cña c¶ hé gia ®×nh, nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh cã thÓ lµ chñ hé. 3 .Nh÷ng tr-êng hîp kh«ng ®-îc c«ng nhËn lµ th-¬ng nh©n : - Ng-êi kh«ng cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ, ng-êi mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, ng-êi bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. - Ng-êi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, ng-êi ®ang ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t tï. - Ng-êi ®ang trong thêi gian bÞ toµ ¸n t-íc quyÒn hµnh nghÒ v× ph¹m c¸c téi bu«n lËu, ®Çu c¬, bu«n b¸n hµng cÊm, lµm hµng gi¶, bu«n b¸n hµng gi¶, kinh doanh tr¸i phÐp, trèn thuÕ, lõa dèi kh¸ch hµnh vµ c¸c téi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trªn ®©y ta thÊy so víi luËt Th-¬ng M¹i Quèc TÕ , LuËt Th-¬ng M¹i ViÖt Nam cã nh÷ng ®iÓm kh¸c: VÝ dô nh- so víi luËt Th-¬ng M¹i cña Bé LuËt Th-¬ng M¹i Ph¸p th× nh÷ng quy ®Þnh c¸c tr-êng hîp c¸ nh©n kh«ng thÓ trë thµnh th-¬ng nh©n nh- sau: 5 - Nh÷ng ng­êi thuéc lo³i “BÊt kh° kiªm nhiÖm” nh­ c«ng chøc, luËt s-, c«ng chøng viªn, chÊp hµnh viªn, mét sè ®èi t-îng kh¸c nh- cè vÊn ph¸p lý, kiÓm to¸n viªn. §iÒu nµy kh¸c víi luËt cña ta, theo luËt cña ta th× bÊt cø ai ( c¸ nh©n ) ®ñ 18 tuæi, cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ, cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, vµ c¸c ph¸p nh©n, tæ hîp t¸c, hé gia ®×nh cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kinh doanh th-¬ng m¹i theo quy ®Þnh ph¸p luËt nÕu cã giÊy chøng nhËn kinh doanh th× trë rhµnh th-¬ng nh©n vµ trong nh÷ng tr-êng hîp kh«ng ®-îc c«ng nhËn lµ th-¬ng nh©n theo luËt Th-¬ng M¹i ViÖt Nam cñng kh«ng quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn “BÊt kh° kiªm nhiÖm n¯y” 6 B. QuyÒn vµ nghÜa vô cña th-¬ng nh©n viÖt nam thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ I. QuyÒn cña Th-¬ng nh©n ViÖt Nam : 1.Trùc tiÕp qu¶n lý, ®iÒu hµnh hoÆc thuª ng-êi qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng th-¬ng m¹i: *ViÖc thuª ng-êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng th-¬ng m¹i ph¶i ®-îc lËp thµnh v¨n b¶n hîp ®ång. *Th-¬ng nh©n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng ho¹t ®éng th-¬ng m¹i cña ng-êi m×nh thuª theo néi dung ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. * Ng-êi ®-îc thuª qu¶n lý, ®iÒu hµnh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi th-¬ng nh©n theo hîp ®ång ®· ký víi th-¬ng nh©n. 2. Thuª, cho thuª, chuyÓn nh-îng s¶n nghiÖp th-¬ng m¹i: Th-¬ng nh©n ®-îc thuª, cho thuª, chuyÓn nh-îng s¶n nghiÖp th-¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. V¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh cña th-¬ng nh©n: *Th-¬ng nh©n ®-îc ®Æt chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë trong n-íc ë n-íc ngoµi theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p. * Néi dung vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ph¶i phï hîp víi néi dung ho¹t ®éng cña th-¬ng nh©n. 4. T¹m ngõng ho¹t ®éng th-¬ng m¹i: *Trong tr-êng hîp t¹m ngõng ho¹t ®éng th-¬ng m¹i, th-¬ng nh©n ph¶i niªm yÕt thêi h¹n t¹m ngõng t¹i ®Þa chØ giao dÞch chÝnh thøc cña th-¬ng nh©n ; nÕu t¹m ngõng ho¹t ®éng th-ong m¹i trªn 30 ngµy th× ngoµi viÖc niªm yÕt th-¬ng nh©n ph¶i th«ng b¸o c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng lý kinh doanh vµ c¬ quan thuÕ . 5. ChÊm døt ho¹t ®éng th-¬ng m¹i: Trong c¸c tr-êng hîp sau ®©y th× c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i cña th-¬ng nh©n bÞ chÊm døt: + Th-¬ng nh©n tù chÊm døt ho¹t ®éng th-¬ng m¹i. 7 + HÕt thêi h¹n ho¹t ®éng theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. + Th-¬ng nh©n bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ . + Theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn. + Th-¬ng nh©n lµ c¸ nh©n chÕt mµ kh«ng cã ng-êi thõa kÕ hoÆc ng-êi thõa kÕ kh«ng tiÕp tôc ho¹t ®éng th-¬ng m¹i . Trong tr-êng hîp chÊm døt ho¹t ®éng th-¬ng m¹i th× quyÒn vµ nghÜa vô cña th-¬ng nh©n ®-îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 6. Ho¹t ®éng th-¬ng m¹i víi n-íc ngoµi nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn do chÝnh phñ quy ®Þnh vµ sau khi ®¨ng ký víi bé th-¬ng m¹i. 7. CÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh: C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt viÖc ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®-îc hå s¬ ®Çy ®ñ vµ hîp lÖ. Trong tr-êng hîp kh«ng cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n nªu râ lý do cho ®-ong sù trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 diÒu 21 môc 3 vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña LuËt Th-¬ng M¹i n-íc ViÖt Nam. Trong tr-êng hîp kh«ng ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, ®-¬ng sù cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn hoÆc khëi kiÖn t¹i toµ ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . 8. Cung cÊp th«ng tin vÒ néi dung ®¨ng ký kinh doanh: C¸ nh©n c¬ quan, tæ chøc ®-îc yªu cÇu c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cung cÊp th«ng tin vÒ néi dung ®¨ng ký kinh doanh, cÊp b¶n sao giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc b¶n trÝch lôc néi dung giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ ph¶i tr¶ lÖ phÝ. II. NghÜa vô cña Th-¬ng nh©n ViÖt Nam : 1. §¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t ®éng theo ®óng néi dung ®· ®¨ng ký: - ViÖc ®¨ng ký kinh doanh ®-îc thùc hiÖn t¹i c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Néi dung ®¨ng ký kinh doanh: + Tªn th-¬ng nh©n, tªn ng-êi ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn. + Tªn Th-¬ng M¹i, biÓn hiÖu . 8 + §Þa chØ giao dÞch chÝnh thøc . + Ngµnh nghÒ kinh doanh +Vèn ®iÒu lÖ hoÆc vèn ®Çu t- ban ®Çu. + Thêi h¹n ho¹t ®éng . + Chi nh¸nh, cöa hµng, v¨n phßng ®¹i diÖn nÕu cã. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nÕu cã sù thay ®æi vÒ néi dung ®· ®¨ng ký, th-¬ng nh©n ph¶i ®¨ng ký nh÷ng thay ®æi nµy . 2. C«ng bè néi dung ®¨ng ký kinh doanh: Th-¬ng nh©n ph¶i c«ng bè néi dung ®¨ng ký kinh doanh trªn b¸o trung -¬ng, ®Þa ph-¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . 3. Tªn Th-¬ng M¹i, biÓn hiÖu: -Th-¬ng nh©n ph¶i cã tªn Th-¬ng M¹i, biÓn hiÖu. Tªn Th-¬ng M¹i cã thÓ kÌm theo biÓu t-îng. - Tªn Th-¬ng M¹i, biÓn hiÖu kh«ng ®-îc vi ph¹m truyÒn thèng lÞch sö, v¨n ho¸, ®¹o ®øc vµ thÇn phong mü tôc ViÖt Nam. - Tªn Th-¬ng M¹i, biÓn hiÖn ph¶i ®-îc viÕt b»ng tiÕng ViÖt Nam, hoÆc cã thÓ ®-îc vÕt thªm b»ng tiÕng n-íc ngoµi víi kÝch th-íc nhá h¬n. - Tªn Th-¬ng M¹i ph¶i ®-îc ghi trong c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ, giÊy tê giao dÞch cña c¸c th-¬ng nh©n. 4. Më sæ kÕ to¸n vµ viÖc l-u gi÷ ho¸ ®¬n, chøng tõ ,giÊy tê cã liªn quan. - Th-¬ng nh©n ph¶i më sæ kÕ to¸n, ph¶i ghi chÐp l-u gi÷ sæ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ, giÊy tê cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - ViÖc huû bá sæ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ giÊy tê cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i ®-îc thùc hiÖn theo thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh. 5. §¨ng ký thuÕ kª khai thuÕ vµ nép thuÕ: Th-¬ng nh©n ph¶i ®¨ng ký, kª khai vµ nép thuÕ. 6. Më vµ sö dông tµi kho¶n: Th-¬ng nh©n ph¶i më vµ sö dông tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7. Niªm yÕt gi¸: 9 Th-¬ng nh©n ph¶i niªm yÕt gi¸ hµng ho¸, dÞch vô t¹i ®iÓm mua b¸n hµng hoÆc cung øng dÞch vô. ViÖc niªm yÕt gi¸ ph¶i râ rµng kh«ng g©y nhÇm lÉn cho kh¸ch hµng. 8. LËp ho¸ ®¬n, chøng tõ. Khi b¸n hµng, cung øng dÞch vô, th-¬ng nh©n ph¶i lËp ho¸ ®¬n chøng tõ hîp ph¸p vµ giao cho kh¸ch hµng mét b¶n. 9. Xo¸ ®¨ng ký kinh doanh: -Th-¬ng nh©n ph¶i lµm thñ tôc xo¸ ®¨ng ký kinh doanh t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh chËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy chÊm døt ho¹t ®éng. -Trong tr-êng hîp ph¸ s¶n, th-¬ng nh©n ph¶i lµm thñ tôc xo¸ ®¨ng ký kinh doanh chËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n tuyªn bè ph¸ s¶n cã hiÖu lùc ph¸p luËt. - Trong tr-êng hîp gi¶i thÓ, th-¬ng nh©n ph¶i lµm thñ tôc xo¸ ®¨ng ký kinh doanh chËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ. - Trong tr-êng hîp th-¬ng nh©n lµ c¸ nh©n chÕt mµ kh«ng cã ng-êi thõa kÕ th× trong thêi h¹n 1th¸ng kÓ tõ ngµy th-¬ng nh©n chÕt, c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh xo¸ ®¨ng ký kinh doanh. - Trong tr-êng hîp th-¬ng nh©n chÊm døt ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn th× th-¬ng nh©n ph¶i lµm thñ tôc xo¸ ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh. 10 c/ QuyÒn - nghÜa vô cña c¸c th-¬ng nh©n n-íc ngoµi ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i t¹i n-íc chxhcn viÖt nam. Cã thÓ nãi, ®· nh¾c tíi th-¬ng nh©n theo luËt n-íc ViÖt Nam, th× chóng ta còng kh«ng thÓ chØ nh¾c tíi nh÷ng th-¬ng nh©n ViÖt Nam mµ còng ph¶i ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò th-¬ng nh©n n-íc ngoµi ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i t¹i ViÖt Nam bëi chÝnh c¸c th-¬ng nh©n nµy gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc thóc ®Èy quan hÖ ngo¹i giao, giao dÞch, bu«n b¸n hµng ho¸ quèc tÕ víi c¸c quèc gia kh¸c trong khu vùc còng nh- trªn thÕ giíi. LuËt n-íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®-îc Quèc Héi th«ng qua cuèi n¨m 1986 ®· më cöa thÞ tr-êng ViÖt Nam, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi n-íc ngoµi ®Çu t- vµo ViÖt Nam d-íi c¸c h×nh thøc ®Çu t- trùc tiÕp, thùc hiÖn c¸c dù ¸n s¶n xuÊt vµ dÞch vô, lµm ¨n kinh doanh t¹i ViÖt Nam. Tõ nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80, b»ng mét v¨n b¶n d-íi luËt, nhµ n-íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi n-íc ngoµi thµnh lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu thÞ tr-êng ViÖt Nam vµ xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i. Sau LuËt ®Çu t- n-íc ngoµi, LuËt Th-¬ng M¹i ®¸nh dÊu mét b-íc ph¸t triÓn quan träng më cöa, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ kinh doanh n-íc ngoµi ®-îc ho¹t ®éng Th-¬ng M¹i trªn l·nh thæ ViÖt Nam. D/ G-¬ng mÆt th-¬ng nh©n ViÖt Nam: §ång chÝ : Bïi Quang Trung(Gi¸m ®èc c¬ së NÊm thùc phÈm C«ng Thµnh). Sinh n¨m: 1962. D©n téc : Kinh. §Þa chØ : 20 NguyÔn V¨n BÐ- ThÞ trÊn Xu©n Léc- HuyÖn Long Kh¸nh- TØnh §ång Nai. Bïi Quang Trung sinh n¨m 1962, häc xong cÊp 3 n¨m 1979 «ng míi 17 tuæi. §-îc sinh ra vµ lín lªn ë mét vïng quª cã truyÒn thèng “Thãc kh«ng thiÕu mét c©n, qu©n kh«ng thiÕu mét ng­êi “ trong mét gia ®×nh m¯ c²c có th©n sinh lµ nh÷ng nhµ gi¸o cao tuæi, d¹y häc trß thêi chèng Ph¸p, hiÖn ®· nghØ h-u. ¤ng 11 h¨ng h¸i thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù. Ba n¨m trong qu©n ngò ®· rÌn luyÖn ë «ng tÝnh kû luËt vµ tÝnh xung kÝch lµ nh÷ng ®øc tÝnh sau nµy gióp «ng rÊt nhiÒu trªn b-íc ®-êng lËp nghiÖp. N¨m 1982, hoµn thµnh nghÜa vô qu©n sù, «ng xuÊt ngò vµ Ýt l©u sau ®ã «ng trë thµnh sinh viªn cña tr-êng trung häc Thèng kª II(Biªn Hoµ, §ång Nai). Hai n¨m häc nµy ®· gîi më cho «ng nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng khinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ. Tèt nghiÖp tr-êng TH Thèng kª n¨m 1985, «ng ®-îc ph©n vÒ c«ng t¸ch t¹i C«ng ty L-¬ng thùc huyÖn Xu©n Léc (cò), tØnh §ång Nai. §©y lµ nh÷ng n¨m cuèi cña c¬ chÕ bao cÊp. NÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®ang vù vËn ®éng ®Ó t×m ra mét c¬ chÕ míi kh¶ dÜ ®-a ®Êt n-íc tho¸t khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng. Lµm viÖc trong c¬ quan nhµ n-íc ®-îc 4 n¨m, n¨m 1989, C«ng ty L-¬ng Thùc huyÖn Xu©n Léc gi¶ thÓ, chµng trai Bïi Quang Trung 27 tuæi trë thµnh ng-êi thÊt nghiÖp. VÒ nhµ víi hai bµn tay tr¾ng, ng¸nh nÆng cuéc sèng vµ g¸nh nÆng gia ®×nh ®Ì nÆng lªn vai «ng. Chµng trai trÎ víi tinh thÇn xung kÝch rÌn luyÖn ®-îc trong nh÷ng n¨m ë qu©n ngò vµ chót vèn kiÕn thøc vÒ kinh tÕ häc ®-îc trong nhµ tr-êng quyÕt kh«ng chÞu ®Çu hµng tr-íc thùc tÕ nghiÖt ng· lóc ®ã. §-îc biÕt vÒ nghÒ nu«i trång nÊm mÌo vµ høng thó víi tèc ®é sinh tr-ëng theo cÊp sè nh©n cña loµi nÊm, chµng trai nghÌo ®· lÇn mß t×m ®Õn nh÷ng ng-êi cã kinh nghiÖm nu«i trång nÊm, ®Õn c¶ c¸c c¬ së cã nhiÒu thµnh c«ng ë thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó häc hái vµ tÝch luü kiÕn thøc. NÕu biÕt r»ng lóc nµy ¤ng ®ang thÊt nghiÖp, trong tay gÇn nh- kh«ng cã g×, míi thÊy hÕt quyÕt t©m v-ît khã vµ ý chÝ v-¬n lªn cña anh. Cã ®-îc nh÷ng bµi häc nhËp m«n, céng víi phÇn kiÕn thøc kinh tÕ c¬ b¶n vµ nhÊt lµ quyÕt t©m, cã ý chÝ lµm giµu. ¤ng ®· b¾t tay thö nghiÖm ë quy m« nhá nghÒ tr«ng nÊm mÌo. Quy m« nhá lµ ph¶i th«i, v× nh÷ng g× anh cã lóc ®ã ®Òu tÊt khiªm tèn, tõ c¬ së s¶n xuÊt ®Õn ®ång vèn... Lµ ng-êi thÊt nghiÖp, kh¶ n¨ng thÕ chÊp hÇu nh- kh«ng cã, «ng lµm sao cã ®-îc sù hç trî vÒ vèn cña Ng©n hµng, còng nh- vÒ chuyªn m«n cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng ë ®Þa ph­¬ng. Nh­ng “QuyÕt chÝ ¾t l¯m nªn”, ë quy m« s°n xuÊt 12 nhá «ng ®· cã nh÷ng b-íc ®i tuy kh«ng dµi réng nh-ng v÷ng ch¾c. ¤ng ®· ®¹t ®-îc thµnh c«ng b-íc ®Çu. NÊm mÌo ë c¬ së cña «ng ®· cã mÆt trªn thÞ tr-êng nh- mét thø hµng ho¸, dï sè l-îng ch-a ®¸ng kÓ... §Çu nh÷ng n¨m 90, nhê ®-êng lèi ®æi míi vÒ khinh tÕ cña §¶ng, ®-îc sù ®éng viªn cña chÝnh quyÒn vµ cña tæ chøc §oµn ë ®Þa ph-¬ng víi sù nç lùc cñ quan trong t×m tßi, häc hái vµ s¸ng t¹o, «ng ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh tùu trªn con ®-êng m-u sinh, lËp nghiÖp. TiÒm lùc cña «ng lín dÇn, l¹i ®-îc c¬ chÕ chÝnh s¸ch míi cho phÐp, «ng m¹nh d¹n ®Çu t- c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ ®Ó ®i vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t. V¯ qð ®òng l¯ “Tr¨m hay kh«ng b´ng tay quen”, «ng chð trang tr³i trÎ cða C¬ së nÊm thùc phÈm C«ng Thµnh(tªn doanh nghiÖp cña «ng), tõ nhiÒu n¨m nay ®· cho ra ®êi mét quy tr×nh kü thuËt ph©n lËp, s¶n xuÊt ra ®-îc gièng nÊm thùc phÈm (gåm nÊm mÌo vµ nÊm bµo ng-) theo mét ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, hiÖu qu¶, phu hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ nu«i trång ë n-íc ta. Quy tr×nh kü thuËt cã hiÖu qñ nhiÒu n¨m qua trong c¬ së cña «ng, mét c¬ së nu«i trång nÊm t- nh©n ®· ®-îc ¸p dông déng r·i ë nhiÒu vïng trong c¶ n-íc, thÞ phÇn cña nã ®¹t tíi 70%. Bé m¸y gän nhÑ cña C¬ së nÊm thùc phÈm C«ng Thµnh, Ých dông cña quy tr×nh kü thuËt sím ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ, tÝnh thiÖn chÝ vµ hîp lý trong viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ ®· gãp phÇn thóc ®Èy nghÒ trång nÊm ph¸t triÓn nhanh chãng ë nhiÒu ®Þa ph-¬ng trong n-íc. Trong khi ®ã, nhiÒu c«ng ty, xÝ nghiÖp chuyªn ngµnh cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng vÒ khoa häc kü thuËt, ®-îc sù tµi trî cña Nhµ n-íc... mµ kh«ng ph¸t huy ®-îc thÕ m¹nh cña m×nh trong viÖc s¶n suÊt, chø ch-a nãi ®Õn viÖc gióp cho nghÒ s¶n xuÊt nÊm non trÎ cña n-íc nhµ ph¸t triÓn. Trong kho¶ng 10 n¨m nay, tõ mét thanh niªn bÞ thÊt nghiÖp, «ng ®· cïng gia ®×nh t¹o dùng ®-îc c¬ së s¶n xuÊt nÊm thùc phÈm xuÊt khÈ (nÊm mÌo, nÊm bµo ng-) cã quy m« lín nhÊt c¶ n-íc. C¬ së s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®· t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho 120 lao ®éng th-êng xuyªn vµ kho¶ng 100 lao ®éng theo thêi vô, víi møc thu nhËp b×nh qu©n 900.000 ®/1 ng-êi / 1 th¸ng. Quy m« x· héi cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë mét doanh nghiÖp t- nh©n thuéc ®Þa bµn n«ng nghiÖp qu¶ lµ kh«ng nhá. 13 Tõ c¬ së s¶n xuÊt nÊm cña gia ®×nh, qua viÖc chuyÓn giao kü thuËt, c¶ mét lµng nghÒ nu«i trång nÊm thùc phÈm ®Çu tiªn trªn c¶ n-íc ®· ®-îc t¹o lËp vµ x©y dùng. §iÒu ®¸ng quý lµ lµng nghÒ nµy cã kh¶ n¨ng tån t¹i l©u dÇi vµ ph¸t triÓn dï kh«ng cã sù gióp ®ì, ®Çu t- cña Nhµ n-íc. Nh- vËy lµ «ng ®· gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho kho¶ng 500 hé gia ®×nh, trong ®ã cã nhiÒu gia ®×nh chÝnh s¸ch, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ viÖc lµm cã thu nhËp kh¸ cho hµng ngµn g-êi lao ®éng ë ®Þa ph-¬ng. Riªng viÖc nu«i nÊm mÌo trªn m¹t c-a, tõ chç chØ cã mét sè Ýt hé gia ®×nh s¶n xuÊt víi quy m« nhá, lÎ, gi¸ trÞ s¶n l-îng kh«ng ®¸ng kÓ ë thêi ®iÓm nh÷ng n¨m 80, nay nghÒ nu«i nÊm mÌo trªn m¹t c-a ®· t¨ng tr-ëng m¹nh ë hµng ngµn lao ®éng phæ th«ng, phÇn ®«ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ søc khoÎ, ®· cã viÖc lµm, cã thu nhËt kh¸. Hµng n¨m, theo tÝnh to¸n s¬ bé, gi¸ trÞ s¶n l-îng hµng ho¸ cña hä ®¹t tíi kho¶ng 5 triÖu USD, trong ®ã gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu chiÕm tíi 50 %. C¬ së nÊm thùc phÈm C«ng Thµnh ho¹t ®éng nh- mét lo¹i h×nh khinh tÕ trang tr¹i, mét doanh nghiÖp. Vèn ®Çu t- hiÖn nay cña C«ng Thµnh lªn tíi 3 tû. Doanh thu cña n¨m 1998 lµ 2.5 tØ, n¨m 1999 lµ 3,5 tû, vµ n¨m 2000 lµ 5 tû. Qña lµ doanh sè còng t¨ng tr­ëng “nhanh nh­ nÊm”. Thu nhËp b×nh qu©n cða ng­êi lao ®éng ë C«ng Thµnh n¨m 1998 lµ 700 000 ®/th¸ng, n¨m 1999 lµ 800 000 ®/th¸ng. Cã trªn 500 b¶n trÎ ë ®Þa ph-¬ng nhê nghÒ nu«i nÊm thùc phÈm do C«ng Thµnh phæ biÕn mµ ®· cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh. H¬n 200 ®oµn viªn thanh niªn ®· ®-îc hç trî kü thuËt nu«i trång nÊm mÌo, nhê ®ã hä ®· x©y dùng ®-îc m« h×nh s¶n xuÊt nhá t¹i gia ®×nh cña m×nh. TrÎ tuæi, l¹i n¨n ®éng vµ ham ho¹t ®éng. Bïi Quang Trung ®· ñng hé cho h¹ot ®éng v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao cña tæ chøc §oµn vµ Héi Liªn HiÖp thanh niªn ë ®Þa ph-¬ng tíi 30 triÖu ®ång. Víi c¸c ho¹t ®éng x©y nhµ t×nh nghÜa, gãp quü xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo... «ng còng ®· ñng hé tíi trªn 15 triÖu, vµ 10 triÖu tÆng cho ®ång bµo vïng bÞ thiªn tai, lò lôt... Lµ chñ mét doanh nghiÖp ph¸t triÓn tèt, «ng kh«ng quªn ch¨m lo ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng trong c¬ së cña m×nh c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. VÒ thu nhËp hµng th¸ng cña ng-êi lao ®éng, nh÷ng con sè nªu trªn lµ mét minh chøng ®Çy 14 søc thuyÕt phôc. Nh-ng «ng lu«n cã chÕ ®é tÆng quµ vµ th¨m hái vµ hç trî nh÷ng ng-êi bÞ èm ®au hoÆc bÞ tai n¹n lao ®éng... Kho¶ng phóc lîi nµy trong kho¶ng 10 n¨m qua, theo «ng, còng lªn tíi hµng tr¨m triÖu ®ång. Víi mét c¬ së s¶n xuÊt kiÓu kinh tÕ trang tr¹i, con sè nµy kh«ng ph¶i kh«ng cã ý nghÜ. Lµ mét chµng trai Ýt nãi, lµm nhiÒu. ¤ng ®· lÇm lòi, ©m thÇm ho¹t ®éng víi c¬ së nÊm thùc phÈm C«ng Thµnh ë mét thÞ trÊn thuéc tØnh §ång Nai, lµm cã hiÖu qu°. Trong th¯nh c«ng cða m×nh, «ng kh«ng quªn r´ng “c°u chång c«ng vî”. ChÞ NguyÔn ThÞ Thu Thuû, vî anh, kh«ng chØ l¯m tèt chøc tr²ch “néi t­íng”, m¯ cßn cïng «ng tíi th¯nh c«ng m¯ nhiÒu ng­êi biÕt ®iÕn. ¤ng ®± ®­îc huyÖn cö ®i tham gia häp mÆt tuyªn d­¬ng “ Thanh niªn nghÜa cö ®Ñp “ v¯ “Liªn hoan thanh niªn s°n xuÊt giài” cóm miÒn §«ng Nam Bé. Tõ mét chµng trai bÞ thÊt nghiÖp khi c¬ quan bÞ gi¶i thÓ n¨m 1989, tíi nay «ng ®· lµ chñ cña C¬ së nÊm thùc phÈm C«ng Thµnh thuéc m« h×nh khinh tÕ trang tr¹i víi sè vèn ®Çu t- hiÖn nay lµ 3 tû ®éng. B¶n th©n c¬ së s¶n xuÊt cña «ng liªn tôc ph¸t triÓn, song ®¸ng kÓ h¬n lµ b»ng viÖc chuyÓn giao kü thuËt trång nÊm, «ng ®· gióp cho hµn ngµn ng-êi cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh vµ cã thu nhËp kh¸, vµ cïng víi hä t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ ( nÊm mÌo, nÊm bµo ng-) cho thÞ tr-êng trong n-íc vµ xuÊt khÈu ®¹t tíi c¶ triªu USD mçi n¨m. ¤ng xøng ®²ng ®­îc nhËn “ Gi°i th­ëng Sao ®à” v¯ cã mÆt t³i “ GÆp gì to¯n quèc c²c nh¯ doanh nghiÖp trÎ tiªu biÓu lÇn thø III”. 15 PhÇn III: kÕt luËn Bé luËt Th-¬ng M¹i ViÖt Nam tõ khi ra ®êi ®· ph¸t huy ®-îc t¸c dông cña nã nh-ng còng cÇn cã mét sè söa ®æi bæ sung ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ n-íc nhµ. Em xin ®-a ra mét sè ý kiÕn bæ sung nh- sau: - N-íc ta cÇn sím phª chuÈn mét sè c«ng -íc quèc tÕ ®Æc biÖt lµ c«ng -íc Viªn n¨m 1980 vÒ mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam gióp cho hä cã c¬ së ph¸p lý ®Ó ®µm ph¸n trong quan hÖ Th-¬ng M¹i víi c¸c n-íc thµnh viªn cña c«ng -íc, tr¸nh ®-îc c¸c rñi ro kh«ng ®¸ng cã cho ViÖt Nam khi ph¶i quy ®Þnh trong hîp ®ång vÒ ¸p dông luËt cña c¸c n-íc kh¸c trong khi hÖ thèng néi luËt cña ta ch-a ®Çu ®ñ ®ång bé. - C¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®¬n gi¶n, gän h¬n tr¸nh r-êm rµ g©y phiÒn hµ mÊt thêi gian. -ViÖc giíi thiÖu c¸c c«ng -íc Quèc TÕ , c¸c tËp qu¸n Quèc TÕ mét c¸ch réng r·i ë ViÖt Nam cÇn ®-îc ®Èy m¹nh ®Ó c¸c ®èi t-îng cã liªn quan t×m hiªñ vµ n©ng cao tri thøc ph¸p lý , phÊn ®Êu trë thµnh c¸c chñ thÓ tham gia mét c¸ch tÝch cùc , n¨ng ®éng trªn th-¬ng tr-êng Quèc TÕ. - C¸c kh¸i niÖm ,thuËt ng÷ trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam cµn râ rµng h¬n vÒ néi dung , dÔ hiÓu , tr¸nh dïng nh÷ng tõ chung chung sÏ g©y khã kh¨n trong viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp nÕu cã tranh chÊp x¶y ra. - CÇn ®iÒu chØnh l¹i luËt thuÕ . - Gi¶m møc chªnh lÖch gi÷a thuÕ -u ®·i vµ ®Æc biÖt -u ®·i ®Ó h¹n chÕ sù lÖch l¹c vÒ nguån nhËp khÈu tõ nh÷ng n-íc ®-îc h-ëng -u ®·i thuÇn tuý nhê thuÕ nhËp khÈu mµ Ýt dùa trªn chÊt l-îng vµ tÝnh n¨ng sö dông cña hµng ho¸ . - QuyÒn kinh doanh mét sè mÆt hµng hiÖn lµ ®Æc quyÒn cña mét sè doanh nghiÖp cÇn ®-îc më réng trªn c¬ së x¸c ®Þnh tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn kinh doanh râ rµng h¬n. ViÖc cÊp giÊy phÐp kinh doanh c¸c mÆt hµng nµy cÇn theo nguyªn t¾c c«ng khai ®Êu thÇu. - §Ó x©y dùng cam kÕt c¾t gi¶m thuÕ khi tham gia vµo WTO, chóng ta cÇn x©y dùng tiªu chuÈn vµ c¬ chÕ ®¸nh gi¸ møc ®é b¶o hé dùa trªn møc ®é b¶o hé 16 thùc tÕ hiÖn hµnh c¨n cø vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ trªn c¬ së ph©n tÝch t¸c ®éng ®èi víi c¸c ngµnh cã liªn quan còng nh- lîi Ých tæng thÓ cña nÒn kinh tÕ, biÓu thuÕ cÇn ®-îc ®¬n gi¶n ho¸ víi sè møc thuÕ thÊp h¬n. - §èi víi nh÷ng mÆt hµng kh«ng cÇn h¹n chÕ xuÊt khÈu th× kh«ng nªn tiÕp tôc ®¸nh thuÕ xuÊt khÈu. - TiÕp tôc ®Èy m¹ng c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ®æi míi tæ chøc c¬ quan Bé Th-¬ng M¹i, ®æi míi c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ n-íc vÒ Th-¬ng M¹i ®Ó t¹o m«i tr-êng th«ng tho¸ng vµ c¬ së ph¸p lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Trªn ®©y lµ toµn bé bµi viÕt cña em vÒ ®Ò tµi: QuyÒn vµ nghÜa vô cña th-¬ng nh©n ViÖt Nam theo ph¸p luËt ViÖt Nam. Do kiÕn thøc, kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, thêi gian t×m hiÓu ch-a nhiÒu nªn khã tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, sai lÇm nªn rÊt mong ®-îc sù gãp ý, gióp ®ì cña thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Tµi liÖu tham kh¶o 1. LuËt Th-¬ng M¹i Quèc tÕ. 17 2. Thêi b¸o Kinh TÕ Sµi Gßn. 3. T¹p chÝ ThÕ giíi Th-¬ng M¹i. 4. LuËt Th-¬ng M¹i ViÖt Nam - N¨m 2000. 5.LuËt Th-¬ng M¹i ViÖt Nam - N¨m 1999. 6. Gi¸o tr×nh LuËt Th-¬ng M¹i - Tr-êng §¹i Häc Qu¶n Lý- Kinh Doanh Hµ néi. 7. T¹p chÝ ThÕ giíi Th-¬ng M¹i. 8. Gi¸o tr×nh LuËt Doanh nghiÖp -Tr-êng §¹i häc Qu¶n Lý- Kinh Doanh Hµ néi. 9. Gi¸o tr×nh LuËt D©n sù - Tr-êng §¹i Häc Qu¶n lý- Kinh Doanh Hµ néi. 18 Môc lôc PhÇn I. Lêi nãi ®Çu ..................................................................................... ..1 phÇn II. Néi dung .......................................................................................... ..2 A/ Kh¸i niÖm vÒ th-¬ng nh©n ............................................................................... ..2 1. Kh¸i niÖm ................................................................................................ ..2 2. Ph©n tÝch kh¸i niÖm................................................................................. ..2 3. Nh÷ng tr-êng hîp kh«ng ®-îc c«ng nhËn lµ th-¬ng nh©n .... .......... ..5 B/ QuyÒn - nghÜa vô cña c¸c Th-¬ng nh©nViÖt Nam thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ...................................................................................................................... ..7 I. QuyÒn cña c¸c th-¬ng nh©n ViÖt Nam. .................................................... ..7 II. NghÜa vô cña c¸c th-¬ng nh©n ViÖt Nam ................................................ ..8 C/ QuyÒn - NghÜa vô cña c¸c th-¬ng nh©n n-íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam..... .................................................................................................................... .11 D/ G-¬ng mÆt th-¬ng nh©n ViÖt Nam ............................................................... .11 PhÇn III. PhÇn kÕt. ....................................................................................... .16 19
- Xem thêm -